Sunteți pe pagina 1din 12

1

Tema 5. Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi materiale

1. Componenţa, caracteristica şi clasificarea stocurilor de mărfuri şi materiale


2. Constatarea şi evaluarea stocurilor de mărfuri şi materiale
3. Evidenţa materialelor
4. Evidenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi a uzurii acestora
5. Evidenţa producţiei în curs de execuţie
6. Evidenţa produselor şi mărfurilor
1. Componenţa, caracteristica şi clasificarea stocurilor de mărfuri şi materiale
Stocurile de mărfuri şi materiale (SMM) cuprind activele aflate la dispoziţia întreprinderii
(Slide 1):
- destinate vînzării în aceeaşi stare sau după prelucrarea lor 'în procesul de producţie;
- înregistrate ca producţie neterminată;
- destinate consumului în procesul de producţie şi la prestarea de servicii.
Componenţa, modul de constatare, evaluarea şi evidenţa SMM sînt reglementate ..le
prevederile S.N.C. 2 "Stocurile de mărfuri şi materiale".
Luînd în consideraţie faptul că la întreprindere se utilizează diverse stocuri, este necesară
clasificarea lor, care se efectuează după următoarele criterii:
1. Conţinutul economic şi destinaţie;
2. Apartenenţa la patrimoniul întreprinderii;
3. Sursa de provenienţă
4. După direcţiile de utilizare
După primul criteriu stocurile se împart în {Slide 2):
- materie primă şi materiale;
- animale la creştere şi îngrăşat;
- obiecte de mică valoare şi scurtă durată;
- producţie în curs de execuţie;
- produse;
- mărfuri, inclusiv terenuri şi alte active materiale curente şi pe termen lung achiziţionate şi
destinate re vînzării.
Materia primă şi materialele participă direct la fabricarea produsului şi constituie conţinutul
substanţial al acestuia.
Materii prime sînt acele bunuri care n-au parcurs nici un stadiu de prelucrare (fructei?
legumele achiziţionate pentru producerea sucurilor ş.a.)
Materialele pînă la achiziţionare au parcurs deja anumite stadii de prelucrare (cimentul, stofa,
materialul pentru costume ş.a.).
Materialele se clasifică în:
a) materiale de bază care constituie conţinutul substanţial al produsului fabricat;
b) materiale auxiliare, care iau parte la fabricarea produselor, dar nu constituie conţinutul lor
substanţial, atribuind produsului fabricat un oarecare aspect, gust etc. (lacul la mobilă, condimentele la
conserve).
D'apă rolul pe care-1 joacă în procesul economic materialele auxiliare cuprind combustibilul,
ambalajele circulante, piesele de schimb. însă, daca aceste materiale ocupă o pondere însemnată în
activitatea întreprinderii, ele pot fi evidenţiate separat.
Animalele cuprind animalele tinere aflate la întreprindere în scopul creşterii pentru a fi trecute
la îngrăşat sau în componenţa mijloacelor fixe.
Obiectele de mică valoare şi scurtă durată reprezintă bunurile cu o valoare mai mică decît
limita stabilită pentru a fi considerate mijloace fixe (în prezent - 3 000 lei), indiferent de durata lor de
exploatare, sau cu o durată mai mică de un an, indiferent de valoarea lor unitară, precum şi bunur Ie
similare acestora (echipament şi îmbrăcăminte de protecţie, alte obiecte similare).
în componenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată sînt incluse şi construcţiile speciale
provizorii, cum ar fi îngrăditurile construcţiilor, alte construcţii (neprevăzute în lista de titluri).
Producţia în curs de execuţie cuprinde producţia care nu a trecut prin toate fazele de
prelucrare, prevăzute pentru produsele finite.
Produsele reprezintă bunurile obţinute în procesul de producţie, destinate livrării terţilor, iar în
unele cazuri, pentru consumul intern. De asemenea, în componenţa produselor sînt incluse
semifabricatele din producţia proprie, produsele procesul tehnologic al cărora a fost terminat într-o
anumită fază tehnologică, transferate în continuare altei secţii sau livrate în această stare terţilor.
Mărfurile sînt bunurile pe care întreprinderea le cumpără în scopul revînzării.
Conform celui de-al doilea criteriu SMM se împart în (Slide 2):
a) stocuri care aparţin întreprinderii cu drept de proprietate şi fac parte din patrimoniul
acesteia;
b) stocuri care nu se află în proprietatea întreprinderii, dar care se află la dispoziţia acesteia
(stocuri primite în custodie, consignaţie).
Conform celei de-al treilea criteriu stocurile se împart în (Slide 2):
a) stocuri provenite din afară întreprinderii (cumpărate, primite de la fondatori sau primite cu
titlu gratuit);
b) stocuri provenite din producţia proprie (ambalaje, instrumente, semifabricate ş.a.).
în dependenţă de direcţiile de utilizare SMM se clasifică în felul următor (Slide 3):

• SMM utilizate în activitatea de comerţ (mărfurile)


• SMM utilizate în activitatea de producţie (stocuri destinate consumului în procesul de
producţie (la prestarea de servicii), stocuri în stare de prelucrare).
Pentru a organiza evidenţa analitică materialele se clasifică în afară de criteriile de clasificare
examinate la întreprindere, în clase, grupe, subgrupe, sortimente.
în baza acestei clasificări la întreprinderile mari pot fi întocmite nomenclatoare de materiale în
care se indică codul, denumireja, unitatea de măsură, costul de evidenţă (normativ), simbolul etc.
Simbolul este compus din 5-7 cifre.
Prima cifră simbolizează clasa, a doua - grupa, a treilea-a cincia - contul sintetic, a şasea -
subcontul, a şaptea - sortimentul.
Nomenclatoarele de materiale servesc ca bază la întocmirea documentelor privind organizarea
contabilităţii la preţuri de evidpnţă (intrarea, livrarea materialelor în producţie ş.a.).

2. Constatarea şi evaluarea stocurilor de mărfuri şi materiale


Pentru ca stocurile de mărfuri şi materiale (SMM) să fie reflectate în contabilitate şi rapoarte
financiare este necesar ca ele să fie constatate şi evaluate.
Constatarea SMM ca active are loc în cazul cînd se respectă următoarele cerinţe:
a) întreprinderea are o certitudine întemeiată că SMM vor aduce avantaj economic în viitor din
utilizarea (realizarea) lor;
b) valoarea stocurilor poate fi determinată cu un grad înalt de exactitate.
Evaluarea se efectuează prin determinarea valorii SMM.
La evaluarea SMM se disting (Slide 4):
a) evaluarea iniţială;
b) evaluarea curentă
b) evaluarea ulterioară!
Valoarea iniţială (de intrare sau valoarea istorică se determină la intrarea SMM în patrimoniul
întreprinderii şi reprezintă suma mijloacelor băneşti achitate sau a echivalentelor acestora, fie valoarea
venală sub altă formă de compensare acordată la achiziţionarea SMM.
Conform prevederilor S.N.C. 2 "Stocurile de mărfuri şi materiale" la intrare stocurile se
evaluează în dependenţă de sursele de intrare şi metodele de achiziţionare:
a) pentru SMM procurate de la terţi - cu valoarea de cumpărare şi cheltuielile de transport-
aprovizionare (cheltuielile de transport legate nemijlocit de achiziţionarea mărfurilor, cheltuielile de
încărcare-descărcare şi păstrare, taxele vamale şi1 alte impozite, prevăzute de legislaţia în vigoare,

2
referitoare la procurarea SMM;
b)pentru SMM confecţionate la întreprindere - la costul efectiv al activului produs, care
include consumurile materiale directe, consumurile directe privind retribuirea muncii şi consumurile
indirecte de producţie;
c) pentru SMM primite pe calea schimbului - la valoarea venala a activelor procurate/primite
(valoarea venală este sumă cu care un activ poate fi schimbat în procesul operaţiei comerciale între
părţile independente);
d)pentru SMM primite cu titlu gratuit - la valoarea de utilitate a activului stabilită prin acordul
părţilor;
Evaluarea ulterioară prevede determinarea valorii stocurilor la momentul întocmirii
rapoartelor financiare (bilanţului). Conform paragrafului 7 al S.N.C 2 "Stocurile de mărfuri şi
materiale" SMM se reflectă în rapoartele financiare la valoarea cea mai mică dintre valoarea iniţială şi
valoarea realizabilă netă, care la rîndul său se determină luînd ca bază preţurile de realizare a
stocurilor, diminuate cu cheltuielile probabile de vînzare.
în decursul perioadei de gestiune nu este posibilă totdeauna determinarea valorii iniţiale a
stocurilor procurate în momentul achiziţionării (în cazul cînd nomenclatorul de materiale care se
procură este larg, cheltuielile de achiziţionare se referă la cîteva tipuri de mărfuri (materiale) şi pot fi
identificate numai la sfîrşitul perioadei de gestiune.
Dacă nu-i posibilă determinarea costului efectiv la momentul achiziţionării livrarea
materialelor în producţie în contabilitatea curentă se aplică un preţ convenţional.
S.N.C. 2 "Stocurile de mărfuri şi materiale" prevede în evidenţa contabilă curentă următoarele
metode de evaluare a stocurilor:
• metoda costului normativ - pentru evaluarea şi controlul operativ al existenţei şi circulaţiei,
produselor finite şi producţiei neterminate. Costul normativ se determină, luînd ca bază de calcul
cheltuielile materiale directe, cheltuielile directe privind retribuirea muncii şi cheltuielile indirecte de
producţie. Pentru ca costul normativ să fie real, normele de cheltuieli trebuie să fie analizate sistematic
şi revizuite în cazul cînd s-a schimbat nivelul de cheltuieli;
• metoda vînzârilor cu amănuntul - pentru evaluarea unei cantităţi mari de mărfuri care au
un profit relativ egal în preţul vînzârilor în cazul unui sortiment care variază rapid. Această metodă se.
aplică, de regulă, în comerţ. în contabilitatea curentă de circulaţie a mărfurilor evaluarea acestora se
efectuează după metoda vînzârilor cu amănuntul la preţuri de vînzare, cu evidenţierea adaosului
comercial, sau la valoarea de achiziţie. Reducerea valorii de achiziţie a mărfurilor se admite "n
cazurile cînd valoarea realizabilă netă este mai joasă decît costul (în cazul cînd SMM parţial sau
deteriorat, s-au uzat, au scăzut preţurile de vînzare ori au sporit cheltuielile pentru completarea şi
organizarea vînzării acestora);
• metoda de identificare - pentru stocurile produse şi destinate unor proiecte speciale, precum
şi pentru cele ce nu sînt reciproc substituibile;
iar pentru un sortiment variat de mărfuri reciproc substituibile:
• metoda costului mediu ponderat
• metoda FIFO (prima intrare - prima ieşire)
• metoda LIFO (ultima intrare - prima ieşire)

Date iniţiale:
Materialul "M"
DataPreţul, IeiCantitatea, kg

IntrăriIeşiriSoldSold la 01.01.0915,0070070005.01.0917,005001
20009.01.0980040013.01.0918,006001 00022.01.09700300
Exemplul 1 (Slide 5, 6)

3
25.01.09 20,00 1 ООО 1 300
28.01.09 900 400

a) Metoda costului mediu ponderat

Data Costul mediu ponderat, lei Suma ieşirilor, lei


09.01.09 (700x15)+ (500x17) ^ ^ 800x 15,83 = 12 664
1200
22.01.09 (400 x 15,83) + (600 x 18) 700x 17,13 = 11 991
1000 '
28.01.09 (300x 17,13)+ (1 000x20) _193r] 900x 19,34 = 17 406
1300 ~ '
Total 42 061
Sold 10 500 + 39 300-42 061 7 739
э) Metoda FIFO
Data Calculul sumei ieşirilor, lei Suma ieşirilor, lei
09.01.09 700 x 15,00= 10 500 12 200
100x 17,00 = 1 700
22.01.09 400x 17,00 = 6 800 12 200
300x 18,00 = 5 400
28.01.09 300 x 18,00 = 5 400 17 400
600 x 20,00 = 12 000
Total 41 800
Sold l 400 x 20,00 = 8 000 8 000
c) Metoda LIFO
Data Calculul sumei ieşirilor, lei Suma ieşirilor, Iei
09.01.03 500 x 17,00 = 8 500 13 000
300 x 15,00 = 4 500
22.01.03 ,600 x 18,00= 10 800 12 300
100 x 15,00= 1 500
28.01.03 900x20,00 = 18 000 18 000
Total 43 300
Sold 100x20,00 = 2 000 6 500
300x 15 00 = 4 500

Compararea informaţiilor privind aplicarea diferitor metode


de evaluare a SMM

.
Nr.
crt.IndicatoriCostul mediu ponderatFIFOLIFO1Soldul
<M la
începutul
perioadei de gestiune10 50010 50010 5002Intrări39 30039
30039 3003Ieşiri42 06141 80043 3004Soldul la sfîrşitul
perioadei de gestiune7 7398 0006 500

4
3. Evidenţa materialelor
în cadrul întreprinderilor au loc numeroase operaţii, care se petrec în procesul de aprovizionare
şi eliberare de la depozite în producţie. Aceste operaţii trebuie să fie efectuate în baza documentelor
primare, reflectate în registrele analitice de grupare a operaţiilor şi pe conturile contabile.
Intrarea materialelor
La intrarea materialelor întreprinderea-cumpărător primeşte documentele de însoţire a partidei
de materiale {factura fiscală (Slide 7) sau factura de expediţie (Slide 8), Actul de achiziţie (Slide 9),
certificate-de calitate ş.a.).
Recepţionînd materialele magazionerul întocmeşte Bonul de primire (Slide 9). în cazul
devierilor de la condiţiile contractului în ce priveşte lipsurile de materiale, nerespectarea preţurilor,
calităţii şi altor condiţii contractuale de către furnizor, cumpărătorul formează o comisie de recepţie a
materialelor, care întocmeşte un proces-verbal de recepţie a materialelor, în care se indică devierile
stabilite.
Pentru evidenţa sintetică a materialelor este destinat contul de activ 211 "Materiale", la care
se deschid subconturile necesare: 2111 "Materii prime şi materiale de bază", 2112 "Semifabricate
cumpărate şi articole de completare ", 2113 "Combustibil" ş.a.
Intrarea materialelor se reflectă în contabilitate prin întocmirea formulelor contabile:
a) cumpărate de la furnizori:
• debit contul 211 "Materiale" - la valoarea de procurare a materialelor fără TVA - 1 000 lei,
• debit contul 534 "Datorii privind decontările cu bugetul" - la suma TVA trecută în cont -
200 lei,
• credit contul 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale" - 1 200 lei;
b) primite din producţia proprie, la cost efectiv:
• debit contul 211 "Materiale",
• credit conturile 811 "Activităţi de bază", 812 "Activităţi auxiliare";
c) provenite din scoaterea din uz a mijloacelor fixe (deşeuri utile, piese de schimb ş.a.):
• debit contul 211 "Materiale" - la valoarea de intrare;
• credit contul 123 "Mijloace fixe" - în limitele valorii probabile rămase a mijloacelor fixe
stabilită la punerea lor în funcţiune,
• credit contul 621 "Venituri din activitatea de investiţii" - în cazul cînd valoarea
materialelor obţinute depăşeşte valoarea probabilă rămasă;
d) intrate de la alte persoane fizice sau juridice :
• debit contul 211 "Materiale" - valoarea totală a materialelor,

• credit contul 313 "Capital nevărsat" - valoarea materialelor primite ca cotă-parte în


capitalul statutar,
• credit contul 622 "Venituri din activitatea financiară" - valoarea materialelor primite .u
titlu gratuit;
e) intrate prin intermecjiul titularilor de avans:
• debit contul 211 "Materiale" - la valoarea de procurare conform datelor din decontul de
avans, aprobat de către conducătorul întreprinderii,
• credit contul 227 "Creanţe pe termen scurt ale personalului" - dacă titularul anterior a
primit avans,
• credit contul 532 "Datorii faţă de personal privind alte operaţii" - fără primirea
avansului;
f) intrate din trecerea la deşeuri a producţiei rebutate, la valoarea realizabilă netă:
• debit contul 211 "Materiale",

• credit contul 612 "Alte venituri operaţionale";


g) constatate ca plusuri în urma inventarierii, la valoarea lor de piaţă:
• debit contul 211 "Materiale",

5
• credit contul 612 "Alte venituri operaţionale";
h) obţinute din lichidarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, la valoarea utilă:
• debit contul 211 "Materiale",
• credit contul 213 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată" - în limitele valorii
probabile rămase a OMVSD stabilită la transmiterea lor în folosinţă;
• credit contul 612 "Alte venituri operaţionale" - în cazul cînd valoarea materialelor
obţinute depăşeşte valoarea probabilă rămasă a OMVSD .
Cheltuielile, aferente procurării materialelor se înregistrează în debitul contului 21 i
"Materiale", în corespondenţă cu creditul conturilor:
• 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale" - la cheltuielile de transport
efectuate de terţi,
• 812 "Activităţi auxiliare" - la serviciile secţiei de transport a întreprinderii,
• 242 "Conturi curente în valută naţională", 229 "Alte datorii pe termen scurt" - la
suma taxelor vamale referitoare la materialele importate,
• 533 "Datorii privind asigurările" - la suma cheltuielilor de asigurare a materialelor,
• 531 "Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii", 533 "Datorii privind
asigurările", 812 "Activităţi auxiliare" - la salariile muncitorilor antrenaţi la încărcarea-
descărcarea materialelor,
• 227 "Creanţe pe termen scurt ale personalului", 532 "Datorii faţă de personal privind
alte operaţii" - la suma cheltuielilor de transport-aprovizionare, efectuate prin intermediul
titularilor de avans.

Ieşirea materialelor
• Materialele se eliberează de la depozit pentru:
a) necesităţile de producţie a întreprinderii;
b) transmiterea altor întreprinderi prin realizarea contra mijloace băneşti, prin schimb cu alte
active, sau predare cu titlu gratuit.
Eliberarea materialelor de la depozit pentru necesităţile interne se efectuează în baza
dispoziţiei de livrare a materialelor, fişei-limită de consum, iar în afara întreprinderii - în baza facturii
de expediţie (daca întreprinderea nu este înregistrată ca plătitor de TVA) sau în baza facturii fiscali
(dacă întreprinderea este înregistrată ca plătitor de TVA).
Operaţiile de eliberare a materialelor se reflectă în contabilitate prin întocmirea formulelor
contabile:
1) decontarea costului materialelor consumate în cadrul întreprinderii:
- pentru necesităţile de producţie:
• debit conturile 811 "Activităţi de bază", 812 "Activităţi auxiliare", 813 "Consumuri
indirecte de producţie"
• credit contul 211 "Materiale"
pentru necesităţile comerciale:
• debit contul 712 "Cheltuieli comerciale"
• credit contul 211 "Materiale"
- pentru necesităţile generale ale întreprinderii:
• debit contul 713 "Cheltuieli generale şi administrative"
• credit contul 211 "Materiale"
2) decontarea costului materialelor eliberate în afara întreprinderii:
- în cazul vînzării lor:
• debit contul 714 "Alte cheltuieli operaţionale"
• credit contul 211 "Materiale"

6
- în cazul transmiterii cu titlu gratuit:
• debit contul 722 "Cheltuieli ale activităţii financiare",
• credit contul 211 "Materiale".
Materialele constatate ca lipsuri în urrha inventarierii sau nimicite în urma calamităţilor
naturale se reflectă în contabilitate:
• debit conturile 714 "Alte cheltuieli operaţionale", 723 "Pierderi excepţionale",
• credit contul 211 "Materiale".

4. Evidenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi a uzurii acestora


Obiectele de mică valoare şi scurtă durată cuprinde activele, valoare unitară a cărora este mai
mică decît plafonul stabilit de legislaţie (3 000 lei) indiferent de durata de exploatare, sau activele a
căror durată de utilizare nu depăşeşte un an, indiferent de valoarea unitară.
Pentru evidenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată este destinat contul de activ 213
"Obiecte de mică valoare şi scurtă durată" şi contul de pasiv 214 "Uzura obiectelor de mică
valoare şi scurtă durată".
Operaţiile de intrare a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată se reflectă la fel ca şi
materialele.
Evidenţă ieşirii a obiectelor depinde de valoarea unitară şi direcţiile de utilizare a obiectelor.
Obiectele cu o valoare unitară de pînă la 1 500 Iei se trec direct la cheltuieli, fără calcularea
uzurii, prin formula contabilă:
• debit conturile 713 "Cheltuieli generale şi administrative", 811 "Activităţi de bază",
813 "Consumuri indirecte de producţie",
• credit contul 213 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată".
Obiectele cu valoarea mai mare de 1 500 lei/unitate se trec la cheltuieli prin calcularea uzurii
în proporţie de 100% din valoarea obiectelor, diminuată cu valoarea probabilă rămasă. Pentru aceste
obiecte se organizează evidenţa în exploatare. Dacă obiectele cu valoarea unitară de pînă la 1 500 lei
se scot de la evidenţă la predarea lor în exploatare, atunci obiectele ce depăşesc acest plafon de 1 500
lei se ţin la evidenţă pe toată perioada lor de exploatare. Să exsiminăm întrebările, ce ţin de evidenţa
obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în baza unui exemplu:

Exemplu 2
La întreprinderea "BX" în luna ianuarie 2008 au fost eliberate pentru exploatarea utilajului
obiecte de mică valoare şi scurtă durată în sumă de 3 400 lei procurate anterior, inclusiv: 2 600 lei cu
valoarea unitară mai mare de 1 500 lei şi 800 lei cu valoarea unitară mai mică de 1 500 lei. Referitor
la obiectele cu valoarea unitară mai mare de 1 500 lei a fost determinată valoarea probabilă rămasă în
sumă de 250 lei. în decembrie 2008 obiectele care au fost date în exploatare în ianuarie au fost scoase
din uz. Totodată au fost contabilizate deşeuri în sumă de 180 lei.
ianuarie 2008
1. Eliberarea obiectelor pentru exploatarea utilajului:
• debit contul 213 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată", subcontul 2132 "Obiecte
de mică valoare şi scurtă durată în exploatare"- 2 600 lei,
• debit contul 813 "Cheltuieli indirecte de producţie" - 800 lei,
• credit contul 213 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată", subcontul 2131 "Obiecte
de mică valoare şi scurtă durată în stoc" - 3 400 lei;
2. Concomitent cu darea obiectelor în exploatare se calculă în mărime de 100% uzura la
obiectele cu valoarea mai mare de 1 500 lei de unitate în sumă de 2 350 lei (2 600 - 250):
• debit contul 813 "Cheltuieli indirecte de produc(ie" - 2 350 lei,
• credit contul 214 "Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată" - 2 350 lei.
decembrie 2008
3. Scoaterea din uz a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată date în exploatare în luna

7
ianuarie:
• debit contul 214 "Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată" - 2 350 lei,
• credit contul 213 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată", subcontul 2132 "Obiecte
de mică valoare şi scurtă durată în exploatare" - 2 350 lei.
4. Reflectarea deşeurilor obţinute din ieşirea obiectelor:
• debit contul 211 "Materiale" - 180 lei,
• credit contul 213 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată", subcontul 2132 "Obiecte
de mică valoare şi scurtă durată în exploatare" - 180 lei.
5. Diferenţa dintre deşeurilor obţinute şi valoarea probabilă rămasă a obiectelor ieşite în sumă
de 70 lei (250 - 180) se trec la cheltuieli:
• debit contul 714 "Alte cheltuieli operaţionale" - 70 lei,
• credit contul 213 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată", subcontul 2132 "Obiecte
de mică valoare şi scurtă durată în exploatare" - 70 lei.
Să admitem, că deşeurile obţinute de la ieşirea obiectelor date au constituit 350 lei. Atunci
diferenţa între această sumă şi valoarea probabilă rămasă în sumă de 100 lei (350 - 250) se va trece la
venituri:
• debit contul 211 "Materiale" - 100 lei,

• credit contul 612 "Alte cheltuieli operaţionale" - 100 lei.

5. Evidenţa producţiei în curs de execuţie


Producţia în curs de execuţie cuprinde bunurile care n-au trecut toate fazele procesului de
producţie, nefiind încă nici producţie finită, nici semifabricat.
Pe parcursul perioadei 'de gestiune producţia în curs de execuţie se reflectă în conturile clasei 8
(811, 812) şi se ia în calcul la determinarea costurilor efective a producţiei fabricate serviciilor
prestate

Costul efectiv — Sprodîncurs de execuţie la încep. per. degest~^~ ^consumuri -


SprotL în curs de execute la finele per. de gest

în contabilitatea financiară producţia în curs de execuţie se reflectă numai la sfîrşitul perioadei


de gestiune în momentul întocmirii rapoartelor financiare.
în acest scop se foloseşte contul de activ 215 "Producţie în curs de execuţie". în debitul
acestui cont se reflectă costul producţiei în curs de execuţie la sfîrşitul perioadei de gestiune, iar în
credit - decontarea valorii de bilanţ a producţiei în curs de execuţie la începutul perioadei de gestiune.
Soldul este debitor şi reflectă valoarea producţiei în curs de execuţie la finele perioadei de gestiune.
La finele perioadei de gestiune ]n urma inventarierii se stabile;te costul efectiv al producţiei în
curs de execuţie care se înregistrează prin formula contabilă:
• debit contul 215 "Producţie în curs de execuţie",
• credit conturile 811 "Activităţi de bază", 812 "Activităţi auxiliare".
La începutul de gestiune următoare perioadei, producţia producţiei în curs de execuţie se
scoate din evidenţa financiară şi se trece pe conturile contabilităţii de gestiune prin formula contabilă:
• debit conturile 811 "Activităţi de bază", 812 "Activităţi auxiliare",

• credit contul 215 "Producţie în curs de execuţie".

Exemplu 3
întreprinderea „A" dispune de următoarele date:
Stoc iniţial de produse'în curs de execuţie 12 300 lei
Consumuri de materiale pentru fabricarea producţiei 85 360 lei
Consumuri privind retribuirea muncii 24 600 lei
Contribuţii de asigurări sociale şi medicale 7380 lei
Consumuri de energie electrică prestată de terţi 8500 lei

8
Costul produselor finite predate Ia depozit 127 210 lei
Stoc final de produse în curs de execuţie 10 930 lei

în baza acestor date vor fi întocmite următoarele formule contabile:


1. Trecerea soldului iniţial a producţiei în curs de execuţie la conturile contabilităţii de
gestiune:
• debit contul 811 „Activităţi de bază" 12 300 lei
• credit contul 215 „Producţie în curs de execuţie" 12 300 lei
2. Acumularea consumurilor de producţie:
• debit contul 811 „Activităţi de bază" 125 840 lei
• credit cotul 211 „Materiale" 85 360 lei
• credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii" 24 600 lei
• credit contul 533 „Datorii privind asigurările" 7 380 lei
• credit contul 521 „Datorii pe termen surct privind facturile comerciale" 8 500 lei

Suma TVA aferentă energiei electrice consumate se înregistrează prin formula contabilă:
• debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul" 1 700 lei
• credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile omerciale" 1 700 lei
3. Reflectarea costului efectiv a produselor finite
• debit contul 216 „Produse finite" 127 210 lei
• credit contul 811 „Activităţi de bază" 127 210 lei
4. Trecerea soldului producţiei în curs de execuţie la finele perioadei de gestiune în contul
contabilităţii financiare:
• debit contul 215 „Producţie în curs de execuţie" 10 930 lei
• debit contul 811 „Activităţi de bază" 10 930 lei
Astfel, contul 811 „Activităţi de bază" la finele perioadei de gestiune nu are sold.
In afară de formulele contabile expuse, contul 215 „Producţie în curs de execuţie" mai
corespondează în următoarele cazuri:
1) la constatarea plusurilor de producţie în curs de execuţie în urma inventarierii: <-'
• debit contul 215 "Producţie în curs de execuţie"
• credit contul 612 "Alte venituri operaţionale"
2) la costul efectiv a lipsurilor de producţia în curs de execuţie:
• debit contul 714 "Alte cheltuieli operaţionale",
• credit 215 "Producţie în curs de execuţie".
Alte cazuri de ieşiri a producţiei în curs de execuţie (la transmiterea cu titlul gratuit, alocarea
în capitalul statutar altor întreprinderi, la distrugerea în urma calamităţilor naturale) se întocmesc prin
formulele contabile similare cu reflectarea ieşirii de materiale în astfel de cazuri.

6. Evidenţa produselor şi mărfurilor


a) Evidenţa produselor
Produsele reprezintă bunurile care au trecut toate etapele procesului tehnologic şi au fost
predate la depozit. Pentru evidenţa produselor finite este destinat contul de activ 216 "Produse". în
debitul acestui cont se reflectă costul efectiv al produselor finite, iar în credit - valoarea de bilanţ a
produselor ieeite. Soldul este1 debitor ei reprezintă valoarea de bilanţ a produselor, semifabricatelor,
produselor reziduale aflate în stoc la finele perioadei de gestiune.
Intrarea produselor fabricate se reflectă în contabilitate prin formulele contabile:
• debit contul 216 "Produse"-la cost efectiv a produselor totale,
• credit contul 811 "Activităţi de bază" - la costul efectiv al produselor fabricate în
producţia de bază,
• credit 812 "Activităţi auxiliare" - la cost efectiv a produselor fabricate în producţiile
auxiliare.
Vînzarea produselor fabricate se reflectă în contabilitate prin întocmirea următoarelor
formulelor contabile:
1) la casarea valorii de bilanţ a produselor realizate (fără TVA):
• debit contul 711 "Costul vînzârilor" ,
• credit contul 216 "Produse";
Concomitent se întocmeşte formula contabilă:
• debit conturile 241 "Casa", 221 "Creanţe pe termen scurt aferente facturilor
comerciale"- la valoarea de vînzare a produselor,
• credit 611 "Venituri din vînzări"- la valoarea de realizare a produselor (fără TVA),
• credit 534 "Datorii privind decontările cu bugetul"- la suma TVA calculată;
Ieşirea produselor în alte cazuri (transmiterea cu titlul gratuit, pierderile constate cu ocazia
inventarierii ş.a. se reflectă ca şi alte active materiale curente.
b) Evidenţa mărfurilor
Mărfurile reprezintă bunurile cumpărate de către întreprinderile în scopul revînzării. Pentru
evidenţă sintetică a mărfurilor este destinat contul 217 "Mărfuri". Organizarea evidenţei sintetice a
mărfurilor este condiţionată de metoda de evaluare acceptată de întreprindere pentru evaluarea
curentă. S.N.C. 2 recomandă două metode de evaluare curentă a mărfurilor.
1. La cost efectiv.
2. La preţ de vînzare care este compus din costul efectiv (valoarea de bilanţ) şi adaosul
comercial. '
Varianta I. In cazul cînd în evidenţa curentă mărfurile se evaluează la cost efectiv la
achiziţionarea lor în contabilitate se întocmesc următoarele formulele contabile:
• debit contul 217 "Mărfuri" - la valoarea de cumpărare a mărfurilor

• credit contul 241 "Casa" - la sumele achitate prin numerar,


• credit conturile 242 " Conturi curente în valută naţională", 243 "Conturi curente în
valută străină" - la sumele achitate prin virament,
• credit contur 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale" - la datoria faţă
de furnizori privind mărfurile procurate cu plată ulterioară.
Cheltuielile aferente procurării mărfurilor se reflectă prin formula contabilă:
• debit contul 217 "Mărfuri" - la suma totală a cheltuielile efectuate,

• credit contul 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale" - la servici.ie
prestate de către terţi,
• credit contul 812 "Activităţi auxiliare" - la serviciile efectuate către secţiile auxiliare a
întreprinderii,
• credit conturile 531 "Datorii pe termen scurt privind retribuirea muncii", 533 "Datorii
privind asigurările" - la salariile calculate pentru încărcarea-descărcarea mărfurilor şi
contribuţiile pentru asigurarea socială calculate din aceste salarii.
La vînzarea mărfurilor se întocmesc formulele contabile:
1) Decontarea valorii de bilanţ:
• debit contul 711 "Costul vînzârilor",
i
• credit contul 217 "Mărfuri".
2) Reflectarea venitului, sumei mijloacelor băneşti încasate sau creanţei cumpărătorului:
• debit conturile 241 "Casa", 242 " Conturi curente în valută naţională", 243 " Conturi
curente în valută străină", 221 "Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale"
- la venitul total încasat de la vînzări,
• credit contul 611 "Venituri din vînzări" - la venitul obţinut din vînzarea mărfurilor (fără
TVA),

10

; . 1
---------------------------------------------------------------------------■----------t
• credit contul 534 "Datorii privind decontările cu bugetul" - la suma TVA calculată.
Varianta П. La evaluarea mărfurilor la preţ de vînzare în afară de formulele contabile
întocmite mai sus mai au loc următoarele formule contabile:
1) includerea adaosului comercial ta valoarea mărfurilor procurate:
• debit contul 217 "Mărfuri",

• credit contul 821 "Adaos comercial".


2) decontarea adaosului comercial aferent mărfurilor vîndute:
• debit contul 821 "Adaos comercial",
• credit 217 "Mărfuri".
Indiferent de metoda de evaluare a mărfurilor utilizate în evidenţa curentă în bilanţul contabil
mărfurile se reflectă la costul efectiv (valoarea de procurare + cheltuielile de achiziţionare). în acest
scop la întreprindere unde mărfurile se evaluează la preţ de vînzare la finele perioadei de gestiune se
întocmeşte formula contabilă cu semnul "minus" (la diferenţa de adaos comercial aferentă stocurilor
de mărfuri la sfirşitul perioadei de gestiune. La începutul perioadei de gestiune următoare adaosul
comercial care se referă la stocurile de mărfuri aflate în stoc se trece în debitul contului 217
"Mărfuri" prin formulă contabilă:
• debit contul 217 "Mărfuri",

• credit contul 821 "Adaos comercial".

Exemplul 2
La 1 octombrie 2009 stocul mărfurilor în magazin la preţ de vînzare constituia 85 794, inclusiv
TVA - 14 299 lei şi adaosul comercial - 8 875. Pe parcursul lunii octombrie a intrat marfă la valoarea
de procurare 35 688, inclusiv TVA - 5 948 lei. Adaosul comercial aplicat mărfurilor intrate constituie
4 745 lei, iar suma TVA - 6 897 lei. Suma vînzărilor efectuate în lima octombrie constituie 56 760 lei,
inclusiv TVA - 9 460 lei. ,
în unna inventarierii efectuate la finele lunii octombrie au fost depistate lipsuri de mărfuri în
Calculul costului vînzărilor şi valorii stocurilor pentru
trimestrul IV anul 2009
conform metodei vînzărilor cu amănuntul nr.
crt.Indicatoricostadaos
comercialvaloarea
de
vînzarea
(fără
TVA)TVAsuma
totalaprocentul
mediu de
adaos1Stoc la începutul
lunii6262088757149514299857942Intrări29740474534485689741
3823Modificarea
adaosului comercial4Mărfuri destinate
vînzării
(rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)!
9236013620,00105980211961271760,128514815Vînzări41221,2547
300 x
0,12851481
= 6078,75473009460567606Lipsuri, deteriorări348,59400 x
0,12851481
=51,41400804807Stoc la finele lunii
(rd.4-rd. 5-rd. 6)50790,167489,84582801165669936
valoare de 480 lei, inclusiv TVA - 80.

4
Formule contabile privind operaţiunile de vînzare a mărfurilor în comerţul cu
amănuntul

Nr. Conţinutul operaţiunilor Suma, Debit i


crt. lei Credit
1 Restabilirea adaosului comercial aferent soldului de 8 875 217 821
mărfuri la începutul perioadei de gestiune
2 Restabilirea sumei TVA de la valoarea de vînzare a 14 299 217 825
mărfurilor aferent soldului de mărfuri la începutul
perioadei de gestiune
3 Intrarea mărfurilor de la furnizori 29 740 217 521
4 Trecerea în cont a sumei TVA aferentă mărfurilor 5 948 534 521
procurate
5 Calcularea adaosului comercial de la valoarea 4 745 217 821
mărfurilor intrate
6 Calcularea TVA de la valoarea de vînzare a 6 897 217 825
mărfurilor intrate
7 Stomarea adaosului comercial de la valoarea (51,41) 217 821
mărfurilor depistate lipsă în urma inventarierii
8 Stornarea TVA de la valoarea de vînzare a (80) 217 825
mărfurilor depistate ilipsă în urma inventarierii
9 Casarea valorii de bilanţ a mărfurilor depistate lipsă 348,59 714 217
în urma inventarierii
10 Reflectarea veniturilor din vînzarea mărfurilor (fără 47 300 241 611
TVA) cu amănuntul
11 Calcularea sumei TVA aferentă mărfurilor vîndute 9 460 241 534
12 Reflectarea costului mărfurilor vîndute 41 221,25 711 217
13 Reflectarea adaosul comercial aferent mărfurilor 6 078,75 821 217
vîndute
14 Reflectarea sumei TVA aferente mărfurilor vîndute 9 460 825 217
15 Stomarea adaosul comercial aferent stocului de (7 489,84) 217 821
mărfuri la finele perioadei de gestiune
16 Stornarea sumei TVA aferente stocului de mărfuri la (11 656) 217 825
finele perioadei de gestiune

12

S-ar putea să vă placă și