Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Data:
{coala:
Clasa: a – VIII – a
Profesor:
Obiectul: Literatura rom@n#
Subiectul: Caracterizarea Vitoriei Lipan din romanul “Baltagul” de
M. Sadovanu
Tipul lec]iei: formare de priceperi [i deprinderi

OBIECTIVE OPERA}IONALE

- Cognitive: O1 – s# reproduc# firul epic al romanului;


O2 – s# deprind# tr#s#turile de caracter ale personajului principal;
O3 – s# realizeze portretul personajului principal;
- Afective: O1 – s#-[i motiveze r#spunsurile;
O2 – s# formuleze r#spunsuri clare;
O3 – s# participe cu interes la rezolvarea sarcinilor de lucru.

Metode didactice: - conversa]ia;


- lectura;
- munca independent#;
- descoperirea;
- problematizarea.

Materiale didactice: “Manualul de limba [i literatura rom#n#”, de M.


Sadoveanu;
Ronanul “Baltagul” de M. Sadoveanu;
Fi[e de lucru;
Plan[e;
Tablou tip portret.
SCENARIL DIDACTIC
Etapele lec]ie Activitatea profesorului Activitatea elevilor
Prefesorul le cere elevilor s#-i prezinte:
- c#rui gen literar \i apar]ine romanul [i de ce;
1.Verificarea - ce este pronajul literar;
cuno[tin]elor - de c@te feluri sunt personajele literare; Elevii sunt aten]i [i
- ce \n]elegem prin caracterizarea unui r#spund la toate
personaj literar; cerin]ele
- de c@te feluri este caracterizarea: profesorului
- de cine este f#cut# caracterizarea direct#;
- de cine este f#cut# caracterizarea indirect#;
Con]inutul romanului:
- a[teptarea lui Nechifor Lipan;
- drumul Vitoriei la Tarc#u-Borca-Vatra
Dornei;
- cercet#rile pe care le face Vitoria;
- g#sirea so]ului ucis;
- pedepsirea uciga[ilor;

Prezentarea personajului romanului: Elevii ascult# cu


- Vitoria – personajul principal; aten]ie expunerea
2. Anun]area - Gheorghi]# - personaj principal dar pe alt f#cut# de c#tre
subiectului plan; prosesor.
noii lec]ii - celelalte personaje – personaje secundare.

Caracterizarea personajului principal:


- Vitoria – portret fizic: ochii c#prui \n care se
r#sfr@ngea lumina castanie a p#rului;
- ochii sunt \nc# tineri dar aprigi;
- se ocup# cu treburile gospod#re[ti dar
g@ndurile ei sunt departe, a[a \nc#t parc#-[i Elevii \[i noteaz#
aude so]ul; punctele esen]iale
- este \nzestrat# cu o inteligen]# nativ#; pe baza c#rora vor
- \[i iube[te so]ul; caracteriza
- este o femeie care nu [tie carte, a[a cum era personajul principal
soarta femeii; al romanului.
- \nainte de a pleca de acas#, Vitoria \[i
organizeaz# gospod#ria;
- la plecare \l ia pe Gheorghi]# pentru ca unul
s# ac]ioneze cu capul, iar cel#lalt cu bra]ul;
- [tie s# intre \n vorb# cu oamenii;
- este prudent#;
- are bun-sim], ar#tat prin participarea ei la o
nunt# [i la un botez;
- despic# vorba fiec#rui om;
- caut# s# afle am#nunte;
- \n]elege \ndemnul c@inelui;
- conduce discu]iile, nu pl@nge [i nu se
vaiet#;
- respect# datinile;
- este duioas#;
- se preocup# \n continuare de treburile
gospod#re[ti;

Pe baza tr#turilor de mai sus [i fi[elor de Elevii vor face


3. Evaluarea lucru elevii vor face o sub caracterizare a aceast# sub
cuno[tiin]elor personajului principal Vitoria Lipan. caracterizare dup#
R#spunsurile corecte [i complete vor fi notate care o vor prezenta
corespunz#tor. profesorului.

4. Tema Pentru acas# elevii vor avea de f#cut Elevii \[i noteaz# \n
pentru acas# caracterizarea Vitoriei Lipan din romanul caiete tema
“Baltagul” de M. Sadoveanu.