Sunteți pe pagina 1din 11

ÎNVĂŢAREA ŞCOLARĂ EFICIENTĂ:

ABORDĂRI CONCEPTUALE ŞI METODOLOGICE

DOI: 10.5281/zenodo.4090444 Doctor, conferențiar cercetător Ludmila FRANȚUZAN


CZU: 37.015 ORCID iD: 0000-0003-4156-1288
Doctor, cercetător științi ic superior Ina GRIGOR
ORCID iD:0000-0002-7913-8795
Cercetător științi ic Cristina STRĂISTARI-LUNGU
ORCID iD: 0000-0001-7672-4388
Institutul de Științe ale Educației

EFFECTIVE SCHOOL LEARNING: CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES


Abstract. This article examines and de ines the concept of learning. The dimensions of the learning process
are presented: the cognitive, emotional and social dimension and the contemporary models of learning are
examined: associationist, constructivist, as information processing.
It was found that the examined learning models explain the learning process from the perspective of cognitive
and partially social dimensions, and the affective dimension is not addressed. So learning is approached as a
speci ic process, only on the cognitive dimension, so it is necessary to make some changes in the educational
paradigm of the learning process.
Keywords: learning, effective learning, learning dimensions, cognitive, emotional, social, learning patterns,
learning experience, change, development, transformation, comportment.

Rezumat. În acest articol este examinat și de init conceptul de învățare. Sunt prezentate dimensiunile
procesului de învățare: cognitivă, emoțională și socială. De asemenea, sunt examinate modelele contemporane
ale învățării: cele asociaționiste, constructiviste, ca procesare a informațiilor.
S-a constatat că modelele de învățare examinate explică procesul de învățare din perspectivele dimensiunii
cognitive și parțial ale celei sociale, dimensiunea afectivă ne iind abordată. Învățarea este tratată ca proces
speci ic doar domeniului cognitiv, de aceea, în concluzia centrală a studiului se atrage atenția asupra necesității
schimbărilor la nivelul paradigmei educaționale a procesului de învățare.
Cuvinte-cheie: învățare, învățare e icientă, dimensiunile învățării, cognitivă, emoțională, socială, modele
ale învățării, experiență de învățare, schimbare, dezvoltare, transformare, comportament.

Evoluția prin selecție naturală a fost acea creierul uman a evoluat – pentru a învăța prin
manieră prin care Charles Darwin a explicat schimbare, relaționare și transformare.
metamorfoza speciilor – în perindarea generați- Pentru iința umană învățarea este determi-
ilor – pentru a se adapta cerințelor în schimbare nată genetic și îi permite, pe măsură ce obține
ale mediului. Omul (constituent al naturii) supra- informația din mediu, să se adapteze. Schimba-
viețuiește datorită capacității de adaptare, acea- rea produsă prin învățare se realizează la nive-
sta determinată iind de învățare. Adaptările lul structurilor cognitive și conduce la schimbări
determinante ale selecției naturale au avansat – comportamentale. Psihologia cognitivă menți-
de la mediul izic, la cel social: cei care relațio- onează că iecare zonă a creierului are propriul
nează cel mai bine, vor supraviețui cel mai pro- ritm de dezvoltare. Cea mai dinamică zonă cere-
babil. Or, în existența milenară a Universului, brală este cea emoțională care are capacitatea de

UNIVERS PEDAGOGIC Nr. 2 (66) 2020 21


ŞTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ŞI MODERNIZARE

a varia, de a lua forme și aspecte diferite în spe- referindu-se la aceeași noțiune, precizează că este
cial sub acțiunea emoțiilor: negative ori pozitive un „efort constant al oricărui subiect de a rezolva
[12, p. 53]. problemele prin elaborarea de noi soluții” [Apud
Dar învățarea nu este doar un eveniment natu- 11, p. 15].
ral, ea se poate produce și în anumite condiții, cum Din aceeași perspectivă a modi icării com-
ar i școlarizarea. Sistemul educațional are un rol portamentale este de inită învățarea de către
determinant în formarea tinerei generații care, A. Roșca: „o modi icare sistematică, relativ per-
pentru a reuși în viață, are nevoie de valorizarea manentă, în conduită, în modul de a răspunde la o
socială a învățării. Astfel, învățarea școlară este situație, ca rezultat al practicii, al îndeplinirii ace-
atât un proces de formare–dezvoltare cognitivă leași sarcini, o achiziție nouă a organismului care
a elevului, cât și un proces de schimbare–trans- are drept efect o schimbare în comportamentul
formare. Abordarea unei activități atât de com- acționar sau verbal”, iar J. Wlodarski o considera
plexe și de o deosebită importanță pentru evo- „o schimbare de comportament relativ trainică,
luția societății – cum este învățarea – presupune consecință a schimbărilor centrale și a experien-
căutarea unor răspunsuri pertinente la o suită de ței individuale” [ibidem].
întrebări, cum ar i: Ce este învățarea? Cum să ie Teoreticienii care concep învățarea drept o
realizată o învățare e icientă? Vom încerca să răs- schimbare în comportament subliniază faptul că
pundem în cele ce urmează. nu toate modi icările produse în comportament
Conceptul de învățare este unul complex, iar în sunt un rezultat al învățării, ci doar acelea care
prezent există o serie de teorii ale învățării mai au apărut ca urmare a experienței individuale și
mult sau mai puțin acceptate în cadrul procesu- nu pot i explicate prin cauze biologice, cum ar i
lui educațional. maturizarea organismului, oboseala, ingerarea de
droguri. În plus, modi icarea comportamentului
Astfel, psihologul rus A.N. Leontiev (1903-
trebuie să ie relativ trainică, adică să ie aptă de a
1979) de inește învățarea drept „procesul dobân-
se menține un timp.
dirii experienței individuale de comportare”. Pen-
Aceste de iniții surprind sensul larg al concep-
tru A.N. Leontiev, învățarea nu determină numai o
tului de învățare. Plasând învățarea în contextul
schimbare de comportament, ci contribuie la dez-
procesului de instruire, psihologii educației ne
voltarea capacității omului de a crea, de a se eva- oferă și un sens restrâns al acestui concept. Ei de i-
lua și de a se autoforma [Apud 6]. nesc învățarea drept o activitate sistematică, diri-
În opinia lui A. Clausse, învățarea este „o modi- jată, desfășurată într-un cadru organizat (institu-
icare în comportament, realizată prin soluționa- ții specializate de instruire și educație), orientată
rea unei probleme care pune individul în relație cu în direcția asimilării de cunoștințe și a formării
mediul”, iar pentru psihologul R. Gagne învăța- structurilor psihice și de personalitate. Învățarea
rea reprezintă „acea modi icare a dispoziției sau a desfășurată într-un sistem instituționalizat – sis-
capacității umane care poate i menținută și care nu temul de învățământ – poartă numele de învățare
poate i atribuită procesului de creștere” [8, p. 13]. școlară. Ea este forma dominantă de activitate pe
J. Piaget tratează învățarea ca pe un sistem perioada școlarității obligatorii, iar pentru cei ce
plurinivelar de activitate cognitivă și aplicativă continuă cu formele învățământului de profesio-
care se materializează în variate forme și produse nalizare, învățarea rămâne activitatea dominantă
comportamentale. Sintetizând, putem a irma că până la vârste mai înaintate [4].
în primele ei faze învățarea are statut de „achiziție Deci, învățarea,din punct de vedere pedago-
realizată prin intermediul experienței anterioare, gic reprezintă activitatea proiectată de cadrul
dar fără controlul sistematic și dirijat din partea didactic pentru a determina schimbări compor-
subiectului” [4, p. 101]. tamentale la nivelul personalității elevului prin
M. Melvin de inește învățarea drept o „achizi- valori icarea capacității acestora de dobândire a
ție de cunoștințe și deprinderi, achiziții de com- cunoștințelor, a deprinderilor, a strategiilor și a
portament sau schimbări de comportament ce atitudinilor cognitive.
prezintă o relativă rezistență la o funcție ante- Abordarea pedagogică ocupă un loc important
rioară a comportamentului”, pe când A. Clausse, în studiile pe tema învățării umane și, în special,

22 UNIVERS PEDAGOGIC Nr. 2 (66) 2020


Ludmila Franțuzan, Ina Grigor, Cristina Străistari-Lungu.
Învățarea școlară e icientă: abordări conceptuale și metodologice

a celei școlare. Din atare perspectivă, ea poate i Procesul învățării angajează dimensiunile cog-
înțeleasă ca însușire de cunoștințe, dar și ca însu- nitive, dar și dimensiunile afective, motivațio-
șire/formare de priceperi, deprinderi și atitudini. nale și volitive ale personalității umane care sus-
Învățarea, a irmă H. Löwe, prezintă „o latură cog- țin „modi icarea sau transformarea intențională a
nitivă (de cunoaștere) și una practică (de acți- comportamentului uman, condiționată de experi-
une). Ea conduce pe de o parte, la cunoștințe, iar ența trăită” (I. Cerghit) [4].
pe de altă parte, la activitate” [Apud 11, p. 15]. Învățarea reprezintă o schimbare permanentă
Plasând învățarea în contextul procesului de de conduită umană sau un potențial de a performa
instruire, G. Rosenfeld consideră că aceasta sem- care apare ca rezultat al experienței (n.n.: cogni-
ni ică „însușirea și generalizarea modelelor de tive, emoționale, sociale etc.) a celui care învață și
comportament social”. Firește, nu este vorba de a interacțiunii sale cu lumea (M. Driscoll) [7].
orice fel de structuri și comportamente care se S. Cristea, în „Dicționarul de pedagogie”, pre-
învață, ci de acelea care pot contura un concept al zintă următoarea de iniție a conceptului de învă-
învățării legat de sensul valorilor [Apud 11, p. 16]. țare: reprezintă activitatea proiectată de către
Subliniind complexitatea procesului de învă- cadrul didactic pentru a determina schimbările
țare, H. Löwe lărgește semni icația conceptului, comportamentale la nivelul personalității ele-
a irmând că el „vizează ameliorarea sau o nouă vului prin valori icarea capacității acestora de a
însușire a comportamentelor și performanțelor sub dobândi cunoștințe, deprinderi, strategii și apti-
aspectul lor formal și de conținut și este rezultatul tudini cognitive. Procesul de învățare angajează
confruntării active a individului cu mediul său în dimensiunea cognitivă, dar și cele afective, moti-
procesul de interiorizare”. vaționale și volitive ale personalității umane care
În sensul cel mai larg, învățarea este un proces susține modi icarea sau transformarea intențio-
al cărui rezultat constă într-o „schimbare com- nată a comportamentului uman, condiționată de
portamentală produsă pe calea uneia din formele învățare [6].
de obținere a experienței noi – exersare, obser- Din aceste abordări se pot desprinde cel puțin
vare etc., în schimbări durabile de toate tipurile trei constatări semni icative cu privire la de ini-
care au avut loc în comportamentul vizibil sau rea conceptului de învățare:
invizibil” [11]. - schimbări comportamentale la nivelul per-
Cercetătorul I. Neacșu desemnează prin învă- sonalității;
țare o activitate cu valoare psihologică și peda- - asimilării de cunoștințe și a formării struc-
gogică, condusă și evaluată în mod direct sau turilor psihice și de personalitate;
indirect de educator, care constă în însușirea, - experiențele cognitivă, emoțională, socială
transformarea, acomodarea, ameliorarea, recon- ale celui care învață.
strucția, ixarea și reproducerea conștientă, pro- Tradițional, învățarea a fost înțeleasă ca achi-
gresivă, voluntară și relativ interdependentă a ziție de cunoștințe și deprinderi, astăzi însă con-
comportamentelor educatorului și educaților, de ceptul include și alte dimensiuni – emoțională și
schimbare pozitivă în probabilitatea unei condu- socială.
ite e iciente, optime [11]. În lucrarea „Teoriile contemporane ale învă-
Produsul învățării este reprezentat printr-un țării”, coordonată de Illeris Knud, conceptul de
ansamblu de deprinderi (intelectuale și psihomo- învățare este de init ca iind „orice proces speci-
torii), strategii cognitive, informații logice (noți- ic organismelor vii care duce la schimbări per-
uni, judecăți, raționamente; principii, legi), atitu- manente ale capacităților și care nu este dato-
dini cognitive obiectivate în cadrul unor structuri rat doar maturizării biologice sau îmbătrânirii”
speci ice, incluse, de regulă, în programele (pre) [9, p. 22]. Autorul consideră că învățarea include
școlare / (post)-universitare. un set extins și complicat de procese și trebuie
Raportându-ne la asemenea rațiuni s-ar putea să abordeze toate aspectele care in luențează și
considera că învățarea este „procesul care deter- sunt in luențate în acest proces. Învățarea școlară
mină o schimbare în cunoaștere sau comporta- este procesul de formare a personalității la bază
ment” (A. Woolfolk) [17]. căruia stă ceea ce învață și devine elevul.

UNIVERS PEDAGOGIC Nr. 2 (66) 2020 23


ŞTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ŞI MODERNIZARE

Autorul subliniază trei dimensiuni ale învăță- Partea stimulatoare (dimensiunea emoți-
rii: cognitivă, emoțională și socială. onală) produce și direcționează energia men-
Conținuturile educaționale contribuie la for- tală către dimensiunea cognitivă necesară pen-
marea/dezvoltarea de abilități, atitudini, valori, tru a se desfășura procesul de învățare. Acesta
dar soluționarea de situații/contexte cu profundă sporește sentimente, emoții, voință, funcția sa
semni icație socială dezvoltă – la nivel cognitiv – inală iind de a asigura echilibrul mental conti-
o funcționalitate personală generală, care și con- nuu al celui care învață, dezvoltând astfel o recep-
tribuie la transformarea cunoașterii și devenirea tivitate personală [8, p. 26]. Studiile neurologice
personală. au demonstrat că ambele dimensiuni sunt întot-
Prezentăm în cele ce urmează dimensiunile deauna implicate în procesul de învățare. Dimen-
învățării (după I. Knud): siunea emoțională este elementul stimulator pen-
„ Dimensiunea cognitivă (conținut, cunoștințe, tru rezolvarea contextelor sociale care dirijează
abilități). Cel care învață își construiește activ energia mentală și înglobează sentimente, emoții,
propriile structuri cognitive pentru învățare, motivație, voință și exprimă legătura strânsă din-
astfel dezvoltând sistemul de capacități speci- tre cognitiv și emoțional. Acest aspect al învăță-
ice domeniului cognitiv: memorarea, înțelege- rii – legătura dintre cognitiv și emoțional – este
rea, aplicarea, analiza, re lecția, evaluarea; demonstrat în mai multe studii de psihologie cog-
„Dimensiunea emoțională (emoție, motiva-
nitivă. Interacțiunea realizată la nivelul dimensiu-
ție, voință). Sunt vizate sfera emotivă, starea de nii sociale produce impulsurile care inițiază pro-
pregătire pentru învățare, care stimulează pro- cesul de învățare, servește la integrarea personală
cesul de învățare. Emoția generează învățarea, în comunități sociale construind sociabilitatea
orice proces de învățare este generat de un sti- celui care învață.
mul motivațional ce determină voința pentru Rezolvarea contextului social trebuie să ie sti-
învățare. mulator, incitant, relevant pentru cel care învață
„Dimensiunea socială (acțiune, comunicare,
și să susțină dezvoltarea proceselor cognitive de
nivel superior. Astfel, valoarea și durabilitatea
cooperare). Mediul are un rol semni icativ în
rezultatului învățării se a lă în strânsă legătură cu
realizarea învățării și asigură cooperare, rela-
dimensiunea stimulatoare a procesului de învă-
ționare, comunicare. Valoarea elementului
țare. De aceea, în cadrul lecției, momentul evocă-
social este importantă.
rii procesului de învățare trebuie să ie impresio-
Schematic dimensiunile procesului de învățare nant pentru cel care învață.
pot i prezentate precum în Figura 1. Or, conceptul de învățare școlară poate i de i-
nit astfel:
Învățarea integrează dimensiunile cogniti-
vă, emoțională și socială a personalității ele-
vului și transformă experiențele de cunoaș-
tere în cunoștințe, aptitudini și atitudini de-
monstrate comportamental.

Învățarea presupune integrarea a două pro-


cese fundamentale diferite: procesul interacțiunii
externe dintre cel care învață și mediul social sau
cultural și procesul psihologic intern de elabo-
rare și achiziție. Or, unele teorii ale învățării, abor-
dând doar unul dintre aceste procese, nu acoperă
întregul domeniu, de exemplu: teoriile cognitive
se axează pe procesul psihologic intern, iar cele
ale învățării sociale – pe procesul interacțiunii
externe. Pentru a face posibilă o învățare e icientă
Figura 1. Dimensiunile procesului de învățare este necesar să se țină cont de ambele procese [1].

24 UNIVERS PEDAGOGIC Nr. 2 (66) 2020


Ludmila Franțuzan, Ina Grigor, Cristina Străistari-Lungu.
Învățarea școlară e icientă: abordări conceptuale și metodologice

Încercările de a da o explicație adecvată modu- vează elevul, mobilizându-l pentru rezolvarea


lui în care se produce învățarea sunt extrem de permanentă a unor probleme variate, adaptează
numeroase și de diverse. Preocupări mai recente ritmul și conținutul învățării la particularitățile
de sistematizare a modelelor învățării sunt cele individuale ale acestuia, furnizează imediat infor-
ale lui R.E. Mayer (1992), care arată că până în mații despre rezultatele obținute, respectă legea
prezent psihologia educațională a operat cu trei efectului și exercițiului, elaborate de E. Thorndike.
paradigme ale învățării: asociaționistă, constructi- Adepții învățământului programat susțin că
vistă și procesării informației [6]. dozarea materialului în pași mici și însușirea lui
Modelele asociaționiste ale învățării sus- succesivă de către elev, precum și luarea în con-
țin faptul că învățarea este produsul unor relații siderare a ritmului individual de lucru al iecă-
între două clase de evenimente cum ar i stimulii rui copil sunt argumente su iciente pentru a con-
și comportamentele, exprimate prin legătura sti- sidera învățământul programat drept o cale de
mul – răspuns. Exemplu cel mai tipic al învățării e icientizare a învățării. Astăzi, principiile învă-
bazate pe asocierea stimul – răspuns îi oferă con- țământului programat se regăsesc în instruirea
diționările, care se împart în două categorii: con- asistată de calculator.
diționările „clasice” (numite și condiționări pavlo- Doar o parte dintre comportamentele umane
viene) și condiționările instrumentale (numite și pot i explicate prin condiționarea clasică și cea
skinneriene). În condiționarea clasică operația de instrumentală, susține psihologul american
bază constă în asocierea a doi stimuli, stimulul Albert Bandura, deoarece teoriile condiționării
condiționat trebuie să preceadă stimulul necon- nu surprind fenomenele de învățare socială ce
diționat, adică trebuie respectată ordinea ante- apar în contexte reale.
Același autor atrage atenția asupra învăță-
rogradă SC – SN; legea ordinii anterograde a fost
rii observaționale, când oamenii învață numai
considerată un argument incontestabil în favoa-
privindu-i pe ceilalți. Originile concepției lui
rea interpretărilor cognitive ale condiționărilor.
Bandura privind învățarea observațională se
Condiționarea operantă este acea formă de
regăsesc în cercetările inițiate de N.E. Miller și
învățare în care consecințele comportamentului
J. Dollard (1941) asupra imitației ca tip de com-
in luențează posibilitatea apariției acestuia. Con- portament învățat. Imitație înseamnă apari-
secințele comportamentului, în concepția skinne- ția unei similitudini între comportamentul unui
riană capătă denumire de întărire. Acestei întăriri model și cel al unui subiect, în condițiile în care
B.F. Skinner îi acordă un rol important în proce- comportamentul primului a servit drept indice
sul de învățare, atribuindu-i două moduri de rea- pentru comportamentul celui din urmă. Cei doi
lizare: întărirea pozitivă (consecințele plăcute ale autori au analizat imitația în cadrul teoretic oferit
comportamentului) și cea negativă (evitarea com- de condiționarea instrumentală, arătând că, folo-
portamentului care va avea consecințe neplăcute). sind formele adecvate de întărire, comportamen-
Tehnicile de întărire sunt importante atât pentru tul de imitare poate căpăta o frecvență mai ridi-
formarea unor noi comportamente, cât și pentru cată. Pentru A. Bandura imitația nu are ca rezultat
consolidarea celor deja existente. doar producerea unor comportamente mime-
Aplicarea concepției teoretice despre învă- tice, ci a unor comportamente inovatoare. Obser-
țare a lui B.F. Skinner la actul educațional nu s-a vatorul devine un individ activ, implicat cognitiv
lăsat mult așteptată. Răspunsuri numeroase soli- în această modalitate de transmitere a comporta-
citate de la elev, care să poată i imediat întărite, mentelor și atitudinilor.
folosirea cu preponderență a întăririlor pozitive Aplicabilitatea acestui model de învățare în
în raport cu cele negative, precum și parcurge- procesul educațional se vizualizează în dobân-
rea secvențială a materiei de învățat au constituit direa unor comportamente verbale, în însușirea
premisele dezvoltării unei tehnologii a învăță- unor deprinderi motorii (scrisul), achiziționa-
rii cunoscute sub denumirea de învățământ pro- rea unor comportamente sociale, a unor atitudini
gramat. Sistemul programării ia în considerare prin identi icare cu adult apreciat – fapt ce deter-
aproape toate cerințele elementare ce decurg din mină sporirea in luenței pozitive a profesorului
legile psihologice ale învățării. Acest sistem acti- asupra comportamentului elevului.

UNIVERS PEDAGOGIC Nr. 2 (66) 2020 25


ŞTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ŞI MODERNIZARE

Modele constructiviste ale învățării con- Concepția lui Piaget despre învățare este pri-
irmă cunoașterea drept proces de reconstrucție vită ca o modi icare a stării cunoștințelor, ca
a realității care permite individului să se adapteze „o construcție în care ceea ce este primit de la
mediului prin resursele sale interne. În opinia con- obiect și ceea ce este adus de subiect sunt indiso-
structivistă, ceea ce contează, nu este acțiunea lubil unite”. Preocupat să ofere un răspuns la pro-
predeterminată, exercitată din exterior, asupra blema genezei învățării, J. Piaget urmează o abor-
elevului, așa cum susțineau teoriile condiționării, dare ontogenetică privind învățarea copilului și
ci acțiunea care își are originea în interioritatea adaptarea sa la mediu.
copilului, care vine din proprie inițiativă și pune A explica mecanismele de învățare și utilizare a
în joc operațiile mentale prin care se acționează cunoștințelor înseamnă a explica inteligența, sus-
asupra obiectului cunoașterii. Premisa de bază a ține J. Piaget. Dezvoltarea inteligenței constituie o
concepției constructiviste este că cel care învață prelungire a mecanismelor biologice de adaptare,
trebuie să construiască „activ” învățarea. Poziți- respectiv un echilibru între organism și mediu,
ile de pe care teoreticienii au abordat problema care este rezultatul interdependenței a două pro-
explicării și înțelegerii învățării au determinat cese complementare: asimilarea și acomodarea.
conturarea mai multor direcții în cadrul paradig- z Asimilarea este un proces de integrare prin
mei constructiviste: care, cel ce învață, încorporează noi informații
z Constructivismul radical evidențiază rolul în schemele operatorii și în experiența cogni-
independenței individului în formarea repre- tivă de care dispune deja.
zentărilor despre realitate, ca agent direct z Acomodarea presupune modi icarea schemelor
al cunoașterii. Învățarea nu este rezultatul existente în funcție de caracteristicile noii situ-
unei condiționări externe provocate, dirijate, ații.
care să determine o reacție comportamentală O conduită adaptată, la un moment dat al dez-
observabilă, măsurabilă, ci aparține cunoaște- voltării și într-un anumit mediu, presupune exis-
rii prin experiența cognitivă directă, în care se tența unei stări de echilibru între cele două pro-
formează reprezentări, structuri mentale, sen- cese – asimilarea și acomodarea. Potrivit lui
suri și semni icații proprii. J. Piaget, această stare de echilibru poate i consi-
z Constructivismul cognitiv este fundamentat pe derată ca un stadiu în dezvoltarea copilului, care
teoria dezvoltării cognitive a lui Jean Piaget, trece prin acestea succesiv și cu viteze diferite.
conform căreia individul trebuie să-și „con- El trebuie să ie apt (din punct de vedere al
struiască” propria cunoaștere prin experi- maturizării biologice) să progreseze în următorul
ență, prin procesarea mentală activă a infor- stadiu. Stadiile prezentate în cercetările realizate
mațiilor și experiențelor personale directe. Cel de J. Piaget sunt următoarele:
ce învață este un gânditor activ care explică, z stadiul inteligenței senzorio-motorii
interpretează, explorează, descoperă. (0-18 luni/2 ani);
z Constructivismul social evidențiază natura soci- z stadiul preoperațional (2-7/8 ani);
ală a cunoașterii, cel ce învață este nu doar un z stadiul operațiilor concrete (7/8-11/12 ani);
gânditor activ, dar și un actor social. Cunoaș- z stadiul operațiilor formale (11/12-15/16 ani).
terea se construiește pe baza interacțiunilor Studiile a lui J. Piaget privind dezvoltarea sta-
sociale și a experiențelor personale. Dezvol- dială a inteligenței au avut un puternic impact
tarea cognitivă se explică prin interiorizare asupra procesului educațional. Teoria piagetiană
și utilizare a instrumentelor psihice condițio- a demonstrat că nivelul dezvoltării inteligenței
nate cultural, ca urmare a interacțiunilor inte- determină gradul și calitatea învățării. Struc-
rumane. Regăsim această poziție în cercetările tura intelectuală trasează limite pentru posibi-
lui Л.С. Выготский și J.S. Bruner. lele interacțiuni dintre subiect și mediu, limite ce
Vom analiza teoriile constructiviste de mare afectează ritmul învățării și al dezvoltării copilu-
relevanță pentru practica educațională: con- lui, fapt care determină implicații asupra Planu-
structivismul cognitiv al lui Jean Piaget și con- lui-cadru, curricula în sensul armonizării mate-
structivismul social, întemeietorii căruia sunt rialelor de învățare, a conținuturilor prevăzute
Л.С. Выготский și J.S. Bruner. de curriculum cu operațiile de gândire ale elevi-

26 UNIVERS PEDAGOGIC Nr. 2 (66) 2020


Ludmila Franțuzan, Ina Grigor, Cristina Străistari-Lungu.
Învățarea școlară e icientă: abordări conceptuale și metodologice

lor. Atunci când conținuturile abordate într-o dis- tății, de comunicare, de funcționalitate cognitivă
ciplină de învățământ nu sunt adaptate operații- a omului [7].
lor de gândire ale elevilor, aceștia nu le vor putea În timp ce J. Piaget prezintă dezvoltarea ca pe
înțelege și asimila, pentru că nu posedă încă ope- o construcție internă a subiectului, generată din
rațiile mentale adecvate. interacțiunea cu obiectele, Л. Выготский insistă
Ideea promovată de J. Piaget, care a stat la baza asupra rolului interacțiunii sociale în această dez-
dezvoltării sistemului educațional contemporan, voltare. Dezvoltarea cognitivă este în esență un
relevă că gândirea copiilor este calitativ diferită proces social – aceasta este principala teză a scri-
de cea a adulților și, din acest motiv, procesul de erilor psihologului rus. Dezvoltarea este conce-
învățare trebuie să ie centrat pe cel care învață, pută ca o socioconstrucție în rezultatul unei duble
iar sarcinile să ie adaptate la nivelul cognitiv al formări, externă și apoi internă, într-o mișcare a
acestuia. Problema pe care trebuie să și-o pună cărei direcție este de la social la individual. Capa-
cadrul didactic este: în ce mod ar trebui prezen- citățile copilului se manifestă – întâi de toate –
tată elevului o informație, încât să poată i înțe- într-o relație interindividuală, când mediul social
leasă și asimilată? asigură ghidajul copilului și abia apoi are loc
Un alt aspect important este ideea privind rolul declanșarea și controlul individual al activităților,
activ al copiilor în învățare. Copilul acționează ca ca urmare a unui proces de interiorizare. Autorul
un „mic om de știință”: este curios, explorează, invocat apreciază astfel că iecare funcție psihică
experimentează, astfel este exprimată cerința superioară apare de două ori în cursul dezvoltă-
implicării active a elevului într-un mediu stimula- rii copilului: mai întâi într-o activitate colectivă
tor, cu materiale și activități variate, care să-i ofere dirijată de adult (ca funcție interpsihică) și abia
condiții optime pentru învățare prin acțiune. în al doilea rând ca activitate individuală, ca pro-
Învățarea prin acțiune con irmă ideea funda- prietate interioară a gândirii copilului (ca funcție
mentală a lui J. Piaget, precum că operațiile gân- intrapsihică). Prin urmare, construcția cognitivă
dirii sunt acțiuni interiorizate și asimilarea reală a copilului se realizează în contexte interactive,
a cunoștințelor presupune activitatea copilului, în cadrul cărora copilul și adultul se angajează
astfel orice act de înțelegere implică un joc de într-o activitate comună. Cunoștințele și deprin-
operații, iar aceste operații nu reușesc să funcți- derile copilului se dezvoltă tocmai datorită aces-
oneze adecvat (să producă rezultate ale gândirii) tui proces de cooperare, care implică „experți”
decât în măsura în care au fost pregătite prin acți- și un „novice”. Persoana mai experimentată asi-
uni propriu-zise. A gândi înseamnă a opera. Or, gură un cadru pe fondul căruia copilul operează
concluzionează J. Piaget, școala trebuie să devină în direcția unei mai bune înțelegeri.
un mediu care să stimuleze și favorizeze proce- În concepția piagetiană, capacitățile de învă-
sele de autoconstrucție. Simpla observare a acti- țare depind de nivelul dezvoltării individului,
vității altuia este insu icientă pentru structurarea adică dezvoltarea cognitivă condiționează învăța-
cunoștințelor. Numai activitatea desfășurată de rea, Л.С. Выготский susține însă un raport invers
elev devine puternică sursă de motivație intrin- de cauzalitate: „Învățarea poate să se transforme
secă, necesară construcției învățării. în dezvoltare; procesele dezvoltării nu coincid cu
Л.С. Выготский, la rândul său, propune o altă cele ale învățării, dar le urmează pe acestea, dând
abordare constructivista, susținând ideea că și naștere la ceea ce am numit „zona proximei dez-
copiii fac parte dintr-o cultură și dintr-un con- voltări”. Acest concept poate i numit și un „spațiu
text social, iar dezvoltarea lor este indisolubil potențial de progres”, în care capacitățile indivi-
legată de speci icul acelei culturi. Psihologul rus duale ale copilului vor putea i depășite dacă sunt
vede natura omului ca un produs sociocultural. îndeplinite anumite condiții și reprezintă aria
Or, copiii pot bene icia de înțelepciunea acumu- dintre nivelul actual de dezvoltare a copilului și
lată de generațiile anterioare, preluând cultura nivelul de dezvoltare potențial care poate i atins
umană exprimată în realizările sale intelectu- (achiziționat) cu ajutorul adulților, adică „ceea ce
ale, materiale, științi ice și artistice, denumite de copilul este capabil să facă astăzi cu ajutorul adul-
Л. Выготский instrumente culturale. Cel mai ților va putea mâine să realizeze singur”. Zona
important instrument iind limbajul,care este mij- proximei dezvoltări ne ajută să cunoaștem viitorii
locul principal de transmitere a experienței socie- pași ai copilului, dinamica dezvoltării sale, luând

UNIVERS PEDAGOGIC Nr. 2 (66) 2020 27


ŞTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ŞI MODERNIZARE

în considerare nu numai rezultatele deja obți- ținutul învățării, consideră același specialist, tre-
nute, ci și pe cele în curs de achiziție, fapt, care buie prezentat astfel încât elevilor să le ie oferită
determină ideea: învățarea precede dezvolta- posibilitatea de a relua cunoștințele în trei mani-
rea, iar zona proximei dezvoltări asigură legă- ere – activă, iconică, simbolică – adecvate unei
tura între ele [8]. vârste anume. Bunăoară, putem să-i învățăm pe
Fiind puternic in luențat de cercetările lui copii iloso ia, plecând de la povestiri care să sus-
Л.С. Выготский, psihologul american Jerome cite anumite discuții între ei. Abia mai târziu vom
S. Bruner a dezvoltat și aplicat ideile acestuia în utiliza termeni abstracți precum prietenie, drep-
procesul educațional, convins de faptul că este tate, adevăr, conștiință [15].
imposibil de conceput dezvoltarea umană altfel Rezultatele cercetărilor școlii de psihologie
decât ca un proces de asistență, de colaborare socială genetică pledează în favoarea unei con-
între copil și adult, acesta din urmă acționând ca cepții pedagogice care ia în considerare relațiile
mediator al culturii. Observând interacțiunea de și activitățile dintre copii și nu consideră dez-
tutelă dintre adult și copil, J.S. Bruner consideră voltarea cognitivă ca iind legată numai de rela-
că ea comportă un proces de sprijinire. țiile dintre adulți și copii. Se consideră însă că nu
Noțiunea de sprijinire este strâns legată de orice interacțiune este o sursă de progres. Pro-
conceptul lui Выготский de zonă a proximei dez-
gresul apare în măsura în care are loc un con lict
voltări și desemnează ansamblul interacțiunilor
sociocognitiv în timpul interacțiunii, când iecare
de susținere și ghidaj, oferite de un adult sau un alt
poate să-și confrunte ideile sale cu ale celorlalți
tutore (poate i un copil cu un grad mai mare de
competență), pentru a ajuta copilul să învețe să-și membri ai grupului și să participe apoi la elabo-
organizeze conduitele, astfel încât să poată rezolva rarea răspunsului colectiv. Con lictul trebuie să
singur o problemă pe care nu știa să o rezolve în ie puternic, pentru a da naștere unor restructu-
prealabil [Apud 9]. rări cognitive, iar intensitatea lui poate i reglată
J. Bruner elaborează o teorie a învățării prin de către adulți.
care se indică modul de prezentare a cunoștințe- Pentru a induce un con lict sociocognitiv, pro-
lor pe înțelesul iecărui copil, din perspectiva dată fesorul trebuie să formeze grupuri de copii cu
sunt distinse următoarele modalități de repre- niveluri cognitive diferite. Participarea angajată
zentare [ibidem]: în grupuri de învățare produce în mod inevita-
1. modalitatea activă, când cunoștințele sunt achi- bil con licte între idei, opinii, informații ale mem-
ziționate prin acțiuni directe asupra mediului; brilor grupului. Controversa respectivă, iind con-
2. modalitatea iconică, bazată pe folosirea unui dusă constructiv, favorizează curiozitatea de a
ansamblu de imagini sau reprezentări; cunoaște, incertitudinea cu privire la justețea pro-
3. modalitatea simbolică, în care locul imaginilor priilor opinii, căutarea activă a informațiilor com-
este luat de simbolurile lor (cuvinte sau alte plementare, ceea ce duce la consolidarea celor
forme de limbaj), ce permit o comprimare a studiate. Este însă iluzoriu să considerăm că sim-
realității. plul fapt de a pune elevii să lucreze în grup garan-
Astfel, J. Bruner susține ideea că orice conținut tează în mod automat obținerea unui progres.
iind structurat corespunzător poate i prezentat Situația de cooperare se dovedește a i un factor
oricărui copil: „Nu există motive să credem că nu de progres doar dacă implică o reală combinație
poate i predată orice temă, într-o formă adecvată, a eforturilor membrilor grupului și nu este o sim-
oricărui copil, indiferent de vârstă” [1970, p. 70]. plă adunare a eforturilor individuale.
Autorul respectiv susține că, atunci când sunt create Modelul învățării ca procesare a informați-
condițiile și aplicate metodele de învățare adecvate, ilor a determinat înțelegerea învățării în funcție
procesul de învățare poate in luența activ momentul de receptarea, prelucrarea și utilizarea informa-
apariției capacității de asimilare a cunoștințelor de ției din mediu de către subiectul uman, prin apli-
un grad de complexitate anume [ibidem]. carea diferitor strategii cognitive pentru expli-
Dar, cea mai potrivită metodă de învățare – în carea, predicția și/sau construirea de sisteme
opinia lui Bruner – este descoperirea, prin care cognitive mai performante. Respectiv, acest mod
elevul este pus în situația de a participa la formu- în care subiectul uman procesează informația a
larea de probleme, la soluționarea acestora. Con- fost studiat de psihologia cognitivă.

28 UNIVERS PEDAGOGIC Nr. 2 (66) 2020


Ludmila Franțuzan, Ina Grigor, Cristina Străistari-Lungu.
Învățarea școlară e icientă: abordări conceptuale și metodologice

În intenția de a înțelege ce se petrece în „cutia dierea unor probleme precum: modul în care pro-
neagră” a psihismului uman, psihologii cogniti- cesările cognitive sunt in luențate de cunoștințele
viști au proiectat o nouă viziune asupra psihicu- anterioare ale subiectului, modul de organizare a
lui ca sistem de procesare a informațiilor. Mode- cunoștințelor și elaborarea strategiilor cognitive
lele învățării (inspirate din psihologia cognitivă) și metacognitive, remedierea de iciențelor în pro-
încearcă să răspundă la întrebarea Ce învățăm?, cesarea informației.
precum și la cea Cum învățăm?, pentru a percepe David Ausubel (1968) a fost printre primii psi-
natura proceselor cognitive implicate în învățare. hologi care a elaborat un model cognitiv al achi-
Această problematică a direcționat atenția cerce- ziției cunoștințelor, aplicabil pentru educație și
tătorilor către omul ca dispozitiv complex de tra- a subliniat faptul că cel mai important factor ce
tare a informației și, uneori, s-a recurs la analogia in luențează învățarea este acel al cunoștințelor
cu computerul. anterioare ale elevului. Cunoștințele anterioare
Procesarea informației presupune derularea într-un domeniu dat sunt indispensabile pro-
unor etape cu funcții speci ice, începând cu enco- cesului de învățare, deoarece o informație nouă
darea informației primite sub forma simboluri- care nu poate i legată de una anterioară devine
lor (vizuale, auditive, verbale), stocarea acestor o informație non pertinentă, care nu va i memo-
simboluri, interpretarea lor în operațiile efectu- rată de sistemul cognitiv.
ate asupra acestor date și terminând cu procese În acest context, sarcina profesorului este dublă:
de reactualizarea utilizate pentru a oferi un anu- pe de o parte, e necesar ca el să procedeze la o ana-
mit output.
liză riguroasă a cunoștințelor inițiale ale elevului,
Analogia dintre modul de funcționare a calcu-
iar pe de altă parte, trebuie să construiască situații
latorului și modul de procesare a informației de
pedagogice adaptate nivelului evaluat al acestuia.
către mintea umană a condus spre construirea de
Pentru a facilita procesul integrării noilor informa-
programe în scopul modelării felului în care gân-
dim, testând ipoteze speci ice despre funcții pre- ții în cele vechi, se impun câteva sugestii:
cum atenția memoria, rezolvarea de probleme. z recurgerea la scheme, îndeosebi la acelea care
Explicația modului de procesare a informației și sunt fundamentate pe o reprezentare relațio-
a diferențelor interindividuale se bazează pe ana- nală sau ierarhizată a conceptelor;
liza sistemului cognitiv, la cel puțin patru niveluri z recurgerea la analogii, adică referirea la conți-
(M. Miclea): nuturi deja cunoscute, care prezintă similitu-
z nivelul cunoștințelor: contribuie la analiza dini cu conținuturile noi;
cunoștințelor unui subiect, scopului sau inten- z organizarea sistematică a cunoștințelor, adică
țiilor sale; organizatori prealabili, acestea sunt ansam-
z nivelul computațional: se caracterizează prin bluri de idei complexe, pregătite în mod deli-
descompunerea sarcinii în componente simple berat de profesor și prezentate elevului îna-
(ce se dă, ce se cere, ce reguli de deducție intea sistemului de cunoștințe ce urmează a i
se pot folosi), stabilirea relației dintre datele însușit, cu scopul de a oferi o orientare preala-
de intrare și datele de ieșire, prelucrarea date- bilă și a asigura accesibilitatea ideilor noi.
lor problemei (input-ul) pentru a obține solu- D. Ausubel expune ideea că elevul trebuie nu
ția (output-ul); doar să dispună de cunoștințele anterioare nece-
z nivelul reprezentațional-algoritmic: eviden- sare integrării celor noi, ci și să ie capabil să
țiază modul de reprezentare a sarcinii, algorit- mobilizeze, în momentul învățării, cunoștințele
mului, procedurii de rezolvare, pentru a obține existente, deoarece procesele cognitive implicate
rezultatul corect; în activitatea de învățare trebuie să ie automati-
z nivelul implementațional: re lectă procese neu- zate [Apud 15].
robiologice ce au loc în momentul efectuării În continuare, vom examina următoarele
sarcinii [10, p. 28]. modele de învățare: asociaționiste, constructiviste,
Focalizarea asupra mecanismelor de proce- ale învățării ca procesare a informațiilor din per-
sare a informațiilor este de maxim interes pentru spectiva dimensiunilor procesului de învățare –
psihologia educației. Ea permite avansarea în stu- afectivă, cognitivă, socială.

UNIVERS PEDAGOGIC Nr. 2 (66) 2020 29


ŞTIINŢELE PEDAGOGICE: INOVAŢIE ŞI MODERNIZARE

Tabelul 1. Corespondenţa dintre dimensiunile învăţării şi teoriile contemporane ale învăţării


Dimensiuni ale învățării
Nr. Modele
ord. ale învățării Dimensiunea Dimensiunea cognitivă Dimensiunea socială
afectivă
I. Modele Nu este abordată - Interpretarea cognitivă a - Învățarea este produsul
asociaționiste legăturilor stimul–răspuns. unor relații.
ale învățării
II. Modele Nu este abordată - Constructivismul cognitiv al - Constructivismul social,
constructiviste lui J. Piaget. Л.С. Выготский
ale învățării și J.S. Bruner.
III. Modele ale Nu este abordată - Aplicarea diferitor strategii - Receptarea, prelucrarea și
învățării cognitive pentru prelucrarea utilizarea informației din
ca procesare a informației. mediu.
informațiilor

Modelele învățării explică procesul de învă- situații: în contextul relațiilor pline de sprijin, al
țare din perspectiva dimensiunii cognitive și par- unor niveluri reduse de activitate emoțională, în
țial – a celei sociale (Tabelul 1). Dimensiunea afec- focalizare echilibrată a gândirii și emoției, în con-
tivă nu este abordată. Deci, învățarea este tratată struirea prin colaborare a narațiunilor [5, p. 50].
ca un proces speci ic domeniului cognitiv. Considerăm aceste abordări relevante în sensul
Fiecare disciplină școlară implică o teorie a realizării unui proces de învățare e icient la clasă.
învățării. Teoriile urmăresc să ofere instrumente
pentru sintetizarea noțiunilor. Învățarea este o În concluzie
călătorie personală pentru profesor și pentru elev, Actualmente, învățarea este o problemă și la
în care profesorul trebuie să se conecteze la rea- nivelul școlii (ca comunitate), și la cel al societă-
litatea de învățare a elevilor. Dimensiunea emo- ții. Persoane în ascensiune devenim prin învățare,
țională este la fel de importantă ca și cea cogni- dar numai iind putem deveni. Procesul devenirii,
tivă și socială. Emoția este cea care ne de inește ca însă, doar prin învățare este posibil. Calitatea pro-
oameni. Emoția este vectorul de comunicare cel cesului educațional este determinată de e iciența
mai rapid din lume. Este semni icativ ce ne dăru- procesului de învățare, iar pentru a i realizată
iește persoana pe care o avem în față și această e icient – învățarea pretinde colaborare, climat
emoție ne determină motivația și interesul pen- corespunzător, atmosferă de revelație, dezvolta-
tru învățare, dar și durabilitatea rezultatului rea capacităților de re lecție și autoînvățare.
învățării. De inițiile conceptului de învățare, precum și
În lucrarea sa „Predarea bazată pe atașament”, teoriile moderne, abordează dezvoltarea dimen-
L. Cozolino susține: „Avem nevoie, mai mult ca ori- siunii cognitive și celei sociale, pe când latura
când de o transformare profundă a modului în care afectivă este valori icată mai puțin. În atare con-
de inim și practicăm învățarea pentru că, deși toată text, am construit următoarea de iniție a concep-
lumea spune că trăim într-o societate bazată pe tului de învățare: învățarea școlară este un proces
cunoaștere și pe învățare, aproape nimeni nu mai ce integrează dimensiunile cognitivă, emoțională
vrea să învețe. Învățarea a fost alterată de evaluări și socială a personalității elevului și transformă
fără sens, de presiunile administrative și sociale și experiențele de cunoaștere în cunoștințe, aptitu-
mai ales de neînțelegerea modului în care ne anga- dini și atitudini demonstrate comportamental.
jăm ca iințe umane în acest proces” [5]. L. Cozo- Școala contemporană suprasolicită dimensiu-
lino promovează o soluție irească: readucerea nea cognitivă. Or, personalitatea are și o dimen-
dimensiunilor sociale și emoționale în învățare siune emoțională – iecare elev vine la școală
în baza atașamentului. Cercetătorul precizează că cu întreaga lume a sa, cu un istoric, cu experi-
prin învățare creierul se dezvoltă în următoarele ențe, are și o dimensiune socială – învățăm prin

30 UNIVERS PEDAGOGIC Nr. 2 (66) 2020


Ludmila Franțuzan, Ina Grigor, Cristina Străistari-Lungu.
Învățarea școlară e icientă: abordări conceptuale și metodologice

interacțiune, învățăm cel mai bine atunci când o pe elev să-și formeze sistemul de competențe-
facem împreună, când avem prilej să re lectăm și cheie și, în special, competența de a învăța să
să găsim soluții. În calitate de profesori, putem înveți. Pentru aceasta, se promovează ideea reali-
transforma învățarea într-un ansamblu de con- zării unor schimbări la nivel de paradigmă educa-
texte și metodologii care să-l sprijine realmente țională a procesului de învățare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Bâlici V. Generalitate și concretețe în învățare. In: Tehnologii


didactice moderne. Materialele Simpozionului Pedagogic Interna-
țional, 26-27 mai 2016. Coord. șt.: Pogolșa L., Bucun N. Chișinău:
IȘE (Tipogra ia „Cavaioli”), 2016, pp. 18-23.
2. Botkin J.W., Elmandjra M., Malița M. Orizontul fără limite al învă-
țării. Lichidarea decalajului uman. București: Editura „Politică”,
1981, pp. 24-25.
3. Bruner J.S. Pentru o teorie a instruirii. București: Editura Didac-
tică și Pedagogică, 1970.
4. Cerghit I., Oprescu N. Procesul de învățământ – cadru principal
de instruire și educare a elevilor. In: Curs de pedagogie. Coord.:
I. Cerghit, L. Vlăsceanu. București: Universitatea București, 1988,
p. 111.
5. Cozolino L. Predarea bazată pe atașament. Cum să creezi o clasă
tribală. București: Editura „Trei”, 2017.
6. Cristea S. Dicționar de termeni pedagogici. București: Editura
Didactică și Pedagogică, 1998. [citat 06.05.2020]. Disponibil: aca-
demia.edu/36303246/Sorin_Cristea_-_dictionar_de_termeni_
pedagogici
7. Driscoll M. Psychology of Learning for Instruction. Boston: Allyn
and Bacon, 2000.
8. Fraisse P., Piaget J. Traité de psychologie expérimentale. Vol. IV.
Paris: PUF, 1967.
9. Illeris K. Teorii contemporane ale învățării. București: Editura
„Trei”, 2014.
10. Miclea M. Psihologie cognitivă. Modele teoretico-experimentale.
Iași: Editura „Polirom”, 1999.
11. Neacșu I. Metode și tehnici de învățare e icientă. Fundamente și
practici de succes. Iași: Editura „Polirom”, 2015.
12. Neacșu I. Neurodidactica învățării și psihologia cognitivă. Ipoteze,
conexiuni, mecanisme. Iași: Editura „Polirom”, 2019.
13. Negovan V. Introducere în psihologia educației. București: Editura
Universitară, 2006.
14. Peyser A., Gerard F.-M., Roegiers X. Implementing a pedagogy
of integration: some thoughts based on a Textbook Elaboration
Experience in Vietnam. In: Planning and Changing, 2006, v. 37
(1-2), pp. 37-55.
15. Piaget J. Construirea realului la copil. București: EDP, 1976.
16. Sălăvăstru D. Psihologia educației. Iași: Editura „Polirom”, 2004.
17. Walker T.D. Să predăm ca în Finlanda. 33 de strategii simple pentru
lecții pline de bună dispoziție. București: Editura „Trei”, 2018.
18. Woolfolk A. Educational Psychology. 7th Ed. Boston: Allyn and
Bacon, 1998.

UNIVERS PEDAGOGIC Nr. 2 (66) 2020 31

S-ar putea să vă placă și