Sunteți pe pagina 1din 3

TRATAMENTUL OBEZITATII obezitatea estedefinita ca qi o creqtere a indicelui de mas6corporeala (IMC) peste30 kglttf .Obezitateareptezintilo probiemd globaldde sindtate, cu o prevalen!

6 in continud cregtere, atdtla adult,cdtmai alesla copii. E.xcesul in greutate (suprapondere gi obezitate) reprezinta un risc majorpentrualte afecfiuni o Boli cardiovasculare - hipertensiune arteriali, cardiopatie ischemica, insuficienld cardiacd congestivd, AVC o Boli metabolice - dislipidemie, diabetzaharat,hiperuricemie, ovarpolichistic o Boli pulmonare - apnee in somn,hipertensiune pulmonara o Boli musculoscheletale degenerative o Neoplasme - ovar,colon o Boli digestive - BRGE,herniehiatalL,coletiliaz6 Management-ul pacientului obez include modific[ri ale stilului de via!6, cu reducerea qi cregtereaefortului precum $i un tratament farmacologic sau/gi illltlyi ,caloric ^ftzic, ctururgtcal. In prezentobiectivulprincipal estereducerea inifiala cu l0%oa greutdfiicirporeale, nu neapdrat atingereaIMC-ului ideal. Nu se recomandd o reduceremai mare de lb% ain greutatea corporealdE-valuarea eficienleiterapeutice se rcalizeaz6 dupd12 luni de tratament. Indierea terapiei farmacologicerlmdne insd o problemdcontroversatd. pe de alt6 parte arsenalul de medicamente eficientegi siguredisponibiie pentrutratamentul obezitafiiestelimitat. in prezent FDA a elaborat o seriede criterii ,r""rr*q unui medicament pentrua puteafi aprobat in tratamentul obezitdlii.Medicamentul ideal ar trebui s6 reduca atdt gieutatea corporaldctt5%o dupd un an de tratament,dar qi markerii metabolici,printre care tensiuneaarterial6, nivelul lipidelorserice gi glicemia. Tratamentul farmacologic sebazeazdpe modularea la nivel centralsauperiferica balanfei energetice Clase terapeutice: o Inhibitoi delipazd, _Orlistat gastrointestinald o Agenfi noradrenergici/serotoninergici _ Sibutramina o Agen{inoradrenergici - fentermina, dietilpropion, amfepramona o Medicamente cu actiune pe receptoriicanabinoizi - Rimonabant 1. Inhibitori de lipaza- Orlistat (Xenical) Orlistatesteun derivatsinteticde lipstatind, inhibitor natural delipazd. Mecanismde ac{iunegi efecte: Reducerea ponderalS modestas" dator"ardscdderii persistente a absorbliei grdsimilordin diet6,prirrinhibarea selectiv6alipazelo,rpancreatice qi gastrice. Astfel scade formareaacizilorgraqiliberi din trigliceridele alimentare. Amelioreaz6 profilul lipidic al pacientului, dar asigurd gi controlulglicemiei. Farmacocineticd - seabsoarbe foartepulin dupdadministrare orald,ceamai mareparte (83%)seelimin[ prin urini subform6neschimbaid. Indicafii o Esteindicatin tratamentul cronical obezitdlii ca gi medicalie adjuvantd dietei.Efectuls6u estedependent de doz6", 360 mglzi determind o reducere cu30%oa absorbliei gr6similor. Administrarea sasefaceconcomitent cu alimente careconfinlipide. o Sepoateadministra gi la copii intre 12-16ani. o Recent a fost aprobat subformdde OTC - lg0 mg/zi

Este eficient qi la pacientii cu diabet zaharatsau alte complicafii ale obezitdlii - reduce nivelul de leptin6, TA, intflrzie evacuareaqi secrefiile gastrice,fbrd sd influenfeze nivelul altor hormoni din organism Reactii adverse o Scaunediareice, dureri abdominale,uneori colici, o Malabsorblia vitaminelor liposolubile - estenecesard suplimentareaacestorape durata tratamentului o Scadeconcentraliasericd a ciclosporinei qi a contraceptivelororale in primele 2 luni de tratament,insd se Reacliile adversesunt de intensitateugoard/moderatd amelioreazi in tratamentul cronic. Preparate:"Orlistat(Xenical, Alli) - capsule60, 120 mg 2. Agen{i noradrenergici. 2.l.Fentermina Fentermina ptezintd"o structurS similard cu amfetamina, insd are un efect stimulant asupra SNC gi potenlialul de dependenli mai reduse. neurotransmisieinoradrenergicegi dopaminergice, Mecanism de ac{iune: Determind cregterea suprim6ndastfel apetitul. Indica{ii. Se administreazdsub formd de preparatecu eliberare suslinutd (Tll2 - 12-24 ore) in dozd administra in 3 subdozeinaintea meselor unicd 30 mglzi dimineafa. Se poate de asemenea in principale. Este indicatd in monoterapie tratamentul obezitdlii, in asocierecu dietd, exercilii fizice gi modificarea comportamentului alimentar. Tratamentul este de scurtd duratS(maxim 3 luni) Reac{ii adverse o Insomnie - nu se administreazdsearu, o HTA, palpitalii, aritmii Contraindicatii o asocierecu IMA, antidepresvetriciclice, amfetamine,derivafi nonadrenergici(risc de puseehipertensive) o HTA, boala cardiovascularS o Abuz de substanfepsihostimulante- cocain6,amfetamind,fenciclidind o Glaucom 2.2. Amfepramona (Regenor) Creqtetransmisianoradrenergic6la nivel hipotalamic prin stimulareaeliberdrii de noradrenalinddin veziculele sinaptice.In acestfel scadeapetitul. Se administreazl"25 mgx3lzi, inaintea meselor principale sau 75 mglzi dimineatain dozd unicd. Poate produce insomnie, insd stimularea SNC este mai redusi decdt in cazul amfetaminei. Este contraindicatdadministrareasa la pacienfii cu HTA, boald cardiovasculard. 3. Tratament combinat Apetitul estemodulat prin mai multe mecanisme,motiv pentru care existd in studii unele combinafii de medicamentecu mecanismede acfiune diferite, care ar putea realizaun control mai bun al greutifii corporealecomparativ cu monoterapia.Pe de altd parte gi profilul siguranlI al combinafiilor estemai bun, intrucdt dozele utilizate sunt mai mici dec6t cele in monoterapie.

3.1.Empatic Esteo combinafiede zonisamidd120 sau360 mg + bupropiond pe o 360 mg. Tratamentul (studiu fazLllb) determind duratdde 24 de sdpt66ni reducerea greutdliicorporeale. Efectul este dependent de doz6.Nu s-aobservat o evoluliein platoua greutdfii.Esteposibil un efectmai bun dupi I an de tratament, gi un studiude fazdIII, careincd nu a fost anuntat. fiind necesar Poate determina grefuri,insomnie. cefalee, 3.2.Pramlintida/ Metreleptina Aceastd combinafie se afl6 in prezentin studii de fazd,Il Pramlintida esteun analogsintetic de amylina,un hormon peptidic anorexigen, iar leptina este un hormon produsde adipocite. Deficientade leptinddetermini aparilia obezitd[ii masivela gobolani. La om insd administrarea de leptin[ umandrecombinatd un prezintdefectin tratamentulobezitdlii. In prezent pentrureducerea combinaJia a fost recomandati greutdfiicorporeale la pacienfiicu diabetzaharattip I sauII. Existd insd o serie de medicamente care au fost retraserecent de pe piatd sau sunt sub supravegherea FDA. e Sibutramina- cregte riscul de AVC gi IMA o Rimonabant - efecteadverse psihiatrice o Lorcaserin - posibilScarcinogenezd r Contrave(bupropion6 * naltrexond) - supravegherea riscului cardio-vascular pe termen . lung o Qnexa(topiramat + fentermind) - supravegherea risculuiteratogen Existdinsi qi cdteva promisiunipentruviitor: l. Medicamente aflatein studii defazalll o Empatic_ zonisamida + bupropion o Pramlintida / metreleptina o Cetilistat 2. Medicamente aflatein studiide fazalI o Liraglutida o Tesofensina e Velneperit o Obinepitid