Sunteți pe pagina 1din 65

I STORI A ROMNI EI .

TRANSI LVANI A, Volumul I ,


Edit. George Bariiu, Cluj-Napoca, 1997, p.544-646.Capitolul V

PRINCIPATUL TRANSILVANIEI
SUB SUZERANITATE OTOMAN (1541-1691)

Dr. Avram Andea
Dr. Susana Andea

1. Legatul politic al lui Mailat
2. Strile mpotriva jocului dinastic
3. Primejdia duplicit#ii lui Martinuzzi
4. Un principe dominat de consilieri
5. Sistemul na#iunilor politice
6. Reforma $i religiile recepte
7. Problema na#iunii romne
8. Ortodoxia, religie tolerat
9. Contrareforma $i principii Bathore$ti
10. Mijloace $i ini#iative culturale
11. Liga sfnt $i 'rile Romne
12. Mihai Viteazul: unificare $i speran#
13. Restaura#ie $i team
14. Un principe al bunei vecint#i
15. Neutralizarea strilor $i succesul reformelor
16. Diploma#ie $i prestigiu european
17. Autoritatea princiar ntre stri $i pretenden#i
18. Politica bunurilor personale
19. Politica de confederare a #rilor romne
20. Succes diplomatic $i decep#ii confesionale
21. Veleit#i princiare $i pierderi teritoriale
22. Fac#iuni nobiliare $i stabilitate princiar
23. Refacerea economic $i veniturile #rii
24. Rivalitate $i pruden#
25. Statornicia bunei vecint#i
26. Atrac#ia prestigiului polon
27. Proiecte $i contrapropuneri
28. Diploma#ie $i armat


1. LEGATUL POLITIC AL LUI MAILAT

Cu individualitatea sa geografic( marcant(, cu suportul s(u etno-demografic aparte, cu
sistemul s(u economic distinct, cu structurile sale sociale specifice $i, mai ales, cu propriul
sistem de st(ri $i de institu#ii politice, rezultate dintr-o ndelungat( evolu#ie n cadrul
voievodatului, Transilvania se ndrepta, la mijlocul secolului al XVI-lea, spre o organizare
statal( de sine st(t(toare. Procesul era favorizat, dac( nu ajutat, de pr(bu$irea Ungariei n
urma nfrngerii de la Mohcs (1526), eveniment care a prilejuit nu numai interven#ii str(ine
n lupta pentru st(pnirea regatului, ci $i afirmarea $i reu$ita voievodatului de a se constitui
ntr-un stat distinct, dup( modelul oferit de 'ara Romneasc( $i Moldova.
Aceast( tendin#(, expresie a dezvolt(rii istorice a Transilvaniei, nu a putut fi suprimat(
de lupta angajat( ntre Ferdinand de Habsburg $i Ioan Zpolya pentru salvarea integrit(#ii
regatului Ungariei $i dobndirea st(pnirii acestuia. ndoita ncoronare a celor doi pretenden#i
ca regi ai Ungariei a deschis seria conflictelor militare $i a aranjamentelor diplomatice. n
lipsa unor for#e suficiente angajate n lupt( $i pe fondul unei atitudini ezitante a nobilimii
regatului nici unul dintre competitori nu-$i poate adjudeca victoria, ajungndu-se la
compromisul din tratatul de la Oradea (1538) care agraveaz( criza politic( $i determin( curnd
interven#ia militar( a sultanului Soliman Magnificul.
n aceast( situa#ie complex( voievodul de origine romneasc( *tefan Mailat grupeaz(
n jurul s(u o mare parte a st(rilor transilvane $i constituie o partid( potrivnic( regelui Ioan
Zpolya, declan$nd n anii 1539-1541 o puternic( mi$care de desprindere a Transilvaniei din
regatul Ungariei. Buni cunosc(tori ai sl(biciunii regilor competitori, dezam(gi#i n a$tept(rile
unui ajutor cre$tin dezinteresat, nelini$ti#i de gndul redeschiderii conflictului dinastic prin
c(s(toria lui Zpolya cu Isabella (1539) $i cuprin$i de teama primejduirii din partea Turciei n
plin( ascensiune, participan#ii la ac#iunea politic( a lui Mailat ignor( veleit(#ile pretenden#ilor
regali $i ncearc( transformarea Transilvaniei ntr-un stat autonom sub suzeranitatea Por#ii.
Scopul mi$c(rii era bine cunoscut n epoc(, umanistul Anton Verancsics, slujba$ al bisericii
din Alba Iulia, putnd scrie la 12 martie 1540 c( Mailat mpreun( cu asociatul s(u Balassa se
preg(tesc s( cuprind( Transilvania $i s( o despart( de Ungaria, pentru a o st(pni cu ajutorul
$i n n#elegere cu Turcul, n fiecare an pl(tind tribut, la fel precum domnii Moldovei $i '(rii
Romne$ti.
n ac#iunea sa, *tefan Mailat s-a sprijinit pe nobili, pe secui $i mai ales pe for#ele
romne$ti din cuprinsul propriilor st(pniri - precum 'ara F(g(ra$ului, domeniile Vin# $i
Vurp(r -, din #inuturile de margine Hunedoara $i Banat, la care se ad(ugau feudele moldovene.
Nimic mai firesc pentru un descendent din boieri f(g(r($eni dect a se nconjura de familiari
romni, precum nobilul Ludovic de Mtnic, c(pitanul de o$ti Mihail de Pe$ti$, vigesimatorul
Matei Literatul din Densu$ $i popa Grama, cu rosturi de cancelar $i diplomat al voievodului.
Nu a fost ocolit nici sprijinul din partea domnilor de peste Carpa#i, dovad( c(, la 10 aprilie
1540, *tefan L(cust( al Moldovei era gata s(-i trimit( o$teni n ajutor, oferindu-$i la nevoie

participarea n persoan(, n timp ce o$tile muntene, trimise n acela$i scop de Radu Paisie, se
g(seau la 12 august 1540 n sudul Transilvaniei.
Cump(nind noul raport de for#e statornicit prin moartea regelui Zpolya $i prin
revenirea lui Mailat $i Balassa n fruntea voievodatului, dieta de la Sighi$oara le ncredin#a la
29 august soarta #(rii n calitate de c(pitani generali $i f(cea cunoscute prin soli hot(rrile sale
domnilor din 'ara Romneasc( $i Moldova c(rora le oferea prietenia. ntre timp *tefan Mailat
$i sus#in(torii s(i au intervenit la Poart(, ob#innd din partea sultanului trimiterea unui sol
care, la nceputul lui septembrie 1540, cerea reprezentan#ilor st(rilor, ntruni#i la Biertan, s(-l
recunoasc( pe Mailat de st(pn legitim. n condi#iile existen#ei unor deosebiri de interese $i
p(reri ntre participan#i, mul#i oscilnd ntre Mailat, Isabella $i Ferdinand, r(spunsul solicitat a
fost amnat. Dar timpul $i demersurile pe lng( sultan ale v(duvei Isabella $i ale p(rintelui
acesteia, regele Sigismund I al Poloniei, au dat c$tig de cauz( acestora $i minorului Ioan
Sigismund Zpolya, pentru care a fost ob#inut( recunoa$terea succesiunii.
Prin aceast( revenire a sultanului asupra hot(rrii ini#iale favorabile lui Mailat,
destinul politic al acestuia era pecetluit, dar nu $i a formulei statale pe care a ini#iat-o $i a
promovat-o. Pentru moment, voin#a transilv(nenilor $i a domnilor sprijinitori din 'ara
Romneasc( $i Moldova p(rea nfrnt( de interven#ia Turciei $i a Poloniei, dar campania
victorioas( a sultanului Soliman asupra Budei (1541) a tran$at definitiv problemele litigioase.
De acum Ungaria Central( $i de Sud mp(rt($ea soarta pa$alcului turcesc, p(r#ile nord-
vestice ale regatului defunct reveneau lui Ferdinand de Habsburg iar voievodatul Transilvaniei
cu Banatul $i Partium pn( la Tisa se constituiau de fapt, dincolo de titulaturi $i formule
diplomatice, ntr-un principat autonom sub suzeranitatea Por#ii Otomane. Noua ordine politic(
instituit( a fost recunoscut( $i sanc#ionat( de reprezentan#ii st(rilor prin hot(rrile dietelor din
anii 1541-1543 #inute la Debre#in, Trgu Mure$, Turda $i Cluj, urmnd ca de acum
principatele s(-$i formeze $i definitiveze propriile structuri institu#ional-statale.


2. STRILE MPOTRIVA JOCULUI DINASTIC

Amenin#ate din interior $i din afar(, ngrozite de spectrul mi$c(rilor sociale $i
religioase, tem(toare de puterea turcilor $i ngrijorate de sl(biciunea $i lipsa de fermitate a
Habsburgilor, st(rile $i strng rndurile, se n#eleg pentru a-$i men#ine $i consolida
privilegiile, adncind individualitatea statului transilvan. Prin esen#a lor st(rile sunt departe de
a ac#iona pro regalitate, fiind dominate de un puternic egoism de cast( c(ruia rvnesc s(-i
subordoneze guvernarea #(rii. Dar mpotriva aspira#iilor lor, minoratul lui Ioan Sigismund a
f(cut ca puterea n stat s( ajung( n minile episcopului Gheorghe Martinuzzi care, dup(
c$tigarea ncrederii turcilor, n calitate de trezorier al #(rii $i mai apoi de loc#iitor al fiului
regelui, a ini#iat cu abilitate $i a reu$it, pentru un timp, s( aduc( Transilvania cu p(r#ile
vestice sub st(pnirea lui Ferdinand de Habsburg.
Astfel, dup( negocieri ascunse #(rii, a ncheiat cu acesta tratatul secret de la Gil(u
(decembrie 1541) prin care Ioan Sigismund, nc( neales $i nencoronat de st(ri, dar recunoscut


$i sprijinit de turci, urma s( renun#e la Transilvania, Banat $i Partium, $i s( restituie lui
Ferdinand coroana p(rinteasc( a Ungariei, primind n schimb domeniul cet(#ii Scepus $i
recunoscndu-i-se titlul de duce. Att prin formul(rile dezonorante la adresa lui Ioan
Sigismund, ct mai ales prin prevederile sale, tratatul implica o grav( degradare a statutului
politic al Transilvaniei, de unde $i teama aducerii lui la cuno$tin#a st(rilor. Dac( se putea
conta pe sprijinul sa$ilor, constan#i pn( acum n fidelitatea fa#( de Ferdinand, nu acela$i lucru
se putea a$tepta din partea majorit(#ii nobililor $i secuilor, a locuitorilor F(g(ra$ului,
Hunedoarei, Banatului, Chioarului $i a celor din feudele domnilor romni. Nemul#umirea $i
ostilitatea acestor for#e, nzestrate cu un p(trunz(tor sim# politic, au izbucnit cu putere n
condi#iile campaniilor militare turco-imperiale din anii care au urmat $i la care au participat $i
domnii din Moldova $i 'ara Romneasc(.
Dincolo de sor#ii schimb(tori ai confrunt(rilor militare, st(rile preocupate a-$i p(stra
libert(#ile $i privilegiile $i, pe deplin con$tiente de primejduirea propriilor interese $i strng
rndurile, st(ruie n rennoirea vechii uniuni $i n redefinirea scopurilor acesteia. Dietele
#inute la Trgu Mure$ $i Turda, n ianuarie, respectiv n martie 1542, reu$esc, n urma unor
concesii $i garan#ii acordate sa$ilor, s( a$eze conlucrarea dintre cele trei na#iuni politice pe
principiul dietelor generale $i a reprezent(rii egale. Astfel, la Turda s-a hot(rt ca n Consiliul
locumtenen#ial al #(rii comitatale, scaunele secuie$ti $i ora$ele s(se$ti, fiecare n num(r de
$apte, s( fie reprezentate prin tot at#ia membri, la care s( se adauge un reprezentant al
capitlului din Alba Iulia. Pe temeiul acestei generoase egalit(#i ntre st(pni s-a convenit
asupra aducerii de la Lipova la Alba Iulia a Isabellei $i a fiului, urmnd ca pe viitor cele trei
na#iuni s( ac#ioneze n comun, cu ntreaga putere militar( $i sub amenin#area pedepsei
capitale, mpotriva oric(rui du$man din afar( $i din interiorul #(rii. F(r( ndoial(, hot(rrile
luate sub jur(mnt erau prilejuite de ndoita team( a st(rilor att de interven#iile str(ine
turce$ti $i romne$ti, ct $i de tulbur(rile interne provocate de acestea.
n timp ce st(rile reg(site n unitatea lor erau preocupate s( pun( bazele sistemului
constitu#ional al #(rii, iscusitul Martinuzzi ncrez(tor n victoria lui Ferdinand asupra turcilor
$i doritor a-i supune Transilvania, Banatul $i Partium, ob#inea n dieta de la Cluj (august 1542)
trimiterea de soli la Viena cu oferta unei supuneri condi#ionate de garantarea vechilor drepturi
$i libert(#i ale celor trei na#iuni, plus ap(rarea de orice du$mani interni $i externi. E$ecul
campaniei din vara acestui an $i temerile strnite de p(trunderea n octombrie a lui Petru Rare$
n Transilvania, c(ruia i s-au al(turat secuii, au determinat st(rile $i l-au obligat pe Martinuzzi
s(-$i schimbe atitudinea fa#( de Ferdinand, dieta ntrunit( n decembrie 1542 la Turda lund
hot(rri semnificative pentru momentul de cump(n( n care se g(sea #ara. Astfel, ntr-o prim(
faz(, reprezentan#ii celor trei na#iuni n numele concordiei adev(rate $i fr(#e$ti decid
ncredin#area conducerii #(rii lui Martinuzzi, n calitate de jude suprem, al(turi de care urma s(
fie numit $i un principes, ambii angaja#i $i ajuta#i de ora$e $i cet(#i n ap(rarea de du$manii
invadatori $i de sprijinitorii acestora. Se p(rea c( autorii acestor hot(rri au g(sit o formul(
politic( proprie pentru viitorul #(rii, aceea a unui principat rupt de orice idee dinastic(, venit(
fie dinspre Ferdinand, fie dinspre familia Zpolya.

Dar numai la dou( zile dup( aceste hot(rri, n 22 decembrie 1542, acelea$i st(ri, sub
presiunea Isabellei $i a sus#in(torilor ei, revin asupra deciziilor precedente, acceptnd
supunerea fa#( de regina v(duv( $i convenind asupra m(surilor fiscale $i militare necesare
ap(r(rii #(rii. Prin aceast( apropiere ntre st(ri $i Isabella se realiza pacificarea #(rii $i izolarea
partizanilor lui Ferdinand, deschizndu-se de acum calea supunerii fa#( de turci.
Dietei ntrunit( n februarie 1543 la Cluj nu i-a r(mas dect s( hot(rasc( plata
tributului fa#( de sultan $i trimiterea unei solii, format( din cte un reprezentant al fiec(rei
na#iuni care s( cear( confirmarea n fruntea #(rii a fiului regelui Ioan $i a dreptului
st(rilor, ca la moartea acestuia, de a-$i putea alege $i avea drept principe (princeps) un
candidat din snul na#iunilor. Aceast( libera electio a viitorului principe exprima cu putere
voin#a $i concep#ia politic( a st(rilor transilvane, doritoare $i preocupate a nlocui tradi#ia
voievodului numit cu aceea a principelui eligibil.


3. PRIMEJDIA DUPLICIT#II LUI MARTINUZZI

Principatul autonom sub suzeranitatea Por#ii Otomane, la care s-au al(turat $i
comitatele vestice prin trimiterea de reprezentan#i n dieta de la Turda din august 1544,
constituie f(r( ndoial( un succes al st(rilor $i se bucura, n acela$i timp, de sprijinul domnilor
din '(rile Romne. Noile structuri politice vor fi ns( curnd amenin#ate de politica
duplicitar( a lui Martinuzzi, de rivalitatea acestuia cu Isabella $i cu Petru Petrovici, comitele
de Timi$ $i st(pnul Banatului, ajungndu-se prin ac#iunile militare ale lui Ferdinand la
cucerirea $i nst(pnirea acestuia n Transilvania (1551-1556).
Succesele nregistrate n direc#ia consolid(rii principatului n anii 1542-1544 au fost
favorizate de victoriile ob#inute de turci mpotriva imperialilor n Ungaria, urmate de
semnarea ntre cele dou( imperii a tratatelor de la Adrianopol (1545) $i Constantinopol (1547)
prin care cei doi monarhi, Carol Quintul $i Soliman Magnificul, se angajau s( renun#e pe
viitor la ostilit(#i $i s( recunoasc( fiecare situa#ia existent( a st(pnirilor $i zonelor de
influen#(. n noile mprejur(ri externe Transilvania cu p(r#ile vestice p(reau s(-$i fi g(sit
lini$tea necesar( pentru propria a$ezare institu#ional(, cnd rivalitatea episcopului Martinuzzi
cu Isabella $i Petru Petrovici duce la un veritabil r(zboi al nervilor, dominat de intrigi $i
tratative secrete, soldate cu ncheierea n#elegerii de la Nyirbtor (1549). Prin aceasta Isabella
$i fiul s(u urmau s( renun#e la Transilvania n favoarea lui Ferdinand de Habsburg, s( cedeze
acestuia coroana ungar(, s( primeasc( drept recompens( ducatele Oppeln $i Ratibor din
Silezia, n timp ce Martinuzzi $i p(stra demnitatea de loc#iitor al noului st(pn, care se angaja
s( trimit( armata german( pentru ap(rarea #(rii. Nemul#umit( de aceste prevederi, Isabella
denun#( pe Martinuzzi sultanului, cernd ajutor pentru ndep(rtarea acestuia $i pentru
z(d(rnicirea punerii n aplicare a tratatului. Ca urmare ntre sus#in(torii Isabellei $i partizanii
lui Martinuzzi izbucne$te conflictul armat, episcopul solicitnd, n iunie 1550, interven#ia
grabnic( a imperialilor pentru cucerirea Transilvaniei. Sultanul, n#elegnd primejdia c(derii
#(rii sub st(pnirea lui Ferdinand, porunce$te st(rilor s( se ridice mpotriva lui Martinuzzi


pentru a-l prinde $i trimite captiv la Constantinopol. n acela$i timp pa$alele de la Dun(re $i
domnii din Moldova $i 'ara Romneasc( primeau ordine s( fac( preg(tirile necesare
interven#iei militare pentru sus#inerea Isabellei. Aceasta nume$te de guvernator n locul lui
Martinuzzi pe Petru Petrovici care p(trunde n Transilvania cu for#ele de care dispune, fiind
ajutat de o$tile pa$ei de la Buda $i a domnilor romni, Ilie Rare$ $i Mircea Ciobanul.
Martinuzzi aflat pentru moment n dificultate c$tig( pe secui $i reu$e$te s( nfrng( rnd pe
rnd alia#ii veni#i mpotriva sa, dar n lipsa for#elor solicitate lui Ferdinand $i socotind
atitudinea st(rilor se vede nevoit a accepta din nou colaborarea cu Isabella.
Revenit la putere Martinuzzi reia jocul s(u politic duplicitar, ncercnd s( ndep(rteze
suspiciunile turcilor prin plata tributului $i trimiterea unei solii care s(-l dezvinov(#easc( fa#(
de sultan, n timp ce ntre#inea o bogat( coresponden#( secret( cu Ferdinand, preg(tind, n
fapt, nst(pnirea acestuia asupra Transilvaniei. Astfel, s-a ajuns din nou, n mai 1551, la o
situa#ie conflictual( militar(, tran$at( de sosirea n Transilvania a trupelor generalului
Castaldo care aduceau cu sine n locul nchin(rii #(rii, regimul de ocupa#ie, revenindu-se la
formula voievozilor numi#i. Aceast( sc(dere a statutului politic al #(rii, consacrat( prin
abdicarea Isabellei $i a fiului care iau drumul pribegiei, era nso#it( de perspectivele unei
fiscalit(#i excesive $i a promov(rii str(inilor n slujbe. De aici ngrijorarea celor ntruni#i n
dieta de la Trgu Mure$ (dcembrie 1551) care cer lui Ferdinand s( fie l(sa#i n vechile libert(#i
$i drepturi, s( aib( voievod numit ex natione Hungarica, adic( dintre nobilii #(rii, $i s( li se
dea, ca unor buni cunosc(tori ai legilor $i obiceiurilor, toate beneficiile $i slujbele, att ale
cet(#ilor ct $i ale ora$elor.
Acceptarea acestor hot(rri dietale de generalul Castaldo nu a fost de natur( s(
lini$teasc( st(rile, deoarece num(rul prea mic al trupelor imperiale din Transilvania nu putea
mpiedica amenin#(rile $i interven#iile turcilor $i ale domnilor romni sprijinitori ai Isabellei $i
a lui Ioan Sigismund. Mai mult, datorit( sl(biciunii $i inactivit(#ii lui Castaldo, partea vestic(
a Banatului este cucerit( de turci $i transformat( n pa$alc (1552), n timp ce n Transilvania
tulbur(rile se #in lan#, exprimnd starea de nemul#umire general(. Departe de a consolida $i
asigura ap(rarea #(rii mpotriva turcilor, Ferdinand ini#iaz( cu ace$tia tratative de supunere $i
de plat( a tributului. Dar refuzul categoric al turcilor de a-i recunoa$te st(pnirea
Transilvaniei, fie $i n condi#ii de vasalitate, la care se ad(ugau excesele regimului de ocupa#ie
militar( sporesc num(rul sus#in(torilor Isabellei.
O parte din secui nemul#umi#i de acest regim $i nelini$ti#i de cre$terea d(rilor se
ntrunesc n adunarea de la Trgu Mure$ (iunie 1553) $i hot(r(sc s( intervin(, prin mijlocirea
domnului Mircea Ciobanul, cu scrisori la Poart( pentru ca acestea s( nu-l accepte pe
Ferdinand. Aceea$i atitudine a secuilor r(bufne$te $i n iulie 1553, cnd, potrivnici numirii de
voievozi n fruntea Transilvaniei, se adreseaz( lui Petrovici ca acesta s( cear( ajutorul
sultanului $i al domnilor din 'ara Romneasc( $i Moldova pentru readucerea n #ar( a
Isabellei $i a fiului acesteia. ntre timp e$ueaz( $i ncerc(rile lui Ferdinand de a ob#ine
medierea $i bunele oficii ale domnilor Alexandru L(pu$neanu $i P(tra$cu cel Bun n
tratativele cu Poarta, ajungnd treptat s( fie p(r(sit de proprii sus#in(tori, inclusiv de
patriciatul s(sesc.

St(rile greu ncercate de luptele ntre frac#iuni $i permanent amenin#ate cu interven#ia
din afar( decid, n dieta de la Trgu Mure$ (decembrie 1555), nfiin#area unei armate
permanente care s( apere adev(ratele interese ale #(rii. n func#ia de c(pitan suprem, acceptat
$i de secui, a fost ales Melchior Balassa, hot(rndu-se $i trimiterea de soli la domnii romni $i
la Petru Petrovici, semn al nceputului ruperii leg(turilor cu Ferdinand $i al orient(rii ferme
spre turci. Aceast( schimbare a fost pe deplin nf(ptuit( n februarie 1556, odat( cu intrarea n
Transilvania a trupelor din Banat ale lui Petrovici, ale hatmanului Mo#oc din Moldova $i ale
vornicului Socol din 'ara Romneasc(.
Sub presiunea acestora sa$ii $i trimit delega#i la dieta general( convocat( de Petrovici
$i ntrunit( la Sebe$ n 8 martie 1556, care, lund n considerare scrisorile $i poruncile primite
de la Soliman $i de la Ferdinand, exprim( p(rerea c( acesta din urm( se #ine numai de
promisiuni pe care nu le poate onora, ducnd #ara la primejdie $i ruin(. De aceea se hot(r($te
ascultarea fa#( de Petrovici $i turci, acceptndu-se aducerea n #ar( a lui Ioan Sigismund
Zpolya c(ruia sultanul i acordase tronul pe via#(. Totodat( st(rile l aleg pe Ioan Sigismund
ca principe $i rege al #(rii $i numesc, pn( la sosirea acestuia din Polonia, ca loc#iitor pe
Petru Petrovici ajutat de un consiliu format din cte doi reprezentan#i ai fiec(rei na#iuni
politice.
Cu aceast( hot(rre formula principatului eligibil sub suzeranitatea Por#ii biruia nc( o
dat( regimul ocupa#iei habsburgice cu numirea de voievozi redu$i la statutul de slujba$i, iar
st(rile $i reg(seau unitatea de ac#iune politic( pe temeiuri egalitare n cadrele unui sistem
constitu#ional bazat treptat pe cele trei na#iuni politice $i patru religii recepte.


4. UN PRINCIPE DOMINAT DE CONSILIERI

Dac( instaurarea ocupa#iei imperiale a fost posibil( prin abilitatea $i diploma#ia lui
Martinuzzi, r(spl(tit dealtfel prin asasinat pentru serviciile sale, men#inerea generalului
Castaldo n Transilvania, mpotriva voin#ei $i a intereselor st(rilor, constituia doar o chestiune
de timp. Astfel se explic( p(r(sirea total( a lui Ferdinand de c(tre sus#in(tori, nct episcopul
s(u credincios Paul Bornemisza i putea scrie din Gil(u, la 15 martie 1556, c( #ara aceasta a
p(r(sit cu totul pe maiestatea voastr(, care nu mai are n ea nici o autoritate, nici m(car ntr-un
singur sat.
Confruntate cu o asemenea stare de spirit vecin( cu ostilitatea trupele lui Ferdinand
pierd, rnd pe rnd, cet(#ile $i ora$ele nt(rite, inclusiv Sibiul r(sculat, care trec de partea lui
Petrovici ajutat de o$tile domnilor romni. Acestea str(bat victorioase Transilvania r(scolind
sentimentele romne$ti, dar $i temerile st(rilor care se preocup( de scoaterea acestora din #ar(.
Reu$ita r(mne par#ial(, deoarece la sfr$itul lui august 1556 o$tile lui P(tra$cu cel Bun $i
Alexandru L(pu$neanu p(trund din nou n Transilvania pe la Bra$ov, respectiv pe la Bistri#a,
pentru a se ndrepta spre Satu Mare, unde, din porunca sultanului, trebuia a$teptat Ioan
Sigismund $i mama sa Isabella pentru a fi readu$i n #ar(.


La 22 septembrie 1556 ace$tia intrau n Cluj nso#i#i de ceau$ul turcesc $i de boierii
domnilor romni, inaugurnd un curs nou n via#a politic( a #(rii. Dieta ntrunit( n acela$i
ora$, la sfr$itul lunii noiembrie, ncredin#a Isabellei, pn( la majoratul fiului s(u, autoritate
deplin( n toate problemele #(rii, att de politic( intern( ct $i extern(, de la dreptul de a face
danii $i de a dispune de veniturile regaliene, la cel de numire a dreg(torilor civili $i militari, de
la competen#ele judiciare la cele fiscale $i pn( la dreptul de a primi $i de a trimite soli. n
schimb, celor trei na#iuni din Transilvania $i nobilimii din p(r#ile Ungariei inclus( n
principat li se recuno$teau toate libert(#ile $i privilegiile, inclusiv dreptul de a-$i readuce
supu$ii fugi#i n ultimii doi ani. Cu toate aceste competen#e largi recunoscute Isabellei puterea
politic( n stat se exercita n fapt prin conlucrarea cu dieta $i consiliul princiar, acesta din
urm( constituit din oameni noi, lega#i de curte $i proveni#i fie dintre nobilii de rnd, unii
romni, fie dintre str(ini.
Astfel, dup( o perioad( de tranzi#ie n care consilierii au fost recruta#i din rndul unor
vechi $i mari familii, precum Bthory, Pernyi $i Kendi sau a unora venite recent din Ungaria,
precum Verancsics $i Batthyny, odat( cu hot(rrile dietei din 1558 de la Turda, care fixeaz(
num(rul membrilor sfatului princiar la doisprezece, ace$tia vor fi numi#i, mai ales, dintre
familiarii cur#ii.
Cancelaria #(rii a fost ncredin#at( nobilului de origine romn( Mihail Csky, numit $i
Mihail Valahul, un distins umanist $i teolog cu studii la Cracovia. Catolic la nceput, a trecut
printre cei dinti la luteranism, sa$ii g(sind n el un mare sus#in(tor. Din arhidiacon de
Hunedoara, canonic $i decan de Alba Iulia a ajuns n 1550 secretar intim al Isabellei, pe care a
nso#it-o n pribegia sa din Polonia (1551-1556). Om de ncredere al reginei $i a lui Ioan
Sigismund a fost numit $i a de#inut ntre 1556 $i 1571 func#ia de mare cancelar, consilier
suprem $i loc#iitor al principelui (1564), fiind unul dintre intimii acestuia. Prin chibzuiala $i
priceperea sa a dominat epoca domniei lui Ioan Sigismund Zpolya, fiind unul din marii
artizani ai climatului de toleran#( religioas( din Transilvania epocii Reformei.
Un alt consilier de seam( a lui Ioan Sigismund a fost romnul Ga$par Bekes, ridicat
dintre familiarii lui Petru Petrovici $i ajuns ntre 1567-1571 tezaurar al #(rii. A ndeplinit n
mai multe rnduri solii de ncredere, soldate cu succes, pe lng( sultanii Soliman cel Mare $i
Selim II, tot lui revenindu-i meritul negocierii $i ncheierii cu mp(ratul Maximilian II a
tratatului de la Spira (1579) prin care se recuno$tea pentru prima dat( lui Ioan Sigismund
Zpolya titlul de PRINCEPS TRANSYLVANIAE ET PARTIUM REGNI HUNGARIAE. n epoc(
trecea drept un mare prieten al italienilor, st(pnea foarte bine n conversa#ie limba latin(, a
mbr(#i$at de timpuriu luteranismul, dar a murit unitarian, fiind unul din spiritele tolerante de
la curtea princiar(. Prin z(logiri $i prin danii din partea principelui, Ga$par Beke$ a adunat
ntinse st(pniri, precum domeniul F(g(ra$ului, al Aiudului $i cet(#ii Gurghiului sau
numeroase sate n comitatele Bihor, Alba $i n banatul Lugojului $i Caransebe$ului, ncercnd
f(r( succes, la moartea lui Ioan Sigismund (1571) $i n competi#ie cu *tefan Bthori, s( ajung(
principe.
Administrarea $i supravegherea ntregii cur#i princiare de la Alba Iulia a fost
ncredin#at(, ntre anii 1559-1563, nobilului catolic Andrei Bthori, urmat n aceast( slujb( de

luteranul Grigore Apafi (1563-1575), care a f(cut parte din consiliul princiar timp de dou(
decenii (1564-1584). La curtea chivernisit( de acesta au tr(it $i au slujit cu sfatul mai mul#i
str(ini invidia#i $i temu#i pentru influen#a lor asupra principelui. Dintre ace$tia am aminti pe
medicul italian Giorgio Blandrata, sfetnic de tain(, adus de la curtea regal( din Polonia $i
avnd o mare nrurire asupra principelui boln(vicios, pe care l-a atras la calvinism. Printre
sfetnicii influen#i era socotit $i polonezul Stanislav Niezowszky, paharnic al principelui $i
loc#iitor al marelui cancelar Csky, de religie luteran(, prieten al italienilor de la curte $i
c(s(torit cu domni#a Zamfira, fiica lui Moise Vod( din 'ara Romneasc(.
ntre membrii consiliului princiar s-a num(rat, ntre 1556-1578, $i b(n(#eanul Cristofor
Hagymsi cunoscut prin rosturile sale militare, fiind numit c(pitan al cet(#ii Huszt (1557-
1564), apoi c(pitan suprem al oastei #(rii (1566) $i al cet(#ii Oradea (1567), ascensiunea sa
datorndu-se sc(derii importan#ei familiei Bthori dup( pacea de la Satu Mare (1565).
Hagymsi era de religie luteran( dar n raporturi amicale cu frunta$ul unitarian Iacob
Paleologul, avnd n subordine o serie de comandan#i destoinici precum luteranul Farka$
Bornemisza, sprijinitorul lui *tefan Tom$a mpotriva lui Despot Vod(, calvinul Anton
Nyakazo, catolicul Gabriel Mailat, fiul voievodului *tefan Mailat, Mihail Rcz, Gheorghe
Bebek, Toma Dacz $i *tefan Horvth, despre ace$tia din urm( italianul Gromo afirmnd c(
nu sunt catolici, dar nici cu totul calvini $i nici luterani nd(r(tnici, dovad( a spiritului de
toleran#( religioas( ntre#inut la curte $i promovat n armat(.
Dintre consilierii $i colaboratorii principelui un loc aparte l-au ocupat magna#ii
Cristofor $i *tefan Bthori, adev(ra#i stlpi neclinti#i ai religiei catolice n toat( #ara, cum i
caracterizeaz( acela$i Gromo, binevoitori fa#( de italieni $i buni cunosc(tori ai limbii acestora.
Fratele celor doi magna#i, Andrei Bthori s-a c(s(torit cu Margareta, fiica amintitului voievod
*tefan Mailat $i sora lui Gabriel Mailat, cunoscuta mam( a cardinalului $i principelui Andrei
Bthori (1599). Sprijinitor al catolicilor $i colaborator al principelui a fost $i secuiul Paul
Becz, dup( cum Ioan Sigismund Zpolya $i-a avut consilieri $i din rndul sa$ilor, n primul
rnd pe Petru Haller (1557-1569) care a renun#at definitiv la pozi#ia sa filohabsburgic(.
Cu asemenea sf(tuitori recruta#i dintre localnici dar $i dintre str(ini, cu deosebire
polonezi $i italieni, cu oameni noi n(l#a#i n rang pentru calit(#ile personale $i mp(rt($ind o
larg( toleran#( confesional( principele Ioan Sigismund a putut asigura att consolidarea ct $i
afirmarea originalit(#ii noului stat.

5. SISTEMUL NA#IUNILOR POLITICE

n conducerea #(rii Ioan Sigismund Zpolya $i Isabella au fost ajuta#i att de consilieri,
ct $i de st(ri ale c(ror ini#iative $i rosturi au fost hot(rtoare n momentele de cump(n( ale
evolu#iei structurilor politice de la voievodat la principat.
nceputurile cristaliz(rii $i dezvolt(rii sistemului de st(ri n Transilvania sunt
cunoscute nc( din epoca voievodatului, dar definitivarea acestui sistem $i fixarea
terminologiei sale apar#ine secolului al XVI-lea. Acum mai vechea uniune fr(#easc(
(fraterna unio) sau universitas cu n#elesul s(u social $i alc(tuit( nc( din septembrie 1437 la


C(plna din nobili, secui $i sa$i (Nobiles, Siculi et Saxones) va apare n hot(rrile dietei de la
Sighi$oara din 1506 sub numele de tres nationes, Nobiles videlicet, Siculi et Saxones,
denumire care se va men#ine constant n actele dietale. Sub acest nume, c(pitanul
Transilvaniei, *tefan Mailat convoca la 12 octombrie 1540 st(rile pentru dieta general( de la
Trgu Mure$, dup( cum $i n hot(rrile din anii 1542-1548 ale dietelor #inute la Turda $i Cluj
nobilimea, secuii $i sa$ii sunt cuprin$i sub aceea$i formul( de domini regnicolae trium
nationum regni Transilvaniae. Noua terminologie era de factur( umanist( $i comporta n
general un n#eles etnic-teritorial, f(r( a exclude $i un anume sens social, de om de neam.
Aceasta explic( dealtfel $i ncet(#enirea termenului de natio n Transilvania, unde se introduce
cu dublul n#eles att social-juridic, ct $i etnic-teritorial.
Cu nst(pnirea habsburgic( a lui Castaldo n Transilvania $i face loc un nou concept
pentru desemnarea st(rilor, anume de Status et ordines. Astfel hot(rrile dietei generale de la
Turda, din mai 1552, sunt luate n numele dominorum omnium statuum et ordinum regni
Transilvaniae, formul( care, pentru a cuprinde $i nobilimea din p(r#ile vestice, va fi
dezvoltat( de Isabella $i Ioan Sigismund, nct actele dietale de dup( 1557 vorbesc de domini
regnicolae omnes status et ordines Hungariae et trium nationum Transsilvaniae. Odat( cu
folosirea limbii maghiare, n textele dietale, expresia Status et Ordines va fi tradus( cu Karok
s Rendek, dup( cum $i natio va fi nlocuit cu nemzet sau nemzetsg.
A$adar, termenul de na#iune s-a fixat definitiv n Transilvania odat( cu principatul,
sub influen#( umanist( $i cu un ndoit sens, unul social $i un altul etnic-teritorial, la care
evolu#ia a ad(ugat treptat $i un n#eles politic, pe m(sura identific(rii celor trei na#iuni cu
st(rile. De acum, cele trei na#iuni de#innd puterea politic( n stat, rolul lor spore$te n via#a
public(, dovad( c( reprezenta#ii acestora din comitate, scaune $i ora$e vor fi convoca#i $i vor
participa ntre anii 1540-1690 la nu mai pu#in de 430 de diete, cifr( corespunznd unei medii
anuale de aproape trei diete. Pe lng( aceast( participare, aceea$i reprezentan#i de frunte ai
nobililor, secuilor $i sa$ilor ocup( aproape toate func#iile nalte de la nivelul Consiliului
princiar $i comitate la scaune $i ora$e, nct stat $i st(ri ajung s( se contopeasc(. Cu
accentuarea ns( a con#inutului politic al celor trei na#iuni se adnce$te $i separa#ia ntre
categoriile sociale componente ale acestora, ntre membrii lor de rnd $i p(turile suprapuse,
mai cu seam( n scaunele secuie$ti $i s(se$ti, acolo unde ajung s( se opun( nobili $i
neprivilegia#i, respectiv patricieni boga#i $i or($eni s(raci. Dar, dincolo de aceast( structurare
social(, na#iunile politice din Transilvania $i au propria evolu#ie etno-teritorial( n istoria
principatului, conferind o not( de originalitate sistemului s(u constitu#ional.
Na#iunea nobililor a cuprins ini#ial totalitatea nobilimii #(rii, f(r( deosebire de
etnicitate, singura condi#ie de ridicare constituind-o, de regul(, slujba militar(. Cu timpul,
familiile nnobilate din rndul nemaghiarilor au putut trece la catolicism $i treptat multe s-au
maghiarizat prin c(s(torii mixte $i ocuparea de slujbe, integrndu-se n marea mas( a
nobilimii maghiare. Dar mult( vreme nobilimea din Transilvania, ca $i din Ungaria, a p(strat
diversitatea sa etnic( $i confesional(, expresie a originii sale, nct termenul de nobilis
hungarus din texte putea nsemna juridic att nobil maghiar sau ungur de neam, ct $i numai
nobil ungar, adic( al regatului. Acest din urm( n#eles l comport( calificativul hungarus n

amintitele hot(rri ale dietei de la Trgu Mure$, din decembrie 1551, prin care se solicita lui
Ferdinand s( binevoiasc( a d(rui toate beneficiile $i slujbele, att ale cet(#ilor ct $i ale
ora$elor ungarilor (omnia beneficia ac officia, tam castrorum quam civitatum, Hungaris
conferre dignetur), adic( celor din #ar(. Dar, f(r( ndoial(, no#iunea $i-a avut $i un n#eles
etnic care se va impune n exclusivitate pe m(sura transform(rii na#iunii nobililor n na#iune
maghiar(.
Evolu#ia na#iunii nobililor n sens etnic a fost favorizat( de caracterul covr$itor
maghiar al nobilimii, de preponderen#a acesteia n via#a politic( a principatului $i de nrurirea
Reformei care sus#inea limba matern( n biseric( $i cultur(. Cu aceast( evolu#ie spre modern a
no#iunii de na#iune expresia de natio nobilium sau nemes nemzet devine improprie, fiind
nlocuit( cu termenul general de nobili sau nobilime, de comitate sau nobile comitate $i, n
final, de na#iune maghiar( (natio hungarica, magyar natio, magyar nemzet).
Spre deosebire de na#iunea nobililor, na#iunile secuilor $i sa$ilor au avut de la nceput
$i n#eles etnic, chiar dac( juridic sub denumirea de secui $i sa$i puteau fi cuprin$i $i al#i
locuitori ai p(mntului secuiesc $i s(sesc, mai cu seam( cnd era vorba de obliga#ii fiscale sau
militare fa#( de stat. Dar, n mod obi$nuit, cnd actele vorbesc de secui $i sa$i termenii sunt
folosi#i n sens etnic. Organizarea administrativ-teritorial( a acestora n scaune supuse
jurisdic#iei princiare i vor apropia de na#iunea nobililor mpreun( cu care vor domina, dup(
principiul votului dietal egal, via#a politic( a #(rii. ns($i teritoriul acesteia ajunge curnd s( fie
mp(r#it ntre cele trei na#iuni, fiecare avndu-$i p(mntul propriu, nobilimea, comitatele,
secuii $i sa$ii scaunele secuie$ti, respectiv cele s(se$ti.
n cadrul sistemului politic al principatului, bazat pe cele trei na#iuni, la care se vor
ad(uga treptat cele patru religii recepte, st(rile au ajuns la o asemenea libertate de dezvoltare
pe care pu#ine #(ri europene au cunoscut-o n epoc(. Nic(ieri st(rile prin hot(rrile institu#iei
reprezentative, care a fost dieta, nu au avut un rol mai mare n a$ezarea $i structurarea
constitu#ional( a #(rii, n ap(rarea $i consolidarea propriilor libert(#i $i privilegii. Cele trei
na#iuni politice $i-au rennoit periodic unirea, $i-au durat noi temeiuri din religiile recepte,
rezultate din Reform(, $i au n#eles s( colaboreze n diet( pentru a nzestra principatul cu legi
din cele mai diverse domenii. Astfel, prin hot(rrile dietale $i-au g(sit legiferarea $i
reglementarea problemele privitoare la biseric( $i con$tiin#a religioas(, la oaste $i ap(rarea
#(rii, la d(ri $i sistemele de impunere, la judec(#i $i procedurile legate de acestea, la politica
extern( $i rela#iile cu vecinii, f(r( a mai socoti preocuparea pentru precizarea $i fixarea
statutului ns($i al st(rilor.
Dac( st(rile au n#eles s( lupte $i s(-$i apere propriile libert(#i, nu se poate constata
aceea$i n#elegere de a acorda $i garanta drepturi $i altora, precum romnilor, evreilor,
armenilor, #iganilor $i altor locuitori ai #(rii. Din ntreaga istorie a principatului se poate
constata c( cele trei na#iuni politice, dublate de cele patru religii recepte, s-au n#eles pentru a-
$i men#ine privilegiile mpotriva tuturor, fie supu$i, fie putere princiar(, contribuind prin
ns($i acest fapt la promovarea unei politici de discriminare $i la mpiedicarea apari#iei
absolutismului monarhic cu rosturile sale pozitive n Europa vremii.6. REFORMA $I RELIGIILE RECEPTE

Sub raport confesional constituirea principatului a adus cu sine sporirea num(rului
religiilor existente n Transilvania, ad(ugndu-se catolicismului $i ortodoxiei religiile noi
rezultate de pe urma Reformei. Rapida propagare a acesteia n principat se explic( att prin
leg(turile strnse pe care le avea Transilvania cu Europa, ct $i prin condi#iile proprii care au
favorizat nnoirile reformatoare din snul bisericii. Primele simptome ale acestei mi$c(ri, abia
ap(rute n Europa Apusean(, n special n Germania, au provocat $i la noi nsemnate
schimb(ri. Cu toate numeroasele piedici care s-au ridicat de la nceput mpotriva Reformei,
aceasta a g(sit n Transilvania, Banat $i Partium mul#i sus#in(tori, avnd ns( un curs aparte
datorit( condi#iilor specifice.
Printre numeroasele cauze, cele politice au jucat un rol determinant, asigurnd
succesul Reformei n principat. Transilvania era angajat( ntr-un proces complex de
restructurare politic(, care a dus la constituirea principatului, n care voin#a st(rilor locale a
fost de a se emancipa att de sub autoritatea regal( centralizat(, ct $i a unui regim ecleziastic,
dominat de puternica ierarhie catolic(. Atitudinea ostil( a acestor factori ai puterii fa#( de
orice ncercare de reform( se desprinde cu putere $i din cunoscuta lege a dietei Ungariei din
1525, prin care ereticii, adic( reforma#ii, trebuiau s( fie extirpa#i din regat $i ar$i peste tot
unde se g(seau. n acela$i spirit se nscriu $i cteva m(suri promulgate de Gheorghe
Martinuzzi pn( n 1545, dat( dup( care n Transilvania $i n p(r#ile vestice $i face loc treptat
o politic( de toleran#( fa#( de nnoirile aduse n materie de credin#(.
n principat, Reforma nu a fost n realitate nici dogmatic(, nici un episod al luptei
eterne ntre biseric( $i stat, ci, mai degrab(, un efort colectiv al st(rilor, adic( al celor trei
na#iuni politice, de a edifica noile structuri statale. Acestui efort al nobilimii $i or($enimii
nst(rite, biserica catolic( i s-a opus cu mijloacele obi$nuite, dintre care nu a lipsit for#a
militar( a habsburgilor. De aceea, evolu#ia ideii de libertate politic( $i de con$tiin#( n
Transilvania a dus inevitabil la conflicte violente cu clerul catolic $i armata imperial(. Pentru
a-$i asigura succesul, factorii politici din Transilvania, domina#i de o concep#ie provincial( $i
preocupa#i s( pun( bazele principatului rupt de Ungaria, au recurs la lupta armat( $i la
sprijinul militar al domnilor romni $i al sultanilor turci.
Progresul rapid al Reformei n principat se explic( n primul rnd prin mbr(#i$area sa
de c(tre nobilime $i sa$i, mai apoi, chiar de principe, nct noii converti#i au dobndit n via#a
public( tot mai mult( influen#( $i putere. Cu deosebire sub domnia lui Ioan Sigismund
Zpolya, principe trecut rnd pe rnd la calvinism $i unitarianism, Reforma s-a stabilit solid n
#ar( iar st(rile au c$tigat un ascendent decisiv asupra vie#ii politice, influen#nd de acum
puternic politica intern( $i extern( a principatului.
Primii care au mbr(#i$at Reforma n Transilvania au fost sa$ii, popula#ie care se afla
n strse leg(turi comerciale cu Germania $i care prin frecventarea $colilor de aici $i importul
de tip(rituri a fost favorizat( n propagarea noii doctrine a lui Luther. n plus, rela#iile
tradi#ionale ncordate ale bisericii s(se$ti cu ierarhia catolic( din regat $i preocuparea

Universit(#ii s(se$ti de a-$i consolida individualitatea $i statutul juridic autonom, explic(
hot(rrea ferm( a subscrierii la Reform(. Astfel, prin tinerii studio$i rentor$i de la
universit(#ile germane, prin negustorii $i me$te$ugarii de frunte ai ora$elor Bra$ov, Sibiu,
Bistri#a, etc., urma#i numaidect de popula#ia de rnd, ideile reformatorului din Wittenberg
c$tig( teren n principat, dieta recunoscnd de fapt, n 1548, noua religie luteran(. Treptat,
prin grija unor pastori c(rturari precum Ioan Honterus $i Valentin Wagner au fost puse bazele
umaniste ale noului nv(#(mnt s(sesc, urmndu-se modelul gimnaziului din Bra$ov, fiind
impulsionat( totodat( $i activitatea tipografic( destinat( a satisface trebuin#ele de carte ale
$colii $i bisericii.
n timp ce ideile lui Luther erau adoptate de sa$i $i ace$tia $i alegeau primul lor
superintendent, n sinodul din 1553, nobilimea mbr(#i$a, $i ea, acelea$i idei, cu un zel pe care
n zadar l-am c(uta chiar n Germania. Multe dintre marile familii nobiliare au trecut din
proprie ni#iativ( la noua doctrin(, cu deosebire n Banat $i Partium, acolo unde la Torony
(1549) $i Timi$oara (1550-1551) srbul Petru Petrovici, respectiv la Ardud (1555), v(duva
nobililui de origine romn( Ga$par Drgffy au organizat sinoade $i au ales superintenden#i,
punnd bazele unei ierarhii luterane distinct( de cea s(seasc(. Dar, n cazul nobilimii, cu toate
c( succesul luteranismului a fost mare $i rapid, existen#a sa n multe p(r#i a fost de scurt(
durat(. Mul#i dintre cei care deveniser( luterani ferven#i sau foarte nclina#i spre luteranism s-
au convertit pe urm( la calvinism $i unitarianism. Dincolo de cauzele acestor schimb(ri, cert
este c( nobilimea din principat a devenit aproape n totalitate calvin(.
R(spndit la nceput n ora$ul Debre#in $i n mprejurimile sale, calvinismul, ocrotit
pentru un timp de acela$i Petru Petrovici, se extinde curnd $i n Transilvania, c$tignd
nobilimea luteran( $i popula#ia maghiar(. Astfel, la Cluj, unul dintre colaboratorii $i apropia#ii
lui Ga$par Heltai, superintendentul luteranilor maghiari, Francisc Dvid mbr(#i$eaz( n 1559
calvinismul $i accept( n 1564 calitatea de $ef al bisericii calvine din Transilvania, ajungnd $i
predicator oficial al cur#ii princiare. Noua religie cunoscut( $i sub numele de Cluj mpreun( cu
cea de Sibiu, adic( calvinismul $i luteranismul, au fost recunoscute ca religii libere sau recepte
de dieta par#ial( #inut( la Turda n iunie 1564.
De acum nobilimea calvin( $i patriciatul luteran $i sporesc influen#a n afacerile
religioase iar principiul cuius regio, eius religio permite att principelui trecut la calvinism,
ct $i nobilimii $i magistra#ilor din ora$e s( secularizeze averile biserice$ti. Concomitent
predicatorii reforma#i institui#i de nobili n locul preo#ilor catolici $i desf($oar( n voie $i
proteja#i de st(pni propaganda religioas(, asigurnd succesul definitiv al calvinismului. Slaba
rezisten#( a clerului catolic, lipsit din 1556 de episcopia de la Alba Iulia, a constituit n acela$i
timp un dezavantaj pentru biserica reformat( care, dep($ind cu prea mult( u$urin#(
obstacolele, s-a ridicat rapid dar nu prea solid pentru a putea c$tiga ntreaga popula#ie a #(rii
$i pentru a rezista mai u$or, dup( 1571, ac#iunilor de Contrareform( promovate de principii
din familia Bthory.
Aceea$i sl(biciune a calvinismului a favorizat $i succesul predicatorilor $i
sus#in(torilor ideilor unitariene, cu deosebire n ora$ele Cluj $i Turda, fiind c$tiga#i de ideea
neg(rii Sfintei Treimi n$i$i Francisc Dvid $i Ioan Sigismund Zpolya, nct dieta de la Turda


din 1572 s-a v(zut nevoit( a recunoa$te, al(turi de calvinism $i luteranism, noua religie de
Cluj, interzicnd ns( pe viitor orice alt( inova#ie religioas(. De acum, religiile recepte
catolic!, calvin!, luteran! $i unitarian! vor ntregi sistemul constitu#ional al celor trei
na#iuni politice, inaugurndu-se un regim politic de o foarte larg( toleran#( ntre st(pni, dar
din care cei mai numero$i locuitori $i cea mai vechereligie a #(rii, Romnii $i ortodoxia, vor
fi elimina#i pentru mai multe secole.
A$adar, n propagarea Reformei n Transilvania un rol hot(rtor l-au avut cauzele
politice, nu cele dogmatice, iar efectele produse au fost diferite n via#a locuitorilor
principatului, romnii mai ales, cu excep#ia beneficiilor culturale, fiind foarte prejudicia#i n
statutul lor politic.

7. PROBLEMA NA#IUNII ROMNE

Constituirea sistemului celor trei na#iuni politice a marcat sub raport social, adncirea
evolu#iei divergente n snul popula#iei romne$ti din Transilvania voievodal(. De acum,
nobilimea ridicat( dintre cnezi spore$te rndurile na#iunii nobililor iar prin catolicizare $i
c(s(torii mixte se confund( treptat n marea mas( a nobilimii maghiare. Procesul acesta de
nstr(inare era stnjenit dar nu oprit, de considerente confesionale ntr-o vreme n care prevala
importan#a slujbei militare. De aceea, multora dintre romnii schismatici faptele de arme le
puteau aduce nnobilarea $i odat( cu aceasta li se deschidea drumul ascensiunii sociale $i
politice. Cel mai adesea ns( pre#ul acestei realiz(ri era nstr(inarea etno-confesional( a celor
nnobila#i, pierzndu-se pentru poporul din care s-au ridicat.
Consecin#a acestei hemoragii sociale la partea superioar( a structurilor romne$ti a fost
nu numai o sc(dere a nobilimii proprii, ci $i o c(dere masiv( a romnilor n starea de iob(gie,
nct cu timpul romn sau olah a ajuns aproape identic cu iobag. Astfel diferen#ierile sociale
au dus la dublarea acestora cu distinc#ii etnice, care veneau s( accentueze pe cele
confesionale, s( opun( n comitate o nobilime n covr$itoare parte maghiar( unei iob(gimi, n
aceea$i propor#ie, romneasc(. ntr-o form( atenuat( distinc#iile se prelungeau $i pe P(mntul
Cr(iesc, acolo unde o parte nsemnat( a romnilor liberi sunt iob(gi#i de oficialitatea s(seasc(,
ba chiar supu$i dijmei biserice$ti fa#( de o preo#ime str(in(. O soart(, ntructva apropiat(, au
mp(rt($it $i romnii din P(mntul Secuiesc care, f(r( a fi obliga#i la plata dijmei catolice au
cunoscut n timp, al(turi de secuii de rnd, suferin#ele procesului de aservire social(. Ca o
prelungire social( proprie r(mnea pentru romni doar boierimea '(rii F(g(ra$ului $i
nobilimea mic( din Banat, Hunedoara, Chioar $i din cuprinsul diferitelor domenii foste regale
$i feude domne$ti ajunse, dup( mijlocul secolului al XVI-lea, n st(pnire princiar(.
Evolu#ia principatului sub regimul suzeranit(#ii otomane a f(cut ca rolul militar al
nobilimii s( scad(, dup( cum au fost reduse $i posibilit(#ile nnobil(rii prin slijbe ost($e$ti,
nct nobilimea devine treptat una de func#ii. De acum ns($i ridicarea social( este
condi#ionat( tot mai mult de noble#e, singur( aceasta oferind $ansa ocup(rii de slujbe
aduc(toare de venituri. Dac( totu$i priceperea $i noble#ea spiritual( dobndite prin $coal(

puteau suplini n anumite cazuri noble#ea de snge n vederea ascensiunii sociale, totul
r(mnea condi#ionat de apartenen#a la religiile recepte cu nv(#(mntul lor confesional. Astfel,
noul sistem politic al principatului, bazat pe cele trei na#iuni politice $i patru religii recepte,
devenea mult mai restrictiv pentru primenirea $i regenerarea unei nobilimi romne$ti care
mpreun( cu clerul propriu s( se poat( constitui ntr-o na#iune politic( distinct(. Mai mult,
biruin#a Reformei n Transilvania $i odat( cu ea a limbilor materne maghiar( $i german( nu
numai n biseric(, ci $i n administra#ie, justi#ie $i armat( face ca disimilarea confesional( n
snul nobilimii romne$ti s( fie nso#it( obligatoriu $i de una etnic(. Altfel spus, pe m(sura
accentu(rii caracterului calvin al structurilor politice ale principatului acestea devin tot mai
mult maghiare $i o nobilime romneasc( de func#ii $i poate g(si locul n via#a public( doar cu
pre#ul nstr(in(rii prealabile etno-confesionale.
ncercarea unei p(r#i a nobilimii $i clerului romnesc de a-$i constitui o biseric(
calvin( $i implicit o religie recept( a e$uat, cu tot sprijinul puterii princiare, att din cauza
propriilor sl(biciuni $i disensiuni, ct $i a opozi#iei nver$unate a credincio$ilor de rnd,
sprijini#i n atitudinea $i n rezisten#a lor de proprii st(pni $i, mai ales, de biserica $i domnii
romni de peste Carpa#i.
R(mnea ca de acum realizarea social( a nobilimii romne s( fie o chestiune
individual(, pierzndu-se $ansa constituirii unei st(ri proprii, distinct( de aceea a nobilimii
maghiare din comitate. Pentru nceput, cei mai mul#i dintre nobilii romni domina#i de
interese strict personale au mbr(#i$at religii dintre cele mai diferite, de la catolicism la
calvinism $i luteranism, f(r( a fi preocupa#i de o ac#iune comun( care s( le aduc( succesul
alc(tuirii unei na#iuni politice romne. Astfel a fost posibil ca doi dintre romni, Nicolae
Olahus $i Mihail Csky zis Valahul, s( ajung( concomitent cancelari regali n partide diferite,
cu influen#( $i putere n afacerile #(rii, n timp ce mpotriva semenilor din rndul c(rora s-au
ridicat erau luate hot(rri discriminatorii, reflectnd ostilitatea st(rilor $i a religiilor oficiale.
ntr-o vreme de mari tulbur(ri $i mi$c(ri de popula#ie, cu deosebire a iob(gimii
romne$ti, $i n condi#iile unei prezen#e active a domnilor romni n geneza principatului
transilvan reprezentan#ii st(rilor n diete, domina#i de resentimente fa#( de str(ini $i fa#( de
schismaticii romni adoptau hot(rri exclusiviste $i discriminatorii. Astfel, n dieta de la
Turda din 29 martie 1542, cele trei na#iuni hot(r(sc ridicarea la lupt( n persoan( mpotriva
du$manilor din afara $i din interiorul #(rii, sub ace$tia din urm( n#elegndu-se diferi#ii
r(uf(c(tori de la tlhari $i incendiatori la falsificatorii de monede, cu to#ii supu$i unei
proceduri de urm(rire discriminatorii fa#( de romni. Potrivit acestor hot(rri dac( un ungur
(Hungarus) acuzat de tlh(rie se putea dezvinov(#i $i deveni liber prin jur(mntul judelui
s(tesc $i a trei persoane cinstite, n schimb un romn (Valachus) pentru a se dezvinov(#i de
aceea$i acuza#ie avea nevoie de jur(mntul cnezului s(tesc, a patru al#i romni $i trei unguri
cre$tini, semn evident al unei diferen#ieri discriminatorii sub raportul valorii probatorii a
omului de rnd n lumea satului. Acelea$i texte dietale reiau $i accentueaz( n anii urm(tori
discrimin(rile etno-confesionale ntre romni $i ceilal#i locuitori ai #(rii. n privin#a urm(ririi
$i pedepsirii acelora$i r(uf(c(tori, un regulament pentru aplicarea art.28 al dietei din Trgu
Mure$ (1552) prevedea ca romnul s( nu poat( denun#a pe ungur sau sas, dar ungurul sau


sasul s( poat( denun#a pe romn. O alt( hot(rre dietal( din anul 1554 preciza c( #(ranul
ungur (rusticus Hungarus) putea fi denun#at prin m(rturia a cel pu#in trei oameni de bun(-
credin#( $i pedepsit prin m(rturia a $apte oameni de acela$i fel, n timp ce romnul putea fi
att denun#at, ct $i osndit prin m(rturia doar a trei oameni de bun(-credin#(. ntr-un spirit la
fel de discriminator legifera denun#area r(uf(c(torilor $i dieta din 24 aprilie 1555 care stabilea
ca #(ranul cre$tin s( poat( fi denun#at prin jur(mntul a $apte cre$tini, n vreme ce romnul
putea fi denun#at doar prin jur(mntul a trei cre$tini sau a $apte romni.
Asemenea legifer(ri discriminatorii, venite dinspre institu#ia reprezentativ( a #(rii nu
au f(cut dect s( nt(reac( atitudinile de dispre# pentru romni ajun$i n covr$itoare parte n
stare de servitute social( $i r(ma$i credincio$i religiei ortodoxe considerat( de-a dreptul
necre$tin(, de unde $i distinc#iile juridice nu numai ntre nobil $i nenobil, ci $i ntre romni, pe
de o parte, $i cre$tinii unguri $i sa$i, pe de alta. A$adar, un sistem juridic de grave inechit(#i
care ridica discriminarea la rangul de lege $i accentua dispre#ul fa#( de romnii schismatici
$i iobagi, stimulnd procesul de disimilare etno-confesional( a nobilimii romne $i
ndep(rtnd orice $anse de constituire a unei na#iuni politice proprii, parte ntregitoare a
sistemului politic al principatului bazat pe cele trei na#iuni politice $i patru religii recepte.
Evolu#ia va adnci separa#ia, romnii exclu$i din rndul na#iunilor politice mp(rt($ind doar
soarta de tolera#i $i admi$i pentru binele public.


8. ORTODOXIA, RELIGIE TOLERAT

Schimb(rile confesionale care au nso#it ndeaproape $i au influen#at direct constituirea
regimului politic al principatului nu puteau l(sa pe dinafar( nici pe romni, cu att mai mult
cu ct la distinc#ia etnic( se ad(uga pentru ei deosebirea lor religioas(. n calitate de
credincio$i ortodoc$i se deosebiser( n trecut de ceilal#i locuitori ai #(rii, cu to#ii catolici,
urmnd ca $i n epoca principatului, n condi#iile e$u(rii form(rii unei religii $i ierarhii recepte
proprii, romnii s(-$i p(streze vechea credin#(. Astfel, se perpetua nu numai o distinc#ie ntre
confesiuni, ci se accentua $i o opozi#ie ntre recep#ii cre$tini $i romnii schismatici cu
evidente consecin#e politice d(un(toare afirm(rii acestora n via#a public( a #(rii.
Dac( s-au pierdut $ansele realiz(rii sociale pentru nobilimea $i clerul romnesc, n
schimb, a fost salvat( unitatea de credin#( ortodox( care-i lega pe romnii din Transilvania de
cei din 'ara Romneasc( $i Moldova. Pentru o vreme, mitropoliile acestor #(ri $i exercit(
jurisdic#ia asupra vl(dicilor romni, consemna#i documentar n diverse p(r#i ale principatului,
cu deosebire n cuprinsul feudelor domne$ti, iar odat( cu constituirea unui sistem ierarhic
ortodox n Transilvania, mitropolia de la B(lgrad va fi supus( celeia de la Trgovi$te.
Interven#ia domnilor romni n sprijinul familiei Zpolya a sporit rolul lor n via#a
religioas( a ortodoc$ilor din Transilvania, fiindu-ne bine cunoscut( numirea pentru episcopia
Vadului a mai multor vl(dici sfin#i#i n Moldova, precum Anastasie, Tarasie $i Gheorghe care
au exercitat jurisdic#ia lor asupra p(r#ilor de nord ale #(rii, n timp ce preotul Ioan din

Pe$teana, sfin#it episcop n 1553 de mitropolitul '(rii Romne$ti, rezida n m(n(stirea Prislop
din comitatul Hunedoarei. nl(turarea trupelor lui Castaldo $i readucerea n #ar( a Isabellei $i a
fiului acesteia Ioan Sigismund n suita domnilor Alexandru L(pu$neanu $i P(tra$cu cel Bun,
la care s-a ad(ugat interven#ia pe lng( familia restaurat( a unor slujitori credincio$i, precum
srbul Petru Petrovici, au dus la numirea n 1557 a unor episcopi ortodoc$i la Vad $i Geoagiu
de Sus, n persoana c(lug(rului Marcu, respectiv a lui Cristofor. Era un gest prin care p(rea s(
se inaugureze o epoc( de toleran#( pentru biserica $i religia ortodox(, n timp ce reprezentan#ii
st(rilor n dieta general( de la Turda din iunie 1557 cereau $i ob#ineau din partea familiei
Zpolya patronajul asupra bisericilor luterane maghiare $i a slujitorilor acestora.
Evolu#ia ulterioar( a situa#iei confesionale din principat, marcat( de afirmarea
calvinismului $i de trecerea luteranilor maghiari la aceat( nou( religie care l c$tig( $i pe
principe, s-a r(sfrnt $i asupra statutului bisericii ortodoxe pentru care n anul 1566 ntlnim
primul episcop calvin n persoana lui Gheorghe din Sngeorgiu. Dificult(#ile cu care se
confrunt( acesta determin( dieta #inut( la Sibiu, n noiembrie-decembrie 1566, s( vin( n
sprijinul s(u, hot(rnd, printre altele, ca s( se vesteasc( liber cuvntul lui Dumnezeu, mai
ales printre romni ai c(ror p(stori fiind orbi, conduc orbi, $i astfel duc spre pieire att
s(racele comunit(#i, ct $i pe ei. Acelora care nu ar vrea s( se supun( adev(rului, n(l#imea Sa
s( porunceasc( s( se dispute din Biblie cu episcopul superintendent Gheorghe $i s( se urmeze
potrivit adev(rului, iar cei care nu vor accepta adev(rul astfel n#eles s( fie ndep(rta#i, fie c(
vor fi episcop romn, preo#i sau c(lug(ri, $i n toate s( asculte numai de singurul episcop ales
superintendentul Gheorghe $i de preo#ii ale$i de el, iar cei care i-ar tulbura s( fie pedepsi#i cu
vinov(#ia necredin#ei. ncepea, de acum, valul de prozelietism calvin prin care se urm(rea
c$tigarea romnilor pentru noua credin#( $i constituirea unei ierarhii proprii a bisericii
romne$ti din Transilvania, ierarhie rupt( de mitropoliile ortodoxe de peste Carpa#i. Cu tot
zelul depus de principe, de noul vl(dic( superintendent Gheorghe $i de unii reprezentan#i ai
st(rilor, r(spndirea calvinismului printre romni a ntmpinat mari rezisten#e din partea unei
preo#imi ce urma s( fie supus( dajdiei florinului, a credincio$ilor de rnd care se vedeau
dispre#ui#i de acum nu numai social, ci $i pentru religia lor detestat( $i respins( drept
schismatic(, purt(toare de supersti#ii $i idolatrie. Atitudinea de respingere a noii religii era
agravat( $i ntre#inut( cu putere de noile hot(rri dietale din anii 1569 $i 1571, prin care dintre
romnii care au primit cuvntul lui Dumnezeu, adic( calvinismul, fiecare om nsurat trebuia
s( pl(teasc( predicatorului cte o claie de gru, iar acesta la rndu-i urma s( fie pedepsit dac(
refuza s( dea anual vl(dicii florinul legiuit. Aceste noi ndatoriri $i pedepsele pentru
nerespectarea lor au ncins spiritele ntre ortodoc$i $i calvini, ajungndu-se astfel n loc de
apropiere la o repulsie reciproc(, romnii retran$ndu-se $i mai mult n sistemul lor tradi#ional
de credin#e $i ritualuri, devenit un component etnic $i care i lega de marele ntreg al neamului
romnesc.
Dac( facem abstrac#ie de un nceput de ierarhie calvin( $i de introducerea limbii
romne n biseric(, se poate spune c( Reforma a nregistrat prea pu#ine succese la romnii din
Transilvania n condi#iile n care ace$tia mo$teneau prin vitregia trecutului o biseric( s(rac(
$i un cler prea pu#in instruit pentru a se putea angaja n dispute teologice $i prea slab pentru a


putea constitui mpreun( cu nobilimea proprie o religie recept( distinct(, premis( a unei
na#iuni politice romne$ti. S-au ad(ugat, fire$te, la aceste piedici ndemnurile la rezisten#(
venite din afar(, din partea domnilor $i a ierarhilor din Moldova $i 'ara Romneasc(, la care
s-au asociat, dup( 1571, ncuraj(rile principilor catolici din familia Bthory $i, nu n ultimul
rnd, obstruc#ia multora dintre st(pnii de p(mnt, interesa#i s( aib( pentru proprii supu$i o
preo#ime aservit(. n aceste mprejur(ri, efortul princiar al lui Ioan Sigismund Zpolya a e$uat,
seria episcopilor romni calvini ncheindu-se cu Paul $i Mihai Torda$, a c(ror ierarhie se
vedea dublat(, n octombrie 1571, de aceea a ieromonarhului Eftimie, numit de principele
*tefan Bthori episcop ortodox al romnilor din Ardeal $i p(r#ile ungure$ti. C#iva ani mai
trziu, ca urmare a dezvolt(rii acestei ierarhii ortodoxe, a numirii de episcopi la Vad $i n
partea se sud a Transilvaniei $i a hot(rrii dietei de la Turda, din 21 octombrie 1579, preo#ii
romni puteau alege pe Ghenadie, sfin#it probabil la Trgovi$te, de mitropolit al Ardealului $i
p(r#ilor Oradiei. Cu aceasta, regimul de toleran#( al religiei $i bisericii ortodoxe din
Transilvania era consolidat, ob#inndu-se cu ajutorul Contrareformei $i al ierarhilor de peste
Carpa#i des(vr$irea organiz(rii ierarhice a romnilor ortodoc$i, ntr-o mitropolie cu re$edin#a
n Alba Iulia, de unde $i titulatura prea-nal#ilor ierarhi de mitropoli#i de B(lgrad.
A$adar, cu tot prozelitismul calvin care p(rea s( c$tige teren $i n rndul romnilor,
episcopii calvini ai acestora nu au reu$it nici cu sprijinul principelui $i a dietelor, nici cu
propriile hot(rri sinodale $i amenin#(ri la adresa preo#ilor $i a credincio$ilor, s( c$tige
sufletul acestora pentru noua credin#(. Mai mult, romnii prin num(rul lor $i prin sprijinul pe
care l aveau n via#a social( a Transilvaniei, prin ajutorul pe care e de presupus c( l-au ob#inut
din partea unor nal#i dreg(tori ridica#i din mijlocul lor ca $i a domnilor romni, la care am
ad(uga concursul principilor catolici, au reu$it s( p(streze $i chiar s( consolideze pentru ei un
regim de relativ( toleran#( religioas(, e adev(rat, cu pre#ul marginaliz(rii $i, n mare parte, a
excluderii din via#a politic( a principatului, bazat( pe cele patru religii recepte.


9. CONTRAREFORMA $I PRINCIPII BATHORE$TI

Succesul Reformei n principatul Transilvaniei a avut drept consecin#( nu numai
adncirea separa#iei ntre romni $i na#iunile politice, ci $i stimularea diferen#ierii ntre acestea
din urm(. nc( de la nceput, Reforma, promovnd limba matern( n biseric(, a atras dup( sine
constituirea unor ierarhii dup( criteriul etnic, fapt care priva sistemul celor trei na#iuni politice
de suportul unit(#ii confesionale. Mai mult, radicalizarea cu timpul a Reformei n snul
popula#iei maghiare $i secuie$ti a dus la mbr(#i$area de c(tre aceasta a mai multor confesiuni
nou ap(rute, de la calvinism $i unitarianism la sabatarianism. n aceste condi#ii, progresele
ns($i ale Reformei au strnit temeri $i nelini$te n rndurile sus#in(torilor preocupa#i s(
st(vilesc( nnoirile, s( suprime apari#ia de noi religii, a$a cum rezult( $i din hot(rrile dietei
din 1572. Faptul a favorizat nu numai rezisten#a romnilor ortodoc$i fa#( de Reform(, ci a

permis $i catolicilor lipsi#i de o ierarhie proprie, dar sprijini#i de principele *tefan Bthori, s(
ncerce treptat rec$tigarea pozi#iilor pierdute n principat.
Ajungerea lui *tefan Bthori n conducerea #(rii n prim(vara anului 1571 a nsemnat
op#iunea st(rilor transilvane pentru formula principelui liber ales $i sprijinit de Poart(,
respingnd candidatura lui Ga$par Beke$ ca voievod sus#inut de Habsburgi. Scrisoarea de
recomandare a acestuia din urm( adus( de la Viena $i ncercarea de a se impune prin for#a
armelor nu i-au asigurat succesul, dieta prefernd s(-l aleag( $i s(-l sus#in( pe *tefan Bthori.
Acesta provenea dintr-o familie de mari nobili catolici cu ntinse st(pniri de mo$ii n
comitatele din Partium, cu deosebire n Crasna, unde pe domeniul *imleului era ncuviin#at(
prezen#a n 1583 a unui episcop ortodox. Dealtfel, Bthore$tii erau cunoscu#i n epoc( pentru
spiritul lor de toleran#( religioas( $i treceau drept veritabili stlpi ai catolicismului din #ar(.
Dobndirea tronului princiar aducea lui *tefan Bthori o mo$tenire dificil( $i
complex( de care trebuia s( #in( seama att n raporturile cu st(rile $i confesiunile recepte, ct
$i n cele cu statele nvecinate. Consiliul princiar, dominat de reforma#i, n frunte cu Mihail
Csky $i Giorgio Blandrata, trebuia schimbat, dar p(strat acela$i caracter confesional n
condi#iile num(rului nensemnat al catolicilor. Situa#ia se reg(se$te $i n diet(, de unde
dificult(#ile n guvernare $i necesitatea unei politici discrete fa#( de catolici, cel pu#in n primii
ani ai domniei sale. La toate acestea se ad(ugau rela#iile tensionate cu Habsburgii,
nemul#umi#i c( *tefan Bthori $i-a luat $i purta titlul de principe liber (szabad fejedelem),
c( a trimis cadouri turcilor $i a interzis coresponden#a supu$ilor s(i cu mp(ratul.
Consolidarea puterii prin nfrngerea frac#iunii proimperiale a lui Ga$par Beke$ (1575)
$i sporirea prestigiului principatului prin ajungerea ca rege al Poloniei a lui *tefan Bthori
(decembrie 1575) i-a permis acestuia, s( treac( la o politic( mai hot(rt(, de sprijinire a
catolicilor, promovnd n acela$i timp $i o toleran#( mai larg( fa#( de romnii ortodoc$i.
Pentru aceasta s-a folosit de sprijinul fratelui s(u, voievodul Cristofor Bthori, un catolic
convins, care n calitate de loc#iitor al regelui era ns( silit s( #in( seama n politica religioas(
de voin#a st(rilor, adversare hot(rtoare ale catolicismului. Cu toate aceste greut(#i, a fost
stabilit( leg(tura cu ordinul iezuit pentru trimiterea unei misiuni n Transilvania, deschizndu-
se astfel epoca ini#iativelor educative ale Contrareformei n principat.
nceputul acestei misiuni se leag( de sosirea n #ar(, n martie 1579, a p(rintelui iezuit
Ioan Leleszi, n(rcinat cu educa#ia tn(rului Sigismund Bthori, urmnd ca nso#itorii s(i s(
cerceteze situa#ia catolicilor din principat, r(ma$i de mai mul#i ani f(r( preo#i. n aceast(
situa#ie se g(seau numero$i credincio$i din Secuime n frunte cu familiile nobile Lzr $i
Becz, din comitatul Crasna de pe domeniile Bthore$tilor $i din banatul Lugojului $i
Caransebe$ului, la care se ad(ugau comunit(#ile restrnse din Alba Iulia $i Cluj. Succesul
misiunii iezuite urma s( fie asigurat att prin educarea lui Sigismund Bthori, ct $i prin
instruirea celor mai mul#i dintre fiii de nobili atra$i n Colegiul de la Cluj, deschis n anul
1581. Biserica catolic( ncerca astfel s( se refac( folosind armele adversarului trecut la
Reform(, adoptnd n spirit propriu programul $i metodele $colilor umani$tilor reforma#i. n
plus, unul dintre misionarii iezui#i, italianul Antonio Possevino, se mai gndea la plasarea pe
lng( principe de Consilieri catolici, medici, muzicieni, arhitec#i, etc., neexcluznd nici


aducerea de coloni$ti str(ini pe domeniile fiscale, sub pretextul mbun(t(#irii agriculturii,
exploat(rii minelor $i impulsion(rii comer#ului. A$adar, un program complex $i de mare
subtilitate, gndit ntr-o variant( extins( $i peste Carpa#i, n Moldova $i 'ara Romneasc(,
acolo unde politica de toleran#( fa#( de catolici a domnilor Petru *chiopul $i Petru Cercel
d(dea speran#a de succes agen#ilor Contrareformei, reprezenta#i de raguzani $i de al#i balcanici
converti#i.
Rezultatul acestui efort st(ruitor al iezui#ilor a fost c$tigarea principelui Sigismund
Bthori pentru cauza credin#ei catolice, precum $i a unei atitudini mai n#eleg(toare $i mai
tolerante din partea st(rilor care au apreciat cum se cuvine rostul ini#iativelor lor culturale. Dar
aceast( aparent( lini$te nu a durat prea mult, preten#iile sporite ale iezui#ilor strnind
ostilitatea, nct s-a ajuns ca dieta de la Media$, din decembrie 1588, s( hot(rasc( scoaterea
ordinului iezuit din #ar(, confiscarea tuturor averilor acestuia de la mo$ii $i m(n(stiri, la $coli
$i biserici, care urmau s( revin( fiscului. Era un compromis prin care tn(rul principe izgonea
pe iezui#i cu pre#ul prelu(rii conducerii depline a statului, urmnd ca pe viitor s(-$i schimbe
politica religioas(.


10. MIJLOACE $I INI#IATIVE CULTURALE

n Transilvania secolului al XVI-lea, la fel cu situa#ia din alte #(ri ale Europei Centrale
$i de Sud-Est, cultura constituia nc( apanajul aproape exclusiv al aristocra#iei nobiliare, al
patriciatului or($enesc $i al clerului, a$a nct nu ne vom mira s( ntlnim ntre promotorii
reformelor $colare, ai tiparului $i ai crea#iilor spirituale numai reprezentan#i mai nst(ri#i sau
de#in(tori de func#ii ai acestor categorii sociale. Reu$ita ini#iativelor culturale depindea apoi,
n mare m(sur(, de statutul politic $i confesional al c(rturarului, al poporului din care acesta se
ridica $i pe care l reprezenta, dac( nu cumva se nstr(ina de comunitatea c(reia i apar#inea
prin na$tere sau ascenden#(. Toate aceste criterii care #ineau de epoc( $i ritmau crea#ia
cultural( erau cu att mai marcante pentru Transilvania, cu ct sistemul constitu#ional al
principatului avea a$ezat la temeliile sale cele trei naiuni politice $i patru religii recepte.
Cum nobilimea $i clerul care apar#ineau religiei ortodoxe erau excluse din sistemul
constitu#ional al #(rii, era firesc, f(r( a se justifica, ca marginaliz(rii lor politice s(-i
corespund( $i una cultural(. Cu toate aceste inegalit(#i n fa#a $anselor culturale nu au lipsit
nici din rndurile romnilor cteva nume de c(rturari de marc( $i de sprijinitori ai acestora
care s-au dovedit prin efortul $i realiz(rile lor nu numai receptivi la cultura apusean(
umanist(, ci $i preocupa#i de rennoirea culturii bizantino-slave de care erau $i se sim#eau
lega#i. Al#ii, precum Nicolae Olahus, de#innd un statut de excep#ie n societate, au mers mai
departe, reu$ind s( creeze o oper( remarcabil( care se nscrie n rndul valorilor perene ale
umanismului european. Dintre romnii care au patronat $i au sprijinit ini#iative culturale,
gra#ie pozi#iei lor politice $i st(rii materiale de care dispuneau, am aminti doar pe cunoscu#ii $i
influen#ii Mihail Csky $i Ga$par Beke$, primul sus#in(tor material al lui Ga$par Heltai n

tip(rirea Bibliei maghiare (1551) $i beneficiar al mai multor dedica#ii din tip(riturile teologice
ale vremii, al doilea protector al eruditului Iacob Paleologul, ajuns n fruntea gimnaziului
unitarian din Cluj.
Romnii din Transilvania, avnd o biseric( prea pu#in dotat( cu bunuri ecleziastice $i
fiind lipsi#i de un cler superior mai instruit $i de o nobilime purt(toare a unei culturi majore
proprii, nu au putut beneficia de posibilit(#i de instruire dect foarte reduse, singurele $coli
ortodoxe, cu excep#ia aceleia din $cheii Bra$ovului, func#ionnd n m(n(stiri s(r(c(cioase ai
c(ror c(lug(ri puteau s( preg(teasc( doar simpli preo#i. Astfel, nv(#(mntul romnesc a fost
condamnat s( fie unul preo#esc $i, n consecin#(, prea pu#in deschis programelor $colare ale
umani$tilor reforma#i $i catolici care prin gimnazii $i colegii $i-au propus s( formeze nu numai
teologi, ci $i juri$ti slujitori ai statului. Nici frecventarea universit(#ilor din Apus nu a fost mai
favorabil( romnilor, statutul lor social $i confesional mpiedicndu-i s( urmeze studii
rezervate n epoc( fiilor de nobili $i de or($eni mai nst(ri#i, apar#innd religiilor recepte.
n privin#a tiparului ini#iativele romne$ti chiar dac( au o anume ntietate, aceasta s-a
putut realiza nu n Transilvania, ci la sud de Carpa#i, acolo unde domnitorul Radu cel Mare
nfiin#a $i patrona la 1508 prima tipografie din '(rile Romne. n Transilvania asemenea
realiz(ri sunt mai trzii $i se leag( nu att de mediul romnesc, ct de comunit(#ile or($ene$ti
din Sibiu (1528-1529), Bra$ov (1538-1539) $i Cluj (1550) ale c(ror oficine vor tip(ri din
interes confesional $i mai apoi comercial $i carte romneasc( $i slavon(. Astfel la Sibiu au
v(zut lumina tiparului, cu spijin luteran $i prin efortul me$terului Filip Moldoveanul,
Catehismul romnesc (1544), Tetraevanghelul slavon (1546) $i Evangheliarul slavo-romn
(1551-1553), pentru a doua tip(ritur( folosindu-se drept model edi#ia mai veche de la
Trgovi$te (1512). Adev(rata m(sur( a activit(#ii tipografice romne$ti se leag( de numele
diaconului Coresi $i a colaboratorilor s(i care stabili#i la Bra$ov $i sprijini#i de familiile
Benkner $i Hirscher au dat la lumin( ntre 1557-1581 mai multe c(r#i n limbile slavon( $i
romn(. Apari#ia tip(riturilor coresiene s-a datorat att propagandei luterane $i calvine
desf($urat( n rndul romnilor, ct $i ini#iativei $i sprijinului b(nesc al domnilor din 'ara
Romneasc( $i Moldova, interesa#i s( intervin( n ap(rarea $i consolidarea bisericii ortodoxe
romne$ti asaltat( de Reform(.
Indiferent de motivele care au stat la baza succesului oficinei coresiene, cultura
romneasc( a beneficiat de o dezvoltare f(r( precedent, fiind, nainte de toate, valorificate prin
tipar traducerile existente, a$a-zisele texte rotacizante (Psaltirile Scheian!, Voroneean! $i
Hurmuzachi, plus Codicele Voroneean), la care au fost ad(ugate altele noi, punndu-se
astfel bazele limbii romne literare. Aceasta devenea nu numai un instrument de exprimare a
individualit(#ii culturii romne, ci $i o nou( limb( de cult, menit( s( ndep(rteze ntrebuin#area
slavonei din biserica noastr(. Schimbarea presupunea, cu toate rezisten#ele pe care le
ntmpina, suficient( mobilitate $i receptivitate din partea bisericii ortodoxe general
romne$ti, c(ci unele tip(rituri, precum Evanghelia cu nv!!tur! sau Cazania din 1581, au
fost aprobate $i comandate de ierarhii $i domnii din Moldova $i 'ara Romneasc(. De
observat c( elementele de noutate apar ncadrate n tradi#ia slavon( a bisericii, deoarece din
totalul de 35 de c(r#i tip(rite de Coresi numai trei sunt slavo-romne $i alte nou( n romne$te,


iar dintre acestea numai dou( cuprind nv(#(turi reformate. Astfel nv!!tura romneasc!
(1560) reprezint( o traducere dup( un cahehism luteran cu modific(ri n spiritul tradi#iei
ortodoxe, n timp ce Tlcul Evangheliilor (1564) cu Molitvenicul din anex( au la baz(
predicile lui Mliusz Juhsz Pter, respectiv rug(ciunile din Agenda lui Ga$par Heltai, izvoare
care au fost modificate prin suprim(ri de pasaje $i adaosuri din aceea$i tradi#ie. Acelea$i
modele str(ine se reg(sesc urmate $i corectate cu prototipurile slavone $i n traducerea de c(tre
c(rturarii romni din Banat $i Ha#eg a Paliei de la Or!$tie (1582). Dar, dincolo de aceste
aspecte ce #in de dogm(, traducerile $i prelucr(rile realizate dup( modele slavone, maghiare,
germane $i latine au presupus erudi#ie $i spirit critic, elemente definitorii ale filologiei
umaniste.
Cultura romneasc( aflat( sub zodia Umanismului a fost mbog(#it(, n afar( de
literatura religioas(, $i cu alte genuri de crea#ie, precum literatura religioas(, $i cu alte genuri
de crea#ie, precum literatura istoric( $i juridic(, la care am ad(uga att de r(spnditele c(r#i
populare din Codicele Sturdzanus, Negoianus, de la Cohalm, Todorescu, Marian etc.
Comunit(#ii romnilor bra$oveni i dator(m Cronica slavon! a Scheilor, azi pierdut(, $i
propabil o parte din ndemnurile adresate lui Coresi pentru tip(rirea n limba romn( a celei
dinti c(r#i de legi (Pravila, 1560-1562).
n privin#a crea#iilor arhitecturale $i picturale se constat( c( acestea poart( n secolul al
XVI-lea pecetea adopt(rii formelor Rena$terii $i a condi#iilor vie#ii materiale $i spirituale ale
celor care le-au realizat. Elemente ale noului stil se ntlnesc nu att n arhitectura religioas(
monumental(, dominat( de construc#iile gotice mai vechi, ct n palatele episcopale de la
Oradea $i Alba Iulia, ultimul ajuns curte princiar(, n castelele nobiliare de la #ar( $i n
locuin#ele urbane. Spre exemplificare am aminti castelele Martinuzzi din Vin#ul de Jos
(1540), Apafi din Dumbr(veni (1552) $i cel de la Cri$ (1559), ambele lng( Sighi$oara,
Bocskay din Aghire$ (1572), lng( Huedin, $i cel de la M(n(stirea (1593), lng( Dej, iar
dintre locuin#ele or($ene$ti am re#ine casele Haller din Sibiu, a Argintarului din Bistri#a $i
Hirscher din Bra$ov. O arhitectur( renascentist( definit( prin plastica decorativ( a fa#adelor cu
portalri $i ancadramente caracteristice, lipsind coloanele sau pila$tri, care r(mne una a
patriciatului or($enesc $i a nobilimii, n timp ce construc#iile romne$ti se reduc la mai vechile
ctitorii cneziale n piatr( $i la refaceri $i zugr(viri de biserici, precum cea din Brs(u prin grija
familiei lui Petru *chiopu, a m(n(stirii Prislopului (1564) de c(tre domni#a Zamfira $i a celei
din Scheii Bra$ovului cu cheltuiala domnilor Petru Cercel $i Aron Vod(. La aceast( dat(
arhitectura #(r(neasc(, fie ea romneasc(, s(seasc(, maghiar( $i secuiasc(, r(mne una
tradi#ional( $i din lemn, lucrat( n forme simple $i cu procedee tehnice modeste.
Dac( r(spndirea Reformei cu iconoclasmul ei a prejudiciat dezvoltarea picturii, n
mediul ortodox romnesc aceasta evolueaz( f(r( opreli$ti, mprumutnd prin $coala de pictur(
moldoveneasc( $i prin cea italo-cretan( elemente ornamentale din repertoriul decorativ al
Rena$terii. Ca realiz(ri deosebite am consemna icoanele de la Urisiu de Jos (1539), Bude$ti,
Scheii Bra$ovului (1564), P(niceni $i Nad($, tripticele de la Agrbiciu (1555) $i Bica (1563),
la care am asocia activitatea de gravor $i ilustrator de carte a lui Filip Moldoveanul alias
Pictor (Maler).

Prin toate aceste realiz(ri din domeniile nv(#(mntului, tiparului, literaturii n
accep#iune larg( $i ale artei se poate spune, respectnd desigur propor#iile, c( romnii
transilv(neni cu ajutorul celor de peste Carpa#i nu s-au deosebit prea mult de conlocuitorii lor
maghiari, secui $i sa$i, iar dac( le-a lipsit un Ga$par Heltai sau un Johann Honterus, dac( nu
au avut $coli mai nalte $i tiparni#e mai numeroase, dac( nu au diversificat $i nu au
desacralizat suficient propria cultur( de tradi#ie bizantino-slav(, dac( nu au construit castele
nobiliare $i locuin#e urbane, toate acestea nu constituie pentru ei un semn att de inferioritate,
ct unul de inegalitate n fa#a mijloacelor culturale mo$tenite $i a $anselor de aceea$i natur(
oferite de Rena$tere $i Umanism.


11. LIGA SFNT $I #RILE ROMNE

Reluarea ideii de cruciad( antiotoman( la sfr$itul secolului al XVI-lea de c(tre
Papalitate $i Habsburgi, sus#inu#i de Spania $i ducatele italiene Toscana, Mantova $i Ferrara,
au g(sit '(rile Romne hot(rte $i preg(tite s( se ridice la lupt( al(turi de Cre$tin(tate pentru a
nl(tura suzeranitatea turceasc(. Aceasta devenise cu att mai stnjenitoare cu ct prin sporirea
tributului a dat na$tere la o fiscalitate excesiv( cu repercursiuni nocive asupra economiei
domeniale $i a structurilor sociale. De aceea s-a ajuns, cel pu#in n 'ara Romneasc( $i
Moldova, ca angajarea n lupta antiotoman( al(turi de Liga Sfnt( s( fie hot(rt( de ns($i
adun(rile de st(ri, n timp ce n Transilvania, datorit( obliga#iilor incomparabil mai reduse fa#(
de Poart(, reprezentan#ii st(rilor s-au opus, ini#iativa r(zboinic( apar#innd principelui
Sigismund Bathori.
Noua ini#iativ( cre$tin( intervenea n strns( leg(tur( cu ofensiva catolic( a iezui#ilor
mpotriva Reformei, urm(rindu-se ns(, pe lng( recuperarea credincio$ilor fo$ti catolici $i
eliberarea celor ortodoc$i de sub domina#ia islamic(, $i eventuala atragere a acestora din urm(
la unirea cu biserica Romei. De aceea, angajarea ortodoc$ilor n lupta antiotoman( al(turi de
cre$tin(tatea catolic( aducea cu sine nu numai speran#e, ci $i temeri. Acestea din urm( erau cu
att mai justificate cu ct Contrareforma reu$ise n anii 1595-1596 s(-i atrag( la unirea
religioas( pe ucrainienii ortodoc$i din sudul Poloniei, vecinii romnilor din Transilvania $i
Moldova.
Aceea$i cruciad( trzie ndreptat( mpotriva st(pnirilor turce$ti din Europa a prilejuit
ns( o apropiere mai strns( ntre cele trei '(ri Romne, apropiere cu att mai necesar( cu ct
unirea lor n lupta antiotoman( era primejduit( de rivalitatea polono-austriac( pentru
nst(pnirea la Dun(rea de Jos $i ob#inerea ie$irii la Marea Neagr(. n aceast( situa#ie era de
a$teptat ca sistemele de alian#e ncheiate de Transilvania, Moldova $i 'ara Romneasc( pentru
al(turarea la Liga Sfnt( s( ajung( a fi periclitate $i influen#ate negativ de interesele Poloniei
$i Imperiului Habsburgic.
Principele Sigismund Bathori ncearc( s( profite de conjunctur( pentru a reface att
situa#ia de alt(dat( a bisericii catolice din Transilvania, ct $i vechile rela#ii de vasalitate ale
'(rii Romne$ti $i Moldovei fa#( de coroana ungar( acum de#inut( de mp(ratul Rudolf al II-


lea. Urma s( fie astfel realizat( unirea celor trei '(ri Romne sub suzeranitate imperial( $i
suprema#ie princiar(, Sigismund Bathori intitulndu-se, dup( impunerea lui Mihai Viteazul $i
*tefan R(zvan a tratativelor umilitoare din 1595 de la Alba Iulia, principe al Transilvaniei,
'(rii Romne$ti $i Moldovei.
Dac( boierimea din #ara Romneasc( a acceptat prevederile politice ale tratatului ca
mijloc de restrngere a autorit(#ii domne$ti, n schimb reprezentan#ii clerului superior l-au
semnat doar condi#ionat de includerea n cuprinsul s(u a recunoa$terii jurisdic#iei mitropoliei
de la Trgovi$te asupra bisericii ortodoxe romne din Transilvania. Prin aceasta erau ob#inute
garan#iile necesare neutraliz(rii eventualelor ac#iuni ale Contrareformei ndreptate mpotriva
romnilor ortodoc$i din principat, vitregi#i n statutul lor confesional prin nerecunoa$terea n
rndul recep#ilor.
Pe baza tratatelor ncheiate la Alba Iulia ntre cele trei #(ri Romne a fost posibil(
participarea oastei acestora, al(turi de unele for#e militare ale Ligii Sfinte, la luptele
antiotomane din lunile august-octombrie 1595 de la C(lug(reni, Trgovi$te $i Giurgiu.
Victoriile ob#inute aici de romni $i de alia#ii lor cre$tini eviden#iau for#a $i eficacitatea
militar( a sistemului de alian#e statornicit, sistem n(ruit ns( curnd prin interven#ia
polonezilor cancelarului Zamoyski n Moldova pentru a-l nsc(una pe Ieremia Movil(, domn
de orientare filo-turc(.
Succesul lui Mihai Viteazul n luptele cu turcii din toamna anului 1595 i-a permis s(
restabileasc( pe baze noi raporturile cu ace$tia, tributul fiind redus la o sum( mai mult dect
simbolic(, fapt care i-a ng(duit totodat( s( nesocoteasc( prevederile amintitului tratat de la
Alba Iulia $i s( ini#ieze tratative pentru ncheierea unei alian#e directe cu mp(ratul Rudolf al
II-lea. Acest demers diplomatic s-a materializat n tratatul din 1598 de la Trgovi$te, prin care
domnul romn urma s( primeasc( subsidii direct de la mp(rat pentru a relua al(turi de Liga
Sfnt( lupta antiotoman(. Realizarea acestui plan va fi z(d(rnicit( nea$teptat de Sigismund
Bathori n 1599 prin renun#area la tronul princiar, succesorul s(u, cardinalul Andrei Bathori,
fiind omul polonilor $i promotorul unei politici binevoitoare fa#( de turci, ceea ce echivala de
fapt cu scoaterea Transilvaniei din coali#ia antiotoman(.
Schimbarea politicii externe a Transilvaniei a atras dup( sine izolarea teritorial-
diplomatic( a #(rii Romne$ti, domnul acesteia fiind constns s( ac#ioneze hot(rt n direc#ia
refacerii de alian#e antiotomane a celor trei #(ri Romne, fapt care implica nl(turarea de la
putere a lui Andrei Bathori $i Ieremia Movil(. Aceast( ac#iune ntreprins( de Mihai Viteazul
n anii 1599-1600 va duce la realizarea primei uniri politice a tuturor romnilor, unire care
avea drept temei premisele solide oferite de o con$tiin#( de neam activ( $i de tradi#ionalele
leg(turi economico-politice $i culturale dintre cele trei #(ri Romne.

12. MIHAI VITEAZUL: UNIFICARE $I SPERAN#

Con$tientizarea primejdiei turce$ti $i interesele comune rezultate din aceasta pentru
cele trei '(ri Romne, plus elementele de unitate preexistente, au dus n toamna anului l599 la
ac#iunea unificatoare a lui Mihai Viteazul. Astfel, dup( preg(tiri minu#ioase ale propriei o$tiri
$i dup( perfectarea ajutorului ardelean din partea secuilor, domnul romn trece mun#ii n
Transilvania, scontnd $i pe sprijinul indirect al iob(gimii r(zvr(tite prin ac#iunea tainic( a
unor emisari speciali, recruta#i din rndurile clerului ortodox.
Rapiditatea $i abilitatea mi$c(rilor de trupe, la care s-au ad(ugat expectativa sa$ilor $i
puterea exemplului personal, i-au adus lui Mihai Viteazul pre#ioasa victorie din 28 octombrie
l599 de la *elimb(r, dup( care, la 1 noiembrie acela$i an, intra biruitor n Alba Iulia ca st(pn
al Transilvaniei.
Succesul avea, f(r( ndoial(, multiple semnifica#ii att pentru Mihai, ct $i pentru
contemporanii s(i. nst(pnirea n Transilvania, departe de a reprezenta doar un act de ambi#ie
$i curaj al domnului romn, aducea cu sine o refacere, fie $i par#ial(, a unit(#ii Ligii Sfinte $i o
consolidare a posibilit(#ii de ap(rare a '(rii Romne$ti n fa#a amenin#(rii turce$ti.
Dealtfel, interdependen#a militar( dintre 'ara Romneasc( $i Transilvania Mihai ca
strateg, o avea pe deplin con$tientizat( atunci cnd, nainte de *elimb(r, motivndu-$i
ac#iunea, ar(ta nun#iului apostolic Malaspina c( cele dou( #(ri sunt a$a de subordonate
reciproc $i nl(n#uite laolalt(, nct c(znd una, cade $i cealalt(, $i p(strndu-se una, se
p(streaz( $i cealalt(.
n plus, pentru Mihai Viteazul $i boierii s(i Transilvania de#inea avantajul a$ez(rii sale
geografice $i strategice n raport cu turcii $i t(tarii, nefiind o #ar( de margine, expus(
acestora, precum erau 'ara Romneasc( $i Moldova. Acesta a fost $i unul din motivele pentru
care domnul romn $i-a fixat re$edin#a la Alba Iulia, de unde a n#eles s( conduc( nu numai
'ara Romneasc(, ci $i Moldova, odat( cu dobndirea acesteia n anul 1600.
Dup( ce a dat st(pnirii sale o capital( unic( la Alba Iulia, Mihai Viteazul, pentru a
lini$ti pe cel n numele c(ruia a intrat n Transilvania, adic( pe mp(ratul Rudolf al II-lea, a
adoptat n coresponden#a cu acesta $i n unele acte oficiale titlul de voievod al '(rii
Romne$ti, consilier $i loc#iitor al mp(ratului pentru Ardeal $i c(pitan general al o$tirilor
imperiale pentru p(r#ile din afara Ardealului, supuse lui. n schimb, fa#( de cei st(pni#i, n
actele slavone $i romne$ti, ba chiar n coresponden#a cu vecinul s(u din Moldova, Ieremia
Movil(, Mihai se intitula obi$nuit domn din mila lui Dumnezeu al '(rii Romne$ti $i al
Ardealului. De adev(rat st(pn l $tiau, $i-l considerau ca atare, $i nobilii ardeleni, st(rile n
general, care i se adreseaz( cu M(ria Ta $i-l numesc milostivul nostru domn sau
principele nostru milostiv.
Dincolo de diversitatea titulaturilor, Mihai Viteazul nsu$i a n#eles nu s( guverneze, ci
s( domneasc( n Transilvania, considerndu-se nu un loc#iitor al mp(ratului, ci un adev(rat
st(pn, de unde $i actele sale de putere nengr(dit(. ntocmai ca un suveran de drept divin al
noii #(ri, $i-a ng(duit s( convoace dieta principatului, s( pretind( jur(mnt de credin#(
st(rilor, s( confirme n libert(#ile lor pe secui $i sa$i, s( nt(reasc( privilegiile ora$elor libere


rege$ti, s( anuleze unele danii vechi $i s( fac( altele noi, s( aduc( modific(ri statutului
religiilor recepte $i ndeosebi celei ortodoxe, s( numeasc( dreg(tori civili $i militari, s(
redefineasc( atribu#iile unor institu#ii centrale, mergnd pn( la contopirea acestora cu
similarele lor din 'ara Romneasc(, totul pentru a veni n sprijinul voin#ei puterii domnitoare.
Mihai Viteazul venind n Transilvania dintr-o #ar( romneasc(, ca domn romn $i cu
for#e romne$ti, nu putea s( ascund( st(rilor ardelene sensul noii st(pniri. Pentru a lini$ti
nobilimea din principat $i pentru a-i c$tiga sprijinul, domnul romn n#elege s( nt(reasc( pe
cei credincio$i n privilegiile lor, printre ace$tia num(rndu-se n primul rnd nobilimea de
origine romneasc( din Hunedoara, Chioar, Banat, Zarand, Gurghiu, la care se ad(ugau,
fire$te, boierii '(rii F(g(ra$ului.
Recunoscut de nevoie ca principe de c(tre st(ri, Mihai men#ine sfatul princiar, dar
introduce n el, pe baz( de paritate, $i boieri, sprijinindu-se mai mult pe proprii s(i dreg(tori,
precum banul Mihalcea, marele logof(t Teodosie Rudeanu, vistiernicul B(rcan, c(pitanul Aga
Leca $i al#ii. Cancelariile celor dou( #(ri sunt unificate sub conducerea episcopului catolic
Dimitrie Naprgyi, mai apoi sub aceea a lui Teodosie Rudeanu, domnul dispunnd
confec#ionarea, la aurarii din Cluj, a unui sigiliu comun $i folosind limba romn(, al(turi de
latin(, maghiar(, german( $i slavon(, ca limb( oficial(.
n privin#a administra#iei civile, men#ine organizarea comitatens( $i sc(unal(, dar o
subordoneaz( cet(#ilor mai importante ale #(rii, ncredin#ate prc(labilor, c(pitanilor $i
garnizoanelor proprii, ncercnd s( o transforme ntr-o prghie docil( a guvern(rii domne$ti.
Oastea nobiliar( este p(strat(, dar Mihai se sprijin( cu prioritate pe o$tirea proprie de lefegii,
pentru care impune votarea repetat( de d(ri $i n care sunt nrola#i mul#i #(rani romni, pentru
care nobilimea ridic( proteste.
Ca st(pn al unei #(ri n care biserica ortodox( $i romnii erau discrimina#i $i
marginaliza#i politic, Mihai Viteazul nu ntrzie s( ia m(suri de schimbare a statutului
confesional $i socio-politic a celei mai vechi $i mai numeroase popula#ii a Transilvaniei.
ncepe cu scutirea de sarcini iob(ge$ti a preo#imii romne, pe care o ridic( la egalitate cu
preo#imea religiilor recepte, sprijinind n acela$i timp consolidarea catolicismului sl(bit de
Reform(. Mitropolia ortodox( de la Alba Iulia este nt(rit( n supunerea fa#( de mitropolia de
la Trgovi$te, n timp ce n Maramure$ men#ine ca episcop pe Serghie de la Tismana iar pe
episcopul Efrem din m(n(stirea Habra l recunoa$te $i-i solicit( ajutorul n politica sa
religioas(.
Cum intrarea lui Mihai n Transilvania a ridicat la lupt( mpotriva nobilimii
iob(gimea, care era masiv romneasc(, domnul a dat ascultare plngerilor satelor romne$ti,
impunnd dietei hot(rri privitoare la pedepsirea nobililor pentru maltratarea de iobagi $i la
dreptul de p($unat reciproc n hotarul comun cu satele vecine s(se$ti $i ungure$ti.
Deasemenea, nu a mpiedicat nrolarea iobagilor romni n o$tile domne$ti $i a ng(duit
a$ezarea multora n secuime $i s(sime, pe mo$iile or($ene$ti $i boiere$ti, pe domeniile fiscale,
acum n st(pnirea direct( a domnului. Aceste m(suri $i atitudini ale lui Mihai au nelini$tit
profund nobilimea, ngrijorat( de turnura tot mai romneasc( pe care o lua st(pnirea
domnului, sprijinit nu numai de romni, ci $i de secui $i sa$i. De aici $i uneltirile repetate ale

celei mai mari p(r#i a nobilimii, transformate curnd n r(zvr(tire militar(, c(reia i se va
al(tura $i generalul Basta cu o$tile imperiale, ducnd la c(derea domnului romn.
Mihai Viteazul, pentru a dep($i dificult(#ile financiare cauzate de reticen#ele
mp(ratului Rudolf $i pentru a ndep(rta uneltirile domnului Ieremia Movil( sprijinit de
poloni, s-a decis, n prim(vara lui 1600, s( treac( n Moldova pentru a o supune st(pnirii
sale. Aceast( ac#iune f(r( precedent s-a desf($urat cu mare rapiditate, rezisten#a ntmpinat(
de Mihai fiind nensemnat(, boierii $i clerul al(turndu-i-se $i prestndu-i jur(mnt de
credin#(, nct el se putea intitula, la 27 mai 1600, domn al '(rii Romne$ti, Ardealului $i
Moldovei. Era pentru prima dat( n istorie, cnd cele trei '(ri Romne erau unificate politic
de un domn romn, care $i-a sprijinit ac#iunea sa pe o con$tiin#( de neam activ( $i a dorit s(
valorifice, la nevoie, noul poten#ial uman $i militar de care dispunea n lupta antiotoman(.
Aceste inten#ii generoase ale lui Mihai Viteazul s-au n(ruit odat( cu r(zvr(tirea
nobilimii ardelene $i a generalului Basta, r(zvr(tire urmat( de rentoarcerea domnului n
Ardeal, care nfrnt la Mirisl(u(septembrie 1600) $i atacat n 'ara Romneasc( de Movile$ti $i
poloni a pierdut domnia celor trei '(ri Romne, lund drumul pribegiei la curtea din Praga.
Revenirea sa n Transilvania cu ajutor militar imperial $i victoria ob#inut( la Gor(sl(u(august
1601) mpotriva principelui Sigismund Bathori nu au mai permis refacerea unit(#ii politice
romne$ti datorit( asasin(rii lui Mihai Viteazul pe cmpia de lng( Turda.
Cu toate c( domnul romn a c(zut victim( intrigilor diplomatice $i uneltirii nobilimii
ostile, ispita faptei sale m(re#e a r(mas, nf(ptuindu-se o mare experien#( politic(. Unirea, fie
$i pentru moment, a celor trei '(ri Romne a deschis romnilor ardeleni perspectiva
r(sturn(rii sistemului constitu#ional exclusivist al principatului, a integr(rii lor n via#( politic(
a Transilvaniei $i n acela$i timp n marele ntreg al neamului romnesc. Fapta f(r( precedent
a lui Mihai Viteazul era doar prima unire politic( realizat( de un domn romn, cu for#e
romne$ti $i n spiritul intereselor romne$ti, dobndind peste timp valoare de simbol.

13. RESTAURA#IE $I TEAM

Dincolo de sensul s(u romnesc, domnia lui Mihai Viteazul a avut n Transilvania $i
alte semnifica#ii $i implica#ii, dintre care unele s-au repercutat direct asupra evolu#iei
ulterioare a principatului. n condi#iile n care politica religioas( a domnului romn a urm(rit
att ridicarea ortodoxiei n rndul religiilor recepte, ct $i refacerea, din ndemn imperial, a
pozi#iilor bisericii catolice, st(rile, dominate de nobilimea reformat(, au intuit primejdia pe
care o putea aduce cu sine o st(pnire fie romneasc(, fie Habsburgic(. Oricare dintre aceste
st(pniri, a lui Mihai sau a generalului Basta, putea rupe fragilitatea echilibrului statornicit n
cadrul sistemului constitu#ional bazat pe cele trei na#iuni politice $i patru religii recepte.
St(pnirea lui Mihai Viteazul punea n fa#a nobilimii ardelene boierimea puternic( de
peste Carpa#i, sus#inut( de o numeroas( neme$ime ardelean( de obr$ie romneasc(, aceasta
dispre#uit( $i exclus(, ca nerecept(, din via#a politic( a principatului. Schimbarea statutului
religiei ortodoxe din Transilvania, prin ridicarea acesteia n rndul religiilor recepte, deschidea
calea $i putea aduce cu sine constituirea n timp $i a unei na#iuni politice romne$ti. Aceasta


urma, n chip firesc, s( pun( n discu#ie sistemul constitu#ional al #(rii, s(-l ntregeasc( $i cu o
participare romneasc(, de unde $i grava tulburare a con$tiin#ei st(rilor ardelene, preocupate
de a z(d(rnici pe viitor asemenea perspective.
Acum, la nceputul secolului al XVII-lea, primejdia putea veni $i dinspre Habsburgi,
prezen#i n Transilvania prin o$tile lui Basta $i preocupa#i, dup( asasinarea lui Mihai, s(
p(streze st(pnirea #(rii, dac( nu direct, cel pu#in ntr-o form( vasalizat(. Aveau doar sprijinul
unei p(r#i a st(rilor, ndeosebi a familiei Bthore$tilor, revenit( la putere prin nestatornicul
Sigismund Bthori, $i a ora$ului Sibiu, la nevoie putnd fi c$tigat( $i acea parte a boierilor
din 'ara Romneasc(, favorabil( imperialilor. Noua renun#are la tron a principelui
Bthori(1602) $i revenirile succesive ale generalului Basta la conducerea #(rii, n urma
victoriilor asupra lui Moise Szkely de lng( Teiu$(1602) $i Bra$ov(1603), ultima c$tigat( de
domnul Radu *erban, amenin#au serios interesele nobilimii confruntat( cu proiectele de
colonizare german( $i de numire a unui episcop catolic, tot german.
n aceast( situa#ie critic(, cnd succesiunea princiar( se confrunta, dup( moartea n
lupta de la Bra$ov a lui Moise Szkely, cu lipsa unui candidat marcant, st(rile l descoper( pe
*tefan Bocskai. Acesta este curnd convins s( renun#e la politica sa filohabsburgic( $i
mpreun( cu haiducii din pust(, cu secuii $i cu sprijin de la turci, inclusiv din partea
domnilor romni, s( ob#in( ndep(rtarea imperialilor $i nfrngerea comitelui Sibiului, fiind
ales principe, la 4 septembrie 1605, de dieta de la Media$. Tot aici, a primit din partea lui Ali
Pa$a nsemnele domniei $i ahidname-ul, dieta angajndu-se acum, n prezen#a solilor din 'ara
Romneasc( $i Moldova, n discutarea special( a rela#iilor principatului cu aceste #(ri. S-a
hot(rt ca s( fie perpetuat( buna vecin(tate $i p(strat tratatul de alian#( ncheiat, la 5 august
1605, cu 'ara Romneasc(, respingndu-se sprijinul solicitat de moldoveni pentru
rensc(unarea, la Bucure$ti, a fostului domn, Simeon Movil(.
Avnd sprijinul turcilor $i consolidndu-$i autoritatea n fa#a st(rilor, *tefan Bocskai
reu$e$te, n vara anului 1606, s( ncheie pacea cu Viena, fiindu-i recunoscut( calitatea de
principe $i dobndind st(pnirea asupra comitatelor Bereg $i Ugocsa, plus cet(#ile Satu Mare
$i Tokaj. Aceast( situa#ie i va permite lui Bocskai s( mijloceasc( pacea, din 11 noiembrie
1606, de la Zsitvatorok, dintre Habsburgi $i turci, pace ale c(rei avantaje ns( Transilvania nu
le va putea fructifica din cauza mor#ii nea$teptate a principelui.
Competi#ia pentru tronul princiar rencepe, fac#iunile nobiliare de orientare filoturc( $i
filohabsburgic( sprijinind candida#i pe care-i dorea doar simple instrumente ale propriilor
ambi#ii $i interese. Dintre ace$tia se impun $i se men#in, rnd pe rnd, cu sprijin din afar( $i cu
o politic( oscilant(, Sigismund Rkczi $i Gabriel Bthori. Ultimul amenin#at de Habsburgi $i
insuficient sprijinit de turci $i st(ri a ncercat s(-$i consolideze puterea prin unirea
Transilvaniei cu 'ara Romneasc((1611), ac#iune care a e$uat datorit( interven#iei turcilor
speria#i de renvierea vremurilor lui Mihai. Ajungerea pe tronul princiar, cu ajutor turcesc, n
1613, a lui Gabriel Bethlen va pune cap(t confrunt(rilor dintre fac#iunile nobiliare $i va
ncheia restaura#ia att n favoarea partidei filoturce, ct $i a puterii centrale.
Dac( fac#iunile nobiliare, angajate n lupta pentru putere, nu au reu$it s( se substituie
autorit(#ii princiare, n schimb au fost mult mai norocoase n a ob#ine consolidarea situa#iei lor

sociale. Textele dietale, ulterioare domniei lui Mihai Viteazul, abund( n hot(rri care
agraveaz( statutul iob(giei, din p(cate, masiv romneasc(. Destinderea n regimul acesteia,
realizat( prin nrol(rile iobagilor n oastea domneasc( $i n garnizoanele cet(#ilor, prin
a$ezarea lor pe domeniile fiscale $i or($ene$ti sau n secuime $i s(sime, a fost curnd lichidat(
de avalan$a unor legiuiri potrivnice. Acestea privesc cu insisten#( urm(rirea $i readucerea
iobagilor fugi#i, pedepsirea $i lipsirea lor de arme, reglementarea mo$tenirii pentru v(duve $i
fiice, interzicerea nrol(rii la oaste $i a nnobil(rilor, nefiind ocolit( nici problema purtatului
ve$mintelor de postav $i a umblatului c(lare.
Mai grave pentru romni, dect toate aceste adnciri ale $erbiei, erau incrimin(rile $i
ostilit(#ile mpotriva lor, multe legiuiri f(cnd discrimin(ri, reluate mai apoi $i dezvoltate n
Aprobate $i Compilate. Nobilimea maghiar( $i, n general, st(rile victorioase militar, dar
speriate de ce putea nsemna pentru ele primejdia unei ridic(ri romne$ti, de iobagi r(scula#i
dar $i de boieri de peste Carpa#i, d(deau glas temerii lor cnd ar(tau n dieta din Le#(1600) c(
ruina $i primejdia noastr( de acum a venit din partea celor dou( '(ri Romne$ti, hot(rnd
ca nici un preot romn s( nu poat( veni aici nicicnd din cele dou( '(ri Romne$ti, iar
c(lug(rii s( fie cu totul proscri$i din #ar(, din toate locurile; dac( s-ar g(si vreunul c( a venit
sau vine contra edictum regni, s( fie prins $i despuiat n toate locurile. Aceea$i diet(,
interzicnd purtarea armelor, dispunea, n spirit discriminator, ca romn de acum ncolo
arm(, arc s( nu mai poat( purta, n afar( de p(storii care locuiesc la munte, dar sasul $i
ungurul s( poarte arme.
Mai trziu, alte edicte pedepsesc, cu moartea sau prin plata homagium-ului c(tre
domnul de p(mnt, pe romnii care se c(s(toresc dup( r(ul lor obicei dinainte prin r(pirea
fetei. Plata dijmei biserice$ti, de la care romnii au fost n general excepta#i, a fost extins(
asupra tuturor, iar preo#ilor ortodoc$i li s-au impus diverse ngr(diri ale func#iei, sporiri ale
ndatoririlor $i reglement(ri ale pedepselor la care trebuiau supu$i. Pentru a-i atrage pe ace$tia
din urm( la calvinism, $i, prin ei, credincio$ii de rnd, principii, de la Gabriel Bethlen la
Mihail Apafi, au venit, uneori peste voia dietelor, cu o serie de scutiri, dar $i cu condi#ii
spirituale, menite s( #in( sub control biserica romneasc( $i s( o mpiedice a deveni recept(.

Prin asemenea m(suri, mereu repetate, agravate $i adesea raportate la momentul
st(pnirii lui Mihai, locuitorilor romni ai #(rii, fie ei chiar nobili, li se ngr(desc continu
posibilit(#ile de afirmare social( $i politic( sau, cel pu#in, toate acestea le sunt ng(duite doar
cu pre#ul disimil(rii etno-confesionale. Tot mai mult, st(rile se ridic(, ntr-un v(dit spirit de
team( $i dispre#, mpotriva nrol(rilor romnilor la oaste, a dobndirii de slujbe, propriet(#i $i
nnobil(ri, fiind tot mai frecvent( supunerea, fa#( de preo#imea str(in( din comitate $i
secuime, la obliga#ii biserice$ti, pe care n trecut nu le-au avut dect pe P(mntul Cr(iesc.
ns($i scutirile preo#ilor romni se reduc cel mult la cele obi$nuit iob(ge$ti, dar $i acestea sunt
prea pu#in respectate, prea adesea nc(lcate, n func#ie de politica religioas( princiar( sau de
atitudinea episcopilor $i a clerului ortodox fa#( de ierarhia calvin(.
Interven#iile domnilor de peste Carpa#i pe lng( principi $i a patriarhilor din
Constantinopol pe lng( sultani $i marii viziri sunt prea pu#in eficiente, prea nendestul(toare


pentru a le asigura romnilor ardeleni o nobilime proprie, numeroas( $i suficient de puternic(,
care, al(turi de un cler s(rac $i prea pu#in cultivat, s(-i poat( ndrept(#i la reprezentarea n
diet( $i, n general, la participarea n via#a politic(. Pentru reu$ita constituirii unei na#iuni
politice romne$ti se sim#ea tot mai necesar( o interven#ie din afar(, fapt care se va mplini,
dar f(r( rezultatele scontate, odat( cu nst(pnirea habsburgic( n Transilvania.

14. UN PRINCIPE AL BUNEI VECINT#I

ncerc(rile timide ale principelui Gabriel Bthori de consolidare a puterii princiare
sunt reluate $i amplificate de succesorul s(u la tron , Gabriel Bethlen (1613-1629), care va
promova $i cu totul o alt( politic( fa#( de vecinii s(i din Moldova $i 'ara Romneasc(. n
septembrie 1613 turcii ajuta#i de domnii romni veni#i cu o$tile n Transilvania impun st(rilor
participarea la diet( n vederea schimb(rii lui Bthori care nemul#umise pe mul#i pentru
afi$area deschis( a unei atitudini filohabsburgice $i prin conflictul s(u cu sa$ii, la care se
ad(uga comportamentul s(u moral scandalos. Cu toate c( principele era gata s( ofere turcilor
cet(#ile Ineu, Lipova chiar $i Oradea, s( sporeasc( tributul la 15.000 de galbeni, puterea
suzeran( prefer( schimbarea cu un candidat de ncredere.
St(rile convocate de turci $i ntrunite la 22 octombrie 1613 n dieta general( de la Cluj
pentru alegerea unui alt principe, lund n considerare propunerea Por#ii pentru desemnarea lui
Gabriel Bethlen n aceast( func#ie, l aleg pe cel propus, cu toate c( se considerau mai
ndrept(#i#i la scaunul princiar reprezentan#i ai unor mari familii nobiliare. St(rilor constrnse
la o astfel de liber( alegere le r(mnea totu$i speran#a c( vor putea s(-$i impun( mai u$or
voin#a lor noului ales. Omorrea la Oradea a lui Gabriel Bthori de c(tre haiducii s(i la 27
octombrie scute$te st(rile $i #ara de ngrijorarea unui r(zboi civil. n prezen#a o$tilor turce$ti $i
a celor romne$ti n frunte cu domnii *tefan II Tom$a $i Radu Mihnea are loc nsc(unarea
solemn( a lui Gabriel Bethlen, prilej ca cei trei vecini, afla#i sub aceea$i suzeranitate, s(-$i
jure prietenie ve$nic( $i ajutor reciproc la nevoie.
Condi#iile impuse noului principe de c(tre diet( $i dorin#ele acesteia privind
con#inutul ahidname-ului ce urma a fi solicitat Por#ii dezv(luie insisten#a st(rilor pentru
prevederi exprese care s( respecte pe viitor libera electio a principelui, - urmnd s( nu fie
acceptat acela qui non est patriota vel ex sangvine hungarico - $i s( asigure bunele rela#ii de
prietenie cu '(rile Romne vecine. St(rile aveau, desigur, n vedere expedi#ia din 1611 a
fostului principe Gabriel Bthori n 'ara Romneasc( $i urmarea ei, interven#ia armat( a lui
Radu *erban n Transilvania $i victoria acestuia de lng( Bra$ov (9 iulie 1611). ntr-adev(r,
ahidname-ul ob#inut n iulie 1614 de la sultanul Ahmed I respecta aceste dorin#e ale st(rilor
privind libertatea de alegere a principelui, ad(ugnd apoi alte prevederi, precum buna
vecin(tate $i prietenie cu domnii din Moldova $i 'ara Romneasc(, acordarea ajutorului n caz
de atac du$man. Aceast( ultim( prevedere se va permanentiza, fiind solicitat( $i de unii
demnitari turci de la hotarele Transilvaniei, n timp ce alte clauze vor interzice domnilor

Romni $i boierilor s( cumpere cet(#i sau locuri nt(rite n principat sau s( fie primi#i aici n
caz de r(zvr(tire $i necredin#( fa#( de Poart(.
Noul principe Gabriel Bethlen venit la putere cu sprijin turcesc $i romnesc, n fa#(
situa#iei tulburi din Transilvania $i pentru a face fa#( unei eventuale interven#ii habsburgice
simte nevoia s( aib( al(turi peste iarn( trupe turce$ti $i ale domnilor de peste Carpa#i. Bun
cunosc(tor al realit(#ilor politice din epoc( $i nzestrat cu un spirit de fin diplomat pricipele
aprecia corect c( numai rela#iile bune cu Poarta $i cu '(rile Romne i pot asigura lini$tea $i
chez($ia domniei $i a #(rii. Amenin#at de Viena cu sus#inerea altor pretenden#i la tron $i
recunoscut doar ca voievod sau guvernator, Bethlen cedeaz( presiunii turcilor,
ndeplinindu-$i par#ial promisiunile f(cute la nsc(unare, prin renun#area n favoarea acestora
la cetatea Lipova (1616). Reu$e$te, ns(, s( salveze Ineul $i s( ob#in( scutirea de tribut pe un
num(r de ani datorit( particip(rii sale cu o oaste de 12.000 de oameni n Moldova, al(turi de
turci $i de cei doi domni romni, la r(zboiul care se anun#a ntre Polonia $i Poart(. Cu acest
prilej trimi$ii principelui au reu$it s( impiedice confruntarea $i s( conving( p(r#ile s( ncheie
acordul de la Jarucha (septembrie 1617) prin care partea polon( se angaja, printre altele, s( nu
mai intervin( n problemele Moldovei, '(rii Romne$ti $i ale Transilvaniei, obligndu-se
expres s( nu mai sus#in( pe adversarii principelui, pe Homonnai Blint $i Radu *erban.
Primul dintre ace$ti pretenden#i era sus#inut de Viena $i, pentru reu$ita nsc(un(rii, promisese
turcilor cedarea cet(#ilor Lipova, Ineu $i Lugoj, plus cre$terea tributului. Participarea
personal( a principelui la campania turcilor mpotriva polonezilor din anul 1617, al(turi de
Alexandru Ilia$, domnul '(rii Romne$ti $i de Radu Mihnea domnul Moldovei, face posibil(
ntlnirea direct( a celor trei $i discutarea problemelor de interes comun. Rezultatul acestei
ntrevederi s-a concretizat n perfectarea $i semnarea tratatului de alian#( $i bun( vecin(tate
din 26 septembrie 1617 de la Soroca ntre Gabriel Bethlen $i Radu Mihnea, acesta din urm(
mai veche cuno$tin#( a principelui, pe care l-a ajutat n dobndirea tronului. Radu Mihnea se
angaja fa#( de principe la o prietenie sincer(, ar(tnd c( pn( cnd vom fi domn, vom fi
credinciosul lui, vom #ine cu el la bine $i la r(u, vom fi prieten prietenilor $i du$man
du$manilor lui. Tot cu aceast( ocazie Gabriel Bethlen a ntreprins medierea mp(c(rii lui
Alexandru Ilia$ cu un grup de boieri nemul#umi#i $i refugia#i n Transilvania, f(r( s( ajung(
ns( la ncheierea unui tratat de alian#( asem(n(tor celui semnat cu Moldova, faptul
realizndu-se mai trziu sub forma unei confedera#ii (1619) cu noul domn Gavrila$ Movil(,
nsc(unat cu sprijinul s(u direct.
Politica de fidelitate fa#( de Poart( a lui Gabriel Bethlen a dus la deteriorarea rela#iilor
acestuia cu domnul moldovean Ga$par Gra#iani care a trecut deschis de partea polonezilor $i a
Habsburgilor, nct principele a intervenit pe lng( turci s( ob#in( schimbarea sa (1620). Alta
a fost atitudinea fa#( de domnul Gavrila$ Movil(, care mazilit de turci pentru simpatiile sale
polone $i-a putut g(si loc de refugiu n Transilvania, unde c(s(torindu-se cu bogata v(duv(
Elisabeta Zlyomi (1622), devenea supus al pricipelui ce l va sprijini n efortul redobndirii
tronului pierdut.
ntre timp n 'ara Romneasc( ajunsese din nou la putere Radu Mihnea cu care
Gabriel Bethlen rennoie$te la Cluj (1622) mai vechiul tratat de prietenie, fapt care nu-l va


mpiedica ns( pe principe s( unelteasc( la Poart( pentru rensc(unarea lui Gavrila$ Movil(.
Aceast( atitudine a principelui va d(una rela#iilor sale tradi#ionale cu Radu Mihnea pe care
turcii l str(mut( curnd n Moldova (1623-1626), nct cu aceast( #ar( Gabriel Bethlen nu va
reu$i s( ncheie un tratat de prietenie $i de bun( vecin(tate dect n anul 1628, cnd la Ia$i
domnea Miron Barnovschi, domn mazilit de Poart( cu concursul principelui $i sub b(nuiala
leg(turilor sale cu Polonia.
Aceste interven#ii diplomatice mpotriva lui Alexandru Ilie$, Ga$par Gra#iani, Radu
Mihnea $i Miron Barnovschi ilustreaz( evolu#ia unei politici veleitare a lui Gabriel Bethlen
care din protejat la nceput al turcilor $i al domnilor romni se vrea protector al acestora din
urm(, intervenind la turci pentru a influen#a deciziile acestora n privin#a '(rilor Romne, cu
scopul ob#inerii nsc(un(rii unor domni fideli $i ndatora#i, c(rora s( le impun( protec#ia sa
r(spl(tit( cu bani. Fa#( de o asemenea politic( a unui principe autoritar $i cu o armat(
puternic( domnii romni sunt nevoi#i s( apeleze la Poart( pentru reglementarea raporturilor
lor cu un vecin prea dornic de putere $i influen#(. Astfel, n 1628, n urma plngerilor f(cute
de domnul '(rii Romne$ti, turcii interzic n termeni categorici principelui s( mai intervin( n
afacerile domnilor de peste Carpa#i, s( mai pretind( acestora bani, lipsindu-i temeiul acestei
preten#ii, cu to#ii, att principele ct $i domnii, datornd dup( obicei tribut doar Por#ii n
calitate de supu$i ai acesteia. A$adar, se poate spune c( principele a rvnit nu att la un regat,
ct la un protectorat asupra '(rilor Romne.


15. NEUTRALIZAREA STRILOR $I SUCCESUL REFORMELOR

Consolidarea puterii princiare depindea n primul rnd nu att de sprijinul extern al
Por#ii $i al '(rilor Romne, ct mai ales de g(sirea acelor mijloace $i modalita#i prin care
voin#a $i interesele st(rilor s( fie subordonate efortului centralizator al lui Gabriel Bethlen.
Pentru reu$ita unei asemenea politici noul principe, nsc(unat prin for#( $i peste voia st(rilor,
trebuia s( rec$tige ncrederea acestora fa#( de institu#ia princiar(, degradat( prin abuzurile lui
Gabriel Bthori $i, n acela$i timp, s(-$i consolideze propria-i autoritate n vederea unei
politici eficace att pe plan intern, ct $i pe plan extern. De la nceput se impuneau m(suri
moderate care s(-i apropie st(rile $i s(-i aduc( treptat supunerea acestora, evitndu-se
confruntarea, prin organizarea $i consolidarea puterii princiare nu mpotriva lor, ci al(turi de
ele.
Prima dintre m(surile ini#iate de Bethlen a fost renun#area la ora$ul Sibiu, capitala att
de contestat( de Universitatea s(seasc(, care este restituit sa$ilor (februarie 1614), aducndu-i
jur(mntul de fidelitate al acestora. n privinta dietei, intervine pentru schimbarea compozi#iei
$i func#ion(rii acesteia, mai vechii delega#i ale$i fiind redu$i, n 1615, la cel mult o treime,
restul urmnd s( fie numi#i de principe dintre dreg(torii s(i de ncredere de la curte. Prin
aceasta era eliminat( orice posibilitate de opozi#ie eficient( din partea dietei, iar prin
restrngerea competen#elor acesteia n probleme de politic( extern(, r(zboi $i finan#e,

institu#ia reprezentativ( a st(rilor devenea un instrument docil al guvern(rii princiare
autoritare. La aceasta principele a ad(ugat promovarea n Consiliul princiar $i n func#iile de la
curte a unor oameni noi, mai putin distin$i prin originea lor nobiliar(, dar nu mai putin
instrui#i, pre#ui#i $i r(spl(ti#i pentru meritele lor personale.
Cum autoritatea princiar( era, nainte de toate, o problem( de autonomie financiar(
fa#( de st(ri, Gabriel Bethlen a urm(rit cu consecven#( sporirea veniturilor proprii, de unde
seria m(surilor cu caracter fiscal, comercial, monetar, militar $i social.
nceputul acestora principele l face cu revizuirea tuturor dona#iilor $i nnobil(rilor
acordate din 1585 pn( n 1615, prilej de a spori domeniul princiar $i veniturile #(rii prin
depunerea celor nnobila#i f(r( temei, retr(gndu-le daniile $i supunndu-i din nou la dare $i
la slujb(. Prin recuperarea mo$iilor fiscale nstr(inate se puteau realiza pe viitor noi nnobil(ri
care comportau adesea pe lng( merite $i pl(#i b(ne$ti. n privin#a fiscalit(#ii, Gabriel Bethlen
a dispus efectuarea, n 1616, a unei noi conscrieri fiscale (conumeratio) a contribuabililor,
conform( cu hot(rrile dietei din 1608, revenindu-se astfel la sistemul mai vechi de impunere
pe por#i, unit(#i impozabile pentru care ntre 1616-1629 sumele pl(tite au variat ntre 17 $i 22
de florini, n timp ce ora$ele $i trgurile prestau sume globale. Pentru acoperirea cheltuielilor
diplomatice $i ndeosebi a celor legate de Poarta Otoman(, principele a instituit, nc( din
1614, un Publicum Aerarium la care contribuiau n$i$i nobilii dup( num(rul por#ilor st(pnite
iar ora$ele $i trgurile dup( num(rul familiilor contribuabile.
ntruct sistemul fiscal r(mnea unul tradi#ional, neputnd aduce o cre$tere nsemnat(
a veniturilor princiare, Gabriel Bethlen a c(utat s(-$i consolideze economic puterea $i
autoritatea nu att pe seama supu$ilor contribuabili, ct prin interven#iile sale n domeniile
comer#ului, mineritului, baterii monedei $i produc#iei me$te$ug(re$ti. Pentru aducerea n #ar( a
ct mai mul#i bani a stimulat comer#ul extern, introducnd totodat( monopolul anumitor
produse c(utate de negustori. n acela$i timp a reorganizat $i a intensificat exploatarea minelor
$i a salinelor, venituri regaliene de mare importan#( pentru visterie. Nevoile sporite ale
acesteia au fost acoperite apoi $i prin emisiuni monetare repetate cu moned( m(runt(
devalorizat(, strnind nemul#umirea general( a st(rilor. Etatismul princiar se reg(se$te $i n
politica pre#urilor, Gabriel Bethlen solicitnd n mai multe rnduri dietei s( discute $i s(
decid( limita#ii ale pre#urilor la diferite materii prime $i articole me$te$ug(re$i, m(sur(
completat( cu aducerea de me$teri pricepu#i din afara Transilvaniei care, la ad(postul
privilegiilor obtinute, s( poat( produce mai ieftin $i mai de calitate dect breslele. Toate aceste
practici economice, dominate de interven#ionism, au constituit o politic( complex( prin care
principele a reu$it s(-$i asigure o independen#( real( fa#( de st(ri $i s( subordoneze voin#a
acestora efortului centralizator.
n acele$i scop, Gabriel Bethlen a vizat $i l(rgirea bazei sociale a puterii sale, fiind
preocupat att de ngr(direa autorit(#ii $i influen#ei dietei, ct $i de participarea la numeroasele
campanii militare prilejuite de ostilit(#ile turco-polone $i mai ales de r(zboiul de 30 de ani.
Aceast( participare reclama reformarea armatei, constituirea unei o$tiri permanente de
mercenari, bine instruit( $i nzestrat( $i cu o mare mobilitate. Cum nobilimea st(pn( pe
iobagi nu putea fi obligat(, datorit( imunit(#ilor sale, s( lupte n afara grani#elor #(rii,


principele s-a v(zut silit s( conteze pe obliga#iile militare ale secuilor, haiducilor $i supu$ilor
domnilor de p(mnt, ace$tia fiind ndatora#i s( dea, potrivit reglement(rilor din 1623, cte un
pedestra$-pu$ca$ la dou(, mai apoi la trei por#i, pedestra$ scutit de sarcini iob(ge$ti $i pl(tit de
#(ranii dependen#i. Ct despre nobilime aceasta trebuia s( ridice, s( echipeze $i s( pl(teasc(
cte un c(l(re# la dou( por#i, n timp ce st(pnii de o sesie fie c( participau la oaste personal,
fie c( ridicau $i ntre#ineau un c(l(ret la patru sesii. La toate aceste eforturi materiale se
ad(ugau carele cu victualii, c(te unul la 20 de pedestra$i sau c(l(re#i $i ncartiruirea oastei pe
sate , prilej de nenum(rate pr(zi $i jafuri ale popula#iei.
nsemn(tatea dobndit( de oastea permanent( de mercenari $i redescoperirea noului
pedestra$ legat de progresul armelor de foc a schimbat nu numai tactica militar( n defavoarea
cavalerimii nobiliare tradi#ionale, ci $i op#iunile principelui n materie de politic( social(.
Noul sistem a impus att grija pentru d(rile militare, ct $i promovarea unei largi categorii
ost($e$ti care, f(r( a constitui o nobilime propriu-zis(, se bucura de unele libert(#i nobiliare n
schimbul slujbei militare. De aici, ridic(rile la noble#e pe domeniile fiscale (F(g(ra$, Chioar,
Gurghiu etc.), dar $i pe cele nobiliare, printre beneficiari num(rndu-se $i mul#i romni care
sporesc oastea st(pnului n calitate de mici nobili condi#ionari, de boieri, pu$ca$i, libertini,
draban#i etc. Pentru a stopa nrol(rile iobagilor $i mai cu seam( nnobil(rile n rndul acestora
st(rile cer principelui, n 1619, s( renun#e la asemenea practici, s( restituie iobagii fugi#i $i
nrola#i, celor romni dieta interzicndu-le n 1620 s( poarte arme $i mai apoi, n 1623, s(
umble c(lare $i narma#i. Asemenea hot(rri dietale exprim( ostilitatea st(rilor fa#( de
alternativa schimb(rii condi#iei sociale a iobagului prin slujb( militar(, dar n acela$i timp
surprinde insisten#a cu care este dezbr(cat de arme $i tratat deosebit iobagul romn, socotit
mult mai primejdios dect ceilal#i, mult mai p(gubitor pentru d(ri $i slujbe prin num(rul s(u.
Politica de reforme a lui Gabriel Bethlen nu a ocolit nici problema preo#imii si a
bisericii romne, m(surile luate in acest domeniu dezv(luindu-ne un principe calvin care se
dovede$te a fi dep($it faza acut( a controverselor religioase. Asfel, ncearc( s( p(streze
echilibrul ntre religiile recepte, ct $i toleran#a fa#( de religia ortodox(, f(r( a-i lipsi ini#iativa
$i inten#ia convertirii romnilor la calvinism, dup( cum rezult( din corespondenta sa cu
patriarhul Chiril Lucaris. Cu toate acestea se poate constata la principe o concep#ie $i o
practic( tolerant( fa#( de ierarhia $i preo#imea bisericii ortodoxe romne, de unde $i
confirmarea n func#ie a unor episcopi precum Teofil din Prislop (1615) $i Eftimie (1623),
ambii p(storind n eparhia Vadului, n timp ce Teoctist, Dosoftei $i Ghenadie au fost
confirma#i $i au func#ionat ca mitropoli#i ai Ardealului $i p(r#ilor ungure$ti la B(lgrad. n
privin#a averilor $i veniturilor bisericilor $i preo#ilor romni a dispus n 1615 restituirea
bunurilor confiscate iar c#iva ani mai trziu, n 1624, a scutit aceea$i preo#ime de dijma din
grne $i vite. Aceast( atitudine a lui Gabriel Bethlen fa#( de religia $i biserica ortodox( trebuie
corelat( att cu vederile mai largi ale principelui n materie de credin#(, ct mai ales cu pozi#ia
sa fa#( de Poarta Otoman( sus#in(toare a religiilor necatolice, la care am ad(uga impactul
rela#iilor sale cu '(rile Romne interesate direct n protejarea ierarhiei ortodoxe $i a
credincio$ilor acesteia.

Aceluia$i flux reformator principele a supus $i problemele educa#iei $i nv(#(mntului,
acordnd n 1624 dreptul fiilor de iobagi de a frecventa $colile s(te$ti $i pedepsind pe acei
st(pni care nc(lcau aceast( dispozi#ie. Din p(cate, asemenea $coli s(te$ti cu caracter
confesional au fost pu#ine iar pentru instruirea romnilor func#ionau de regul( doar $coli pe
lng( mn(stiri, precum cea de la Rme#i, care preg(teau cel mult preo#i. Pentru asigurarea
ridic(rii unei noi genera#ii de func#ionari instrui#i, necesari politicii princiare de reform(,
Gabriel Bethlen a nfiin#at Colegiul academic de la Alba Iulia (1622) pe care l-a dotat material
$i l-a nzestrat cu profesori renumi#i adu$i din str(in(tate. Pe lng( colegiu func#iona $i un
internat cu 40 de locuri pentru tinerii mai s(raci, fapt care nu s-a bucuart de prea mult(
apreciere $i sprijin din partea st(rilor reticente la asemenea inova#ii.
Toate aceste m(suri luate de Gabriel Bethlen n diverse compartimente ale politicii
interne i-au permis o larg( autonomie decizional( n raport cu st(rile $i n acela$i timp au f(cut
posibile demersurile sale de politic( extern( care au asigurat prestigiul european al
principatului.

16. DIPLOMA#IE $I PRESTIGIU EUROPEAN

Rea$ezarea rela#iilor politice ale principatului cu '(rile Romne pe temeiul tradi#ional
al bunei vecin(t(#i $i dobndirea autonomiei decizionale fa#( de st(ri n materie de politic(
extern( a permis lui Gabriel Bethlen s( valorifice la maximum libertatea de ac#iune ng(duit(
de turci mpotriva Habsburgilor. Prin acest fapt, principele n#elegea s( aduc( servicii att
politicii europene a Por#ii Otomane, ct $i propriului stat, interesat n sporirea prestigiului s(u
n Europa.
Ajungerea la putere a lui Gabriel Bethlen prin voin#a sultanului $i cu sprijinul
domnilor din '(rile Rom(ne a nsemnat o n(sprire a raporturilor Transilvaniei cu Habsburgii,
ace$tia f(cnd eforturi pentru ndep(rtarea noului principe. Asfel, trupele imperiale ntreprind
numeroase incursiuni n p(r#ile vestice ale principatului, reu$ind pentru un timp s( ocupe rnd
pe rnd cet(#ile Chioar, Baia Mare, Hust $i alte a$ez(ri de importan#( strategic(. Acestor
ini#iative militare diploma#ia habsburgic( le-a asociat o sus#inut( campanie de denigrare a lui
Bethlen, prezentat drept un supus total al turcilor $i un tr(d(tor al cre$tinismului. Mai mult,
acestor ac#iuni potrivnice Curtea de la Viena le-a ad(ugat sprijinirea unui pretendent la tronul
princiar, n persoana lui Gheorghe Homonnai. Succesele o$tilor ardelene $i consolidarea
domniei lui Gabriel Bethlen cu sprijinul Por#ii Otomane au constrns pe Habsburgi s( ncheie
cu principele tratatul de la Trnavia (1615) prin care i recuno$teau st(pnirea $i se obligau s(-
i restituie cet(#ile ocupate. Prevederile acestui tratat, rennoit n 1617, exprim( rezultatul unei
politici princiare de neutralizare a interven#iilor militare imperiale, politic( mai mult pasiv(
dar extrem de util( pentru consolidarea autorit(#ii lui Gabriel Bethlen $i sporirea prestigiului
s(u la Poart(, elemente att de necesare pentru inaugurarea, din 1619, a unei politici active
antihabsburgice.
Prilejul acestei noi politici este oferit de mi$carea cehilor reforma#i din Boemia
angaja#i n lupt( cu Habsburgii, principele purtnd tratativele cu cehii prin intermediul lui


Marcu Cercel, fiul fostului domn al '(rii Romne$ti, Petru Cercel. Concomitent Gabriel
Bethlen a depus eforturi diplomatice pentru a c$tiga ncrederea Por#ii $i a dobndi
consim#(mntul acesteia, dat( fiind nelini$tea turcilor $i atitudinea rezervat( a acestora n
privin#a redeschiderii r(zboiului antihabsburgic. Ob#innd acordul Por#ii, principele porne$te
n iulie 1619 n expedi#ia mpotriva Habsburgilor cu scopul de a ajuta pe cehi, dezinformnd
n acela$i timp Viena n leg(tur( cu scopul real al ac#iunii sale. Astfel, Gabriel Bethlen a
propus Habsburgilor o alian#( mpotriva r(scula#ilor cehi, cnd de fapt, ac#iunea sa i viza
tocmai pe cei dinti pe care, cu sprijinul reforma#ilor din Ungaria de Nord $i prin mi$c(ri
rapide de trupe a reu$it s(-i nfrng( $i s( ocupe o serie de localit(#i, precum Bratislava
(octombrie 1619). S-a ajuns la ncercuirea $i asediul Vienei (noiembrie 1619), ac#iune la care
Gabriel Bethlen a renun#at pe nea$teptate din cauza ve$tilor primite privind sprijinul dat de
polonezi lui Gheorghe Homonnai $i a apropierii acestuia de Transilvania cu gndul ocup(rii
tronului princiar. Pentru moment a fost ncheiat un armisti#iu, dup( care, pentru reluarea
conflictului principele a apelat la Poart( spre a primi ajutor de 2000 de pedestra$i din
Moldova $i de 1000 de c(l(re#i din 'ara Romneasc(.
ntre timp lui Gabriel Bethlen opozi#ia nobiliar( din Ungaria de Nord ntrunit( n dieta
de la Bansk Bystrica (august 1620) i-a oferit coroana regal(, dar principele lund n
considerare pozi#ia Por#ii $i condi#iile puse de st(rile doritoare a unei republici nobiliare a
evitat s( o primeasc(. Astfel, cu toate c( a semnat celebra Diploma regis a refuzat ncoronarea
$i a respins orice limitare a autorit(#ii sale n materie de guvernare, decep#ionnd $i
ndep(rtnd de la sine o parte nsemnat( a aristocra#iei nobiliare, care prefer( din nou
supunerea fa#( de Habsburgii.
Rezultatele de pe cmpul de lupt(, precum cteva victorii ob#inute de Gabriel Bethlen,
dar $i nfrngerea cehilor la Muntele Alb de c(tre Habsburgi $i luarea cet(#ii Vc de c(tre
turci, impun p(r#ilor beligerante ncheierea tratatului de pace de la Nikolsburg, din 6 ianuarie
1622. Prin acest tratat principele Gabriel Bethlen renun#a la titlul de rege al Ungariei care
revenea lui Ferdinand de Habsburg mpreun( cu comitatele din Ungaria vestic(. Lui Bethlen i
se recuno$tea calitatea de principe al Transilvaniei, dobndea $i titlul de principe ales al
Imperiului Romano-German, de duce de Oppeln $i Ratibor, ob#inea pe timpul vie#ii st(pnirea
celor $apte comitate (Satu Mare, Bereg, Ugocsa, Borsod, Abaj, Zempln $i Szaboles)
ocupate n Ungaria de Nord, precum $i suma anual( de 50000 de florini drept cheltuieli pentru
ntre#inerea de mercenari $i a cet(#ilor. Prevederile p(cii nu l-au mul#umit pe Gabriel Bethlen
dar n urma ei principatul Transilvaniei a ie$it consolidat $i cu prestigiul diplomatic mult
sporit.
Dup( ob#inerea colabor(rii unor principi protestan#i $i a unui nou acord al Por#ii
Otomane, Gabriel Bethlen a reluat, n august 1623, campaniile antihabsburgice dar f(r( a
realiza succese deosebite. n aceste expedi#ii principele a primit ajutor militar $i din 'ara
Romneasc(, ntr-o lupt( din apropierea Trnaviei fiind prezen#i $i o mie de bravi curteni
c(l(ri condu$i de sp(tarul Mihul. Noul tratat de pace ncheiat la Viena, n 8 mai 1624, relua
cu unele modific(ri prevederile p(cii de la Nikolsburg. Astfel, Bethlen renun#a la ducatele
Oppeln $i Ratibor, dar p(stra pe timpul vie#ii cele $apte comitate $i cu titlul ve$nic pentru

Transilvania localit(#ile Baia Mare, Baia Sprie $i Ecsed. Cu toate aceste avantaje principele a
continuat s( fie preocupat de coali#ia protestant( antihabsburgic(, redeschiznd, n septembrie
1626, conflictul cu Viena printr-o nou( campanie militar(. De scurt( durat(, ea se ncheie n
decembrie 1626, prin pacea de la Bratislava, care reia clauzele tratatelor anterioare $i
marcheaz( n acela$i timp renun#area definitiv( a lui Bethlen la o politic( potrivnic(
Habsburgilor. Mai mult, spre sfr$itul vie#ii principele ofer( Vienei participarea la o coali#ie
antiotoman(, politic( care avea la baz( o posibil( uniune matrimonial( cu familia imperial(.
Aceast( schimbare venea n contradic#ie cu politica sa de o via#( $i cu cele cuprinse n
testamentul s(u unde recomand( p(strarea bunelor raporturi cu Poarta Otoman( $i cu '(rile
Romne vecine ca o garan#ie a p(str(rii $i consolid(rii #(rii. Se cuvine s( amintim ns( c( noua
orientare politic( a lui Gabriel Bethlen, ca $i ncercarea de a dobndi cu sprijin suedez $i
rusesc coroana Poloniei au r(mas doar n faza de proiecte, principele murind la 15 noiembrie
1629.
Dincolo de aspira#ii $i nempliniri, domnia lui Gabriel Bethlen r(mne n istoria
Transilvaniei n primul rnd prin realiz(rile sale materializate n formula unei guvern(ri
autoritare care $i-a supus st(rile $i a reu$it pe plan extern s( duc( o politic( activ( care a avut
drept rezultat consolidarea principatului $i sporirea prestigiului acestuia n fa#a Por#ii $i a
statelor europene, cu deosebire a celor protestante. nsc(unat peste voia st(rilor $i cu sprijin
dinafar(, noul principe a $tiut s(-$i consolideze autoritatea n interior, s( ini#ieze o serie de
reforme prin care s( sporeasc( veniturile personale $i prin aceasta s( poat( angaja #ara ntr-o
politic( nu numai de supunere fa#( de Poart( $i de bun( vecin(tate cu '(rile Romne, ci $i de
cuceriri a unor teritorii st(pnite de Habsburgii catolici. Prin participarea la r(zboiul de 30 de
ani Gabriel Bethlen a avut posibilitatea s( integreze Transilvania n marile sisteme de alian#(
europene $i, cu sprijin militar turcesc $i romnesc, s( ob#in( o serie de victorii care au f(cut
din principat un stat cu rol important n sistemul echilibrului politic din Europa vremii.


17. AUTORITATEA PRINCIAR NTRE STRI $I PRETENDEN#I

Moartea lui Gabriel Bethlen a prilejuit st(rilor punerea n discu#ie a regimului autoritar
princiar, dieta general( ntrunit( la Alba Iulia, n ianuarie-februarie 1630, lund o serie de
hot(rri menite s(-i aduc( subordonarea puterii centrale. Dup( rennoirea uniunii pe un
r(stimp de zece ani $i reafirmarea liberului exerci#iu ale religiilor recepte, st(rile impuneau
principesei Ecaterina de Brandenburg urm(toarele condi#ii: numirea de slujba$i doar dintre
locuitorii #(rii, renun#area la ntre#inerea de oaste $i cet(#i (presidium), impunerea la d(ri a
mo$iilor fiscale $i restituirea iobagilor fugi#i pe acestea, interzicerea pe viitor ca slujba$ii
fiscului s( ncalce libert(#ile nobililor prin cercetarea mo$iilor acestora, restituirea iobagilor
nrola#i ca pedestra$i $i a celor fugi#i $i a$eza#i pe mo$iile familiei princiare, desfiin#area
ncartiruirii de trupe pe mo$iile nobiliare $i or($ene$ti, acordarea libert(#ii comerciale cu
excep#ia nego#ului cu piei, scutirea de vam( a nobilimii, a sa$ilor $i n parte a secuilor,
arendarea dup( vechiul obicei al v(mii pentru sa$i, modificarea unor proceduri judiciare n


defavoarea mo$iilor fiscale, n(sprirea statutului juridic $i a chez($iei pentru iobagii romni $i
srbi, retrngerea dreptului princiar n recrutarea de cai pentru po$t(, desfiin#area gratuit(#ii
unor obliga#ii n munc( a secuilor $i remunerarea acestora n cazul particip(rii la expedi#ii
militare n afar( #(rii, reglementarea vizita#iilor biserice$ti $i a func#ion(rii nv(#(torilor
s(te$ti etc. Evident, toate aceste hot(rri dietale vizau restaurarea puterii nobiliare n locul
absolutismului princiar, nl(turndu-se inova#iile f(cute de Gabriel Bethlen n materie de
finan#e, armat(, comer# $i domenii fiscale.
Primejduirea lini$tii din #ar( venea ns( nu numai dinspre efortul st(rilor de a rea$eza
raporturile politice n principat, ci $i dinspre ncerc(rile de ocupare a tronului princiar de c(tre
pretenden#i sus#inu#i fie de turci, fie de Habsburgi. Situa#ia se agraveaz( odat( cu revenirea
principesei la catolicism $i cu revendicarea celor $apte comitate din Ungaria Superioar( de
c(tre Habsburgi, comitate recunoscute lui Bethlen doar cu titlu viager. Cum Ecaterina de
Brandenburg $i intimul acesteia, *tefan Cski preg(tesc nstapnirea habsburgic( n
Transilvania, frac#iunea nobiliar( ostil( acestui plan, n frunte cu guvernatorul *tefan Bethlen
intervine pe lng( Gheorghe Rkczi, fiul fostului principe Sigismund Rkczi, pentru a-l
convinge s( accepte tronul princiar. Situa#ia se complic( din momentul n care dieta l alege
drept principe pe *tefan Bethlen care dore$te s( p(streze puterea, ajungnd n conflict cu
Rkczi. Acesta ajutat de haiduci $i cu sprijinul Ecaterinei de Brandenburg ob#ine alegerea
ca principe de c(tre dieta ntrunit( la Sighi$oara, la 26 moiembrie 1630, primind $i firmanul
de confirmare din partea Por#ii.
Consolidarea domniei constituie pentru Gheorghe Rkczi I (1630-1648) o problem(
dificil( n condi#iile n care era sprijinit doar de o parte a st(rilor, nereu$ind s(-$i elimine
adversarii $i nici s(-$i c($tige ncrederea deplin( a turcilor. Normalizarea raporturilor cu
Habsburgii prin tratatul de la Rakamaz (1631) i-a ng(duit principelui s( se preocupe de
eliminarea pretenden#ilor la tron sus#inu#i de turci, precum b(trnul *tefan Bethlen $i ginerele
acestuia David Zlyomi, care erau ajuta#i de pa$a de Buda, n timp ce Moise Szkely avea
sprijinul pa$ei de Timi$oara. Lupta cu ace$ti pretenden#i care promiteau Por#ii diferite avantaje
drept pre# al promov(rii ca principi a luat sfr$it odat( cu victoria lui Rkczi mpotriva
turcilor la Salonta (1636), dup( care, principele a fost reconfirmat de Poart(, aceasta
renun#nd de acum s( mai sprijine al#i pretenden#i. Pentru Rkczi, succcesul a nsemnat
posibilitatea nt(ririi puterii princiare printr-o politic( bazat( n primul rnd pe sporirea
bunurilor personale, precum $i angajarea pe viitor n coali#ia antihabsburgic(.

18. POLITICA BUNURILOR PERSONALE

Gheorghe Rkczi I $i-a nceput domnia n condi#iile unei accentuate degrad(ri a
autorit(#ii princiare prin cele 74 de articole adoptate de dieta din 1630. De aceea noul principe
va fi preocupat, pe lng( eliminarea pretenden#ilor la tron , de reluarea politicii autoritare a lui
Gabriel Bethlen. Astfel, a reu$it s( ob#in( din partea dietei, ntrunit( n iunie-iulie 1631, luarea
unor hot(rri precum reintroducerea monopolului princiar asupra comer#ului cu cear(, miere $i

animale, revenirea asupra daniilor $i z(logirilor mo$iilor fiscale nf(ptuite dup( moartea lui
Bethlen, hot(rndu-se ca pe viitor acestea s( poat( fi d(ruite numai cu ncuviin#area
principelui $i mo$tenite numai de urma$ii legitimi, altfel revenind fiscului. Pentru a elimina
eventualele uneltiri ale nobililor din Ungaria Superioar(, posesori de mo$ii n principat, a fost
introdus( m(sura ca ace$tia s( poat( veni n Transilvania $i Partium numai cu pa$aport $i s(
stea doar pe mo$iile proprii. Condi#ii asem(n(toare erau stabilite $i nobililor ardeleni care
aveau mo$ii n Ungaria imperial(, ace$tia prin comportamentul lor trebuind s( evite
alimentarea unor st(ri conflictuale ntre principe $i mp(rat. mpotriva lui *tefan Haller a
pornit un proces de infidelitate, menit s( sperie st(rile $i s( faciliteze principelui supunerea
acestora. De altfel, arest(rile, procesele nso#ite de pronun#area pedepsei capitale $i
confiscarea bunurilor adversarilor politici au constituit pentru principe unul din mijloacele
prin care a sporit domeniile familiei princiare att de necesare n consolidarea puterii centrale.
Pentru contemporani politica lui Gheorghe Rkczi I a constituit o mare noutate,
st(rile fiind surprinse de seria proceselor de infidelitate pornite pentru ob#inerea de mo$ii care
s( ofere principelui instrumentul exercit(rii unei guvern(ri absolutiste. Prin aceste practici,
Rkczi a schimbat ns($i concep#ia despre bazele puterii princiare, luptndu-se nu att pentru
ob#inerea de bani, ct petru sporirea mo$iilor personale folosite ca mijloc de cre$tere a puterii
sale. Astfel, Gheorghe Rkczi I a reu$it s( ridice de la 10 la 32 num(rul marilor sale domenii,
st(pnind, spre 1648, nu mai pu#in de 27000 de familii de iobagi cu peste 100.000 de suflete.
Aceast( uria$( avere domenial(, expoloatat( sistematic prin instruc#ii economice, precum
cele dinainte de 1634 privind 'ara F(g(ra$ului, a furnizat principelui mari venituri care i-au
permis s(-$i constituie o putere proprie, independent( de st(ri. E adev(rat c( economia
domenial( nu i-a adus lui Rkczi nici pe departe banii mul#i dobndi#i de Gabriel Bethlen
prin politica sa mercantilist(, dar n condi#iile devaloriz(rii monetare din epoc( veniturile n
natur( ale domeniilor $i posibilit(#ile de recrut(ri militare din cuprinsul uman al acestora erau
preferate.
Concomitent cu aceast( politic(, pe ct de nea$teptat( pentru st(ri, pe att de eficient(
pentru principe, Gheorghe Rkczi I a reu$it treptat s( impun( dietei luarea unor hot(rri care
s(-i asigure drepturile sale n problemele de politic( extern( (1633) sau n cele militare legate
de cet(#ile fiscale (1637). Astfel, efortul st(rilor de a impune regimul nobiliar n locul
absolutismului princiar a e$uat, principele Rkczi izbutind s( dep($easc( criza ini#ial( de
putere $i s( se angajeze ntr-o politic( activ( $i pe plan extern. Mai mult, expresie a autorit(#ii
sale, a reu$it nc( din timpul vie#ii s(-$i desemneze ca succesor pe fiul omonim, Gheorghe
Rkczi II, care a ncercat n mare, s( continue politica intern( a tat(lui s(u.
Succesiunea princiar( din anul 1648 a prilejuit st(rilor o nou( mi$care de ob#inere a
vechilor drepturi $i privilegii, dar la scurt( vreme au trebuit s( se resemneze, convingndu-se
c( puterea princiar( bazat( pe ntinse domenii familiale era prea nr(d(cinat( pentru a putea fi
dislocat(.19. POLITICA DE CONFEDERARE A #RILOR ROMNE

Gheorghe Rkczi I a preluat puterea n condi#ii deosebit de dificile, cnd st(rile
asaltau autoritatea princiar( iar diver$ii pretenden#i $i concuren#i la tron ncercau s(-$i asigure
ntietatea prin bani $i uneltiri, prin cadouri $i denun#uri false. Solicitarea de c(tre competitori
a sprijinului din exterior, turcesc sau habsburgic, amenin#a att integritatea teritorial( a
principatului, ct $i statutul interna#ional al acestuia. De aceea, Gheorghe Rkczi I a c(utat s(
reia $i s( p(streze rela#iile de prietenie $i bun( n#elegere cu '(rile Romne vecine, rela#ii care
aveau deja o tradi#ie ndelungat(. n plus, principele fusese obligat prin ahidname-ul primit
din partea Por#ii, n prim(vara lui 1631, la prietenie cu cei doi domni romni, urmnd s( le
acorde ajutor, n caz de nevoie, chiar n persoan(.
Rela#iile prietene$ti ale lui Gheorghe Rkczi I cu Matei Basarab erau determinate $i
de sprijinul personal pe care principele l-a acordat pribeagului aga Matei din Brncoveni ca s(
ajung( domn. Obliga#iile de aceast( natur( ns( erau n mare parte reciproce, dac( avem n
vedere c( Rkczi a ob#inut victoria de la Rakamaz (1631 $i cu ajutorul unor o$ti conduse de
viitorul domn al '(rii Romne$ti. Oricum, aceste motive asociate cu ngrijor(rile datorate
conflictelor turco-polone, intrigilor unor pretenden#i la tron $i schimb(rilor de domni operate
de turci cu scopul procur(rii de bani pentru r(zboiul cu per$ii, au determinat att pe Gheorghe
Rkczi, ct $i pe Matei Basarab s( promoveze un sistem de alian#e care prevedeau sprijinul
reciproc diplomatic $i militar. Asemenea alian#e au fost ini#iate $i par#ial realizate $i cu
Moldova lui Vasile Lupu, cu toate c( acest domn cu hire mai mult mp(r(teasc( dect
domneasc( voia s( instaureze cu sprijin turcesc $i grecesc propria lui suprema#ie asupra celor
trei '(ri Romne.
n aceste mprejur(ri s-a ajuns, n iulie 1635 la ncheierea primului tratat de alian#(
ntre Matei Basarab $i Gheorghe Rkczi I, tratat prin care domnul '(rii Romne$ti se angaja
sub jur(mnt ca s( nu devin(, din ndemnul $i porunca nim(nui, du$manul principelui, a fiilor
$i a credincio$ilor acestuia, s( nu atace mpreun( cu o$ti str(ine Transilvania, ci, dimpotriv(,
s( tr(iasc( n bun( vecin(tate cu principele $i s( se str(duiasc( s( nl(ture pe du$manii
acestuia, dezv(luindu-le intrigile $i ncercnd s(-i anihileze. n caz de atac str(in asupra lui
Rkczi domnul se obliga, la prima chemare, s(-i vin( n ajutor cu oaste ntre#inut( pe
cheltuial( proprie, iar n condi#ii de primejdie deosebit(, ajutorul domnesc urma s( fie
personal $i cu ntreag( oaste. Domnul urma s( r(mn( prietenul adev(rat $i binevoitor al
principelui atta timp ct $i acesta va p(stra bun(voin#a promis(. Potrivit n#elegerii,
principele urma s(-$i asume propriile obliga#ii printr-un tratat similar pe care s(-l semneze
personal $i s(-l trimit( domnului. Acest tratat din partea lui Rkczi a ntrziat, cu toate c(,
ntre timp, principele a ob#inut ca obliga#iile domnului s( fie subscrise prin acte speciale $i de
c(tre boieri $i de slujitorii militari. n plus, tratatul lui Matei Basarab a fost nso#it $i de o
n#elegere privind zeciuiala pl(tit( de p(storii ardeleni pentru p($unatul oilor n 'ara

Romneasc( din care domnul urma s( dea anual principelui 5000 de florini $i doi cai turce$ti,
dintre care unul n$euat $i nzestrat cu tot harna$amentul.
Sistemul acesta de tratate l-au mul#umit pe deplin pe Rkczi, principele cerndu-i
oratorului s(u la Poart( s( se str(duiasc( a-l ocroti pe voievod aproape la fel cum snte#i
obligat a ne ap(ra pe noi n$ine. Ar(ta#i imediat oamenilor s(i orice afla#i p(gubitor pentru el,
n sfr$it nu va d(una dac( ve#i fi de acord cu oratorul s(u n toate chestiunile care se refer( la
onoarea $i fericirea noastr(. Dar dincolo de aceste dispozi#ii, principele nu s-a gr(bit s(-i
trimit( domnului tratatul convenit, iar atunci cnd a f(cut-o, n septembrie 1635, a exclus
dintre prevederi acordarea de ajutor mpotriova turcilor $i a celor care l-ar ataca pe domn din
porunca acestora. Acest caracter restrictiv l-a nemul#umit pe Matei Basarab, domnul c(utnd
ulterior s( completeze prevederile tratatului cu obliga#ii ale principelui de a-l ajuta $i
mpotriva turcilor. Prilejul s-a ivit n toamna anului 1636, naintea luptei de la Salonta, cnd
Rkczi primise $tirea destituirii $i se a$tepta la atacul din partea turcilor. Acum, solul
domnesc, sosit n tab(ra de la Turda, a cerut $i a ob#inut de la st(rile ardelene un act
(assecuratoria) prin care acestea l asigurau pe domn $i pe boieri c( le vor acorda tot
sprijinul $i ajutorul, n orice situa#ie $i cu orice ocazie. Acelea$i st(ri se angajau s( ofere
boierilor loc de refugiu n Transilvania $i s( includ( 'ara Rom(neasc( ntr-un viitor tratat de
pace ncheiat cu turcii.
Rela#iile de bun( vecin(tate ale lui Matei Basarab cu principii Rkcze$ti au evoluat
practic n spiritul acestui sistem de alian#(, tratatul ncheiat cu principele n 1635 fiind rennoit
n anii 1638, 1640 $i 1647. E adev(rat c( Rkcze$tii au ncercat s( eludeze prevederile
ajutorului mpotriva turcilor $i s(-$i asume rolul de protectori ai domnului, profitnd de
dificult(#ile acestuia vizavi de Vasile Lupu $i turci, Gheorghe Rkczi i-a dezv(luit aceast(
atitudine, f(r( echivoc, cu prilejul ncheierii tratatului de alian#( cu domnul Moldovei, n
septembrie 1638, tratat prin care principele $i Vasile Lupu $i declarau reciproc credin#( $i se
angajau s( r(mn( credincio$i Por#ii Otomane, urmnd s( se ajute militar cnd una din p(r#i ar
fi fost atacat( din exterior. n privin#a lui Matei Basarab se stipula nu att interdic#ia pentru
domnul moldovean de a-l ataca, ct condi#ionarea ac#iunii militare de $tirea $i consim#(mntul
prealabil al lui Rkczi.
Acest tratat a anulat n mare parte efectele alian#ei mai vechi ale Transilvaniei cu 'ara
Romneasc(, ultima nefiind ajutat( n lupta cu moldovenii de la Nemi$ori $i Ogojeni (1639).
Cu acest prilej, principele a adoptat o politic( duplicitar(, f(g(duind ajutor militar lui Matei
Basarab n timp ce pe Vasile Lupu l asigura n secret de neinterven#ia sa, a$teptnd n fapt
desf($urarea evenimentelor. Imediat dup( lupt( Rkczi $i-a oferit rolul de mediator $i a
ncercat s(-i supun( pe cei doi domni suzeranit(#ii sale. ncercarea nu numai c( a e$uat, dar
pentru atitudinea sa din timpul ostilit(#ilor principele a pierdut ncrederea lui Matei Basarab
care, n pofida rennoirii tratatului de alian#( cu ardelenii (1640), se va ndep(rta de Gheorghe
Rkczi I, mp(cndu-se, n 1644, cu Vasile Lupu.
Dup( aceast( dat(, cei doi domni mpreun( cu clerul bisericii lor vor fi preocupa#i de
combaterea propagandei calvine dezl(n#uite printre romnii din Transilvania $i vor intensifica
contactele lor cu Habsburgii catolici, n#elegndu-se s( unelteasc( mpreun( la Poart( pentru a


ob#ine destituirea lui Rkczi $i nlocuirea sa cu contele Csky. Dar ezitarea $i re#inerea Cur#ii
din Viena, de teama redeschiderii conflictului militar cu Rkczi $i turcii, au dezam(git pe cei
doi domni $i i-a determinat s( se orienteze spre regele Vladislav al IV-lea al Poloniei
preocupat de organizarea unei ligi antiotomane.
Aderarea domnilor din 'ara Romneasc( $i Moldova la aceast( lig( a fost urmat(, n
1647, de al(turarea Transilvaniei, principele acesteia aflndu-se acum n conflict cu turcii din
cauza preten#iilor b(ne$ti asupra teritoriilor dobndite de Rkczi prin tratatul de pace de la
Linz (1645). Ca urmare a acestei schimb(ri a politicii externe ardelene, Matei Basarab a
rennoit tratatul de alian#( cu Gheorghe Rkczi (1647), tratat ale c(rui prevederi dobndesc
acum adev(ratul n#eles de ntrajutorare mpotriva turcilor.
Declan$area cruciadei antiotomane a fost z(d(rnicit( din cauza mor#ii regelui
Poloniei, a atitudinii ostile a dietei acestei #(ri $i a izbucnirii r(scoalei cazacilor lui Bogdan
Hmelni#ki mpotriva st(pnirii polone. n aceste mprejur(ri Gheorghe Rkczi I
reactualizeaz( tradi#ia Bthore$tilor $i ncearc( s( nlesneasc( drumul familiei sale c(tre
coroana polonez(, urm(rind dobndirea tronului pentru fiul s(u Sigismund. Pentru a-$i asigura
succesul, principele trateaz( n 1648 ob#inerea ajutorului din partea cazacilor $i ncheierea
unei alian#e cu domnitorul moldovean, a c(rui fiic( Ruxandra urma s( fie c(s(torit( cu
Sigismund Rkczi. Dar moartea nea$teptat( a principelui $i solu#ionarea succesiunii la tronul
polon prin ncoronarea fratelui regelui decedat au dus la e$cul demersurilor ardelene. Mai
mult, interven#ia cazacilor n Moldova $i c(s(toria Ruxandrei cu Timu$ Hmelni#ki au f(cut din
Vasile Lupu un vecin de acum primejdios att pentru noul principe Gheorghe Rkczi II, ct
$i pentru Matei Basarab.
Urmarea acestor schimb(ri politice a dus la rennoirea vechilor tratate de alian#( dintre
Transilvania $i 'ara Romneasc( (1651), domnul acesteia din urm( acceptnd din nou plata
celor 5000 de florini $i prestarea d(rii celor doi cai, totul n schimbul unui ajutor militar chiar
mpotriva turcilor. Dar principalul interes comun al celor doi suverani era lupta mpotriva lui
Vasile Lupu care tocmai solicita st(ruitor la Poart( tronul Transilvaniei pentru fratele s(u $i
cel al '(rii Romne$ti pentru fiul s(u. O ac#iune hot(rt( $i rapid( se impunea mpotriva lui
Vasile Lupu, domnul confruntndu-se $i cu dificult(#ile create de puternica opozi#ie a propriei
boierimi, n frunte cu logof(tul Gheorghe *tefan. Astfel, s-a ajuns la campania militar( a
ardelenilor $i muntenilor n Moldova, soldat( cu alungarea lui Vasile Lupu $i nsc(unarea lui
Gheorghe *tefan (1653). Revenirea n #ar( a lui Lupu cu ajutor cazac $i victoriile ob#inute
mpotriva lui Gheorghe *tefan $i a spijinitorilor acestuia au dus la interven#ia moldo-cazac( n
'ara Romneasc( $i la b(t(lia sngeroas( de la Finta (1653) care a fost c$tigat( de Matei
Basarab, ajutat de un corp de oaste de transilv(neni. Capturarea unui hati$erif al marelui vizir
care mputernicea ac#iunea lui Vasile Lupu a constrns pe domnul muntean $i pe principele
ardelean s( nu exploateze militar victoria, ci s( ac#ioneze diplomatic la Poart( pentru a ob#ine
destituirea lui Lupu $i nlocuirea sa cu Gheorghe *tefan. Astfel, s-a ajuns ca interven#ia
militar( a ardelenilor $i muntenilor pentru rensc(unarea lui Gheorghe *tefan s( aib( loc doar
n iulie 1653, noul domn ob#innd, n septembrie, confirmarea din partea Por#ii. Acest succes
nsemna extinderea $i consolidarea sistemului de alian#( ntre cele trei '(ri Romne, alian#(

care va supravie#ui mor#ii lui Matei Basarab, ntruct noul domn Constantin *erban va
continua politica extern( a nainta$ului s(u.
Prestigiul $i autoritatea lui Gheorghe Rkczi al II-lea vor spori n fa#a noilor domni,
ace$tia fiind ndatora#i pentru ajutorul acordat n vederea nsc(un(rii, de unde $i consolidarea
mai vechiului sistem de alian#e n dauna Moldovei $i '(rii Romne$ti. De aici $i angajarea lui
Gheorghe *tefan $i a lui Constantin *erban n ac#iunile militare externe ale lui Rkczi,
ac#iuni ntreprinse peste voia $i consim#(mntul turcilor care vor interveni cu brutalitate n
cele trei #(ri, mazilind $i nlocuind pe conduc(torii acestora. Dar, dincolo de acest
deznod(mnt nedorit, r(mne semnificativ( conlucrarea ntre principe $i domnii de peste
Carpa#i, expresie a unor rela#ii de prietenie $i de bun( vecin(tate $i a con$tiin#ei unui destin
comun izvort din acelea$i interese, fie fa#( de Poart( $i t(tari, fie fa#( de cazaci $i statele
cre$tine. Peste ambi#ii $i veleit(#i principii Rkcze$ti au $tiut s( aprecieze corect poten#ialul
militar $i diplomatic al '(rii Romne$ti $i al Moldovei, folosindu-se de sprijinul domnilor att
la Poart(, ct $i n politica european(.


20. SUCCES DIPLOMATIC $I DECEP#II CONFESIONALE

Reconfirmarea lui Rkczi de c(tre turci dup( victoria de la Salonta (1636), rennoirea
alian#elor cu Matei Basarab n anii 1638 $i 1640 $i ncheierea cu Vasile Lupu a tratatelor din
1638 $i (se pare) din 1644, la care se adaug( consolidarea autorit(#ii princiare n raport cu
st(rile au ng(duit principelui s( r(spund( curnd solicit(rilor fo$tilor alia#i ai lui Gabriel
Bethlen de a intra n R(zboiul de 30 de ani. Pe aceast( cale Gheorghe Rkczi putea spera
redobndirea celor $apte comitate din Partium $i Ungaria Superioar( revenite Habsburgilor
dup( moartea lui Bethlen, sporind astfel prestigiul $i puterea principatului, $i totodat( avea
posibilitatea s(-$i nt(reasc( ncrederea turcilor prin serviciile aduse acestora n lupta
mpotriva Vienei.
Aceste motive explic( angajarea de c(tre Rkczi a tratativelor cu statele din coali#ia
antihabsburgic(, reprezentantul s(u la negocieri, nv(#atul profesor Bisterfeld, condi#ionnd
intrarea principelui n coali#ie de ob#inerea acordului Por#ii $i a unui nsemnat ajutor din partea
alia#ilor constnd din 200.000 de scuzi $i 6.000 de solda#i, urmnd ca Transilvania s( participe
la ncheierea p(cii. Dup( tratative anevoioase $i ndelungate s-a ajuns, n noiembrie 1643, la
ncheierea alian#ei cu Suedia $i Fran#a, acestea angajndu-se s( acorde principelui un ajutor
anual de 150.000 de duca#i $i plata pentru ntre#inerea a 2.000 de o$teni. Dup( o lun( de la
semnarea acestui tratat, Poarta completa, la 12 decembrie 1643, firmanul prin care permitea
lui Gheorghe Rkczi s(-l atace pe mp(ratul Ferdinand III, principele urmnd s( primeasc(
ajutor militar $i de la domnii romni, cte 1.000 de c(l(re#i att din Moldova, ct $i din 'ara
Romneasc(.
Cu aceste preg(tiri diplomatice ncheiate, n februarie 1644, Gheorghe Rkczi I
socote$te potrivit prilejul pentru a intra n r(zboi, atacnd for#ele habsburgice din Ungaria
Superioar(, n timp ce turcii ntreprind $i ei incursiuni n acelea$i p(r#i. Dup( cteva succese


ini#iale, Gheorghe Rkczi I, lipsit de un sprijin eficient din partea alia#ilor, sufer(, la 9 aprilie
1644, prima nfrngere la Galgc, urmat( de altele. Acestora se adaug( descuraj(rile cauzate
de e$ecul agita#iei confesionale ntreprins( pe tema libert(#ii cultului protestant, nobilimea
local(, trecut( ntre timp la catolicism, refuznd s(-l sprijine. Astfel, cu toat( victoria ob#inut(
de Ioan Kemny n 5 mai 1644 la Drgelypalnk, fiind ajutat de romni $i de turci, cursul
campaniei militare nu a putut fi schimbat, principele convingndu-se c( victoria putea fi mai
degrab( c$tigat( diplomatic.
Teama Habsburgilor de izbucnirea unor r(scoale #(r(ne$ti n Slovacia, interven#ia mai
hot(rt( a suedezilor n r(zboi $i interesul Turciei n ob#inerea neutralit(#ii Austriei, datorit(
conflictului cu Vene#ia au dus la gr(birea solu#ion(rii diplomatice a particip(rii lui Gheorghe
Rkczi la r(zboi. Principele prime$te din partea Por#ii porunca de a nceta ostilit(#ile $i,
curnd, s-a ajuns la ncheierea tratatului de pace din 29 august 1645, de la Linz.
Pacea readucea Transilvaniei st(pnirea pe durata vie#ii principelui a celor $apte
comitate dobndite de Gabriel Bethlen la Mikulov (1622), plus ob#inerea cu drept ereditar a
comitatelor Satu Mare $i Szabolcs, n timp ce se garanta libertatea religioas( pentru popula#ia
reformat( din ora$ele $i satele Ungariei Superioare. Tratatul de la Linz, aducea astfel,
principatului o cre$tere a prestigiului s(u interna#ional, o extindere a teritoriului st(pnit n
p(r#ile vestice $i o sporire a considera#iei n rndul statelor reformate, al(turi de care va
participa, ca putere nving(toare, la ncheierea p(cii din Westfalia (1648).
ncurajat de acest succes, noul principe Gheorghe Rkczi al II-lea se va angaja n
competi#ia pentru succesiunea la tronul Poloniei, competi#ie pierdut( $i aduc(toare de mari
pierderi pentru ns($i statutul juridico-politic al principatului n raporturile cu Poarta suzeran(.


21. VELEIT#I PRINCIARE $I PIERDERI TERITORIALE

Dup( domnia lui *tefan Bthori pe tronul Poloniei, principii ardeleni succesori au
n(zuit s( redobndeasc( calitatea de regi n #ara vecin(. O asemenea situa#ie p(rea c( s-a ivit
n anul 1656, cnd redeschiderea problemei succesiunii la tronul polon a prilejuit interven#ia
principelui Gheorghe Rkczi al II-lea. Acesta, atras de posibilitatea dobndirii titlului de rege
nesocote$te prevederile tratatului cu Poarta $i condi#iile ncheiate cu st(rile la urcarea pe tron,
pornind expeditia din Polonia. Se dorea o ac#iune rapid(, ce avea la baz( semnarea tratatului
cu Suedia $i n#elegerile convenite cu cazacii $i cu domnii din 'ara Romneasc( $i Moldova.
La campania nceput( n ianuarie 1657 particip(, al(turi de ardeleni, un num(r de 2000 o$teni
moldoveni sub conducerea sedarului Grigore H(b($escu $i, tot at#ia munteni, n frunte cu
c(pitanul Odivoianu, la care se ad(ugau $i vreo 2000 de cazaci. Cu aceast( oaste , care se
ridica n total la 40000 de oameni, Gheorghe Rkczi al II-lea iese biruitor n primele
confrunt(ri, reu$ind s( cucereasc( ora$ele Cracovia $i Var$ovia. Dar, tocmai n momentul
cnd victoria p(rea asigurat(, abandonarea luptei de c(tre suedezi $i cazaci a dus la e$ecul
final al expedi#iei, oastea principelui fiind total zdrobit( de polonezi $i de t(tari.

Pacea ncheiat( cu polonezii, n iulie 1657, a fost mai mult o capitulare, Gheorghe
Rkczi al II-lea trebuind s( accepte o imens( desp(gubire n sum( de 1220000 de florini $i
ntoarcerea pe drumul stabilit de polonezi. Aceast( din urm( condi#ie a permis t(tarilor n#ele$i
cu polonezii s( des(vr$easc( nimicirea oastei princiare, luarea n robie, dintre care mul#i
nobili, precum Ioan Kmny $i Mihail Apafi, ambii ajun$i principi dup( eliberarea din
captivitate.
n urma e$ecului expedi#iei din Polonia principatul Transilvaniei a r(mas practic f(r(
armat(, fapt care a afectat ns($i statutul politic al #(rii. Campania fiind ntreprins( peste voia
Por#ii, aceasta refuz( s(-l mai recunoasc( principe al Transilvaniei pe Rkczi iar pe
Constantin *tefan $i pe Gheorghe *tefan, domnii romni aliati cu el, i mazile$te. Se dovedea
c( principele nu putea s( se apere pe sine $i cu att mai mult s(-$i ndeplineasc( obliga#iile
asumate prin tratatele de alian#( ncheiate cu domnii romni de peste Carpa#i. Mai mult, criza
intervenit( n raporturile cu turcii a prilejuit nceputul unor puternice convulsii $i transform(ri
de structur( n principat, ca de altfel $i n Moldova $i 'ara Romneasc(.
Elementul primordial al acestor schimb(ri l-a constituit Poarta, puterea suzeran(, dar
al(turi de ea trebuie luat( n calcul $i atitudinea marii majorit(#i a nobilimii. Condus( de la
Gabriel Bethlen ncoace de principi autorit(ri, nobilimea se vede saturat( de constrngere,
dornic( de putere $i schimbare a statutului s(u politic. Momentul era prielnic pentru a-$i
reconsidera propriul rol $i pozi#ia n actul de conducere a #(rii. Departe de a reflecta la soarta
#(rii, nobilimea a$eaz( n prim plan realizarea propriilor interese $i veleit(#i.
St(rile ntrunite la 25 noiembrie 1658, n dieta de la Alba Iulia, impun lui Rkczi
retragerea din func#ia de principe, urmnd ca ea s( fie reluat( dup( ob#inerea iert(rii de la
Poart(. Pentru alegerea unui nou principe din cei trei candida#i - Aca#iu Barcsai, Ioan Kmny
$i Francisc Rhdey - st(rile opteaz( pentru ultimul. Conjunctura fiind prielnic(, st(rile impun
alesului lor un num(r sporit de condi#ii, nu mai pu#in de 20, prin care ngr(desc atribu#iile
principelui, subordonat n fapt celor 12 consilieri ale$i de diet(, introduc func#ia de tezaurar $i,
mai grav, se stabile$te durata acestei alegeri pn( la iertarea lui Rkczi. Dac( se ia n
considerare c( st(rile nu au depus jur(mntul de credin#( fa#( de noul ales iar Rkczi nu voia
s( renun#e la titlul de principe n#elegem ambiguitatea sub care a stat #ara, func#ionnd n
realitate cu doi principi. De altfel, la 24 ianuarie 1659 Gheorghe Rkczi a revenit pe tronul
Transilvaniei $i a ncercat s( relanseze rela#iile sale cu domnii romni alia#i. R(spunznd
cererii lui Constantin *erban aflat n dificultate, Rkczi i trimite, la 14 februarie, ajutoare
militare ce se dovedesc insuficiente, astfel c( o lun( mai trziu domnul muntean se afl(
pribeag n Transilvania, iar la scurt timp $i Gheorghe *tefan, domnul Moldovei. Amenin#ate
de Poart( cu interven#ia prin for#(, st(rile se v(d obligate s( ia m(sura nl(tur(rii lui Rkczi $i
a nlocuirii lui cu un comitet loc#iitor format din Aca#iu Barcsai, *tefan Petki, judele secuilor
$i Michael Hermann, judele sa$ilor, situa#ie de compromis neacceptat( de Poart(. Sub
amenin#area transform(rii n pa$alc, st(rile se v(d nevoite s( accepte ca principe pe Aca#iu
Barcsai, cel numit de turci la Ineu nc( cu prilejul expedi#iei din vara anului 1658.
Aca#iu Barcsai era un nobil calvin, de origine romn(, crescut $i educat politic n
domeniul diploma#iei la curtea Rkcze$tilor, fiind r(spl(tit pentru slujbele sale n diverse


solii cu demnitatea de ban al Lugojului $i Caransebe$ului. A ajuns principe numit de turcii
victorio$i n campania din august-octombrie 1658, marele vizir Mehmed Kprl impunndu-
i condi#ii grele, precum cedarea cet(#ilor Ineu, Lugoj $i Caransebe$, cre$terea tributului la
40000 de galbeni anual, plus al#i 500000 de galbeni ca desp(gubire de r(zboi. Statutul
politico-juridic al principatului era cobort acum la nivelul celui avut de Moldova $i 'ara
Romneasc(, adic( cu o treapt( mai jos, sistemul defensiv al #(rii era afectat profund prin
pierderea cet(#ilor vestice, dar a fost n schimb ndep(rtat( posibilitatea transform(rii n
pa$alc. Toate acestea explic(, n parte, de ce Aca#iu Barcsai nu a fost agreat de st(ri, mai ales
dup( ce Transilvania a pierdut n 1660 $i cetatea Oradea cu mprejurimile.
Lipsit de sprijinul larg al st(rilor, divizate n a-l sus#ine pe el sau pe Gheorghe
Rkczi, principele nou ales, n absen#a armatei proprii $i a resurselor financiare necesare
angaj(rii de mercenari, pentru a face fa#( pericolului de atac reprezentat de Rkczi apeleaz(
la ajutorul turcesc. Deasemenea, aflat n rela#ii bune cu Gheorghe Ghica, domnul moldovei,
ncheie cu acesta un tratat de prietenie $i de alian#( n vederea ob#inerii de ajutor militar.
Tratativele duse cu Mihnea al III-lea, domnul '(rii Romne$ti, pentru ncheierea unui tratat
similar sunt mai anevoioase, cei doi b(nuindu-se $i acuzndu-se reciproc la Poart( petru
posibile leg(turi cu exprincipele Rkczi. Rela#iile bune cu domnii romni s-au dovedit a fi
utile Transilvaniei pentru c( ace$tia au mijlocit eliberarea din robia t(tar( a multor nobili
ardeleni, printre care Ioan Kmny, dezrobit de Mihnea pe propria chez($ie, sau Mihail Apafi,
eliberat la Ia$i, prin mijlocirea moldovenilor.
Aca#iu Barcsai ncearc( cu abilitatea sa diplomatic( demersuri $i la Viena pentru a-i
ob#ine sprijinul $i a o desolidariza de Gheorghe Rkczi, p(strnd n acela$i timp rela#ii bune
cu Poarta, dar $i cu domnii romni pribegi n Transilvania. Mai mult, la sfr$itul lui ianuarie
1659 ajunge la o n#elegere $i cu fostul s(u principe, cednd Transilvaniei, cetatea Oradea cu
Partium $i districtul Chioarului. Era rezultatul greut(#ilor n adunarea $i achitarea tributului
pretins de Poart( asociate cu transformarea #(rii ntr-un cmp de r(zboi prin permanenta
pendulare a trupelor fostului principe, la care se ad(uga ns($i indecizia lui Barcsai de a p(stra
puterea. De aici $i o anume r(cire a rela#iilor principelui cu Poarta, mprejur(ri n care Rkczi
revine n for#( pe tron, n august 1659, fiind recunoscut de st(ri.
Noua politic( extern( promovat( de Gheorghe Rkczi al II-lea este hot(rt una
antiotoman(, continund la lumina zilei tratativele duse cu Mihnea al III-lea, ce se declarase
deschis du$manul turcilor. Rezultatul acestor tratative a dus la ntlnirea direct(, la 15
octombrie, la Bran, a lui Rkczi cu Mihnea, ace$tia ncheind un tratat de bun( vecin(tate $i
de alian#( prin care urmau s( se ajute reciproc cu oaste, tratatul fiind dublat $i de un altul,
semnat de boieri preocupa#i s(-$i poat( g(si loc de refugiu n Transilvania n caz de r(zboi $i
represalii din partea turcilor. Dornic s( refac( alian#a $i cu Moldova, Gheorghe Rkczi
sprijin( interven#ia militar( a lui Constantin *erban, de la sfr$itul lui octombrie 1659, pentru
ocuparea tronului Moldovei.
Aceste ini#iative diplomatice ale lui Rkczi determin( interven#ia promt( a turcilor
care l oblig( pe principe s( p(r(seasc( tronul, fiind repus de c(tre ei Aca#iu Barcsai, astfel
nct fragila alian#( antiotoman( a celor trei '(ri Romne a c(zut. Gheorghe Rkczi nu

renun#( la putere nici de ast( dat(, iar Barcsai n lipsa unor for#e suficiente care s(-l sus#in( se
retrage n iarna lui 1659-1660 la Sibiu, unde este supus unui prelungit asediu din partea
principelui destituit de turci. Insuccesul de aici a fost urmat n mai 1660 de nfrngerea
suferit( de Rkczi din partea turcilor, t(tarilor $i a noilor domni din 'ara Romneasc( $i
Moldova n lupta de pe cmpul dintre Gil(u $i Flore$ti, unde principele a fost r(nit mortal.
Moartea lui Gheorghe Rkczi al II-lea nu a pus cap(t disputei pentru tronul
Transilvaniei, sus#in(torii s(i regrupndu-se n jurul fostului s(u general Ioan Kmny,
nemul#umi#i n mare parte de ncercarea lui Barcsai de a impune nobilimea $i secuimea la d(ri
pentru acoperirea pl(#ii tributului restant. Noua situa#ie de nemul#umire creat( n noiembrie
1660 l g(se$te nepreg(tit pe Aca#iu Barcsai care apeleaz( cu ntrziere pentru ajutoare n
'(rile Romne vecine, n timp ce st(rile ntrunite n diet( aleg, la 1 ianuarie 1661, pe Ioan
Kmny ca nou principe al Transilvaniei, sporindu-i totodat( condi#iile impuse la nu mai pu#in
de 21.
Ioan Kmny a fost crescut $i instruit, ntocmai ca $i Barcsai, la curtea Rkcze$tilor,
dovedind aptitudini att pentru diploma#ie, ct mai ales pentru cariera armelor. Prezent de
multe ori n solii la curtea lui Vasile Lupu sau la cea a lui Matei Basarab, de numele s(u
trebuie legate o parte din tratativele duse pentru ncheierea alian#elor de confederare. Cu toate
c( eliberarea sa din robie s-a datorat mai degrab( eforturilor lui Barcsai dect celor ale lui
Rkczi, Kmny, adept al unor m(suri radicale probabil inspirate $i de buna cunoa$tere a
ideilor lui Machiavelli, recurge la eliminarea fizic( a lui Aca#iu Barcsai, punnd la cale
asasinarea sa $i a fratelui acestuia. Spera ca prin aceast( nl(turare a adversarului politic
gruparea filoturc( a st(rilor $i Poarta s(-l accepte. n plus, dup( exemplul Rkcze$tilor,
ncearc( s( refac( alian#a '(rilor Romne, motiv pentru care sprijin( tentativa lui Constantin
*erban, din ianuarie 1661, de ocupare a tronului Moldovei. A ob#inut $i sprijinul t(tarilor la
Poart( dar fiind considerat de aceasta, dup( m(rturisirile secrete ale lui Grigorie Ghica, drept
omul Vienei, nu a dobndit recunoa$terea din partea puterii suzerane a calit(#ii de principe al
Transilvaniei.
Pentru a-$i men#ine tronul princiar Ioan Kmny apeleaz( la Habsburgi pentru ajutor
militar, oferindu-le recompens( cet(#ile S(cuieni, Chioar $i un alt loc la alegere. n noua
situa#ie o parte a st(rilor l aleg de principe pe Mihail Apafi, candidatul sus#inut de turci, nct
dificult(#ile lui Kmny sporesc foarte mult. Ora$ele s(se$ti refuz( s(-l recunoasc( ca
principe, n timp ce, e adev(rat, Clujul, Gherla, Satu Mare $i Baia Mare l accept( $i ng(duie
intrarea trupelor imperiale venite n ajutor. n lupta care are loc la Seleu$ul Mare, lng(
Sighi$oara, la 23 ianuarie 1662, Kmny, luat prin surprindere, este nfrnt $i moare pe
cmpul de lupt(. Se ncheia astfel un nou capitol din istoria principatului, inaugurndu-se
domnia de lung( durat( $i de mare stabilitate a lui Mihail Apafi.

22. FAC#IUNI NOBILIARE $I STABILITATE PRINCIAR

Dezastrul militar din 1657 suferit n Polonia $i complica#iile diplomatice care i-au
urmat au declan$at criza f(r( precedent a autorit(#ii princiare, ng(duind afirmarea rapid( a


suprema#iei st(rilor. Favorizate de interven#iile externe $i de dificult(#ile prin care trece #ara,
st(rile ncearc( $i n mare parte reu$esc s(-$i redobndeasc( o situa#ie privilegiat(. Schimbarea
principilor Francisc Rhdy, Aca#iu Barcsai, Ioan Kmny $i ajungerea la putere a lui Mihail
Apafi (1661-1690) constituie pentru st(ri momentul prielnic de rec$tigare a suprema#iei
politice ilustrat(, printre altele, de cre$terea numeric( a condi#iilor impuse noului ales, nu mai
pu#in de 24 n cazul lui Apafi. Num(rul acesta mare de condi#ii ca $i frecven#a dietelor din anii
de nceput ai domniei semnific( subordonarea autorit(#ii princiare fa#( de st(ri. Puterea
central( era grav afectat( $i de lipsa suportului economic, deoarece o parte nsemnat( din
veniturile statului au ajuns pe mini nobiliare iar pierderea cet(#ilor Caransebe$, Lugoj, Ineu $i
Oradea mpreun( cu domeniile lor fiscale a restrns mult posibilit(#ile principelui de
echilibrare a cheltuielilor #(rii $i de ntre#inere a unei armate proprii.
Dup( o perioad( de vizibil( sl(biciune care caracterizeaz( debutul domniei lui Apafi,
pe m(sura lipsei interven#iilor factorilor externi se nregistreaz( o consolidare a puterii
princiare, sc(znd num(rul dietelor $i revenindu-se asupra condi#iilor impuse de acestea la
alegerea principelui. Astfel Mihail Apafi cere st(rilor, n martie 1662, s( anuleze dou( din
aceste condi#ii, anume cea referitoare la mputernicirea de a lua decizii importante $i o alta
care i interzicea primirea solilor $i tratarea problemelor de politic( extern( cu ace$tia n
absen#a consilierilor s(i. De$i acordul dietei pentru aceste revendic(ri este dat abia n 1665,
faptul reprezint( primul pas n direc#ia redobndirii autorit(#ii de c(tre principe. Acestei
reu$ite i se asociaz( altele de natur( economic(, de recuperare a domeniilor statului n vederea
cre$terii veniturilor acestuia $i a celor personale ale familiei princiare. Astfel, n septembrie
1663, este ob#inut de principesa Ana Bornemissza domeniul F(g(ra$ului, urmat n 1664 de cel
al Blajului $i n 1673 de Hust. Acestor domenii le sunt asociate treptat multe alte mo$ii $i
st(pniri care reintr( n posesia principelui $i a sus#in(torilor s(i, fapt care a fost n m(sur( s(
confere stabilitate domniei lui Apafi pe un r(stimp de aproape trei decenii.
Evolu#ia autorit(#ii princiare n raport cu st(rile prezint( similitudini cu aceea fa#( de
Consiliul princiar. Condi#iile impuse lui Mihail Apafi la alegere au sporit considerabil nu
numai autoritatea dietei, ci $i pe aceea a Consiliului princiar. Treptat ns( aceast( institu#ie $i
pierde din prerogativele de politic( intern( $i extern( n favoarea principelui $i a unui num(r
restrns dintre membrii s(i, de regul( oameni de ncredere sau rude ale familiei Apafi. S-a
ajuns cu timpul ca p(rerile Consiliului princiar s( fie tot mai mult ignorate $i tot mai pu#in
respectate de principe. Divergen#ele de opinii ale consilierilor ofereau principelui posibilitatea
de a opta pentru una sau alta dintre ele sau chiar pentru a-$i impune propriul punct de vedere.
Odat( cu dep($irea greut(#ilor de la nceputul domniei $i cu consolidarea puterii princiare,
p(rerea tuturor membrilor Consiliului princiar este tot mai rar solicitat(, fiind preferat( opinia
lui Ioan Bethlen, Dionisie Bnffy sau, dup( 1674, tot mai mult a lui Mihail Teleki, consilier $i
rud( a principesei.
Principele Mihail Apafi l(sndu-se prea mult dominat de consilieri, s-a ajuns ca
ace$tia s( ia o serie de hot(rri de politic( extern( necunoscute st(rilor, strnind nemul#umirea
acestora. Pentru a se ap(ra de eventualele m(suri punitive solicitate principelui de st(ri,
membrii influen#i ai Consiliului princiar s-au constituit n 1671 n a$a-zisa Lig( blestemat(.

Printre frunta$ii acesteia s-a num(rat $i Dionisie Bnffy, ajuns mare c(pitan al Clujului - ora$
ce preluase func#ia Oradiei ca cetate de margine - $i care se opune militar extinderii teritoriale
a pa$alcului de la Oradea n p(r#ile Gil(ului. Reprezentant al partidei filohabsburgice se
mpotrive$te interven#iei militare n sprijinul r(zvr(ti#ilor reforma#i din Ungaria, ridica#i la
lupt( mpotriva Vienei catolice. Nemul#umit( de o astfel de pozi#ie $i urm(rind ndep(rtarea sa
de la putere o alt( grupare nobiliar( avnd n frunte pe ambi#iosul nobil Mihail Teleki pune la
cale executarea lui Bnffy (1674). Dup( aceast( dat( Teleki, avnd drum deschis ascensiunii
sale, devine treptat cel mai important consilier princiar, fiind preocupat totodat( $i de
eliminarea din via#a politic( a marilor familii nobiliare. Astfel pentru a sc(pa de Paul Bldi,
mare general al #(rii sus#inut de secui $i ata$at partidei filoturce, exploateaz( arogan#a $i
impulsivitatea acestuia, inventnd o pretins( aspira#ie a sa la tronul princiar. Pentru a-$i salva
via#a Paul Bldi fuge n 1678 la Poart(, unde mpreun( cu al#i aderen#i sus#ine candidatura
pretendentului David Zolyomi, pretendent care se bucura $i de sprijinul domnului romn
*erban Cantacuzino. Mi$carea e$ueaz( n condi#iile relans(rii politicii europene a Por#ii care
are nevoie de ajutorul lui Apafi $i de un principat pacificat.
Dup( 1685, odat( cu venirea trupelor imperiale austriece n Transilvania autoritatea lui
Teleki spore$te mult, ca de altfel $i cea a Consiliului princiar, dieta fiind convocat( f(r(
mandat princiar $i lund hot(rri care fac dovada subordon(rii n ntregime a principelui.
Aceast( dec(dere a puterii princiare $i succesele militare ale Habsburgilor gr(besc $i fac
posibil( nst(pnirea acestora n Transilvania.


23. REFACEREA ECONOMIC $I VENITURILE #RII

Sl(birea autorit(#ii princiare $i ascendentul st(rilor n via#a politic( a nsemnat, printre
altele, nstr(inarea unor importante venituri ale statului. n primul rnd, multe din domeniile
fiscale au ajuns pe o cale sau alta pe mini nobiliare, fapt care a nt(rit dependen#a b(neasc( a
principelui Apafi fa#( de veniturile regaliene. Ivirea de cheltuieli nea$teptate, mai ales n
raporturile cu Poarta, atunci cnd d(rile nc( nu erau strnse la timp, a accentuat interesul $i
preocuparea principelui pentru sporirea veniturilor provenite din exploatarea mo$iilor fiscale
$i a bog(#iilor subsolului, din comer# $i politica monetar(.
Pentru economia rural(, perioada de lini$te $i stabilitate care a urmat evenimentelor
din anii 1658-1661, a nsemnat nu numai refacerea poten#ialului demografic, ci $i relansarea
produc#iei agricole, diversificat( $i mbog(#it( acum de cultivarea porumbului n pofida
ostilit(#ii nobiliare $i a hot(rrilor restrictive dietale, precum cea din anul 1686. Tot acum,
folosirea $i, mai apoi, cultivarea tutunului reprezenta o alt( noutate a vremii, ntmpinat( dup(
1670 cu repetate hot(rri dietale prohibitive $i pedepse pecuniare, r(mase ns( f(r( rezultat.
Dezvoltarea vie#ii de curte $i, n general, cre$terea cheltuielilor princiare au determinat
perpetuarea mai vechilor practici ale Rkcze$tilor, cu deosebire prin preocup(rile Anei
Bornemissza, de sporire a economiei domeniale printr-o mai bun( administrare $i utilizarea
mai ra#ional( a muncii iob(ge$ti. Al(turi de culturile cerealiere $i cre$terea animalelor se


bucur( de aten#ie sporit( viticultura, pom(ritul $i legumicultura, menite, prin produsele lor, s(
satisfac( trebuin#ele de fiecare zi ale cur#ii princiare $i ale armatei din cet(#i. Pentru veniturile
lor nsemnate $i evitarea unor cheltuieli nu sunt neglijate nici micile industrii domeniale,
precum morile de scnduri, de pulbere $i de hrtie, velni#ele $i ber(riile, varni#ele $i sticl(riile
sau gl(j(riile. Dintre acestea am aminti sticl(ria de la Porumbacu de Sus $i moara de hrtie de
la Gurghiu, destinate a satisface nevoile curente de sticl( $i de hrtie. n general, venitul anual
adus de domeniile fiscale se poate estima la suma de 100.000 de florini.
Preocup(rile lui Mihail Apafi pentru refacerea economic( a #(rii $i pentru sporirea
veniturilor vistieriei rezult( $i din m(surile luate n domeniul mineritului. Astfel fierul, articol
interzis exportului, era exploatat la Ghelar $i Teliuc n Hunedoara, la Va$c(u n Bihor, la
Rimetea lng( Turda $i la B(lan n Ciuc, folosindu-se lucr(tori str(ini $i localnici care realizau
pentru stat un venit anual de aproximativ 3.400 de florini. Obi$nuit, n exploat(rile de fier, ca
de altfel $i n cele de aur $i de argint, func#iona sistemul arend(rii a$a cum l-a practicat $i
bogatul negustor Pater Iano$, unul dintre $efii Companiei grece$ti de comer#.
Al(turi de exploatarea fierului principele s-a preocupat $i de valorificarea superioar( a
z(c(mintelor de aur $i argint de la Abrud, Zlatna, Baia de Cri$, Baia de Arie$, Rodna, Baia
Mare $i Cavnic, minele $i sp(l(toriile asigurnd un venit anual de 25.000 de florini, la care se
ad(ugau al#i 4.000 de florini din exploat(rile de mercur.
Ocnele de sare au constituit o alt( surs( important( de venituri princiare pentru
sporirea c(rora exploatarea salinelor a fost readus( n 1665 n administrarea fiscului, reu$indu-
se s( se ob#in( n 1669 un venit de circa 70.000 de florini. Cantit(#ile de sare extras( dep($eau
cu mult nevoile interne, fiind n mare parte destinat( exportului n Imperiul Otoman $i n
Ungaria. Cum extrac#ia, transportul $i comercializarea s(rii aduceau mari c$tiguri celor care
le luau n arend(, st(rile au adoptat n 1665 $i 1671 hot(rri dietale care ncercau s( asigure
celor din #ar( arendarea cu prioritate. De pe urma arend(rii expolat(rii s(rii $i a transportului
acesteia pe ap( fiscul a ob#inut n 1671 suma de 70.000 de florini pl(ti#i de Pater Iano$ $i
asociatul s(u, sum( care, n anul 1683, s-a ridicat la circa 85.500 de florini achita#i de acela$i
negustor dar cu un alt asociat, pentru ca n anul urm(tor Pater Iano$ s( arendeze venitul s(rii
de unul singur, dovad( a bog(#iei sale $i a rolului pe care l-a jucat n sistemul de venituri al
#(rii.
Resursele financiare ale vistieriei lui Apafi proveneau $i din dijmele secularizate,
dijme ajunse pe mini nobiliare $i pe care principele $i dietele din anii 1661-1664 reu$esc n
mare parte s( le recupereze, fiind date n arend(, precum n 1684 lui Mihail Teleki. Aceste
venituri erau completate de cele rezultate din d(rile ordinare $i extraordinare votate de diet( $i
aflate ntr-o continu( cre$tere simultan cu sporirea cheltuielilor cur#ii, a nevoilor militare $i a
tributului turcesc. Astfel numai darea pe poart( a crescut de la 10 taleri, respectiv 20 de
florini, n 1664, la 20 de taleri n 1678, pentru ca n 1686 s( ajung( la 100 de florini pe poart(,
plus alte suplimente cerute de generalul Rabutin.
n acela$i scop al sporirii veniturilor statului, principele a luat m(suri pentru
dezvoltarea schimburilor comerciale interne $i externe, restrngnd monopolurile de breasl( $i
reglementnd activitatea negustorilor prin repetate limita#ii (limitationes) la preturile de

vnzare a produselor. Asemenea limita#ii avem din anii 1665, 1668, 1670 $i 1688, ncercndu-
se prin acestea s( se nl(ture scumpetea excesiv( la produsele me$te$ug(re$ti, ndeosebi la
articolele din piele $i textile, multe destinate costum(rii curtenilor $i nzestr(rii armatei.
Uneori s-a mers mai departe precum n 1673, cnd s-a interzis scoaterea din #ar( a postavului,
f(cndu-se excep#ie cu 'ara Rom(neasc( care furniza materia prim( $i solicita postavul pentru
oastea domneasc(. Interesul cur#ii princiare $i al nobilimii pentru m(rfurile de lux a adus cu
sine, n a doua jum(tate a secolului al XVII-lea, o relativ( libertate de mi$care negustorilor
str(ini, cu deosebire celor greci, evrei $i armeni, lega#i de comer#ul Transilvaniei cu Orientul.
Astfel la solicitarea lui Mihail Apafi, n 1672, dieta aprob( Companiei orientale cererea de a
aduce m(rfuri din Turcia, Vene#ia, Polonia $i Viena $i a le depozita la Alba Iulia, de unde s(
fie apoi comercializate cu am(nuntul de c(tre negustorii localnici.
De pe urma acestui comert extern au crescut considerabil veniturile fiscului, a$a cum
rezult( din datele contractelor de arendare ale oficiilor tricesimale $i vamale. Astfel, venitul
vistieriei a crescut, numai pe baza arend(rii v(mii de la Bran cu filialele sale, de la 4.000 de
florini n 1664 la 6.ooo de florini n 1668, ca s( ajung( n anul 1680 la suma de 20.000 de
florini. C(t prive$te orientarea comer#ului principatului apar absolut edificatoare datele din
contractele de arendare ale v(milor de c(tre *tefan Apor, care n 1683, pl(tea o arend( de
14.000 de florini pentru vama de la Bran cu filialele sale, n timp ce pentru ntregul sistem de
v(mi de la Cluj, Dej, L(pu$ $i din Maramure$, v(mi care deserveau leg(turile cu Ungaria
Superioar(, Polonia $i Germania - achita o arend( de numai 9.600 de florini. Desigur, pentru
comer#ul cu 'ara Romneasc( $i Moldova trebuie luate n considerare $i sumele obtinute din
arendarea altor v(mi de c(tre ora$ele Sibiu $i Bistri#a. Oricum, propor#iile $i diferen#ele ntre
veniturile ob#inute din arendarea v(milor men#ionate dovede$te orientarea $i
complementaritatea economiei Transilvaniei cu aceea a #(rilor de peste Carpa#i.
Totalul veniturilor anuale ob#inute de principele Mihail Apafi este estimat n mare la
250.000-300.000 de florini, sum( care a fost posibil( de realizat ca urmare a m(surilor
ntreprinse de puterea central(, care s-a putut bucura astfel de o ndelungat( stabilitate. Pentru
consolidarea acesteia $i u$urarea solvabilit(#ii fa#( de Poart(, au fost ini#iate o serie de m(suri
n domeniul politicii monetare menite s( nl(ture lipsa banilor din #ar(.
Efortul constant depus de principe $i de st(ri a fost de a spori banii buni, galbenii $i
talerii, supu$i unui proces de tezaurizare. Pe de alt( parte #ara era invadat( de moneda
m(runt(, f(r( valoare, u$or de falsificat $i pe care Poarta nu o accepta n contul pl(#ii tributului
sporit la 40.000 de galbeni. Pentru a ndep(rta aceste neajunsuri este interzis( scoaterea din
#ar( a metalelor pre#ioase, a monedelor din aur $i argint, ncercndu-se mpiedicarea
supraevalu(rii talerului $i a galbenului (1664), iar n 1670 se ia hot(rrea form(rii unei comisii
n frunte cu juzii din Bra$ov $i Sibiu care s( urm(reasc( valoarea $i circula#ia banilor n #(rile
vecine, ca astfel s( se poat( controla situa#ia $i n Transilvania. Concomitent, pentru atragerea
n #ar( a banilor buni se iau m(suri, n 1664 $i 1666, ca negustorii care fac dovada aducerii de
asemenea bani s( beneficieze de reducerea la jum(tate a v(milor pe m(rfuri. Totodat( se
recurge la emisiuni de moned( m(runt(, acordndu-se acest drept n 1671 ora$elor Sibiu,
Bra$ov $i Trgu Mure$, iar n 1673 $i Aiudului, politic( asupra c(reia n 1674 se revine,


considerndu-se ineficient(. Nu a sc(pat reglement(rii nici nivelul dobnzii percepute pentru
banii mprumuta#i, dobnd( fixat( n 1673 la 10% pe an, dup( cum dieta din 1683 intervine
pentru a stabili valoarea galbenului la 4 florini $i 50 dinari, iar a talerului la 2 florini $i 25
dinari.
Toate aceste m(suri, care se integreaz( ntr-un sistem coerent de politic( economic(,
au reu$it s( refac( $i s( men#in( o anume dezvoltare $i prosperitate a vie#ii economice a #(rii
att timp ct a fost o stare de pace. Veniturile princiare din domeniile fiscale, din dijme, din
exploat(rile minelor $i salinelor, din perceperea taxelor $i v(milor pe nego# au asigurat o
stabilitate politic( $i autoritate princiar( n(ruite ns( odat( cu venirea trupelor imperiale n
Transilvania $i cu invadarea pie#ii #(rii de moneda str(in( devalorizat(, f(cnd s( e$ueze
ntreaga politic( monetar( dus( de Mihail Apafi.


24. RIVALITATE $I PRUDEN#

Ajuns la putere Mihail Apafi se vede lipsit ini#ial de autoritate n fa#a st(rilor, pe care
ns( ncearc( printr-o politic( abil( s( $i le apropie $i chiar s( le supun( voin#ei sale. La fel ca
$i nainta$ul s(u Aca#iu Barcsai, Apafi are la nceputul domniei n jurul s(u armata turc(.
Pentru a-$i asigura un ajutor efectiv, dar mai pu#in p(gubitor pentru #ar(, noul ales apeleaz(
prin nobilul de origine romn( Petru Budai, la domnii romni vecini. Sprijinul militar acordat
de ace$tia a fost destinat eliber(rii ora$elor transilv(nene ocupate de trupele imperiale.
Prezen#a armatei germane n unele ora$e $i cet(#i din Transilvania a constituit dealtfel
unul din motivele care au stat la baza redeclan$(rii conflictului militar dintre Imperiul Otoman
$i Habsburgi n anul 1663. La luptele ce se dau la Erskujvr particip( n persoan( cu o$tile,
din porunca sultanului, $i domnii din Moldova $i 'ara Romneasc(, precum $i principele
Transilvaniei. Cu prilejul acestei expedi#ii $i a celei din anul urm(tor Mihail Apafi, prin
intermediul domnului Grigore Ghica aflat n rela#ii secrete cu Viena, dar $i prin mijlocirea
unora dintre nobilii ardeleni, tatoneaz( terenul taberei adverse pentru mbun(t(#irea
raporturilor cu imperialii. Cu toate c( la 1 august 1664, n lupta de la Szent Gothard o$tile
cre$tine ob#in victoria, pacea rapid( de la Vasvr ce i-a urmat n septembrie 1664 nu schimb(
n esen#( situa#ia de fapt dintre cele dou( imperii rivale.
Pentru Transilvania tratatul de pace ncheiat pe 20 de ani recuno$tea noua situa#ie
creat( n urma evenimentelor din anii anteriori, respectiv cedarea c(tre turci a cet(#ilor Ineu,
Lugoj, Caransebe$ $i Oradea cu domeniile lor, urmnd ca cetatea S(cuieni s( fie d(rmat(. n
felul acesta, practic era desfiin#at ntreg sistemul defensiv al #(rii asigurat de cet(#i, n timp ce
Viena se obliga s(-$i retrag( toate trupele aflate n ora$ele din centrul $i nord-vestul
Transilvaniei. Astfel, obiect al disputei celor dou( mari puteri $i lipsit( de sprijin extern
Transilvania s-a v(zut n urma p(cii cu hotarele mic$orate, lipsit( de ap(rare $i l(sat( la
discre#ia Por#ii prin neincluderea unor prevederi care s( stabileasc( cuantumul tributului $i
mai ales linia de demarca#ie dintre pa$alcul de la Oradea $i principat.

E$ecul diploma#iei transilvane a fost nregistrat de contemporani ca semn al dec(derii
puterii princiare n favoarea consilierilor princiari. Efectele p(cii s-au reflectat n plan intern n
armisti#iul intervenit ntre cele dou( grup(ri filoturc( $i filohabsburgic(, lipsite de acum de
ncuraj(ri externe. Grija esen#ial( a factorilor politici transilv(neni pentru anii ce au urmat
p(cii de la Vasvr a constituit-o reconsiderarea sistemului de ap(rare al #(rii prin nlocuirea
cet(#ilor pierdute cu altele $i prin atribuirea ora$ului Cluj a rolului de#inut anterior de Oradea.
Dar eforturile ntreprinse, contracarate ntotdeauna rapid de Poart(, interesat( de men#inerea
deschis( a Transilvaniei, nu ajung nici pe departe la rezultatul scontat, a$a dup( cum nu se
reu$e$te nici stabilirea liniei de demarca#ie a st(pnirilor turce$ti.
Perioada de lini$te pentru Transilvania a luat sfr$it odat( cu ncheierea, n septembrie
1669, a p(cii de la Candia, ce punea cap(t r(zboiului Turciei cu Vene#ia pentru st(pnirea
insulei Creta, $i readucea n actualitatea politic( problema unui nou r(zboi ndreptat mpotriva
Poloniei. Pentru expedi#iile turce$ti din anii 1672-1674 Transilvania a fost obligat( s(
contribuie cu provizii, fiind scutit( totu$i de participarea n persoan( a principelui cu oaste.
C(derea Cameni#ei n 1672 $i transformarea Podoliei n pa$alc turcesc expunea nu numai
Polonia $i Moldova, ci $i Transilvania. Prev(z(tor, Mihail Apafi, de$i aflat n rela#ii bune cu
Ioan Sobieski, regele Poloniei, cu *tefan Petriceicu, domnul Moldovei $i cu Grigore Ghica,
domnul '(rii Romne$ti - to#i ace$ti trei lega#i ntre ei printr-o alian#( antiotoman( - evit( s( li
se al(ture deschis, r(mnnd pe mai departe supus credincios al Por#ii. n general, rela#iile lui
Apafi cu turcii au fost relativ bune, att ct ng(duiau interesele divergente dintre st(pn $i
supus. Au cunoscut ns( $i multe momente de ncordare generate, pe de o parte, de mai vechea
tactic( a Por#ii de a p(stra pe lng( ea cte un pretendent la tron, precum David Zolyomi, pe
de alta, de ncercarea acesteia de a impune ascultarea ardelenilor chiar n condi#iile
expansiunii teritoriale n detrimentul principatului. n acest din urm( caz, legat de pa$alcul de
la Oradea, Transilvania s-a opus att pe cale diplomatic(, ct $i pe cea a armelor, dac( avem n
vedere ac#iunile lui Dionisie Bnffy, mare c(pitan al Clujului.
n privin#a rela#iilor principatului cu Imperiul Habsburgic domnia lui Mihail Apafi a
nregistrat dou( etape distincte. Prima ar putea fi considerat( pn( spre anii 1672-1674,
r(stimp n care printr-o politic( abil(, datorat( n parte unei influen#e mai mari a partidei
filohabsburgice s-a reu$it p(strarea unor raporturi pa$nice $i de bun( vecin(tate. A doua etap(
ar ncepe dup( 1670, cnd n Bihor, Maramure$, Chioar $i n diferite localit(#i din
Transilvania $i caut( refugiul numero$i unguri reforma#i din Ungaria, r(zvr(ti#i $i
nemul#umi#i de intoleran#a promovat( de biserica catolic( sprijinit( de Viena. Cererile de
ajutor adresate principelui Apafi $i st(rilor reactiveaz( n Transilvania regruparea nobilimii n
partide, lipsind unanimitatea de opinii pentru acordarea ajutorului solicitat de refugia#i. n
general a predominat p(rerea c( pentru o astfel de ac#iune era necesar ob#inerea acordului de
la Poart(, ntruct implicarea direct( a Transilvaniei ntr-un conflict intern al Imperiului
Habsburgic echivala cu nc(lcarea tratatului de pace de la Vasvr, putnd duce la declan$area
unui nou r(zboi ntre cele dou( imperii rivale. Pentru ob#inerea acordului Por#ii diploma#ia
tansilv(nean( a depus eforturi st(ruitoare, dublate de altele ale emigra#iei maghiare care a
apelat la Grigore Ghica pentru mijlocirea dobndirii ajutorului turcesc. F(r( a se implica direct


n conflict, Poarta a separat cu abilitate problema emigran#ilor unguri de cea a Transilvaniei,
interzicndu-i lui Apafi s(-i sprijine, n timp ce ea i sus#inea n secret.
Cu toate dispozi#iile restrictive venite de la Poart( reforma#ii r(sculati din Ungaria
g(sesc ajutor n Transilvania, dar prezen#a lor aici $i a trupelor de mercenari pe care le-au
angajat au avut repercursiuni economice negative n principat, de unde $i re#inerea st(rilor n
privin#a acord(rii de subsidii. Situa#ia se complic( odat( cu interven#ia militar( al(turi de
r(zvr(ti#i a ardelenilor n frunte cu Mihail Teleki, n condi#iile nfrngerii acestuia n lupta de
lng( Satu Mare din toamna anului 1672. Poarta s-a ar(tat deosebit de sup(rat(, motiv pentru
care diploma#ia transilv(nean( s-a gr(bit s(-i conving( pe turci c( ac#iunea a fost f(cut( f(r(
acordul $i $tirea st(rilor, iar pentru a evita plngerile Vienei $i-a oferit medierea pentru
mp(carea acesteia cu r(scula#ii.
n timp ce erau duse toate aceste tratative factorii politici din Transilvania ntre#in, cu
asentimentul Por#ii, leg(turi cu Fran#a, n vederea realiz(rii unei alian#e antihabsburgice.
Rezultatul acestor demersuri diplomatice a fost materializat n acordul din 31 mai 1677
ncheiat ntre solii francezi att cu principele Mihail Apafi, ct $i cu Emeric Thkly,
conduc(torul r(scula#ilor reforma#i din Ungaria de Nord. n#elegerea prevedea recrutarea unei
armate de 15.000 de oameni pl(ti#i de regele Fran#ei $i numirea n fruntea acesteia a lui Teleki.
Aceast( oaste urma s( fie recrutat( din Transilvania $i Ungaria, trebuind s( atace st(pnirile
r(s(ritene ale Habsburgilor, cei doi alia#i ai regelui angajndu-se s( nu ncheie pace separat(
f(r( consim#(mntul acestuia, iar n cazul n care regele ar fi fost silit s( ncheie pace urma s(-
$i ajute mai departe alia#ii cu 100.000 de scuzi anual. Conflictele armate declan$ate cu
Habsburgii nu aduc victoriile scontate, oastea lui Teleki fiind nfrnt( la Eperjes, iar unele
succese ob#inute de Thkly $i ncheierea de c(tre Ludovic al XIV-lea a p(cii de la Nimwegen
(1679) nu ofer( Transilvaniei nici un avantaj. Mai mult, dup( aceast( pace dispare interesul
Fran#ei pentru diversiunea din Ungaria iar plata subsidiilor promise prin tratatul din 1677
este sistat(, nct demersurile viitoare ale Transilvaniei la Poart( pentru a ob#ine acordul
acesteia n vederea interven#iei n Ungaria r(mn f(r( rezultat. Ca urmare principele $i pierde
rolul n mi$carea r(zvr(ti#ilor reforma#i, rol preluat treptat de Emeric Thkly.
Interven#ia deschis( $i hot(rt( a Por#ii Otomane n sprijinul r(scula#ilor din Ungaria
are loc de-abia n anul 1681, cnd turcii pornesc o prim( expedi#ie militar( mpotriva
Habsburgilor. La aceasta, al(turi de principele Mihail Apafi ce particip( personal, iau parte $i
'ara Romneasc( cu 4.000 de o$teni, respectiv Moldova cu al#i 3.000. O expedi#ie similar(
este organizat( $i n anul urm(tor, Kara-Mustafa pa$a n lipsa unor succese militare de seam(,
numindu-l totu$i pe Thkly de rege al Ungariei Centrale (Orta Madjar) cu scopul cre(rii unui
stat tampon ntre cele dou( imperii, stat vasalizat Por#ii $i menit s( asigure acesteia st(pnirea
Transilvaniei.
Afirmarea unor preten#ii ale lui Emeric Thkly asupra scaunului princiar l-a ndemnat
pe Apafi la pruden#( n rela#iile sale cu Viena, cu att mai mult cu ct Liga Sfnt( se afla n
plin proces de constituire. Astfel, de$i participant al(turi de turci la asediul Vienei din 1683,
principele ardelean a adoptat o atitudine prudent( dar nu ostil(, dovedindu-se a fi inspirat n
contextul noului raport de for#e angajate n lupt(.25. STATORNICIA BUNEI VECINT#I

nc( de la urcarea sa pe tron principele Mihail Apafi a manifestat interes pentru
continuarea ntre#inerii de bune rela#ii cu '(rile Romne. La antecedentele mai vechi ale
acestor rela#ii se ad(uga acum, dup( condi#iile impuse de turci la Ineu n 1658, statutul comun
de supu$i egali n fa#a Por#ii Otomane, att a domnilor, ct $i a principilor. Se cunoa$te apoi c(
Apafi pentru a-$i consolida domnia a apelat, la scurt timp dup( nsc(unarea sa, la sprijinul
militar al lui Grigore Ghica din 'ara Romneasc( $i a lui Eustratie Dabija din Moldova, fiind
folosit drept mijlocitor Petru Budai, fostul diac de limb( maghiar( a domnului Constantin
*erban.
n a doua jum(tatre a secolului al XVII-lea Transilvania a ntre#inut n mod constant
rela#ii de strns( prietenie cu Moldova $i 'ara Romneasc(, chiar dac( aici au avut loc dese
schimb(ri de domni. De cele mai multe ori boierii fugari au g(sit ad(post n principat pn( la
ivirea unor auspicii mai favorabile rentoarcerii n #ar(.
Leg(turile cu Moldova, cel pu#in la nceputul domniei lui Apafi, au avut n vedere $i
rolul acesteia n eliberarea robilor afla#i n captivitate la t(tari dup( expedi#ia din Polonia,
Ia$ul devenind un adev(rat trg n aceast( privin#(. Implica#iile acestui gen de afaceri rentabile
pentru unii nobili ardeleni, precum cei din familiile Beldi $i Mike, ajung s( scandalizeze
st(rile care impun m(suri de stopare prin hot(rri dietale.
Interesul pentru bunele rela#ii cu 'ara Romneasc( a fost determinat, printre altele, $i
de pozi#ia geografic( a acesteia, majoritatea soliilor ardelene la Poart( folosind drumul prin
Bucure$ti, fiind adesea primite de domni $i informate din timp cu $tirile cele mai noi de la
Constantinopol. De altfel, nu ntmpl(tor, ntre membrii soliilor se aflau de cele mai multe ori
fie romni, fie persoane cunosc(toare a limbii romne, precum Gheorghe Brancovici, fratele
episcopului Sava, Ioan Budai din Gala#i, Sigismund Boer din Cop(cel, Ioan Boro$, Sigismund
Boer din Recea $i al#ii.
Principele Mihail Apafi, dorind s( urmeze mai vechea practic( a Rkocze$tilor,
propune domnitorului Grigore Ghica ncheierea unei alian#e sau confedera#ii. Potrivit
acesteia, semnatarii trebuiau s(-$i acorde reciproc sprijin militar mpotriva oric(rui du$man,
cu excluderea Por#ii. Urmau de asemenea s(-$i furnizeze $tiri, s( p(streze mai vechile
n#elegeri privitoare la hotare $i n leg(tur( cu iobagii fugi#i etc. Clauza principal( a alian#ei,
cea a acord(rii ajutorului militar n caz de atac extern, era condi#ionat( de ob#inerea n
prealabil a acordului Por#ii. De$i nu se cunoa$te forma final( a tratatului ncheiat, referirile
ulterioare la el $i sprijinul militar acordat de domn lui Apafi par s( sugereze un act finalizat
prin mijlocirea lui Petru Budai.
Fa#( de domnul Moldovei Eustatie Dabija, principele Transilvaniei are o ini#iativ(
similar( aceleia cu Grigore Ghica, respectiv de ncheiere a unui tratat de alian#(. Nu $tim dac(
acesta a fost perfectat $i semnat, dar cunoa$tem c( n ianuarie 1662 se g(sesc n Transilvania
trupe romne$ti trimise de ambele #(ri de peste Carpa#i. Aceste trupe particip(, cu acordul


Por#ii, al(turi de Apafi la lupta de la Seleu$ul Mare din 23 ianuarie 1662, unde Ioan Kemehy
$i g(se$te moartea. Acelea$i ajutoare romne$ti iau parte n 22 aprilie 1662, al(turi de turci $i
de secui, la asedierea ora$ului Cluj ocupat de trupele imperiale, eliberndu-l $i contribuind
astfel la consolidarea domniei lui Mihail Apafi.
Rela#iile bune dintre cele trei #(ri devin mai ncordate n 1663, odat( cu declan$area
conflictului militar turco-habsburgic din Ungaria, cnd contrar voin#ei ardelenilor cei doi
domni romni primesc din partea sultanului porunca de a trece cu o$tile lor prin Transilvania
n drumul spre Erskujvr. Aici, n octombrie 1663, Mihail Apafi are ntrevedere personal( cu
Grigore Ghica, de acum rela#iile dintre ace$tia devenind mai stnse. Cu $tirea $i acordul
principelui domnul '(rii Romne$ti ntre#ine prin Transilvania leg(turile sale secrete cu
Habsburgii. B(nuirea domnului de c(tre turci pentru leg(turi cu imperialii $i abandonarea de
c(tre ace$tia a intereselor Transilvaniei $i '(rii Romne$ti cu prilejul tratativelor p(cii de la
Vasvr nu fac dect s(-i confirme lui Ghica temerea c( va fi mazilit. De aceea domnul ini#iaz(
tratative secrete cu curtea princiar(, urm(rind ob#inerea n caz de mazilire a dreptului de a se
refugia mpreun( cu familia n Transilvania. Dar, datorit( ostilit(#ii Por#ii, odat( cu mazilirea
$i g(se$te ad(post temporar n principat doar Maria Sturza, doamna '(rii Romne$ti.
Cu Moldova, principele Apafi a promovat constant acelea$i rela#ii de bun( vecin(tate,
c(utnd s( ob#in( sau s( ofere sprijin reciproc la Poart(, s( afle ve$ti n leg(tur( cu t(tarii $i
polonezii sau s( reglementeze pa$nic, prin comisii mixte, problemele de hotar generate de
p(storit $i nego#. Mihail Apafi a manifestat un interes aparte pentru rela#iile cu Moldova la
sfr$itul anului 1667 $i nceputul lui 1668 atunci cnd acuzele ridicate la Poart( de
pretendentul Zolyomi periclita stabilitatea tronului princiar. Astfel, un moment cu semnifica#ii
deosebite n istoria rela#iilor politice dintre Transilvania $i Moldova l-a constituit prezen#a la
Ia$i, n februarie-martie 1668 a episcopului ortodox Sava Bancovici. Se pare c( popasul la
curtea lui Ilia$ Vod( a episcopului ardelean n drumul s(u spre Moscova nu a fost unul
obi$nuit, limitat doar la aflarea $i trimiterea de $tiri despre cazaci, t(tari $i polonezi, ci a
urm(rit $i o anume misiune politic( ncredin#at( de principe. Cum din suita episcopului
f(cea parte $i fratele s(u Gheorghe Brancovici este de presupus c( s-a ncercat de c(tre ace$tia
s( obtin( de la domn sus#inerea la Poart( a cauzei lui Apafi n diferendul cu David Zolyomi.
ncheierea, n septembrie 1669, a p(cii de la Candia deschidea posibilitatea declan$(rii
unui nou conflict militar turco-habsburgic n Ungaria, cu implicarea direct( $i a '(rilor
Romne. Urm(rind s( reediteze situa#ii mai vechi $i n eventualitatea izbucnirii unui asemenea
conflict, n octombrie 1669 i s-au dat instruc#iuni solului ardelean la Poart( pentru a ob#ine
acordul acesteia ca domnii romni s( contribuie cu oaste la viitoarele expedi#ii sub conducerea
principelui. Cum expedi#ia mult a$teptat( de Apafi mpotriva Vienei nu a avut loc, veleit(#ile
$i dorin#ele principelui nu au mai fost finalizate. Mai mult, legat de situa#ia din Ungaria, se
poate spune c( a crescut prestigiul domnului Grigore Ghica care, n condi#iile indeciziei lui
Apafi, a fost solicitat de ungurii reforma#i r(scula#i s( le sus#in( cauza la Poart( n vederea
ob#inerii unui ajutor armat mpotriva Habsburgilor $i a Contrarerormei.
Schimbarea de domnie n 'ara Romneasc( prin ajungerea pe tron a lui Radu Leon $i
Antonie vod( din Pope$ti nu a modificat prea mult rela#iile cu Transilvania. Astfel, episcopul

Sava Brancovici se g(sea nc( din aprilie 1670 la curtea lui Antonie vod(, venit probabil cu
$tirea lui Apafi, ob#innd reconfirmarea unei mai vechi danii pe seama bisericii sale din Alba
Iulia. Acela$i domn a dat $i un privilegiu prin care ng(duia bra$ovenilor s(-$i ierneze
animalele n 'ara Romneasc(. Dar, fuga n Transilvania $i ad(postirea aici a lui Stroe
Leurdeanul, uciga$ul postelnicului Constantin Cantacuzino, au dus la o r(cire a rela#iilor lui
Antonie Vod( cu Mihail Apafi. Predarea fugarului nvinov(#it de omor a constituit motivul a
mai multor solii venite din partea domnului '(rii Romne$ti, dar demersurile au fost
zadarnice, principele g(sind suficiente pretexte pentru a amna ndeplinirea cererilor.
Revenirea pe tronul de la Bucure$ti a lui Grigore Ghica a perpetuat animozit(#ile, de aceast(
dat( din cauza noilor boieri fugari n principat de teama represaliilor prezentului domn.
Pribegii aveau n frunte pe *erban Cantacuzino a c(rui protejare de c(tre Apafi l-a determinat
pe Ghica, ca o r(zbunare, s( pun( n circula#ie o serie de zvonuri potrivit c(rora ar pretinde de
la Poart( tronul Transilvaniei sau cel pu#in redobndirea st(pnirii '(rii F(g(ra$ului. Teama
aceasta a disp(rut pentru principe odat( cu sfr$itul expedi#iei turce$ti mpotriva Cameni#ei
(1672), cnd att domnul muntean, ct $i cel moldovean au fost mazili#i pentru conlucrarea lor
cu Ioan Sobieski.
Cu noii domni numi#i de Poart(, Gheorghe Duca n 'ara Romneasc( $i Dumitra$cu
Cantacuzino n Moldova, rela#iile lui Mihail Apafi sunt dintre cele mai bune. Astfel
moldovenii g(sesc n principe un vecin binevoitor care ng(duie lui Miron Costin s( treac(
prin Transilvania (ianuarie 1674) n drumul spre Polonia cu coresponden#( secret( adresat(
acesteia. Urmarea a fost c( vornicul moldovean, aflat in februarie 1674 la Poart(, aducea
servicii lui Apafi, vorbindu-l de bine fa#( de marele vizir.
Acelea$i rela#ii de bun( vecin(tate $i continuarea unei mai vechi traditii fac ca
reprezentan#ii domnilor romni s( participe cu aten#iile cuvenite la nunta din septembrie 1676
a lui Apafi Miklos cu fiica lui Mihail Teleki, prilej pentru solii domne$ti de a onora
ceremonia, dar $i de a se ntlni cu principele $i de a discuta diverse probleme politice.
Buna vecin(tate dintre cele trei '(ri Romne a cunoscut ns( $i unele momente
trec(toare de ncordare, generate mai cu seam( de stnjenirea liberei circula#ii a oamenilor $i a
bunurilor. Am aminti astfel interven#iile repetate ale domnului Antonie Ruset la principe
avnd ca motiv ridicarea restric#iilor impuse de ardeleni moldovenilor refugia#i n
Transilvania, care cu prilejul revenirii n Moldova se v(d cu bunurile lor confiscate de vame$ii
ardeleni $i obliga#i la plata unor taxe nejustificate. n privin#a rela#iilor cu Gheorghe Duca,
domnul '(rii Romne$ti, se constat(, n prim(vara anului 1678, de asemenea o deteriorare
cauzat( de ng(duinta trecerii prin #ar( a lui Paul Bldi $i a nso#itorilor acestuia n fuga la
Poart( pentru a sc(pa de represaliile lui Apafi $i Teleki.
Mutarea lui Gheorghe Duca ca domn al Moldovei $i numirea n locul s(u a lui *erban
Cantacuzino nu au dus numaidect $i la o redresare a rela#iilor noului domn cu principele
ardelean. Bunele raporturi r(mn grav afectate de m(surile luate de Apafi mpotriva
episcopului Sava Brancovici, principele intervenind n problemele interne ale bisericii
ortodoxe romne din Transilvania. Ca urmare, *erban Cantacuzino acord( un mprumut de
30.000 de taleri lui Cristofor Psko $i Ladislau Csky, nobili afla#i la Poart( cu grele acuze


contra lui Apafi, datornicii garan#nd mprumutul cu mo$iile ardelene Smb(ta $i Porumbac $i
obligndu-se n caz de reu$it( s( p(streze pe romnii din Transilvania neschimba#i n credin#a
lor ortodox(. Sprijinul oferit de domnul romn nu a dat rezultatul dorit pentru c(, pe de o
parte, fugarii nu prezentau garantii suficiente pentru Poarta pl(tit( din bel$ug de Apafi, iar pe
de alt( parte interesele politice ale turcilor reclamau stabilitatea politic( pe tronul princiar.
Faptul a atras dup( sine redresarea treptat( a rela#iilor dintre cei doi vecini, att Mihail Apafi
ct $i *erban Cantacuzino promovnd buna vecin(tate $i ncrederea necesare fiec(ruia. Astfel
a tras mai mult n cump(n( dorin#a principelui de a ob#ine sprijinul domnului la Poart( pentru
a-$i vedea recunoscut de aceasta fiul ca succesor la tron, n timp ce pentru domnul muntean
era vital( p(strarea n secret a leg(turilor cu lumea cre$tin(, leg(turi ntre#inute prin
Transilvania cu $tirea $i acordul principelui. A$adar, interese convergente apropiau ntre ele
'(rile Romne $i le determinau s( actioneze n comun, exploatnd rivalitatea marilor puteri
vecine.

26. ATRAC#IA PRESTIGIULUI POLON

nfrngerea turcilor sub zidurile Vienei n 1683 a marcat nceputul ruperii echilibrului
statornicit de mai mul#i ani, ndeosebi dup( pacea de la Vasvr (1664), ntre marile puteri
rivale, Imperiul Otoman $i cel Habsburgic, faptul avnd repercursiuni asupra statelor aflate n
zona de interferen#( a intereselor celor dou( mari imperii. Ca urmare, tot ce construise
diploma#ia transilv(nean( mpreun( cu aceea a '(rii Romne$ti $i a Moldovei trebuia
reconsiderat, reluat de la cap(t n func#ie de noua situa#ie politic( ce se configura la orizont.
Transilvania, 'ara Romneasc( $i Moldova se aflau n fa#a unui pericol imediat
reprezentat fie de Imperiul Habsburgic, fie de regatul polon. Teama fa#( de succesele
contraofensivei austriece $i marele rol avut de regele Ioan Sobieski la despresurarea Vienei $i
cel prev(zut a i se da n Liga Sfnt( determin( orientarea politic( rapid( a '(rilor Romne
spre Polonia.
La sfr$itul lui noiembrie 1683 Mihail Apafi sim#ea nevoia s(-l informeze pe Sobieski
despre rentoarcerea lui n #ar(, oferindu-$i serviciile. Desigur c( aici trebuie men#ionat rolul
lui Mihail Teleki care, nregistrnd e$ecul turcilor, a intuit dec(derea lor, schimbarea
raportului de for#e dintre cre$tini $i turci, reorientndu-se rapid n speran#a de a ob#ine pe calea
tratativelor o situa#ie mai bun( pentru Transilvania dect cea oferit( n eventualitatea unei
cuceriri armate. Este interesant de remarcat c( drumul spre Viena al diploma#ilor ardeleni
trece la sfr$itul lui 1683 $i nceputul lui 1684 pe la Var$ovia, pe la curtea lui Sobieski,
scontndu-se pe medierea acestuia cu Viena pentru ob#inerea unui rezultat favorabil
Transilvaniei. La curtea aceluia$i rege veneau $i solii lui *erban Cantacuzino, iar noul domn
al Moldovei *tefan Petriceicu era nsc(unat chiar de Sobieski. Se poate remarca ini#iativa lui
Apafi, poate cu avizul Por#ii, de a se oferi ca mediator al unei p(ci ntre cre$tini $i p(gni sau
de a ob#ine cel pu#in ca Transilvania s( nu fie exclus( din viitoarele tratate. Era o mi$care
politic( menit( s( asigure un loc bun n viitoarea configura#ie a statelor din zon( n

eventualitatea unei mari schimb(ri n care deocamdat( se pare c( Mihail Apafi nu credea. De
altfel, era extrem de riscant( o atitudine unilateral(, de a se plasa numai de partea unei puteri,
preferndu-se o atitudine mai prudent( prin p(strarea bunelor raporturi cu turcii, n timp ce
cre$tinilor le erau furnizate ve$ti $i informa#ii militare.
Rela#iile principelui cu domnii romni de peste Carpa#i sunt n aparen#( bune,
resim#indu-se ns( de pe urma suspiciunilor generate de c(ut(rile diplomatice ale vremii.
Presupunem c( venirea lui Matei Cantacuzino n solie la Apafi trebuie legat(, n 1684, de
noua situa#ie politic( creat(, de viitoarea atitudine ce trebuia s( se adopte fa#( de cre$tini. Dac(
pn( la asediul Vienei centrul interesului de rela#ii dintre Apafi $i *erban Cantacuzino era
reprezentat de Poart(, de inten#iile $i atitudinile acesteia fa#( de cei doi supu$i, dup( 1683
apare un nou element polarizator reprezentat ini#ial de Var$ovia, apoi de Viena.
Prin desfacerea, n mai 1684, de c(tre Apafi a coresponden#ei poloneze adresat( lui
*erban Cantacuzino principele afl( despre tratativele $i atitudinea domnului romn fa#( de
cre$tini, acesta din urm(, prins asupra faptului, dezv(luindu-$i inten#iile $i ncercnd s(-l
atrag( $i pe principe. Prudent n a lua hot(rt o atitudine, dat( fiind vecin(tatea $i preten#iile
teritoriale att ale Poloniei ct $i ale imperialilor, Mihail Apafi, n acest joc politic aflat ntr-un
permanent balans, accept( la cererea lui *erban Cantacuzino $i a lui Sobieski trecerea prin
Transilvania a coresponden#ei acestora. Tot acum se ncearc( ob#inerea acordului principelui
ca $i coresponden#a rezidentului polonez la Poart( s( fie f(cut(, pentru mai mare siguran#(, tot
prin Transilvania. Rela#iile acesteia cu Poarta erau bune, principele Apafi primind, la 15 iulie
1684, porunc( s( ncerce medierea p(cii cu Polonia iar la sfr$itul acelea$i luni era emis
ahidname-ul de recunoa$tere ca succesor a lui Mihail Apafi II. Aceste favoruri credem c( nu
au fost ob#inute tocmai acum ntmpl(tor, fiind posibil( scurgerea unor informa#ii utile
turcilor despre cre$tini. Astfel, principele Apafi a putut s( intercepteze coresponden#a
Sobieski- *erban Cantacuzino, men#ionat( n actele vremii ca r(t(cit( n iulie 1684 undeva n
Transilvania, nct nu ntmpl(tor acum turcii cer domnului s(-$i trimit( so#ia $i copiii la
Poart(. *i, tot acum, Mihail Teleki simte nevoia de a-l acuza n fa#a lui Sobieski de tr(dare pe
*erban Cantacuzino, dup( cum l nvinuie$te $i fa#( de principes( pentru transmiterea de ve$ti
false. Probabil c( ardelenii nu puteau trece cu vederea noua prezen#( n august 1684 a lui
Ladislau Csky la curtea domnului romn, dup( cum nu puteau fi de acord nici cu chem(rile
insistente ale acestuia adresate polonezilor pentru campania militar(.
E$ecul expedi#iei polone din Moldova n toamna lui 1684 $i evolu#ia confrunt(rilor din
Ungaria n favoarea Habsburgilor determin( o reorientare politic( spre Viena att a lui *erban
Cantacuzino, ct $i a lui Mihail Apafi. Nencrederea n izbnda lui Sobieski r(re$te treptat
trecerea soliilor prin Var$ovia n drum spre Viena, preferndu-se calea tratativelor directe.
Devenise, de altfel, o certitudine c( Viena este centrul de fapt al direc#ion(rii opera#iilor de
r(zboi ale Ligii sfinte, f(r( ca Var$ovia s( renun#e nici ea la aceste preten#ii. n cursul anului
1684 Apafi $i Teleki au cump(nit mult asupra unei eventuale treceri deschise de partea Ligii
sfinte dar cercurile conduc(toare erau de p(rere c( att timp ct cet(#ile Timi$oara $i Oradea
erau n minile turcilor principele nu putea avea libertate de ac#iune. Succesele rapide ale


imperialilor, ncepnd cu 1685, $i preten#iile teritoriale ale acestora complic( mult situa#ia
Translivaniei.

27. PROIECTE $I CONTRAPROPUNERI

Habsburgii iau de acum ini#iativa diplomatic( pentru traspunerea n practic( a planului
de ncorporare a Transilvaniei $i '(rii Romne$i, ca foste teritorii ale coroanei ungare $i
desprinse ntre timp de aceasta. Ini#iativa urm(rea s( bareze astfel un demers similar al
Poloniei cu preten#ii asem(n(toare asupra acelora$i teritorii, plus asupra Moldovei. Pentru
reu$ita ntreprinderii diploma#ia trebuia s( ac#ioneze cu mult( abilitate spre a nu strni
opozi#ia Fran#ei $i a altor state europene nelini$tite de ascensiunea Habsburgilor n Europa
Central(.
Calea diplomatic(, gndit( abil de Viena $i iezui#ii Contrareformei, urm(rea n numele
unei legitimit(#i istorice realizarea unei confedera#ii ntre Transilvania $i 'ara Romneasc(,
tutelat( de mp(ratul Leopold. n acest scop este trimis, n februarie 1685, iezuitul Antide
Dunod n Transilvania cu un proiect de tratat care s( realizeze o alian#( ve$nic( sub protec#ia
mp(ratului ca rege al Ungariei $i, prin urmare, regele legitim al alia#ilor, garantul acestora,
judec(torul lor n caz de nen#elegeri. Regele urma s(-$i trimit( reprezentan#i in viitoarele
adun(ri ale #(rii, se obliga s( ajute militar $i diplomatic la ap(rarea lor. n schimb, cei doi
alia#i confedera#i urmau $i ei s( se ajute reciproc, garantndu-se libertatea comer#ului,
egalitatea v(milor, urmnd s(-$i trimit( fiecare reprezentan#ii n adun(rile de st(ri ale celuilalt
$i s( ncurajeze c(s(toriile dinastice.
Paralel cu acest tratat iezuitul Dunod aducea cu sine $i un altul destinat principelui $i
dietei, n care se prevedea ca Transilvania s( reia cu regele Ungariei raporturile pe care le-a
avut pe vremea voievodatului, s( i se reduc( chiar hotarele la cele de atunci, men#inndu-se
ns( principele $i confirmndu-se legisla#ia n vigoare. Proiectul mai prevedea primirea spre
iernare $i aprovizionare a o $esime din armata imperial( necesar( ap(r(rii Ungariei $i
Transilvaniei $i punerea n timp de r(zboi a c(pitanilor de cet(#i sub ascultarea comandan#ilor
imperiali. Nu lipseau nici condi#iile intr(rii Transilvaniei n Liga sfnt(, principatul urmnd s(
contribuie cu 15.000 de solda#i subordona#i acelora$i comandan#i imperiali, la care se ad(uga
ncartiruirea a cel pu#in 12.000 de solda#i, n schimbul angaj(rii ca principatul s( nu fie exclus
din tratatul de pace cu turcii, dup( cum urmau s( nu fie l(sate pe dinafar( nici 'ara
Romneasc( $i Moldova.
Reac#ia principelui fa#( de aceste propuneri care deschideau #ara pentru intrarea
trupelor imperiale nu putea fi una favorabil( ntr-un moment n care era bine v(zut la Poart(
iar fiul s(u recunoscut ca principe succesor. De aceea Mihail Apafi ncearc( s( contrapun(
preten#iilor Vienei interesele Poloniei, c(reia la 1 iunie 1685 principele i cere ajutor $i pe care
o dore$te ca $i garant c( Austria va respecta condi#iile solicitate de ardeleni.
Dar ceea ce nu ob#ine Antide Dunod de la principe $i nici de la diet( ob#ine de la
consilierul Mihail Teleki, ncheind cu acesta un tratat secret la Cr#i$oara (1685). Prin aceast(

conven#ie s-a g(sit, cum spune un text maghiar de epoc(, cheia pentru a deschide din(untru
poarta Transilvaniei, nchis( altfel imperialilor. n schimbul unor avantaje precum iertarea
ac#iunilor sale antihabsburgice, restituirea averilor sale din Ungaria luate de fisc sau de turci, o
pensie anual( pl(tit( n secret, asigurarea refugiului $i a protec#iei sale pe teritoriul
imperialilor, secretul deplin al n#elegerii, Mihail Teleki se obliga prin func#ia pe care o avea
s( promoveze ideea r(zboiului mpotriva turcilor, s( ob#in( unirea trupelor ardelene cu cele
imperiale, s( asigure proviziile necesare trupelor, s( permit( trecerea acestora din Transilvania
spre 'ara romneasc( etc. Indiferent de felul cum poate fi interpretat acest gest al lui Teleki,
cert este c( prin el s-a deschis o bre$( n ap(rarea Transilvaniei, ap(rare la care dealtfel s-a $i
renun#at.
Proiectele de tratat aduse de Dunod chiar respinse $i f(cuser( totu$i efectul,
deschiznd calea tranzac#iilor $i strnind contrapropuneri. St(rile tem(toare de Contrareforma
sprijinit( de Habsburgi solicit( nainte de toate recunoa$terea religiilor recepte, apoi a
principelui $i a fiului s(u mpreun( cu dreptul de libera electio, p(strarea principatului $i a
legilor sale ca o entitate politic( distinct( de Ungaria, interzicerea instal(rii de armat( n #ar( $i
cet(#ile acesteia, fiind respins( orice obliga#ie de ncartiruiri iar ajutoarele militare trimise n
#ar( n caz de solicitare s( depind( de principe $i s( fie retrase la dorin#a #(rii. Este respins(
orice reducere a hotarelor Transilvaniei, cerndu-se ntregirea ei n vechile hotare odat( cu
dobndirea de la turci a cet(#ilor Caransebe$, Lugoj, Lipova, Ineu, *iria, Oradea cu ntregul
Partium, deasemenea $i Baia Mare. Ridicarea la lupt( mpotriva turcilor este condi#ionat( de
luarea n prealabil de la ace$tia a cet(#ilor Oradea, Timi$oara $i Belgrad, urmnd ca n tratatul
de pace s( fie cuprins( $i Transilvania mpreun( cu celelalte '(ri Romne.
n aceste momente dificile pentru Transilvania se ajunge din ini#iativa lui *erban
Cantacuzino la ncheierea tratatului de alian#( de la Fag(ra$ din iunie 1685, tratat ale c(rui
prevederi sunt departe de proiectul de confederare adus $i oferit de Antide Dunod. Ele
constituie mai degrab( cuprinsul unui tratat tradi#ional de bun( vecin(tate care se obi$nuia a se
ncheia ntre Transilvania, 'ara Romneasc( $i Moldova. Se prevedea p(strarea $i promovarea
bunei vecin(t(#i, nl(turarea pricinilor de la hotar, ajutorul reciproc n formula de a fi prieten
prietenilor $i du$man du$manilor fiec(ruia, informarea mutual( dspre eventualele inten#ii $i
uneltiri r(uvoitoare fie din partea turcilor, fie din partea cre$tinilor. *erban Vod( se angaja s(
nu-l mai sprijine pe Ladislau Csky mpotriva principelui, ambii suverani obligndu-se s(-$i
acorde unul celuilalt ad(post n caz de pierdere a tronului. Nu lipsesc stipula#iile ce privesc
libertatea comer#ului, restituirea reciproc( a fugarilor, respectarea dispozi#iilor vamale
existente, pedepsirea r(uf(c(torilor. Este interesant punctul prin care se prevedea libertatea de
a se cump(ra mo$ii $i ntr-o #ar( $i n alta, stipula#ie contrar( prevederilor ahidname-ului
acordat lui Mihail Apafi. Alte dispozi#ii privesc asigurarea libert(#ii p($unatului,
reglementarea acestuia, modalitatea de judecare a unor litigii existente. Se pare c( nu s-a ajuns
la un consens n privin#a cooper(rii militare n caz de r(zboi, din moment ce n tratat nu
figureaz(, dup( cum lipse$te $i orice aluzie n leg(tur( cu protec#ia sultanului sau a
mp(ratului, o eventual( garan#ie din partea unuia dintre ace$tia. Se g(sise, a$adar, o form(
neutr( de tratat departe de tutela turc(, dar n aceea$i m(sur( $i de cea austriac(, nct din acest


punct de vedere demersurile lui Antide Dunod au r(mas f(r( rezultat. Din nefericire via#a
acestui tratat a fost scurt(, nregistrndu-se plngeri nc( la mijlocul lui august 1685 c( cei
din 'ara Romneasc( nu respect( confedera#ia prev(zut( de tratat, prevederile fiind nc(lcate
$i de o parte $i de alta. n plus, trebuie s( amintim c( Moldova de$i invitat( s(-$i trimit(
delega#i pentru a semna acest tratat de alian#( nu a r(spuns solicit(rii, fie din cauza leg(turilor
prea strnse ale domnului cu Poarta, fie datorit( vecin(t(#ii $i primejdiei pentru ea a Poloniei.
n asemenea conditii, tratativele pornite de Habsburgi prin Antide Dunod nu se ar(tau
promi#(toare pentru scopul urm(rit, rezisten#ele ntmpinate din partea principelui $i a st(rilor
ardelene fiind peste a$tept(ri, acestora asociindu-se $i domnul '(rii Romne$ti, nct tactica
trebuia schimbat(, demersul diplomatic urmnd a fi dublat de ac#iunea militar( a generalilor.
Sub pav(za acestora se puteau mnui cu mai mult succes att armele convingerii politice, ct
$i cele ale presiunii militare la nevoie.

28. DIPLOMA#IE $I ARMAT

nfrngerea turcilor la Ersekujvr in 15 august 1685 $i marea gre$eal( tactic( f(cut( de
ace$tia de a prinde pe Emeric Thkly $i a-l scoate din lupt( au avut ca rezultat imediat
supunerea de c(tre imperiali a unui vast teritoriu din Ungaria Superioar( controlat de cel c(zut
n dizgra#ie. De acum, problema st(pnirii Transilvaniei devenise deosebit de acut(, nct
paralel cu deschiderea dietei ardelene din octombrie-noiembrie 1685 de la Alba Iulia $i
prezentarea lui Dunod cu noi propuneri are loc $i intrarea trupelor imperiale n Partium, n
p(r#ile Chioarului $i ale Maramure$ului pentru a se oferi astfel argumentele necesare
accept(rii preten#iilor formulate dietei prin trimisul iezuit. Se cerea insistent s( nu se permit(
intrarea polonezilor n Transilvania, s( se ntrerup( orice leg(turi cu turcii, n primul rnd
plata tributului $i trimiterea de coresponden#(, s( se asigure ncartiruirea $i proviziile la
13.000 de solda#i $i s( se dea cele necesare pentru asediul Oradiei. ntruct cei prezen#i nu
p(reau s( fie atra$i de aceste propuneri ale lui Dunod, dup( m(rturisirea lui Nicolae Bethlen,
acesta ar fi rostit celebra admonestare Majestas nolentes volentes paterne protegit cuvinte
redate aproape identic $i de cronicarul Mihail Cserei sub forma nolentes volentes proteget
vos Sua Majestas sugerndu-le totodat( st(rilor s( se asocieze cu celelalte dou( '(ri
Romne$ti $i s( cear( protec#ia mp(ratului.
Sub presiunea amenin#(rilor $i a trupelor imperiale Mihail Apafi semneaz(, la 27
noiembrie 1685, tratatul preliminar de la Dumbr(veni, trimi#ndu-se o delega#ie la Viena
pentru a trata statutul viitor al Transilvaniei. Nesocotind cele stipulate la Dumbr(veni,
generalul Scherffenberg p(trunde adnc n #ar( sub pretextul ap(r(rii acesteia de turci $i t(tari,
atingnd Dejul $i Clujul $i ndreptndu-se spre Sibiu, unde este nfrnt( slaba rezisten#(
ncercat( de ardeleni lipsi#i de orice sprijin extern. Interven#iile acestora pe lng( Ioan
Sobieski $i *erban Cantacuzino r(maser( f(r( rezultat iar turcii confrunta#i ei n$i$i cu mari
dificult(#i militare nu dispuneau de for#a necesar( pentru a face fa#( uria$ului front din
Ungaria pn( n Ucraina. n acest fel, Transilvania aluneca ncet, dar sigur n mna

imperialilor, n timp ce Apafi $i consilierii s(i erau constant dep($i#i de evenimente, incapabili
s( prevad( urm(toarele mi$c(ri ale adversarului $i s( le prentmpine.
Semnarea dar neratificarea de principe $i st(ri a tratatului hallerian (1686) $i succesele
imperiale la Buda $i Mohcs au avut drept rezultat reintrarea armatei n Transilvania $i
impunerea tratatului de la Blaj din 27 octombrie prin care #ara era obligat( la ncartiruiri n
principalele 12 ora$e $i cet(#i, la furnizarea de provizii $i la plata sumei de 700.000 de florini
renani, obliga#ii n schimbul c(rora se ob#inea recunoa$terea principatului $i a legilor #(rii.
Referindu-se la acest tratat, cronicarul Mihail Cserei putea ar(ta c( nimeni niciodat(, nici
cre$tini $i nici p(gni, nu au ocupat mai u$or o #ar( ca atunci Transilvania, cnd f(r( o
pocnitur( de bici, to#i $i-au plecat capul. Dificult(#ile pentru #ar( erau cu att mai mari cu ct
nc( nu rupsese leg(turile cu Poarta, continund s(-i pl(teasc( $i acesteia tributul, n timp ce
ajutorul solicitat ntrzia, dup( cum nici Fran#a sau principii reforma#i nu se gr(beau s(
intervin( efectiv. Demersurile pe lng( *erban cantacuzino, fie $i numai pentru acordarea unui
mprumut de 100.000 de taleri, nu s-au dovedit a fi mai rodnice, domnul romn avnd
propriile dificult(#i $i temeri n leg(tur( cu prezen#a trupelor imperiale n Transilvania.
Dac( ardelenii mai aveau n iarna lui 1687-1688 speran#a c( odat( cu venirea
prim(verii se va termina cu problema ncartiruirii $i ntre#inerii de trupe imperiale, aceasta se
n(ruie la sfr$itul lui aprilie 1688 cnd sunt cunoscute noile preten#ii ale generalului Caraffa,
dintre care cea mai important( era ca #ara s( dea o declara#ie oficial( c( se rupe de Poart( $i
accept( protec#ia mp(ratului Leopold. La 9 mai 1688 declara#ia cerut( este semnat( $i curnd
confirmat( de diet(, Transilvania renun#nd de bun(voie la suzeranitatea turceasc(, care de
altfel nu mai exista la acea dat(, intrnd sincer $i cu bun( credin#( sub protec#ia imperial(.
Astfel, Transilvania dobndea o nou( situa#ie de drept, ncheindu-se formal $i juridic epoca
suzeranit(#ii otomane, principatul trecnd de acum sub st(pnirea habsburgic(, f(r( ca s( aib(
un act de garantare a legilor $i institu#iilor sale. Se mai ad(uga primirea de trupe $i n alte
ora$e $i cet(#i, precum n Bra$ov, Gurghiu, Chioar $i Hust, urmnd ca printr-o diplom( dat( de
mp(rat s( se reglementeze restul problemelor ce vizau libera alegere a principelui, libertatea
religioas(, asigurarea domniei pentru Mihail Apafi I $i fiul s(u, reintegrarea n Transilvania a
teritoriilor din Partium redobndite de la turci, scutirea de ncartiruiri, cuprinderea
principatului n viitorul tratat de pace cu turcii, libertatea comer#ului $i excluderea amestecului
palatinului Ungariei n problemele Transilvaniei.
La scurt timp, tratativele purtate la Viena de delega#ia ardelean( pentru ob#inerea unei
diplome care s( reglementeze situa#ia Transilvaniei nu aduc, la 12 iunie 1688, dect un
r(spuns nelini$titor prin formul(rile prea generale $i prin transparen#a p(rerilor c( situa#ia s-a
schimbat de la tratatul hallerian, Transilvania, odat( cu predarea cet(#ilor, ajungnd de fapt o
#ar( ocupat( $i n consecin#(, cu un alt statut. Se evita promulgarea unei diplome n a$teptarea
rezultatului de pe cmpul de lupt(, sperndu-se chiar ocuparea Belgradului, n timp ce
ardelenilor li se cerea s( trimit( la Viena coresponden#a primit( de principe din #(rile vecine.
Se viza, desigur, coresponden#a cu regele Ludovic al XIV-lea, dar $i cea cu Moldova $i 'ara
Romneasc(, semn al supunerii depline a unui principat ocupat de armat(.Lista ilustra'iilor

Plan(a I:
Fig.1 Principele Gabriel Bethlen
Fig.2 Stema marelui principat al Transilvaniei (1765)

Plan(a II:
Fig.1 Domnul Alexandru L(pu$neanu c(tre Bistri#a: rela#ii de prietenie
Fig.2 Domnul Vasile Lupu c(tre bistri#eni despre un diac al s(u trimis la principe

Plan(a III:
Fig.1 nsemnare privind biruin#a lui Mihai Viteazu la *elimb(r
Fig.2 Dona#ie a lui Mihai Viteazul c(tre Moise Secuiul

Plan(a IV:
Fig.1 Portretul lui Mihai Viteazul
Fig.2 Sigiliul lui Mihai Viteazul
Fig.3 Semn(tura domnului n chirilice

Plan(a V:
Fig.1 Stephanus Zamosius, Analecta lapidum... (1598)
Fig.2 Ioan Trster, Das Alte und Neue Teutsche Dacia (1666)
Fig.3 Biblia din 1688.
Fig.4 Bucoavn(, B(lgrad, 1699.

Plan(a VI:
Fig.1 Biseric( de lemn
Fig.2 Vl(dic( romn
Fig.3 Preot ortodox

Plan(a VII:
Fig.1-2 '(r(nci romne
Fig.3-4 '(rani romni

Plan(a VIII:
Fig.1 Nobil ungur
Fig.2 Slug( maghiar(
Fig.3 Rector sas al unui gimnaziu
Fig.4 Pu$ca$ secui


Plan(a IX:
Fig.1 Diplom( cu blazon
Fig.2 Blazonul lui Ioan Piuariu Molnar
Fig.3 Blazonul lui Aron $i Ioan Budai Deleanu

Plan(a X:
Fig.1 Minele de sare de la Turda
Fig.2 Sec#iune minier( de la Ro$ia Montan(