Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic

ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 BALTA-ARSĂ ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 BALTA-ARSĂ


DATA: 3.04. 2014 DATA: 3.04. 2014
CLASA: I CLASA: a III-a
PROFESOR ÎNV. PRIMAR: Cojocariu (Şurubariu) Mihaela PROFESOR ÎNV. PRIMAR: Cojocariu (Şurubariu) Mihaela
ARIA CURRICULARĂ: Consiliere şi orientare ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate
DISCIPLINA: Dezvoltare personală DISCIPLINA: Educaţie civică
UNITATEA TEMATICĂ:Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte UNITATEA TEMATICĂ: Noi şi celelalte vieţuitoare
familiare TIPUL LECȚIEI: însuşire de noi cunoştinţe
SUBIECTUL LECȚIEI: Prietenia SUBIECTUL LECȚIEI: Plante şi animale ca simbol
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL LECȚIEI: Formare de priceperi şi deprinderi SCOPUL LECŢIEI: însuşirea şi înţelegerea termenului ,,simbol” prin
SCOPUL: Conştientizarea importanţei relaţiilor de prietenie în viaţa asocierea dintre imaginea fizică a unui animal sau a unei plante şi
omului însuşirea definitorie a acesteia.
DISCIPLINE IMPLICATE ÎN LECȚIE:
 Dezvoltare personală OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 Comunicare în limba română 1.1. să recunoască şi să descrie înţelesul unor termeni specifici limbajului
civic
 Muzică și mișcare
1.2. să exprime oral şi în scris enunţuri simple cu referire la situaţii
 Arte vizuale și abilități practice
diferite de viaţă cu conţinut civic
2.2. să identifice reguli cu privire la raporturile persoanei cu plantele şi
COMPETENȚE SPECIFICE: animalele
DP 3.4. să dovedească dorinţă de participare la activitatea unor grupuri
2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal
și paraverbal;
2.2. Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale simple despre OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
propriile experiențe de viață; O1 Să recunoască în texte (ghicitori) animale-simbol şi plante-simbol;
2.3. Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten; O2 Să realizeze asocieri între fiinţe necuvântătoare şi simboluri;
3.2. Evidențierea importanței învățării pentru propria persoană. O3 Să argumenteze asocierea dintre plantă sau animal şi simbolul
CLR corespunzător, în cuvinte proprii;
2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, O4 Să construiască expresii care să ilustreze simboluri (ex.,,harnic precum
manifestând interes şi încredere în sine; albina”);
3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor texte simple. O5 Să realizeze un afiş al clasei utilizând plante/ animale-simboluri.
MM
2.1 Cântarea în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm. STRATEGIA DIDACTICĂ:
AVAP 1.METODE ȘI PROCEDEE: - conversația, observatia, exercițiul,
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în explicația, expunerea, brainstormingul,jocul didactic
care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală,
kinestezică 2.FORME DE ORGANIZARE: - frontal, individual,pe grupe
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 Să exprime, cu ajutorul desenului, emoţia trăită; RESURSE MATERIALE: - baloane cu ghicitori,rebusuri pe coli mari,
O2 Să identifice relaţiile existente între persoane; coşuleţe cu imagini ce reprezintă plante şi animale şi cuvinte-
O3 Să evidenţieze regulile de comportament în situaţii prietenoase / simboluri,fişe de lucru, culori
neprietenoase dintr-un grup; TEMPORALE: 45 minute
O4 Să confecţioneze un obiect simbol pentru prietenie; RESURSE UMANE : 9 elevi
O5 Să interpreteze un cântec cu mişcare pe tema prieteniei.
STRATEGIA DIDACTICĂ: FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: formativă, prin observarea
1.METODE ȘI PROCEDEE: - conversația, observatia, exercițiul, comportamentului elevilor şi analiza produselor activităţii.
explicația, expunerea, ciorchinele, brainstormingul.
2.FORME DE ORGANIZARE: - frontal, individual,în grup. RESURSE BIBLIOGRAFICE:
RESURSE MATERIALE: - calendarul naturii,cutii personalizate,foi, 1. Educaţie civică, Culegere de texte pentru clasele III-IV, Editura Aramis,
inimioare colorate,lipici 2005;
TEMPORALE: 45 minute 2. Caietul elevului/Dumitra Radu,Gherghina Andrei/educaţie civică /clasa
RESURSE UMANE :3 elevi a III-a/ Editura Aramis, 2005;
FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: - observarea sistematică a 3. Caiet de lucru/Alexandra Manea,Liliana Ioan/educaţie civică/clasa a III-
comportamentului elevilor, autoevaluare, aprecieri verbale. a / Editura Delta-Cart,2008.
RESURSE BIBLIOGRAFICE:
1. V. Preda, M. Pletea, F. Grama, A. Cocoş, D. Oprea, M. Călin, -
„Ghid pentru proiecte tematice”, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti,
2005.
2. Programa pentru clasa I aprobată prin ordinul ministrului Nr.
3418/19.03.2013.
Desfăşurarea lecţiei
1. Moment organizatoric
Se amenajează spaţiul clasei într-o manieră optimă desfăşurării activităţilor propuse.
Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, calendarul naturii,noutatea zilei.
„Dimineața a sosit/Toți copiii au venit./Începe o nouă zi,/ Bună dimineața, copii!/Musafirii salutăm,/Un gând bun să le urăm:/Bine aţi venit!”
Se completează calendarul naturii,purtând o discuţie despre primăvară.
Se prezintă noutatea zilei:Dimineaţă,când am deschis laptopul,am văzut că am primit un e-mail ce are drept subiect ,,Pentru copiii dumneavoastră”.
Nu ştiu cine l-a trimis, nu l-am deschis că nu am avut timp şi mai ales e pentru voi.Nu sunteţi curioşi să-l deschidem să vedem despre ce e vorba?
Copiii urmăresc prezentarea ppt şi intuiesc că destinatarul este Zâna Primăvară.
M.:conversaţia,vizionarea,audierea
M:video-proiector, material ppt
M: frontal
Evaluare: capacitatea de organizare, capacitatea de receptare a unui mesaj audio-video
2.Reactualizarea cunoştinţelor(AI) 2.Verificarea temei/ Reactualizarea cunoştinţelor(AD)
Elevii vor primi o fişă de lucru în care trebuie să completeze figura cu Elevii vor face schimb de caiete şi vor citi din temele colegilor ceea ce le-
elementele necesare pentru a-şi exprima starea sufletească şi să deseneze a plăcut mai mult.
astfel încât să semene cu ei. Prin jocul didactic RAI,propun elevilor să construiască propoziţii din care
M.:explicaţia,observarea dirijată să reiasă atitudinea lor faţă de plante şi animale.
M:fişe,carioci M.:metoda RAI
M:individual M:caiete teme, minge
Evaluare:capacitatea de a se exprima liber, prin desen M:în perechi,colectiv
Evaluare:capacitatea de a participa activ la jocul didactic

3.Captarea atenţiei(AD) 3.Captarea atenţiei(AI)


Prin jocul didactic,,Mâna oarbă”,elevii vor extrage câte un bileţel ce Aşezaţi în două grupe,plante şi animale,elevii vor primi câte un balon
conţine nume de copii, le vor citi şi le vor transcrie pe petalele unei flori care conţine ghicitori despre plante şi animale.Răspunsurile ghicitorilor
pe o planşă la tablă, conform cifrelor de pe bileţele.Apoi, după cerinţe vor fi scrise în două rebusuri, câte unul pentru fiecare grupă.Se va
stabilite, se va completa ciorchinele cu cuvântul ,,Prietenie”. observa că ambele rebusuri conţin pe verticală cuvântul ,,simbol”.
M.:explicaţia, jocul didactic, ciorchinele M.:jocul didactic-rebus
M:bileţele cu cuvinte, planşă, carioci M:baloane cu ghicitori, planşe rebus
M:individual, în grup M:grupe
Evaluare:capacitatea de a rezolva sarcina de lucru Evaluare: capacitatea de a rezolva sarcina de lucru

4.Anunţarea subiectului şi a obiectivelor 4.Anunţarea subiectului şi a obiectivelor


-vom discuta despre prietenie, despre ce înseamnă pentru voi cel mai -vom face asocieri între plante,respectiv animale şi însuşirile definitorii
bun prieten, despre cum vă alegeţi prietenii ale acestora,vom construi expresii utilizând simboluri
M.:explicaţia M.:explicaţia
M: M:
M:frontal M:frontal
Evaluare: capacitatea de a recepta obiectivele operaţionale Evaluare: capacitatea de a recepta obiectivele operaţionale

5.Dirijarea învăţării 5.Dirijarea învăţării


AD-discuţii despre prietenie :Voi aveţi prieteni?Ce înseamnă pentru voi AI-notează în caiete titlul lecţiei şi explicaţia cuvântului ,,simbol”-
prietenia?Este important ca oamenii să aibă prieteni?De ce? semn,obiect,fiinţă,imagine care sugerează,pe baza unei asemănări ,o
AI-lipirea unor inimioare post-it în dreptul persoanelor pe care le cunosc însuşire sau un sentiment.
şi le consideră prietene;vor număra fiecare prieteniile găsite,vor compara AD-se lansează discuţii libere, păreri, exemple cu privire la termenul pus
în discuţie; proverbe, zicători:,,Dai înapoi ca racul”
mulţimile de prietenii, vor afla suma totală a prieteniilor
„ Eşti singur cuc”
AD-cu ajutorul cartonaşelor DA/NU îşi vor exprima părerea în legătură „E înalt ca bradul”
„Rea ca o mâţă”
cu însuşirile/calităţile unui bun prieten
AI-vor ordona cuvinte pentru a obţine un proverb despre prietenie şi pe
AI-se rezolvă o fişă de lucru în care vor ataşa simbolurile
care-l vor explica:,,Prietenul la nevoie se cunoaşte”
corespunzătoare pentru plantele şi animalele din imagini şi de completat
M.:conversaţia,jocul didactic,exerciţiul
expresii cu animalele sau plantele potrivite.
M:post-it, cartonaşe cu DA/NU
AD-joc empatic: ,,Dacă aş fi o floare,aş fi….
M:frontal,individual
,,Dacă aş fi o pasăre,aş fi…..
Evaluare:capacitatea de a-şi exprima propriile păreri, capacitatea de a
M.:conversaţia,empatia,exerciţiul
rezolva sarcina de lucru
M:jocul empatic,fişe,
M:frontal,individual
Evaluare:capacitatea de a rezolva sarcina de lucru, capacitatea de a-şi
exprima propriile păreri

6.Obţinerea performanţei 6.Obţinerea performanţei


Realizarea unei flori a prieteniei cu petale colorate(culori simbol pentru Realizarea unui simbol al clasei la nivelul fiecărei grupe.
copiii de clasa a III-a) pe care să scrie ce înseamnă pentru ei prietenia. Argumentarea alegerii făcute.
M.:brainstorming M.:observarea dirijată
M:foi colorate,carioci,lipici M:foi de desen.carioci
M:individual M:în grup
Evaluare: capacitatea de a rezolva sarcina de lucru Evaluare: capacitatea de a rezolva sarcina de lucru
7.Încheierea activităţii 7.Încheierea activităţii
Elevii vor face schimb de lucrări şi vor interpreta cântecul ,,Dacă vesel se Elevii vor face schimb de lucrări şi vor interpreta cântecul ,,Dacă vesel se
trăieşte”. trăieşte”.
Fac aprecieri globale şi individuale cu caracter motivant referitor la Fac aprecieri globale şi individuale cu caracter motivant referitor la
modul cum s-a desfăşurat întreaga activitate. modul cum s-a desfăşurat întreaga activitate.

ANEXE-clasa I
1.Petru-iniţiala P 1 Petru iniţiala
2.Raluca-iniţiala R 4 Elena iniţiala
3.Irina-iniţiala I 7 Denisa a 3-a literă
4.Elena-iniţiala E
5.Tamara-iniţiala T 2 Raluca iniţiala
6.Mihaela-a 5-a literă E 5 Tamara iniţiala
7.Denisa-a 3-a literă N 8 Rodica a 4-a literă
8.Rodica-a 4-a literă I
9.Daniel- a 5-a literă E 3 Irina iniţiala
6 Mihaela a 5-a literă
9 Daniel a 5-a literă
Însuşirile unui bun prieten
 Te ascultă atunci când vrei să îi vorbeşti

 Nu te susţine şi nu te încurajează în tot ceea ce faci

 Îţi cunoaşte atât calităţile cât şi defectele

 Este alături de tine în orice situaţie

 Nu are încredere în tine

 Îţi spune întotdeauna adevărul

 Nu îşi cere scuze dacă a greşit

 Nu îţi cere niciodată să faci ceea ce nu poţi

 Timpul sau distanţa nu pot distruge relaţia voastră

 Pentru el contează cât de bine te înţelegi tu cu el, nu cum arăţi sau ce gândesc
alţii despre tine.

Prietenul la nevoie se
cunoaşte .
Completează figura cu elementele necesare pentru a-ţi exprima starea
sufletească de astăzi şi desenează astfel încât să semene cu tine.

S-ar putea să vă placă și