Sunteți pe pagina 1din 6

O programă de opțional

Denumirea opționalului propus: PERSONAJELE LITERARE PRIND VIAȚĂ


Clasa: a V-a
Durata: un an școlar
Nr. de ore: o oră/săptămână
Tipul opționalului: Opțional la nivelul disciplinei

NOTĂ DE PREZENTARE

Programa școlară pentru disciplina Personajele literare prind viață reprezintă o ofertă
curriculară opțională, adresată elevilor de clasa a V-a, având alocată o oră pe săptămână.
Concepția programei are în vedere următoarele documente:
 Documentul de fundamentare a noului plan-cadru pentru gimnaziu (2016)
 Recomandarea Parlamentului European vizând competențele-cheie (Key
Competences for Lifelong Learning – a European Reference Framework,
Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December
2006, în Official Journal of the EU, 30 dec. 2006
Disciplina opțională Personajele literare prind viață vizează construirea profilului
absolventului de gimnaziu, concentrându-se pe formarea de competențe-cheie; acesta se
poziționează în continuarea profilului de formare al absolventului de clasa a IV-a.
Principalele competențe-cheie formate la această disciplină sunt:
 comunicarea în limba maternă;
 competențele sociale și civice;
 sensibilizarea și exprimarea culturală.
Activitățile specifice destinate formării fiecărei competențe în parte se regăsesc explicit
formulate în profilul absolventului de gimnaziu, după cum urmează:
Comunicare în limba maternă:
 Căutarea, colectarea, procesarea de informaţii și receptarea de opinii, idei, sentimente
într-o varietate de mesaje ascultate/ texte citite
 Exprimarea unor informaţii, opinii, idei, sentimente, în mesaje orale sau scrise, prin
adaptarea la situaţia de comunicare
 Participarea la interacţiuni verbale în diverse contexte şcolare şi extraşcolare, în cadrul
unui dialog proactiv
Competențe sociale și civice:
 Operarea cu valori şi norme de conduită relevante pentru viaţa personală şi pentru
interacţiunea cu ceilalţi
 Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi în contexte şcolare şi extraşcolare, prin exercitarea
unor drepturi şi asumarea de responsabilităţi
 Manifestarea disponibilităţii pentru participare civică în condiţiile respectării regulilor
grupului şi valorizării diversităţii (etno-culturale, lingvistice, religioase etc.)
Sensibilizare și exprimare culturală:
 Aprecierea unor elemente definitorii ale contextului cultural local şi ale patrimoniului
naţional şi universal
 Realizarea de lucrări creative folosind diverse medii, inclusiv digitale, în contexte
școlare și extra-școlare
 Participarea la proiecte şi evenimente culturale organizate în contexte formale sau
nonformale
Prin intermediul acestei discipline, elevii au prilejul să-și descopere talentul, să-și formeze
priceperi și deprinderi, dând frâu liber fanteziei, inventivității, imaginației, afectivității. Toți
copiii sunt talentați, pot să se exprime artistic într-un gen sau altul spre delectarea lor și a celor
din jur. Însă, fără muncă, talentul este ca o piatră neșlefuită. De aceea, acest opțional își propune
să descopere cât mai multe talente și să le ,,șlefuiască”.
Familiarizând elevii cu noțiunile de: teatru, personaje, actor, interpretare, rol, se
facilitează acumularea de cunoștințe și dezvoltarea personală armonioasă a acestora. În
selectarea textelor literare utilizate ca suport pentru învățare s-a ținut cont de particularitățile de
vârstă și individuale ale copiilor. Aceștia au prilejul de a veni în contact cu opere literare de
referință ale literaturii române și universale, care, deși sunt prezentate fragmentar, le cultivă
gustul estetic și respectul față de literatură. În plus, pe parcursul desfășurării orelor, copiii au
ocazia de a-și pune în valoare prezența scenică, dublată de aplomb, dicție, mimică. Pe măsură ce
aceștia vor căpăta încredere în propriile capacități de a-i emoționa și ,,cuceri” pe ceilalți colegi,
își vor depăși teama firească de a vorbi în public. Astfel, un elev cu un temperament introvertit
se dezinhibează, iar un caracter rebel poate fi disciplinat, căci pentru a reuși în ceea ce își
propune trebuie să dea dovadă de atenție, să fie dispus să muncească și să respecte niște reguli.

Programa școlară pentru disciplina Personajele literare prind viață are următoarea
structură:
 Notă de prezentare
 Competențe specifice și exemple de activități de învățare
 Conținuturi
 Sugestii metodologice
 Bibliografie
În concluzie, prin mijloace specifice, disciplina opțională propusă formează
personalități puternice, capabile să realizeze discursuri bine argumentate, să discearnă între bine
și rău, să fie cooperante, tolerante, să dea dovadă de altruism, să recunoască și să respecte
adevărata cultură.

COMPETENȚE SPECIFICE ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE


ÎNVĂȚARE

Competențe specifice Exemple de activități de învățare


- exerciții de autocunoaștere și de
cunoaștere a celorlalți;
CS 1: Dezinhibarea elevului și consolidarea - exerciții de imaginație (Ce-ar fi dac-ar
încrederii în propriile puteri fi…?), de continuare, reconstituire a
unei povești;
- formularea unor întrebări cu privire la
propria persoană (Cine sunt? Ce-mi
place să fac? Sunt destul de înțelegător
cu ceilalți?);
- recitarea de texte în fața clasei, pentru
familiarizarea cu publicul;
- exprimarea unor opinii personale.
- citirea unor texte (poezii, fabule,
monologuri), încercând să se
debaraseze de recitările standard,
cultivate în ciclul primar;
- identificarea în aceste texte a mesajului
exprimat, a stării sufletești;
CS 2: Sporirea interesului pentru povești, - exerciţii şi jocuri de memorare a unui
basme, fabule text;
- exerciţii de citire explicativă;
- exerciţii de sesizare a aspectului
esenţial dintr-un mesaj transmis;
- exerciţii de audiere, lecturare, vizionare
a diferite opere dramatizate.

- imitarea personajului cu ajutorul


limbajului şi al corpului, identificarea
atributului reprezentativ (bun vs. rău),
reprezentarea lui grafică;
- exerciții de punere în locul eului
creator/a personajului, de a-i identifica
tonul, gestica, mimica;
CS 3: Conștientizarea abilităților de a - jocuri de rol;
interpreta un personaj, de a exterioriza trăirile - jocuri de mimică, pantomimă;
interioare ale acestuia prin gestică, mimică, - jocuri cu mişcări scenice;
timbrul vocii, volum, mișcare scenică - exerciţii de adaptare a vorbirii în
funcţie de partenerul de dialog;
- exerciţii de învăţare a ritmului
replicilor;
- exerciţii de improvizaţie pe teme date,
ilustrând diferite stări psihice şi fizice
(bucurie, tristeţe, răutate, fericire);
- gruparea personajelor în funcție de
anumite caracteristici.
- exerciţii pentru dezvoltarea emisiei
vocale;
- exerciţii de control asupra respiraţiei;
CS 4: Perfecționarea calității limbajului, a - frământări de limbă;
pronunției și a intonației - exerciţii de pronunţie a unor grupuri de
sunete sau a unor vocale cu diferite
tonalităţi, intensităţi, durate;
- exerciţii de rostire fluentă şi corectă;
- dialoguri pe baza textelor studiate;
- exerciții de recitare expresivă a
poeziilor;
- lectura expresivă a textelor epice și
dramatice.

- învăţarea poeziilor şi a ghicitorilor;


CS 5: Manifestarea unei atitudini pozitive față - învăţarea cântecelor;
de valorile culturale sub diferite aspecte - interpretare de text;
(descoperire, valorificare, conservare...) - dramatizarea unor secvențe de text;
- observarea modului în care
interpretează rolurile colegii ,,actori”.
- vizionarea unor PPT-uri, cu scopul
însușirii normelor de conduită ce
trebuie respectate în calitate de
spectator la teatru;
- pregătirea unei scenete, timp în care
elevii vor fi îndrumați cu privire la
atitudinea pe care trebuie s-o aibă, a
gesturilor, tonului, lăsându-i însă în
CS 6: Disponibilitatea de a transfera în viața același timp să-și manifeste propria
socială valori estetice autentice personalitate prin jocul actoricesc,
scenetă ce va fi mai apoi prezentată pe
scena unui teatru;
- realizarea corelațiilor între teatru și
muzică;
- propuneri din partea elevilor de
costume/decoruri;
- confecționarea costumului personajului
interpretat.

CONȚINUTURI

1. Cine sunt? Cine ești?


2. Tehnici ale actorului
3. Teoria teatrului (tipuri de teatru, structură și funcționare)
4. Arta și tehnica vorbirii
5. Mișcarea scenică
6. Antrenamentul expresiei corporale
7. Arta spectacolului teatral
8. Mijloace de expresie
9. Improvizația scenică
10. Poezia (aplicații pe textele În jurul unui divorț de George Topârceanu, La oglindă de George
Coșbuc, Romanță de Miron Radu Paraschivescu)
11. Fabula (aplicații pe textele: Câinele și cățelul, Boul și vițelul, Toporul și pădurea, Lupul
moralist de Grigore Alexandrescu)
12. Povestea (joc de rol pe textul Ursul pâcâlit de vulpe – Ion Creangă)
13. Monologul (discuții pe baza monologului lui Spiridon – O noapte furtunoasă de Ion Luca
Caragiale)
14. Piesa de teatru (analizarea structurii piesei Slugă la doi stăpâni – Carlo Goldoni)
15. Cinematografia – prezentare generală (diferența dintre actorul de teatru și cel de film;
vizionarea unor fragmente din spectacole de teatru și filme)
16. Aplicarea cunoștințelor învățate (dramatizare modernă a poveștii Soacra cu trei nurori de Ion
Creangă)

Repere pe baza cărora s-ar putea dezvolta secțiunea SUGESTII METODOLOGICE

 Promovarea principiilor învățării centrate pe elev – învățare activă, contextuală,


socială și responsabilă;
 Demersul didactic trebuie să se concentreze pe formarea și exersarea
competențelor cognitive și atitudinale;
 Evidențierea rolului cadrului didactic de a consolida, particulariza și facilita
transferul abilităților și atitudinilor elevilor în viața reală.

Strategii didactice
 îmbinarea unor strategii tradiționale și moderne, ce oferă elevilor contexte de
activitate cu rol de motivare pentru propria dezvoltare, evidențiind caracterul
actual al valorilor morale
Exemple de strategii de predare-învățare:
- strategii bazate pe învățarea prin descoperire (pornind de la diferite resurse materiale:
prezentări Power Point, filmulețe, imagini, fragmente de texte literare);
- strategii interactive bazate pe conversație, dezbateri moderate de profesor (secvențele de
lucru efectiv sunt intercalate cu secvențe de discutare, comentare, sistematizare a
conținutului noțional);
- strategii care valorifică jocul de rol și dramatizarea (construirea unor situații de învățare
în care elevii sunt puși în contexte variate de interacțiune).

Recomandări referitoare la metodele didactice utilizate:


 metoda predării/învățării reciproce;
 scrierea liberă (într-un anumit interval de timp, elevii descriu ceea ce simt în urma
parcurgerii unui anumit conținut tematic);
 metode ce se bazează pe rezolvarea de probleme prin stimularea creativității:
brainstorming, explozia stelară, controversa creativă, tehnica acvariului;
 învățarea prin cooperare (dezvoltarea deprinderilor de lucru în grup, competența
de comunicare orală și scrisă).
Evaluarea
Se va avea în vedere calitatea competențelor specifice, elevii fiind puși în situații variate
de lucru.
Modalități prin care se poate realiza evaluarea:
 Observarea sistematică
 Examinarea orală
 Portofoliul
 Realizarea unei scenete de către elevi, care va fi prezentată ulterior în fața unui public
 Compunere cu titlul: Ce a însemnat pentru mine contactul cu lumea teatrului?

Pe lângă dezvoltarea competențelor specifice, activitățile de învățare și evaluare vor


urmări și îmbunătățirea tehnicilor de învățare și încurajarea performanțelor personale ale elevilor.

S-ar putea să vă placă și