Sunteți pe pagina 1din 4

Data: 21.11.

2019
Clasa: a III-a F
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nicolae Labiș
Profesor învățământ primar: Enache Raluca - Mihaela
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Educație civică
Unitatea de ȋnvăţare: O lume de poveste
Subiectul lecţiei: Modestia
Tipul lecţiei: mixtă
Scopul lecţiei: recunoașterea și dobândirea însușirilor morale

Competențe generale:
2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viață din
mediul cunoscut
3. Cooperarea cu ceilalți pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând
disponibilitate

Competenţe specifice:

Educație civică
2.1. explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni;
2.2. recunoașterea unor comportamente moral civice din viața cotidiană;
3.1. relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru;

Limba și literatura română


2.5. Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de partenerul de
dialog
Muzică și mișcare
2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de
mişcare şi a acompaniamentului instrumental

Obiective operaționale:
Pe parcursul și la sfârșitul lecției toți elevii vor fi capabili:
O1: să precizeze trăsăturile morale. Obiectivul se consideră realizat daca toți elevii
precizează cel puțin 4 din 6 trăsături morale, pe baza experiențelor anterioare.
O2: să scrie cuvinte cu sens asemănător/opus pentru cuvântul modestie Obiectivul se
consideră realizat daca toți elevii scriu corect cel puțin 6 din 10 cuvinte pe baza experiențelor
anterioare.
O3: să explice proverbele despre modestie. Obiectivul se consideră realizat daca toți
elevii explică cel puțin 2 din 4 proverbe pe baza explicațiilor profesorului.
O4: să găsească asemănări și deosebiri între Moș Nicolae și Moș Crăciun. Obiectivul
se consideră realizat daca toți elevii găsesc cel puțin asemănările pe baza experinețelor
anterioare.
Strategii didactice:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca independentă
2. Mateiale didactice: fișe de lucru, laptop, videoproiector
3. Forme de organizare: frontal, individual

Forme şi tehnici de evaluare : observarea sistematică a elevilor; se evaluează corectitudinea si


atenţia acordata sarcinilor de lucru, autoevaluare, evaluare în perechi
.

Resurse umane : 26 de elevi


Resurse temporale : 45 de minute

Bibliografie:

 MECTS- Programe școlare pentru clasele a III-a și a IV-a, aprobate prin Ordinul MEN
nr. 5003/02.12.2014
 Educație civică, manual pentru clasa a III-a, Dumitra Radu, Gherghina Andrei, Editura
Aramis
Scenariu didactic
MOMENTELE Ob. DESFASURAREA LECTIEI SRATEGIA DIDACTICA EVALUARE
LECTIEI Op
Metode si Forma de Materiale
procedee organizare didactice
1.Momentul Pregătirea materialelor necesare pentru buna desfășurare Conversaţia Frontal
organizatoric a lecției.

Se verifică tema prin citirea de către elevi a acesteia Conversaţia Frontal Caiet Capacitatea de a
2.Verificarea O1 apoi se verifică cunoștințele dobândite în lecțiile anterioare Individual auxiliar răspunde la
conținuturilor prin întrebări adresate elevilor întrebări
însușite
- Ce sunt trăsăturile fizice?
- Dar cele morale?
- Ce înseamnă să fii curajos? Dar fricos?
3. Pregătirea Se prezintă elevilor povestea lui Moș Nicolae. Conversaţia Frontal Video
elevilor pentru Se desprind din această poveste trăsăturile morale ale Explicaţia proiector Observarea
receptarea noilor Moșului Nicolae. Prezentare sistematică a
cunoştinţe powerpoint elevilor
Elevii sunt astfel conduși să descopere titlul
lecției ,,Modestia”
4. Precizarea Se anunță tema lecției si obiectivele urmărite într-o Conversaţia Frontal Capacitatea de
titlului şi a manieră accesibilă elevilor. receptare a unui
obiectivelor mesaj oral
5.Dirijarea Se definește modestia și opusul acesteia și se fac câteva Conversaţia Frontal Capacitatea de
învățării precizări : a identifica
 Modestia este o trăsătură morală a persoanei care trăsături morale
presupune simplitate și cumpătare. şi comporta-
 Lipsa de modestie se caracterizează prin îngâmfare mentele care ne
și laudă de sine. Acestea sunt însușiri morale ajută să
negative. câştigăm
 Este bine să nu vorbim despre noi și realizările respectul celor
noastre, ci să-i lăsăm pe ceilalți să le observe din jur
 Oamenii modești sunt apreciați de cei din jur.
O2 Se propune elevilor spre rezolvare o fișă de lucru Exercițiu Frontal Fișa de
O3 (Anexa 1) pentru a găsi cuvinte cu înțeles asemănător și Individual lucru
opus pentru modestie .
Pornind de la proverbele din fișa de lucru se solicită
elevilor să le explice.
6. Fixare si O1 Fiecare elev va primi câte o fișă de lucru (Anexa 2) Conversația Frontal Fișă de Interevaluare
sistematizare și li se va solicita să își identifice trăsăturile fizice și Explicația Individual lucru
morale. Exercițiu
O4 Cu ajutorul diagramei Venn elevii vor scrie Conversația Frontal Fișă de Se evaluează
6. Obținerea asemănările și deosebirile între Moș Nicolae și Moș Diagrama Individual lucru corectitudinea si
performanței Crăciun. Venn Tablă atenţia acordata
Pentru că am aflat povestea Moșului Nicolaeși si Marker sarcinilor de
elevii au lucrat conștiincios, îi vom cânta cântecul Vine lucru
Moș Nicolae, sperând să treacă și pe la noi.
7. Încheierea Se fac aprecieri asupra modului în care elevii au Conversaţia Frontal Aprecieri
lecției participat la desfășurarea lecției si asupra Explicația verbale
comportamentului pe toată perioada acesteia. Se
încurajeaza elevii mai puțin activi pentru obținerea unor
rezultate mai bune.
Se precizează și se explică tema pentru acasă.

S-ar putea să vă placă și