Sunteți pe pagina 1din 23

Universitatea Transilvania

Facultatea de Alimentatie si turism


Specializarea IMIT
Diagnosticul financiar al intreprinderilor din
turism
Studiu de caz
Agentia de turism SC. Kron-tour S!
"rof. Indrumator# Student#
$oian %icolae
&rupa '()*+
),')
Cuprins:
I. Descrierea generala a agentiei de turism Kron-tour
II. Analiza diagnosticului financiar al agentiei de turism Kron-tour
1. Diagnosticul cresterii economice
1.1 Cifra de afaceri
1.2 Valoarea adaugata
1.3 Liciditatea
2. Diagnosticul renta!ilitatii
2.1 "enta!ilitatea comerciala
2.2 "enta!ilitatea economica
2.3 "enta!ilitatea financiara
3. Diagnosticul ecili!rului financiar
3.1 #ilantul financiar
3.2 $ituatia neta
3.3 %ondul de rulment
3.& 'ecesarul de fond de rulment
3.( )rezoreria neta
III. 'ota analizei diagnostic a agentiei de turism Kron-tour
IV. Concluzii
)
I. Descrierea generala a agentiei de turism Kron-tour
K"*'-)*+" este prima agentie de turism cu capital integral pri,at din #raso,-
infintata inca din 1../. 0em!ru al Asociatiei 'ationale a Agentiilor de )urism din
"omania 1A'A)2- agentia este acreditata IA)A si I$* .//1:2/// 3 )urism.
Din aprilie 2//2- K"*'-)*+" a de,enit mem!ru al lantului Luftansa Cit4
Center International- cel mai mare lant de agentii de turism din lume in sistem de
franciza: peste 5// de agentii in 6/ de tari.
In momentul de fata acti,itatea societatii se desfasoara in 3 locatii- respecti, 7ead
*ffice 3 )ra,el $op 1,anzari directe2- Corporate *ffice 1,anzari catre clientii
corporate3firme2 si )ra,el.*nline 1comert electronic2.

-ntitate: $C K"*'-)*+" $"L
Adresa: localitatea #raso,- str. 89"*"89 #A"I)I+- nr. 12
%umar din registrul comertului: :/63&6531..1
Forma de proprietate: $ocietate comerciala cu raspundere limitata
Activitatea preponderenta 1cod si denumire clasa CA9'2: 533/ ; Acti,itati ale
agentiilor de ,oia< si a tour-operatorilor- acti,itati de asistenta turistica
Cod unic de inregistrare: 1/.32.5
La sfarsitul e=ercitiului financiar din anul 2//.- agentia de turism detinea in
patromoniul sau:
- terenuri- in ,aloare de 22.1// lei>
- constructii- in ,aloare de 5/.&?2 lei>
- instalatii tenice si masini- in ,aloare de 2(.323 lei.
.

II. Analiza diagnosticului financiar al agentiei Kron-Tour
Diagnosticul financiar reprezinta determinarea ansam!lului de instrumente @i
metode care sA permitA o apreciere a poziBiei financiare @i a performanBelor organizaBiei.
Diagnosticul financiar are ca principii:
In,estigarea prioritarA a aspectelor de funcBionalitate ale Cntreprinderii 1mediul
intern2>
Interpretarea dinamicA a fenomenelor 1mai multe perioade de timp2>
Aprecierea rezultatelor BinDnd cont de mediul concurenBial 1e=tern2>
9,aluarea gradului de risc @i incertitudine al afacerii.
$tructura diagnosticului financiar
DIA&%/STIC FI%A%CIA
DIA&%/STIC "-F/MA%T-
Diagnostic crestere :
Cifra de afaceri
Valoarea adaugata
Liciditatea
Diagnostic renta!ilitate:
"enta!ilitatea comerciala
"enta!ilitatea economica
"enta!ilitatea financiara
DIA&%/STIC -C0I!I$U FI%A%CIA
#ilantul financiar
$ituatia neta
%ondul de rulment
'ecesarul de fond de rulment
+
)rezoreria neta
'. Diagnosticul cresterii economice
1.1. Cifra de afaceri
Cifra de afaceri reprezinta cuantumul ,aloric al ,anzarilor efectuate intr-o perioada
de timp de catre o societate. Altfel spus- cifra de afaceri cuprinde suma totala a ,eniturilor
din operatiunile comerciale efectuate de firma- respecti, ,anzarea de marfuri si produse
ori prestarea de ser,icii intr-o perioadE de timp determinata.
In cadrul cifrei de afaceri ,om calcula:
Indicatori de dinamica
- Indicele cifrei de afaceri:
1//
1
=
+
n
n
CA
CA
CA
I
- unde n
CA
reprezinta cifra de afaceri din anul n>
- "ata medie de crestere din ultimii 3 ani:
1// 1
2

=
+
n
n
CA
CA
R
- unde CA ; cifra de afaceri
Indicatori factoriali:
- Froducti,itatea muncii:
s
s
N
Q
W =
- unde G reprezinta productia- iar
s
N
reprezinta numarul mediu de salariati
Indicatori ),,( ),,1 ),,*
Cifra de afaceri 1CA2 1&(1.(.2 156.2/2& 16((26&?
Froductia ,anduta 1G2 1&(1.(.2 156.2/2& 16((26&?
'r. salariati 1 s
N
2
11 15 2/
Indicele cifrei de afaceri 1 CA
I
2
- 115.33H 1/..63H
"ata medie de crestere 1 R 2 - - 12.5.H
2
Froducti,itatea muncii 1 s
W
2
131..52 1/((?(1 .2?5&2
9,aluarea cifrei de afaceri:
"uncta
3
Calificativ Semnificatie
' Inadaptare
totala
Descre@tere sistematicA a ,olumului ,DnzArilor cu peste 1/H
pe an. Cifra de afaceri su! ,aloarea criticA 1 coeficient de
siguranBA I12."ate su!unitare de cre@tere a preBurilor.
'umAr redus de produse cu contri!uBie semnificati,A Cn
cifra de afaceri 18 12. Acti,itate Cn recul- indicii
fa!ricaBiei @i producti,itABii scad Cn ultimii doi ani.
) Adaptare
insuficienta
Descre@tere sistematicA a ,DnzArilor su! 1/H pe an sau
oscilaBii mari semestriale. Cifra de afaceri este la ,aloarea
criticA 1 coeficient de siguranBA I1-/(2. $tructurA inadec,atA
de produse> numAr redus de produse- cu mare sezonalitate>
e=istA produse3ser,icii alternati,e CnsA greu de implementat
18 - 7 J/-62. Indicii fa!ricaBiei @i producti,itABii scad Cn
ultimul an.
. Adaptare la
limita
0enBinere constantA- Cn limitele ratei de inflaBie- Cn ultimii
trei ani. Cifra de afaceri peste ,aloarea criticA 1 coeficient de
siguranBA I1-(2. Fro!leme de fa!ricaBie @i marKeting
1indicele fa!ricaBiei scade2. Indicii producti,itABii se menBin
la ,alori constante.
+ Adaptare !una Cre@tere sistematicA su! 1/H pe an- Cn ultimii doi ani. Cifra
de afaceri peste ,aloarea criticA 1 coeficient de siguranBA
J1-(2.Indicele fa!ricaBiei se menBine constant. $unt necesare
acBiuni de intensificare a promo,Arii. Indicii producti,itABii
Cn cre@tere continuA.
2 Adaptare foarte
!una
Cre@tere sistematicA peste 1/H pe an- Cn ultimii doi ani.
Cifra de afaceri peste ,aloarea criticA 1 coeficient de
siguranBA J22. $tructurA idealA a ,DnzArilor 18 /- 7
13n2.
Indicii fa!ricaBiei @i producti,itABii cresc Cn ultimii doi ani.
"uncta3 oferit# 2
Cifra de afaceri a crescut in ultimii 3 ani- de la ,aloarea de 1&.(1..(.2 lei la
16.((2.6&? lei- cu o rata medie de crestere de 12H.
Froducti,itatea muncii a inregistrat si ea o crestere de 6/H in anul 2//? si de 6?H in anul
2//6.
(
1.2 Valoarea adaugata
Valoarea adugat 1VA2 este plusul de !ogABie creat de Cntreprindere ca urmare a
acti,itABii economice desfA@urate. 9a este e=presia eficienBei consumului de factori de
producBie.
In cadrul acestui indicator ,om calcula:
Valoarea adaugata
VAL rezult. din e=ploatare M celt. salariale M celt cu amortizarea M celt. cu impozitele
"ata de dinamica
- "ata medie a ,alorii adaugate:
1// =
CA
VA
R
VA
- unde VA ; ,aloarea adaugata- CA ; cifra de afaceri
"ata de structura
- "ata medie a celtuielilor cu personalul
1// =
VA
Ch
R
p
Chp
- unde p
Ch
- celt. cu personalul
Indicatori de eficienta
- Valoarea adaugata a capitalului propriu
1//

=
Kp
VA
VA
Kp - unde Kp ; capital propriu
- Valoarea adaugata medie pe salariat
s N
VA
A V
Ns

=
- unde 's ; numarul de salariati
1
Indicatori ),,( ),,1 ),,*
Cifra de afaceri 1&(1.(.2 156.2/2& 16((26&?
"ezultatul din e=ploatare 331555 &1&?16 5?65?.
Celtuielile salariale 2/1.(2 3/?/12 3.?233
Celtuielile cu amortizarea 5((35 12.623 13.655
Celtuielile cu impozitele 22/56 3(/6( &&?2&
Celtuieli cu personalul 2(.(11 3./2&? &.5.&(
Capitalul propriu &?(/12 (/&(?& 52.&2.
'umarul de salariati 11 15 2/
Valoarea adaugata 1VA2 521222 665536 125/(/2
"ata medie a ,alorii adaugate 1
VA
R
2
/.&2H (.2&H 5.?.H
"ata medie a celt. cu personalul 1 Chp
R
2 &1.??H &&./1H 3..&2H
Valoarea adaugata a capitalului propriu
Kp
VA
- 6.?.62 2...&3
Valoarea adaugata medie pe salariat 1
Ns
A V
2
- (3/63 .3&55
9,aluarea ,alorii adaugate
"uncta
3
Calificativ Semnificatie
' Inadaptare
totala
Descre@tere sistematicA a ,alorii adAugate cu peste 1/H pe an.
"ata aferentA CA Cn scAdere @i cu ,alori reduse 1I /-12.
$tructurA deficitarA- cu pondere mare a unor categorii de
celtuieli.9ficienBa Cn scAdere a tuturor factorilor determinanBi
de producBie.Lipsa perspecti,elor de Cm!unAtABire.
) Adaptare
insuficienta
Descre@tere sistematicA a ,alorii adAugate su! 1/H pe an."ata
aferentA CA Cn scAdere dar cu ,alori J /-2.$tructurA deficitarA
pe principalele grupe de celtuieli.9ficienBa Cn scAdere a
principalilor factori de producBie.Froducti,itate VA scAzutA.
'ecesitate de restructurare a acti,itABii
. Adaptare la
limita
0enBinere sau cre@tere su! limitele ratei de inflaBie- Cn ultimii
trei ani."ata aferentA CA se menBine Cn limitele ratei de
inflaBie.$tructurA ecili!ratA la principalele grupe de
celtuieli.9ficienBa factorilor de producBie- de@i scAzutA- este
Cn cre@tere laprincipalele grupe.Froducti,itate VA scAzutA dar
Cn cre@tere.Fro!leme de fa!ricaBie @i gestiune a costurilor.
*
+ Adaptare
!una
Cre@tere sistematicA a ,alorii adAugate- su! 1/H pe an- Cn
ultimii doi ani."ata aferentA CA Cn cre@tere sau ,alori J/-( Cn
ultimii doi ani.$tructurA ecili!ratA a principalelor grupe de
celtuieli.9ficienBA Cn cre@tere la principalii factori de
producBie utilizaBi.Froducti,itatea VA Cn cre@tere u@oarA 1su!
1/H2. $e impune gestionarea la un ni,el superior a costurilor.
2 Adaptare
foarte !una
Cre@tere sistematicA a ,alorii adAugate- peste 1/H pe an- Cn
ultimii trei ani. "ata aferentA CA Cn cre@tere @i ,alori J/-( Cn
ultimii trei ani. Celtuielile sunt gestionate cu ma=imA
eficienBA. 9ficienBA Cn cre@tere a utilizArii tuturor factorilor de
producBie.Froducti,itatea VA Cn cre@tere- peste 1/H Cn ultimii
trei ani.
"uncta3 oferit: 2
Valoarea adAugatA reflectA cre@terea de ,aloare rezultatA din utilizarea factorilor de
producBie muncA @i capital peste ,aloarea materiilor prime- materialelor consuma!ile-
lucrArilor @i ser,iciilor e=ecutate de terBi. Nn cazul societABii analizate Cn am!ele perioade
,aloarea adAugatA prezintA ,alori poziti,e.
In ultimii 3 ani se poate o!ser,a o crestere a ,alorii adaugate- de la 521222 lei in
anul 2//5- la 125/(/2 lei in anul 2//6- adica o crestere de &.H.
1.3 Liciditatea
Lichiditatea unei firme reprezinta capacitatea acesteia de a face fata datoriilor pe
termen scurt 1inclusi, do!anda pentru imprumuturile acordate de creditori2 prin
,alorificarea acti,elor curente.
In cadrul acestui indicator ,om calcula:
"ata liciditatii curente:
ts
c
lc
D
A
R =
- unde
c
A
- acti,e curente si
ts
D
- datorii pe termen scurt
"ata liciditatii partiale:
ts
c
lp
D
S A
R

=
- unde $ ; stocuri
4
"ata liciditatii imediate:
ts
c
li
D
Cr S A
R

=
- unde Cr ; creante
Indicatori ),,( ),,1 ),,*
Acti,e curente 1(16(?/ 2/11626 1(1./5?
$tocuri / / /
Creante 1256532 115&33. 66&2.&
Datorii pe termen scurt 1225353 153(.32 1/((5?&
"ata liciditatii curente 1 lc
R
2
1.23 1.22 1.&3
"ata liciditatii partiale 1 lp
R
2 1.23 1.22 1.&3
"ata liciditatii imediate 1 li
R
2
/.2/ /.(1 /.5/
9,aluarea liciditatii:
"uncta3 Calificativ Semnificatie
' Inadaptare totala Capacitate foarte scAzutA de platA>
"lc I1> "lr I/-(> "li I /-1
) Adaptare
insuficienta
Capacitate redusA de platA a datoriilor>
"lc J1> "lr I/-(> "li I /-1
. Adaptare la limita Fot e=ista pro!leme de liciditate.
"lc L1..1-(> "lr L /-(../-6> "li L /-1../-3
+ Adaptare !una Nntreprinderea este licidA>.
"lc L1-(..2> "lr L /-6..1> "li J /-3
2 Adaptare foarte
!una
Nntreprinderea are o e=celentA liciditate
"lc J 2> "lr J1> "li J /-(
"uncta3 oferit: +
In urma analizei- putem o!ser,a ca agentia de turism este licida.
Valoarea creantelor a scazut de la an la an- de la suma de 1.256.532 lei in 2//5-
a<ungand la 66&.2.& in 2//6.
"ata liciditatii imediate este foarte !una- fiind peste /.3.
). Diagnosticul renta5ilitatii
Rentabilitatea reprezintA capacitatea Cntreprinderii de a realiza profit- care este
necesar atDt reproducBiei @i dez,oltArii cDt @i remunerArii capitalurilor.
',
2.1 "enta!ilitatea comerciala
In cadrul acestui indicator ,om calcula:
- "ata renta!ilitatii comerciale
1// =
CA
R
R
net
rc
- unde net
R
- rezultatul net
Indicatori ),,( ),,1 ),,*
Cifra de afaceri 1&(1.(.2 156.2/2& 16((26&?
"ezultatul net 2?1.1. 3/1&61 &25335
"ata renta!ilitatii comerciale 1
rc
R
2 1.6?H 1.?6H 2.2.H
9,aluarea renta!ilitatii comerciale
"uncta3 Calificativ Semnificatie
' Inadaptare
totala
Descre@tere sistematicA cu peste 1/H pe an sau ,alori
actuale I 1H
) Adaptare
insufucienta
Descre@tere sistematicA su! 1/H pe an sau ,alori actuale
I (H
. Adaptare la
limita
0enBinere constantA sau u@oarA scAdere- Cn ultimii trei
ani
+ Adaptare !una Cre@tere sistematicA su! 1/H pe an- Cn ultimii doi ani
2 Adaptare foarte
!una
Cre@tere sistematicA peste 1/H pe an- Cn ultimii doi ani
sau ,alori actuale J2/H
"uncta3 oferit# +
In perioada de timp analizata- putem o!ser,a o crestere a renta!ilitatii comerciale-
su! 1/H in fiecare an.
Acest lucru este datorat cresterii cifrei de afaceri- de la ,aloarea de 1&.(1..(.2 lei
in anul 2//5- la 16.((2.6&? lei in anul 2//6.
2.2 "enta!ilitatea economica
In cadrul acestui indicator ,om calcula:
- "ata renta!ilitatii economice:
1// =
t
br
re
A
R
R
- unde br
R
- rezultatul !rut- t
A
- acti,e totale
Indicatori ),,( ),,1 ),,*
''
"ezultatul !rut 323251 3(1&13 (/?125
Acti,e totale 1.5?&(& 235/&65 1?.1(./
"ata renta!ilitatii economice 1 re
R
2
15.&3H 1&.66H 26.3/H
9,aluarea renta!ilitatii economice
"uncta
3
Calificativ Semnificatie
' Inadaptare totala Descre@tere sistematicA cu peste 2/H pe an- ,alori actuale
"re I ( H
) Adaptare
insuficienta
Descre@tere sistematicA su! 2/H pe an- ,alori actuale "re
I 1/H
. Adaptare la limita 0enBinere constantA sau u@oarA scAdere- Cn ultimii trei ani.
Cre@tere "rc
+ Adaptare !una Cre@tere sistematicA su! 1/H pe an- Cn ultimii doi ani
Valori actuale "re J2/H
2 Adaptare foarte
!una
Cre@tere sistematicA peste 1/H pe an- Cn ultimii doi ani.
Valori actuale "re J &/H
"uncta3 oferit: +
$e poate sesiza o crestere in ultimii 3 ani a renta!ilitatii economice.
Acest lucru se datoreaza cresterii rezultatului !rut- de la ,aloarea de 323.251 lei in anul
2//5- la (/?.125 lei in anul 2//6.
2.3 "enta!ilitatea financiara
In cadrul acestui indicator ,om calcula:
-"ata renta!ilitatii financiare a capitalului
1// =
Kp
R
R
net
rf
- unde net
R
- rezultatul net
-"ata renta!ilitatii financiare a ,eniturilor
')
t
net
rf
V
R
R =
- unde
t
V
-,enituri totale
Indicatori ),,( ),,1 ),,*
"ezultatul net 2?1.1. 3/1&61 &25335
Capital propriu &?(/12 (/&(?& 52.&2.
Venituri totale 1&(6&?55 1?/(/(1. 16?2256/
"ata renta!ilitatii financiare a capitalului (?.2&H (..?&H 5?.?3H
"ata renta!ilitatii financiare a ,eniturilor 1.65H 1.?5H 2.2?H
9,aluarea renta!ilitatii financiare:
"uncta
3
Calificati, $emnficatie
' Inadaptare
totala
Descre@tere sistematicA cu peste 1/H pe an pentru "rf
) Adaptare
insuficienta
Descre@tere sistematicA su! 1/H pe an pentru "rf
. Adaptare la
limita
0enBinere constantA sau u@oarA scAdere- Cn ultimii trei ani a
"rf
+ Adaptare !una Cre@tere sistematicA a "rf- su! 1/H pe an Cn ultimii doi ani
2 Adaptare foarte
!una
Cre@tere sistematicA a "rf- peste 1/H pe an Cn ultimii trei
ani
"uncta3 oferit: +
"enta!ilitatea financiarA reflectA randamentul utilizArii capitalurilor proprii.
'i,elurile ridicate ale renta!ilitABii financiare ne indicA o acti,itate financiarA
profita!ilA a agentiei.
$e poate o!ser,a o crestere a renta!ilitatii financiare atat a capitalurilor- cat si a
,eniturilor.
.. Diagnosticul ec6ili5rului financiar
3.1 #ilantul financiar
#ilanBul financiar este e=presia ,alorii reale a patrimoniului- cu cea mai mare
pro!a!ilitate de ,alorificare pe piaBA. 9l e,idenBiazA ecili!rul dintre necesarul de finanBat
1acti,ul2 @i resursele disponi!ile la ni,elul entitABii 1pasi,ul2.
In cadrul acestui indicator ,om calcula:
- "ata acti,elor imo!ilizate
'.
1// =
t
i
ai
A
A
R
- unde Ai- acti,e imo!ilizate- At-acti,e totale
- "ata acti,elor circulante
1// =
t
c
ac
A
A
R
- unde Ac ; acti,e circulante
- "ata creantelor
1// =
t
cr
A
Cr
R
- unde Cr ; creante
- "ata sta!ilitatii financiare
1//
+
+
=
t
tl
sf
D Kp
D Kp
R
- unde tl
D
- datorii pe termen lung- t
D
- datorii totale
- "ata autonomiei glo!ale
1//
+
=
t
ag
D Kp
Kp
R
- "ata indatorarii glo!ale
1//
+
=
tl
t
ig
D Kp
D
R
- "ata datoriilor pe termen scurt
t
ts
dts
D Kp
D
R
+
=
- unde
ts
D
- datorii pe termen scurt
Indicatori ),,( ),,1 ),,*
Acti,e imo!ilizate &&666& 3&65(6 2?2(23
Acti,e circulante 13562(6 165?2(6 1&6661.
Acti,e totale 1.5?&(& 235/&65 1?.1(./
Creante 1256532 115&33. 66&2.&
Capital propriu &?(/12 (/&(?& 52.&2.
Datorii pe termen scurt 1225353 153(.32 1/((5?&
Datorii pe termen lung &213/ / /
Datorii totale 1256&.3 153(.32 1/((5?&
"ata acti,elor imo!ilizate 1 ai
R
2
22.61H 1&.??H 1(.21H
"ata acti,elor circulante 1 ac
R
2 5..(&H ?..1/H 63.1/H
"ata creantelor 1 cr
R
2
5&.&6H &..32H &..3(H
'+
"ata sta!ilitatii financiare 1 sf
R
2
2..55H 23.(?H 3?.3(H
"ata autonomiei glo!ale 1 ag
R
2 2?.2&H 23.(?H 3?.3(H
"ata indatorarii glo!ale 1 ig
R
2
2&(.26H 32&.22H 15?.?1H
"ata datoriilor pe termen scurt 1
dts
R
2 /.?/ /.?5 /.52
9,aluarea !ilantului financiar
"uncta
3
Calificativ Semnificatie
' Inadaptare
totala
$tructurA deficitarA a acti,ului 1"ai sau "s J./H2.Insta!ilitate
financiarA datoratA insuficienBei resurselor disponi!ile
1"sf scade continuu peste 1/H pe an sau are o ,aloare su!
2/H2.Autonomie Cn scAdere puternicA pe fondul diminuArii
capitalurilor permanente @i al cre@terii datoriilor 1"ag I (/H
@i scade continuu2.8rad mare de Cndatorare 1"ig J 6/H2.
) Adaptare
insuficienta
$tructurA inadec,atA a acti,ului 1"ai sau "s J6/H2.
$ta!ilitate financiarA redusA ca urmare a resurselor proprii
foarte reduse1"sf I &/H Cn ultimii doi ani2.
Autonomie redusA 1"ag I5/H sau scade continuu J1/H pe
an2.Cre@te Cndatorarea 1"ig- "dts cresc anual cu J1/H @i au
,alori su! 6/H2.
. Adaptare la
limita
$tructurA deficitarA a acti,ului 1"ai- "ac sau "s J?/H2.
$ta!ilitate financiarA la limitA- grad ridicat de Cndatorare pe
termen lung 1"sf I (/H- "dtlJ 6/H2. Autonomia este limitatA
1"ag I(/H2.
Nndatorarea glo!alA este medie 1"ig L(/H..5(H2.
+ Adaptare
!una
$tructurA ecili!ratA a acti,ului 1"ai-"ic- "ac sau "s I5/H-
"s-"cr constante sau u@oarA scAdere- su! 1/H pe an2.
$ta!ilitate financiarA !unA 1"sf J(/H2. Autonomia financiarA
este !unA 1"ag cre@te continuu su! 1/H sau are ,alori J(/H2-
Cndatorarea este redusA 1"ig- "dts I(/H2. 9=istA surse
potenBiale e=terne pentru finanBarea acti,itABii 1"dtl I (/H2.
2 Adaptare
foarte !una
$tructurA idealA a acti,ului 1"ai-"ic- "ac sau "s su! (/H-
"s-"cr Cn scAdere- peste 1/H pe an2.$ta!ilitate financiarA
foarte !unA 1"sf J 6/H2.Autonomie financiarA deplinA
1"agJ6/H2.8rad foarte redus de Cndatorare 1"ig-"dtl- "dts
I&/H2.

3.2 $ituatia neta
'2
Situaia net e,alueazA mAsura Cn care acti,itatea economicA genereazA drepturi
patrimoniale proprietarilor sau o!ligaBii ale acestora- Cn situaBia licidArii Cntreprinderii
1situaBia netA de licidare2.
In cadrul acestui indicator ,om calcula:
- $ituatia neta
pro! a!ans t t
Ch V D A SN =
-
unde a!ans
V
- ,enituri in a,ans- pro!
Ch
- celt cu pro,izioanele
- Indicele situatiei nete
1//
1
=
n
n
SN
SN
SN
I
- Indicele acti,elor totale
1//
1
=
n
n
At
At
At
I
- Indicele datoriilor totale
1//
1
=
n
n
Dt
Dt
Dt
I
Indicatori ),,( ),,1 ),,*
Acti,e totale 1.5?&(& 235/&65 1?.1(./
Datorii totale 1256&.3 153(.32 1/((5?&
Celtuieli cu pro,izioanele / / 2/65.
Venituri in a,ans 223.&. 21..6/ 6(116
$ituatia neta 1$'2 &?(/12 (/&(?& 52..2.
Indicele situatiei nete 1 SN
I
2
- 1/5.22H 12&.6&H
Indicele acti,elor totale 1
At
I
2 - 11...?H ?(.6.H
Indicele datoriilor totale 1 Dt
I
2
- 126..5H 5&.(3H
9,aluarea situatiei nete:
Functa< Calificati, $emnificatie
1 Inadaptare
totala
Valori negati,e ale $' Cn ultimii doi ani. A!atere negati,A a
$'- I$' I ./H. I At I I Dt - ,enituri Cn a,ans @i pro,izioane
nesemnificati,e
2 Adaptare
insuficienta
Valori negati,e ale $' Cn ultimii doi ani. A!atere negati,A sau
poziti,A a $'- I$' Cntre ./H-11/H. I At J I Dt - ,alori
semnificati,e ale Va,ans sau Cpro,
3 Adaptare la Valori poziti,e ale $' Cn ultimii doi ani- sau Cn cre@tere.
'(
limita A!atere poziti,A a $'- I$' I 11/H. I At J I Dt- ,alori certe
ale ,eniturilor Cn a,ans sau pro,izioanelor
& Adaptare
!una
Valori poziti,e ale $' Cn ultimii doi ani. A!atere poziti,A a
$'- I$' J 11/H. I At JI Dt - ,alori nesemnificati,e ale
pro,izioanelor
( Adaptare
foarte !una
Valori poziti,e ale $' Cn ultimii doi ani.
A!atere poziti,A a $'- I$' J12/H.
IAt J I Dt- ,alori semnificati,e ale pro,izioanelor
"uncta3 oferit# +
$ituaBia netA poziti,A @i crescAtoare reflectA cre@terea ,alorii patrimoniale a
societABii- adicA acti,ul net- degre,at de datorii.
$ituaBia netA poziti,A este rezultatul profitului o!Binut de societate din acti,itatea
desfa@uratA @i a rein,estirii acestuia- ca urmare a unei gestiuni economice sAnAtoase.
$ituaBia netA reflectA ,aloarea capitalurilor proprii ale societABii- acestea a,Dnd o
e,oluBie crescAtoare- Cn anul 2//6 faBA de anul 2//?.
3.3 %ondul de rulment
"ondul de rul#ent reprezintA e=cedentul resurselor permanente 1cu scadenBA J 1
an2 asupra necesarului permanent 1acti,e imo!ilizate cu duratA de folosire J1 an2 sau al
necesarului curent 1acti,e curente cu duratA de folosire I1 an2 asupra resurselor
temporare 1cu scadenBA I 1 an2.
In cadrul acestui indicator ,om calcula:
- %ondul de rulment propriu
i#ob in! pro! p
A S Ch Kp "R + + =
- unde in!
S
- su!,entii pentru in,estitii
- %ondul de rulment total
tl p
D "R "R + =
- Indicele fondului de rulment
1//
1
=
n
n
"R
"R
"R
I
'1
- Indicele acti,elor curente
1//
1
=
n
n
Acrt
Acrt
Acrt
I
a!ans c
Ch A Acrt + = - unde
c
A - acti,e circulante
- Indicele resurselor temporare

1//
1
=
n
n
Rte#p
Rte#p
Rte#p
I
a!ans ts
V D Rte#p + =
Indicatori ),,( ),,1 ),,*
Capital propriu &?(/12 (/&(?& 52.&2.
Celtuieli cu pro,izioanele / / 2/65.
$u!,entii pentru in,estitii / / /
Acti,e imo!ilizate &&666& 3&65(6 2?2(23
Datorii pe termen lung &213/ / /
Acti,e curente 1(16(?/ 2/11626 1(1./5?
"esurse temporare 1&(/312 16((.12 11&/?.2
%ond de rulment propriu 25126 1((.15 3????(
%ond de rulment total 562(6 1((.15 3????(
Indicele fondului de rulment - 226.&2H 2&2.2.H
Indicele acti,elor curente - 132.&6H ?(.(/H
Indicele resurselor temporare - 12?..5H 51.&5H
9,aluarea fondului de rulment:
"uncta
3
Calificativ Semnificatie
' Inadaptare
totala
Valori negati,e ale %" Cn ultimii doi ani @i Cn scAdere. I%" I 1//
%" p I / @i Cn scAdere. IAcr I I"temp.
) Adaptare
insufucienta
Valoare negati,A a %" Cn ultimul an. I%" I / sau J/
%" p I / @i Cn scAdere. IAcr I 1// @i I"temp J1//.
. Adaptare la
limita
Valoare negati,A sau u@or poziti,A a %" Cn ultimul an.
%" p I / dar Cn cre@tere. IAcr J 1//.
+ Adaptare
!una
Valoare poziti,A a %" Cn ultimul. I%" J 1//- %" p J / Cn cre@tere
Cn ultimul an. IAcr J I"temp> IAcr J 1// @i I"temp J1//.
2 Adaptare Valoare poziti,A a %" Cn ultimii doi ani. I%" J 1// %" p J / @i Cn
'*
foarte !una cre@tere Cn ultimii doi ani. IAcr J I"temp> IAcr J 1// @i I"temp
I1//.
"uncta3 oferit# 2
%ondul de rulment poziti, reflectA ecili!rul financiar pe termen lung al societABii-
adicA faptul ca societatea @i-a aciziBionat imo!ilizArile numai din surse permanente.
Acesta reprezintA un surplus de surse permanente 1capitaluri permanente2 peste ne,oile
permanente de acoperit 1acti,e imo!ilizate2.
%ondul de rulment are o e,oluBie crescAtoare fa,ora!ilA Cn perioada analizatA-
deoarece capitalul permanent cre@te Cntr-o mAsura mai mare decDt cresc acti,ele
imo!ilizate.
DatoritA fondului de rulment poziti,- societatea dispune de o mar<A de securitate-
care o pune la adApost de e,enimente nepre,Azute.
%ondul de rulment propriu este poziti, @i reflectA autonomia financiarA ridicatA a
societABii- adicA faptul ca ea a utilizat numai surse proprii pentru finanBarea in,estiBiilor Cn
imo!ilizAri corporale.
3.& 'ecesarul de fond de rulment
Necesarul de fond de rul#ent 1'%"2 reprezintA ne,oile de finanBare ciclice-
curente- cele care genereazA !eneficii constante Cn cadrul acti,itABilor de e=ploatare. 9l se
calculeazA ca e=cedent al acti,elor ciclice utilizate Cn procesul de producBie @i resursele
ciclice- reprezentate de o!ligaBiile curente ce sunt asumate Cn cadrul acti,itABii de
e=ploatare.
In cadrul acestui indicator ,om calcula:
- 'ecesarul de fond de rulment
te#p cicl
R A N"R =
- unde
cicl
A
- acti,e ciclice
a!ans ts cicl
Ch I" Cr S A + + + =
- unde ts
I"
- in,estitii financiare pe termen scurt
'4
- Indicele necesarului de fond de rulment
1//
1
=
n
n
N"R
N"R
N"R
I
Indicatori ),,( ),,1 ),,*
Acti,e ciclice 1&16.&& 13/6./. .1&(&2
"esurse temporare 1&(/312 16((.12 11&/?.2
'ecesarul de fond de rulment -31356 -(&?//3 -2252(/
Indicele necesarului de fond de rulment - 1?&3.62H &1.35H
9,aluarea necesarului de fond de rulment
"uncta
3
Calificativ Semnificatie
' Inadaptare
totala
Valori poziti,e ale '%"- Cn cre@tere- I'%" J2//.
Liciditate foarte redusA a acti,elor ciclice @i e=igi!ilitate Cn
timp foarte scurt a datoriilor- deficit important de resurse.
) Adaptare
insuficienta
Valori poziti,e ale '%"- Cn cre@tere- I'%" J1//.
DificultABi de Cncasare sau costuri mari de producBie.
. Adaptare la
limita
Valoare poziti,A a '%" Cn ultimul an- Cn scAdere 1I'%" I /2-
sau: Valoare negati,A a '%" Cn ultimul an-Cn cre@tere-
I'%"J1//
+ Adaptare
!una
Valoare poziti,A sau negati,A a '%"- I'%"J1//.
Indicele datoriilor pe termen scurt mai mic decDt cel al
creanBelor.9=istA o !unA liciditate a creanBelor @i datoriilor pe
termen scurt.9ste asigurat ecili!rul financiar pe termen scurt.
2 Adaptare
foarte !una
Valoare u@or negati,A a '%" Cn ultimii doi ani- I'%"J1//.
Indicele datoriilor pe termen scurt mai mic decDt cel al
acti,elor ciclice.%oarte !unA circulaBie a acti,elor @i a
resurselor
"uncta3 oferit: +
In anii 2//5- 2//?- 2//6- ne,oia de rulment este negati,A- ceea ce reflectA un
surplus al surselor temporare- faBA de ne,oile de capitaluri circulante. AceastA situaBie
poate apArea @i Cn cazul unor deficienBe Cn apro,izionAri- respecti, reCnnoirea stocurilor.
),
In firma e=ista o !una liciditate a creantelor si datoriilor pe termen scurt.
3.( )rezoreria neta
$re%oreria net e=primA e=cedentul acti,elor licide 1trezoreria acti,A2 faBA de
pasi,ele licide 1trezoreria pasi,A2 reflectDnd astfel gradul de ,alorificare al fondului de
rulment prin necesarul de fond de rulment.
In cadrul acestui indicator ,om calcula:
- )rezoreria neta
)' L %" ; '%"
- Indicele trezoreriei nete
1//
1
=
n
n
$N
$N
$N
I
Indicatori ),,( ),,1 ),,*
%ondul de rulment 562(6 1((.15 3????(
'ecesarul de fond de rulment -31356 -(&?//3 -2252(/
)rezoreria neta 1)'2 ..525 ?/2.1. 5/&/2&
Indicele trezoreriei nete - ?/(.((H 6(..3H
9,aluarea trezoreriei nete:
"uncta
3
Calificativ Semnificatie
' Inadaptare
totala
)'I/- %"I/- '%"J/.
Creditele de trezorerie sunt peste ni,elul disponi!ilitABilor
!Ane@ti @i finanBeazA Cn parte in,estiBiile.
) Adaptare
insuficienta
)'I/- %"I/- '%"I/.
Creditele de trezorerie @i datoriile comerciale finanBeazA Cn
parte in,estiBiile.
. Adaptare la
limita
)'I/- %"J/- '%"J/ sau )'J/- %"I/- '%"I/.
Acti,e ciclice mari finanBate Cn parte din credite pe termen
lung sau datoriile pe termen scurt 1comerciale2 finanBeazA Cn
parte in,estiBiile
)'
+ Adaptare
!una
)'J/- %"J/.
Nntreprinderea se autofinanBeazA din resurse proprii sau
comerciale.Disponi!ilitABile sunt peste ni,elul creditelor de
trezorerie- care nu se <ustificA Cn totalitate.
2 Adaptare
foarte !una
)'/- %"J/- '%"J/.
Credite de trezorerie la ni,elul disponi!ilitABilor.
9cili!ru financiar pe toate planurile.
"uncta3 oferit# +
)rezoreria netA este poziti,A pe ansam!lul perioadei studiate- ceea ce reflectA
ecili!rul financiar al societABii pe termen scurt @i foarte scurt.
%iind poziti,A- trezoreria netA reflectA un surplus monetar la sfDr@itul e=erciBiului-
adicA o cre@tere a capacitABii reale de finanBare a in,estiBiilor.
)rezoreria netA CnregistreazA o e,oluBie fa,ora!ila crescAtoare- datoritA pe de o
parte a cre@terii fondului de rulment @i a e,oluBiei ne,oii de fond de rulment- pe de altA
parte.
III. %ota analizei diagnostic a agentiei de turism Kron-tour
'ota analizei diagnostic se calculeaza dupa formula:

=
=

=
1&
1
1&
1
i
i
i
i i
f
f &df
" D
-
unde: i L1...1& 1criterii de analiza diagnostic2
Fdf L 1...( 1puncta<e con,entionale de analiza2
fi L coeficienti de ponderare a importantei criteriilor
&radul de importanta Consecintele neindeplinirii criteriului fi
%oarte importanta 9=trem de gra,e la ni,el de intreprindere 2
0a<or 8ra,e- cu efect sectorial )
$ecundar Izolate- la ni,el compartimental '
))
&
( ( ( 2 ( ( ( ( 2 (
( & ( & ( ( 2 & ( & ( & ( & ( & 2 ( ( (
=
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
= " D
9,aluarea situatiei intreprinderilor:
DF Clasificare ecomandari
' %aliment mascat Di,izare Cn centre de profit. Declan@area procedurii de
insol,enBA pentru centrele neprofita!ile. Conser,area
patrimoniului.
) $ituatie critica "estructurare radicalA:restrDngere acti,itate- scim!are profil-
pieBe> reorganizare administrati,A- retenologizare prin aport
de capital.
. 9cili!ru dificil "estructurare importantA: stimulare ,DnzAri- control celtuieli>
perfecBionare management- in<ecBie de capital.
+ Adaptare
satisfacatoare
Finan7are preferen7ial8 a activit87ilor9 in3ec7ii moderate de
capital.
2 Via!ila in mediu
concurential
Dez,oltare afacere: produse @i pieBe noi- promo,are produse-
in,estiBii tenice @i tenologice.
%uziune- a!sor!Bie sau ,Dnzare.
I:. Concluzii
In urma analizei diagnosticului financiar al agentiei de turism Kron-tour putem
trage concluzia ca situatia intreprinderii este !una.
Cifra de afaceri- producti,itatea- renta!ilitatea comerciala- renta!ilitatea economica
si renta!ilitatea financiara cresc de la an la an.
In ultimul an scad datoriile pe termen scurt- iar datoriile pe termen lung sunt
acitate integral.
).

S-ar putea să vă placă și