Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECȚIE

I. PARTEA INTRODUCTIVĂ
a). NUME ȘI PRENUME : NIAZI ȘEILA – DENIS
DATA : 13.12.2019
b). LICEUL TEHNOLOGIC „AXIOPOLIS”
c). CLASA a – IX – a A
d). DISCIPLINA : CHIMIE
e). SUBIECTUL LECTIEI : Legături chimice. Legătura ionica. Legătura covalenta
f). DURATA : 50 min

g). SCOPUL LECȚIEI : Fixarea cunoștințelor despre legatura ionică si legatura covalentă
h).COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1. Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat
1.2. Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi, ioni, molecule
1.3. Explicarea observaţiilor efectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor şi proceselor chimice studiate
2.1. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, relaţii
4.1 Modelarea conceptelor, structurilor, relaţiilor ,proceselor, sistemelor
4.2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei
i). OBIECTIVE OPERAȚIONALE : La sfârșitul orei elevii trebuie să fie capabili să :
O1 - să dea exemple de substanțe chimice ce conțin legatura ionică sau covalentă
O2 - să enumere clasele de compuși care conțin legatură ionică
O3 – să coreleze noțiunile studiate cu fenomene întâlnite în viața de zi cu zi
O4 - să enumere utilizări ale substanțelor ionice sau covalente
O5 - să modeleze legătura ionică și legătura covalentă sau compuși ce conțin legatură covalentă
O6 - să explice modul de realizare al legăturii ionice sau covalente
j). TIPUL LECȚIEI : Fixare și consolidare a cunoștințelor
k). METODE DE ÎNVĂȚĂMÂNT :
- metoda conversației, problematizării, expunerea însoțită de mijloace tehnice, modelarea cu bile si tije, jocul
didactic
l). MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT :
- tabla, creta, caiete, fișă de lucru,fișă experimentală, videoproiector, trusa de modele cu bile si tije, prezentare ppt.,
rebus.
m). TIPUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII:
- individuală și pe grupe
n). ANTICIPAREA DIFICULTĂȚILOR:
La folosirea videoproiectorului pot aparea probleme tehnice, neputându - se folosi prezentarea power point si
atunci se poate recurge la inlocuirea prezentarii cu scrierea pe tabla a anumitor noțiuni.
o). BIBLIOGRAFIE
1. Manual Chimie , Marius Andruh, Liliana Avram, Daniela Bogdan, Editura All, 2004
II. DESFĂȘURAREA LECȚIEI
OBIECTIVE ETAPELE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA EVALUAREA
OPERAȚIO- LECȚIEI ELEVULUI
NALE
Moment - face prezența - elevul de servici șterge
organizatoric - notează absenții în catalog tabla dacă este necesar
- deschid caietele de
chimie
O3 Captarea Vom recapitula legăturile chimice: legatura ionică și legătura Vizionează filmul
atenției covalenta. Vom viziona un filmulet .
Profesorul porneste filmuletul Molecule pe videoproiector
Prezentarea Profesorul pornește la videoproiector imagini cu molecule ce Elevii lucreaza cu trusa Probă
O5 unui exercițiu conțin legături covalente de bile si tije, dupa practică
problematizat Împarte elevii în grupe și cere fiecărei grupe să modeleze imaginile prezentate de
moleculele din imagini. profesor.
Reactualizarea Profesorul imparte un rebus Elevii rezolva rebusul
cunoștintelor Scrisă
Profesorul scrie pe tabla : Legatura covalenta si trage sageti in Elevii continua sagetile
jos pentru a incepe o schema. trase de profesor cu Scrisă
notiuni cunoscute de ei
despre legatura covalenta
O1,2,4, 6 Profesorul împarte o fișă de lucru experimentală și cere elevilor Citesc fișa experimentală Probă
să o citească.Împarte elevii pe grupe și le cere acestora să apoi execută activitatea practică
efectueze activitățiile practice din fișă. practică

Fixarea si Profesorul împarte fișa de lucru Elevii ies la tabla si Fișă de lucru
O 1,2, 3, 5, consolidarea rezolvă pe rând
6 cunostințelor exercițiile de pe fișă
Tema pentru Ex. 2 pag 48 din manual Elevii notează tema
acasă
ANEXA 1

Completează fișa experimentală:

Proprietate Mod de lucru Observații


Stare de agregare, Pe cele trei sticle de ceas se află
aspect, culoare NaCl, CaO și NaOH. Notează în căsuța alăturată starea de
agregare, aspectul și culoarea.
ATENȚIE! Nu atingeți substanțele cu mâna. NaOH este
caustic(produce arsuri)
Solubilitate Verificați solubilitatea substanțelor în apă și într-un solvent
nepolar (toluen). Puneti în 3 eprubete cantitati mici de substanță,
2-3 ml de solvent și agitați.
Reacția cu acidul Într-o eprubetă puneți 2-3 mg de sare peste care adăugați 3ml de
sulfuric acid sulfuric . Acoperiți eprubeta cu hârtie de turnesol. Ce
observați? Ce reacție a avut loc?
Reacția cu azotatul Într-o eprubetă puneți 2-3 mg de sare, apă (5 ml) peste care
de argint adăugați 3ml de azotat de argint. Ce observați? Scrieți ecuația
reacției.
„Șarpele” Ai nevoie de:
-nisip, spirt, bicarbonat de sodiu, zahăr, chibrituri
-o farfurie pentru șarpe”

Presară nisipul pe farfurie și toarnă peste el spirtul. Amestecă


zahărul și bicarbonatul și adaugă-le deasupra. Aprinde-l folosind
un chibrit. „Șarpele” va crește cât ai clipi.
ANEXA 2

Fișă de lucru

Legături chimice - clasa a – IX - a

Subiectul I. Alege răspunsul corect pentru afirmaţiile de mai jos. Fiecare item are un
singur răspuns corect.
1. Dintre substanţele chimice cu formulele următoare, sunt compuşi ionici:
a) CH4, CO2; b) H2, Cl2; c) CaO, KOH; d) Ar, Ag.

2 .Substanţele ionice se caracterizează prin:


a) puncte de topire ridicate,
b) intervale de înmuiere,
c) sunt insolubile în apă,
d) sunt solubile în solvenţi organici.

3. Prin stabilirea unei legături ionice între două elemente:


a) se formează o moleculă;
b) se formează un compus ionic;
c) se formează o moleculă sau un compus ionic.

4. Din punct de vedere electric, compusul ionic format este:


a) pozitiv;
b) negativ;
c) neutru .

Subiectul II. Completați afirmațiile de mai jos astfel încât să fie adevarate:

a) Legătura ionică se stabilește între atomii unui element cu caracter ................................. şi


atomii unui element cu caracter................................. ......prin transfer de ...................
b) Substanțele ionice sunt........................... în condiții normale.
c) Soluțiile substanțelor ionice................... .......curentul electric.
d) Legătura ionică se realizează în ................ etape
e) Un drob de sare lovit cu ciocanul se sparge pentru cã substanţele ionice sunt.......................

Subiectul III. Alege răspunsul corect pentru afirmaţiile de mai jos. Fiecare item are un
singur răspuns corect.

1. Legătura covalentă este legătura chimică ce se stabileşte:


a) prin punere în comun de electroni;
b) prin transfer de electroni;
c) prin punere în comun sau prin transfer de electroni.

2. Legătura covalentă se stabileşte între:


a) două metale ;
b) două nemetale;
c) un metal şi un nemetal.
3. O legătură covalentă se realizează:
a) într-o singură etapă – punerea în comun a electronilor;
b) în două etape - formarea ionilor şi exercitarea forţei electrostatice;
c) nici un răspuns nu este corect.

4. O legătură covalentă se stabileşte:


a) între hidrogen şi sodiu ;
b) între azot şi hidrogen;
c) între aluminiu şi oxigen.

5. Prin stabilirea unei legături covalente între două elemente:


a) se formează o moleculă;
b) se formează un compus ionic;
c) se formează o moleculă sau un compus ionic.

Subiectul IV.

1. Completaţi schema care indică formarea legăturii ionice .

.. forte
S:
....... + .. +2
Ca + ....... electrostatice ...............

2. Modelează formarea legăturii și specifică tipul de legătură în:


a). molecula de fluor (F2)
b) clorura de potasiu (KCl)
c). molecula de oxigen (O2)
d) oxidul de magneziu (MgO)
e). molecula de clor (Cl2)
f) acid clorhidric (HCl)
g). amoniac (NH3)
h) oxidul de bariu (BaO)

3. Un element A cu numărul atomic (Z=20) se combină cu elementul B care are configurația


1s22s22p63s23p4 . Se cere:
-formula compusului rezultat;
-tipul de legatură care se formeaza;
-cantitatea de compus rezultat din 80 g element A (µA=40 u.a.m si µB=32u.a.m.)
ANEXA 3

REBUS

Dacă veți completa corect rebusul obțineți pe coloana AB tipul de


legătură întalnit în sarea de bucătărie.

L U C I U
E L E C T R O N
G A Z O A S A
A P A
R E T E L E
T O P I T U R A
N A T R I U
M E T A L

I O N I
C O O R D I N A R E
N E U T R U
I O N I C A
C A T I O N I
A N I O N I
B

1. Îl prezintă metalele în tăietură proaspătă.


2. Are sarcina electrică -1 .
3. Starea de agregare a clorului .
4. Solvent uzual în care NaCl este foarte solubilă .
5. Compușii ionici formează ................. ionice.
6. Substanțele ionice conduc curentul electric în soluție apoasă și în....................
7. O altă denumire a sodiului.
8. Legatura ionică se realizează între un ................ și un nemetal.
9. Se obțin din atomi prin cedare/acceptare de electroni.
10. Numărul ionilor de semn contrar , situați în imediata vecinătate , cu care se
înconjoară un ion se numește număr de ...................................
11. Cum este cristalul de clorură de sodiu din punct de vedere electric?
12. Legatura întalnită în săruri, unii oxizi bazici și în majoritatea hidroxizilor.
13. Ioni pozitivi
14. Ioni negativi