Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Modul postuniverstar

Instruire Asistată de Calculator


Portofoliu

Profesor: Prof. dr Marius-Ciprian Ceobanu


Cursant:Covaliuc (cas. Rotariu) Andreea Georgiana
1. Argumențati din perspectivă pedagogică, de ce IAC poate fi
considerată metodă didactică sau domeniu al Științelor Educației.
„Școala nu poate avea decât două scopuri. Primul să dăm copilului
cunoștințele generale de care bineînțeles va avea nevoie să se servească: aceasta este
instrucția. Cealaltă e să pregătim copilul de azi pentru omul de mâine, și aceasta este
educația.” Gaston Berger

Lumea este în continuă schimbare și modul în care trăim acasă, la școală,


la locul de muncă, este de asemenea în continuă schimbare. Viteza cu care s-a
dezvoltat tehnologia joacă un rol major în aceste schimbări. De la e-mail la ore
online, calculatoarele sunt cu siguranță influente în viața noastră și pot
îmbunătăți procesul de învățare în școli în diferite moduri. Cu popularitatea în
creștere a tehnologiei informatice, este esențial pentru autorități să sprijine și să
încurajeze tehnologii informatice în sistemele noastre educaționale.
În noile orientări ale învățământului, problema interacțiunii profesorului
cu elevul este una fundamentală. În acest context apare necesitatea unui sistem
educațional centrat pe elev, axându-se pe nivelul de dezvoltare al potențialului
acestuia, aplicând tehnologii adecvate.
Instruirea Asistată de Calculator (IAC) reprezintă o metodă didactică
sau o metodă de învățământ, care valorifică principiile de modelare și analiză
cibernetică a activității de instruire în contextul noilor tehnologii informatice și
de comunicații, caracteristică societății contemporane.
Integrarea tehnologiilor educaționale în cadrul învătământului formativ
presupune ca școala să se centreze pe dezvoltarea gândirii, selectând prin aceasta
conținutul, metodele, formele și criteriile de formare și evaluare, adică să
elaboreze acea tehnologie educațională care dezvoltă un anumit stil de învățare
cu efect durabil.
Modernizarea pedagogică presupune existența echipamentelor hardware
(calculatoare) și software (existența programelor de calculator) și a capacității de
adaptare a acestora, de receptare și valorificare în mediul instituțional.
Calculatorul a devenit indinspensabil în educația modernă, fiind utilizat de
cadrele didactice în procesul de predare învățare. Fiind un mijloc modern de
educație, utilizarea sistemelor informatice a câștigat teren datorită virtuțiilor
foarte atractive pentru elevi, accesibilității pentru aceștia și facilitării prezentării
informațiilor.
Utilizarea calculatorului în educație are ca scop să faciliteze trecerea de la
acumularea pasivă de informații de către elevi la învățarea prin descoperire. Ei
învață să învețe, dezvoltându-și în acest mod abilitățile și strategiile cognitive pe
care le vor folosi și adopta în diverse alte situații. Acest fapt aduce o mare
flexibilitate în învățare și la stimularea elevilor/studenților de a se implica în
procesul educațional și de a deveni parteneri ai profesorului în cadrul clasei.
Calculatorul asigură învăţarea prin joc, facilitează înţelegerea noţiunilor
noi, de care elevul/studentul se apropie mai greu, face posibilă modelarea şi
simularea fenomenelor care nu pot fi observate în realitate, facilitează rezolvarea
de probleme (Prin intermediul testelor cu feedback, care atunci când copilul
greşeşte, îi oferă indicii de rezolvare. În felul acesta, pas cu pas, copilul este
ajutat să înţeleagă şi să înveţe cum se rezolvă diferitele tipuri de probleme.),
folosit în învăţare ajută la consolidarea informaţiilor(Informaţia teoretică nu este
suficientă pentru învăţare, iar elevul are nevoie de situaţii în care să aplice
cunoştinţele pe care le-a învăţat. De aceea, cele mai multe jocuri educaţionale
conţin o serie largă de exerciţii prin care copilul îşi fixează cunoştinţele.
Un alt avantaj pe care îl oferă învăţarea prin intermediul calculatorului îl
reprezintă posibilitatea testării nivelului de cunoştinţe la care a ajuns elevul.
Rezultatele la test sunt furnizate în câteva secunde, de obicei însoţite de
recomandari privind felul în care elevul îşi poate îmbunătaţi performanţa.
În școală introducerea internetului și a tehnologiilor moderne a dus la
schimbări mari în procesul de învățământ. Astfel, acum învățărea nu mai este
considerat ca fiind un demers al profesorului și muncii acestuia, ci fiind
rezultatul interacțiunii elevilor/studenților cu calculatorul și al colaborării
acestora cu profesorul. Toate acestea au dus la creșterea eficienței activităților de
învățare precum și a dezvoltării competențelor și studiului individual al
studenților/elevilor.
Un avantaj în utilizarea instruirii asistate de calculatoare încă de pe
băncile școlii este acela că influențează formarea intelectuală a
elevilor/studenților prin

 Stimularea interesului față de nou prin implicarea elevului/studentului


interactiv în prezentarea cunoștințelor, captându-i atenția asupra subiectului
discutat și eliminând riscul plictiselei sau rutinei
 Stimularea imaginației prin dezvoltarea de abilități de utilizare, imaginație și
viteza de reacție în reprezentările grafice atractive, determinând elevul/studentul
la utilizarea calculatorului prin crearea propriilor lui softuri
 Dezvoltarea unei gândiri logice prin descoperirea unor teme și etape de
elaborare organizate secvențial și logic după raționamentele sale, reprezentând
câștiguri în ceea ce privește profunzimea gândirii și viteza de rezolvare de
probleme
 Dezvoltarea creativității prin simulare pe monitorul calculatorului a diferitelor
fenomene și procese, care în cadrul unui laborator ar fi destul de dificil de
realizat și costisitor.

De asemenea se realizează o optimizare a randamentului predării prin


exemplificări multiple, întărirea motivației elevilor/studenților legat de procesul
de învățare.
Cu ajutorul calculatorului elevul constientizează faptul că noțiunile învățate
își vor găsi utilitatea, precum și dezvoltarea gândirii astfel încât pornind de la
modalitatea generală de rezolvare a unei probleme elevul/studentul își găsește
singur răspunsul.
Principalele avantaje legate de utilizarea și importanța utilizării IAC sunt:
 Pași mici și progres gradat- materialul de învâțat ste fragmentat în unități
(secvențe) didactice elementare, simple accesibile, logic și organic înlânțuite
 Ritm propriu de studiu- fiecare elev/student dispune și gestionează relativ
independent timpul necsar realizării sarcinilor de lucru
 Participarea activă-elevii/studenții sunt obligați să răspundă la întrebări, să
selecteze răspunsuri, să propună soluții, să aibă o reacție activă
 Verificare imediată și feed-back – trecerea de la o etapă la alta este condiționată
de răspunsul corect. Infirmarea este urmată de corectare.

Metoda instruirii asistate pe calculator poate valorifica mai multe operații


didactic individualizate de predare-învățare-evaluare cum sunt:
 Organizarea informațiilor conform programei școlare
 Provocarea elevilor/studenților prin activități didactice și întrebări ce vizează
depistarea lacunelor, situațiilor problemă
 Asigurarea (auto)evaluării rezultatelor elevilor/studenților prin medierea
resurselor existente la nivelul calculatorului
 Realizarea de sinteze recapitulative după parcurgerea unor teme, capitole,
discipline școlare
 Asigurarea unor exerciții suplimentare de stimulare a creativității
elevilor/studenților
Tehnologia instruirii asstate de calculator fiind un supliment pozitiv care
face legătura între educație și lumea tehnologică în care trăim. Instruirea asistată
de calculator oferă elevilor și studenților acces la informații, o motivație mai
mare pentru învățare, precum și un ritm adecvat de învățare pentru fiecare elev.

Bibliografie
1. Dulamă Maria Eliza,(2006), Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei,
Editura Clusium, Cluj-Napoca , 2006
2. Ceobanu,Ciprian,(2012-2013) Suport de curs, Instruire asistată de calculator, Modul I
de formare psihopedagogică (învățământ la distanță), Univ. Al. I. Cuza, Iași
3. Gastor Berger (1 oct.1896-13 nov.1960) responsabil de învățământ terțiar la
Ministerul Educației Naționleși care a modernizat sistemul universităților franceze
4. Carmen Ioana IUHOS, Carmen BAL, Consecințe pedagogice ale instuirii asistate pe
calculator din punct de vedere al stimulării imaginației, dezvoltării gândirii logice și
a creativității, A XVII-a Conferință internațională-multidisciplinară, Nr. 34, 2007
2. Învățarea colaborativă. Caracteristici și aplicabilitate în IAC.

Învățământul românesc se confruntă cu probleme din ce în ce mai complexe,


care necesită un nou mod de gândire, idei noi, informații noi și bineînteles, un
nou mod de a învăța. Herbet Gerjuooy afimă că Analfabetul de mâine nu va mai
fi cel care nu știe să citească, ci cel care nu a învățat să învețe.
Una dintre temele abordate frecvent de către teoreticienii și practicienii
educației o reprezintă învățarea colaborativă.
Învățarea colaborativă este o strategie de instruire structurată și sistematizată,
în cadrul căreia grupe mici lucrează împreună pentru a atinge un țel comun.
Premisa învățării prin cooperare este aceea conform căreia, subiecții care
lucrează în echipă sunt capabili să aplice și să sintetizeze cunoștințele în moduri
variate și complexe, învățând în același timp mai temeinic decât în cazul lucrului
individual (Oprea, Crenguța-Lăcrămioara, 2003).
Învățarea prin colaborare este o metodă de predare și învățare în care
elevii/studenții lucrează împreună, uneori în perechi, alteori în grupuri mici,
pentru a rezolva una și aceeași problemă, pentru a explora o temă nouă sau a
lansa idei noi, combinații noi sau chiar inovații autentice.
Johnson (1989) susține că rezultatele învățăturii sunt mai bune atunci când se
desfășoară prin colaborare. Aceste rezultate sunt următoarele:

 Performanțe superioare și capacitate de reținere sporită


 Raționamente de ordin superior mai frecvente, înțelegere mai profundă și
gândire critică
 Concentrare mai bună asupra învățării și reducerea comportamentului
perturbator
 Motivație sporită pentru performanță și motivație intrinsecă pentru învățare
 Capacitate sporită de a vedea o situație și din perspectiva celuilalt
 Relații mai bune, mai tolerante cu colegii, indiferent de etnie, sex, capacități
intelectuale, clasă socială sau condiție fizică
 Stare de confort psihologic, capacitate de adaptare
 Încredere în sine, bazată pe acceptarea de sine
 Competențe sociale înalte
 Atitudine pozitivă față de materiile de studiu, față de studii și școală
 Atitudine pozitivă față de profesori, manageri și alte persoane din școală
Printre elemetele de bază ale învățăturii prin colaborare se pot aminti:

Interdependența pozitivă
Elevii realizează că au nevoie unii de alții pentru a duce la bun sfârșit
sarcina grupului (ori ne scufundăm toți, ori înotăm împreună). Profesorii pot
structura această interdependență pozitivă, stabilind scopuri comune (învață și
urmărește să învețe toți cei din grup), recompense comune (dacă toți membrii
grupului realizează un anumit lucru, fiecare va fi stimulat), roluri distincte (lider,
purtător de cuvânt, secretar etc.)

Promovarea învățării prin interacțiunea directă


Elevii se ajută unii pe alții să învețe, încurajându-se și împărtășind ideile.
Ei explică ceea ce știu altor elevi, discută, se învață unii pe alții. Profesorul
aranjează grupurile în așa fel încât elevii să stea unii lângă alții și să discute
fiecarea aspect al problemei pe care o au de rezolvat.

Răspunderea individuală
Performanța fiecărui elev se evaluează frecvent și rezultatul i se comunică
atât acestuia, cât și grupului. Profesorul poate scoate în evidență răspunderea
individuală, dând un test fiecărui al doilea elev sau alegând la întâmplare un
membru al grupului, care să dea n răspuns.

Depinderile de comunicare interpersonală și în grup mic


Grupurile nu pot existat și nici funcționa eficient dacă elevii nu au și nu
folosesc anumite abilități sociale absolut necesare. Elevii trebuie învățați să
însușească aceste comportamente la fel cum sunt învățați să facă orice altceva.
Acestea includ conducerea, luarea deciziilor, obținerea încrederii, comunicarea
efecientă, soluționarea conflictelor.

Monitorizarea activității de prelucrarea a informației în grup (group


processing)
Grupurile au nevoie de răgaz pentru a discuta cât de bine și-au atins
scopurile și pentru a menține relații eficiente de muncă între toți membrii.
Profesorii creează condițiile necesare acestei auto-monitorizări prin sarcini ca:
a) Enumerați cel puțin trei acțiuni ale membrilor, care au condus la succesul
grupului sau
b) Numiți cel puțin o acțiune, care ar putea spor succesul grupului în activitatea de
mâine.
Profesorul monitorizează în permanență învățarea grupurilor și le oferă
feedback, fiecărui elev în parte și întregii clase, evaluându-le lucru.
Învățarea colaborativă este definită, în general, ca fiind acea formă de
învățare în grup, în care există anumite interacțiuni semnificative de învățare
între elevi sau studenți. Este vorba de colaborare virtuală, mai exact e-learning,
în cazul în care aceste interacțiuni au loc în medii virtuale. (D. Goren-Bar, A.
Koubek, 2001).
Ultimii ani de inovații tehnologice au creat noi oportunități pentru cei care
învață, iar cursanții (elevi, studenți sau alte categorii sociale) din toată lumea
sunt capabili deja să formeze rețele globale de învățare.
Aceste rețele generează un tip de învățare prin colaborare în mediul virtual,
denumit învățare colaborativă sprijinită de calculator ( Computer supported
collaborative learning-CSCL), care se referă la folosirea tehnologiei într-un
mediu de învățare pentru a ajuta la intermedierea și interacțiunea de grup într-un
context de învățare colaborativă, la controlul și monitorizarea acestor
interacțiuni, la reglementarea sarcinilor, a regulilor, a rolurilor, dar și la
medierea dobândirii de noi cunoștințe.
De asemenea, această modalitate de învățare propune dezvoltarea de
programe și aplicații noi, ce aduc studenții împreună și care pot oferi activități
creative de explorare intelectuală și interacțiune socială.
E-learning presupune utilizarea mediilor electronice și a aplicațiilor specifice
informației și comunicării, incluzând toate formele educaționale care presupun
utilizarea mijloacelor tehnice pentru învățare și predare. Termenul este
cuprinzător pentru următoarele activități: învățare multimedia, învățare dirijată
de calculator, instruirea programată, instruirea asistată de calculator, educație
online, instruirea virtuală, medii virtuale de învățare, platforme de învățare, m-
learning (mobile learning-învățare pe mobil), învățarea colaborativă digitală,
învățarea colaborativă sprijinită de calculator etc.
Învățarea colaborativă sprijinită de calculator este o ramură apărută în știința
învățării, preocupată cu studierea modului în care oamenii pot să învețe
împreună cu ajutorul calculatoarelor. În acest domeniu, interacțiunea dintre
învățare și tehnologie este una complexă. Aceasta include colaborarea, sprijinul
calculatorului și educația la distanță.
Dincolo de fundamentele teoretice, există numeroase site-uri și aplicații
virtuale de lucru pentru a susține învățătura sprijinită de calculator.
În calitate de profesoară de matematică, voi prezenta in cele ce urmează
câteva site-uri dedicate matematicii care se adresează cadrelor didactice,
studenților, elevilor precum și celor pasionați să descopere tainele acestei
minunate discipline.
1. Proiectul European Scientix promovează și sprijină colaborarea la nivel
european în rândul cadrelor didactice STEM (știință, tehnologie, inginerie și
matematică), cercetătorilor în educație și a altor profesioniști STEM. Una dintre
acțiunile prin care Scientix vine în sprijinul cadrelor didactice este construirea
unui portal on-line (www.scientix.eu), care colectează și prezintă proiectele
europene de învățământ STEM și rezultatele acestora. Informațiile pentru
profesori asupra proiectului includ date generale despre metodologia și
strategiile didactice ale proiectului, precum și link-uri către materialele didactice
și alte resurse de învățare dezvoltate în proiect. Cadrele didactice găsesc resurse
pentru a stimula interesul elevilor pentru știință și pot solicita traducerea
materialelor didactice în 37 de limbi.
2. Imaginary (http://imaginary.org/ )
IMAGINARY este o platformă dedicată matematicii deschise și interactive.
Ea cuprinde o gamă variată de materiale, care pot fi folosite la școală, acasă, în
muzee, în expoziții sau în manifestări și activități mass-media. Unul dintre
obiectivele principale ale platformei este de a facilita participarea comunității și
implicarea acesteia cu propriile idei.
3. Le-math: Învățarea matematicii grație noilor factori de comunicare
( http://www.le-math.eu )
Le-MATH își propune să conceapă noi metodologii de predare-învățare a
matematicii, destinate elevilor de 9-18 ani. Metodologiile pot fi folosite în orice
mediu școlar și se preconizează că vor contribui la creșterea gradului de
atractivitate a matematicii în rândul tinerilor, profesorilor și părinților. În plus,
ele pot fi adaptate și pentru alte discipline și grupe de vârstă:
a. MATHeatre-predarea și învățarea matematicii grație activităților teatrale
matematice
b. MATH-Factor-predarea și învățarea matematicii grație activităților de
comunicare
4.Mascil-Matematică și științe pentru viață ( http://www.mascil-project.eu )
Pe platforma proiectului se pot găsi materiale și resurse pentru activitatea
didactică și de dezvoltare profesională a cadrelor didactice. MASCIL (2013-
2016) urmărește să conecteze predarea matematicii și știițelor bazate pe
interogarea cu carierele viitoare ale elevilor și să stimuleze interesul acestora
față de carierele în domeniul științei și tehnologiei.
5.Eratosthenes Experiment
( http://eratosthens.ea.rg/en/content/experiment)
Sute de elevi au ieșit în aer liber în miezul zilei de 21 martie 2017 pentru a
măsura lungimea unei umbre reflectate de un băț lung de un metru, așezat în
poziție verticală. Experimentul lui Eratostene are loc în întreaga lume la amiază,
ora locală, în ziua echinoxului de primăvară/toamnă. Fiecare școală sau clasă
face pereche cu o altă grupă dintr-o altă zonă sau țară. Grupele desfășoară apoi
acest experiment măsurând lungimea umbrei bățului lor și calculând unghiul
acesteia. Apoi elevii trebuie să calculeze distanța dintre școli cu Google Maps.
Toate valorile sunt strânse și trimise într-o bază de date online. Participanții pot
trimite fotografii din cadrul acestor experimente, care vor fi publicate p site-ul
oficial al experimentului, urmând ca cele mai bune să primească premii
senzaționale.
Figura nr.1 Eratosthenes Experiment

6.GO-LAB si next-lab: Învățare prin descoperire bazată pe accesul online


la laboratoare științifice din întreaga lume ( http://www.go-lab-project.eu )
Go-Lab (2012-2016) creează o infrastructură care oferă acces la
laboratoarele online gestionate de centre de cercetare și universități din întreaga
lume. Aceste laboratoare pot fi folosite de universități, școli, instructori, studenți
etc. pentru a extinde sfera activităților de învățare obișnuite cu experiențe
știițifice, oferindu-le elevilor ocazia de a intra în contact cu activitatea de
cercetare autentică.
Go-Lab oferă cadrelor didactice metodologii și infrastructuri ușor de
integrat, ușor de folosit și ușor de consolidat. Mediul Go-Lab permite cadrelor
didactice să creeze spații de învățare personalizate, oferă acces la resurse care
susțin dezvoltarea de activități didactice realiste și angrenante, facilitează
interrelaționarea și schimbul acestor activități în cadrul unei comunități online.

7. GeoGebra ( http://geogebra.org )
Softul GeoGebra face matematica mai accesibilă, deoarece reprezintă o
punte de legătură între geometrie și algebră într-un mod vizual, complet inedit.
Astfel, elevii pot vedea, atinge și experimenta matematica, care, la rândul ei,
devine dinamică, interactivă și constructivă, prin exploatarea posibilităților
oferite de noile tehnologii.
Softul nu înlocuiește profesorul ci îl ajută să predea mai eficient și îi oferă
libertatea de a-și concepe noi lecții, adaptate nivelului elevilor. Platforma
educațională Geogebra este utilă în învățarea și predarea matematicii și a
științelor, de la nivel elementar până la nivel universitar. Utilizarea graficelor, a
tabelelor, a variabilelor, animațiile, desenele geometrice sunt doar câteva din
facilitâțile uzuale ale aplicației Geogebra.
Folosirea programului în orele de matematică stimulează, fac conținuturile
mai accesibile, declanșează acele mecanisme care îi fac pe elevi să fie
participanți activi la procesul de instruire. Și, foarte important, folosirea acestui
program se poate îmbina cu o varietate de metode didactice, atât tradiționale cât
și moderne.
Utilizat în geometrie, GeoGebra realizează construcții geometrice
elementare dar și complexe, de o calitate grafică deosebită care, cu ajutorul
instrumentelor de glisare, pot fi vizualizate din diverse perspective. În cazul
analizei matematice, exersând interpretarea reprezentărilor grafice ale funcțiilor,
elevii pot intui, deduce, inventaria și verifica proprietățile lor caracteristice, pot
localica vizual punctele importante ale graficului și determina coordonatele lor.
De asemenea, utilizatorii pot introduce direct expresiile algebrice pentru a
obține sau verifica reprezentarea grafică a curbei. GeoGebra oferă, așadar,
instrumente caracteristice învățării asistate de calculator.
Utilizarea softului în procesul de instruire reduce intervalul de timp
necesar elevilor pentru înțelegerea conceptelor și studiul proprietăților lor,
acordând mai mult spațiu aprofundării prin rezolvarea de probleme, exerciții și
aplicații practice. De asemenea, acest soft oferă o varietate foarte mare de
instrumente care permit efectuarea de calcule, efectuarea unor algoritmi de
calcul în vederea obținrii unor rezultate numerice și oferă suport vizual pentru
orice noțiune matematică.
În continuare voi arăta efectiv cum reușesc să expun copiilor la clasă
unele lecții de matematică cu ajutorul GeoGebrei si cum folosesc acest soft
pentru învățarea colaborativă. Voi prezenta doar secvențele reprezentative din
proiectul de lecție propriu-zis.
Exemplul numărul 1.
În cadrul orei de matematică intitulate Drepte paralele tăiate de o secantă
GeoGebra îmi este foarte utilă. Mă ajută să expun principalele categorii de
unghiuri care se formează între două drepte paralele tăiate de o secantă.

Figura nr. 2
Apoi, ca un exercițiu de introducere, cu ajutorul instrumentelor de glisare
modific poziția secantei. În urma acestei acțiuni se va modifica și dimensiunile
unghiurilor.

Figura nr.3

Împart elevii în grupe de câte 2 și le propun să construiască două drepte


paralele tăiate de o secantă, să numeroteze unghiurile ce se formează și să
ilustreze tipurile de congruențe ce se formează. Un exemplu poate fi următoarea
imagine.

Figura nr.4
Corectitudinea exemplelor este verificată de către mine în timp ce elevii
lucrează. Acolo unde este cazul vin cu explicațiile suplimentare necesare
corectării greșelilor. Aprecierea verbală a celor care au exercitat sarcina fără
ajutorul meu o fac la sfârșitul orei.

Exemplul numărul 2.

În cadrul lecției Paralelogramul, definiție și caracterizări , folosesc de


asemenea această aplicație. Obiectivele lecției vor fi atinse combinând alternativ
o serie de metode active, precum modelarea (fizică și digitală), investigația și
descoperirea, problematizarea și demonstrația.

Folosind video-proiectorul, desenez două drepte paralele tăiate de o secantă și


elevii vor identifica unghiurile alterne-interne( alterne externe și corespondente)
congruente și unghiurile interne (externe) de acași parte a secantei. Apoi desenez
un paralelogram, iar elevii notează definiția și desenează paralelogramul pe
caiete. Se deschid fișele interactive cu paralelogramul dinamic. Elevii vor
modifica poziția și dimensiunile paralelogramului și vor nota toate proprietățile
observate, apoi le discută între ei, și cu mine.

Figura nr.5
Se propun spre rezolvare 2 probleme, insistându-se p desenarea unor figuri cât
mai corecte și sugestive, astfel încât elevii să intuiască mai ușor rezolvările. Se
împarte clasa în două grupe, câte o grupă pentru fiecare problemă.

Problema 1. Demonstrați că mijloacele laturilor unui patrulater convex oarecare


determină un paralelogram.

Problema 2. Fie M și Q două puncte variabile, pe laturile AB, respectiv CD ale


paralelogramului ABCD astfel încât dreptele MO și QO intersectează laturile
opuse în P, respectiv N. Demonstrați că patrulaterul MNQP este un
paralelogram.
Prin dialog euristic frontal, se verifică fixarea noilor cunoștințe.
În zilele noastre utilizarea calculatoarelor nu reprezintă un apanaj al
intelectului, ci al omului de rând și, mai ales, al generațiilor tinere. Mijloacele
TIC nu mai sunt simboluri ale modernității, ci fapte uzuale, obligatorii.
Calculatorul a adus o evoluție în domeniul științei și cu siguranță are un
potențial care așteptă să fie exploatat și în domeniul didacticii. Dotarea școlilor
cu calculatoare și utilizarea acestora în procesul de predare-învățare reprezintă
un răspuns al sistemului de învățământ la solicitările societății, în contextul în
care tinerii de azi au așteptări diferite de la școală față de tinerii de ieri.
Utilizarea de către cadrele didactice a unor softuri în predarea, în general, și
a matematicii, în special poate conduc la armonizarea metodelor tradiționale de
învățare cu cele moderne. Și, poate cel mai important, va atrage noi adepți din
rândul elevilor.

Bibliografie
1. Flueraș, V.,(2005), Teoria și practica învățării prin cooperare, Editura Casa Cărții de
știință, Cluj-Napoca
2. Ceobanu,C.,(2012-2013) Suport de curs, Instruire asistată de calculator, Modul I de
formare psihopedagogică (învățământ la distanță), Univ. Al. I. Cuza, Iași
3. Oprea, L., (2008), Strategii didactice interactive-repere teoretice și practice-ediția a
III-a revizuită și adăugită, Editura Didactică și Pedagogică, București
4. Cerghit, I.,(2003) Sisteme de instuire alternative și complementare. Structuri, stiluri,
strategii, Editura Aramis, București
5. www.scientix.eu
6. http://imaginary.org/
7. http://www.le-math.eu
8. http://www.mascil-project.eu
9. http://eratosthens.ea.rg/en/content/experiment
10. http://www.go-lab-project.eu
11. http://geogebra.org
3. Accesați site-ul https://www.manuale.edu.ro/ . Din lista prezentată,
selectați un manual pe care îl veți analiza critic, prezentând avantaje,
dar și limite ale utilizării acestuia. Descrieți o secvență de lecție în
cadrul căreia puteți utiliza manualul digital.

Analiza critică a unui manual digital

MATEMATICĂ- CLASA A VI-A


EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A, 2018
AUTORI: Dorin Linț
Maranda Linț
Maria Zaharia
Dan Zaharia
Analiza acestui manual digital am realizat-o ținând cont de criteriul
științific, criteriul pedagogic, criteriul igienicii și esteticii. Astfel, am urmărit ca
înformația să fie structurată corect și coerent. Limbajul folosit să fie accesibil,
conținuturile să fie sistematizate, să fie stimulată imaginația și împlicarea activă
a elevului la ore. Precum și prezenta graficelor și a imaginilor.

A. Conținutul manualului digital


Conținuturile sunt exacte, precise, variate, redând corect informația
științifică. În conformitate cu prevederile programei, conținuturile sunt
organizate 6 capitole. Primele 4 capitole sunt dedicate Algebrei(1. Mulțimi,
2.Rapoarte și proporții, 3. Mulțimea numerelor întregi, 4. Mulțimea numerelor
raționale) iar ultimele 2 capitole sunt alocate Geometriei ( 5. Noțiuni geometrice
fundamentale, 6. Triunghiul).
Conținuturile sunt în conformitate cu obiectivele Programei Școlare, sunt
la nivelul de înțelegere al elevilor.
Fiecare capitol începe cu o scurtă recapitulare și cu completările necesare
pentru a-i aminti elevului exact noțiunile anterioare necesare pe care se vor
construi subcapitolele ce urmează a fi studiate. Astfel, Ne amintim devine un
punct forte al acestei cărți, deoarece ajută atât elevul, cât și cadrul didactic.
Unele subcapitolele sunt structurate astfel:
 Rezolvăm și descoperim-elevii rezolvă exerciții împreună cu cadrul
didactic și astfel se punctează noțiunile importante ale noii lecții.
Învățarea prin descoperire ajută elevul să înțeleagă și să își însușească
mult mai repede noile cunoștințe
 Reținem-sunt trecute principalele observații făcute pe baza exercițiilor
 Rezumăm cunoștințele-aici sunt punctate sistematic noile informații,
diverse clasificări sau proprietăți
 Aplicăm cunoștințele-câteva exerciții simple propuse pentru a se putea
stabili dacă lecția a fost înțeleasă de elevi și o pot pune informațiile în
practică
 Ne verificăm-sunt rezolvările exercițiilor de la Aplicăm cunoștințele
 Activități de învățare-exerciții pentru consolidarea cunoștințelor
La finalul fiecărui capitol exiștă un test de autoevaluare care permite
elevului să-ți aprecieze propriul progres, să devină conștient de procesul și
produsul învățării și să-și asume responsabilitatea lui.
Un manual digital de matematică captează elevilor atenția și le trezește
interesul pentru învățare. Vor considera stilul de predare al cadrului didactic
mult mai atractiv, mai ușor de accesat și prezența activităților dinamice vor avea
un impact vizual mai mare asupra elevilor, decât un anual tradițional.
Unul dintre cel mai mare și important punct slab al acestui manual este, din
punctul meu de vedere reprezentat de imaginile care îndelung urmărite pot
influența negativ vederea elevilor.

B. Abordările pedagogice
Conținuturile sunt sistematizate adecvat și vin în întâmpinarea nevoilor de
învățare ale elevilor printr-un limbaj accesibil la nivelul la care se află aceștia.
Prezența activităților independente și a sarcinilor de lucru în echipă le
stimulează imaginația, gândirea creativă, învățarea prin descoperire și
colaborare, precum și spiritul de competiție și de afirmare.
Testele de autoevaluare și de evaluare de la finalul fiecărei unități de
învățare, exercițiile propuse spre rezolvare și activitățile de învățare sunt
formulate clar și precis.
Pe alocuri, mai apare câte o noțiune științifică. Ea este explicată imediat
într-un chenar numit Dicționar. De exemplu, soluție-amestec omogen de două
sau mai multe substanțe chimice, din care una este de obicei lichidă.

C. Ilustrațiile
Acest manual conține ilustrații care se justifică și care corespund
conținuturilor. Plasarea lor este una corectă și transmit multe informații.
Ca un punct slab se poate puncta grafica unor ilustrații care nu este de cea
mai bună calitate.

D. Stilul de redactare
Textul întâlnit este clar, precis, lizibil și are un format atractiv pentru elevi.
La pagina 5 se găsește o scurtă prezentare a manualului și în partea de jos a
paginii sunt semnalate cele trei tipuri de activități multimedia interactive de
învățare (AMII). La unele secvențe ale unităților de învățare există posibilitatea
utilizării formatelor audio, vizionării unui filmulet sau prezentarea unei scurte
animații.
Manualul şcolar de”Matematică” pentru clasa a VI-a este elaborat de
către specialişti, conţinutul corespunde programei şcolare, este adaptat
posibilităţiilor psiho-individuale ale elevilor. Are coerenţă pedagogică,
furnizează informaţii exacte şi precise, permite un acces facil la informaţie,
accesibilizează informaţiile, are valoare informativă, sarcini care implică
folosirea metodelor centrate pe elev, cu trimitere și către alte discipline,
activități care se realizează pe baza utilizării calculatorului, soft-urilor
educaționale, filmulețelor educative. Vocabularul utilizat este adaptat nivelului
psihologic al elevilor .

Evoluția rapidă a tehnologiei are și efecte negative asupra vieții noastre,


printre ele numărându-se și probleme de sănătate ( la nivelul ochilor, dar și la
nivelul spatelui, cauzate de statul în fața calculatorului) și de dependența de ceea
ce presupune universul digital. Pornind de la acestă premisă, unii părinți și
profesori consideră manualele digitale o formă de a stârni dependența de
tehnologie. Astfel, chiar dacă adulții încearcă să limiteze pe cât de mult timpul
copiilor petrecut în fața calculatorului, ei nu pot avea control și asupra timpului
petrecut pe tabletă, în timpul orelor de curs, și nici asupra felului în care cei mici
se raportează la aceste device-uri.

Manualul digital poate fi accesat doar de pe dispozitive electronice


precum tablete, laptop-uri, calculatoare, e-book readere-device-uri ale căror
costuri nu și le pot permite toate familiile din România. Costului de cumpărare i
se adaugă și costul de întreținere ( există riscuri ca dispozitivul de pe care învață
cel mic să se strice, la un moment dat).

Numeroși învățători și profesori din învățământul românesc actual sunt


obișnuiți cu metodele tradiționale de predare și de aplicare a teoriei. Chiar dacă
în ultimii ani au fost create cursuri care au avut ca scop familiazrizarea cadrelor
didactice cu evoluția tehnologiei în domeniul educației, numărul profesorilor tot
nu este suficient, pentru a se implementa în România un sistem de învățământ
digitalizat.
Descrieți o secvență de lecție în cadrul căreia puteți utiliza manualul
digital
Pot utilizare manualul digital la unitatea de învățare Elemente de
organizare a datelor.
Aici pot pleca de la predarea/învățarea cunoștințelor prin metodele
expunerii și explicației. În studiul unor fenomene (naturale, științifice, sociale,
economice) apar probleme legate de analizarea și sistematizarea datelor
privitoare la fenomenele cercetate, cu scopul de a emite concluziile bazate pe
aceste analize, necesare inclusiv pentru previzionări. Voi analiza și rezolva
împreună cu elevii probleme care conțin tabele, diagrame tip coloană, diagrame
tip linie, diagrame circulare și histograme
Exemplul numărul 1
Rezultatele obținute de elevii clasei a VI-a, la o probă de evaluare au fost
sistematizate de profesorul clasei, în următorul tabel

Nota 3 4 5 6 7 8 9 10
Nr. 1 2 3 4 5 3 2 1
elevi

Câți elevi au luat nota 8? Dar nota 5?

Exemplul numărul 2
Explic elevilor că se poate realiza o analiză bazată pe procente, a rezultatelor
obținute la proba de evaluare.
Calculați numărul elevilor care au participat la proba de evaluare, folosind
tabelul de dat, inițial

Nota

3
4
5
6
7
8
Cu ajutorul manualului digital , pot prezenta mai multe astfel de tabele,
grafice, diagrame. Atractivitatea și interesul arătat de elev este mare la această
lecție. Astfel, manualul digital ajută cadrul didactic să creeze un proces de
predare dinamic, să crească nivelul de implicare al elevului și să eficientizeze
administrarea proceselor educaționale

Bibliografie
1. Ceobanu,Ciprian,(2012-2013) Suport de curs, Instruire asistată de calculator, Modul I
de formare psihopedagogică (învățământ la distanță), Univ. Al. I. Cuza, Iași
2. https://www.manuale.edu.ro/

S-ar putea să vă placă și