Sunteți pe pagina 1din 4

Rites of passage sunt ceremonii de inițiere care Rites of passage are initiation ceremonies that

marchează trecerea de la un stadiu al vieții la altul mark the transition from one stage of life to
dar cele mai multe rites of passage se referă la another but most rites of passage refer to
“transition from childhood to adult gender roles” “transition from childhood to adult gender roles”
(van Gennep, ). Arnold van Gennep a identificat (van Gennep, ). Arnold van Gennep identified
trei faze în dezvoltarea ritualurilor de trecere: three phases in the development of rites of
separarea, tranziția (Liminality) și încorporarea. passage: separation, transition (liminality) and
Separation presupune trecerea de la un loc la altul incorporation. Separation involves moving from
sau de la un statut la altul (de exemplu, one place to another or from one status to
terminarea liceului și intrarea la un colegiu sau another (e.g. finishing high school and entering a
mutarea din casa părinților în propria locuință). college or moving from one parent's home to their
Liminality este o faza de tranziție în timpul căreia own home). Liminality is a transitional phase
participantul la rit manifestă ascultare și smerenie during which the participant in the rite manifests
sau urmează anumite forme de conduită. obedience and humility or follows certain forms of
Incorporation se referă la trecerea individului la o conduct. Incorporation refers to the individual's
nouă etapă de viață sau la acceptarea într-un nou transition to a new stage of life or acceptance into
grup (de exemplu, baluri de debut sau baluri de a new group (e.g. debut balls or college graduation
absolvire ale colegiului). Personal, consider că balls). Personally, I believe that the entire
întreaga experiență a colegiului poate servi ca rit experience of the college can serve as a rite of
de trecere la vârsta adultă pentru că foarte puțini passage in adulthood because very few young
tineri pot experimenta ritualuri de trecere “cu people can experience "traditional" rites of
tradiție“ ca Quinceañera, Bar & Bat Mitzvah, passage like Quinceañera, Bar & Bat Mitzvah,
Mormon Missions etc. Mormon Missions, etc.

Toate ritualurile de trecere au la bază “gender All rites of passage are based on “gender
stratification“, dominația bărbaților asupra stratification“, the domination of men over women
femeilor bazată pe : “on women’s universal role as based “on women’s universal role as mother and
mother and homemakers, occupying a domestic homemakers, occupying a domestic world that is
world that is less prestigious than the public world less prestigious than the public world dominated
dominated by men” (Rosaldo and Lamphere, by men” (Rosaldo and Lamphere, 1974).
1974).
For example, tribes that live along the Sepik River
De exemplu, triburile care trăiesc de-a lungul in Papua New Guinea use the tradition of scars to
râului Sepik din Papua Noua Guinee folosesc turn boys into men for decades. During the
tradiţia cicatricilor pentru a transforma băieţii în ceremony, young people are cut on their backs,
bărbaţi de decenii bune. În timpul ceremoniei, chests and buttocks in elaborate prints to mimic
tinerii sunt tăiaţi pe spate, piept şi fese în crocodile skin. The natives believe that the divinity
imprimeuri elaborate, pentru a imita pielea de feeds on the youth of that boy during the bloody
crocodil. Băştinaşii cred că divinitatea se hrăneşte ritual, leaving behind a real man. Before being
cu tinereţea băiatului respectiv în timpul ritualului treated like a man, however, the boy is the target
sângeros, lăsând în urma sa un adevărat bărbat. of collective humiliations that can last several
Înainte să fie tratat ca un bărbat însă, băiatul este weeks. Specifically, boys are called "girls."
ţinta umilinţelor colective care pot dura câteva
săptămâni. Concret, băieţii sunt numiţi "fetiţe". Scarring and mockery strengthen young people,
Cicatrizarea şi batjocura îi întăresc pe tineri, pentru because they need a lot of discipline to get
că au nevoie de multă disciplină pentru a trece through the hundreds of cuts. Wounds are
prin sutele de tăieturi. Rănile sunt dezinfectate disinfected after the process is completed, but the
după ce procesul este finalizat, dar durerile pain continues for days until the body heals.
continuă zile bune, până ce corpul se vindecă.
Most rites of passage originate in the religious
Majoritatea ritualurilor de trecere își au originea în beliefs of a social group (or extended populations).
credințele religioase ale unui grup social (sau Religion appeals to sacred texts that its
populații extinse). Religia apelează la texte sacre proponents consider important, uses symbols in
pe care susținătorii săi le consideră importante, abundance and relies on faith in supernatural
folosește din abundență simbolurile și se bazează forces (which cannot be scientifically proven). In
pe credința în forțe supranaturale (care nu pot fi many rites of passage, "almost every adult is
însă demonstrate științific). În multe ritualuri de expected to achieve direct contact with the
trecere, "almost every adult is expected to achieve supernatural".
direct contact with the supernatural".
In the Catholic Church, when a child reaches the
În Biserica Catolică, când un copil împlinește age of 12, confirmation takes place, a ceremony
vârsta de 12 ani, are loc confirmarea, o ceremonie that records the spiritual maturity of the child and
care consemnează maturitatea spirituală a completes the process of its initiation into the
copilului și completează procesul de inițiere a Christian community: the child receives a white
acestuia în comunitatea creștină: copilul primește shirt, symbolizing purity and renewal. Throughout
o cămașă albă, care simbolizează puritatea și the ceremony a candle is lit, which signifies that
înnoirea. Pe tot parcursul ceremoniei este aprinsă the new Christian is a light for the world.
o lumânare, care semnifică că noul creștin este o
lumină pentru lume.
It should be noted that all rites of passage relate to
Trebuie precizat că toate ritualurile de trecere țin cultural relativism: actions or activities belonging
de relativismul cultural: acțiunile sau activitățile to a particular culture are based on the values and
aparținând unei anumite culture au la bază norms of that cultural context. This highlights the
valorilor și normelor din acel context cultural. fact that the rite of passage cannot be explained
Acest lucru evidențiază faptul că nu se poate by applying the values of a universal culture but
explica ritualul de trecere prin aplicarea valorilor only by reference to that culture.
unei culturi universale ci doar prin raportare la
cultura respectivă. No culture is superior to another and all rules, crop
Nicio cultură nu este superioară alteia și toate values have an equal status. For example, in the
normele, valorile culturilor au un statut egal. De Middle East, rites of passage are related to the
exemplu, în Orientul mijlociu, ritualurile de trecere values and traditions of Muslim culture: children
sunt raportate la valorile și tradițiile culturii receive names on the seventh day after birth. This
musulmane: copiii primesc nume în a șaptea zi rite is celebrated by recitations from the Koran and
după naștere. Acest rit este celebrat prin recitări by the slaughter of an animal. Male circumcision,
din Coran și prin sacrificarea unui animal. which occurs between the ages of three and six, is
Circumcizia masculină, care apare între vârsta de assumed as a religious obligation. Marriage, the
trei și șase ani, este asumată ca o obligație most important rite of Islamic passage, involves
religioasă. Căsătoria, cel mai important rit de decorating the bride's house with painted
trecere islamic , implică decorarea casei miresei cu peacocks, birds of great importance in the culture
păuni vopsiți, păsări de mare importanță în cultura of the Tiits. At the funeral special prayers are said
șiiților. La înmormântare sunt spuse rugăciuni over the body after it has been washed, the body
speciale peste cadavru după ce a fost spălat, is then placed in a coffin and in the grave is placed
corpul este apoi introdus într-un sicriu și în on the right side facing Mecca.
mormânt este așezat pe partea dreaptă cu fața Comparing rites of passage in the Middle East with
spre Mecca. Comparând rites of passage din those in the Western world it observed a
Orientul Mijlociu cu cele din lumea vestică se multitude of common points: they all affirm
observă o multitudine de puncte comune: toate solidarity relations between members of a group
afirmă relații de solidaritate între membrii unui and convey the cultural values necessary to start a
grup și transmit valori culturale necesare pentru a responsible adult life.
începe o viață adultă responsabilă. As a conclusion, it can be said that, at a given
Ca o concluzie, se poate afirma că, la un anumit point, each member of a group or culture must
dat, fiecare membru al unui grup sau a unei culturi successfully pass rites of passage, for the sake of
trebuie să treacă cu succes rituri de trecere, de the existence of that culture itself. Rites of passage
dragul existenței în sine a culturii respective. serve to vitalize the entire community and help the
Riturile de trecere servesc la vitalizarea întregii community (culture) in question to maintain itself
comunități și ajută comunitatea (cultura) over time. Also, rites of passage help a certain
respectivă să se mențină în timp. De asemenea, person to develop physically, psychologically and
riturile de trecere ajută o anumită persoană să se spiritually, to become a complete individual.
dezvolte fizic, psihologic și spiritual, pentru a
deveni un individ complet.

Rites of passage sunt ceremonii de inițiere care marchează trecerea de la un stadiu al vieții la altul dar
cele mai multe rites of passage se referă la “transition from childhood to adult gender roles” (van
Gennep, ). Arnold van Gennep a identificat trei faze în dezvoltarea ritualurilor de trecere: separarea,
tranziția (Liminality) și încorporarea. Separation presupune trecerea de la un loc la altul sau de la un
statut la altul (de exemplu, terminarea liceului și intrarea la un colegiu sau mutarea din casa părinților în
propria locuință). Liminality este o faza de tranziție în timpul căreia participantul la rit manifestă
ascultare și smerenie sau urmează anumite forme de conduită. Incorporation se referă la trecerea
individului la o nouă etapă de viață sau la acceptarea într-un nou grup (de axemplu, baluri de debut sau
baluri de absolvire ale colegiului). Personal, consider că întreaga experiență a colegiului poate servi ca
rit de trecere la vârsta adultă pentru că foarte puțini tineri pot experimenta ritualuri de trecere “cu
tradiție“ ca Quinceañera, Bar & Bat Mitzvah, Mormon Missions etc.

Toate ritualurile de trecere au la bază “gender stratification“, dominația bărbaților asupra femeilor
bazată pe : “on women’s universal role as mother and homemakers, occupying a domestic world that is
less prestigious than the public world dominated by men” (Rosaldo and Lamphere, 1974). De exemplu,
triburile care trăiesc de-a lungul râului Sepik din Papua Noua Guinee folosesc tradiţia cicatricilor pentru a
transforma băieţii în bărbaţi de decenii bune. În timpul ceremoniei, tinerii sunt tăiaţi pe spate, piept şi
fese în imprimeuri elaborate, pentru a imita pielea de crocodil. Băştinaşii cred că divinitatea se hrăneşte
cu tinereţea băiatului respectiv în timpul ritualului sângeros, lăsând în urma sa un adevărat bărbat.
Înainte să fie tratat ca un bărbat însă, băiatul este ţinta umilinţelor colective care pot dura câteva
săptămâni. Concret, băieţii sunt numiţi "fetiţe". Cicatrizarea şi batjocura îi întăresc pe tineri, pentru că
au nevoie de multă disciplină pentru a trece prin sutele de tăieturi. Rănile sunt dezinfectate după ce
procesul este finalizat, dar durerile continuă zile bune, până ce corpul se vindecă.

Majoritatea ritualurilor de trecere își au originea în credințele religioase ale unui grup social (sau
populații extinse). Religia apelează la texte sacre pe care susținătorii săi le consideră importante,
folosește din abundență simbolurile și se bazează pe credința în forțe supranaturale (care nu pot fi însă
demonstrate științific). În majoritatea ritualurilor de trecere, "almost every adult is expected to achieve
direct contact with the supernatural". În Biserica Catolică, când un copil împlinește vârsta de 12 ani, are
loc confirmarea, o ceremonie care consemnează maturitatea spirituală a copilului și completează
procesul de inițiere a acestuia în comunitatea creștină: copilul primește o cămașă albă, care
simbolizează puritatea și înnoirea. Pe tot parcursul ceremoniei este aprinsă o lumânare, care semnifică
că noul creștin este o lumină pentru lume.

Trebuie precizat că toate ritualurile de trecere țin de relativismul cultural: acțiunile sau activitățile
aparținând unei anumite culture au la bază valorilor și normelor din acel context cultural. Acest lucru
evidențiază faptul că nu se poate explica ritualul de trecere prin aplicarea valorilor unei culturi
universale ci doar prin raportare la cultura respectivă. Nicio cultură nu este superioară alteia și toate
normele, valorile culturilor au un statut egal. De exemplu, în Orientul mijlociu, ritualurile de trecere sunt
raportate la valorile și tradițiile culturii musulmane: copiii primesc nume în a șaptea zi după naștere.
Acest rit este celebrat prin recitări din Coran și prin sacrificarea unui animal. Circumcizia masculină, care
apare între vârsta de trei și șase ani, este asumată ca o obligație religioasă. Căsătoria, cel mai important
rit de trecere islamic , implică decorarea casei miresei cu păuni vopsiți, păsări de mare importanță în
cultura șiiților. La înmormântare sunt spuse rugăciuni speciale peste cadavru după ce a fost spălat,
corpul este apoi introdus într-un sicriu și în mormânt este așezat pe partea dreaptă cu fața spre Mecca.
Comparând rites of passage din Orientul Mijlociu cu cele din lumea vestică( și nu numai) se observă o
multitudine de puncte comune: toate afirmă relații de solidaritate între membrii unui grup și transmit
valori culturale necesare pentru a începe o viață adultă responsabilă.

Ca o concluzie, se poate afirma că, la un anumit dat, fiecare membru al unui grup sau a unei culturi
trebuie să treacă cu succes rituri de trecere, de dragul existenței în sine a culturii respective. Riturile de
trecere servesc la vitalizarea întregii comunități și ajută comunitatea (cultura) respectivă să se mențină
în timp. De asemenea, riturile de trecere ajută o anumită persoană să se dezvolte fizic, psihologic și
spiritual, pentru a deveni un individ complet.