Sunteți pe pagina 1din 7

EXPROPRIEREA

Legea33/1994:
http://www.euroavocatura.ro/legislatie/920/Legea_nr__33_1994__Republicata_2011__privind_exproprierea_pentru
_cauza_de_utilitate_publica
Legea 255/2010
http://www.legalis.ro/2011/06/14/legea-2552010-exproprierea-pentru-cauza-de-utilitate-publica-modificata/
Definitie: reprezinta operatiunea administrativa prin care statul sau o u. a-t impune unui particular, in urma
unei proceduri speciale, reglementata prin lege organica, cesiunea unui imobil in scop de utilitate publica si in
schimbul unei juste si prealabile despagubiri, sub controlul instantei.
- efecte principale:
1. trecerea forat a unui bun din proprietatea privat n proprietatea public, n vederea executrii unor
lucrri de utilitate public
2. plata unor despgubiri
- principii:
1. exproprierea nu poate fi legala in lipsa existentei unei utilitati publice (in sistemul nostru nu este de
conceput exproprierea in interes privat)
2. ea nu poate fi conceputa fara o justa si prealabila despagubire (caracter oneros)
3. pesupune anumite garantii de procedura ( cea mai importanta interventia instantei de judecata)
Sediul materiei

Legea 33/1994
- reglementare greoaie
pentru a fi aplicata in mod
masiv
- cuprinde numeroase
dispozitii de drept material
si procedura in materia
exproprierii

Aplicare

nivelul
principiilor
generale ale exproprierii

Legea 198/2004
- masuri prealabile pentru
lucratoii in constructii de
autostrazi si drumuri nationale

Legea 255/2010
- priveste exproprierea
pentru cauza de utilitate
publica
- abroga 198/2004
- cuprinde mai putine
norme de drept material si
o procedura distincta, mai
rapida
decat
cea
reglementata de legea
33/1994
- se aplica procedura de
expropriere prevazuta de
acest act normativ

- comparatii:
EXPROPRIEREA
RECHIZITIA
Asemanari - sunt masuri de cesiune fortata a bunurilor
- in principiu, in amele cazuri este vorba despre un interes general
- ambele presupun in contrapartida o despagubire justa
Se aplica doar la imobile, presupune un Presupune preluarea forata a olosintei lucrurilor
Deosebiri
transfer de proprietate
bunuri mobile si imobile
Nu pot fi expropriate serviciile unor persoane Pot fi rechizitionate si serviciile unor persoane
- masura definitiva, poate avea loc oricand , - masura temporara, se aplica in situatii exceptionale
cu conditia sa avem o clauza de utilitate prevazute de lege
publica
-despagubire pt lipsa de folosinta e prealabila - despagubirea pt lipsa de folosinta nu e prealabila

EXPROPRIEREA
PREEMPTIUNEA
Asemanari - ambele sunt modalitati speciale de dobandire a proprietatii de catre stat sau colectivitatile teritoriale
Deosebiri

1. Consimtamantul vanzatorului este irelevant

1. Exista intentia de vanzare ( exista acest


consimtamant, dar proprietarul nu-si poate alege
cumparatorul)
2. Nu presupune acceptarea cuantumului 2. Mijloc de achizitie mai putin energic decat exprop
despagubirii de catre proprietar
(daca pretul fixat nu-i convine proprietarului, el poate
renunta la vanzare)
3. Persoanele private nu au drept de 3. Si persoanele private au drept de preemptiune
expropriere
4. doar bunuri imobile
4. se aplica atat pt bunuri mobile cat si imobile

EXPROPRIEREA
NATIONALIZAREA
Asemanari - uneori nationalizarea este denumita expropriere generalizata
- se aseamana foarte mult
Deosebiri 1. Doar bunuri imobile
1. De multe ori poarta si asupra intreprinderilor
( actiunilor acestora) => pot face obiectul ei atat
bunuri mobile (incorporale) cat si imobile
2. Situatia de fapt se schimba , indeplininsu-se 2. situatia de fapt ramane aceeasi
scopul de utilitate publica al acesteia
3. Este infaptuita de administratie
3. Dispusa de legiuitor
4. Presupune o despagubire dreapta si 4. Poate fi cu sau fara despagubire ( regula: fara)
prealabila
5. In principiu este interzisa in Ro
EXPROPRIEREA
CONFISCAREA
Asemanari - ambele sunt masuri de cesiune fortata a bunurilor in proprietatea colectivitatilor publice
Deosebiri - scopul - satisfacerea utilitatii publice
- este de natura contraventionala sau penala si are
caracter punitiv, sanctionator
- despagubire dreapta si prealabila
- esenta = lipsa despagubirii
- doemniu de aplicare = bunuri imobile
- domeniu de aplicare = bunuri mobile
Protagonistii exproprierii
Expropriatorul
= persoana de drept public care, prin expropriere, dobandeste dreptul de proprietate asupra imobilului
- sunt si titularii dreptului de expropriere
- Expropriator este statul romn pentru obiectivele de interes naional, judeele pentru obiectivele de interes judeean,

iar municipiile,

oraele i comunele pentru obiectivele de interes local.

Lg. 255/2010 stabileste reprezentantii in procedura de expropriere:


a). pt statul Roman: Min. Mediu & Padurii, Min. Transporturilor si Infrastructurii, Min. Dezvoltarii regionae si
Turismului, Min. Economiei, Comertului si Mediului de afaceri
b). pt unit. a-t : consiliile locale ori judetene, aeroporturile locale

Autoritatile competente sa declare utilitatea publica


a. Legea 33/1994
- in mod obisnuit, procedua exproprierii se declanseaza prin declararea utilitatii publice
- autoritatile publice care pot declansa aceasta procedura, pornind de la baza ierarhiei sunt:
1. consiliul judetean/ consiliul general al municipiului bucuresti pentru lucrari de interes local
* consiliile locale (exc. Bucuresti) nu au competenta de a declara utilitatea publica a unei lucrari
2. o comisie speciala compusa din presedintii consiliilor judetene interesate pentru lucrarile de interes interjudetean
- organ administrativ temporar
3. Guvernul, pentru lucrarile de interes national ori interjudetean daca comisia nu ajunge la un acord
4. Parlamentul pentru orice alte lucrari inafara de cele de la art 6 din lege
- o lege de declarare a utilitatii publice nu poate modifica legislatia in vigoare in domeniul exproprierii,
trebuind sa i se conformeze
b. Legea 225/2010
- pentru a urgenta procedura exproprierii s-a renuntat la procedura delcararii utilitatii publice pentru fiecare lucrare
in parte => se declara de utilitate publica toate lucrarile care viitoare referitoare la drumuri
Beneficiarii exproprierii
- deoarece exproprierea este o situatie de exceptie, reprezentand o ingerita in exercitiul normal al dreptului de
proprietate privata, ea ar trebui utilizata doar in situatia in care lucrarea executata este profitabila pentru interesul
public
- alti beneficiari pot fi si anumite autoritati sau institutii publice (scoli, spitale) sau chiar anumite persoane private,
stabilimentele de utilitate publica (scoli private...)
- in sens larg, profita si antreprenorii ori executantii lucrarii de utilitate publica; sau concesionarul contract
Persoanele expropriate
- exproprierea creeaza un raport juridic intre expropriator ( care dobandeste dreptul la proprietate imobiliara) si
expropriat (care il pierde) => expropriatul = parte in raportul juridic de expropriere si destinatar al deciziei de expr.
- practic, orice sub de drept poate fi supus exproprierii, cu exceptia Statului Roman
Obiectul exproprierii
- numai bunuri imobile aflate in proprietate privata
- natura bunurilor supuse exproprierii trei probleme distincte:
a. cantitativa => un imobil trebuie expropriat total sau partial
b. calitativa => posibilitatea exproprierii si a altor drepturi reale inafara de dr. de proprietate
c. destinatia bunurilor => exproprierea bunurilor imobile prin destinatia lor, nu doar prin natura lor
Expropriere totala
- bunul imobil in intregime

Expropriere partiala*
- o parte din bunul imobil
> chestiune de oportunitate partea ramasa
neexpropriata mai poate fi folosita de proprietar?
- instanta poate decide cat din imobil trebuie expropriat
- daca exproprierea partiala = vatamatoare pentru
proprietar si se decide exproprierea totala, intre stat si
proprietar se incheie un contract de vanzare-cumparare
pentru partea ramasa, inutila de altfel si pentru
expropriator ( acesta tb sa fie de-acord, altfel
cvasicontract)

* daca in cazul exproprierii partiale este incidenta Lg. 255/2010 => diferenta fundamentala fata de legea 33/1994
este ca exproprierea se dispune prin decizie a expropriatorului, nu prin hotarare judecatoreasca, dar expropriatul isi
pastreaza dreptul subiectiv e a-I fi expropriat intregul bun, daca artea ramasa nu mai are nicio valoare
- expropriatul poate formula o cerere de expropriere totala; daca expropriatorul nu doreste acest lcuru,
expropriatul poate sa il actioneze in contencios administrativ pentru exces de putere, cu sau fara procedura
administrativa prealabila, dupa caz
- drepturile reale obiect al exproprierii sevitutile, uzufructul, uzul, superficia sau abitatia avand ca obiect un
imobil, pot fi expropriate 9 daca dreptul de proprietate se poate pierde, se poate pierde si uzufructul,
- imobilele prin destinatie nu pot fi expropriate ( proprietarul este nevoit sa le ridice)
*exceptie daca fac parte integranta din bunul imobil expropriat dezpagubirea acordata av cuprinde si
valoarea lor
- apartententa imobilelor expropriate
a. bunurile persoanelor fizice sau juridice pot fi expropriate oricand pentru cazua de utilitate publica
(inclusiv ambasade, consulate)
b. bunurile imobile apartinand colectivitatilor publice pot fi expropriate numai daca apartin u. a-t si se afla
in proprietatea privata a acestora ( interesul public primeaza interesului privat)
- cimitirele pot fi expropriate dupa ce Parlamentul declara utilitatea publica
- ansamblurile si siturile istorice la fel aceleasi conditii
Scopul exproprierii utilitatea publica
- pentru a se putea declansa exproprierea, este necesar ca, in prealabil sa fie declarata de utilitate publica o lucrare
viitoare ulterior exproprierii, bunul sa sufere transformari de fapt
- instanta de contencios administrativ poate cenzura in unele cazuri utilitatea publica concreta care determina o
expropriere
- controlul jurisdictional al utilitatii publice
- art 6 lg 33/1994, neprevazute neprevazute de lg 255/2010 control = instanta de cont adm
a. reclamantul orice pf sau pj, care se considera vatamata si se regaseste printre viitorii expropriati
b. termenul fiind un act particular, poate fi atacat oricand
c. instanta competenta art 1 554/2004 particularitate in cazul presedintilor cons jud se poate alege
oricare judet
d. intinderea preogativelor instantei conrolul jurisdictional este unul de legalitate, nu si de oportunitate doctrina; Podaru si oportunitate
- situatii neprevazute de art 6 situatii exceptionale, declarate utilitate publica de catre Parlament
- control - CConsti
- probleme ridicate - Constitutie:
1. cadrul procesula in care se poate invoca exceptia de neconstitutionalitate
a. la curtea de apel contencios administrativ obiect = contestatia formulata impotriva
hotararii comisiei de solutionare a intampinarilor la propunerile de expropriere
b. la tribunal sectia civila solutioneaza insasi cererea de expropriere
2. probatoriul- nu se poate administra decat proba cu inscrisuri
3. textele legii fundamentale la care s-ar putea raporta Curtea Consti
- lucrarile declarate e utilitate publica prin art. 2 alin 1 din lg. 255/2010 lipsa oricarui control jurisdictional
- nu se poate spune ca autostrazile nu sunt de utilite publica se poate merge pe ideea de
amplasament eronat

Procedura exproprierii
A. Procedura comuna - Legea 33/1994
- 4 etape
1. Declararea utilitatii publice
a. Procedura declararii unui bun ca fiind de utilitate publica
i. Cercetarea prealabila
- efectuata de o comisie numita de organele stabilite de art 9 al 1 din lege
- compusa din pers indicate la art 9 alin 2 din lege
- proces verbal aviz consultativ obligatoriu de efectuat, insa nu si de respectat de catre titularul
competentei de a declara utilitatea publica
- trebuie sa cuprinda elem principale ale utilitatii publice, justificarea solutiei exproprierii si solutia de
integrare a lucrarilor in planurile de urbanism si amenajare teritoriala
ii. Publicarea actului de declarare a utilitatii publice (DUP)
- se afiseaza la sediul consiliului local in a carui raza teritoriala este situat imobilul ( text gresit este vorba
despre lucrarea de utilitate publica ce urmeaza a fi efectuata, nu despre imobil)
- hotararea de Guvern sau legea adoptata de Parl se publica in Mof, sub sanctiunea inexistentei; celelalte
acte se publica in presa locala
iii. Inscrierea lucrarilor in planurile de urbanism si amenajare teritoriala
- un litigiu care are ca finalitate anularea documentatiei de urbanism emise fara sa fi fost declarata de
utilitate publica si aprobata prin hotarare de consilu local este de competenta tribunalului contencios adm.
b. Natura juridica si efectele acestui act asupra imobilului expropriat
- actul juridic de declarare a utilitatii publice este un act administrativ particular
- nu poate fi clasificat ca act individual sau normativ, nu este nici personal (care isi cunoaste destinatarii inca
de la emiterea sa), nici impersonal (ai carui destinatari sunt determinabili dupa anumite criterii obiective
cuprinse in constinutul actului) ci apersonal se refera nu la persoane, ci la o situatie juridica, particularii
find afectati doar in mod indirect, prin emiterea unor acte admin. subsecvente acestuia
- este un act afectat de conditia extinctiva a neinceperii lucrarilor de utilitate publica in termen de 1 an de la
luarea bunuluiin posesie sau neemiterii unei noi declaratii de utilitate publica in acelasi termen
- act particular declaratia de utilitate publica isi produce efectele numai ulteriror si mediat
2. Masurile premergatoare exproprierii
- scop principal determinarea imobilelor care urmeaza a fi expropriate
a. Executarea planurilor cuprinzand terenurile si constructiile propuse spre expropriere
- scop: posibilitatea de a permite determinarea contradictorie a parcelelor acre trebuie expropriate, a
proprietarilor, titularilor de alte drepturi reale si a altor persoane interesate
- planurile trebuie sa contina:
- numele proprietarilor
- ofertele de expropriere
- imobilele vizate de expropriere
- planurile trebuie :
1. publicate la consiliul local al comunei/oras/mun pe terit. carora se situeaza imobilele expropriate
2. notificarea tuturor titularilor de dr reale asupra respectivelor imobile (T = 15z)

b. Intampinarea si contestatia
- trebuie depusa la primarul unitatii adm-terit unde se situeaza imobilul expropriat ( T= 45z)
- cuantumul despagubirilor poate face obiectul disputei intre expropriator si expropriat
Concluzie:
- daca propunerile expropriatorului sunt respinse (ambele) si el intentioneaza, totusi, sa realizeze
lucrarea de utilitate publica, el trebuie sa se adreseze cu contestatie la curtea de apel impotriva
hotararilor comisiei
- daca propunerile expropriatorului sunt respinse (ori prima, ori a doua) sunt, in cele din urma
admise, el trebuie sa se adreseze tribunalului cu o cere de expropriere care va dispune exproprierea si
va stabili cuantumul final al despag + defalcarea intre diferitele persoane indreptatite
3. Exproprierea propriu-zisa si stabilirea despagubirilor
a. Competenta in materie de expropriere
- instanta competenta = tribunalul judetean/tribunalul Bucuresti
- daca imobilul = intre judete => unde are domiciliul expropriatul; daca nu domiciliaza in nici unul idn
judete => decide expropriatorul
- criterii de care tribunalul trebuie sa tina cont in vederea admiterii/respingeii cererii:
1. vointa partilor
2. indeplinirea regulata a procedurii de expropriere in etapele anterioare
3. unitatea economica a partii din imobil care, prin ipoteza, ar ramane neexpropriata (singurul crit. de fond)
b. Cadrul procesual al unui litigiu de expropriere
- reclamantul = intotdeauna expropriatorul
- parati proprietarul(daca nu e cunoscut => posesorul); titularii dezmembramintelor proprietatii; titularii
drepturilor reale accesorii nu vor obtine despagubiri; alte persoane care ar putea avea interes legitim
justificat titularii drepturilor personale (chiriasi, comodatari)
- obligatoriu procurorul
c. Procedura stabilirii despagubirilor
- principii generale:
1. despagubirea trebuie sa acopere prejudiciul direct, material si cert cauzat prin expropriere (nu se
acorda daune morale)
2. reparatia trebuie sa fie integrala
3. despagubirea trebuie platita in bani
- se va stabili o comisie de experti (unul numit de instanta si cate unul de catre fiecare din parti)
1. expertii nu trebuie sa aiba o parere unanima pentru ca instanta sa tina cont de concluziile lor
2. criteriile de care ei tin cont sunt diverse locatie, etc
3. cand in apel se intocmeste un nou raport de expertiza, instanta va tine cont de el, nu de primul
4. limite in ceea ce priveste despagubirea min cat da expropriatorul, max cat cere expropriatul
- elementele despagubirii
1. valoarea reala a imobilului
2. prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane
- bunurile sunt evaluate la data pronuntarii tribunalului, indiferent de durata procesului
d. Solutiile pe care le poate pronunta instanta
1. respingerea cererii de expropriere
2. pronntarea unei hotarari de expedient prin care se ia act de acordul partilor (total/partial)
3. admiterea cererii de expropriere in totalitate
4. admiterea cererii impreuna cu alte, eventuale, cereri reconventionale

4. Plata despagubirilor si punerea in posesie a expropriatorului


- respectarea spiritului art 44 din Consti (caracterul prealabil al despagubirii)
- respectarea drepturilor creditorilor expropriatoului:
1. creditorii trebuie sa fie stabiliti prin hot jud de expropriere
2. sumele datorate cred stabiliti prin hot se consemneaza pe numele acestora
B. Procedura speciala Legea 255/2010
- caracteristici:
1. lipseste un act de declarare a utilitatii publice concrete a lucrarii in cauza
2. exproprierea se dispune prin act administrativ, iar nu prin hotarare judecatoreasca
- pasi:
1. aprobarea indicatorilor tehnico-economici( amplasare, sume)
2. consemnarea sumei individuale si afisarea listei imobilelor ce urmeaza a fi expropriate
3. transferul drepturilor de proprietate
- decizia de expropriere act administrativ individual
- act administrativ emis sub conditie suspensiva
- producerea ef. juridice ale deciziei de exprop nu este legata de nicio forma
de publicitate
- decizia de exprop poate fi cenzurata, pentru exces de putere de catre
instanta de cont adm (lg 554/2004)
4. finalizarea formalitatilor aferente procedurii de expropriere
Efectele exproprierii
1. Efecte generale
a. Transferul proprietatii bunului expropriat si punerea in posesie
b. Stingerea drepturilor reale principale (dezmembramintele proprietatii)
1. Servitutile
- stabilite prin fapta omului
- naturale si legale
2. Celelalte drepturi reale: uzufruct, abitatie, uz, superficie
c. Stramutarea drepturilor reale acccesorii
d.Stingerea drepturilor personale
e. Despagubirea
2. Efecte particulare situatia in care cauza de utilitate publica nu se realizeaza
a. Dreptul prioritar la inchiriere
b. Dreptul de retrocedare
c. Dreptul de preemptiune

S-ar putea să vă placă și