Sunteți pe pagina 1din 9

COOPERAREA JUDICIARA EUROPEANA

COOPERAREA JUDICIARA EUROPEANA IN MATERIA CIVILA


I. ISTORIC ,PREVEDERI IN LEGISLATIA UE.
I. II. TITLUL EXECUTORIU EUROPEAN .

I.Istoric,Prevederi in legislatia UE.


Cooperarea judiciara in materie civila este intemeiata pe principiul recunoasterii
reciproce a deciziilor judiciare si extrajudiciare,avand ca obiective principale securitatea
juridica,un acces facil la justitie si stabilirea jurisdictiei competente.
Temeiul juridic:Art.81 aliniatul1 din Tratatul privind functionarea Uniunii
Europene.
Obiective:asigurarea unui inalt grad de securitate juridica pentru cetateni in
relatiile transfrontaliere in materie de drept civil.
Garantarea unui acces facil si efectiv la justitie in materie civila in vederea
solutionarii litigiilor transfrontaliere.
Simplificarea instrumentelor de cooperare transfrontaliera in cadrul instantelor
judiciare civile nationale
Sprijinirea formarii profesionale a magistratiilor si a personalului din justitie.
Realizari:Evolutia dreptului primar in domeniul cooperarii judiciare in materie
civila

1.De la Tratatul de la Roma la Tratatul de la Lisabona


Tratatul CE stabileste prin art.220 ca statele membre trebuie sa simplifice
formalitatile de care depind recunoasterea si executarea reciproca a hotararilor
judiciare,precum si a sentintelor arbitrale. In Tratatul de la Maastricht in cadrul
interguvernamental al Justitiei si Afacerilor Interne cooperarea judiciara in materie civila
este integrata in mod oficial.
Tratatul de la Amsterdam transfera cooperarea judiciara in materie civila din
tratatul privind Uniunea Europeana in Tratatul de instituire a Comunitatii Europene
continuand cu Tratatul de la Nisa care permite adoptarea masurilor ce stabilesc domeniul
cooperarii judiciare in materie civila(cu exceptia dreptului familiei-conform procedurii de
codecizie)
Consiliul European de la Tampere din octombrie 1999-creeaza spatiul european
de justitie Consiliul european de la Haga din noiembrie 2004 -planul de actiune in

domeniul justitie privind recunoasterea reciproca :patrimoniul familial,succesiunile si


testamentele( 2005-2010) Programul de Stockholm-planul de actiune privind evolutia
spatiului de libertate ,securitate si justitie (2010-2014).
2.Tratatul de la Lisabona.
Prin Tratatul de la Lisabona masurile care releva cooperarea judiciara in materie
civila devin obiectul procedurii legislative ordinare(cu exceptia dreptului familie care
face obiectul procedurii legislative speciale)-Consiliul hotareste in unanimitate,dupa
consultarea cu Parlamentul European.
3.Principalele acte juridice adoptate:
Stabilirea jurisdictiei competente,recunoasterea si executarea deciziilor judiciare
si extrajudiciare Regulamentul CE nr.44/2001Regulamentul Bruxelles I privind
competenta judiciara,recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si
comerciala-normele privind conflictul de jurisdictie din statele membre,precum si
simplificarea si recunoasterea deciziilor in materie civila si comerciala.
Regulamentul Bruxelles I a fost completat cu Regulamentul Bruxelles II a
privind competenta,recunoasterea si executarea hotarilor judecatoresti in materie
matrimoniala si in materia raspunderii parintesti.
In cadrul facilitarii recuperarii la nivel international a obligatiilor de intretinere
Consiliul a adoptat Regulamentul CE nr.4/2009 care prevede norme privind competenta
jurisdictionala, recunoasterea si dreptul aplicabil in acest domeniu.
Procedurile insolvabilitatii transfrontaliere- Consiliul a adoptat Regulamentul CE
nr.1346/2000 norme privind competenta jurisdictionala precum ssi recunoasterea de catre
statele membre.
Pentru a elimina execuaturul privind creantele necontestate,parlamentul european
si Consiliul au adoptat Regulamentul CE nr.805/2004 privind crearea unui titlu
executoriu european pentru creantele necontestate.
Parlamentul European si Consiliul au adoptat Regulamentul UE nr 650/2012
privind competenta,legea aplicabila,recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti
si acceptarea si executarea actelor autentice in materie de succesiuni,crearea unui
certificat european de mostenitor. Casatoria si parteneriatul inregistrat precum si
consecintele juridice produse de acestea determina Comisia sa prezinte spre adoptare
doua regulamente privind regimul de proprietate al cuplurilor internationale(se refera la
competenta,legea aplicabila,recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in
materia regimurilor matrimoniale si parteneriatul inregistrat).
4.Armonizarea normelor de reglementare a conflictului de legi.
Parlamentul European si Consiliul au adoptat Regulamentul CE nr.593/2008
referitor la legea aplicabila a obligatiilor contractuale Regulamentul Roma I

,Regulamentul CE nr.864/2008Regulamentul Roma II -normele de reglementare ale


conflictului de legi referitoare la obligatiile necontractuale in materia civila si comerciala.
Normele de reglementare ale conflictului de legi privin obligatiile de intretinere
(Regulamentul CE nr.4/2009 privind competenta, legea aplicabila,recunoasterea si
executarea hotararilor si cooperarea in materia obligatiilor de intretinere. Regulamentul
UE 1259/2010 stabileste cadrul juridic in domeniul legislatiei aplcabile divortului si
separarii de drept in cele 15 state membre participante. Regulamentul UE 650/2012
stabileste legislatia aplicabila in materia succesiunii.
5.Facilitarea accesului la justitie.
In vederea cadrului juridic privind accesul la justitie in cauzele
transfrontaliere,Consiliul a adoptat Directiva 2003/8/CE care stabileste norme minime
comune privind asistenta juridica,garantarea asistentei juridice celor care nu dispun de
resurse suficiente,norme de procedura in vederea simplificarii si accelerarii solutionarii
litigiilor transfrontaliere privind cererile de despagubire cu valoare redusa si recuperarea
creantelor pecuniare necontestate pe intreg teritoriul Uniunii Europene,stabilirea
procedurii europene de somatie de plata,normele comune privind medierea in materie
civila si comerciala.
6.Instrumentele de cooperare transfrontaliera dintre instantele civile nationale.
Regulamentul CE 1393/2007 al Parlamentului European si al Consiliului
simplifica si accelereaza cooperararea judiciara privind transmiterea intre statele membre
a actelor judiciare si extrajudiciare,a procedurilor judiciare in domeniul civil si comercial
(Regulamentul CE 1206/2001. In 28 mai 2001 Decizia2001/470/CE a fost creata o
Reteajudiciara Europeana in materie civila si comerciala compusa din statele membre,din
autoritati centrale prevazute de UE,din magistrati de legatura si din alte autoritati cu
responsabilitati in cooperarea judiciara.
Modificarea acestei decizii s-a facut prin decizia568/2009/CE care deschide
reteaua ordinelor profesionale care reprezinta profesionistii in domeniul dreptului in
special avocatii,notarii si executorii judecatoresti. Strategia europeana in materie de ejustitie- reprezinta un alt instrument de simplificare a cooperarii judiciara in materie
comerciala si civila care faciliteaza accesul la justitie a cetatenilor si intreprinderilor din
UE,interconectarea cazierelor judiciare nationale la nivel european,videoconferintele in
procedurile judiciare si a instrumentelor de traducere precum si baza de date europeana a
traducatorilor si interpretilor din domeniul juridic.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN.


Prin extinderea procedurii legislative ordinare asupra problemelor ce releva
cooperarea judiciara in materie civila (cu exceptia dreptului familiei),Parlamentul
European contribuie in mod semnificativ la progresele din domeniul justitiei prin
intermediul rezolutiilor sale fara caracter legislativ,prinfavorizarea liberei circulalatii a
actelor autentice in cadrul UE si de a asigura nivelul necesar securitatii judiciare in
materia succesiunilor internationale si de protectie transfrontaliera a persoanelor adulte
care se afla in incapacitate juridica.
Obiective:studii privind cooperarea judiciara,autorizatia elaborarii unui cod de
drept international privat al UE.
II.Titlul Executoriu european pentru creantele necontestate.
Regulamentul creeaza un titlu executoriu european pentru creantele
necontestate,cu ajutorul normelor care asigura libera circulatie in UE ,cele care privesc
hotararile judecatoresti ,tranzactiile judiciare ,actele autentice privind creantele
necontestate. Regulamentul CE 805/2004 al Parlamentului Europeansi al Consiliului
privind crearea Titlului Executoriu European pentru creantele necontestate+actele de
modificare.
Regulamentul creaza un titlu executoriu european pentru creantele care nu sunt
contestate de debitori,fiind un certificat care permite hotararilor judecatoresti,tranzactiilor
judiciare si actelor autentice privind creantele necontestate sa fie recunoscute si executate
automat in alt stat membru fara nicio procedura intermediara.
Regulamentul se aplica in materie civila si comerciala,act care nu reglementeaza
situatiile din domeniul fiscal,vamal sau administrativ,avand aplicare in toate statele
membre cu exceptia Danemarcei. Nu se aplica cu privire la :starea capacitatea
persoanelor fizice,regimuri matrimoniale,testamente succesiuni,falimente concordate
,securitate sociala,arbitraj.
Creanta necontestata este considerata de regulament :dreptul la o suma de bani
determinata care a devenit exigibila sau a carei data scadenta a fost indicata in hotarare,in
tranzactia judiciara sau in actul autentic.
O creanta se considera necontestata in cazul:
-debitorul a recunoscut-o in mod expres ,acceptand-o sau recurgand la o tranzactie
care a fost aprobata de o instanta judecatoreasca sau incheiata in cursul unei proceduri
judiciare.
-debitorul nu i s-a opus niciodata in cursul procedurii judiciare.
-debitorul nu s-a prezentat sau nu a fost reprezentat in cadrul unei sedinte de
judecata privind aceasta creanta dupa ce a contestat-o initial in cadrul procedurii
judiciare.
-debitorul a recunoscut-o in mod expres intr-un act autentic.
Decizia privind creanta necontestata este certificata drept titlu executoriu
european de catre statul membru care a emis decizia (statul membru de

origine).certificarea se realizeaza prin acordarea unui formular tip,putand viza doar o


parte a deciziei (fiind titlu executoriu partial),certificatului facandu-se cu respectarea unor
conditii privind comunicarea si notificarea (actul de sesizare sa indice informatiile
privind creanta-datele personale ale partilor,valoarea creantei,existenta unei dobanzi si
periooada).
Statul membru de origine trebuie sa prevada dreptul la revizuirea hotararii in
cazuri exceptionale. Executarea.
Legislatia care se aplica procedurii de executare este legislatia statului membru
care solicita executarea hotararii (statul membru de executare).
Creditorul trebuie sa furnizeze autoritatilor insarcinate cu executarea:copie
hotarare,copie certificat de titlu executoriu european,transcrierea certificatului de titlu
executoriu european sau o traducere in limba oficiala a statului membru de executare sau
intr-o limba acceptata.
Nicio cautiune sau garantie nu poate fi impusa creditorului pe motiv ca acesta
este resortisant al unei tari terte sau ca nu are domiciliul sau resedinta in statul membru de
executare. Instanta competenta din statul membru de executare poate sa refuze executarea
(daca hotararea este incompatibila cu o hotarare pronuntata anterior in orice stat membru
sau intr-o tara terta) putand chiar suspenda sau limita executarea.
Tranzactiile judiciare si actele autentice .
Tranzactiile judiciare.
Pe langa hotararile judecatoresti propriu-zise ,pot fi in cadrul obiectului
certificarii si tranzactiile judiciare privind o creanta,aprobata de catre o instanta
judecatoreasca sau incheiata in fata unei instante,in cursul procedurii judiciare si
executorii in statul membru in care o fost aprobata sau incheiata.
Certificarea ca titlu executoriu european a tranzactiei judiciare se face in urma
formularii unei cereri adresate instantei prin care a fost aprobata sau in fata careia a fost
incheiata (utilizand un formular tip prevazut in anexa II ),tranzactia fiind executata in
celelalte state membre fara sa fie necesara incuviintarea executarii si fara sa fie posibila
opozitia la forta executorie.
Actele autentice.formeza obiectul certificarii ca titlu executoriu european privind
o creanta,certificarea facandu-se pe baza de cerere adresata autoritatii desemnate de statul
membru de origine,utilizandu-se un formular prevazut in anexa III. Actul autentic
certificat drept titlu executoriu european in statul membru de origine se va executa in
celelalte state membre fara a fi necesara incuviintarea executarii si fara sa fie posibila
opozitia la forta executorie.
Normele tranzitorii se aplica numai hotararilor judecatoresti pronuntate
,tranzactiilor judiciare aprobate sau incheiate si actelor autentice intocmite sau
inregistrate ulterior intrarii in vigoare a prezentului regulament,deci numai ex
nunc,regulamentul nefiind obligatoriu in masura in care creditorul interesat opteaza
pentru procedura exequator-ului prevazuta de Regulamentul CE 44/2001(nu aduce
atingere posibilitatii de a solicita recunoasterea si executarea a unei hotarari

judecatoresti ,a unei tranzactii judiciare sau aa unui act autentic privind o creantaa
necontestata).

Exequatur:
Procedura judiciara in cadrul careia in urma controlului exercitat asupra hotararii
judecatoresti straine de catre instantele statului pe teritoriul careia se cere
executarea,hotararea judecatoreasca straina este declarata executorie.
Legea 105/1992 art 173 alin.1,executarea hotararii judecatoresti straine pe
teritoriul roman,pe baza incuviintarii date de instanta judecatoreasca romana competenta.
Aceasta incuviintare (exequatur)intervine daca hotararea judecatoreasca straina nu se
executa de cei obligati in acest sens,de buna voie. Obiectul exequaturului consta in
acordarea statului solicitat ,a fortei executorii si a autoritatii de lucru judecat a unei noi
hotarari straine.
Conditiile cerute pentru obtinerea exequaturului sunt stabilite de legea locului
unde urmeaza sa intervina executarea hotararii judecatoresti straine (just.ro).

Bibliografie:
1. Fise tehnice UE 2013,
2. Sinteze ale legislatiei UE,
3. grlaw.ro.