Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala cu clasele I – VIII nr.

12 Tulcea

Motto: „Jocul este şi o pregătire pentru viaŃa de mai târziu, dar mai
presus de toate, el este însăşi viaŃa copilului” (Mc. Dougall)
( citate despre importanŃa jocului în actvitatea copilului )

☺ „Jocul este o asimilare a realului la activitatea proprie, oferindu-i acestei


activităŃi alimentaŃia necesară şi transformând realul în funcŃie de multiplele trebuinŃe ale
eului. Iată de ce, toate metodele active de educare a copiilor mici cer să li se furnizeze un
material corespunzător pentru ca, jucându-se, ei să reuşescă să asimileze realităŃile
intelectuale care, fără aceasta, rămân exterioare înŃelegerii copilului” (J. Piaget)

☺ „... copilul imaginează, rejoacă o lume reală în scopul de a cunoaşte mai


bine, de a-şi lărgi orizontul de cunoaştere, de a-şi forma anumite deprinderi.” (Ioan
Cerghit)

☺ ,,Consideră elevul o făclie pe care să o aprinzi astfel încât mai târziu să


lumineze cu o lumină proprie.” ( Plutarh)

☺ „Jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieŃii. Jocul este
singura atmosferă în care fiinŃa sa psihologică cere să respire şi, în consecinŃă, să
acŃioneze.” (Ed. Clapar÷de)

☺ „ Aud şi uit,
Văd şi Ńin minte,
Fac şi înŃeleg.” ( proverb chinezesc)

☺ “Copilul care construieşte ceva cu un material învaŃă să accepte şi să


îndeplinească o datorie” (Ch. Buhler)

☺ “Omul nu este întreg decât numai atunci când se joacă.” (Schiller)

☺ Jocul „un impuls irezistibil, prin care copilul îşi modelează propria-i
statuie". (Jean Chateau)

☺ „ Persoana care se joacă îşi dă seama oare de ficŃiunea pe care o creează sau
se lasă înşelată de această ficŃiune? Nici una, nici alta. Este foarte conştientă de iluzia
care o învăluie, dar i se supune de bunăvoie.”(Ed. Clapar÷de)
☺ „Este limpede că trebuie să înzestrăm copilul cu cunoştinŃele de bază, dar
să-l determinăm să şi le însuşească astfel încât să-i trezim dorinŃa de a le aprofunda el
însuşi.”(Robert Dottrens)

☺ „Jocul copilului, nu este numai o oglindă fidelă a personalităŃii sale în for


mare…, ci poate fi utilizat ca şi auxiliar educativ şi chiar să servească drept bazǎ a
metodelor de predare în şcoala preelementară şi elementară”. (Emile Planchard)

☺ „Nu ne putem imagina copilăria fără râsetele şi jocurile sale. Sufletul şi


inteligenŃa devin mari prin joc. Despre un copil nu se poate spune că el creşte şi atât; trebuie
să spunem că el se dezvoltă prin joc.” (Jean Chateau)

☺ "Copilul este o fiinŃă a cărei principală trebuinŃă este jocul. (...) TrebuinŃa de
a se juca este tocmai ceea ce ne va permite să împăcăm şcoala cu viaŃa, să procurăm
şcolarului acele mobiluri de acŃiune care se consideră de negăsit în sala de clasă."(E.
Claparède)

☺ „Jocul este o acŃiune sau o activitate efectuată de bună-voie, înăuntrul unor


anumite limite stabilite, de timp şi de spaŃiu, şi după reguli acceptate de bunăvoie,
dar absolut obligatorii, având scopul în sine însăşi şi fiind însoŃită de un anumit sentiment
de încordare şi de bucurie şi de ideea că «este altfel» decât în viaŃa obişnuită.” (Jan Huizinga)

☺ "Munca şcolară trebuie să fie mai mult decât joc şi mai puŃin decât muncă.
Este o punte dintre joc şi muncă." (Jean Chateau)

☺ “Copilul consideră că tot ceea ce face el singur este mai frumos decât ceea
ce a fost făcut de oricare altul". (Ch. Bühler)

☺ „Copilul este serios pentru că prin succesul jocului îşi afirmă fiinŃa, îşi proclamă
forŃa şi autonomia” ( Jean Chateau)

☺ „Copilul râde: înŃelepciunea şi iubirea mea e jocul; tânărul cântă: jocul şi


înŃelepciunea mea e iubirea; bătrânul râde: iubirea şi jocul meu e înŃelpciunea”.(L. Blaga)

Avantaje ale învăŃării prin jocuri şi simulări


☺ Obiectivele, activităŃile de învăŃare şi conŃinuturile sunt adaptate la:
¤ realitatea cotidiană, mediul înconjurător;
¤ preocupările, interesele şi aptitudinile elevilor.
☺ Asigură formarea capacităŃilor de muncă intelectuală şi a celor a celor de tip
intra şi interpersonal.
☺ Permite diversificarea activităŃilor de:
¤ cunoaştere a elevilor şi a grupului;
¤ socializare a elevilor cu probleme de comportamant;
¤ pregătire pentru muncă şi viaŃă;
¤ formare a autonomiei personale;
¤ tratare diferenŃiată (grupe de nivel, aptitudini, etc.)
¤ tratare intra-inter- transdisciplinară;
¤ armonizare, corelare, inserŃie, fuzionare a conŃinuturilor, etc.
☺ Facilitează exersarea comunicării prin diverse
¤ limbaje: literar, ştiinŃific,cromatic, muzical, ..
¤ paralimbaje: mimică, gestică, îmbrăcăminte, prezentare, ..
☺ Stimulează dezvoltarea imaginaŃiei şi a calităŃilor gândirii creative –
analiza şi sinteza logică, flexibilitatea, fluenŃa, profunzimea, rapiditatea, originalitatea,
etc.
☺ Oferă un cadru coerent şi flexibil de cooperare între elev-elev, elev-
învăŃător, elev-învăŃător-părinte.
☺ Antrenează disponibilitatea elevului de
¤ a se integra într-o echipă - unde îşi poate demonstra calităŃile:
cognitive, creative, performanŃele;
- pe care se bazează şi are nevoie de el;
- unde poate câştiga încredere, prestigiu;
¤ a se implica în activităŃi (jocuri) → ACłIUNE!
☺ AcŃiunea învinge inhibiŃiile şi emoŃiile!
☺ Copilul devine spontan, dezinvolt → LIBER! → CREATIV!
Material realizat de înv. Ioana Tătaru

S-ar putea să vă placă și