Sunteți pe pagina 1din 14

UNVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea Științe Economice

Departamentul Finanțe și Bănci

LUCRU INDIVIDUAL
Disciplina: Finanțe Internaționale

TEMA: «PIAȚA VALUTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA»

Varianta 17

Elaborat: Driga Iulia

Grupa FB1801

Conducător științific: Castraveț Lucia,

Dr. conf. univ.

Chișinău-2020
CUPRINS

INTRODUCERE........................................................................................................................................3

Capitolul 1. Conceptul de piață valutară.................................................................................................4

1.1.Funcțiunile pieței valutare......................................................................................................................5

1.2.Participanții pieței valuatare...................................................................................................................6

Capitolul 2. Operațiunile de pe piața valutară........................................................................7-8

Capitolul 3. Piața valutară a Republicii Moldova …………………………………………9-10

3.1. Situaţia pe piaţa valutară din Republica Moldova, reflecţii economice…………………..................11

Conculzii și recomandări…………………………………………………………………….................12

Referințe bibliografice.............................................................................................................................13

Anexe

2
INTRODUCERE

Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea conceptului de piaţă valutară, ca fiind locul unde se
desfăşoară vânzarea şi cumpărarea de valută, moment şi caz în care obiectele acestor operaţiuni
le constituie monedele şi devizele ce sunt tratate ca mărfuri şi negociate ca atare. Totodată,
primul capitol al lucrării surprinde şi subliniază principala noține ce se referă la conceptul de
piață valutară.

Primul capitol ne prezintă care sunt participanţii şi principalele funcții, derulate pe această piaţă
valutară. Rolul pieţei valutare este determinat în primul rând de posibilităţile pe care le oferă
participanţilor la schimburile economice pentru alegerea şi obţinerea mijloacelor de creditare şi
de plăţi cele mai convenabile.

Ceea ce rezultă în urma acestui comerţ este un preţ denumit curs valutar ce depinde de condiţiile
de cerere şi ofertă existente pe piaţă, acest preţ putând fi limitat din punct de vedere legal.

Capitolul secund al lucrării ne prezintă aspecte privind operațiunile ce sunt efectuate pe piața
valutară. În capitolul dat sunt prezentate principalele operațiuni și specificul efectuării acestora.

Pe masură ce ne familiarizăm cu conceptul de piaţă valutară şi totodata cu noţiunea de valută,


capitolul trei ne aduce la cunoştinţă si ne prezintă despre piața valutară a Republicii Moldova.

3
Capitolul 1. Conceptul de piață valutară
Ce este piaţa valutară? Noțiunea de piața valutară are câteva definiții:
piața valutară - este sfera relațiilor economice, manifestate prin vînzarea-cumpărarea
valorilor valutare (semnelor bănești străine, titluri de valoare în valută străină), precum și a
operațiunilor legate de investiția de capital în valută străină;
piața valutară - este un centru financiar, unde sunt concentrate operațiunile de cumpărare și
vânzare a valutelor, pe baza de cerere și ofertă la acestea;
piața valutară reprezintă

totalitatea băncilor
împuternicite, companiilor
de investiții, birourilor de
brokeraj, burselor,
băncilor străine, care
desfășoară operațiuni
valutare;
piața valutară - este un
ansamblu de sisteme de comunicare, care leagă între ele băncile din diferite țări, care
desfășoară operațiuni valutare internaționale. Vorbind mai simplu, piața valutară este piața,
pe care se efectuează tranzacții valutare, adică, se face schimbul de valută a unei țări în
valuta altei țări pe un anumit curs valutar. Cursul valutar este prețul relativ al valutelor celor
două țări sau valuta unei țări, exprimată în unități monetare ale altei țări. Piața valutară
constituie o parte a pieței financiare globale, pe care se petrece o mulțime de operațiuni,
legate de mișcarea mondială a capitalurilor.

Tipurile de piețe

Internațională Internă

Piața valutară internă —este o piață, care funcționează în interiorul unei țări.
Piața valutară internațională este piața globală, care cuprinde piețele valutare a tuturor țărilor
din lume. Ea nu are un anumit teren, unde se efectuează licitațiile. Toate operațiunile de pe ea se
efectuează prin sisteme de cablu și canale de satelit, care asigură legătura piețelor valutare
4
regionale mondiale. Printre piețele regionale de astăzi, se poate distinge piața din Asia (cu
centrele la Tokyo, Hongkong, Singapur, Melburn), Europeană (Londra, Frankfurt - pe-Main,
Zürich), Americană (New York, Chicago, Los Angeles).
1.1. Funcțiunile pieței valutare
Piața valutară este cel mai important teren pentru asigurarea petrecerii normale a tuturor
proceselor economice mondiale.

Principalele funcții macroeconomice a pieței valutare sunt:

asigurarea condițiilor și mecanismelor pentru


realizarea politicii monetare, de credit și a politicii
economice a statului;

diversificarea rezervelor valutare;

formarea cursului valutar sub influența cererii și


ofertei;

mecanismul pentru protecția împotriva riscurilor


valutare și aplicația capitalurilor speculative.
Această funcție asigură participanților ale pieței
valutare un profit în urma comerțului valutar

crearea pentru subiecții relațiilor valutare a unor


condiții pentru efectuarea la timp a plăților curente
internaționale și calculelor de capital și contribuirea
prin aceasta la dezvoltarea comerțului extern;

5
1.2. Participanții pieței valutare
Participarea la operaţiunile de pe piaţa valutară se face, în condiţii legale, de către agenţii
economici specializaţi şi autorizaţi să facă astfel de tranzacţii şi anume:

Banca Națională a Moldovei – gestionează rezervele valutare de stat


și asigură stabilitatea cursului de schimb; pentru a rezolva aceste
probleme, autoritatea de reglementare efectuează intervenții valutare
directe, stabilește ratele de refinanțare, precum și cerințele rezervelor
minime obligatorii pentru băncile comerciale din republica Moldova;

– aceste instituții de credit reprezintă cea mai mare


Băncile comerciale
parte din volumul tranzacțiilor valutare, datorită faptului că ceilalți
participanți ai pieței își păstrează aici conturile sale, efectuează
operațiuni de împrumut, de depozit și de conversie;

– sarcina acestor organizații este punerea în


Firmele și companiile
aplicare a operațiunilor de comerț exterior, cu toate acestea acces direct
pe piața valutară aceste instituții nu o au, iar operațiunile de depozit și
de conversie sunt efectuate prin intermediul băncilor comerciale;

, brokerii de asigurare, fondurile speculative și


societățile de investiții
de pensionare– împreună acești participanți ai pieței asigură
diversificarea portofoliului prin plasarea resurselor valutare în valori
mobiliare de stat și investiții în afaceri;

Bursavalutarănațională– funcția sa implică organizarea schimbului


valutar pentru persoanele juridice, precum și formarea cursului de
schimb de piață;

Persoanelefizice– un număr mare de tranzacții sunt efectuate de


cetățeni, ceea ce influențează asupra formării unei cereri sau a unei
oferte suplimentare de valută; astfel de operațiuni includ: transferurile
bănești, plăți pentru turismul în străinătate, cumpărarea și vânzarea
valutei în numerar în scopuri de economisire, operațiuni speculative.

6
Capitolul 2. Operațiunile de pe piața valutară

Operațiunile valutare reprezintă niște operațiuni în care se trece dreptul de proprietate și


a altor drepturi (fără a obține în schimb alte active) asupra valutei străine, valorilor mobiliare și
instrumentelor de plată exprimate în valută străină, așa și operațiunile în cadrul cărora valita
străină și instrumentele de plată exprimate în valută străină sunt folosite în calitate de mijloc de
plată. Organizarea unei asemenea piețe presupune existența unui cadru institutional, a unor
reglementări specific și a unei motivații adecvate fiecărui tip de operațiuni.

Operațiuni
valutare

În funcție de În funcție de
natura lor motivație

Operațiuni la Operațiuni la Operațiuni Operațiuni


vedere termen simple swap

Operațiuni SPOT – presupun efectuarea vânzării-cumpărării de valută în mod direct sau în


termen de maxim 48 ore, astfel încât momentul încheierii tranzacției coincide cu momentul
formării cursului valutar.
Mecanismul formării cursului valutar are 3 stadii, ducând spre uniformizare:

la nivelul fiecărei bănci –pe baza cererii și ofertei

la nivelul pieței naționale- prin compensări interbancare

la nivelul pieței internaționale – între piețele naționale

toate acestea ducând la dinamizarea operațiunilor de export/import.

7
Operațiuni la termen – presupun încheierea contractului la momentul T0 urmând ca livrarea
mărfurilor să se facă după un anumit termen.

Operațiunile valutare se desfășoară fie în cadrul băncilor, fie în cadrul burselor de valori,
dar nu pot fi concomitente ( dacă bursele de valori sunt deschise, băncile nu fac operațiuni, dacă
în cadrul burselor de valori se negociază valute).
Băncile acționează în nume propriu sau în numele unui client și își stabilesc un curs valutar
propriu care este diferit de cursul valutar rezultat la bursele de valori, ce se stabilesc în funcție de
ordinele date de clienți.
Totuși, această diferență între cursuri nu poate fi prea mare.
Stabilirea cursului valutar de către o bancă se face în funcție de următorii factori:
 cursul stabilit în ziua precedentă;
 raportul dintre cerere și ofertă, dintre dispozițiile de cumpărare și de vânzare la nivelul
băncii în cauză;
 cursurile stabilite de celelalte bănci care acționeaza pe piața respectivă, precum și de
casele de schimb.
Operația de fixare a cursului se numește cotatie, presupunând 2 aspecte: cotație de
vânzare și cotație de cumpărare, existând o anumită diferență între acestea, de regulă, cea de
vânzare fiind mai mare decât cea de cumpărare.
Împotriva riscurilor pe care unii clienți le pot avea în desfășurarea relațiilor valutare se poate
acționa prin intermediul operațiunilor valutare de acoperire la termen denumite HEADGE.
Operațiunile de tip HEADGING sunt operațiuni prin care un cumpărător/ banca se
angajează, pe de-o parte să platească o sumă în valută la un anumit termen, iar pe de altă parte, se
împrumută de aceeași sumă, în aceeași valută, la același termen de rambursare. În acest mod
cumpărăorul de valută se pune la adăpost de eventualul risc al deprecierii valutei respective,
pentru că la termen, eventuala pierdere se compensează prin câștigul egal obținut prin împrumut,
ceea ce reprezintă un transfer de risc pentru banca împrumutătoare.
Operațiunile de tip SWAP operațiuni frecvente între un client și o bancă sau între două
bănci, prin care se încheie concomitent o tranzacție la vedere și una la termen, dar în altă valută.
În acest mod se poate schimba termenul, piața și chiar titlul.
Din punct de vedere economic, operațiunile SWAP presupun o acordare reciprocă de credite în
valută cu o dobândă convenită între cei 2 parteneri.

8
Capitolul 3. Piața valutară a Republicii Moldova
În stadiul actual de dezvoltare, piața valutară a Republicii Moldova se caracterizează prin
procese de integrare, în special în cadrul piețelor financiare internaționale. Cu toate acestea,
pentru a evita șocurile economice grave, autoritățile statului ar trebui să consolideze coordonarea
politicii monetare cu alte țări.

Piața valutară a Republicii Moldova este caracterizată de dinamica cursului valutar și de


rulaj. Cursul valutar este calculat ca rata de schimb medie ponderată la volumul tranzacțiilor care
au avut loc pe piața valutară. Rulajul pieței valutare cuprinde totalitatea tranzacțiilor de schimb
valutar cu excepția celor efectuate de către Banca Națională a Moldovei, care au avut loc pe cele
mai diferite segmente ale pieței.
Printre segmentele pieței monitorizate în particular se numără:

piața interbancară -tranzacțiile de schimb valutar efectuate între


băncile comerciale autorizate

piața intrabancară-tranzacțiile de schimb valutar efectuate între


bănci și clienții acestora

piața operațiunilor la vedere- cu decontările ce se efectuează cel


târziu timp de două zile bancare

piața operațiunilor la termen cu decontările ce se


efectuează de regulă peste perioade fixe cum ar fi:
una, două săptămâni, o lună sau mai mult

În timp ce cursul valutar reprezintă echilibrul dinamic al cererii și ofertei de valută în


cadrul pieței, rulajul denotă activitatea generală a participanților pieței valutare.
Operațiunile valutare includ:
 Dobândirea / înstrăinarea de către rezident pe baza legală a valorilor valutare și utilizarea
lor ca mijloc de plată;
 Achiziționarea valorilor mobiliare valutare, a valutei RM și a valorilor mobiliare de către
un rezident de la nerezident pe bază legală și utilizarea acestora ca mijloace de plată;
 Importul și exportul de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valutei RM, a
valorilor valutare și a valorilor mobiliare;
9
 Transferul valutei RM, a valorilor mobiliare străine și a celor interne din conturile din
afara Republicii Moldova către conturile deschise pe teritoriul Republicii Moldova;
 Transferul de către nerezidenți a valutei Republicii Moldova, a valorilor mobiliare
externe și interne din conturi către conturi deschise pe teritoriul Republicii Moldova.

În Republica Moldova operațiunile valutare se reglementează potrivit legislației în vigoare,


instrucțiunilor și regulamentelor Băncii Naționale a Moldovei. Operațiunile valutare efectuate de
către băncile din Republica Moldova sunt supuse unei reglementări juridice complexe, astfel
menționăm actele normative de bază din acest domeniu:

Legea cu privire la Legea privind


Legea instituțiilor
Banca Națională a reglementarea valutară:
financiare: nr. 550-III
Moldovei: nr. 548-XII nr. 62-XVI din
din 21.07.1995
din 21.01.1995 21.03.2008

Regulamentul privind
condițiile și modul de Regulamentul privind
efectuare a operațiunilor autorizarea unor
valutare de către Banca operațiuni valuatre
Națională a Moldovei

10
3.1. Situaţia pe piaţa valutară din Republica Moldova, reflecţii economice

Dacă urmărim evoluţia ratelor de schimb în perioada 2008-2016, observăm un trend clar
de depreciere a leului moldovenesc faţă de principalele valute de referinţă.
Fenomenul de deprecierea a valutei naţionale este, în primul rând, cauzat de intrările
scăzute de valută străină (euro, dolar SUA) în ţară. Există trei canale principale de intrare a
valutei străine în ţară:
• Remitenţele persoanelor fizice (emigranţi). Începând cu 2008, odată cu accelerarea
ritmurilor de creştere a numărului de cetăţeni plecaţi la muncă peste hotare, veniturile remise au
cunoscut, de asemenea, un trend ascendent înregistrând în fiecare an noi recorduri. Astfel, dacă
în anul 2005 sumele remise constituiau 152,9 milioane dolari SUA, atunci în anul 2008 acestea
au atins cifra de 1660 milioane dolari SUA (Tabelul 1).
Majoritatea banilor transferaţi de către emigranţi au fost destinaţi în cea mai mare parte
consumului. Remitenţele ar putea să nu influenţeze rata MDL/USD, dacă acestea ar fi
direcţionate în economii în aceeaşi valută în care s-au făcut transferurile şi nu ar fi îndreptate spre
consum sau convertirea în lei pentru a fi plasate în depozite bancare, a căror rate au crescut
semnificativ, în special pe parcursul anului 2008 (tabelul 1).

• Micșorarea investiţiilor străine în Republica Moldova. Fluxurile de investiţii străine


directe în economie naţională în anul 2008 au atins 679 milioane dolari SUA. În 2005 acestea
erau de numai 129,4 milioane dolari SUA. Desigur, în plan regional, aceste cifre nu sunt încă
prea mari şi chiar optăm pentru creşterea sporită a lor, dar totuşi aceste intrări adiţionale de
valută în economie influenţează semnificativ cursul de schimb. Efectul negativ al acestor intrări
însă se va aplatiza odată cu creşterea investiţiilor în producţie, lucru care va contribui la creşterea
productivităţii în economie şi la îmbunătăţirea capacităţii de absorbire a aprecierii monedei
naţionale.

• Creşterea asistenţei financiare şi tehnice acordate de către instituţiile finanţatoare


internaţionale (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de
Investiţii şi altele. Spre exemplu, pe parcursul anului 2014 Moldova a beneficiat de granturi şi
asistenţă tehnică în valoare de 210 milioane USD.

11
Concluzii și recomandări

La baza fiecărui stat sunt politici economic, monetare, financiare, fiscal, bancare, însă
fiecare bancă se conduce de principiile generale de politica economică, după care își creează
politici de dezvoltare care ar contribui la realizarea scopului principal al băncilor în calitatea lor
de societăți comerciale,și anume obținerea unui profit cât mai mare. Marea parte a băncilor din
străinătate acordă pe piață o gamă mai mare de servicii bancare având prețuerile și comisioanele
mai mici decât băncile din Republica Moldova, aceasta având o influență negativă asupra
economiei statului. Diminuarea riscului valutar poate fi efectuat prin implementarea
instrumentelor de hedging:
• Contracte forward;

• Swap-ul valutar;

• Operațiunile futures;
• Opțiunile valutare.
Piața valutară cuprinde ansamblul relațiilor care iau naștere între persoanle fizice și
juridice prin cumpărarea și vânzarea de valute, precum și instituțiile (bănci, burse) și
reglementările care facilitează aceste tranzacții și fără de care nici o economie modern nu poate
exista fără o piață valutară eficientă.
Astfel, este vizibilă importanța pieței valutare, ca fiind piața care asigură circulația
fondurilor de pe o piață pe alta, în așa mod influențând asupra diferitor economii naționale sau
asupra economiei mondiale în ansamblu. Aceasta motivând-o de a fi cea mai sensibilă piață la
modificările politice, sociale, monetare pe plan international.
Reeșind din faptul că etaloanele monetare au un character fructuant, aceasta a indus și o
motivație de asigurare împotriva riscului valutar în efectuarea operațiilor de vânzare-cumpărare
pe piață valutară. În cadrul pieței valutare se realizează operațiuni de vânzare-cumpărare și în
scop speculative, urmând scopul obținerii unui câștig în urma modificării cursului valutar în timp
sau spațiu, sau din motivul apariției unei diferențe dintre dobânzile la fondurile exprimate în
monede diferite.

12
Referințe bibliografice

1. Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008//Monitorul Oficial al


Republicii Moldova nr.127-130/496 din 18.07.2008
2. Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele
străine//Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.27-29, art.100.
3. Ana Berdilă–Cîrlan. Relaţii valutar-financiare internaţionale în scheme. Evrica–Chişină:
2006

4. Rapoartele Băncii Naţionale a Moldovei, www.bnm.md

5. Eugen Ștefan Pecican. Piața valutară, bănci și econometrie, București, 2000

6. Paul Bran. Relații valutar-financiare internaționale, București, Editura Științifică și

Enciclopedică 1978

13
Anexe
Tabelul 1.

Date statistice privind evoluţia principalilor indicatori macroeconomici în anii 2008-2016


Ani 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rata oficială
de schimb
media anuală 12,3 12,87 13,57 13,94 12,33 12,6 13,12 12,14 10,3
MDL/USD

Rata oficială
de schimb
media anuală 11,49 11,52 12,83 15,74 15,33 15,77 16,49 16,59 14,29
MDL/EUR

Rezervele
valutare,
milioane 222,5 228,5 269,6 302,3 470,3 597,4 632,2 1333,6 1672,0
USD
Rata inflaţiei,
18,5 6,4 4,4 15,7 12,5 10,0 14,1 13,1 7,3
%
Rata
dobânzii la
depozite în 24,62 20,6 14,38 12,68 15,16 12,99 11,93 15,13 19,75
MDL, %
Rata
dobânzii la
depozite în 5,13 3,98 4,12 3,13 5,01 5,15 5,17 6,01 12,09
USD, %
Rata
dobânzii la
credite în 33,29 28,46 23,14 19,18 20,96 18,93 18,18 18,85 20,96
MDL, %
Rata dobânzii
la
credite în 16,7 13,99 12,19 10,85 11,39 11,07 11,06 10,88 12,02
USD, %

Remitenţele
persoanelor
fizice, 152,9
211,99 254,12 317,29 422,21 683,25 6854,55 1218,33 1160,06
milioane 4
USD

Investiţii
străine 129,4
directe (nete), 100,57 89,83 77,33 152,38 187,48 243,79 500,0 679,6
milioane 9
USD

14

S-ar putea să vă placă și