Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Prof. înv. primar: Şerban Iulia-Elena


Școala Gimnazială nr. 7 Mediaş
Clasa: a II - a A
Data: 26.02.2015
Ora: 900 – 950 ; 1010 – 1100
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea tematică: Călătorie în alte zone ale lumii
Subiectul: Poveste cu un pinguin (Lectură); Felicitarea
Forma de realizare: activitate integrată, prin intermediul unor conţinuturi specifice disciplinelor: Comunicare în limba română (C.L.R)., Dezvoltare
personală (D.P.), Arte vizuale şi abilităţi practice (A.V.A.P.), Matematică și explorarea mediului (M.E.M.).
Tipul lecției: fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi deprinderilor; însuşire de noi cunoştinţe
Durata: 2 ore a câte 50 minute
Scopul: dezvoltarea capacităţii de receptare şi difuzare a unei varietăţi de mesaje orale sau scrise, în contexte de comunicare cunoscute; exersarea deprinderii
de a redacta mesaje specifice unor evenimente, asociindu-le cu ilustraţii adecvate
Competențe specifice:
 Comunicare în limba română
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut;
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut;
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare;
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază;
 Dezvoltare personală
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi;
 Arte vizuale şi abilităţi practice
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile;

MAPĂ DIDACTICĂ - CLR 1


 Matematică și explorarea mediului
5.1. Sortarea, clasificarea şi înregistrarea prin desene şi tabele a unor date din mediul cunoscut;

Obiective operaționale:
Ora I
O1: să citească în ritm propriu un text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie;
O2: să formuleze întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit;
O3: să rezolve exerciţii cu informaţii extrase din text, după modele date;
O4: să redea prin cuvinte proprii, cu sprijin, un fragment din textul citit;
O5: să exprime (numească) reguli de comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza discutării unor situaţii concrete din experienţa elevilor
Ora a II-a
O1: să identifice elementele componente ale unei felicitări, utilizând manualul;
O2: să confecţioneze o felicitare cu ocazie zilei de 1 Martie, utilizând materiale şi tehnici de lucru specifice disciplinei Arte vizuale şi abilităţi practice;
O3: să scrie un mesaj corespunzător folosind diverse instrumente;
O4: să utilizeze laptopul şi manualul în format electronic, în sprijinul învăţării

Elemente de strategie didactică


a)Metode și procedee: conversația, lectura, explicația, observarea, metoda Cvintetul, explozia stelară, exercițiul, problematizarea, povestirea orală
b)Mijloace de învățământ: fișe de lucru, postere, markere, flipchart, tablă, cretă, imagini cu pinguini, jetoane – recompensă, lipici, laptop, manual în format
electronic şi tipărit, felicitări diverse, cartoane colorate, lipici, foi tip dictando
c) Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate în perechi, activitate individuală.

Bibliografie:
Programa școlară, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II a, București, 2013;
Şerdean, I., (1982), Metodica predării limbii române la clasele I-IV, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
Mirela Mihăescu, Ştefan. Pacearcă, Aniţa Dulman, Crenguţa Alexe, Otilia Brebenel, (2014 ), „Comunicare în limba română”- manual pentru clasa a II- a,
Bucureşti, Editura Intuitext
Mihăescu,M. şi colab., (2010), Metode activ-participative aplicate în învăţământul primar, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti

MAPĂ DIDACTICĂ - CLR 2


Scenariul didactic
Ora I

Cadrul de
Conţinut esenţial Timp Metode
învăţare

 Se asigură condițiile și materialele necesare desfășurării lecției.


10
 Se verifică tema cantitativ şi calitativ, timp în care elevii citesc în gând textul studiat ora precedentă. conversaţia
Evocare
 Se solicită citirea în lanţ a textului „Poveste cu un pinguin”, după Marcela Peneş. minut
lectura
 Se face citirea selectivă în funcţie de anumite repere: 2-3 propoziţii în care se întreabă ceva, cuvintele care e
exprimă însuşiri ale personajului principal.

 În vederea pregătirii pentru repovestirea unor întâmplări citite se prezintă elevilor o foaie de flipchart unde
este conturată o stea. (ANEXA 1)
 Se formulează de către 5 elevi, pe rând, câte o întrebare pentru fiecare cuvânt scris în colţurile stelei. Se explicaţia
solicită răspunsul oral din partea unor colegi, la alegere.
 Se ordonează o suită de propoziţii după ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor din textul citit. exerciţiul
(ANEXA 2)
30 povestirea
Realizarea  Se solicită redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a fragmentelor corespunzătoare propoziţiilor aranjate.
minut orală
sensului  Se propune derularea unui joc: scrierea unor cuvinte care încep cu silabele obţinute prin despărţirea în
e
silabe a cuvântului „pinguin”. Complicarea sarcinii jocului: alcătuirea unei propoziţii cu cuvintele găsite. joc didactic
 Jocul se realizează cu elevii grupaţi în perechi. Se distribuie foi cu liniatură dictando pentru rezolvarea
sarcinii. problematizare
 Se verifică corectitudinea rezolvării sarcinii de învăţare, apoi se distribuie recompense. a
Exemplu:
PIN ( pinguin, Pinocchio, pinul etc.)
GU ( gustă, guvern, guraliv etc.) PINguinul GUstă INgredientele.
IN ( ingrediente, intră, începe, înainte etc.)
Reflecţia  Se împarte colectivul clasei în 5 grupe eterogene a câte 4 elevi. Fiecare grupă primeşte câte o coală tip 10
poster şi un marker. minut
explicaţia

MAPĂ DIDACTICĂ - CLR 3


 Se reactualizează regulile muncii în echipă.
 Se explică sarcina muncii pe grupe: realizarea unei „strofe” cu informaţii desprinse din text despre
munca în
personajul principal, Pingu.
echipă
 Elevii completează cu noţiunile corespunzătoare, apoi raportorul fiecărei grupe prezintă în faţa clasei
cvintetul completat. Posibil „Cvintet”:

PINGU
DRĂGĂLAŞ CURAT e

REFUZĂ AJUTĂ SE BUCURĂ

PINGU CÂŞTIGĂ ADMIRAŢIA PRIETENILOR.

PRIETENIE

 Se distribuie recompense în funcţie de rapiditatea şi corectitudinea realizării sarcinii de învăţare, dar şi a


respectării regulilor muncii pe grupe.

MAPĂ DIDACTICĂ - CLR 4


Ob Timp Strategii didactice
Secvențele Evaluare
. şcolar Conținutul științific al învățării Metode și Material Forme de
lecției formativă
op. alocat procedee didactic organizare
2 min.  Elevii își pregătesc manualul și caietele necesare orei de comunicare în conversația caiete activitate observarea
1. Moment
limba română. manual frontală sistematică
organizatoric
5 min.  Se prezintă un plic primit de la partenerii clasei noastre, elevii din clasa
3. Captarea a II-a de la Şcoala Gimnazială Nr.4 Mediaş. Plicul conţine câte o felicitare conversaţia plic cu activitate observarea
atenției pentru fiecare elev din clasă. lectura felicitări frontală sistematică
 Doi elevi citesc cu voce tare conţinutul felicitărilor primite. Se observă
că toate felicitările au acelaşi conţinut.
4. Anunţarea 3 min.  Anunţ elevii că vom învăţa să redactăm felicitări în funcţie de
temei şi a evenimentul potrivit: 1 Martie, 8 Martie, Crăciun, zi de naştere, ocazia explicaţia felicitări-tip activitate observarea
obiectivelor căsătoriei etc., apoi prezint câteva modele. frontală sistematică
 Se scriu data şi titlul pe tablă şi în caiete: Felicitarea
 Se solicită deschiderea manualelor la pagina 19.
30  Se utilizează învăţarea prin descoperire. Se intuieşte prima imagine de învăţarea activitate
min. pe pagină: „Ce reprezintă imaginea din partea dreaptă-sus a paginii? Este o prin manual frontală
O1 simplă poză?” descoperire observarea
 Se prezintă în câteva enunţuri ilustraţia de pe felicitare. În paralel se sistematică
analizează şi felicitările primite. Se constată că felicitările au câte o ilustraţie.
5. Dirijarea  Se citeşte conţinutul felicitării şi formula de încheiere. Se constată
învăţării faptul că textul felicitării este scurt.
 Se intuieşte plicul pentru a evidenţia cui îi este adresată felicitarea şi de
către cine este trimisă.
 Se notează la tablă şi în caiete concluzia învăţării prin descoperire:
Schiţa tablei: caietele de
Felicitarea clasă

Felicitarea se scrie pentru a adresa urări rudelor, prietenilor sau unor exerciţiul –
tablă, cretă
persoane cunoscute în diverse ocazii. copiere
Felicitarea are:
a) un text scurt;
b) o formulă de încheiere

MAPĂ DIDACTICĂ - CLR 5


c) semnătură
 Se lipesc pe caiete felicitările primite.
 Se propune realizarea unor felicitări cu ocazia zilei de 1 Martie pentru
O2 partenerii de la Şcoala Gimnazială Nr.4 Mediaş. felicitări
O3  Se solicită obţinerea unor informaţii: Ce vesteşte ziua de 1 Martie? lipici activitate
Care sunt lunile de primăvară? A câta lună a anului este martie? conversaţia frontală
 Se propune intonarea unui cântec despre primăvară dintre cântecele coli aprecieri
învăţate în anii precedenţi. cartonate verbale
 Se explică etapele realizării felicitării:
- Îndoim dreptunghiul aşezând colţurile unul deasupra celuilalt, două câte foi dictando
două; explicaţia
- Desfacem cartonul îndoit şi lipim în interior, pe faţa din dreapta, foaia
cu liniatură dictando care în prealabil a fost scrisă; recompense
- Decorarea felicitării se va realiza în timpul orei de AVAP. - jetoane
 Se distribuie fiecărui elev jumătăţi de coli cartonate colorate tip A4 şi munca
foi cu liniatură dictando. independentă activitate
individuală
 Se formulează oral mesajul potrivit ocaziei şi persoanei, apoi se
redactează pe foaia de flipchart şi pe foile cu liniatură dictando.
conversaţia
 Se realizează felicitarea.
5  Se utilizează laptopul pentru a urmări un material din manualul în
6. Asigurarea min. format electronic în vederea asigurării însuşirii cunoştinţelor despre felicitare. bileţele
retenţiei şi a O1  Se propune derularea jocului didactic „Găseşte persoana!”. Se extrag jocul didactic activitate evaluare
transferului O4 bileţele ce conţin formule de încheiere ale felicitărilor. Câte un elev extrage un recompense frontală reciprocă
bilet, citeşte cu voce tare, apoi numeşte persoana căreia îi poate fi adresată - jetoane
felicitarea. Elevii care răspund corecte primesc recompense-jetoane.

5 min.  Se explică, apoi se notează tema pentru acasă: ex.1 , 2/pag.109 (caiet
auxiliar) caietul de activitate
7. Încheierea
 Se fac aprecieri generale şi individuale privind participarea elevilor la explicaţia clasă frontală aprecieri
activităţii
lecţie, implicarea lor în realizarea sarcinilor. verbale

MAPĂ DIDACTICĂ - CLR 6


ANEXA 1

Poveste cu un pinguin
după Marcela Peneş

A fost odată un pinguin mic, drăgălaş şi curat, gătit în


fracul său strălucitor.
Toată lumea pinguinilor îi admira hăinuţa strălucitoare.
- Ce pui drăgălaş! se minuna bunica-pinguin.
- Este foarte curat şi atent cu hăinuţa sa, adăuga mătuşa-
pinguin.
- Nu se murdăreşte niciodată, se lăuda şi buna sa mamă.
Micul pinguin asculta impresiile familiei sale despre
sine şi se bucura nespus, ba se umfla şi în puful său moale ca zăpada.
- Ping, vii cu noi la joacă pe derdeluş? întrebau verii lui.
- Nu vin! Nu vreau să mă murdăresc!
- Ping, vrei să ne plimbăm prin împrejurimi? îi propunea fratele său.
- Nu. Nu vin. În casă nu poate nimeni să-ţi murdărească sau să-ţi rupă hăinuţa.
- Da, dar hăinuţa se poate curăţa, căutau să-l convingă ceilalţi pinguini.
- Ei, nu mă învăţaţi voi pe mine ce să fac!
Azi aşa, mâine aşa, iată că a venit timpul ca Ping să meargă la şcoală. În primele zile
părinţii îl aduceau pe labele lor şi îi ţineau şi ghiozdanul. Văzând acest lucru, colegii lui au
început să-şi dea coate:
- Te supără ceva? Nu poţi să mergi?
- Nu am nimic, dar aşa vreau eu!
Colegii au început să-l ocolească. Ping era singur...
Într-o zi, un pinguin a căzut într-o adâncitură şi şi-a scrântit piciorul. A strigat după
ajutor. Ping era prin apropiere. Fără să se mai gândească la hăinuţă, nu s-a lăsat până ce nu l-a
scos din crăpătura ivită între gheţari.
- Ping m-a ajutat! Datorită lui am fost salvat! Ping este un pinguin adevărat. Trăiască
Ping!
Din ziua aceea, Ping şi-a câştigat admiraţia şi prietenia colegilor. Din ziua aceea, Ping a
înţeles ce înseamnă prietenia. Hăinuţa îi era la fel de curată, dar nu acesta era lucrul cel mai
important pentru el.

Ai terminat de citit? Decorează tabloul folosind creioanele colorate potrivite!

MAPĂ DIDACTICĂ - CLR


Cere permisiunea unui adult pentru a urmări o poveste emoţionantă cu pinguini
utilizând adresa de mai jos!

http://www.dcnews.ro/cea-mai-emotionanta-reclama-de-craciun-povestea-simpatica-a-
unui-pinguin_458824.html

MAPĂ DIDACTICĂ - CLR


ANEXA 2

Explozia stelară

MAPĂ DIDACTICĂ - CLR 9


ANEXA 3

POVESTE CU UN PINGUIN

Ordonează propoziţiile de mai jos după ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor din textul citit:

Ping evita să se joace cu ceilalţi pinguini.

În lumea pinguinilor trăia un pinguin mic.

Ping a înţeles ce înseamnă prietenia.

Toată lumea îl admira pe Ping.

Ping a început şcoala.

MAPĂ DIDACTICĂ - CLR 10


ANEXA 4

CVINTETUL

MAPĂ DIDACTICĂ - CLR 11