Sunteți pe pagina 1din 6

Prof. înv.

primar
Clasa: a III-a B
Data: 11.03.2021
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: ,,Împreună”
Conținut: Zăpada mieilor, după Mircea Sântimbreanu
Tipul lecției: predare—învățare
Competențe specifice:
1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil;
2.3. Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup;
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare;
3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit;
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit.

Obiective operaționale :
1. Cognitive:

✓ OC1 –să extragă dintr-un text dat informații cerute (titlul, autorul, personajele,
timpul, spațiul), demonstrând citirea conștienta și înțelegerea textului;
Obiectivul se considera realizat dacă fiecare elev extrage corect din textul dat cel puțin
două informații cerute, având la dispoziție textul.

Nivel maximal Nivel mediu Nivel minimal


Să identifice toate informațiile Să identifice cel puţin 3 Să precizeze titlul și autorul
din textul dat informații din textul dat textului

✓ OC2 –să formuleze întrebări si răspunsuri pe baza unui text dat, bazându-se pe
informațiile desprinse din text;
Obiectivul se considera realizat dacă fiecare elev formulează corect cel puțin o
întrebare /răspuns pe baza textului dat.

Nivel maximal Nivel mediu Nivel minimal


Să formuleze corect întrebările Să formuleze corect cel puțin 3 Să formuleze corect cel puțin o
și răspunsurile solicitate întrebări și răspunsuri întrebăre și un răspuns solicitat
solicitate

1
✓ OC3-să determine sinonime/antonime/omonime pentru cuvinte/expresii date,
ținând cont de cunoștințele însușite anterior în ceea ce privește noțiunile de
vocabular;
Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev determină corect sinonime/ antonime/
omonime pentru cel puțin 2 situații date din cele 5.

Nivel maximal Nivel mediu Nivel minimal


Să identifice toate Să identifice cel puţin 3 Să identifice cel puţin 2
sinonimele/antonimele antonime/sinonime ale antonime/sinonime ale
cuvintelor date cuvintelor date cuvintelor date, cu ajutorul
învățătorului.

2. Afective:
OA1 – vor dovedi interes pentru lecţie, concretizat în participare activă;
OA2 - vor manifesta spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul grupului.
3. Psihomotorii
OM1 - să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes vizat de învăţător;
OM2 - să păstreze poziţia corectă a corpului, a caietului şi a stiloului în timpul scrierii;

RESURSE METODOLOGICE:
• Strategia didactică: activ-participativă

a) METODE ŞI PROCEDEE:
✓ observaţia, conversaţia, exerciţiul, lectura explicativă, jocul didactic
b) MIJLOACE DIDACTICE:
✓ video-proiector, laptop, prezentare video.
✓ fișă de lucru
✓ aplicații online
c) FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală.

RESURSE UMANE: 23 elevi


RESURSE BIBLIOGRAFICE:
✓ „Programa pentru disciplina Limba şi literatura română, aprobată prin ordinul
ministrului Nr. 5003/02.12.2014
✓ Limba şi literatura română -manual pentru clasa a III-a /Autori: Mirela Mihăescu,
Ştefan Pacearcă, Aniţa Dulman, Crenguţa Alexe, Otilia Brebenel, Editura Intuitext,
2016

2
Etapele OC Activități de învățare Strategia didactică Forme de
lecţiei evaluare
Metode și Mijloace Forme de
procedee didactice activitate
Captarea Se prezintă elevilor un scurt Conversația Videoproiector frontală Observare
atenției filmuleț despre prietenia dintre euristică Film video sistematică
3min. un copil și un om de zăpadă.
https://www.youtube.com/watc
h?v=sOyJ3FExfSE
Se inițiază o conversație, iar
elevii formulează păreri
personale cu privire la acțiunea
din filmul prezentat. Se poartă
discuţii prin întrebări şi
răspunsuri.
Se evidenţiază următoarele
aspecte:
- copiii se ataşează de oamenii
de zăpadă;
- oamenii de zăpadă se topesc
odată cu venirea primăverii.

Enunțarea Se anunţă titlul lecţiei şi se Explicația frontală


obiectivelor prezintă elevilor performanțele
2 min. așteptate de la ei.
“Zăpada mieilor”, după Mircea
Sântimbreanu
Se notează titlul pe tablă şi în
caiete.

Actualizarea și Se verifica cantitativ si calitativ Conversația Videoproiector frontală Observare


verificarea (selectiv) tema pentru acasă Aplicație sistematică
cunoștințelor 1.Verificarea conţinutului Wordwall Chestionare
anterioare bazat pe dialogul dirijat orală
Exercițiul
5 min. a)Ce categorie de texte
cunoasteti?
b)Ce este un text narativ? Dar
un text liric? Dar un text
descriptiv?
2. Îmbogăţirea, precizarea şi Jocul
activizarea vocabularului didactic
a)Joc didactic: ,,Te provoc!”
https://wordwall.net/resource/7
248595/adjectivul

Prezentarea Se propune audierea textului Audierea Manualul digital Observare


optimă a ,,Zăpada mieilor” de Mircea unui text sistematică
conținutului Sântimbreanu( trezirea
5 min. interesului pentru citit)

Dirijarea Integrarea textului în Lectura Manual Observare


învățării categoria altor texte studiate explicativă sistematică
20 min. Se explică elevilor că textul
pe care îl vor studia este un text
Exercițiul
narativ, întrucât se povestesc
întâmplări din viața unui om de
zăpadă și are personaje.

3
Li se adresează copiilor o
serie de întrebări:
Ce alte texte narative am
studiat? Ce texte narative in
care personajele sunt obiecte
din viața de zi cu zi am mai
studiat?
Textul narativ- înțelegerea Exercițiul
textului
Li se va cere elevilor sa Explicația
citească în gând lecția
a)Verificarea citirii Aprecieri
conștiente Conversația verbale
Se pun întrebări pe baza Lectura
textului pentru verificarea explicativă
citirii conștiente.
b)Citirea în lant
c)Explicarea cuvintelor/
expresiilor noi
Se explica cuvintele/
expresiile necunoscute din text
și se alcătuiesc propoziții orale
d)Citirea selectivă/ pe
roluri/model
Se fac exerciții de citire
selectivă , pe roluri, model.
Se poarta scurte discuții
despre folosirea alineatelor si a
semnelor de punctuație, despre
personaje.
Verificarea înțelegerii
Harta Fișe de lucru
textului textului
Se poartă scurte discuții
despre titlul, autorul, timpul și
spațiul acțiunii, folosirea
alinatelor și despre personaje. Conversația Chestionare
Se completează „Harta orală
textului”(Anexa 1) pe care
elevii o primesc, o lipesc pe
caiete și o completează.
Care este personajul principal?
Când se petrece acţiunea?
Ce alte personaje întâlnim în
text? Unde a plecat Geruleţ?
De ce trebuia să plece? De ce a
plecat la Polul Nord? De cine i
s-a făcut dor lui Geruleţ? De ce
se ataşase aşa mult de copii?
Cum a găsit oraşul când s-a
întors? Ce a hotărât să facă la
finalul povestirii?

Obținerea Se realizează tabloul textului. Povestirea Planșă frontală Observare


performanței Prezint o planşă care reprezintă Exercițiul imagini individuală sistematică
5 min. timpul şi spaţiul textului Jocul Aprecieri
literar. didactic verbale
Pe catedră sunt jetoane cu
imagini, cu ajutorul cărora
elevii
vor reconstitui povestea. În
timp ce se reconstituie
povestea, elevii povestesc pe

4
scurt textul. Se extrage
învăţătura textului şi se notează
pe caiete.

Feedback Elevii primesc o fișă de lucru Exercițiul Fișă de lucru individuală Chestionare
3 min. care conține sarcini distractive scrisă
cu privire la text, demonstrând
astfel că au înțeles conținutul și
mesajul acestuia.- Anexa 2

Evaluare Se fac aprecieri asupra Conversația frontală Aprecieri


2 min. răspunsurilor elevilor şi modului verbale
de rezolvare a sarcinilor

Retenția și Tema pentru acasă: - fişă de Conversația frontală Observare


transferul portofoliu – Găsiţi un alt final al sistematică
1 min. povestirii

Anexa 1

5
Anexa 2

Zăpada mieilor
după Mircea Sântimbreanu

1. Descoperă mesajul secret ! 2. Ce nume crezi că i s-ar potrivi unui om de zăpadă ?

3. Unde crezi că au dispărut oamenii de zăpadă ?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

4. Desenează lucrurile pe care le-a luat Geruleț în bagaj .