Sunteți pe pagina 1din 15

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU


FACULTATEA DE DREPT

zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
DREPT FINANCIAR I

dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz EXAMEN

Anul universitar 2021-2022 Semestrul I

xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
Studenta: SPÎNU LARISA-ALEXANDRA

Conf. Univ. Dr. Cristina Oneţ

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopa
sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
CUPRINS

PARTEA I – PROIECT
1. Noţiune…………………………………....…………………………………………. 2
2. Principii…………………………………..……………………………………….. 3-4
3. Procedura bugetară
3.1. Elaborarea proiectelor bugetare locale…………………………………… 5
3.2. Centralizarea şi a probarea bugetelor locale…………………………… 5-6
3.3. Execuţia bugetară……………………………………………...…………… 7
4. Încheierea exerciţiului financiar şi controlul execuţiei bugetare
4.1. Încheierea exerciţiului bugetar…………………………………….………. 8
4.2. Controlul execuţiei bugetare…………………………………….…………. 8
5. Răspunderea juridică antrenată de nerespectarea regulilor procedurii
bugetare……………………………………………………………………………. 8-
9
PARTEA a II a - APLICAŢIE PRACTICĂ
1. Introducere……………………………………………………………………….… 9
2. Venituri……………………………………………………………………...…… 9-10
3. Cheltuieli……………………………………………………………………...… 11-13
4. Despre bugetul final şi concluzii………………………………………………… 14
5. Bibliografie……………………………………………………………………….. 14

2
Partea I - PROIECT
1. Noţiune

Legea1 defineşte bugetele locale ca fiind acele documente prin care sunt prevăzute şi
aprobate în fiecare an, veniturile şi cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale.
În lectura de specialitate2, bugetul local este definit ca fiind program ce cuprinde
cheltuielile şi veniturile anualenecesare funcţionării instituţiilor administrativ-teritoriale şi
satisfacerii nevoilor publice de interes local, ce se aprobă de către consiliile locale şi se
adoptă printr-o hotărâre, în concordanţă cu prevederile cuprinse în bugetul de stat pentru
echilibrarea bugetelor locale.
Pornind de la aceste definiţii, dar şi de la definiţia bugetului public, von define bugetul
local ca fiind programul prin care se prevăd şi se aprobă veniturile şi cheltuielile anuale ale
uneiunităţi administrativ-teritoriale, destinate realizării sarcinilor administrative ale
colectivităţilor locale şi satisfacerii nevoilor publice de interes local, program ce se adoptă
printr-o hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale competente.
2. Principii
Procedura bugetară privind bugetele locale este guvernată de o serie de principia. În cea
mai mare parte ele se regăsesc şi în cadrul celorlalte bugete publice, dar nu în totalitate.
a. Principiul universalităţii – se referă la faptul că atât veniturile, cât şi cheltuielile
bugetului local se include în acesta, în totalitate, în sume brute, cu precizarea că
veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei anumite cheltuieli bugetare. Ele sunt
colectate, constituind fonduri publice mari, fin care se alocă sume de bani pe anumite
destinaţii, respective pentru acoperirea anumitor cheltuieli, conform bugetului annual.
Fac excepţie de la această regulă numai donaţiile şi sponsorizările pentru care sunt
stabilite destinaţii distinct, ele fiind acordate, de regula, pentru anumite destinaţii,
conform voinţei donatorului ori a sponsorului.
b. Principiul unităţii – se referă la faptul că atât veniturile, cât şi cheltuielile bugetare se
înscriu într-un singur document pentru a se asigura utiliyarea eficientă şi o cât mai
bună monitoriyare a fondurilor publice locale. În acest sens, legea statuează că sunt
interzise reţinerea şi utilizarea de venituri în regim extrabugetar, prevum şi
constituirea de fonduri publice locale în afara bugetelor locale, dacă legea nu permite
acest lucru. Altfel spus, unui exerciţiu bugetar îi corespunde un singur buget pentru
fiecare unitate administrativ-teritorială.
c. Principiul anulităţii – presupune că veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate
pe o perioadă de un an, care corespunde unui exerciţiu bugetar. Mai exact, toate
operaţiunile de încasări şi plăţi efectuateîn cursul unui an bugetar în contul unui buget
public aparţin exerciţiului corespunzător e execuţie a bugetului respective. Şi în cazul

1
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
2
D. Petică Roman, op. Cit., p. 175

3
bugetelor locale, anul bugetar coincide cu anul calendaristic, dar procesul bugetar se
întinde pe durataa mai bine de doi ani.
d. Principiul echilibrului bugetar – se referă, în principiu, la faltul că veniturile trebuie
să fie egale cu cheltuielile. Aşa cm am mai arătat, legiuitorul a renunţat la consacrarea
acestui principiu în cazul bugetului de stat, pentru motivele subliniate. În ceea ce
priveşte bugetele locale, legiuitorul consacră acest principiu, dar privindu-l dintr-un
punct de vedere oarecum diferit. El statuează că cheltuielile unui buget local se
acoperă integraldin veniturile bugetului respective. Prin aceastase doreşte realiyarea
unui nou pas spre autonomia financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, dar şi
instituirea unei discipline financiare ferme, care să nu împovăreze suplimentar bugetul
de stat prin intermediulsumelor pe care acesta le alocă pentru echilibrarea bugetelor
locale.
e. Principiul publicităţii – se referă la faptul că procesul bugetar trebuie să fie deschis
şi transparent, fapt ce se va realiya prin publicarea în presa locală sau afişarea la
sediul autorităţii administraţiei publice locale respective, a proiectului de buget local
şi a contului annual de execuţie a acestuia. Tot în realizarea principiului publicităţii,
legea invită cetăţenii la dezbaterea public a proiectului de buget local, precum şi la
depunerea de contestaţii în legătură cu acesta, în vederea aprobării. De asemenea,
transparenţa procesului bugetar se mai realizează şi prin obligativitatea prezentării în
şedinţă public a contului annual de execuţie a bugetului local.
f. Principiul specializării bugetare – constă în faptul că veniturile şi cheltuielile
bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe surse de provenienţă şi pe categorii de
cheltuieli grupate după natural or economic şi după destinaţie.
g. Principiul unităţii monetare – constă în faptul că toate operaţiunile monetare se
exprimă în monedă naţională, fapt valabil în cazul tuturor bugetelor publice.
h. Principiul solidarităţii – potrivit căruia, prin politicile bugetare locale, se poate
realize ajutorarea unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a persoanelor fizice
aflate în situaţie de extremă dificultate, prin alocarea de sume din fondul de rezervă
bugetară constituit în bugetul local, consiliile locale, judeţene sau Consiliul General al
Munincipiului Bucureşti, după caz, pot aproba acordarea de ajutoare către unităţile
administrativ-teritoriale aflate în situaţii de extremă dificultate, la cererea public a
primarilor acestor unităţi administrativ-teritoriale sau din proprie iniţiativă.
i. Principiul autonomiei locale financiare – se referă la faptul că unităţile
administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care autorităţile
administraţiei publice locale le pot utilize în exercitarea atribuţiilor lor, pe baza şi în
limiteleprevăzute de lege. În aplicarea acestui principiu, s-a stability prin lege că
autorităţile administraţiei publice locale au competenţa stabilirii nivelurilor
impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile legii. De asemenea, legea mai statuează că
alocarea resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale nu trebuie să
afecteze aplicarea poloticiilor bugetare ale autorităţilor administraţiei publice locale în
domeniul lor de competenţă. În plus, sumele defalcate cu destinaţie special se
utilizează de către autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu
prevederile legale.

4
j. Principiul consultării – potrivit căruia autorităţile administraţiei publice locale, prin
structurile asociative acestora, trebuie să fie consultate asupra procesului de alocare a
resurselor financiare de la bugetul de stat către bugetele locale.

3. Procedura bugetară

Procedura bugetară este format dintr-o înlănţuire de etape ce trebuie parcurse în


ordinea logică şi cronologică instituită prin lege. Fiecare dintre aceste etape este compusă, la
rândul său, din mai multe acte şi operaţiuni dispuse în ordine, după aceleaşi crieterii.
3.1. Elaborarea proiectelor bugetare locale
Elaborarea proiectelor bugetare locale este acea etapă a procedurii bugetare în cadrul
căreia autorităţile publice şi instituţiile publice ce au competenţe în acest sens prin ege trebuie
să îndeplinească anumite acte şi operaţiuni la anumite termene, după cum urmează:
a)până la data de 1 iunie a fiecărui an, Ministrul Finanţelor Publice va comunica Direcţiilor
Generale ale Finanţelor Publice din fiecare judeţ, respective munincipiului Bucureşti, o
scrisoare-cadru care va cuprinde contextual macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite
proiecte de buget, dar şi limitele maxime de cheltuieli allocate pe ansamblul judeţului,
privind sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferurile consolidabile,
b)ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sau ai altor bugete publice central în
bugetele cărora sunt prevăzute transferuri către bugetele locale transmit autorităţilor
administraţiilor publice locale sumele aferente, în termen de 10 zile de la primirea limitelor
de cheltuieli aprobate de Guvern în vederea cuprinderii acestora în proiectele de bugete
locale,
c)până la data de 1 iulie, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale elaborează, pe
baza limitelor maxime de cheltuieli ce le-au fost communicate, şi depun la Direcţiile
Generale ale Finanţelor Publice proiectele bugetelor locale echilibrate, împreună cu anexele,
precum şi estimările pentru următorii trei ani,
d)până la data de 15 iulie, Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice întocmesc proiectele
bugetelor locale pe ansamblul judeţului, respective al munincipiului Bucureşti (totalitatea
bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, munincipiilor şi bugetul propriu al judeţului,
respectiv al sectoarelor şi al munincipiului Bucureşti) şi le transmit Ministerului Finanţelor
Publice.
3.2. Centralizarea şi a probarea bugetelor locale
A. Centralizarea bugetelor locale
Dată fiind relaţia dintre bugetele locale şi bugetul de stat, realizată prin intermediul
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferurilor consolidabile, etapa
aprobării bugetelor locale este strâns legată de momentul adoptării legii bugetare anuale
privind bugetul de stat.

5
Premergător aprobării proriu-zise abugetelor locale , trebuie îndeplinite o serie de acte şi
operaţiuni menite să stabilească exact sumele de care va beneficia fiecare judeţ, respective
fiecare unitate administrativ-teritorială din cadrul judeţelor, după cum urmează:
a)în termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii
bugetului de stat, Ministerul Finanţelor Publice transmite Direcţiei Generale ale Finanţelor
Publice sumele defalcate din unele venituriale bugetului de stat şi transferurile consolidabile
aprobate prin legea ugetului de stat,
b)în termen de 5 zile de la comunicare, consiliile judeţene şi Consiliul General al
Munincipiului Bucureşti repartizează, pe unităţi administrativ-teritoriale subordinate,
categoriile de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de dtat, în vederea desfinitivării
proiectelor bugetelor locale de către ordonatorii principali de credite ai acestora. În acelaşi
termen, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respective Direcţia Generală a
Finanţelor Publice a Munincipiului Bucureşti, comunică unităţilor administrativ-teritoriale,
respective subdiviziunilor acestora, după caz, şi o estimare a veniturilor din cotele defalcate
din impozitul pe venit.
c)în termen de 15 zile de la publicarea Legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, şi pe baza veniturilor proprii, ordonatorii principali de credite
definitivează proiectele bugetelor locale pe care le public în presa locală sau le afişează la
sediul unităţii administrativ-teritoriale în vederea cunoaşterii lui de către cetăţeni. Aceştia, pot
depune contestaţii privind proiectul bugetului local, în termen de 15 zile de la publicarea sau
afişarea lui.
B. Aprobarea bugetelor locale
Aprobarea propriu-zisă a bugetului localse referă la aprobarea proiectului de buget şi
adoptarea hotărârii privind bugetul annual al unităţii administrativ-teritoriale respective.
Realizarea acestora se face tot prin îndeplinirea unor acte şi operaţiuni specific, după cum
urmează:
a)în termen de 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor de către locuitori,
proiectul bugetului local, însoţit de raportul ordonatorului principa de credite şi de
contestaţiile depuse de cetăţeni este supus aprobării autorităţii publice locale competente
(consiliul local, judeţean sau Consiliul General al Munincipiului Bucureşti), de către
ordonatorii principali de credite,
b)în termen de 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de buget local,
autoritatea administraţiei publice locale competentă se va pronunţa asupra contestaţiilor şi va
adopta hotărârea privind bugetul local, dar nu înainte ca aceasta să fi fost votat pe capitole,
subcapitole, titluri, articole, precum şi aliniate, după caz, şi pe anexe,
c)în termen de 5 zile de la aprobarea bugetelor locale, ordonatorii principali de credite au
obligaţia să le transmită Direcţiilor Generale ale Finanţelor Publice,
d)în termen de 10 zile, Direcţia Generală a Finanţelor Publice va întocmi bugetul local pe
ansamblul judeţului, respectiv al munincipiului Bucureşti şi îl transmit Ministerului
Finanţelor Publice.

6
3.3. Execuţia bugetară
Executarea bugetului se realizează printr-o succesiune de acte şi operaţiuni a căror
coerenţă este asigurată de procedura execuţiei bugetare, reglementată distinct în cadrul
procedurii bugetare3 .
Procedura execuţiei bugetare comportă următoarele faze: repartizarea pe trimestre a
veniturilor şi cheltuielilor bugetare, executarea de casă a bugetului, realizarea veniturilor
bugetare, efectuarea cheltuielilor bugetare.
Veniturile şi cheltuielile aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele creditelor externe contracte sau garantate de stat,
bugetele fondurilor externe nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice autonome se
repartizează pe trimestre în funcţie de termenele legate de încasare a veniturilor, de termenele
şi posibilităţile de asigurare a surselor de finanţare a deficitului bugetar şi de perioada în care
este necesară efectuarea cheltuielilor.
În realizarea veniturilor bugetare sunt aplicabile următoarele principii4:
- nici un impozit, taxe sau alte obligaţii de natura acestora nu pot fi încasate dacă nu au
fost stabilite de lege;
- lista tuturor impozitelor şi taxelor, precum şi a cotelor acestora trebuie să fie aprobate
prin legea bugetară anuală;
- este inadmisibilă perceperea, sub orice titlu sau sub orice denumire, a unor contribuţii,
directe sau indirecte, în afara celor stabilite de puterea legislativă.
Efectuarea cheltuielilor bugetare este supusă unor reguli expres înscrise în Legea
finanţelor publice. Potrivit acestor reguli5:
- cheltuielile bugetare trebuie să aibă o destinaţie precisă şi limitată, în acord perfect cu
autorizările conţinute în legile speciale şi în legile bugetare anuale;
- nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în buget şi nici angajată şi efectuată, dacă nu
există o bază legală pentru respectiva cheltuială;
- nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă
nu este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare.
Efectuarea cheltuielilor aprobate prin legea bugetară anuală, în vederea îndeplinirii
acţiunilor şi obiectivelor social-economice, presupune un ansamblu de acte şi operaţiuni care
cuprinde:
- solicitarea şi punerea la dispoziţia ordonatorilor de credite a fondurilor bugetare
alocate;
- repartizarea fondurilor bugetare pe seama instituţiilor publice, a regiilor autonome şi,
respectiv societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

3
A se vedea M.Ş.Minea, C.F.Costaş, op.cit., p.107
4
Ibidem, p.108
5
A se vedea M.Ş.Minea, C.F.Costaş, op.cit., p.109

7
- transferuri pentru unităţile administrativ-teritoriale, în cazurile în care acestea nu pot
acoperi cheltuielile din veniturile proprii, stabilite în condiţiile legii;
- utilizarea efectivă a fondurilor băneşti de către beneficiari.

4. Încheierea exerciţiului financiar şi controlul execuţiei bugetare


4.1. Încheierea exerciţiului bugetar6
Execuţia bugetară se încheie la 31 decembrie a fiecărui an. Veniturile neîncasate,
respectiv cheltuielile neplătite până la această dată se vor încasa ori se vor plăti, după caz, în
contul bugetului pe anul următor.
Încheierea exerciţiului bugetar anual constă, în esenţă, în elaborarea şi aprobarea
contului general anual de execuţie bugetară. Contul general anual de execuţie a bugetului de
stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetelor fondurilor speciale este elaborat de
către Ministerul Finanţelor , pe baza situaţiilor financiare prezentate de ordonatorii principali
de credite bugetare, a conturilor privind execuţia de casă a bugetului statului, precum şi în
urma verificărilor şi analizelor pe care acest minister este dator a le efectua. Astfel întocmit,
contul general de execuţie a bugetului de stat este prezentat Guvernului, care, după ce îl
analizează, îl prezintă spre aprobare Parlamentului, până la data de 1 iulie a anului următor.
Conturile generale anuale de execuţie a bugetului statului, bugetului asigurărilor
sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi ale ordonatorilor de credite trebuie să
cuprindă, fiecare în parte - în momentul în care este înaintat Parlamentului - la venituri:
prevederile bugetare iniţiate, prevederile bugetare definitive şi încasările realizate, iar la
cheltuieli: creditele bugetare iniţiale, creditele bugetare definitive şi plăţile efectuate
(conform art. 56-57 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice).
4.2.Controlul execuţiei bugetare
Execuţia bugetului public naţional se realizează sub Controlul unor organe de stat,
cărora le revin, prin lege, răspunderi specifice în legătură cu activitatea bugetară. Aceste
organe cu atribuţii de control a execuţiei bugetare sunt7:
a) Ministerul Finanţelor, care exercită un control administrativ specializat;
b) Curtea de Conturi, care exercită un control de;
c) Parlamentul, care exercită un control politic, constând în urmărirea evoluţiei bugetare,
atât cu privire la realizarea veniturilor, cât şi cu privire la efectuarea cheltuielilor
bugetare.
5. Răspunderea juridică antrenată de nerespectarea regulilor procedurii bugetare
Întreaga procedură privind elaborarea proiectelor de bugete, aprobarea şi executarea
acestora este strict subordonata cerinţelor ,,disciplinei bugetare" impuse de necesitatea
respectării legalităţii în acest domeniu8 .

6
A se vedea M.Ş.Minea, C.F.Costaş, op.cit., p.112
7
A se vedea M.Ş.Minea, C.F.Costaş, op.cit., p.113
8
A se vedea M.Ş.Minea, C.F.Costaş, op.cit., p.114

8
Disciplina bugetară pretinde, pe de o parte, conformitatea cuprinsului bugetelor de
venituri şi cheltuieli al organelor de stat, instituţiilor publice şi a regiilor autonome aflate în
relaţii financiare cu statul şi pe de altă parte, o severă disciplină atât în ceea ce priveşte
realizarea veniturilor bugetare, cât şi efectuarea cheltuielilor publice finanţate de la bugetul
public naţional.
Partea a II a – APLICAŢIE PRACTICĂ
1. Introducere
Orașul Dărmăneşti se află în extremitatea vestică a județului Bacău, la limita
cu județul Harghita, la poalele Munților Nemira, pe malurile râului Trotuș si în bazinul
hidrografic al afluentului acestuia, râul Uz. Este traversat de șoseaua națională DN12A,
care leagă Oneștiul de Miercurea-Ciuc.
 Suprafață: 27192,62 ha
 Intravilan: 925 ha
 Extravilan: 26267,62 ha
 Populație: 14386
 Gospodării: 4390
 Nr. locuințe: 4286
 Nr. grădinițe: 10
 Nr. școli: 7
 Nr. licee: 1

2. Venituri

An

Cod Denumire indicator 2019 2020 2021

A B 1 2 3
000102 TOTAL VENITURI 13,532.83 13,129.78 12,310.75
499002 VENITURI PROPRII 7,142.20 7,266.07 7,459.86
000202 I. VENITURI CURENTE 13,437.70 13,033.57 12,214.36
000302 A. VENITURI FISCALE 11,488.60 11,062.34 10,239.43
000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI 2,291.42 2,360.20 2,544.83
CÂŞTIGURI DIN CAPITAL
000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ŞI 2,291.42 2,360.20 2,544.83
CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA
PERSOANE FIZICE
0302 Impozit pe venit 2.64 2.67 2.68
030218 Impozitul pe veniturile din 2.64 2.67 2.68
transferul proprietăţilor imobiliare
din patrimoniul personal
0402 Cote şi sume defalcate din impozitul pe 2,288.78 2,357.53 2,542.15

9
venit
040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 1,386.78 1,402.53 1,405.15
040204 Sume alocate din cotele defalcate din 902.00 955.00 1,137.00
impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
000902 A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE 2,281.01 2,306.91 2,311.21
PROPRIETATE
0702 Impozite şi taxe pe proprietate 2,281.01 2,306.91 2,311.21
070201 Impozit şi taxă pe clădiri 940.73 951.41 953.19
0702010 Impozit pe clădiri de la persoane fizice 401.66 406.22 406.98
1
0702010 Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane 539.07 545.19 546.21
2 juridice
070202 Impozit şi taxă pe teren 1,257.83 1,272.11 1,274.49
0702020 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 828.69 838.10 839.66
1
0702020 Impozit şi taxă pe teren de la persoane 196.60 198.83 199.21
2 juridice
3402 Venituri din taxe administrative, 12.68 12.83 12.85
eliberări permise
340202 Taxe extrajudiciare de timbru 12.68 12.83 12.85
3502 Amenzi, penalităţi şi confiscări 507.36 513.12 514.08
350201 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 507.36 513.12 514.08
aplicate potrivit dispoziţiilor legale
3502010 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 507.36 513.12 514.08
2 aplicate de către alte instituţii de
specialitate
3602 Diverse venituri 866.74 876.58 878.22
360206 Taxe speciale 845.60 855.20 856.80
360250 Alte venituri 21.14 21.38 21.42
370203 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare -1,935.88 -1,392.62 -537.46
pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare
a bugetului local (cu semnul minus)
370204 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 1,935.88 1,392.62 537.46
001702 IV. SUBVENŢII 95.13 96.21 96.39
001802 SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE 95.13 96.21 96.39
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
4202 Subvenţii de la bugetul de stat 95.13 96.21 96.39
002002 B. Curente 95.13 96.21 96.39
420234 Subvenţii pentru acordarea ajutorului 95.13 96.21 96.39
pentru încalzirea locuinţei cu lemne,
cărbuni, combustibili petrolieri

10
3. Cheltuieli

An

Cod Denumire indicator 2019 2020 2021

A B 1 2 3
4902 TOTAL CHELTUIELI 13,532.83 13,129.78 12,310.75
01 CHELTUIELI CURENTE 11,596.95 11,737.16 11,773.29
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 5,519.91 5,582.59 5,592.97
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 3,549.81 3,599.52 3,620.62
5002 Partea I-a Servicii publice generale 3,945.77 3,990.60 3,998.01
5102 Autorităţi publice şi acţiuni externe 3,107.98 3,143.27 3,149.13
01 CHELTUIELI CURENTE 3,078.38 3,113.33 3,119.14
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 2,772.67 2,804.16 2,809.40
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 272.73 275.82 276.32
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 32.98 33.35 33.42
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 29.60 29.94 29.99
71 TITLUL XIII ACTIVE 29.60 29.94 29.99
NEFINANCIARE
510201 Autorităţi executive şi legislative 3,107.98 3,143.27 3,149.13
5102010 Autorităţi executive 3,107.98 3,143.27 3,149.13
3
5402 Alte servicii publice generale 436.13 441.11 441.90
01 CHELTUIELI CURENTE 436.13 441.11 441.90
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 390.04 394.47 395.19
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 37.53 37.98 38.04
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 8.56 8.66 8.67
540210 Servicii publice comunitare de evidenţă a 184.34 186.45 186.77
persoanelor
540250 Alte servicii publice generale 251.79 254.66 255.13
5502 Dobânzi 16.91 17.10 17.14
01 CHELTUIELI CURENTE 16.91 17.10 17.14
30 TITLUL III DOBÂNZI 16.91 17.10 17.14
5602 Transferuri cu caracter general între diferite 384.75 389.12 389.84
nivele ale administraţiei
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 384.75 389.12 389.84
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
560207 Transferuri din bugetele locale pentru 384.75 389.12 389.84
instituţiile de asisteţă socială pentru

11
persoanele cu handicap
5902 Partea a II-a Apărare, Ordine Publică şi 486.12 491.64 492.55
Siguranţă Naţională
6102 Ordine publica si siguranta nationala 486.12 491.64 492.55
01 CHELTUIELI CURENTE 486.12 491.64 492.55
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 440.67 445.67 446.50
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 32.77 33.14 33.20
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 12.68 12.83 12.85
610203 Ordine publică 486.12 491.64 492.55
6102030 Poliţie locală 486.12 491.64 492.55
4
6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 4,293.89 4,351.19 4,373.57
6502 Învăţământ 965.07 984.61 1,000.70
01 CHELTUIELI CURENTE 965.07 984.61 1,000.70
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 842.00 861.00 877.00
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 75.50 75.50 75.50
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 47.57 48.11 48.20
650203 Învăţământ preşcolar şi primar 894.57 914.11 930.20
6502030 Învăţământ primar 894.57 914.11 930.20
2
650250 Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 70.50 70.50 70.50
6602 Sănătate 409.40 414.05 414.81
01 CHELTUIELI CURENTE 198.00 200.25 200.61
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 187.73 189.87 190.21
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6.46 6.53 6.54
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3.81 3.85 3.86
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 211.40 213.80 214.20
71 TITLUL XIII ACTIVE 211.40 213.80 214.20
NEFINANCIARE
660250 Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii 409.40 414.05 414.81
6602505 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 409.40 414.05 414.81
0
6702 Cultură, recreere şi religie 301.22 304.61 305.18
01 CHELTUIELI CURENTE 301.22 304.61 305.18
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 86.85 87.82 87.98
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 127.48 128.92 129.16
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 86.89 87.87 88.04
670203 Servicii culturale 301.22 304.61 305.18
6702033 Alte servicii culturale 301.22 304.61 305.18
0
6802 Asigurări şi asistenţă socială 2,618.20 2,647.92 2,652.88
01 CHELTUIELI CURENTE 2,618.20 2,647.92 2,652.88
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 783.77 792.67 794.16

12
PERSONAL
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 1,805.36 1,825.85 1,829.27
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 29.07 29.40 29.45
680205 Asistenţă socială în caz de boli şi 2,395.17 2,422.36 2,426.90
invalidităţi
6802050 Asistenţă socială în caz de invaliditate 2,395.17 2,422.36 2,426.90
2
680215 Prevenirea excluderii sociale 223.03 225.56 225.98
6802150 Ajutor social 223.03 225.56 225.98
1
690200 Partea a IV-a Servicii şi Dezvoltare 2,443.06 2,470.79 2,440.94
publică, Locuinţe, Mediu şi Ape
7002 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1,324.54 1,339.57 1,307.61
01 CHELTUIELI CURENTE 1,001.10 1,012.46 1,014.34
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 532.31 538.36 539.34
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 454.84 459.99 460.86
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 13.95 14.11 14.14
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 323.44 327.11 293.27
71 TITLUL XIII ACTIVE 323.44 327.11 293.27
NEFINANCIARE
700206 Iluminat public şi electrificări rurale 421.75 426.54 427.33
700250 Alte servicii în domeniile locuinţelor, 902.79 913.03 880.28
serviciilor şi dezvoltării comunale
7402 Protecţia mediului 1,118.52 1,131.22 1,133.33
01 CHELTUIELI CURENTE 1,118.52 1,131.22 1,133.33
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1,118.52 1,131.22 1,133.33
740205 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 1,118.52 1,131.22 1,133.33
7402050 Salubritate 1,118.52 1,131.22 1,133.33
1
7902 Partea a V-a Acţiuni economice 2,363.99 1,825.56 1,005.68
8002 Acţiuni generale economice, comerciale şi 79.28 80.18 80.33
de muncă
01 CHELTUIELI CURENTE 79.28 80.18 80.33
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 79.28 80.18 80.33
800201 Acţiuni generale economice şi comerciale 79.28 80.18 80.33
8002011 Programe de dezvoltare regională şi socială 79.28 80.18 80.33
0
8402 Transporturi 2,284.71 1,745.38 925.35
01 CHELTUIELI CURENTE 913.27 923.61 925.35
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 325.87 329.57 330.19
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 578.20 584.74 585.84
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 9.20 9.30 9.32
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1,371.44 821.77 0.00
71 TITLUL XIII ACTIVE 1,371.44 821.77 0.00

13
NEFINANCIARE

4. Despre bugetul final şi concluzii


Astfel după cum se poate observa pe parcursul celor trei ani 2019-2021, veniturile
sunt egale cu cheltuielile ceea ce înseamnă că avem un buget echilibrat. Aceste comunităţi
locale „fruntaşe” care au un astfel de buget, deţin diverse avantaje economice, sociale,
demografice care le permit o dezvoltare continuă şi echilibrată. De altfel, fundamentarea unei
politici adecvate de echilibrare a bugetelor locale pentru România impune necesitatea
respectării unor principii de bază în realizarea descentralizării financiare şi administrative.
Cocluzionez astfel că responsabilitatea pentru asigurarea unor venituri locale suficiente
nu trebuie să aparţină în mare măsură autorităţilor centrale. Autorităţile locale ar trebui să fie
preocupate în primul rând de găsirea unor soluţii de suplimentare a veniturilor pe plan local şi
abia apoi de obţinerea unor fonduri la nivel central.
În acelaşi timp, nu pot fi gândite direcţii de reformă privind administraţia publică fără a
lua în considerare implicaţiile de ordin financiar, reflectate în construcţia bugetelor pentru
fiecare nivel de guvernare.
Orice proces de descentralizare a serviciilor se află în strânsă legătură cu
descentralizarea instrumentelor şi tehnicilor financiare şi fără o autonomie financiară nu se
poate vorbi de o reală autonomie a comunităţilor locale indiferent de palierul pe care sunt
situate.

Bibliografie

- https://ing.ugal.ro/Resurse/MENUS/Facultate/IFR/Drept_financiar.pdf
- https://drive.google.com/file/d/1TKHP2n0a109DHkdVm_FTT36yGD3pFmh3/view?
fbclid=IwAR0C_4142N30rO5yKo193rqp8z5-9Nj8NTZGVPi7T_RbhCuuV6L-
N8iboV8
- https://orasuldarmanesti.ro/continut/fisiere/2020/08/Bugetul-de-venituri-%C8%99i-
cheltuieli-2018.pdf
- http://www.financejournal.ro/fisiere/revista/17637853735_GLODEANU_RO.pdf4
- https://orasuldarmanesti.ro/contact/
- Cristina Oneţ – Drept financiar public
- Suportul de curs

14
15

S-ar putea să vă placă și