Sunteți pe pagina 1din 8

Proiectarea didactică de lungă durată la arta plastică, clasa a VI-a 2020-2021

Unități de Unități de conținut Nr/o Da Resurse Evaluare produse Observa


competență re ta Activități de învățare recomandate ții
Detalieri de conținut
Sub-
competențe
1. Alfabetizare vizuală
Recapitulare. Arta evului mediu 1 Activități de explorare-investigare:
4.1 - observarea și compararea operelor de artă din
4.2 Recapitulare. Arta renașterii 1 diverse epoci;
- exteriorizarea emoțiilor și sentimentelor
4.3 Evaluare initiala transmise de operele artistico-plastice din diferite
1
stiluri;
EI
Relaţia obiect – spaţiu; natura
Exercițiu-joc
statică. Relația om – spațiu; mediul rural, urban. Activități comunicative cu sprijin în observare:
Receptarea globală a obiectelor în 1
1.1 - observarea ghidată, analiza obiectelor
mediul înconjurător. înconjurătoare, gruparea obiectelor în naturi
statice tematice;
- contemplarea, observarea ghidată, analiza Produse evaluabile:
• Reprezentarea naturii statice globală: a obiectelor în mediul înconjurător, a - lucrare plastică:
prin diverse mijloace și procedee 1 mediului rural, urban; desen/ pictură/
plastice, digitale. - aprecierea/ autoaprecierea imaginilor modelare
• Peisaj şi natură statică: abordare realistă, peisagiste;
1.1 decorativă, stilizată. 1 - identificarea expresivității peisajului/ naturii
• Legităţile de reprezentare a spaţiului:1 statice în arta națională și universală.
perspectiva liniară;
perspectiva aeriană. Aplicații practice: Produse evaluabile:
1.3
Valenţe expresive ale imaginii vizual-plastice în - explorarea mijloacelor și procedeelor în - lucrare plastică:
opere de artă. reprezentarea mediului, a omului în spațiu; desen/ pictură/
- exersarea procedeelor de realizare a diverselor modelare
Materiale, instrumente şi tehnici de peisaje, naturi statice (vază cu flori/ frunze,
artă plastică: 1 diverse obiecte);
• materiale grafice, picturale, sculpturale, decorative;- realizarea imaginilor plastice respectând
• instrumente: pensulă, paletă, eboşoar, legitățile perspectivei liniare (drum de țară, râu,
pseudoinstrumente etc.; cale ferată etc.) și a perspectivei aeriene: culori
1.2 • tehnici: imagini liniare, haşurare, imagini picturale,deschise/ închise – aproape/departe; culori calde/
imagini colorate cu carioci, modelare etc. reci – aproape/ departe; procedeul sfumato etc.);
fenomene naturale (ploaie, soare, ceaţă, furtună EF
Termeni noi de limbaj specific disciplinei: etc.); lapbook: peisaj/
natură statică; tehnica sfumato; perspectivă liniară, - excursii în aer liber pentru înțelegerea măririi/ natură statică în
perspectiva aeriană; unghi de vedere. micșorării formelor în funcție de depărtare. diverse genuri

Proiect STEAM:
- În mijlocul naturii/ Privind pe geam.

2. Limbajul vizual-plastic
Activități de explorare/investigare a gamelor
• Comunicarea mesajelor cromatice în funcție de ideile creative ale
2.1. artistice prin expresia elementelor 1 artistului plastic:
de limbaj vizual. - tratarea decorativă a imaginii în operele
• Modularea şi modelarea liniilor, artiștilor plastici autohtoni;
1
formelor. Evidențierea texturior - expresivitatea/ semnificația elementelor de
2.2.. prin valoare: forma plană, spaţială. limbaj vizual-plastic în natură și creații de artă. Produse evaluabile:
• Transformarea artistică a 1 - lucrare plastică:
formelor. Topica formei. Gradaţia Aplicații practice: desen/pictură
valorică a culorii. - explorarea expresiei elementelor de limbaj
2.3. • Imagini monocrome şi 1 vizual-plastic prin asocierea cu diverse stări
policrome. Acorduri cromatice. afective: bucurie, tristeţe, fericire, melancolie
Dominanta cromatică. etc.;
1
• Mijloace de expresie/ de - realizarea diverselor subiecte în gamă caldă/
comunicare specifice artelor rece/ acromatică;
vizuale. Imaginea simbol. - exersări în obținerea diverselor nuanțe;
• Tratărea picturală a imaginii: - experimente de reprezentare a elementelor de
1
- nuanțe și nuanţare limbaj vizual-plastic prin diverse procedee,
2.3 - gama cromatică: gama caldă, folosint instrumente și materiale artistice/
gama rece. nonartistice/ tehnologii digitale, pentru a
- gama acromatică. obține: a) linii: modulate, modelate, cromatice,
• Imaginea decorativă. Modalităţi 1 duct continuu, hașură; b) forme: elaborate
de expresie specifice tratării plane, spațiale; c) amestecuri de culori/
decorative a imaginii: nonculori; nuanțe, game cromatice/ acromatice;
- stilizarea formelor: caldă, rece; - realizarea imaginilor cu aplicarea
- crearea motivului decorativ. clarobscurului, reprezentarea volumului. EF
• Clarobscurul - procedeu de 1 - lucrare plastică
reprezentare a volumului Proiect STEAM: utilizând elemente
obiectelor pe suprafaţă plană. - Creăm metamorfoze/ Chiar a schimbat de limbaj vizual-
lumea!/ Culoarea schimbă viața. plastic;
2.4 Materiale, instrumente şi tehnici 1
de artă plastică:
• materiale grafice/ picturale/
sculpturale: creioane, creioane
colorate, carioci, acuarelă, guașă,
culori acrilice, pastel, plastilină, lut,
carton, hârtie colorată etc.;
• instrumente: pix, pensulă, paletă,
eboşoar, foarfece etc.;
• tehnici: haşurare, pictare,
fuzionare, monotipie, stropire,
modelare, asamblare, colaj-aplicație ES
etc.
Evaluare sumativă 1 Produse evaluabile:
- expozitia
Termeni noi de limbaj specific personală
disciplinei:
modulare; textură, stilizare, motiv
decorativ, topica formei; acord
cromatic, clarobscur.

3. Compoziție şi design

3.1 Activități de explorare/ investigare a mijloacelor şi


Mijloace şi procedee artistice procedeelor artistice de amplasare a elementelor în
de realizare a compoziţiei: 1
spațiul plastic/ virtual:
- tipuri de compoziţie: închisă,
deschisă; - compoziţia închisă, deschisă;
3.2 - scheme compoziţionale: în 1
- scheme compoziționale;
patrat, în cerc etc.;
- proporţia şi proporţionarea - abordarea valorilor umane, subiectelor istorice,
în reprezentarea portretului şi chipurilor personalităţilor marcante, compoziţiilor
a corpului uman. 1 batalice în operele de arte;
• Subiectul lucrării plastice.
3.3 Relaţia subiect – material - - proporțiile portretului clasic;
tehnică. 1 - denaturarea intenționată a proporțiilor în arta
modernă.
Elemente de design.
Aplicații practice:
1
Compunerea imaginii digitale.
- identificarea tipurilor de compoziție în lucrări
1
Materiale, instrumente şi proprii, opere de artă;
3.4 tehnici de artă plastică: - compoziţia modulară pe suprafața plană/ spațială;
• materiale grafice/ picturale/
sculpturale: creioane, carioci, - exerciții de compunere a elementelor de limbaj
acuarelă, guașă, culori acrilice, 1 plastic în scheme compoziționale;
pastel, cărbune, plastilină, lut,
hârtie, carton etc.; - studiu de caz: determinarea proporțiilor corpului
• instrumente: pensulă, paletă, uman (copil, adult);
eboşoar, foarfece, dispozitiv - experimente de proporționare, construire,
digital etc.; îmbinare a elementelor în compoziții vizual-
• tehnici: photoshop, haşurare,
plastice;
„glasiu”, monotipie, pictură pe
foaie umedă, modelare, etc. 2 - valorificarea imaginilor foto/ video; design de
afișe cu imagini/ compoziții/ colaje.
Termeni noi de limbaj specific
disciplinei: Proiect STEAM:
proporție, proporționare. - Proporția în arta plastică și în matematică.
EF
Produse evaluabile:
- compoziție
plastică/
decorativă;
4. Istoria artelor plastice
4.1 Arta Evului Mediu: 1 Activități de explorare-investigare:
- observarea și compararea operelor de artă din
- arhitectură; diverse epoci;
- pictură monumentală: frescă, - exteriorizarea emoțiilor și sentimentelor
mozaic, icoane. transmise de operele artistico-plastice din
4.2 diferite stiluri;
• Stiluri de artă: bizantin, - explorarea site-urilor de popularizare a artelor
1
romanic, gotic. și a diverselor surse pentru selectarea de
4.3 informații, date, idei relevante din domeniul
• Arta Renaşterii: istoriei artelor medievale și renascentiste;
2 - analiza operelor de artă plastică;
- pictură;
- prezentarea unei epoci a artei/ unui gen de
- sculptură; artă plastică în limbaj specific, cu utilizarea
TIC;
- arhitectură. - descoperirea conexiunilor interdisciplinare
ale artei plastice în Evul mediu, Renaștere cu EF
Termeni noi de limbaj specific
disciplinei: istoria și alte arte. Produse evaluabile:
bazilică, mănăstire romanică, Excursii/ vizite la muzee, expoziții, galerii de - prezentare orală/
catedrală gotică; rozetă, vitraliu, artă, ateliere ale artiștilor plastici. digitală;
frescă, mozaic, canon
Proiect STEAM: - poster/ pliant
- Dacă aş călători cu maşina timpului...

5. Valorizarea artelor vizual-plastice. Experiențe pozitive


5.1 Activități antreprenoriale:
5.2 Evenimente şi proiecte artistice: 1 - asumarea diferitor roluri în cadrul expozițiilor/
școlare și extrașcolare. vernisajelor: organizator de expoziţie, ghid,
• Expoziții, vernisaje: selecție, spectator, critic de artă, reporter;
vernisare, premiere.
- elaborarea de materiale publicitare (booklet,
agendă, mape, calendar de perete sau de birou)
1
despre valori general-umane, cu folosirea
imaginilor vizual-plastice (eventual, digitale).

Evaluare sumativă
ES
1 - Proiect STEAM: Produse evaluabile:
- Să mai dăm o șansă lucrurilor. - expoziție/ vernisaj;

La sfârșitul clasei a VI-a, elevul poate:


• recepta global mediul înconjurător şi reprezentarea acestuia în creaţii vizual-plastice;
• aplica legităţile de reprezentare a spaţiului în imagini vizual-plastice;
• valorifica creativ mijloacele şi procedeele artistice în compoziții plastice;
• aprecia expresia elementelor de limbaj vizual în creații proprii și opere de artă,

manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:


• sensibilitate pentru frumosul din viaţă şi artă;
• creativitate și gust estetic;
• spirit critic și respect făță de valorile naționale și cele ale altor culturi;
• interes și deschidere pentru valorizarea artei în viață.

S-ar putea să vă placă și