Sunteți pe pagina 1din 8

Toader Maria-Cristina

Drept, anul IV, grupa 1

TEMA DE LUCRU NR. 3

I. a) A nu mai dorește să continue contractul de întreținere încheiat cu B și C,


întrucât aceștia nu își îndeplinesc obligația asumată de a o îngriji și întreține
cu bună credință, cu toate cele necesare traiului, refuzând inclusiv să suporte
cheltuielile de curățenie.
b) B și C consideră că A suferă de o boală mintală și nu mai are
discernământul faptelor sale astfel că doresc punerea ei sub interdicție. Mai
mult, arată că, potrivit contractului încheiat între părți la 15.09.2019,
cheltuielile de curățenie a locuinței revin în sarcina lui A.
Tema:
1. Formulați cererea de chemare în judecată pentru starea de fapt descrisă la
punctul a).

Instanţa: Judecătoria ...


Secţia: civilă
Dosar nr.: ...
Termenul de judecată: ...

Domnule Preşedinte,

Subsemnata A, cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., și


următoarele date de contact …,  prin avocat Toader Maria-Cristina, cu sediul
profesional în ....., având următoarele date de contact …

în contradictoriu cu pârâții B și C, cu domiciliul în ....., având codul


numeric personal ...., formulăm prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanței:


1. Să dispună rezoluțiunea contractului de întreținere nr. ..., încheiat la
data de 15.09.2019.

2. Obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, la data de 15.09.2019 s-a încheiat contractul nr. ....., conform căruia
pârâții B și C și-au asumat obligația de a o îngriji și întreține cu bună credință pe
reclamantă, cu toate cele necesare traiului, fiind incluse în cuprinsul acestui
contract și cheltuielile de curățenie.

Menționăm că pârâții nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce decurg din contractul de


întreținere, și anume obligațiile de îngrijire, întreținere și asigurare a traiului zilnic,
aceștia refuzând inclusiv să suporte cheltuielile de curățenie. Neexecutarea
obligaţiilor de către pârâți este de însemnătate, prezentând un caracter repetat.
Astfel, în ultimele șase luni, B și C nu au făcut demersuri pentru a-i asigura
reclamantei alimentele și medicamentele necesare pentru afecțiunile cronice
specifice vârstei de care suferă, refuzând totodată suportarea cheltuielilor
ocazionate de curățenia domiciliului lui A. Întrucât pârâții nu se află în situația de a
nu-și putea îndeplini obligațiile din motive de natură obiectivă, nu sunt incidente
dispozițiile art. 2261 și 2262 C. civ. Prin urmare, solicităm admiterea cererii, în
sensul celor arătate.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1549, 1554, 2254, 2257 alin.
(2), 2263 alin. (2), (3) C. civ., art. 148-151, 192, 194, 195 C. proc. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri: contractul de


întreținere, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în 2 exemplare.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în 2 exemplare.

Anexăm împuternicirea avocaţială din actul care atestă dreptul de reprezentare.

Data Semnătura

2. Formulați întâmpinarea pentru starea de fapt descrisă la punctul b).

Instanţa: Judecătoria ...


Secţia: civilă
Dosar nr.: ...
Termenul de judecată: ...

Domnule Preşedinte,

Subsemnații B și C, cu domiciliul în ....., având codul numeric personal .....,


și următoarele date de contact …, în calitate de pârâți în cauza de față, prin
avocat Toader Maria-Cristina, cu sediul profesional în ....., având următoarele date
de contact …,

în contradictoriu cu reclamanta A, cu domiciliul în ....., având codul


numeric personal ...., formulăm prezenta

ÎNTÂMPINARE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei să se pronunţe asupra următoarelor excepţii procesuale


(de procedura şi de fond)..... iar, în ceea ce privește fondul drepturilor deduse
judecății să respingă cererea de chemare în judecată formulată ca neîntemeiată.
În fapt, faţă de pretenţiile formulate de reclamantă înţelegem să formulăm
următoarele apărări pentru fiecare capăt de cerere:

1. Să dispună rezoluțiunea contractului de întreținere nr. ..., încheiat la data de


15.09.2019

Solicităm instanței să respingă acest capăt de cerere ca fiind neîntemeiat, întrucât A


suferă de o boală mintală și nu mai are discernământul faptelor sale. De asemenea,
în contractul de întreținere încheiat între părți este stipulat faptul că cheltuielile de
curățenie a locuinței revin în sarcina lui A.

2. Obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.


În legătură cu această pretenție, solicităm instanței de judecată să o respingă ca
fiind nefondată, deoarece reclamanta, neavând discernământ, nu este capabilă să
conștientizeze faptul că pârâții B și C și-au executat obligațiile asumate prin
contract, asigurându-i lui A hrana, îmbrăcămintea, menajul, folosința unei locuințe
corespunzătoare și îngrijirile și cheltuielile necesare pentru afecțiunile de care
suferă.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 2254, 2257 alin. (2), 2263 alin.
(2), (3) C. civ., art. 148-151, 192, 194, 195 C. proc. civ.

În dovedire, solicităm proba cu înscrisuri.


În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri: contractul de
întreținere și certificatul medical de sănătate fizică și psihică, în copii certificate
pentru conformitate cu originalul, în 2 exemplare.

În conformitate cu art. 453 C. proc. civ., solicităm instanței să oblige reclamantul


la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Data Semnătura

II. Prin Sentința civilă nr. 4171/17.02.2016 a Judecătoriei Sibiu, pronunțată în


dosar nr. 20131/207/2015, debitorul Banca Invest SA a fost obligat la plata,
către creditorul AB, a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, pe
care acesta nu înțelege să o execute de bunăvoie. Prin Decizia civilă nr.
237/2017 din 24.05.2017 a Tribunalului Sibiu, pronunțată în dosar nr.
20131/207/2015, debitorul Banca Invest SA a fost obligat la plata, către
creditorul AB, a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, pe care
acesta nu înțelege să o execute de bunăvoie.
Prin urmare, AB se prezintă la Societatea de Avocați ”C&D” și încheie cu
aceasta contract de asistență juridică pentru efectuarea tuturor demersurilor
necesare în vederea recuperării sumelor cu titlu de cheltuieli de judecată de la
debitorul Banca Invest SA.

Teme de lucru:
1. Sunteți avocat asociat în cadrul Societății de Avocați ”C&D” – formulați,
pentru clientul dvs., AB, cererea de executare silită adresată SCPEJ ”E&F”.

SCPEJ E&F
Domnule Executor Judecătoresc,

Subsemnatul AB, prin avocat Toader Maria-Cristina, cu sediul profesional


în ..., în calitate de creditor, formulăm prezenta

CERERE DE EXECUTARE SILITĂ

împotriva debitorului Banca Invest SA, cu sediul în ....., prin reprezentant ...
În fapt, arătăm că, deși debitorul Banca Invest SA a fost obligat la plata, către
creditorul AB, a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, atât prin
Sentința civilă nr. 4171/17.02.2016 a Judecătoriei Sibiu, pronunțată în dosar nr.
20131/207/2015, cât și prin Decizia civilă nr. 237/2017 din 24.05.2017 a
Tribunalului Sibiu, pronunțată în dosar nr. 20131/207/2015, acesta nu și-a executat
de bunăvoie obligația.
În drept, cererea noastră este întemeiată pe dispoziţiile art. 664 şi art. 148-151.
din C. proc. civ.
Depunem prezenta cerere într-un singur exemplar.
Anexăm titlul executoriu ....., în copie legalizată şi împuternicirea avocaţială în
copie legalizată din actul care atestă dreptul de reprezentare.

Data Semnătura

Domnului Executor Judecătoresc .....

2. Sunteți executor judecătoresc în cadrul SCPEJ ”E&F” – formulați, pentru


clientul AB, cererea de încuviințare a executării silite adresată instanței
competente.

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul SCPEJ „E&F” în calitate de executor judecătoresc,


în conformitate cu dispoziţiile art. 666 C. proc. civ., vă înaintez alăturat cererea de
executare silită formulată de creditorul AB, domiciliat în ..., împotriva
debitorului Banca Invest SA, cu sediul în ..., solicitându-vă

ÎNCUVIINŢAREA EXECUTĂRII SILITE

a obligaţiei stabilite în sarcina debitorului prin titlul executoriu Decizia civilă nr.
237/2017 din 24.05.2017 a Tribunalului Sibiu

Anexez alăturat copia cererii de executare a creditorului, copia titlului executoriu,


taxa judiciară de timbru de 20 lei.

Data Semnătura

Domnului Preşedinte al Judecătoriei


3. Sunteți judecătorul investit cu soluționarea cererii de încuviințare a
executării silite a obligației de plată a sumelor reprezentând cheltuieli de
judecată în dosar nr. 20131/207/2015 – redactați soluția de admitere a cererii.

DOSAR NR. 20131/207/2015

ROMÂNIA
INSTANȚA… – SECȚIA…
ÎNCHEIERE
Şedinţa din camera de consiliu din data de …
Instanţa constituită din:
PREŞEDINTE: …
GREFIER: ...

Pe rol se află cererea formulată de către executorul judecătoresc SCPEJ „E&F”


privind pe creditorul AB și pe debitorul Banca Invest SA, având ca obiect
încuviințarea executării silite.
La apelul nominal făcut în ședința camerei de consiliu nu a răspuns nicio persoană.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei
următoarele:
- stadiul procesului: executare silită
- cererea se judecă fără citarea părților;
- modalitatea de îndeplinire a măsurilor dispuse de către instanţă: ... .
Potrivit art. 529 C. proc. civ., instanța procedează la verificarea competenței sale și
constată că este competentă general, material și teritorial, în conformitate cu art.
651 alin. (1) C. proc. civ., după care reține cauza pentru deliberare și pronunțare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sibiu, sub nr. …, la data de …,
executorul judecătoresc SCPEJ „E&F”a solicitat încuviințarea executării silite a
titlului executoriu decizia civilă nr. 237/2017 din 24.05.2017 a Tribunalului
Sibiu, pronunțată în dosar nr. 20131/207/2015, pentru realizarea creanței, având
ca obiect suma de 1000 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată, în modalitatea
… (dacă s-a solicitat expres).
În fapt, s-a arătat că, deși debitorul Banca Invest SA a fost obligat la plata, către
creditorul AB, a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, atât prin
Sentința civilă nr. 4171/17.02.2016 a Judecătoriei Sibiu, pronunțată în dosar nr.
20131/207/2015, cât și prin Decizia civilă nr. 237/2017 din 24.05.2017 a
Tribunalului Sibiu, pronunțată în dosar nr. 20131/207/2015, acesta nu și-a executat
de bunăvoie obligația.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 664 şi art. 148-151. din C. proc. civ.
Cererea a fost însoțită de: cererea creditorului adresată executorului judecătoresc,
titlul executoriu, încheierea prevăzută de art. 665 alin. (1) C. proc. civ., toate în
copie certificată de către executorul judecătoresc pentru conformitate cu originalul,
precum și dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 20 lei, conform
art. 10 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 80/2013.
Analizând mijloacele de probă administrate în cauză, instanța reține următoarele:
Potrivit art. 632 alin. (1) C. proc. civ., executarea silită se poate efectua numai în
temeiul unui titlu executoriu, iar, în conformitate cu art. 663 alin. (1) C. proc. civ.,
executarea silită nu se poate face decât dacă creanța este certă, lichidă și exigibilă.
Constatând că dreptul de creanţă este cert, lichid și exigibil şi că executarea silită
se solicită în temeiul unui titlu executoriu, în temeiul art. 666 alin. (4) din C. proc.
civ., va admite cererea formulată de către executorul judecătoresc privind pe
creditorul AB și pe debitorul Banca Invest SA, va încuviința executarea silită a
titlului executoriu decizia civilă nr. 237/2017 din 24.05.2017 a Tribunalului
Sibiu, pronunțată în dosar nr. 20131/207/2015, pentru realizarea creanței având
ca obiect suma de 1000 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată în modalitatea
…. De asemenea, va autoriza pe creditor să treacă la executarea silită a obligațiilor
cuprinse în titlul executoriu.

PENTRU ACESTE MOTIVE


ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE:
Admite cererea formulată de către executorul judecătoresc SCPEJ „E&F”, cu
sediul în …, privind pe creditorul AB, cu datele de identificare … și pe debitorul
Banca Invest SA, datele de identificare … .
Încuviințează executarea silită a titlului executoriu decizia civilă nr. 237/2017 din
24.05.2017 a Tribunalului Sibiu, pronunțată în dosar nr. 20131/207/2015,
pentru realizarea creanței având ca obiect suma de 1000 de lei, reprezentând
cheltuieli de judecată, în modalitatea....
Autorizează creditorul să treacă la executarea silită a obligațiilor cuprinse în titlul
executoriu.
Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.06.2017

PREȘEDINTE GREFIER
(Toader Maria-Cristina, semnătura) (nume şi prenume, semnătura)

„Noi, Preşedintele României,


Dăm împuternicire şi ordonăm executorilor judecătoreşti să pună în executare
titlul …(aici urmează elementele de identificare a titlului executoriu.) pentru care
s-a pronunţat prezenta încheiere de încuviinţare a executării silite.
Ordonăm agenţilor forţei publice să sprijine îndeplinirea promptă şi efectivă a
tuturor actelor de executare silită, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea la
îndeplinire a titlului executoriu, în condiţiile legii”.

PREȘEDINTELE INSTANȚEI GREFIER


(nume şi prenume, semnătura) (nume şi prenume, semnătura)

S-ar putea să vă placă și