Sunteți pe pagina 1din 9

FAPTA PROPRIE

Raspunderea delictuala regula, contractuala exceptia

Cele doua forme de raspundere se exclud.

Contract nul = delictuala

In cazul n care fapta e penala, daca se adreseazxa inst civile, victima poate alege intre delictuala si
contractuala.

Raspundere obiectiva = fara vinovatie; fara caz fortuit pentru exnoerare, dar forta majora se poate.

Raspundera delictuala are un caracter repearator, un caracter sanctionator de drept civil si o functie
educativ preventiva.

Conditii: prejudiciu, faptul ilicit, legatura de cauzalitate, vinovatia.

PREJUDICIUL

Patrimonial saui nepatrimonial.

Prejudiciul moral presupune atingerea unei prerogative constituind atributul personaliattii umane,
manifestate prin durere fizica sau afectiva. Includem atingerile aduse onoarei, afectiunii, pierderea
bucuriei vietii.

Nu se pot evalua in bani.

Si persoana juridica poate obtine despagubiri pentru prejudici morale, dar nu pentru dureri fizice sau
afective, cel mult pentru reputatie.

Criteriul in aprecierea despagubiriloreste echitatea, proportionalitate despagubirilor cu fapta si


prejudiciul. Astfel, despagubirile trebuie sa reuseasaca sa compenseze suferinta provocata fara sa intre
in planul unei iimbogatiri fara justa cauza.

Totodata, principoiul repararii integrale este afectat de un caracter estimati, intrucat nu prejudicul ca
atare trebuie evaluat, ci despagubvirea.

In jurisprudenta s-au formulat niste criterii de apreciere:

- Consecintele negative suferite


- Importanta valorilor atinse
- Intensitatea cu care au fost percepute consecintele
- Masura in care au fost lezate valorile.
- SE VA AVEA MERUE IN VEDERE DOAR PREJUDICUL REAL SI EFECTIV, CERT.

ESPUGIBIRI PRIMESC ASCENDENTII, DESCENDENTII, FRATII, SURORILE SI SOTII. iNSA DREPTUL LA


DESPAGUBIRI PERSONALE NU SE TRANSMITE MOSTENITORILORATUNCI CAND SUNT MORALE, DAR
ACESTIA POT CONTINUA PROCESUL.
IN CE PRIVESTE PROBA PREJ MORAL, OPEREASZA O PREZUMTIE PRIVIND EXISTENTA PREJUDICULUI SI A
RAPORTULUI DE CAUZALITATE, DACA FAPTA ESTE DOVEDITA, INTRUCAT POROBAREA PREJUD ESTE
CVASIIMPOSIBILA.

Prejudiciul trebuie sa fie cert ca existenta si intindere. Prejudiciul actual emereu cert, insa si prejudiciul
viitor poate sa fioe cert daca este garant ca va aparea si daca se poate aprecia intinderea sa.

Prejudicul eventual nu se repara.

In ce priveste prejudicul reparat de terti, vor opera regulile imbogatirii fara justa cauza. Astfel, avem
cateva ipoteze:

- Pensia de invaliditate/urmas face posibila solicitarea diferentei de prejudiciu.


- In materie de asigurari, daca e vorba de o asigurare personala, se va putea cumula cu
depsagubirile, fiind mai mult un mijloc de economisre; daca e vorba de o asigurare de bunuri,
dacaacesta nu acopera tot bunul, se va putea cere restul de prejudiciu, iar despagubitorul se va
subroga in drepturile victimei pentur a isi recupera banii.
- Daca un tert plateste, trebuie verificqt daca este vorba doar de un ajutor pentru victima, sau
daca plata e facut auc intentia de a libera pe faptas.

Daca exista mia multi nonorociti, legea impune raspunderea solidara.

Principiile repararii prej sunt:

- Se poate stabili pe cale conventionala


- Trebuie sa fie integrala, damnum emergens is lucrum cessans.
- Nu se apreciaza in functie de vinovatie.
- Se repara atat prej previzibil, cat si cel neprevizibil.
- In ce priveste daunele viitoare nu exista autoritate de lucru judecat.
- Reparatia se fac ein nautra sau prin echivalent, caz in care trebuie iar avute in vedere cateva
ipoteze:
o Se va aprecia in functie de venitul realizat in ultimul an, inclusiv din contracte in ca
nefructificate
o Vatamarea sanatatii fara propagare se reapara prin suma globala
o Cei legal indreptatiti la intretinere treuie sa primeasac in continuare de la faptas, caz in
care se va lua in conisderare pensia de urmas. Insa daca prestatia efectiv prestata era
mai mare decat cea legala, trebuie sa se aiba in vedere.

FAPTA ILICITA

Actiune sau inactiune umana care incalca normele dreptului obiectiv si cauzeaza prejudicii dreptului sau
interesului unei persoane.

Exista sapte cauze care inlatura caracterul ilicit al faptei:

- Legitima aparare: fapta este savarsita pentru a inlatura un atac material direct imediat si injust,
care pune in pericol persoana, alta persoana un drept al lor sua un interes colectiv, daca este
proprotional cu atacul. Daca e facut cu depasirea legitimei aparari, se va datora diferenta de
prejudiciu.
- Starea de necesitate este fapta indreptata sprea a salva de la un pericol iminend si care nu se
poate inlautra altfel viata unui om, integritatea lui corporala, sanatatea sa, un bun al sau sau al
altuia sau un interes colectiv. Paguba se repara potrivit imbog f just temei.
- Indeplinirea unei activitati impuse de lege: politia. Totusi, caracterul abuziv al acestei exercitari
inlatura aceasta cauza.
- Irdinul superiorului. Trebuie ca caracterul ilicit al faptei sa nu fi fost cunoscut de autor.
- Divulgarea secretului comercial afara de cazul in care se face pentru santatatea si siguranta
publica.
- Exercitarea normala a unui drept: doar exercitrarea abuziva e o problema.
- Consimtamantul victimei daca nu e vorba de o culpa grava sau de intentie.

RAPORTUL DE CAUZALITATE

Caracter obiectiv: fapta trebuie sa produca prej

Teorii:

- Echivalenta conditiilor: tot ce daca lipse nu se producea


- Cauza proxima: ultima fapta
- Cauza adecvata:: toate faptele care pot produce efectul
- Cauza necesara: elementul care provoaca in mod necesar rezulatul, fara conditii
- Cauza indivizibilitatii cauzei cu conditiile: tot unitar.

VINOVATIA

Latura subiectiva, care confera caracter subiectiv rapsunderii pentru fapta proprie. Exista aceleasi forme
de vinovatie, insa evaluarea prejud dun se face in fucntie de acestea.

In cazul prej in care si victima a avut o contributie: prejud se va aprecia un functie de contirbutia
faptasului.

Pentur a fi vinovata, persoana trebuie sa aiba capacitate delictuala, adica sa aiba posibiliatea sa isi
modele conduita proprie asa incat sa evite cauzarea de prejudicii.

Totodata, persoana trebuie sa aiba disceranamant: <14 prez rel de lipsa 14-18 prez rel de avere.

Exista raspundere daca lipsa discernamantului e cauzata de faptas, de exemplu prin intoxicatie cu alcool
voita.

Se va avea in vedere sitautia patrimoniala a partilor in ce priveste repararea prejudicului ce cade in


sarcina celui lipsit de disceranmant, atunci cand nu se poate imputa fapta celui insarcinat cu supravegh.

Cauzele care inlatura vinovatia:

- Forta majora,
- Cazul fortuit
- Fapta imputabila exclusiv victimei
- Fapta imputabila tertului pentru care victima nu rapsunde
FAPTA ALTUIA

RASPUNDEREA CELUI OBLIGAT LA SUPRAV MINORULUI SAU INT JUD

Persoanale pentru care se rasunde: minorul si int jud. Pers maj car enu a fost pusa sub int jud nu intra
aici.

Raspund: cei legati prin contract, lege sau hot jud de minor sau de int jud. Pot sa fie chemate sa
raspunda si pj.

Astfel, la minori, se cheama in primul rand parintii care au:

- Dreptul si indatorirea de supraveghere a copilului minor


- Dreptul si indatorirea de a creste copiulul, ingrijindu-se de nevoile sale, de sanatatea sa si de
dezvoltarea sa fizica, psihica si intelectuala, precum si de a il invata acele valori pe care trebuie
sa si le insuseasca pentru a avea un comportament corespunzator in societate.

Se pot chema in instanta impreuna cu parintii si copilul care are cap delictuala si discernamant. Minorul
raspunde pentru fapta proprie, majorul rapsunde pentru fapta minorului, independent de vinovatia
minorului.

Nu se obtin duble daune.

Mai raspunde tutorele.

Mai raspund cadrele didactive preuniv, instr auto, etc.

Temeiul raspunderii este dat de neindeplinirea obligatiei de supraveghere.

Conditiile raspunderii pentur minori si int jud sunt:

- Faptul ilicit
- Prej
- Leg de cauz
- Minoritatea/interzicerea jud
- Obligatia de supravegh

Se exonereaza de raspundere cel care dovedeste ca nu a putut impiedica fapta prejudiciabila.

In cazul parintilor si tutorelui, se pot exonera de raspundere doar daca dovedesc ca fapta s-a produs din
alte cauze decat modul in care acestia si-au exercitat atributiile parintesti.

Totodata, parintii nu raspund daca dovedesc indplinirea conditiilor raspunderii unei alte persoane cu
oblig de supraveghere.

RASPUNDEREA COMIT PENTRU PREPUSI

Se face in virtutea unui contract sau a legii, in baza controlului, supravegherii si directionarii prepusului.

Raportul de prep nu e dat numai de relatiile de munca, ci si de raporturile efective. Esential este sa se fi
aflat sub indrumarea si autoritatea persaonei, chiar daca persaoana aceea era alta decat angajatorul
formal.
Comitentul trebuie sa repare prej cauzat de prepus ori de cate ori fapa are legatura cu atributiile sau cu
scopul functiilor incredintate.

Nu orice raport contractual creaza raport de prep.

Teorii pentru baza raspunderii com ptr pret:

- Alegerea gresita a prep


- Insuficienta suprav a pret
- Exercitarea autoritatii asupra pret
- Profitul activ prep
- Obligatie de garantie, dar prep sa fi faptuit cu vinovatie.

Obligatia in temeiul garantarii este baza juridica pentru regres, operand subrogatia in drepturile victimei.

Prevaleaza in final raspunderea pentru fapta proprie, motiv pentur care conditiile prepuseniei sunt:

- Cele 4 conditii de la fapta proprie


- Raportul de prepusenie
- Fapta cauzatoare de prej sa aiba legatura cu functiile sau cu scopul functiei.

Daca comitentul dovedeste lipsa vinova prep, e exonerat de raspundere.

Comitentul nu raspunde pentru daunele complet straine de misiunea prepusului.

Victima are optiunea de a chema in jud pe prep, pe comit sau pe amandoi. Daca comitentul a contrib la
sav faptei, raspunde pentru fapta proprie.

Daca se dovedeste ca victima stia ca golanul actioneaza cu depasirea obiectului sau de activitate,
comientul e exonerat.

Va opera corelarea formelor de raspundere pentru situatia in care prepusul e minor. Dar daca
comitentul este parintele minorului, victima poate opta asupra temeiului raspunderii.

Regresul. Prepusii nu se pot apara aratand vinovatia comitentului, ci pot eventual sa dovedeasac fapta
proprie a acestuia.

Totusi, daca printr-o hot penala de condamnare s-a retinut expre lipsa oricarei culpe a comitentului, se
mai repune in discutie la regres.

LUCRURI, ANIMALE RUINA EDIFICIULUI (RASPUNDERI OBIECTIVE)

ANIMALE

Se raspunde pentru animale domestice sau salbatice in captivitate.

Subiecte raspunderii:

- Proprietarul
- Cel care se foloseste de animal, prin contract sau lege
Se raspunde chiar daca animalele au scapat de sub paza lor.

Fara vinovatie.

Chiar si numai in fapt daca exerciti controlul si supravegh asupra animalului sau lucrurului, raspunzi.

Nu e necesar contactul fizic cu animalul pentru prejudicuu.

Conditiile sunt:

- Fapta animalului
- Prejudiciul
- Paza juridica

Temei:

- Cel care se serveste, suporta riscurile.


- Prezumtia absoluta de culpa.
- Garantia

In cazul animalelor salbatice, supraveghetorul raspunde doar daca proprietarii terenurilor si-au
indeplinit toate obligatiile si masurile pentru a se proteja. E o raspundere subiectiva.

Exonerare: exclusiv vina victimei, a tertului sau forta ,majora.

LUCRURI

Oricine aflat in paza juridica a unui lucru raspunde. Proprietari, cesionari, in fapt.

Prej treb sa provina de la un lucru. Daca prej s-a produs prin utilizarea cu intentia de a prejudicia, fie
conform utilizarii normale, fie fara, se va raspunde ptr fapta proprie.

Hotul isi aroga calitatea de paznic juridic. Daca nu e identificat ulterior, nu va raspunde.

La depozit, nu avem o paza juridica.

Paza juridica ramane la comitent.

Raspunderea e mereu obiectiva.

In cazul coliziunii, daca trebuie sa repare doar unul tot, trebuie sa indeplineasca conditiile fortei majore
fata de cilalti.

Temei:

- Riscul suportat
- Prez abs de culpa
- Garantie

Conditii:

- Fapta lucrului
- Prej
- Leg de cauz
- Paza jur

Aceleasi exonerari

RUINA EDIFICULUI

Raspunderea cu caracter special fata de raspunderea pentru lucruri.

Se impune o conditie speciala:

- Ruina edificiului sa fie din culpa propr sua dintr-un viciu de construire,.

Tot obiectiva.

La fel e si in cazul celor care raspund pentru caderea sau aruncarea din imobil a lucrurilor.

Chiar si fara titilu eacestia raspund.

Daca sunt indeplinite conditiile pentru prejudiciul cauzat de lucruri, victima poate alege.

Exonerare same.

Proba culpei sau a viciului revine reclamantei.

Ruina edificiului se poate face si din cauza inconsitientei unei persoane.

REPARAREA PREJUDICIULUI

Aspecte generale

Repararea prejudicului are trei elemente:

- Nasterea dreptului la despagubire


- Raspunderea solidara ca garantie
- Dreptul de regres

Nasterea dreptului

Aceastsa are loc din momentul producerii prejudiciului, desigur, in masura in care sunt indeplinite
conditiile unei forme de raspundere civila delictuala.

I se aplica regulile privind maleabilitatea obligatiilor.

Intinderea reparatiunii

Ei bine, regula este reparaea integrala sau restituio in integrul

In cazul daunelor morale, reparea integrala este la fel de imposibila ca repararea in natura, avand in
vedere caracterul nepatrimonial al daunelor morale.

Astfel, reprarea in acest caz va avea form aunei compensatii pentru durerile incercate.
Totodata, pentru a se respecta lucrum cessans, din momentul ramanerii difinive a hotararii prin care e
gasit responsabil pana la achitarea integrala a prejudiciului, trebuie sa acorde dobanzi legale.

Totodata, trebuie reparat prejudiciul cert, fie si cel viitor dar neindoielnic.

Mai mult, trebuie sa cuprinda si cheltuielile facute cu evitarea sau limitarea prej.

In cazul sansei, repararea se va intinde in functie de probabilitatea de a fructivifa sansa.

Formele reparatiei

Se pot face in nautra, in cazul celor patrimoniale, sau prin echivalent, in ambele cazuri. Echivalentul
banesc se poate stabili prin conventia sau prin hot jud.

La stabilirea prej se va avea in vedere data producerii prej.

In cazul unor paguve continuate, despagubirea se va face prin prestatii periodice.

De asemenea, in ce privest eprejudiciul viitor, nu exisa autoritate de lucru judecat.

Repararea prejudicului adus integritatii sau sanatatii unei persaonane

In cazul vatamarii integritatii corporale sau a sanatatii, se va datora echivalentul profitului din kunca, in
masura in care cel pagubit nu poate sa il mai realizeze ca efect al reducerii capacitatii sale de munca sau
a pierderii acesteia.

I. In ce priveste castigul din munca, se va stabili pe baza:


- Venitului mediu lunar al victimei
- Pe baza venitului pe care l-ar fi ptutu realiza in considerarea pregatirii sale profesionale sau in
considerarea activitatii sale profesionale pe care o putea desfasura la finalizarea studiilor
- Contractul incheiat dar neaplicat
- Venitul minim net pe economie
II. Trebuie sa acopere si costurile cu intertinerea si cu cele aferente sporirii nevoilor de viata.
Cand e vorba de ceva intemeiat, despagubvirea se poate face prin suma globala.
Daca nu s-a dispun pensia sociala, jud va putea cel mult sa dispuna despagubiri provizorii.

In cazul minorului, despagubirea se stabileste si se datoreaza:

I. De la data cand acesta ar fi putut sa lucreze dupa terminarea studiilor


II. In functie de munca pe care o desfasura concomitent
III. De la data posibilitatii de a incheia un contract de munca.

Despagubirea pentru prej cauzate prin decesul unei persaoane se cuvine numai celor indreptati legal sa
o primeasca, cat si celor care po primeau in fatop.

Costurile pentru ingrijirea medicala trebuie si ele acoperite

Repararea prej nepatrimonial

Se vor putea acorda daune ascn, desc, fratilor, surorilor, sotului sau persoanelor care pot dovedi o
suferinta.,
Trebuie luata in considerare si restrangerea posibilitatilor de viata familiala si sociala.

Fapta, desigur, trebuie sa fie imputabila persoanei.

Aici, actiunea in despagubiri este prescriptibila, insa dreptul la despagubire nu trece la mostenitor, cu
toate ca acestia il pot execita, daca actiunea a fost deja pornita de defunct.

Dreptul la despagubire morala nu se poate transfera, decat prin tranzactie sau hot jud def.

Prescriptia

Daca termenul de prescriptie penala e mai mare, se va palica acela.

Totodata, termenul de prescriptie se suspenda pana la acordarea pensiei sau ajutoarelor cuvenite prin
asig sociale.

Solidaritatea raspunderii

Vine ca o garantie a repararii prejudiciului, in apararea victimei.

In cepriveste reparea facuta de solidari:

- Fiecare proportional cu contributia la prejudiciu


- Fiecare in functie vinovatie
- Fiecare egal

Dreptul in regres

In au cei care platesc pentru fapta altuita, cu exceptia celui care nu este raspunzator pentru fapta.

Ministerul; finantelor este obligat la exercitarea dreptului in regres in fcazul in care se cauzeaza un prej.

La fel se intampla si cand ujnul plateste pentur toti, dar doar pentru partea lor.

S-ar putea să vă placă și