Sunteți pe pagina 1din 709

STUDII

I DOCUMENTE

CU PRIVIRE LA

ISTORIA ROMINILOR
V.

GRT DIANNA WISE

RP1ASE

Tipilrite in intregime sail ea regeste iintovrite de note explicative

- PFIRTER I :
DE

N. IORGA
PROFESOR LA UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

E UT URA. MINIS ri RI TJLTJT JOE INSTRUCTIE

BUCURETi

Stabilimontal graft I. V. SOCECti, Strada Berzei, 59

1903

www.dacoromanica.ro

STUDII

1 DOCUMENTE

CU PRIVIRE LA ISTORIA ROCNILOR


V

www.dacoromanica.ro

PREFATA
Fiind invitat s5. dati o Istorie a Rominilor pentru cunoscuta culegere de Istorii ale Statelor europene (Europaische
Staatengeschichte), inceput cu citeva decenii in urmd supt
conducerea lui Heeren si Ukert si continuat astzi supt privigherea profesoruluf K. Lamprecht din Leipzig, am inteles,
cum nici nu se putea altfel, sd dati, nu catastifuri de Domni
si boieri, pomelnice de rdzboaie si anecdote din trecut, cusute bine sat" rat' intre dinsele, ci icoana, &it se poate maI

imbielsugat si apropiat de adevr, a vietii poporului romnesc din toate prtile si de la un capt al duratei lui pn
la celalt.

0 grea sarcin, mult mai grea decit asternerea din usor


a unei nou povestiri politice privitoare la Statele in care ni
s'a alcdtuit neamul. Pentru aceasta, exist o bogat culegere
de documente strine, in care se pot urmri in cele mai mid'
amnunte negocierl, frmintdri rzboinice, schimbdri de per-

soane pe tron si in jurul ltd. and st s caute ins cineva


obiceiuri si datine, stiri asupra traiuluf in sate, din care se
alctuieste cea maf temeinic parte a trecutului nostru si de
unde izvoreste, prin munc, puterea de bani si brate care
misc toate strlucitoarele ppusi de la suprafatd, atund el se
gseste de foarte multe off nedumerit si, chid vrea s scrie
cunoscind lucrurile, ii rmine s facd ceia ce am indeplinit
- de si in foarte slabd msurd pentru studii de amnunte in aceste dou volume de documente interne.
Cel ce tipreste acest volum a dat la lumin intiti de
acele materiale interne, scrise in romneste care aveail vre-o

www.dacoromanica.ro

Iv

PREFA TA

insemntate politic . sail era in legdturd cu un anume punct

in cercetare 1 in urma mai multor cltorif acute in Ardeal, el a dat apol regeste, extrase sari o editie complect
a scrisorilor romnestl pstrate in Archivele oraselor ssestI,
si anume Brasovul si Bistrita2. Dintre aceste scrisorI, unele se

raport la anumite Intimplri de un interes mai mare, iar


cele mai multe ati Insusirea rar de a fi rvase de teranI,
negustori, boierI, iar nu zapise. Prin urmare, in ele nu se aft'
nicl un element mort, stereotip, formal, acelasi pretutindeni si
de la o epoch' la alta, ci ele cuprind ceia ce a vdzut, ceia ce

a gindit si simtit In adevr fiecare dintre acei ce ati scris


sati pentru cari s'a izvodit scrisoarea. Alte materiale documentare interne sint cuprinse apoI in Documentele familiilor
Callimachi si Cantacuzino, pe care le-am publicat in 1902,
rmlnind s continua mcar pe cele d'intditi.
in aceste Studii- ,si documente, s'ati cuprins si pnd acum
destul acte interne. in volumul II, s'ati comunicat, in intregime

sail ca regeste, o surnd de documente care privesc dezvoltarea la noi a propagandei catolice, dar in acelasi timp si
viata de obste pe mosiile ce se gsiati In stdpinirea bisericilor, mnstirilor, episcopiilor clatine : acestea apar adesea
ca niste proprietarl in legbiturd cu interesele lor, ce nu se
deosebesc de interesele altor puternici al' pmintului romnesc. Volutnul III inftiseazd, pe lingd fragmente de cronici,
si hirtil de tot felul privitoare la aceia din boleril rominI ai
veaculuI ai X VII-lea si mal ales al XVIII-lea, cari ati avut
&cliff si condeiti pentru tot neamul. in notele la Prefat ca
si in capitolele documentare ale vol. IV s'ati dat iardsi destule documente romnesti din terile romine.
Volumele de fat V si VI, snt ins consacrate in deosebi
acestei categorif de izvoare. Ele cuprind cileva documente
Intregi, unele si cu formulele lor, ce mi-ati prut interesante,
$1 un numr foarte mare de regeste.
,

111

V. memoriile tiprite in An. Ac. Rom., de la vol. XVIII innainte.

2 Memortile citate ,,,t Documente romane,ra din Archivele Bistri/er, 2 vol.


12 , Bucure;ti, 1900.

www.dacoromanica.ro

PREFATI

in partea LW, cuprinzind lucrurI culese din Archive le Sf.


Spiridon, de la Ia0', se dd une-orl numai semnalarea documentului, pe care, in scurtul timp ce-1 aveam la indmind, nu
1-am putut cerceta asa cum as fi dofit, pentru ca el sd-nif
poatd destdinui tot ceia ce cuprinde. in toate celelalte desprtiri din aceastd carte - si tot asa voiti face si in volumul
ce va urni -, am cdutat sd nu lipsesc regestul, alcdtuit pe
larg, de off-ce putea fi vrednic de luare aminte in originalul
pe care-1 aveam supt oclif. Am ldsat la o parte tot ce e stereotip si se gdseste in off-ce alt act din aceiasi vreme, redactat cu un scop asmnditor, si am crutat cetitoruluI osteneala strdbaterii zddarnice a intorsdturilor de frasd iucremenite, am eliminat ail nicl-o pdrere de rti toatd partea necaracteristicd si lipsitd de orf ce interes. Dar am dat fabula
actulta, afacerea povestit in el, maI intins sati maI pe scurt,
dupd insemndtatea ei, am cules atist numele istorice, cit si cele
neobisnuite, care pot sd foloseascd cercetdtorulul istoric sati

filologic, am adunat cu scumpdtate elementele privitoare la


viata generald a terii, notele de istorie culturald -a cdror

urmdrire a si fost scopul midi de cdpetenie -; n'am uitat


cuvintele rare, formele putin obisnuite si caracteristice. Mai
mult decit atita nu se poate cere de la un om cuminte, care
stie sd-sI pretuiascd timpul si nu crede e poate abusa de
al altora, servindu-li inutilittl, lsindu-1 pe el sd mature ce
e zdarnic.
La urmd se vor da maI multe indice, pe care nu m dati
nici-odatd in ldturI O. le fac singur. Nu voiti da, fireste, cuprinsul documentelor care nu sint dintre acelea pentru care
o astfel de muncd si. cheltuial de spatiu poate fi folositoare;
tot asa nu voiti insira toate numele, asa de multe, rdspindite
pe paginile celor cloud volume. Un intditi indice va da insd
o list cronologia generald a tuturor actelor, ce sint imprtite in publicatie dup colectiile din care fac parte : se va
ardta si dacd e un document domnesc sail un zapis, precum
si din ce regzune e fie-care. Al doilea indice va cuprinde numele de localitti si de familiI. Iar cel de al treilea va presinta toate numirile de instituVI si datine: in el se va da

www.dacoromanica.ro

VI

PREFATA

definitia fiecIreia si se va trimete la alte publicatif unde se

pot cpta lmuriri de folos cu privire la acele institutil si


datine; el va fi astfel cea d'intl incercare a until' dictionar
cultural al trecutulu romeinesc.
Pentru a-1 face cit mal complect si pentru a putea imbed-

tisa intreaga viat a neamuluf nostru, de pretutindenea,


am cautat s am documente din cit se poate mai m ulte regiuni.

Pentru aceasta m'am adresat in genere proprietarilor de


documente printr'o scrisoare apairut in ziarul cEpoca,, rugindu-i a-mi incredinta pentru scurt timp vechile Mail de
mosie pe care le are, mai multe sail mai putine, mai vechi
sa mai nou, ori-ce proprietar romin. N'am izbutit asa, fie
c scrisoarea nu s'a cetit, fie ca lumea nu e incI la noi in
starea de cultur trebuitoare ca sd-si dea o mic osteneall
pentru un folos general, de ordine intelectuald, si fr nici
o rsplat personald. Adresindu-m ins fiecrula in deosebi,
am cistigat mai mult. Mi s'a incredintat mai multe colectii
bogate, din care am ales ce era mai bun pentru publicatia
mea. Numele acestor persoane indatoritoare se gsesc innaintea fiecgref desprtiri alctuite din materialele lor. Trebuie s adaug si aceia, pentru ca - in lipsa cetitorilor de
astzi - cetitorii de mini sd li fie recunosctori, cd dd. C.
Brncoveanu, Al. Callimachi si Barbu Stirbei a luat supra
lor cheltuielile de tiprire a colilor ce cuprind acte din archivele dumnealor; de aid n'a resultat O. am fost pltit indoit pentru aceste coli, ci c s'ati putut tipri cu atit mat
multe coli deck acele prevzute prin contractul mieti cu Ministeriul de Instructiune Public.
Volumul VI va incepe cu actele mosiilor particulare ale
M. S. Regelui.
De la volumul VII innainte voiti urm cu documente mai
mult externe. Ceia ce nu impiedec ins c mal trzia, adunind materiale indestuldtoare, s mai dair vre-un volum ca
aceste dou. Materialul i volii aduna ins de la particular%
cacI, intru cit priveste acel, foarte imbielsugat, din Biblioteca
Academia Romine si din Archivele Statului, ndjduiesc
www.dacoromanica.ro

PREFAT

vI

c indemnul, fcut de d. I. Bogdan in prefata scrisorilor slavone catre BrasovenT, de a se incepe tiprirea unor documente i regeste culese in acele deposite, nu va rminea fr
urmare din partea institufiei ce este in msur a suporta
cheltuielile una asemenea publicath1.
N. 1ORGA.

Cf. si Note cruice asupra culegenlor de documente

Socec, 1903.

www.dacoromanica.ro

multi ne i onuYnesa,

I.
REGESTE DE DOCUMENTE
iN

ARCHIVELE INSTITUTIEI SF. SPIRIDON


DIN

IAT

66549 Vol. V.

www.dacoromanica.ro

I.

1. Suceava, 28 Decembre 6936 (1427). Alexandru-cel-Bun,


Pergament. - Del leftf, I.

2. Suceava, 15 Iunie 6941 (1433). Ilie-Vodd. Pergament. PiscaW, II, 1. - Cf. Uricariul, XVIII, pp 50 2.
3

Suceava, 24 Iunie 6944 (1436). Ilie $i Stefan-Vodd. Boieri:

Roman, fiul luf Ilie, Jude Fratovschi, Petru HudIci Vornic,


Isaia, Mihail Popp., Stan Bdirlicl, Steful [Jumdt]atevici , frate-

sd Mdindru, Lazor $i frate-sti Stanciul Postelnic, Duma


LimbldulcevicI $1 frate-slii Mircea, Balos Cia$nic, ... deaiti
Stolnic, Cozma Sandrovicf, FAirea, Manoil Grdci .. , Vitolt,
Stetco Dvornicul, Bogus NesteacovicI $i frate-sdu .. , Hodco
Mamurinschi $i frate-sn afliK1-1, Iaco ... CrticI, Stan Comisul.
E dat pentru Petru Ungureanul, care $i-a luat mosie la Cimpii
luI Drago$. Se vorbe$te de ka movmtlin. Pergament. - Bid-

geftr, VII, 1. - Cf. Urzcarzul, XIV, pp. 59-61.


4. Vaslui, io August 6950 (1442). Eie $1 Stefan. - Duzugti, IV, I.
5. Suceava (ov Goq.), 18 Mai 6951 (443). Stefan-Vocld.
Pergament. - Rofiefti, VIII, 1.
6. Ia$1., 22 Maiti 6984 (1476). Stefan-Vod.d. Pentru intdrirea

satului Poprincaril cAtre Steful Pitariul. - Popricanl, IV.

- Cf. Uricariul, XIV, pp. 68-70.


7. Suceava, 27 Malti 6988 (1480). Stefan-Vodd. Pentru Iacus
Vistiernicul, fetele Anu$ca $i Vasutca $i nepotif (uunoTH) : Bu-

cIatco $i Iurie. - Ibid. - Cf. Uricariul, XIV, pp. 70-2.


8. Vaslui, 13 Mart 7005 (1497). Stefan-Vodd. Pentru \Tin-

zarea Putenilor, de Toader Turcul si Anneanca, lui Jurja


Puteanu (a$a e scris numele pe V0), pentru WO de ezlotI Idtre5tf . Pergament. - Rofieftt, IV, 1. - Cf. Uricarzul, XIV,
PP 72-4.
www.dacoromanica.ro

DOCUMENT ELE SFiNTULUf SPIRIDON

9. Vasluhl, 14 Mart 7010 (1502). Stefan-Vodd. -Du/nevi,


IV, 2
IO. 22 Februar 7015 (1507). Bogdan-Vodd. Pentru un Iurga.

Pergament. - Rofiefti", IX, 1.


1. HusT, 22 Mart 7015 (1507). Bogdan-Vocl. Pergament.
- Beicefti; V.
12. Husl, 22 Mart 7043 (1535). Petru-Vodd. - Popricanf,
VP's. - Cf. Doc. Bzstrija, I, p. xxix 1
13. HusT, 15 April 7054 (1546). Petru-Vodd.

- Dume,rti,

IV, 3. - Cf. Doc. Bzstrile, I, p. XL11.


14. 23 Mart 7057 probabil 7097 (1549=1589). Petru-Vod.

Pentru Toader Jora, staroste de Tecucf. Pergament - Piscani, I,

2.

15. HusI,

Mart 7062 (1554). Alexandru-Vodd. - Todi-

rent, Ib", 32.


16.

Iasi', 20 Mart 7067 (1559). Alexandru-Vod. Pentru Ciol-

pan, ce cumprd o mosie cu gzlot tdtdrest.. - Bodtvt, V,


1. - Cf. Doc. Bistrija, I, p. LVI J.
[7. Birlad, 7071 (1563), ... 16. Iwii KCsEROA.1 remok 3M1All
momaKciou, KI1K craparo CTEMIL1 KOEK0,1,,I, pen tru Trif fiul luI

Fetion, intdrindu-T Dumestif. Boier : Ion Motoc, Mare-Sveatnic, Spancioc Vornic, Drman Cpitan, Avram si MoiseT
pircdlabf de Hotin, Iatco si Seachil, pircalabi de Neamt, Andreica si Nicoar, pircdlabi. de Roman, Brdnoschif, Portar de
Suceava, Boli Postelnic, Gavril Sptar, Ion Vistier, Mdlaiu
Ceasnic, Ivneate Stolnic, Pasco Comis. Scrie Gavril. Stroici

iscal.) Pergament. Semntur cu rosu, cd in cel de la 9


Mahl, facsimilat in plansa la IIurmuzaki, II 1. - Rofiqtt,
XI, 1. - Cf. si Convorbirl literare, pe Mart 1902, Cronica.
18. Iasi', 27 Mart 7082 (1574). Ioan Voevoda sn tefan
Voevoda. Pentru o confirmare luf Toader Bucium. Martur :
I La 22 Iunie 7042 (1534), acelasi Damn acordl o Inaritur boierilor
i Simion Mogldea (Dzimeft) , II, I).
document pe pergament de la Petru chiopu1, Husi ...
2 Ibid.,

Murgoci

3 In acelast pachet se la o diplom'a' a lut Petru-Vocli. pentru Ghiarghiv-i..


fiul lul Ciolpan. Se mai Osesc It mat multe acte privitoare la pIrc5.1abul Andreica, al aceluiast Petru Schiopul.

www.dacoromanica.ro

MATEE1ALE DE ISTOME CULTURALA

Petru-Vocla fiul Domnuluf, Dumbrav. Vornic de Tara-de-jos,


loan Grumadz Vornic de Tara-de-sus, Cozma Murgu, Lupea
Huru pirclab de Hotin, Toader pircAlab de Neamt, Ion Ca-

raghiudzil pircalab de Roman, Eremia Portar de Suceava,


Danciul si Eremia, pircAlabi de Orhei, Malaia Ptru Postelnic,
Gligorie Spatar, Jane Vistier, Bucium Ceasnic, BUM' Stolnic,
Nicoard Comis. Scrie Cristea MustevicI.
/N.. ir ,.. /
"<.;z9

I "J 0E3 E p. L-f /4/4


414/ 77177 )--.;

Buciumzi, lb".- Cf. Hasdefi, Ion-Vodd cel Cumplit, ed

I,

PP. 233-4

19. lag, 27 April 7085 (1577). Petru-Vod. Ion Golea


V1 Log. u. - Ro,sieftl, XI, 3.
20. 29 Februar 7087 (1579). Gligorcea adevereazA ea e
dator jupinuluI Grigorie, ginere sail'', cu 9.260 de aspri. Martuff. Teofan mitropolit al Sucevef si Beldiman soltuz, cu 12
ph-garb. Slavon. - Cotnari, III I ,
21. Iasi, 12 Mart 7095 (1537). Petru-VodA. Pentru vinzarea
unei ocine druite WT IWAIld KOHWAi. Stroid, Mare Logofilt. -

Bucium, I, 6.
22. 3 Mart 7096 (1588). Petru-Vodd ingAduie lui SiptilicT

a-si aduce la slobozia lui cm HMI rpm'. -.)Septelza, I.


23- N rmarre, 17 Iunie 7099 (1592). Petru-Vodd. Stroici
Logoft1. - Todirent, I b'S,

1.

24. Ia0., 7 August 7101 (1593). Aron-Vod hotareste in


favoarea ILA' Florea Vtaj, ce s'a plins pentru mosia lui Rosiiacii. Slavon2. - Relie,str, XII, 3.
intr'un document nedatat (c. 1603) Mogldea Dvornic glotni, Ilea VeI
et., Nvrpscul jitniciar, Ureache prdilab, Toma Brut, Dumitru Gola mrtunsesc pentru vInzarea satulul Cirligl ctre Nicoar Logoiltul (Bibl. Ac. Rom
9/1,171). Cf. Ilurmuzaki, XI, p. LrxxIsr, no. 5.
2 Un interesant document de supt Petru chiopul e :acela prat care Cristea plrulab de Neamt, i fill . Pcurar, Iona,co, Ptrasco Vtah, Vasilie V5.1

www.dacoromanica.ro

DOCUMENTELE SFINTITLUI SPTRIDON

25. Iasi, 31 Ianuar. - Vinzarea de ocind din partea lui


Coste ot BucTumI luT Marco, luf Crciun si Vlidoaei de
acolo, innaintea luT Sava Vornic, Gheorghie Vornic si Paos
Vornic de gloatd. - Galbent. I, 2. - Cf. Iorga, Istoria lta
_Millar Viteazul, cap. 2.
26. Sfirsitul secolului al XVI-lea (6 Februar). Vinzare de
ocind innaintea lui Macsin Bdncescu prcdlab ot Bacdd,
Ionasco Pealcul biv staroste ot Totrus, Pdtrasco Hotnog
ot Polea-Dragosea (CimpiT lui Dragos). Slavon. - Bldge,mtl,
III, 2.

27. Vasluid, 14 Mart. - Domnul cdtre pan Brut Postelnic.


Sd nu se fdleascd pentru satul Septelicenf contra lui Septelici,

cd i se va pune amendd doudzecT de boll. - epte1ic, 2.


28. Dupd 1595. Ieremia-Vodd dd o mosie Spdtariului celui

Mare Iordachie. - Seindult, II, 3.


29. Dupd 1595. Ieremia-Vodd pentru Lambu Casapul.Beipint, 1, 3.- Cf. Hurmuzaki, XI, p. 230.
30. 1598-9. Ieremia-Vodd. MarturT : Constantin-Vodd, fiusdd, Simion Hatmanul, Gligorcea Vornic de Tara-de-sus,
Ghiorghie pircdlab de Hotin, Albotd si Mndild pircdlabi de
Siret (chpku,aux), Prdjescul si Dumitru pircdlabi de Roman,
Drdgan Postelnicul, Busiioc si Ursul Medelnicer, Simion
Vistier, Grigore GavrilovicT Stolnic. Am scris ed Eremiia
Bseanul, in Suceava, vlto 7107, mesta - >. Slavon. Pergament. Frd pecete, dar semnat de Doinn. - Bddeana, I.
31. C. i600, 18 April. Ed Costin > si altiT din < BudzeanT
vind ocind innaintea luT Gligorie -ad fost soltuz armenescu,
tah, Drigira. din Brudurest, Jurgea din Bruduresti, pupa Lazar dm T5.1Alneti
si

MetilY4111,

arafi ci ad venit innaintea lor Vartic si ali,

Col.1611

HWHE

Vied

mosia lor din Brudures-ti lui Toader Fhrnicel pentru z1oi taitrestl.. Scrie
Stenco diac. Fa'ra" dati. Slavon (Bibl. Ac. Rom., 28/XIII).
I La Ac. Rom., se pbistreazi. un document de la Aron.Vod, dat din Iasi,
fir an, luni i zi, prin care se Int'aresc Foreanif acneaghinel lui Birldeanul
biv -. Semneazsa. Stefan Vel Log , Stroicl Log si Gavrilou
(I/LxxxvI).

l'e acest timp incepe a se introduce obiceiul numelor de famine luate dupi
proprietAI sad locul de origine. Asa, un cGligorie diiac ot Scheal. isaeste
4Gligorie Schtians sari Gligone Scheianulz (B161. Ac. Rom , doc , to/LvII,
I I /Lyn).

www.dacoromanica.ro

MATER1ALE DE ISTORIE CULTURALA

$1 dennaintea lui Vasilie GriglI vadmanuluI de Papoutl $1 a


Orti,s-ant, II, 85.
lui Cr[d]stin croitorul.
32. C. 1600, Sora, fata lui Ion ChituluI den Pope$ti (Hociung) vinde ocina eI. MarturI $i Nmrtan den Ctele$th.

P. S. Si dupd ceia am mal datu-I o vacd cu guncul


turea. - Galbeni, II, 1.

al-

33. D. i600. Cinstite pdrinte nostru, dumniata f;,rupne Logofete, sd fil dumniata sndtos. Rogu-md lui DumnIdzai $1
dumitale, de va fi cu voia dumitale, s m trimet dumniata
sd fin $i un fior dumitale, sd-ti slujescu dumitale ca $i alte
slug a dumitale, cd am rmas srac.de printl $i sntu nensu-

rat, $i nu Ind po sprijini ; de Ind veI priimi dumneata, e


t'oin sluji durnitale cu sv[]nta dereptate $1 t'oin drui dumitale un loc de prisacd, cu casa gata $i zrimnic, carele
iaste la Coste$tI lngd Docolina. Ce va fi voia dumitale ; s
fil dumneata sndtos ot Hristos ; amin.
t Mal mic $1 plecat de suptu talpele dumital[e], Mrzia

feorul HotnoguluI de Coste$tf. - Tiscani, III,

1.

34. 20 April 7108 (1602 ?). Ieremia-Vodd ddruie$te luI pan

Criman Vel Cea$nic satul Vulpd$estif, pentru slujbele la


Poartd, unde a luat de la cinstitul Tar 40.000 de ughl spre
ajutor rnpotriva aceluI AorrpS (Ragan Komork, venit < cu Unguti

$i cu multe limbI). Cu baniI, Carairnan 1$1 caut Domnul


peste ampif Dasovului ov Amirancictvn agwvt. Pergament,
Repetat la 13 Iunie (hirtie). - Vulpd,sqtr, I, 2. - Cf. Urechid.
Miron Costin, Opere complete, II, pp. 580-2.

35. C. i600. Ses zapis ce s'an facut de naentea Ghincei


soltuzuluf $1 a 1 2 prgaff ot trg Agud $e a multe oameni
bunI $e bdtrni, cum an venit Popdscul sn Vas[i]lie Popscul, de nimenI nevoit, neci rnpresurat, ce de bund voia sa
$'ati vndut partea sa de ocin den sat din Ureche$te, den
partea de gos a trea parte, den partea ttne-sn luI Vas[i[lie
Popscul, $e o a vndut CozmeI de Copdce$te, $e a dat
Cozma 16 tal. bani buni li$nie, de naentea celor ce mal sus
scrie : a treia parte den partea luf Vasilie Popdscul, den sat,
den Ureche$te, cu tot venetul, de cdmpu $1 dentr'apd, 5e den
vatra satului, $e pe de cende de apa Totru$uluI, pnd unde
www.dacoromanica.ro

DOCUMENTELE SFiNTULUI SPIRIDON

ap,onge partea gosenilor, den hutar in hutar; denaentea lui Ion


Pa

... den sat de Urecheste, se Lupul Bunul ot tam, se

Anghel tij, se Simion Bota ot tam, Manasie de Copcesti, se


Made! ot tarn, se Vasilie ot tam, se Gligorie Tolosca tij ot
tarn se ... mare marturie, c ne-am pus pecetile.
Az siia pisem, caco znaet.
Vleat 7109, Mart 28 dn.
Pecete cu inscriptia aproape neinteleas. - Urecheyti, 27.
36. If E Blan si Nastasiia 5i Tudora, fetele Petrelu
ot Log (?) de Balcestf, marturisim noT cum de buna voia noastr

n'am vndut prtil[e] noastre de ocina, ce s va aleage acolo


1a sat la Bacesti, cu tot vinitul, dip[e] cmpu, si din fanat,
din pdur[e], dereptu seasedza de talerfij, lu Toader

si

Aprodul din Marrnurea, denaintea lul Gheorghie Turcul din


Cu6, i lui Ionasco Marmur din Grcin[a], i lui Toader
feorul lui Marmur, si Bogonosie din Grcin[a', si a multi
oamin[i] bun[f] ; si mai mare credinta ne-am pus si pecetil[e ,
sa-s stie.
Iun. io, let 7109. [Pun degetele:] Gligorie Turcul, Ionasco
martur, Toader Bogonosie. - Beicefti, 6.
37. IlleCTO H 311M rkT H AKA

VN11CKIKK

H A,KA JT.

,A,a^

H-

(10H WT 10AOCT XpliAltl. 3A CM Acill IIHAAm110 c1 fAIIHK 11 VIETASHTSp PCAIIHK KK 011112k


HKOM
; AT ck 3HAET KAT.
03134 OA KA.

662 Zrit., 2 rcorp. Boossy i; T& z4-rig. p.n.; ; ''riouXi-iou 21.


[Chitant catre Miron din judetul Hirldii c a dat Vistieruluf
pentru nite pecetluiturf domnesti, la 21 Iulie 7111, 662 de
galbenT unguresti si doT potronici]. - BuciuW, I, 7.
38. Bal6ani, 3 Iulie 7112 (1604). Ierernia-Vodd d o intritura lid Ptrasco Basot si lui Lupu. Ords Hetman u6.
Slavon. - Bodgti, I, 16. - Cf. Urechi, huron Costin, I,
p. 71.
39. Fr data'. Vinzare ctre Gheorghe Baot Vistier.
ntre martuff, i Torna Cozea din Porcesti. - Porcest, 3.
<

1 E forma primitivi, a numelui boieresc Cuza. In 7113 (1604-5), supt Torenna-Vod se face o vInzare In satul Ro,,,iori din Tlnutul Neancq lul Vasile Sluger

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE IS IORIE CULTURALE

40. Frd dat. Ilea Udrea vinde jumdtate din satul Porcesti,

partea ce a fost vindut de Costin Borcea lu Crdiman


Paharnicul i rscumprat. Cumpratorul e Gheorghe Basotd.

- Poreepr, i.
41. Blianl, 30 lulie 7112 (1604). Ieremia-Vodd, pentru
nepotif bdtrinului olpan. Solomon Vist. ucil. Stroici
Logf. Bdeanuly scrie. - Bode" I, 17.
42. Suceava, 2 April 7113 (1605). Ieremia-Vod acord o
intdritur. Se pomenesc : Sava Vel Hnsar, Ptrasco Pturniche hnsar, Scoartes Comis, Basora. Aprod, Pop Purece,.
Stroici Log. - Bodefti; I, 18.

43 t Ea Drgan Nlpan mrturisescu cu cestu zapis al


mea cumu am lsat ca se pltiasc nepotu-mea Basotd 57
galben[I] -a rmas ea Iani Vistiar de la Tinutul Totovet, si
i-am datu partea mea din sat din BodestI si din Dncesti,
ce s va alege, cu tot venitul ; [i]ar de feori met nime s
nu ailid a torce nice dindor intru via ; dinaintea nestor
boiar[I] ce s'aa pus pecetile aicea intr' acest zapis, ea insutra amu scris i me-a[m] pusu peceatea : aceasta mrturisescu.

t Nicoar[d] Logof. , Stefan Dvornic, Boul Vist., Voruntariul


Vel Comis, ne-am pus pe[e]tile.
7114. Stefan Dvornic Bout Vi
Bode,sit, I, 19.
..st.

44- <<-1- Semnubo az Boul Vistiiarnic i Solomon Vistiiarnic

scriem si ddin stire cu aast carte a noastr cumu aid venit


insus Drgan olpan prcdlabul inaintea noastr i a dzas
nepotu-s luI Ptrasco Basot[] s-1 plteascd di un rmsag
ce aa rdmas la Vistiiar de la Tinutul Tutovet, cindze si seapte

de galbini, si s-I tie partea luI de ocind, cdt s va veni,


din sat din Bodesti si din Dncesti, toati, cu tot venitul ; zi
a lsat ni feorif lui s n'aibd a intoarce. Si am scris not'
acel rmsag pre Bawd Vistiiar. intr' acea Basot[i] dup
ginerele lui Stan i lu eCozeaz (Bibl. Ac. Rom., ms. 224, to 12-3 V0). in TaraRom.neasc gisesc la 8 August 7117 (1662) un eCoze de S5.cuenTo (ibzd , doc.
77/LXX). Cind Constantin Duca acord, la 1 2 lunie 7207 (1699), diploma
lui Dumitraco Cuza biv Vel Stolnic
.Deadiul
fostu Medelniciar-Mare.)
el zice Cuzea (Ibid., 221/1V).

www.dacoromanica.ro

10

DOCIJMENTELE SFINTIMU1 SPIRJDON

moartea lui olpan a dat $tire feorilor lui olpan ca sa-$


plateasca rmisagul fatal-le-sari la Vistiiar $i s-$ tie ocina, iar

el n'aa vrut s plteasc,

ce ati lasat sd plteascd Basoti


acel rambi$ag si sa tie ocina. Intr' acea Basoti a dat 57

de galbinf in Vistiiar[ie] $1 aa istovit acel rmsag $i, ca s


n'aiba a-$ fake] $1 direasele domne$t[I] pre-acea ocin din Bode$tI $1 din DancestI cu tot venitul, pre mai mare credint ne-am

pus $i pecetile pre cest zapis al nostru. Ea Chiul am scris.


Sa. s tie. Pis u Ias.
BanT de sulgu a fost, s s $tie. [Cele dou. semnaturf
$i dou pecet1.1
t Cu Grozava am fost cand am dat acest[i] banl. - Ibid., 20.

45. Ia$1", 25 August 7114 (1606). Simion Movila intareste


o proprietate luI Miroa sin Gligorie Clucer. Stroici Log. -

BodtV, I, 25.
46. Izvod de banI ce s'aa dat pre ocine si pre viI ; s-s stie :
t 417 ug. S'aa dat Soldnestilor, $1 luf Rcovit, $i Stncii,
si luI Pisovschil pentru kumaate de Tribisauti, $1 pentru Bltte$tI, si pentru a trie parte de durdestT, cce ca nu vrea s

fac ii Boocoae parte den ocina, c-1 dzicea c este indzastrit ; ce n'ain vrut a$1a, ce li-am intorsu pretul dzstrelor
innapol, s'am intrat in ocina. La CotnarI : dialul luf Vod,>.
gFeorul popeI de la Copda. [Cifrele sint scrise si in ara
bice, scriitorul e poate Iordachi Cantacuzino, unul din ginerif lui Bucioc]. - Popricant, II, 6o.
47. Iasi', 7115 (1606). Mrturie de la Boul Vistier, Stefan Vornic, Voico Vistier, Bseanul uricar, Iona$co vtav
de Vistierie, pentru c Crastina Pureoae $1 fiul el Simion vind
ocind la BodestI luf Patra$co Ba$ot, pentru taleff de argint.
Semnatura.
t Cu Grozava am fost cnd am dat ace$ti banI 1.
48. Ia$I, 3 Mai 7115 (1607). Simion-Voda intreste o posesiune luI Nicanor biv Mitropolit $i calugarilor de la
1 Urmeazl. Intrirea de la Simion-Vod, 1ai, 15 Iunie 7515 (5607). Si
aid se scrisese jos : cCu Grozavan, etc., dar se sterge. Stroid Log. semneazi
ti el. Vine apoi vinzarea, fr dat, a ocind &are Toma Postelnicul (no 26).
I-o intareste Radu-Vod, acestul al doilea Postelnic (13 Decembre 5625).

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTOR E CULTURALA

11

Agapia. Stroid Vel Logoft. - Chipereft1,11, 4. - Cf. vol.


III din aceastd publicatie, p. 39 n. 1.
49. Iasf, 29 Februar -. Constantin Movil, pentru Bococ
Vel Ceasnic, ce tine Septilidanif. Supt iscdlitura Domnulul,
e a luT Ureache Vel Dvornic. -.eptelict, 3.
50. 14 Decembre 7117 (i 608). Constantin Movild, mentio-

nind o mdrturie a Jul' Hilip Vel Vtav volost Bacd.

. .

Stroici Logoft.
51. Iasi, 30 Mart 7117 (1609). Constantin Movild, pentru
Nicoard Vistierul. -Popricani", I, 3.
52. Ias, 25 Octombre 7118 (1609). Pdtrasco Vel Vornic
de Tara-de-sus, Oris Flatman, Chirita Vel Postelnic, Iwo

Logoft, Boul Vistier, Toader Dragot[] Vornic ,<glotni.


Ghtorghi cprcdlab Orhei, intdresc cumprtura lui: Nicolae
Prdjescul. Semneazd. si Ignat Mamulet si Luca din Ias, Ors,

Gheorghie Maroti Logofet. Slavon. - Popricani, II, 47.


53. Iasii, Io August 7118 (i610). Constantin Movild, pentru Arpintie Postelnic. Ptrasco Vel Logofdt. Domnul scrie cu
mina lui :

54. IasI, 25 Septembre 7119 (16i 0). Constantin Movild


pentru Ionsenf pe Jijie, citind un privilegiu ot Ion Dispot
Voevod ; se intresc lui Nicoard Prijescul Vel Vist. Pdtrasco
Vel Log. - Popricani, II, 46. Cf. si n 45.

55. IasT, 2 2 August 7119 (i6i t). Constantin Movild, pentru

Arpentie Postelnicul, Ptrasco Vel Logoft. - Dadeft, 3.


56 Ionasco Mare-Pdharnic, Pintelef pirallab de Cotnarl,
Feltin soltuz si doisprezece pirgari aratd c a venit la el:
Ionasco Grigorcea cu nepoata sa, cu Eftimiia, fata lui Miron
Cluariul ce, an fost si se piresc cu sementiia lor [nepoate] :

Tudosiia Onoae din Suav[a] si cu fea[te]le el: Agafila si


Mrica Mdnoe, pentru o falce si jumdtate in dealul Mndru ;
ce ail fost aceale vii a mdtuse lor, a tuturor, GripineT, cdlugriteI, dzicdnd Todosiia Onoae si cu featele el: cd li
s vine si lor parte dintr'aceale vii. Eftimia aduce zapis
www.dacoromanica.ro

12

DOCUMENTELE SFNTU LIASPIRIDON

de la preut si de la multi' oarnenf buni din Suav[a]. Lasd


cu limbd de moarte nepotilor sM, luf Gligorie Clueariul si
Sorief, si feorilor si nepotilor, care zapis scrie cu pr[ocl]eciune, cine va strica tocmala ei Grdpinef clugritei; iar Gligorie si Sora cu feorif lor ca s fibd a cumdnda si a griji
la pogrebul ei i diati pre rdndu prespre anul, si asijdere in
tot anif s dea dintr' aceale vii cdte o gumdtate de vin
la besearecd. la Arhaanghel in Suav[a], si cdte un cal in tot
ani la Svetagora, la Dioniseate. Deci nof, vdzndu acel
zapis cu procleune mare . . nof n'amu indrdznit altd leage
a mai fa[e], ce am lsat pre aceaia,, tocmal, ca sd. tie Eftimiia fata lui Miron, nepoata luf Gligorie 5i a Sorel, cum si
pn acrnu a inut mosi ei si pdrinti ie, si ca s aib griji adeatiul mtuse-sa Gripinei cdlugriteT, la besearecd. la Stii Arhanghel in Suav[a] si la Dioniseate, la Staagora. Aasta scriem ;

si da stire cu ast carte a noastri. 7121, Septembre 30.


Tref peceti si semndtura lui Ionasco Vel &fasnic 1. - Cotnar4 III, 3.
57. FaIrd da t. Vinzare de ocind dumisale lui Iordachie,
fratele Tornei Postealnicul. Pomenit si Janie, vdtavul lui

Pani Vistearnicul. - Bodeftf, IV, i.


58. Frd data. Cumprturi de la mndstirea Pingrati ale
luf Torna Cantacuzino. - Buciumi, I.
59. Iasi, 13 Februar 7122 (1614). Stefan-Vod ctre Onciul
fost staroste si vtmanul din Rosiiaci, pentru ca satul s
si plteascd dabilele. Slavon. - Rofief ti, XII, 4.
60. Izvad de cheltuialfaJ, C-ati cheltuit Stolnicul Niculachz
pre mo,siia Boulenr, vlt 7127 :
Pre viile socrdi meale in dzilel[e] Radulu-Vod[] dat-am
Niculaf Vistearnicul doa bute de vin, si am scos viile.
Dreptu satul Cdcdredzeanif am dat un vig de atlaz si un
galbn drept ispisoc.
Dat-am iard, drept Bulesti, I teascu dea argint, fdcea pret
I Urmeaz5. (n 3) Intiirirea luT Alexandru i1ia pentru Eftimia i sclul el,
Toma Mare-Sulger. Se citeaz pravila in favoarea lor. aCristea Damiiann scrie, iar
ca Vel Logobit semneazit Ghianghea.

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL&

13

de 20 talent' bdtute, si un cal, $i un vig de addmascd. Si luI


Nebojatco 3 ug., drept ispisoc.
Cndu m'am prt cu frap BouluI drept Moreani, am dat
6 jderI $i 4 ug.
and ati venit Ga$par-Vod[6], dat-am tdImaciuluI NicdI Pos-

tealnicul o caban4[] cu blane de spindrI de rds $i un $lic ;


fdcea antndoao pret de 18 ug.
andu am scos Mihuleani de la Postelnicul Enachie, am
dat TurculuI celuI mare 5 ccq de postav turcescu $i I con,

ca de 8 ug.
and m'am pdrdt cu Bohmote$tiI pentru Ieporeni $i i-am
rmas, dat-am 1 o ug. de aur, $i luf Nebojatco 2 ug., pentru
ispisoc, tij. Si am cumpdrat coconilor postav fileandrd$ ' 8 coti ;

fac 25 de zlc4.
Dat-am socrI meale 5 ug. de cheltuial[d], cnd ati purees
acasd ; sd-s $tie.

Vleat 7136.
Cumpdrat-am BouluI o preache de naldragi la Pa$tI.
andu am mersu la Tarigrad cu treab[d] domneascd, dat-am

mama imprumut 17 talent bauti, la nevoia ei.


Dat-am drept Stejereani $i Corldte$tI 17 ug. intru mnule
Lupuluf Cupariul

Iar cdndu am mdrsu cu fratif BouluI la Ia$, tot!, $1 ne-am


pdrdt pentru Moreani $i pentru StrdmbI, am cheltuit la Ia$
46 talent btute.
in dzilele luI Barnovschil, cdnd m'am prdt cu Sptariul
Dumitru, cheltuit-am 12 zlot, $i luI Gavrila$ Vornicul un
inel de aur de dzea[e] galbenl. Dat-am BouluI o $arvana a
mea cu ceprage $i bldnit[], ca de 8 ug. bunt, cdnd ati mersu in
cas[d] la Barnovschie-Vod[d] ; iar $i i-am dat luI un frn de-aram
I

ca de 2 ug., $1 30 de potronicI imprumut, $i postav rosu de


sea ca d[e] 2 ug. $i o cergd turceascd loattal in 2 ug. ; la nunta
luI iard5 i-am dat I 1 ug. imprumut luI; cumpdratu-am lard
o preache de obote in 13 potronicI.
1 Un document slavon far dafal de an (Bibl. Ac. Rom., 401XI; Ia51, 14
Iunie) priveste o vInzare in 135.scanl pentru o dularn. sarpaniux, za faelandrk.

www.dacoromanica.ro

DOCUMENTELE SFINTULU SPIEMON

34

Fdcut-am Bouluf iar o iapnge de caragiii drept 8 ug.,


and a murit Radul-Vod[]; dat-am BouluT 15 talere,

de s'aii loat un cal; cdnd am venit e din Tara-Monteneascd,


datu-i-am o dulam[d] rosie, s'o pdreachea de nadragf, drept
ii ug. ; asijderele iar cAndu am venit din Tara Munteneased
datu-i-am lui imprumut neste blane de hulpe, drept 16 zlot,
si 12 zlot bani gata.
Dat-am la o sable a lui, ban de lucru si de argint, 2 talere bdtute.
Cdnd fornetea, vndut-am un cal in Tara Ungureascd, la
Lazar Istioan, cal turcescu, drept 140 ug., si am loat
to One, si o a adus advideaniT ; dece am indncat tot
impreund.

t in zilele Radului-Vod[d] dat-am pentru TlpaldestI 2 voli


cu 2 soboli, pret 12 ug. Un gruntu de mrgritar am cumpdrat cuconilor drept 3 ughT, de 1-ail pus la orsagd.
t Frd de alte mdruntisurl, ce am fcut pentru dnsil. -

Frdtefa, 5.
61. et Eto az Nebojatco Uricar mdrturisescu ceasti scrisoarea a mea cumu m'am tocmit cu Ion Hugul Pit. printru
hlsteae ce avem in Jijiia, si el si e ; asea ni-am tocmit :
s gonim in hdlesteuI mi cu navod eu, iard in hdlesteul
HiuguluT cu voloace s nu gonim nief ei la nol, nici vecinii
nostri a imbe p . rechile, s o oprim unul pre altul si pre
veciniT nostri ; iar, de-a voi ()) s goneascd Mingul in hlesteul s insus, insd din gura pdrului in gos. 5 inteaceast
tocmald au fost Bseanul Uricarul, si Costantin Uricariul, si
Crstiian Spdtarul din Rotompnesti. Si ne-am pus si pecetile,
s s stie. Pis u Ias, lt 7123, Ghen. 28.
[Patru semndturi si pecetid

- Beifeint, I, 6.
62. 16 Ianuar 7125 (1617). Raclu-Vodd, pentru Dumitru
Buhus si sora lui (cfcron) Safta, fata (,yhtpa) lui CAM-imam
Ceasnic. Slavon. - Vulpd,ve" 4.
63. 2 Mart 7126 (1618). Raclu-Vodd intaireste cumpdrarea
de ctre Dumitru Gol Vornic a unet ocine de la Micotici si

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CuLTURALI

15

sora lui, Ruica, fiiI luT Ursu Brbuin biv Dvornic. eGheanghea

Logoft. Nebojatco pisar - Bldge,sti, I, 1.


64. IasI, 5 Iunie 7127 (1619), Gaspar-Vodd hotreste in
afacerea unui skean, cdruia altul li pltise cisla ; de nu o
va da innapoi, isi va pierde rnosia. - Dumga, III, I.
0 65. 12 August 7127 (1619). NoT Ptrasco Basoti ot BodestI, i Donici Comisel ot Vrtop, i popa Ion ot tam, i Mierdut diacul, i Zahariia diiacon ot tam, aratd c Urta, fata
lul Andreica Mierclariul, s'a tocmit cu frate-s Nichita
diacul, dindu-I un pmint pentru doaodzeci de galbeni de
aur. - Bodepi, V, 15.
66. IasT, io Decembre 7130 (1621). Stefan-Vod intreste
calugrflor de la Rzboieni satul. Traclucere. - Rdzbozenl, 6.
67. Added en Ghincea soltuzul si doIspredzici prgari
scriem si mrturisim cum an venit innaintea noastrd Lazar
feoriul Sascdei, nepotul lui Dragota Copa, de nime [, etc
si

vinde] parte mne-sa, ce s'an venit lul den sat den Uri-

chest[f] . . $1 decinde de api TotrusuluI . tal., bani de ardzintu


denaintea luT Stanosie den Copacest si lui Cos.

tantin Brlibas de-acolea si a multi oameni bum'. [Si altii rind.Pis u trdg Agiud, vlt 7131, Martia 23 d'i. - Corof dne,s1f,
I,

I.

. 68. 23 Iulie 7131 (1623). Stefan Tom$a d o intdriturd


luT Manolachi Vel Vames pentru Visterniceni. Care aceste
sate an fost a lui Isac Balica Hatmanul, i li-aa prpdit la

a luI viclesug, cAnd s'an legat el si cu alT boerl pribegi


din tara lesasc., cu multd oaste lesascd si Caza, cu sbii si
focuri, s'an vinit asupra Domnii Mele s'a ptnintuluI nostru,
si mare rdzboI s'ati fa:cut cu Domniie M la apa Jji, i
tot-puternicul Dumnezen 1-an adus supt sabiia Domnief Mele,
uncle si oasdle lor fatd snt. El dase 600 de galbeni la trtbuinta pdmntului.- Visternicent, II, 1.- Cf. vol. IV, pp. 272-3.
69. 21 Decembre 7132 (1623). Radu-Vodd hotdreste in
I Gee vinde apol (la 4 Ianuar I62S, supt Miron-Vodi) cumpratura sa
ct;.e mnstirea BuneI-Vestiti (Intrire si la 26 Novembre). Ibid. Semneaz
bi actul acesta si Dumitrasco tefan, ca Logofitt.- La 25 Maid 1632, AlexandruVod di o diplord pentru gCandachia, cneagluna lui Goe biv Dvornu...

www.dacoromanica.ro

18

DOCUMENTELE SIINIULU SPIR1DON

privinta tine incdlcdri la satul RdzboienI, dat sfintei beserici


de Mdrie Sa Domnul Stefan Voevod cel Barin. Traducere.Reizboienl, 7 .

70. 29 August 7132 (1624). Radu-Vodd intdre$te lui Du.


mitrasco Fulger diiacul, de Todere$tY, ni$te case in sat, ale
ha Gheorghe fiul lift' Stefan Danco. Pentru cdce ail fugit
Gheorghie din casele luI $i s'aa Idsat Curteniia asupra slugeI noastre ce mal sus scrie, Dumitra$co Fulger diiacul: ail
plait multe ddjdi curtene$tI pentru Gheorghe ... $i i-aa perit
multe bucate prentru dnsul. DecI if d vole a a-1 trage iard$

napoI in satu in Toclere$tI, cu toate bucatele id, ca sd pldteased dajdea Domnii Meale. - Chilipaia, [, 1.
, 71. 27 Iunie 7133 (1625). Mal' multi oamenI daa zapis cd
s'aii tocmit innaintea lor Gheorghe $i Fulger din Todere$tI
ca sd radzai den Curtenie pre Gheorghie ... $i sd-I dea casa
ttni-s5.0 luf Stefan, cu parte de loc ce aa cumpdratu tatdsda Stefan de la Cr[d]ste feCorul Anusca, in satu in Todere$tI, den deres de la Ga$par-Vodd, $i sd-I mai dea $i o pufind. de meare, derept 1 1 taleff, ce are la Iordachi. Deci deacrnu nainte O. hie grije luI Fulger de aCa Curtenie, iard.
Gheorghie sd hie slobod; numaisdplteascd cisla tadneascd.-

in declaratia sa - 27 Octombre 7133 (1624) - Gheorghe


spune cum m'am rugat luI Dumitrasco diiac sd ia Curtenie,
numele ttni-mieti, sd-1 plateascd el, $i ea sd-I daa casa td tdni-mieti, si cu cad ocind va hi .. ., $i sd-I mai dau o putind
de miiare, ce am la Iordachi, $i e sd hia slobod $i mntuit
de Curtenie, $i sd le dea Dumitra$co sama de Curtenia mea.
Mrtuff sint multe slugf domne$tf. - Chilipaia, I, io-I.
72. Hirlda, 7134 (1625-6). Dumitrasco Stefan Vel Logoft,

Asian Vel Vornic de Tara-de-jos, Nicoard Vel Vornic de


Tara-de-sus, Miron Barnovschie Hatman, Hrizia el Vistier 1, Gorgan Vel Spdtar, Gheorghe Ba$otd Vel Medelnicer,
Lupul vtori Logofdt, Toma vtori Postelnic, Arsenie treti Logofdt 14 npoqiu so,vkp, aratd ca Nechita Motoc vinde mo$ia
' Hrizea Vel Ban se IntImping. 0 la 2 Octombre 7146 (1637) (131bl. Ac.
Rom., 211x.t). Cf. vol. IV, tabla.

www.dacoromanica.ro

17

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA

din Bac lul durnisale luf pan Vistearnicul al treilea.


Semneazd : Dumitrasco Stefan Vel Logf., 'AlXiNo; BdpvE.xoq

[pecete stearsd], Hrizea Vel Vist. [pecetea stears], Gorgan


Vel Spt. ; si iscdliturf grecestf neinteligibile. - Se afld si

intrirea cu aceiasI datd, a lu Radu-Vod

. - BleigeM, IV,

Cf. no 65.
13 Decembre 7134 (1625). Radu-Vodd arat cd. Toma
Postelnicul a inftisat un zapis, cu data de Suceava, 15 Mart,
de la Lupul Vel Logoft, Tutul Logoft, Parasco Ciolpan 2,
2.

73.

Dumitrascu Basot, Dumitrasco Buhus, Ionasco Prdjescul,


c fata lur Albot a. vindut o vie in Cotnati, la dealul Las_
Duluf. Semneaz si Dumitrasco St[eflan V. Log. - Cotnari;
HI, 5.
74. Hirld, 25 Decembre 7134 (1625). Nechita feciorul
lui Motoc 3 vinde mosia sa la Tinutul Bacului. - Bldge,st,
VI, B.
75.
3 Ianuar 7134 (1626). Radu-Vodd. Se pomeneste si
I, 1 2.
cIgnat sbliar ot Ias ). 1 Domnul era atunci pe moarte (5 23 lanuar st. n. 1626). Intro cei cari-1
aduser trupul, spre a fi ingropat la Bucuresti, Miron Costin numr pe Hrizea

(p. 289). - Nichita ayes. un frate, Toader.


2 Inteun document nedatat
Bibl. Ac. Rom , 4 XXXII) figureaz cSamoelil
zeatu 6ulpan calogher. La urm, se insearnn : H MICA.% T4 an. ak Ala Ko
TdIrrali RJERJA,a r law. - n Condica Brboiului (ms. la Bibl Ac. Rom., p. 39)
se cuprinde un act din 21 Lille 7122 (1614), de la liaise vtori Log , Ciolpan
Post., Vasile lireche, s a
3 La 2 Februar 7168 (1660), tefnit. Lupu d un privilegiu lui Neculal
fiul lui Dumitru Buhus Vistierul, pentru o mosie ce acesta avea de la MironVod O hotresc Basot biv Log., Vasilie Banul Vist i Jacob Molor (Bibl.
Ac. Rom., 3I/xLV).
4 La 5 Decembre 7170 (1661), Duca-Vod d lui Dumitrascu Murgulq,
culege dijma (Bibl Ac. Rom., 2
ci nedti fost vtav de sznelaro , voie
Pe la roo, Miron Iusevici, diac, d un Lapis, In care se pomeneste un Macri
Val Armas, un Tutul, Dumitru Rosca, Avram Babici i un vtas za hansarrn
(26IXLEK). - Un selitrana se Intimpin In 7178 1670) (47/L1MI . - La 20
Crciun din Pitu)ca d partea-i din sat lui nauS P1,01111,1 IiuhTlIl
Decembre
pentru 5 000 de taleri. Marturl sint mai multi crestini emegilasin, parte din
el ostasi Danco din Pitusca, Lupul din Verpca, Marco de acolo, Gligorie

hotnog. din Spotera, Dumitru hotnn%din GItedi, Simion din Sitnesti,


WIIHK

Xerilor din V22.{4rwa..4-cialnil Glau.12tfie3iLLIkalerridazajolo, Marco din

66549. Vol.

www.dacoromanica.ro

18

DOCUMENTELE SPINTULIII SPIRIDON

76. Iasi, 16 April -. eDumitrasco Stefan Logofet> mrturiseste' cii Dmiian din Cotnari si sotia, Irina, < fata Zahariei
de Su";ava, -And o falce in dealul < Asenului dumisale jupdneasei Mariicdf, pentru ioo de taleri, < intr'o carare cu viile
dumisale. Ca sd-s scrie si la catastivul orasului. Marturi :

Arsenic Log., Dumitru Buhu5, Stratul < fei";orul Mihlleseului>, < Fealtin din Neamtu si Ionasco Stejeran de acolo, si
Ghidul de Hociungi si Iane ginerele Bdbatif de Iasi
Pecetea luf Stefan, cu un cal peste un coif si : D. St.]
.

- Cotnail, III,

16.

77. Iasi, 25 Maiu 7135 (1627). Moise-Vodd. Pentru cd


Grama Stolnicul, si sotia lui Anghelina, nepota lui Ords Hatrnanul, i Stratul Pdharnicul, si Lupul Cupar, cu sotia lui
Irina, alta nepotd a luf Ora5, \find o mosie lui Ghianghe
Vornicul. Domnul semneazd cu ros. Slavon. - Rofieftt,
XII, 5.
e 78. Iasi, 12 Iunie
Mai multi mosneni vind lui Grama
ocina lor pentru bani si pentru un cal pretuit drept dzeace

-.

galben. Martur : Lupu Vornicul. - Reyie,s12", XII, 1.


79. Iasi', 1hL Decembre
'Ed Graina Jitniceariul cel Mare
face o invoiald cu Apostol Cehan. Martur e < si Ord's. -

-.

Rofigtl, XII, 2.
So. Flcii, 9 Ianuar [de la 1628]. Vinzare de ocind cdtre
Toma Sulgear si sora luf, Todosia, pentru zloti tadresti. <

Ro,sie,sn, II, 3.

1. 6 Mart 7136 (1628). Lupul Talpd dii o parte de mosie


lui Toma Sulgear si sotiel, Iftimiia. - Bodegi, II, I.
82. 25 Novembre 7137 (1628). Miron-Vodd, care citeazd
un zapis mdrturisitor din partea luf Toader Beldeman,

aprod, si altii. - Cf. Ist. literaturil ratline, II, p. 88.


83. Iasi, 22 Mart 7137 (1629). Miron-Vodd (a). Pentru Dumitru Buhus Vistier si Prdjescul Postelnic. -Deidefti, 3.
e 84. Februar 7138 (1630). Iorasco Basotd, Vornic, cumprd
Irairdzre,t1, DrIgan din S5poteanI (16/xX1I). - La 31 Julie 7186 (16781, ceil
Neculadi i Viad Cbauful i Necula steglad dad un zapis pentru o datofie eapiYanulurs (26/xinr)

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORTE CULTURAL1

19

un loc in Porcestf. Dd doIsprezece galbenI, rdm'ne dator


cu un nurnr de talerI > si. ,<banI prostf. Va da in locul
lor viti bof si vacI, si iodine >. Urmeaz not de ce s'a
slat : intre altele tin poloboc de miiare >. Plata se face apoi
de Toma Vel Sulger si, pe urm., Postelnic. - Porcefti, 20.
85. lag, 8 Mart 7139 (1631) Adecd. au venit innaintea
DomnieI Meale si innaintea tuturor boierilor Domnie Meale
Gheorghie fe )rul rpousatuluf Dumitrasco Stefan Log[o]fatut

si cu sluga noastrd, cu Costantin Dracea, si asea au dzis


innaintea DomnieI Meale Constantin Dracea cum i-a guruit
rpousatul Dumitrasco Stefan Logoftul ca s-I cumpere un
sat luT, pentru slujba ce i-au slujit cu mare dereptaate si
pentru cad a fost sementiia sa ; de n'a apucat s5.-1 dea,
cd.. i-au scurtat Durnneclzdii dzilele ; lard. Gheorghii asea a
mrturisit innaintea Domnief Meale cum ail audzit si el atunce, cdndu i-a guruit ; deci, pentru acela lucru vddzndu
Gheorghit, si stiindu ca slujb ban slujit printeluf s
n'an vrut s lase in desert guruita ce i-au guruit, et a dat
slugeI noastre luf Costantin DraceI gumtate de sat de in
GosmanT, ce iaste in Tinutul NeamtuluI. Confirmare la 8 Mart

7139 (1631). - Rodin?, I, 21. - Cf. Tanoviceanu, in Arch.


sac. ft. i lit. din In,q, II, p. 84.
86. io Maiu 7139 (1631). Moise-Vocl. Pentru mosia luI
Dumitrasco Fulger. Si l-au pltit in patru ai de dajde curteneasc. 1; decI, ca-s alba a o tinea, nimica s n'aib a s
amesteca la acea cas, fri de sluga noastrd. - Cailip.ria. I,

Cf. n 70.
87. 8 Septembre 7140 (163 1). Stefan de Dolhesti arat
cum au inblatu feCorul mieu Solomon la o slujbd la Tinutul
13.

Armasil aveati o dajde deosebitl.. to documentul nedatat de la Ac.


Rom., 222NIII, se Inseamn :
.Armas care nu s'atl is to vit banil de dajde lor, e.ail isi.t la Glienar, M art 5.

t 2 llg. 5 pt Vasile Hortolomel ot plautul

NLanatuluI.

t 3 ug. pl. Vas[ille Cracalle ot Cern'u.


t 3 ug. ph Vas[i]le CracalLe, daj de &ad esit la Martia, cheltuiala Visterii.1

www.dacoromanica.ro

20

DOCUMENTELE SANTULUf SPIRIDON

Neani4ului ; ded a cheltuitu den baniI domne$1.1 45 de galbenI. Pentru a-1 plti, .i zloge$te mosia cdtre Toma Vel
Stolnic. - Bode,vti, I.
88. 17 Februar 7140 [indreptat jos 7138 : deci 1632 sail
1630]. PtraKo Ba$otd Logoft, Gheorghi Ba$otd Vistier,
Iurasco Basotd Vornic de gloatd, Nichita $1 Gheorghie cliacul dati un zapis dumniialuI fratele nostru jupnul Iordachi [Cantacuzino ; v. n 57] pentru o parte din mosia CornI,
pe care o vinde frateldf nostru, jupnului Tomel Postelninicul. - BodeTY, IV,

I o.

w 89. Suceava, 8 Mart 7140 (1632). Lupul Prdjescul Postelnic arat c s'a invoit cu egumenul de la Rzboieni pentru
satul cu acest nume : care satu a fostu maI de-ainte vreame
a mosiloru no$tri ; dup acea tmtiplatu-s'a printilor nostri
esire in Tara Leseasa. cu Costantin-Vod, luat-ati Stefan-Vod
Tom$ea acel satu [la io Decembre 16211 .
$1 dad dat
cestor prinV. Se hot.re$te a li da trei sute de taleff, barn'
pro$t, $1 opt iape, si un armsaru, $1 patru bof invalat, $i
doI tined tretini; banii le-amu dat toti ). - ReEzboient.

90. Fr dat. Ea Dumitra$co Prjescul, precum m'am


apucat s dan uricul $1 zapise ce s vor afla pre RoiiacI,
intru mna dumisali cumnatului Irimiief Vornicul de Poart ;

pentru cdce iaste satul pre sama dumisale. Semntura. Rofiept, XI.
. 91. t Dumneata frate cumdtre Vistearni[e] Buhus, inchinumd dumital[e] cu sntate ; aka, da tini dumital[e] a a prt
la Voda cel vtman den cea slobodzie munteneasc de lng
Trgul-Frumos, a Orbit pre dumneata $1 pre Grama, c le-atI
cosit fnatul lor, $1 ei acmu n'ati unde cosi ; dece a trimis
Vod un aprod s aprindz fnatle toate, $i a clumital[e], $i
a Gramei, $1 s fie aproclul tot acolea, and vor arde aceale
fnat, $1 s'aii scdrbit pe dumneavoastr foarte ru ; aiasta
dafT $tire dumital[e]; $i s fil dumneata sntos ot Hristos;
amin. Av. 20.

t Ce yeti

cosit dumneavoastrd, din ceale hotare a


trgului ce vd s'ati dat dumilorvoastre, acealea fn* afT
fi

zis Vod[d] s le aprindzd.

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE I STORIE CULTURAL

21

Brat vas mlt. : Lupul Preljescul.


La dumnealui, la Vistearnicul Buhus ca s se dea. DdeF11.

92 . t Dumneata Vistearnice Buhus, inchindmu-ne dumitalfe


cu sndtate ; alta : ne rugdm dumital[e] di cea bucdtea de

iarbd de la DaldestY, de la area dumital[e] cea veache, den


drum in sus, cd dumital[e] incd iVi va agunge : poVi s fa
dumneata o mie de stoguri, cd n'am vrut sd cosim pnd
nu vom da stire dumital[e], si ne asteaptd oameni acolo pnd
va vini un rspunsu de la dumneata. De-aceasta ne rugdm
dumital[e] ; si s fil" dumneata sndtos ot Hriste; amin.
Mai mic fiorul dumitale: Vasile, ma: [in]chin dumitale.

t De la Vasilie Prjescul pentru fn de la Ddesti. Th'idefti.

.. 93. io Mart 7141 (1633). Vasile-Vodd arat c mai multi"


mosneni vind locuri si vif la CotnarI lui Toma Vel Stolnic

pentru 150 de ughl. - Cotnari, III, 6.


94. Iasi, 30 August 7141 (1633). - Moise Vodd scuteste
pe locuitoriI din Docolina de a da ceva a oameni ce vor

treakel pe acolo, in sus sag in gos, a sluga Domniii Meal[e] 1,

ag slug boerescd, ag hie cine va fi, nerndruf bucate sag


buturd sd nu dea, ce, cul va trebui, el sd-sI cumpere pre
bani sal ; numai cine va avea cartea D[om]nii Meal[e], aceluia

s I dea bucate si, ci va trebui hrand, cum va scrie cartea


Domnie Meal[e], si Turd, si Ttar[i], si alV sol[i], pre ceia s
aibd a-T grij[i] si a-0 strdjui ; asijder[e]

si voi globni, si de-

sugubinar[1], si oldcari, si podvodari, intru nimic s nu-I trageti boi loru la podvoacle, nici call' de olac ; si voi cmnari
1 eSlugile domnesti jucail un rol insemnat In tIrgurl $ i sate si erairi marturi
ca'utaV. Und fiul lui Marco ot Pg.scanl vinde mosia sa luY Ptrascu Peaic, MAI.-

turisesc pentru el Ion ot DumestI, Condrea ot tam, popa Siroion din D.'ngheser, popa Ha'n4a ot tarn, Efrim ot tam, Leahul, Maeiii diiac ot Mircesti
si .mu4i oameni bunI si slugY DomnestYx.. August 24. Slavon (Bibl. Ac. Rom.,
247/XIII).-Cind Procop Hurduga din Glodeanl d'a mosia sa lul Pkrasco Hilinaon

actul se face Innaintea lul Lazor Pah. din Glodenl, Oprea Ion din DumestY,
Condrea ot taro, Ntrasco Peaicul, Ionasco din lAnghesti, lfrim, Lahul diiac,
gst innaintea multor oaraen1 hutif, slugI domnestl. (bni., 264/xIII).

www.dacoromanica.ro

22

DOCTJMENTELE SONTULU SPIRIDON

intru neniic sd nu-I invluitl de camdn[d] ; asijder[e] dobitocul lor sd nu sd trag printru alti oamen sail printru

alte sate ; numai printru capetele lor s dea ce le va fi biriul,


cd Domniia Mea m'am milostivit si am miluit pre crcdinos
boiarinul Domnii Meal[e] ce mai sus scrie, cu acel sat, ca s
hie a lui cu tot venitul, si de carndn[] hied i-am ertat, cc
tin bduturd prentru solli ce trec; asijderi si voi, soltuj de
Vasluiti si de Brdlad, ce vor hi podvoade din sus, s le
treacet la Brdlad ; ce vor hi din gos, s treaceti la Vasluiti ;
iar Docoleani sd hie in pae[e]. Ipac neunitem
Sam gdnd veleal.
Pecete mica, rosie, frd inscriptie. - PiscanZ, II, 3.
95. Adecd ed Irimiia de Docolina si Dnil de acolea scriern

cu cest al nostru zapis precum am luat in chizesiia noastrd


pre Pntelei si pre Dniil, precum numai sd margd cu totul
ce vor avea in sat in Docolina, de unde ad fostu, si i-am luat
de la dumnialui Pdrvul vdtavul, din inchisori, si i-am luat s
ddm sam[d] noi de dd[n]sif ; si ed Stefan Romdscanul am scris

zapisul, ca se-s stie. Si eti Pntelel si Dnil sintem chiziiasi


de Ionasco feorul lui Pavdld. f Dmi f Irimiia. -Piscanl,
II, 7.
96. 24 Mart - Eftimie nepotul Lupului Borvinescul face
o vinzare. Marturi : Gligorii I" vdtdmanul de Docolina.
Si multi oameni bunT, tineri si bdtrni. - Piscani, III, i.
97. Iasi, 14 August 7142 (1634). Pdtrasco Basotd, MareLogoat, Ureche Vel Spdtar si altif aratd cd Condi biv mitDie face o vinzare lui Iordachie Vistiearnic, la Popricani
pe Jijie. Semneazd a4rp, Vizpv. 2, Ureche $i Dumitrasco
Jitnicerul. Slavon.- Popncant, V, t.
I Docolina era a luY Furtuni. Sulgearul, cruia-I fusese intrit de accst
Domn la 5 Decembre 1631, ccum a fost date i maI de nainte vreame
de rpoasata maica Dumnief Meale. 0 d5.ruise i giupneaseI dum6ale,
Crstinel. (P,scant, II, 3).
2 Era fratele lui Vasile Lupu, decI un Grec, aa lnclt isclitura lul greceasc. se Intelege. Dar supt un act grecesc din 1641 (14 lunie), o chitai0 de
negustor, iscleste .
Rom . 137juxv111).

Ae-opit.tiq `Puy.q-'ri-41 !my ptyipb TGC iivoOsy (kibl Ac.

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA

23

98. Izvod de urice si de zapis,


perit, a dumisale
a Visterniculuf Iordachie. - Popricanf, VI, 163.
99. Mrturie pentru Popricara, in procesul urmasilor luI
Iordachi Cantacuzino Vistiernicul cu mnstirea Aron-Voda.
Dona de Moimia5tI, -ati fost Vornic de Poart, orn btran,
acesta au dat sam[] precum tine minte de la BarnovschiVod[' >. Era moar acolo : a Condi Vamia5ul > 0 drege Iordachi. Morile stau pn in Domnia lur Ilia.5-Vod Alexandru.
Sirnion cdl[d]ras la (.1;ohoranul Tudo sie], cdp[f t am]. Frim

Clate de Lhasa, tij pe Jijia >, spune c Iordachi a avut mo-

rile <On a cddzut in urgie la Stefan-Vod[d] Gheorghie ;


de, fiindu in urgie, au fost vndut acial hle5teu StefanVodid] Ghiorghie unuf Jidov, de I-au tiat, 5i au sttut pustif

pn la StefnitA-Vod ],

si la

SterdniCal-Vod[] iar l-au

iazit Iordache Vist. > - Io Novembre


Popricanf. Sernneazd
Bejan Hudicf, Vornic glotnif, 5i Axintie Uricariul. - Poprzcani; V, roo.
too. Altd mrturie pentru PopricanI : Au fostu un pod
fcut de dumnealui Vistearnicul Iordachie ).
Popricani", V,
95.

bor. t Cinstite Post. Iordache. S fie dumneta sndtos.


M rog dumnetal[e pentru Dumnez 5i pentru sufletul printilor durnneta4e], fd-t dumneta pomaI pentru mine, de
grdiast[e] Mriel Sal[e] luf Vod[d de m scote de la a[a]st

slujbd, c iat[] c m pripescu s Ind gtescu de oaste, 5i ea

sntu srac 5i n'am ni cat ni nirnic ; ci m rog dumnetal e],


f-t dumneta poman[] de griast,e] de Ind scoate, iar eu, cdcI

vei osteni dumneta de m ve scoate, iat[] c den parte m


de mo5iell ddruescu dumnetal[e] 50 de stnjen[] de mosie,
5i pornana duinnetal[e] nesvrsit va fi. De aasta ind rog
d[urn]netal[e]; s fie dumneta sn[ltos.
Mal mic 5i plecatul durnrietal[e]
Dunzep7, VI, 20.
lancul.>
102. Iunie 7143 (1635). Vasile-Vodd pentru gConde Varnesul, care a vindut Popricanif luf Iordachi Vistiernicul.
Ronzini; I, 69.
103. Iasi', 4 August 7143 (1635). Vasile-Vod, pentru ale-

www.dacoromanica.ro

DOCUMENTELE SFINTIMUl SPIRIDON

24

gere de mosii la Bodesti, lui Toma Mare-Sulgear

Bodepx, VI, 5.
.0104. 4 August 7143 (1635). Vasile-Vodd, pentru o stpinire
de pdmint $i s'ati pus a sa fiere la Vistearnicul Domnii

Meale, 12 florinti pentru ahsta. - Bodep, VI, 4.


105. GoestI, 29 August 7143 (1635). Zapis, mentionind pe
Marco diac, slug Ureche. Slavon.
if eant, II, 7.
106. Faira dat. Raport, pentru o hotrnicie, al lui Stefan
pircAlab de Soroca, fdcut lui Ureche Vel Vornic.
.,Septe-

lid,

9.

107 Iasi, 20 Mart 7144 (1636). Vasile-Vod, pentru cedarea Popricanilor de Conde mitnicul lui lordachi, MareVistier. - Popricani,
0 108. 30 Iunie 7144 (1636). Vasile-Vodd arat cd Gheorghe
Preabici si sotia lui, Mrica, fata lui Albot, vind o vie in
dealul Laslului luf Toma Mare-Sluger, si pentru o vac cu
vitel, pretuit patru ughi. Urmeazd zapisul vinztorilor, din
18 April 7142 (1634), cdtre Postelnicul Toma. Setnneaz
in el si Ghearghi din Bodesti. - Comnart, III, IS.
109. Iasi, 3 Novembre 7145 (1636). Vasile-Vod, pentru
Toader diiacul den Portari. 0I-am giudecat dup[5.] leagea
WM. - Once ftt, I, 2.
9 Novembre 7145 (1636). Mai multi boieri mra r 10.
turisesc cal Dracea vinde lui Gavriil Hatmanul pentru 200
de galbeni pdmintul ce-1 are druit de fe(7;orif LogoftuluI
[Dumitrasco Stefan], de la Ghiorghit[d], si de la Gligora;,co,
si Vasilasco. - Romini; I, 27 .
I I I. Iasi, 3 Februar 7145 (1637). Vasile-Vod intreste
aceast vinzare a mosief luate de Dracea de la fiii luI Dumi1 In pachet se afl o sum de acte privitoare la Toma : La Io Iunie 7145

(1637) se dd confirmare lui Toma - La 14 Maid 7159 (1650, zapis al luI


aAndreid Neamiulz cdtre acela.,71 Toma, ca Vomic de Tara-de-sus. - La 14
Iunie 7159 (1651), Vasile-Vodal mai dd o intdriturd lui Toma. - La r6 Ia-

nuar 7160 (1652), zapis pentru Ninzare cdtre el In acel1 sat. - La 8 Mart
7160 (1652), Intdrire de la Donau - La 17 April 7168 (1660), altd Intdrire (nk 6- st).

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALI

25

trasco Stefan ; Ghiorghitd, i Vasilie, i Gligorasco. Slavon.

- Romn2, I, 20.
112. Ia$1, 30 Mart 7145 (1637). Vasile-Vodd, pentru Dumitru Buhu$ fost Vistier, cdruia i se confirmd partea din DIde$ti a lui Voruntar ce a fost Comis. - Dddefti, 6.
113. 1251, 12 April 7145 (1637). Sofronia, jupdneasa oCostin og[o]lea, dvornicul de Boto$anI >, Pdtrasco Ciogolea, pircdlab de Hotin, $i Miron Ciogolea, 0. fiemea Tofana i$I da partea din Ddide$tI luI Dumitru Buhu$,
goleI, $1 fiiI

Vistier. Diidqtr, 7.- V. Doc. Btstrilet, II, pp. xiv-v, xxii

si

tabla la Studt1 i doc., IV.


114. Novembre 7146 (1637). Theodoslia, g[o]sp[o]jda
eg m[i]l[o]stiiu g[o]sp[o]darii zemle moldavscoi >, cl ocina
ei den seli$tea Dddestilor pre Sirca, mai sus de TargulFrurnos, luI Dumitru Buhu$ Vistiernic. Marturi: Gavrila$,
Mare-Logoat, Savin, Mare-Vornic, Ion dvornic din casa
DomnieI Meale, $i Iona$co Bontd$, Dvornic de Porn.' 1, $1 Dumitru Ro$ca, $1 Vi$an, Dvornic de tdrgu de Ia$. Semneazd
Gavriil Vel Logof. $1 . . . Vel Dvornic, Ion Dvornic.
Pecetea are legenda: TorA,ocTa rocno[sicmj Bm. nm.-Dddefti, 12.

o 115. C. 1659. Todera5co Mare-Logoat $i alii certificd o


cumpdrdturd a Tomei Vel Vornic, fdcutd i cu le baut, $1
doI boI, $1 dzeace stupi, $i un rndu de haine de postav 2.

-Bode" I, 41.

116. Ia$1., 17 Mart. C. 1659. Toma Cata Cozino (sic), V.


Dvornic dolnii zemli, aratd cd si-a scos o mo$ie zdlogit.
fioriul nostru Piturlea, deregaoriul de Bode$tf. Semneazd
jos : Az Toma Vornicul iscal.. Urmeazd alte vinzdrI cdtre
el, tot in Bode$tI. - Bodefil, I, 3.
117. Ia$1, 8 August. De la 1659. Toma Catacozin Vel
I tntr'un zapis slavon de pe la 1600

- MestI, Avg. 22, - al luI

eGligorie Bahrin, fiul 1111 Ion Bahrin figureaz 5. ca marturi popiT Banhf si
Buda din Tohileanl, popa lonco din Biaiiesti, Toonea din Cern5.cestY i Toma
din Leveanl. Scrie cLupiul (Bibl. Ac. Rom. 2671X111).
2 La IS Iulie 7179 (1671), Toma eCatacozino, Vel Vornic de Tara-de-jo,,
Duca Vel Visder, Neculai Buhus Vel Stolnic
altil nirturisesc pentru o
vinzare lul Jordachi Sptarul (Bibl. Ac Rom., 30/LvI , traducere 25/1.,XXIV).

www.dacoromanica.ro

26

DOCUMENTELE SFiNTULUX SPIRIDON

Dvornic dolnl zemli i Iordachie Vel Spat., Duca Vel Vistiiar


datt zapis Bisericanilor, pentru un loc din Cindest. -Bliigeni,
IV, 31.
7:cipo6.171;

Prin cea de fata" a mea

6p.ooyiots 6-0,61766) Spit


6 7,7g.7:& Fmpto.; 6 OX7-tig
1[64 &rib T Ctonp. 6765 p.s
240s),s 6 MmTij Bos6eNn.q., "C.&
6Lca.Zot7. 7Cnyrd. &OXivCO: 7.xf.

mrturisire ardt et, Popa


Grigore psaltul, cum c, din
asprif ce-mi datori Moise
Voevod, cele cloud sute
cincizeci de lei, si-mi dduse

2/izsv Nib 76 71,71,3666-

uricul mosiei Docolina, ca


s fie a mea, si al/1'nd si

11S. t ,6o2z

7-7-f;

p.ou

p.s

ov &.7r676 zopriv ztv Toxoktig.,


7.6; w.=/. s.7.vott iatx p, yAE,

dumnealuI Comisul Furtund

xn.l. 6 ap/ov 6
7.6p...goo; 6 (I)oup7uvas an ;taut

a face cu mosia, ne-am intees, si mi-a pltit mie dum-

76 zopiov, iotacycbtotp.sv zci

CIOVTC1.q

V&

-71^ZE.

v&.

nealuI Comisul, si maI mult


nu am s cer nimic, nicT de
la Moise Voevod, nic de la

03)Ta az 76v

Furtund ; si pentru aceasta

!Ls iiaipoos ap.iva. 6 apzov 6


7.6p.tooq, v.0,1 Itgov
7tp,i60 TE7COTC/4,

zo)

Bos.'136vaot, Tyre e/.1:6 76v

s'a fcut invoiala de fat,

(Douproteiva, za.1 sis 766[761.7tvs


76 :7,../.p6v 646XoTav xatip.poo-

innaintea martorilor vrednici

Osv Tby &C.07CiTCOv p..cy76pov 76v

jos ; cdrula i-am dat si uricul, si invoiala. 1639, De-

Moi

.)..7coz9:760.av

7s7pa.p..ivov, 76 6-

O, zal. 76 zpog6gou),ov Ed Tip 6[LoXoyiav. 1639,


7C009 T

Asxsprif.tp 28.
t AtovtaLog iiTo6p.svog tLP

Tti

iz

'16-6pm ...

mnstirea Ivirulul... t Ga-

Ms-kirtoc; 6pa16vccha;
p.ov-Tic;

Far,3p,

oty.p6s7v;.

cciiv

cembre 28.

t Dionisie, egumenul, mrturisesc.


t Meletie, ierornonach din

Topeib.

de credint ce se scria mai

Iloyotz,

7rp6yriv

vriil monach proin (fost) staroste.


[Semndtur turceasc ]

[Pe V :] Zapis pe Docolina de la popa Glig[o]rie, si a


hrtie de la Anni0 Htmnias[a] pentru baniI -am dat
pentru Praron4a -Piscani, II, 6.

019. Suceava, 7149 (1640-I). Mrica Mnoae


www.dacoromanica.ro

si sora ei

MATERI ALE DE ISTORIE CULTURALA

27

Agahia, fetele Todosii Oncioaef din Suceava, nepoatele luf


Gligorie Postelnicul $i ale sotief luf, Sora, arta c au vindut
ptninturf in Logofeteanf (Dorohol) $i Loptintf (Hotin) s. a.,
ce le aveaii de la Gligorie si Sora, $i ne-aii fost rmsit
de la ruda noastr Eftirniia, giupdneasa dumisale Tome Stolnicul eel Mare, $1 durnisale
fost aceale ocine si vif de la
printele durnisale, de la Miron Cluceariul, si de la rnosif dumisale, de la Gligorie Postelnicul. Vnzarea se face luT
Torna pentru 125 galbenT si un cal. Se cuprind si vif la.
CotnarT, in dealul Mindruluf. intre marturf, si Gligorie Ureche,

Sptar-Mare. - Sirbit, V, S.
1 20. Tecucf, 4 April 7149 (1641). Adec noT Ghene Prcdlab si Ivasco Crj >, si alti oamenT bunT, carif s'ati tmplat
si megies din pregiur, si soltuzul cu 1 2 prgarfv, fac o vnzare
Co:meftf, HI, 2.
de mosie.

121. Iasf, 23 Mart 7150 (1642). Grozava, gupdneasa rpdlosatului Stratuluf, ce ati fostu Pharnic, si Constantin C,logolea prclabul, $1 Ptrasco Ngolea Setrariul cel Mare, si
Miron ogolea si sora noastr Tofana da fratelul nostru
Buhusu ce a fost Vistiiarnic, o mosie, ccu cincf frtae de vie

la Cotnaff, ce sintu la Tombric, ce ni s'ad venit noao de


prtiali din cumprturile sernentief noastre, rpalosatuluf Balica ce ail fostu Hatmanu. - DcidtW, 1 3.
122. Iag., 30 Mart 7150 (1642). Mrica, giupneasa rposatuluf Lupul Hbd$escul Vornic 1, $i fratif mief, Gheorghie Pr

jescul si Ion Prdjescul, Pdharnic, \rind ocind luT Dumitru


Buhus, Vistier. - Ddde7121, 14.
I In ms. 234 al Ac. Rom., fo 64, 64V0-5, 65Vo-6, 66Vo-7, 169V0, 181
vo..2, 183, se Oa mai multe documente privitoare la Hbsescul, la solla
lui Ioana (1657), la Grigore, Mare-Pharnic si apol Hatman. - In Octombre
7179 (1669), Duca-Vodd arat c5. Andrei Badiul din Cerlena a fcut jalb
asupra lui cAlecsandru de Hotin, .c'aii negutat o roab[] de la Petrovicl, pre o

nepoati a lul, dirept 500 sute (oc) de lei, si ail fcut zapis Badiul 1-15.13;sculul Stolnicului, ian Iiiibka'scul ail fcut zapis lui Petrovici den Cram.
Apol, ccumnatul roabe, Miron Cocoranul, si cu Zozontie, si cu Alecsandru de
Hotin, sail dus la Cameni0, la Petrovic, fr de ;tirea Badiuhij, s'aii neguat
roaba mai scumpu seapte sute a opt sute de lei (Bibl. Ac. Rom., Auxxv).

www.dacoromanica.ro

28

DOCUMENTELE SFINTULUI SPIRIDON

123. 12 lilnie 7150 (1642). cal Nechita Motoc, fiorul


lui Motoc Vorniculti din MovileanI, vinde ocina sa f din ampul

lui Dragos, ce iaste in Tinutul Bacdului Scrie Constantin


Gostinarul. - Bleigefa, II, 1.
124. 2 Iulie 7150 (1642). Vasile-Vodd, pentru Constantin
Neaniul Vornicul de gloatd, cdruia-I intdreste ocina TodirestI,
.

cdpdtatd. pentru un bo ce-ati cddzut a NeaniuluI intr'o groapd

a luf Danco, iar, cine sd v tine de aa ocind, sd- d un


bou boiarinuha nostru

si sd-s tie

ocina>,. -

I, 15.

125. 5 Decembre 7151 (1642). Vasile-Vodd intdreste yinzare de vie la Cotnari, in dealul Lasliul, fdcutd luI Toma
Vel Stolnic de Ursul din tirgul Suceve. Urineaz o rarturie
din 8 Novembre, pentru acelasI scop, a luf Gavrilas MareLogofd.t. - Cotnarz, III, II-2.
126. 30 Decembre 7151 (1642). Mal multi mosneni din
Galbera, fac o vinzare in acest sat dumisale lui Vasilie Vornicul din RdcdciunT si fdmed dumisa[l]e IriniI. Asist si vd-

tdrnanulo satuluI. - Galbeid, III, I.


127. 9 Mart 7151 (1643). Grigore Ureche Vornic-Mare de
Tara-de-jos, si nepotul su, Necular Ureche Spatar, si Nistor
Balse impart mosiile ce ail de la Nistor Ureche si sotia lui
Mitrofana f.-- Pietrosul, I.
128. 26 Septembre 7152 (1644). intdriri. la Dumestf si za-

pise de vinzare pentru Iordachi Vistierul Cantacuzino. Dumqtr, VIII.


129. 4 April 7152 (1644). Zapis cd s'a vindut niste pdmint
luI Toma Mare-Stolnic. Jos : < Am luat, pentru pdrVile nostrd

de ocind de Lasloanil, gumtate di Voltineani, la Orheaiu


(de mina lui).
Bodefa, II, 6.
130. 20 Iunie 7152 (1644). Mdrturisire de la Mitropolitul

I La 25 Februar 7144 (1636), In Iag, di un zapis cVas[i]lie Bale feorul luI


Gheorghi Balse Logofitul, nepotul Birlideanululy (Bibl. Ac. Rom. 3311,XXXVI).-

In ms. 334 al Ac. Rom., p. 2, un ezapis vechi6, pe sirbii, de vinzareh, al


lui altrascu prcilab de Ungura mirturise,te de vinzarea ficuti de Stanca,
fata lu Balos bitrinul, sora lul Simion din Orkiini,.

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL

29

Varlaarn pentru mo$iile famine! Ro$ca. Dat u Mitropolle.Ortifent, II, 4.


* 131. Ia$T, 5 Maia 7153 (1645). Ptrascu Ba$ot Vel Logoft, Savin Prjescul Vel Vornic de Tara-de-jos, Dumitrasco

Soldan Vel Vornic de Tara-de-sus, Gheanghea biv Vel Logoffit, Cehan biv Vornic, Cujb biv Vornic, Ureache Vel
Sptar, Iordachie Vel Vistier, Grama Vel Stolnic, Simion
Gheuca Vel Medelnicer, Toma Vel Sulger, Dumitra$co Erali
Vel Jitnicer, Stefan Moimscul Vel Pitar, Lupul Prjescul
Vel Clucer, Racovit Cehan vtori Logoft, Petricealco Arma$, Todera$co treti Logoft, Dumitra$co Gheuca Vornic
( glotni, Neaniul Vornic, Tnase Vornic, mrturisesc pentru
o vinzare ce se face la TodirenT <dumisale frateluT nostru,
luf Gavril Hatmanul, cu pretul de So de taleff. - Todirent,
I, Io.

132. 28 Novembre 7154 (1645). Vasile-Vocld. Mentionat

Gligora$co Ureache Vel qtar. - Brifeni, II,

15.

133. Ia$T, 12 August 7155 (1647). Ptra$co Boldescu biv


Arrna$ vinde mo$ia printeluf sdu Toader Boldescul ce at"'
fost Medelnicear, de la Ptr-Vod, lu Torna Cantacuzino,
Vornic de Tara-de-sus 1. - Galbeni; II, S.
134. Iasi', 21 April 7156 (1648). Zapis pentru o vinzare
la Iond$eni cdtre Vistierul Iordachi. Sernneaz Macri $i
Nicolai sn Buhu$. - Popr2can II. 48.
135. Suceava, 3 Iunie 7156 (1648). Vinzare de ocine in
Lzd$tT $i la CmpiT luT Drago$ cdtre Iordachie MareleVistiernic. - Eldgeft, III, 3.
136. 7156-9 (1 648-51). Vinzri de pminturT la Domne$ti
cAtre Iordachi Marele-Vistier. - Dumefti, IV.
137. 3 Octombre 7157 - 7168 (1648-60). VinzrT de pminturf la B$nT dumisale Vistearnicului Iordachie. Raport
cdtre el de la Nicoar Dupniti $i Czacul. intr'unul din
zapise e martur Vasilie Bra$ovan. - LWOW-, I, 13 si urm.
I in acelag pachet se a.fi' i zapisul vInAriT, la 26 Mart 7160 (1652),
unel ocine In satul Pope;AT, al lui cDumitraco uricarp, cI.tre acelasi Toma.

www.dacoromanica.ro

30

DOCUMENTELE STINT ULUI SP1RIDON

138. 15 Mart 7157 (1649). Uric Domnesc pentru Toma


Cantacuzino. Pergament. - Porceytl, 39.

139. IonsenI, IS April 7158 (1650). Miron de Lozna,


ginerele lul Ion Turculuf din StnestI, si, cu frneia mea,
Tofana, nepoata Turcului, vind lui Gavrilas Logoatul o
parte din satul Stnestf. - StcYngti, II, I.
140. 25 Maiii [e. 1650]. Vinzare cdtre MihaI neguttoriul
din trdg, din Ias. La urm : Si a[as]td tocmald s'a
fcut dennaintea portii MrieT Sale lui Vod, si nol tot Vornicii. de Poart fost-am dd fa01, cndu i.ah dat bani deplin a.

- Bityean't, II, rt.


141, Dupd 1650. Alegere de mosie, dupd o carte de dzi.

- Borzqqa, II, II.


142. Iasi', 20 Iulie 7159 (1650. Vasile-Vodd aratd c Tmas

sora luf Marghita, fill Sorcf din Cotnari, vind luI Toma
< Catacozono, Vel Vornic de Tara-de-sus, cu treizeci de lef
btuff, niste vii la Cotnari, aflatoare intre ale Vornicului. Se
adaoge c fratele vinzatorilor, Giurgea, n'are parte la acele
viI, dovedindu-se a fi om r. Gavrilas Vel Logofdt. - Cotnail, III, 13 -Urmeazd' zapisul (20 Iulie) al vinztorilor, dat
giupdnuluI Tome, Vornicului celui Mare de Tara-de-sus.
Se \rind siase frtae de vie. Giurgea e dezmostenit, pentru cdci 1-ati pltit Inm noastri de multe rutti ce ati
acutu 2, de at, fost de multe ori s'd pi, de nu 1-ar hi pltit.
si

1 Pentru un AO Turcul. v. Condica Brboiului la Ac. Rom., fo 6 V.


2 La 17 Iulie 7169 (1661), gsim un astfel de cas de plat/re. Antunie
Colcescul mrturiseste ccum ed furat un bou, i m'ati pins de fa0, si era

s m[] spndzure , iar de unchi mel si de omenil mei n'ail rut neme s
mil pltesc de la curmei ; deci ed, iidz'And cii-s de perire, eu dat ocina
din sat din Cernoestc, un btrn, cu hlsteil In Pereschii, cu aso de Lin
cu spturi lui cGheorghi prclabului de Tutcm a. (rill Ac. Rom.
67/Lxvm. - In 71S5 (1677-S), c Stefan Corne, Vornicelul dumisale Visternicul Ursachie ot Liteni) arat Precum am fcut c mult pagub dumisal[e]
lui Prodan Drgusescului Medelnicerului, cndu fugii Petriceico-Vocri In Tara

Lesasc, de am Onut cale la satu la Liteni, co alpi, si am jecuitu si o cuhne


a fiilor dumisal[e] luY Prodan, si am luat multe de toate. prq de trei sute de
lei, si am innecatu si doo slugi a fillor dumisale In Sretu , dup cie au
un Armas de m'ail prinsu i mail scos la Divanul Mrii
trimis dumnelul

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL&

31

Marturr: Gligorasco Hbsescul Sptar, NeculaI Buhus Jicnicer, Constantin Banteas Cdpitanul, Constantin Buhus. Cotnari, III, 13-4.
143. Roman, 23 Decembre 7160 (1651). Vinzare ctre

Toma Cantacuzino Vel Vornic de Tara-de-sus'. - Galbent, 2.


144. 30 Mart 7160 ([652). Vinzare cdtre Toma Catacozino,

Vel Vornic de Tara de-sus, care pltise niste dabile calrdsesti 2. - Scirbt, IV, 7 3.
145. Iasi, 7 Novembre 7163 (1654). Vinzare cdtre Toader
Jora Sulger. Martur : Bejan Balsa de Albest, Costantin Balsa,
Nacul Zbieri de CernestI, Costantin Macrii, prclabul de
Hrld, si Ionasco Balsa, parcalabul de Dorohoia, si Mihalcea
Mnescul si Stefan Stnescul. - Todiren, I, 12.
146. 1 -iti April 7163 (1655). Gheorghe Stefan d o intrire luI Toma ce-aa fostu Vornic. - Porcefti, 40.
147. 19 Ianuar 7165 (1657). Stenif si popa din Piscani
daa un zapis pentru Apostol, care, impreun cu altul, e che
zas pentru un nepot : cum de acmu innainte s sadz in
sat, in Docolina, necdiuri s nu-s mai duct; iard, de va

mai imbla s fugi din sat, s avem a da nol samd de dnsul... si O. aibi a lua bucatele noastre pentru dnsul. Ptscani, II, 8.
148. Ias1, 14 Mart 7165 (1657). Zapis pentru vinzare in
sat la Olnestl. Se mentioneaz si uricul strmosuluf nostru
lui Olan. Pe a doua foaie se vede : -i- 30 lei dat [in litere
dat gudetul s m spnzurEe]i. Stpinul sil se roag a fi iertat. Il di partea sa din Cnieti, cu care se plteste
astrel pe calea struintilor k.Bibl. Ac. Rom , 132/xxxvIi).
' Urmeaz al0 vnzare, din Roman iarkl, 23 Decembre 716o (1651)(no 3).
2 In Sdrb, III, se add. o vinzare din 2S Februar 7151 (1643) pentru
Sal[e] 1111 Dumitrasco-Vod[], si mi-ail

cToma Stolnicul eel Mare, si zapisul respectiv (17 Februar). - In acelasipachet

IV, 4, actul din 1-iti Iulie 7143 (1635), prin care Ptrasco Basot Vol Logoft mrturiseste despre o vinzare catre tfrate-nostru Toma, Sulgeariul eel
Mare,. - TotIn Set, bi-, V, 1, actul din II Mart 7148 (164o), prin care se face
o vinzare aceluiasi: Tema Jos, si pecetea 1111 oidan, cu leul si inscrippa .
t Dumitrasco Soldanp.
3 La 24 August 7162 (1654), Gheorghe stefan Intreste satul acacenii
hit Iordache fost Vistiernic (Bibl. Ac. Rom , 371LxxXvI).

www.dacoromanica.ro

32

DOCUMENTELE SFiNTULUf SPIR[DON

latine] nti. 1- 3 lei [in litere latine] am mai dat luI Cd.bdras
anum[e]i. - PiscanZ, III, 4.
s
149. BuciulestI, 20 Mart 7165 (1 657). Vasilie Hatmanul
si cu g up d n easa mea Irina $i cu cuconiI nostri, cu Dumi-

trasco, $i cu altii ce va aleage Dumnedzdti dintru noi, vind


mo$ia lor din Rusil, ce iaste din g o s de tdrgu de Totru$,
cu vecini $i cu tot venitul; care sat a fost cumpdrtur de
pdrintii no$tri

slugeI noastre, lui Savin i',-ati fostu Cdm[d]ra$

pentru 400 de taleff. Marturi : Stefan Boul cVornicul, Dabigea Vornicul), Gligora$co Sdrdariul, Nacul Stolnic, Ilie Pdharnic, Chiriac Sturdzea pircd.lab, Cont$ Logofdt $. a. Rufir, I.
150. Ia$1, f i Decembre 7166 (1657). Gheorghe Stefan cdtre
Iordachi .6-ati fost Vistiiarnic, ca s s aib a-0 tinia satul dumisale Popricanil, cu hdle$teu i cu tot venitul; numaI cdt va
istovi Mosco Jidovul de vdnat hdlesteul, $i, dacd sd va dezvdra,

s sd id tot ce or hi bucatel[e] DomnieI Meale acolea, $i sd.


sd mute la alt loc, iard dumnealui s5.-$ t'te satul, cdce iaste
dumisale dreaptd cumpdrdturd ; i destul 1-am tinut Domniia
Mea pre sama noastrd cu asupreald, cdci s tdmplas[e] vremile
cu scdrbd. ; iard i-am fost fcut asupreald. - Popricant, V, 90.
151. Iasi, 8 Ianuar 7166 (1658). Gheorghe Stefan intdreste
lui Nacul 6-at"' fost Stolnic-Mare, jumdtate din satul Onca-

nil. - Or4eni, II,

5.

152. Ia.0, 12 Iunie 7166 (1658). Gheorghe Stefan Intdre$te


mo$iile Ciogole$tilor.
0

Diide,str, 17.

153. 14 Julie 7166 (1658). Gheorghe Ghica aratd cd s'a

invoit Iordachie Mare-Pdharnic si Ion Prdjescul Mare-Postelnic,


pentru un hele$te fcut de primul in Popricani. Tar, deac'a
stdtut Stefan-Vodi la Domnie, i-aii tdiat iazul, $1 i-an vnat
$i peastele, i i-a strdcat $i moril[e]. Acum, dac ati cddzut
satul lard$ pre mana dumisale, el ail vrut sd-$1" iezascd hdle$teul $i sd.-$ tocmased $i moril[e], cum ail fost mainte. Prd-

jescul se Inapotrive$te. Se inteleg ca Iordachie s iezeascd,


avind o treime din folosul helesteului. Cind va fi nevoie de
dres, unul va da un car (sic), altul cloud. lard', andu-$1 va
Nina In posturI pea$ti de vandzare, tot aceia$I parte la
www.dacoromanica.ro

33

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL

c$tig ca maI sus : si din banI, $1 din pea$te. Tot in intelegere, s bagi in hle$ted nvod $1 mreaje. - Popri-

cani, V, 2.
154. Ia$I, 31 Maid 7167 (1659). Gheorghe Ghica, pentru
Neculai Buhu$ biv Clucer, in proces cu un vecin al sdd ...
din Docolina, dzicind bolarinul nostru cd1-1 iaste dirept vecin
din sat, din Docolina, precum simt si ceialaltI ; iar acmu
au fugit $1 s'ad scris OM-as la socru-sdd Constantin Tiganul, $1 nu vine in sat; iar Vasilie ad dzis cd nu iaste vecin,
ce-I face npaste. Deci Domniia Mea 1-am ciutat la catastiv,
*1 nu 1-am aflat cAldra$, ce imbli fard de isprav fugind de
la vecinitate ; deci 1-am dat rimas pre Vasilie ca sd fie vecin ...
Sd aibd a-I lua de grumadz, cu tot ce va avea el, $1 sd-1
dud in sat ..., sd fie depreuni cu alti vecini, la toate d-

rile. - Piscant, II, 9.


oc 155. Ia$1, Io Iunie 7167 (1659). Gheorghe Ghica da. de
$tire lui Arpintie vornicelul de MuntianI, $1 la vdtdmanul, $1
la tot steanif de-acol, cd Domnii Meale s'ad jdluit slugile
noastre Miron Buoc $1 NicolaI Buhus pre voi, dzicndu
inaintia Domnii Meal[e] cum $'ad fostu du$1 ei plugurile
la Ddde$tI, s are, iard voi li-atI scos plugurile de-acolo $1
li-ati btut plugarii. EI 1$1' arat dreasele. lar voi, carel e]

va fi arat dintru voi pre locul lui, numal sd dati a dzea[cea],


s nu mal faceti cum ati fdcut, de-at intrat cu tdriia voastrd.DddeW, 19.
156. Ia$1, 18 Julie 7167 (1659). Gheorghe Ghica intdreste
o ocind lui Miron Bucioc, Mare Sluger, $1 fratelul lui, NeculaI Buhu$, biv Vel Clucer. - Ddale,sti, I 2,
157. 20 Iulie 7167 (1659). Gheorghe Ghica intdre$te Iond.$enii lui Todera$co Prdjescul. -Popricani, II, 51.
158. Ia$1, 2 August 7167 (1659). intdrire a lui Gheorghe
Ghica pentru o mo$ie. - Ro,sieftt, VII, 2.
159. Io Stefanu Voevocla . .. scriem Domniia Mia la sluga
Domnii Miale la La$ Iuzba$1 : &mull $tire, diaca veT vedia
cartia Domnii Miale, iard tu sd cauti cei camera din Popricani
ce sintu a boiarinuluf nostru, a durnisale Iordachii Vistiarnicul cel Mare, sd-iradzi de la catastiv, pentru cd i-am dat Dom66549 Vol. V.

www.dacoromanica.ro

34

DOCL MLNTELE SPINTULUI SOliD D ON

nia [Mia] s hie vecini iards la loc. Aiasta scrim .


U
Ias, It 7168, Dech. 13. - Ron/ha, I, 72.
16o. Iasi, 3 Mart 7168 (1660). Stefan-Vodd vornicelului

si vdtdinanuluT si tuturor steanilor din sat din Docolina, sd

fie tail' si putearnicf cu cartea Domnii Miale a-s apdra sd


nu dea podvodzi si cal de olac, ori-cine va vini cu podvoade
sau cu olcdrif pre acolo ; ce podvodzile ce le ar duce Vas-

pe de acolo in sat la dnsii, ce


sd le ducd pnd in Brlad, si Brldeanif sa le treaacd lards
luianiT in <,-os, s nu le

pand. in Vaslui0: cum nu l'e chirie, s. poarte, s-s agonisasci,


s-s plteaascd. nevoile : asea si podvodzile sd le clued Cargovetif din tdrgd in trg, iar pre dnsii sii. nu-i dodeiascd ;
asijderea si oldcarif si alti nidncdtori s i cal de olac din

trgu in trga, iar pre dnsii sd nu-1 invluiascd; fr numal


carii vor avea cdrtile Domnii Miale, scriind anume la dnsii,
prea aceia sd-f grijascd precum or scrie cdrfile; iard carii vor
hi fr de artile Domnii Meale, orl-cine va hi si, de le-or face
sad si asupreaald, pre uniI ca ceia, sd.-T prindzd si s-1 aducd

la Domnila Mea. Iard cine-i va invlui peste cartea Domnii


Meale, de mare certare va fi de la Domniia Mea. - Piscola, II, Io.
161. ix Octombre 7169 (1660). Zapis. Pecete cu vulturul
a lui Gheorghie Stahl, 1658 (?) si a lui Flncul Serdar. Dumeftt, I, 3.
162. 3 Novembre 7169 (I66o). Stefan-Vodd arati ea' s'a
fcut un imprumut cu zlog: cincidze de zlot
si un poloboc de miiare de Camenif[a]. - Dumcp, IH, 3.
163. 26 April 7169 (1661). Vasile Botul si Stefan Ghiarghil
vind un loc la Blgesti dumisale Vistiarnicului Iordachey.
Martuff : Andrei Niamisul de TdtdrasT si popa Covrig din

tirgul din Piiatrd. - Brge" VII, 3.


164. Iasi, 1481 Mali 7169 (1661). Stefan-Vodd, pentru Iondachie Marele-Vistiarnic si deregdtoriul si vdtdmanul sdi

din sat din LIzestI, ce iaste in Tinutul Bacdului cu a Trotusutui, ca si poat lua oamenT strdini dintealte frd : din
Tara Turasc, si din Tara Lesascd, si din Tara Ungureascd,
si din Tara Munteneasc, si dintr'alte prti, fie ce limb vor
www.dacoromanica.ro

MATLRIALE DE ISTORIE CULTLIRAL

fi,

35

<Slobodzia lor, scutirea de ddrI, va dur patru anI. cSi

vor fi in pa[e] de dajde, si de galbenr, si de zlotl, si de


taletl, si de lei', si de ortl, si de ilis, si de sulgid, si de lucru, si de untu, si de toate ddrile si angdriile cdte sdnt pe
alti- misei a DomnieI Meale ; asijderea si vol, staroste de
acel Tanut, si globnicl, si desugubinarI, si oldcarI, si podvo-

dad', intru nimic s nu-r invdluit. - Blag-qa, III, 4.


165. 17 Iunie 7169 (1661). Toader Aprodul vinde la Bd.ldsianI lui Iordachi Vistierul cinci cpdminturf din frunte...,
in vatra satuld. Marturf: Miron Costin starostiia, Dumitrasco Malaiii, Armaga negutatoriul, Iacovachi vames. Scrie
Gorovei. Semnat: <,Miron Costin bih Pdh.. - Biifeva, II, 30.
166. Iasi', 30 l[unie sad Julie] 7169 (1661). Stefan-Vodd
cla slugile noastre, la oldcari, si la podvodari, si la conicarf... :
deaca vet vedea cartea Domnii Meale, lard vor top' ca sd
avetf a !Asa in pace satul Docolina de cal' de olac, si pod-

vodzi, si de fn, si de grdunti de cal', si de alte mincdturI


a drumuluf, de toate, pentru cdce sintii neste oameni imprstiiatr si sdracI: pinile nu li s'ail facut, nici fain ad avut
de unde face ; ce olacarii si podvodarif sd aibd a lua caI de
olac si podvoade din trgurr in tdrgurr, s aibd a-I griji
trgurile de an, si de gra.unte de cat, si de bucate de mdncat,
cdce el sintil si imprdstiiatif din... si dad la toate ddrile cu
tajra.... Se adauge jos : clpain la luna lui Septevri sd fie
un an in pake], iar de la Septevri in colo sal dea ca si mainte,
la toate. - Pzscala, II, 6.
167. 12 Iulie 7169 (1661). Costantin Meldiman (sic) cam
luat de la dumn[ea]lu, de la Iordachi Marele-Vistiarnic, o sut

si treidzde de oI, si am pretuit oia ate un galbdn, si li-am


dat gialepilor pentru Irinlie Q,orul lui Anton Pitariului, de
am pldtit partia luI de gorstind de oI de la Tinutul Bacduliii.
Martur : Racovitd. Mare-Logofdt, Hie Septelici Hatman, Dabija Vel-Vornic de Tara-de-sus, Motoc Vel Spdtar. Iscdlitura
lui Dabija e deosebit de stingace : cDabijea Vel Von BldgeM, VI, 12.
o 168. .. . Ce-ati fost prclab, sdndtat[e]. Alta', facem stire
dumital[e] cd ni s'aii jeluit feeorul nostru Mihalcea de Copd-

www.dacoromanica.ro

36

D0jUMENTELE SFINTULUI SPIRIDON

cen[1] pre Ionasco cdpitanul, de ad dzis cum i-ad luat mai mult

la dajde, pre catastivul cel vechi, nu i-ati luat pre catastivul


ce i-ai cisluit dumiiata ; pentru aceaia s aibI a socoti precum sd va hi tocrnit, cdnd i-al cisluit sd dia ; de-1 va hi luat
mal mult, stl-f dzici s5.-T dea innapof bani, cd apoI ce folos va
hi cd-i va da si va avea si glav[d] ? Asijdere iard, de neste banI
ce ad dzis cti ati dat until* argat a Mihalceb, ce 1-ati mdnat la
oaste pre locul sf, acum ceare 20 de veadre de vin, - iardsi

s-1 lasd foarte in pace, sd nu-I facd val ; cd n'ad avut el


treabd cu argatul omuluI. Aasta scriem dumital[e] ; sd. fif
sdndtos ; ot Hristos, amin. U Ias, msta Av. 28. Rdcovil Cehan

Vel Lope.
[Pe V:] Act de vinzare cdtre Mihalce : 7169.- Ureche" 15.
169. i'" Septembre 7170 (1661). Zapis al lui Gavril Porosco,
pentru o parte din satul Vddiani, pe Jijia, in Tinutul Iasi:
care parte am fostu rdscurnprat pre socru-mid, pre Pdtrasco

lidagul de la Ttaff t, si mi-ad dat acia a siasia parte de


sat. 0 cedeazd lui Iordachl. Urmeazd i un act dirt 3 Septembre si altele cu privire la aceastd mosie. -Baen, III,
4, 6 si urm.
170. 7170 (1661-2). Vinzare cdtre Toma Vornic-Mare 2.Seirb, VI, 62.
171. 2 2 Ianuar 7170 (1662). Vasile Boe icu fdmeala mea
Mdrica, nepoatd a lul Nechita Motoc, fac o vinzare cdtre
Iordachie Marele-Spdtar si gupdneasa dumisale. - BMge,sti,

II, 2.

La IO Iunie 717S (1670), un orn din Mihutean declara ca a ficut co


mare greseala) unor oamen1 ai lul Nicolae Racovita lIatman, cde le-am fostu
furat patru boi, ci i-am fost dat unui Tatar ; ded oameni
prinsu boi de
fati la acel Tatar, , deci Tatarul ad venit la mine si m'ail pus pre mme sodas ,

dccl ad vinit vreamea, dupa vina mea numa si. pei). Se roaga, cu neamul
sa ma Inpace cu oamenil dumisale si sa-m scoat[a]
capul de la pierdeare, ; pentru care- cla o ocina Bihl. Ac. Rom , 1471xLiv).
2 tn acelas pachet se atia un act de vinzare, cu data de zo Macii 7173
1665), de la c Prodan feciorul Ropceanulul ce-aii fost Aga). In pachetul VII
(2), danie din 12 Septembre 7141 (1632) catre Toma Vel Sulger i socrul
sail, la Racovita, cca

si

Miron biv Clucer.

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA.

37

172. 15 Februar 7170 (1662). Adecd ea popa Ionasco de

la Mitropolia din Suav si popa Gheorghie de la Preapodobna si popa Vasilii de la Vscrsenie, mrturisesc pentru
o vinzare ce se face lui Vasile SturdzeaD. Mai figureaz ca
marturT : cPavail din Botseani si popa Mirut din Botseanf.

- Buzen1, II,

3.

173. 21 April 7170 (1662). Racovit Cehan Logoft, Toma


Catacozuno Vel Vornic de Tara-de-jos, Ilie Septelid Vel
Vornic de Tara-de-sus 1, Nicolae Racovit Hatman, Iordachi
Vel Sptar, Grigore Vel Ceasnic, Toderasco Riliaua Vel Comis,
Statie Vel Sulger, Toderasco Prijescul Vel Clucer, Hrisoscul
Vel Jitnicer, Tira Vel Strar, Ionasco Vel Arrnas, Andronic
Vel User, Postolachi Durac Ag, Rugina, Dumitrasco Rosca

Vornic de gloat mrturisesc pentru o cumprtur a lui


Istratie-Vodd. Dabija. - PiscanI, I,

2.

174. Iasi, 14 Iunie 71 70 (1662). Istratie-Vodd Dabija arat cd

Eftimie Botul biv pircAlab se judecd cu Andonie Blnariul,

carele tine o nepoati de sor a Iorgi Postelnicul [Maria] ),


pentru o jumdtate din satul Oncani. Se presint o carte
facut de la Vasilie-Vodi, cnda a fostu sedzndu in Tarigrad, scriindu ca s tie Andonie Blnariul cu giupneasa sa
toate satele Iorgif Postelnicul. Se spune si aid eh' ,aa fost
Iorga Postelnicul vr primardi ha' Vasilie-Vodd. Domnul socoate dup obiceaiul t jrii c s mai vine eta' art datu VasilieVod in Domnie, dect cu scrisori din Tarigrad, cndu n'ati

avut puteare s dea, din tar, nimrul nimica. -

Ord,yeni,

II, 6.
175. Adecal e Ionasco Cariman biv Comis, i brat eg
Gavriil Criman, si Ghighie bdiv Cuparul, snd eg Pavl bdiv
Vel Jicniciar, i Toacler bdiv prcallab ot G1ai, i Dumitrasco
Comsia Dvorcu (sic) ot Rdeana, i sn eg Gligorie Comsia, i

Ion Stolnic, i Ionasco sn Dracia, i Vasilie snd Gligorcia ot


Sipoteani, i Andonie Hadmbul, i Stefan sn Necula AndreiThrziu, In sec olul al X VIII-lea, la 25 Februar 7257 (1749). Costin SeptelicL fratele lui, tefan, t cumnata lor Catrma, ce cart tinat-o fratele nostril
Ionitl,2j., fac o vinzare ctii. Lupul Ba1 Mcdelnicer (Bibl Ac. Rom., 46/X.X.xv).
1

www.dacoromanica.ro

38

DOCUMENTELE SFNTULT:1 SPTIZIDON

Ionasco Grama, i Ndcuta ot Rcleara, i Mihai Rusul


ohodar, i Gheorghie Cerchiaz ot Cdmard. Scriem si mrturisim noi tot cu sufletil[e] noastre cum aa dat si a &flat
dumnealuit Vasilie Hatmanul al sda direptu sat si mosie,
anume Rusii, la Trotus, Nstasii Vorniceasei, fetei Gligorcil,
pentru cd zi[e] cd
fost $1 semen0e. Alta, facem stir e]
cum ne-a spus noao dumnealui Hatmanul cum cd a fost
fcut un zapis lui Savin, cdnd aa fost esind din tail, sd-1 tie
numai pnd c[n]du-1 va drui cui va hi voia ; deci, de va
scoate Savin acel zapis si S dzicd cu acel zapis cd a cumprat el acel sat, sd nu i s creadzd necaiurea, c noao asia
ne-aa mrturisit dumnealui Hatmanul cum cd nu i-ati dat
dumisal[e] nici un ban, nicI i 1-aa vndut lui Savin. Pentr'acea noi mrturisim si, pentru mai mare credinte, cine am
stiut carte, ne-am $i isclit si pecetlle ne-am pus. Za sie
pisem. Pis u Zina, Tar[a] Ungureascd, 1 7169, mst. Dech. 3o.
Az Ionasco Crdman biv Comis iscal. Az Dumitrasco Cornisari,

Andonie Haddmbul iscal. Az Iocsia iscal. Az


. Az Gheorghie, etc 1. - Rud', 2.
176. Iasi, 21 Ianuar 7172 (1664). Istratie-Vodd Dabija,
pentru satul Gusman. nil' luI Gavril Hatmanul, Radul $1
Abaza,, da partea lor mndstirif Agapia. Se chiam la Divan Vas[i]lie U-arl fost Hatman, feorul lui Dumitrasco Logofet, $1 Mogldea -ati fost Pdharnic, vdrul lui Vasilie
Hatmanul. Rzasiit sint invinsi. - 1?omint, I, 26.
177. 26 April 7172 (1664). Zapis pentru o vinzare. Marsial iscal.

Gheorghie Cer

turf : Vasilie Setrreanul, diaconul cel domnescu den Botd-

seani, $1 Ghiorghitd fiorul lui Pavl de acolo, 1 Chirila cel


btrn de acolo .
si Nicula de BdiceanI, -aa fostu predlabu la CotnarI .
i ea, Lebdd[] negutdtorul de Botrlseani, m'am prilejit $i ea la aastd tocmeald.-Buzeii, II, 4.
.

178. Iasi', 5 Februar 7173 (1665). Istratie-Vodd Dabija cdtre


g up n easa Iordchioae, Sptroae, $1dregatoriul dumisal [e] den

satu den Popricani, pentru a opri hdlsteul ct este din sus


de sat despre toti rbizesif, nime sd n'aibd treab a prinde peste,
I

Istratie- Vodd confirm in satul lul Sac in , Iai, 24 Maid 7171 (1663).

www.dacoromanica.ro

M1TERIALE DE ISTORIE CUE TURALA

39

nice cu ndvocl, nici cu mrej e , nici cu voloc, nicI cu co-

tete. - Po przcald, V, 9r.


179. Frd dat Sdboriul de la sf n1ta mnstire Beserecanie, a eu tenerl, cu batrni, si bAtrnie eel ma:I prosti), vind

local lor de la Cimpii-lu-Dragos dumisale Sptroi Iord-1chioi. Pecete cu inscriptia: Pe'at ot monastire Biserican.

-Bldc,sd, IV, 33.


180. Frd datd. Ghedeon episcop Radovschii si cu tot
seborul de la Agapie > scrie cdtre fiica sufletasc Stolnias[a] a rpdosatului Iordachie, Dumnedzdt1 se-I pomenasc ),
pentru procesnl dintre ea si mnstire. (C5. nol Inca sintem

bucuros se lipsasc acele ce-s intre noi, cd nu ni-I nice de


un folos ; ce stim ca n'aii mai fast mod, de cndu-I locul la
acel loc, ce mal bine va hi cndri vorn hi fat se mrturisitn,

se aude si din gur. - Popricaid, V, ioI.


181. Iasi', io Mart 7173 (i665). Istratie-Vodd Dabija ctre
cstarostif de Trotu, artinclu-li c5. Savin Cdmrasul a 6,6gat procesul sil cu fill lui Sandru, cari rmin s pltease
e cheltu i al a . - Rup-, 4.

18z. eG[o]spEoljda Nastasia, g_o splojd[i]nu Io Duca Voevod bj. m[i]l[o]st. g'o spda riu zemli moldavscoi, adec

Domniia Mia m'am m_i]l[o stivit, din preun cu Nadia Sa


Domnu mieri, s'am miluit pre al nostru credinos slug si
boiarin Iani Haddmbul, Postelnicul, cu un sat, anume Piscanil, in Tinutul Tutovei, cu veciniI si cu tot venitul ; care
sat ne iaste driapt ocin $1 mosie de la rposatul Dabij alVod[], ziastre. Cu acesta 1-am miluit, ca s-I hie de la noi
driapt ocind si mosie in viaci. IT Ham lie EttA. U Ias, vlto
7174, Maia 17.D Pecete cu legenda (wocriori,. ilarracna am" m :.

Urmeaz intrirea lui Duca-Vodd, cu data de 7174, Ia0. Piscaid, I, 3.


183. Iasi', 18 Octornbre 7175 (1666). a Postolachi de Docolina $1 altif ieari in chezdsie pe un vecin > fugar, ccf

nol 1-am loat din legtur. - Piscant, II, 12.


184. 27 Ianuar 7175 (1667). Se vinde o raNie dui Istratie Bralic , cpitanub. Mrturia dumisale Ag5I Albuluf kii
www.dacoromanica.ro

40

DOCUMENTELE SFiNfULUI SPIRIDON

Mirce cpitanul de drbanl, Timofteiu Murgul .. ., Istratie


abgerul . .. si izbas Enachie. - Dumgti, III, 4.
185. 20 August 7175 (1667). < Dafina Doamna a rpousatuluf Evstratie Dabija Voevocl, -an fostu Domnu t[]rdr Moldovei, se tocme$te cu Dumitrasco Ro$ca Vornic de gloat
pentru un schimb de sate. Martuff : Vasile biv Vel Vornic,
Todera$co Iordachie Vistier-Mare, Manulachie Comis al doilea, Toader Ciocrlie Comis, Jane Hadmbul Postelnic, Alecsa
Arapul, Dmiian Vornicif din cas , Enachie Cr[]stea Vornic. Pecete cu bour. Jos, pecetea $i semntura Mitropolitului
Dosoftet. - Chilzpaia, I, 16.
186. Ia$I, 12 Main 7176 (1668). Ilias-Vodd Alexandra hotreste in procesul dintre Constantin Buhu$el 1 biv Jitnicer, Vasilie Varnav, de o parte, $i Dumitrasco Boul biv Jitnicer $i
<

mnstirea Agapia, de alta, pentru impresurare de mosie la


Gosman, in partea < mosului lor, lui Simion Seachil de la
Vrdzarest, filnd zapisul lu Gavril Hatmanul, perit, cnd
an jecuit Ungurd caaste fi;orilor luf Gavril Hatma nul, la
lIotin Procesul e cistigat de cA d'intiu. Dar se afl. zapisele in t akaa le$asci, si, rscumprindu-le Boul $i calugri, cistig ei. - Rondia, I, 26.
187. Iunie 7176 (1668). Mrturie pentru un proces al lui
.

Ursachie, Mare-Vistier, din partea urmtorilor boieri : Solomon


Brldianul Vet Log., Miron Costm Vel Vornic de Tara-de-jos,
Vasilasco Vel Vornic de Tara-de-sus, Nicolain Rcov4, IIat-

man, Stamatie Vel Post., Todera$co Iordachie Vel Sptar,


Apostolachie Vel Cea$nic, Jite Sturdzea Vel Stol., Alexandra
Draco Vel Comis,lApostol Durac Vel Medelnicer, Alexandra
Buhu$ Vel Pitar, Lupasco Bdhu$ Vel Setrar, Alexandra Ra-

mandi Vel U$ar, Dumitrasco vtori Logofat, Enachi vtori


Cfasnic, Cont$ treti Log., Dumitra$co Corosca, Salon, Roman,

Stefan Ghtarghiel, Ghiorghit, Ursul, Vornici de Poartd. Ur1 in MI. Ac. Rom., 150/Lxx, se alb. zap,bul nedatat al t(MierleiD eatre
Alea. Arapul Vornicul . e vorbete in el 1.1 de to cup6 de argint pentru
o tah. i pentru doua' linguri i o rVn i o caldare de berk.a..
2 0 crkoare a until polcovnc de Zaporojeni, rom.inete i polone,zte, se
pLtreaza in Libl. Ac. Rom., duc. 202/x-HI E datata .obuszy, 24 Mam 1665).

www.dacoromanica.ro

MATERIA LE DE ISTOME CULTURAL

41

meazd hotdrirea lui Ilias-Vodd Alexandru, cu data de 7176


si 1668. Ursachie se judeca cu Toderasco Jora, vtori Medelnicer, pentru Todereni. Cel d'intdid spunea cd are jumdtate
din sat gcumprdturi de pe socru-sdd Gavril Ghatmanul, apo,
cdnd ad fost in dzilele lui Gheorghie Stefan-Vodi, tmpldndu-s[d] orii luI Gavril Ghatmanul in urgie de spre Domnie,
si fiindu el lipsiti si din t[a]ri, s'ad sculatu Toderasco Jora
Medelniciariul si a cumpdratu giumdtate de satu de la neste
rdzasi. Se hotdreste, &JO'. liagia trd, a se ntoarce banif.Todirenr, I, 18.
188. Iasi, 15 Maid 7176 (1668). Ilias-Vodd Alexandru dd.
luf Toderasco Grama Cmdras-Mare, fe6orul Gramei Stolnicul ,

un loc 11'10 Tirgu-Frumos, cdpdtat pentru cd gad fost dat


Grama Stolnicul in dzilele lui Moisdi-Vodi 4 cal buni si dod
sate de talee de argint in triaaba tirii. - DiidepY, 23.
189. 4 Februar 7177 (1669). Gavrilas Tibrtd, ce a fost
Cdmras, dd un zapis pentru gsatul Rdzboiani, pre ValiaAlbi, in TInutul Niatntului. - Rdzboienl, n 13.
190. 12 Mart 7177 (1669). Savin iNdivrpdscul Soimariul 1
cu femeia m Rocsanda, fac o vinzare innaintea lui tEnachie, diiacul Visternicului. - Bleige,sn, III, 1.
191. Iasi, 9 April 7177 (1669). Duca-Vodd, la vdtdmanul
si la toti stianif din PiscanI : s stit cd sinteti dati pe sama
si

boiarinului nostru Iani Postelnicul al doile... S aveti a-1 asculta ca de un stdpn ce v. iaste, pecum v'am si mai dzis
Dotnniia Mta, la toate triabele ce va da Invt[d]turi, iar mai
multu pe la alti use sd nu vd ti cd mat' imblati. - P
cani, I, 5.
192. Iasi, 18 Maid 7177 (1669). Vasilie Ciolpan si cumnatdIn ms. Ac. Rom. 234, p. 40, se atl traducerea veche a until act din i 5
lume 7090 (1582) privitor la alt soimar. . <data ail venit Inainte noastrl ship
noastr Stdnild Soimanul i ad cumpdrat de la Domme M una si1iti ce sil
iiumeste Popestii, ce ad fost de ocolul trgului Romanului, si. a dat Dommi
Meli doisprezki cal, pe care i-ad pretluit cmstiti credineosiv boerii no;tri
Andrei Hat., si Stand Vel Comis, i Iancul Vol Usrid. drept doizci ;i patru
mii hani , pe care cai Domnie Mea i-am triimis in trebuinp. Domnii Meli la
Tarigrad, dinpreund cu birulo.

www.dacoromanica.ro

42

DOCUMENTELE SPiNTULUf SPIREDON

sa Mariia olpneas[a], sotia tut Gheorghe Ciolpan, vind

ocina lor ode pre mosu nostru Ghianghia Logofetub

lui

Gavrilit[] Mare le-Sptar. - lio,sitytt, 6.


193. 22 Mart 7178 (1670). Duca-Vodd intre$te luI Gavril
Costachi mo$iile : Ro$1e$tii, Pope$tiI, Hnsenii, Bro$tenii,
LunganiI, Boteti, Spinenif, Boge$til, viile de la Hu$T. Pascal
Corlatovicl uricar. Pergament. - Rosie fa, X.

194. 31 Mart 7178 (1670). Duca-Vod, pentru un loc de


prisadi al luf Stefan Pharnicul, fiZ"-;orul Tomel [Cantacuzinc

1.

- Galbeni, 5.

195. Iasi', io Decembre 7179 (1671). Duca-Vod vtma-

Docolina, spre aceaia ca


$1 tuturora stenilor den
s fie tarl $i puternicI cu cartia Domnii Meale a nu da cal*
de olac $1 bucate fieste-cuT, numai a TurcI $1 a TtarI, cari
ar fi cu treba imprtie $1 cu treba Domnii Miale $1 calif ar
aye cdrti anum[e' s-I grijeascd, pre aceaia s-I grijeascd.-Piscadi, II, 13.
*196. i'" Maiti 7179 (1671). Pplut ginerile azacului de
Mlde$tI, irnprumutd 150 '<de lei" btutI de la dumnealuI
(sic) de la Alecsandra Iordchioae Sptroaia, pe unsprezece
1.inI, cu zdlog in Vdenl. - BdyenI, III, 8.
197. Ia$, 15 Novembre 7181 (1672). Stefan-Vodd Petru
care vtmanul $1 toti stianii din sat, din Piscarii, in Tinutul Tutovii : deaaca -yeti vedea cartia Domnid Meale,
ari voi tot s ascultatf iarsi de clugrif de la m[]n[]stire
din Dialul-Mare, ce iaste zidit 1 fcut de Iani Hadmbul
Postelnicul, precum atf ascultat $i mai nainte, cci sintet
dat pe urm. de Duca-Vod, $i acum $1 de la Domniia Mia.Riscaid, I, 6.
198. 2 Februar 7181 (1673). Stefan-Vod. Petru d. schituluI ce esti in hotarul trgului nostru Hrlai, care schit
s'ag fc it de printele Zagavil $i altI pravoslavnicI cre$tini,
un loc. Slavon. - Cotnar, I, 1.
199. 22 Februar 7181 (1673). Stefan-Vod Petru. Dumitra$co Boul vtori Log. aduce un zapis pentru cumprtoare,
nului

No 6, din 17 Octombre 7207 (169S), priN e,te Pe Iordacbi Toma.

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE Is omE CULTURALA

43

de la singur mna rdpoosatului TlmacI, ce aii fost Pharnic-Mare, si de la (;updniasa luI, Iftimiia, cari vinduse satul
ce-1 aveati de la Stefan Boul Vornic-Mare sl de la sotia sa,
Roxanda, a lust' Dumitrasco Boul. - Rdzboieni, 15.
zoo. 15 Novembre 7182 (1673). Vinzare care Stefan
Mares Vornicul. - Ureche" 6.
201. 30 April 7182 (1674). Ursachi Vel Vistier si Toderasco Jura - Joria>. - arat cd, neputindu-se intelege pnd
atunci, ni-am invoit noi in de noi amndof si ni-am ales
giudectorf pe dumnialor Toderasco Vistiarnicul, Pladte

Vistiarnicul, Todosie Dub Vistiarnicul, s adzd dumnealor dinoreund Si s socotiasc s ne giudece, precum vor
afla mal cu dreptul; si, precum vor afla cu sufletele dumnilor sale acesti boiati, de aceaia s ne tinem ; iar carel e]

dintre nol nu s'ar tinia de acela giudet, s aibd a da hatalTodirod, 2 I.


mu moo ug. Domniif.
I) 202. 5 Mail."' 7182 (1674). dDumitrasco Cantacozono Voevod

tuturor slujitorilor, cti yeti' inbla cu toate slujbele Dom-

nii Mial[e] la Tinutul TutoveI, pe cisl trniascd, cu dajde,


pentru sat, pentru Piscara, carif sintu a svinteI mnstiff
Dialul-Mare, am socotit Domniia Mea si am pus sd dea cu
rupta doaidzd si patru de galbeni inteun an, cloIsprdziace
galberff la Sv[e]ti Dimitrie si doisprdziace galbeni la SvLe ti
Gheorghie, sd dea bani la CAmara Domnii Meale ; pentru
aciae voi, ddjdearf trnestI, si voi iliiar, i voi sulgiarf, si
vol podvodari, si alti c yeti' inbla cu toate triabele Domniel Miale 1, pe cisla cljda la acel Tinut, toti s aveti a le
da pace. - Piscani, I, 7.
203. 28 Ianuar 7183 (1675). Vinzar de pmint la mna
durnisale Vorniculuf Gavriliti - Ro,rie,sti; IX, 4.
to 204. IaT, Septembre 7183 (1674). Alexandru Buhus Hat' Litre aceste orbit/welt; ce nu se Inseamn aicT, e 3 a tributului ctre Ta
tarl, pentre care se atli, din partea unul personagm grecesc din Vistterm

aceast chitant, ca doc 50/XLV al Ac. Rom. : Patrudzci 0, doI de galbint i patrusprAdzeaci potronici dat-ari Stratul Slug. lui Nicolai Murgulet Lo-

goEital din orinduial [a] balgibai, ot Bicati, It 7191, Ap. 24,.


2 0 alt vInzare cltre el, cEpurem.. 24 Maul 7 186 (167S , formeaz no 5.

www.dacoromanica.ro

44

DOCUMENT= SFINTULUI SPIR'DON

man si sotul lui, Alexandra, dati zapis pentru mosia eBidiariul, al cdrel hotar s.' fie precum spun $i direasele ce avem
de la Nistor Ureache Vornicul, aceaste. Vinzarea se face
de ei lui Vasile Gheucdi, Logofdit al treilea. in plat intrd $i
doI cal, pretuiti drept 45 leT >. - Beideana, 3.
205. 29 Februar 7184 (1676). Antonie-Vocld., pentru un
svntu schitu ce iaste in hotarul trguluf nostru Fldrldului ,

Zagavia, ca s'-$I aibd locul de danie - CotnarT, I,

2.

206. Drmdne$tI, 27 Maiti 7187 (1679). Cdrstna biv Clucearoae (pe pecete : Crstina) d lu dordache, cuconul

rdpdosatuluf IordachiI -au fost Spdtar

locul edit inneci

hele$teul Poprincanul de pe Jijiia >. - Popricani, I, 92.


207. lag, 19 Ianuar 7188 (168o). Duca-Vodd cdtre pdrcdlabif de Flcii ardtindu-li c Gligorie de Frijeni se plinge
contra luI Vasilie de Imi$ $i fratele lui, c a vindut ocina sa
in PlotunestI dDoiarinuluf nostru, luI Cdntemir Sdriidariul .

S se aleagd. mosia. Miron Vel Logoft. - Bumbata, M. Cf. Ghibdnescu, in Arch. soc. t. i lit. din lag, I.
0 208. r'" April 7188 (168o). Grozava, fata luI Isac de Sdnihd.11, sotia rdposatuluI Constantin Cucoranul, d zapis c
s'a invoit cu < cumnatii mief, anume Miron Cucoranul, $i Vasilie azdcescul, $i Tudosii Tint, $i cu Costasco Cdpitanul
Turculct, $i cu Trinca. Dup moartea sotului ef, ea a venit

la Divanul luf Duca-Vod, cerind a i se lsa, cum spusese


el, toatd povdjie casd, $i din haine, $i din arginturb. Mo$1ile se impart acum in cloud. Marturi : Dumitra$co, Tudosil

Dubdii Vel Sptar, Ilia$ Drgutdscul Vel Arma$, Ion Stroescul Cdpitanul, Iordachi fratele lui, Miron FlAjddu Cdpitanul
de drdbanI, Isac Gofan Vornicul de Poartd, Cdrstiian Cd-

pitanul de la Lpu$na, Nacul fratele lui, Iona$co Isar, Vasilie Cucoranul Vdtavul za Hatmanul ). Copie din 7231
(1722-3). - Stavnicut, 2,
209. Ia$1, 13 Octombre 7189 (1681). Vinzare care cgiupdnul Stefan Cerchezul Pdharnicul $i sotia lui. MarturI: GaLa 31 Iulie 7193 (1685), IT Infare;,te ace,ta j Constantm-Vodil Cantemir
(no 3).

www.dacoromanica.ro

43

MATER'ALE DE ISTOBIE CULTURALA

vrilit. Mare-Vornic de Tara-de-jos, Velicico Costin Mare-Comis, Cantimir Sdrdariul, Vasilachi Gavrilit Comis, Ursul
Vornic de Poarta si az Cantemir biv Srdar iZI.r.7>

Mirr1411 :1116tCQ)i) 141'1

- Ro,rieV, V, I.
1g 210. Iasi', 27 Octombre 7190 (1681). Duca-Vod. cdtre totl
oameniI careI ati fostu lcuitori la sat la Piscanf . . . , ce sinteti a sv[in]tei mndstirf . Y si pentru bogate nevoT v'atI imprddiiat (sic) .' . ., sdi viniti, O. v a5edzatif iards la sat la Pis-

inteun an nimnni nemicd nu viti da. . S v apucatI de pdrudntu si de agonisit. ... Iar, dupd ce li s va
inplia cisla cdirp, if vorn tocmi Domniia Mia de .vor da cu
rupta mai pentru iusorul lor, nicl bucatele lor pentru altif s.
canf .

nu le trgeti. - Piscan, I,

8.

211. IO Februar 7191 (1683). Alecsandra Iordchioai Spa"-

dd un zapis pentru Toderasco MareVistier. -Poprican, II, 54.


212. IO Februar 7191 (1683). Alicsandra Sptdroae rdtaruluI Iordachie >

pousatuluI Iordachi Spdtariul .. . pentru rndul fiului mied Ior-

dachi, cd din mila ha Dumn[e]dzdii altI fif c-ain avut, i-am


cds[korit], si dndu-l[i] si din odoari si barn', precuni vor
arta si izvodel[e] ciel[e] de imprtial[d], -ati luat ; acum,
viindu si vremea lui de cdsbiltorie, si fiindu si vremile mal
grel[e] decdt intdid, din odoari ad luat foarte foarte un lucru
putin, si din banI ases niimici, precum vor ardta si izvodil[e]
dal e] din impdrtal[d] : ad luat ceaia fratl mai mail si -ad
rmas acestuia. if 'id Bseanif si Popricanii, fdr juvaiere. Sd
nu fie ded ceartd, si carele o va scorni sl fie triclet si proclet. - Semneaz Alecsandra si Mitropolitul Dosoftel, Miron

Vel Logofdt, Velicico Costin biv Comis. - Romini, I, 71.


213. 21 Mart 7191 (1683). c Corstna, fata Gramef StolniculuT,

nepoata luI Oros Hatmanuliff, gupdniasa dumisal[e] rdpoosatului Statie, a ad fostu Culcer-Mar[e], dd zapis Hatma-

www.dacoromanica.ro

46

DOCUMENTF LE SkINTULUI STIR ID ON

nulul Sandului. [Buhu$] $i sotief lui Alexandra pentru ocinile


ce-0 vinde la Daidestl $i Hotoroste. - DZideM, 26.
2 14. 16. Septembre 7193 (1684). Un most-lean vinde pmintul

ce are cumnatului stl, negsind pe altul, ca s ne scutim


capetele din fumete : prime$te, in schimb, doa.i.dz; de

lei si cinci milli de mlaiti. - Cozmqa, 1 6.


215. 8 April 7193 (1685). Zapis a r Antimief, femeaia lui Toader, ci-a fostu Vornicel in Dume$U pentru o vinzare de pmint.

Marturi : Alexandru Ramandi Vornic, Zosin Basot Hatman,


Stefan Scdrlat Vel Arma$ $i a1t1 boiari de Curte. - Dume)stf, III, 7.

216. 24 Maiii 7193 (1685). Mai mul boieri mrturisesc c


Zosin Ba$ot Hatmanul s'a plins pentru c i s'a luat doi
britifi de aur, ce fusese zdlog de la dinsul la fiorii luf
Curtu din Pilatri. - Bode)vti, IV, 7.
217. 18 Maiti 7194 (1686). Constantin-Vod judee inteun
proces pentru o mosie cumprat. la fomeatia lui Stefnit[5.]Vod [5], fi6orul rpusatului Vasilie-Vod[] . . . Pn a vinit
Dumitra$co-Vod[1 cu a doai Domnii aicia in t[a]ri $i, fiind
aeste rscoale, a mirs cu multi oamenI streini de ati arat .

mlai $i de alte faini.---DumeA III, 18.


2 18. landre Grohalschi. 44 '82
Scrisoarea m am dat cumnatului mie Miron Cucoranul
c, tmplndu-s intre nol sfad $1 marea glav[], s'ati
tmplat i m'ati calicit, $1 am fost la marea$ cheltuial pentru
mna me cu care m'am hrnit, $1 din furtuna aeasta calic de
mn am rmas. Fost-am la gudet SnetinuluI, si pre noi a$
ne- n'au (sic) aflat udetu1 : sd de dumnelui cumnatul Miron
Cucoranul o sut de lei $i sd. $adza." 4 sptmni la Haliciti,
la inchisorea. Dup ae'asta tmplndu-i-s' aice la Ispas cu
dumneluf rohmistrul Costantin Turculetu rohmistrul, $i dumnelui Toader Bn (sic) Vel Arma$, $1 dumnelui Pdtrd$can Tutul,
$i Miron Cucor[on]anu, carea s'ati rugat de 1-am ertat, $1 dumnelul Ilie Abbiza Postelnicul $1 dumnelui Sandul poru$nicul, $1

Sanclul Volcinschi hornji la el, e, pentru inchisore, ce at1


agunsu gudetul s: $adza cumnatul mie, cddzindu ace$ti boeri,

carel sintu mai sus scri$, cu rugminte mar[e], ertat-am pe


www.dacoromanica.ro

47

M.VILRIALE DE ISTORIE CULTURACA

cumnatul mieu de aa inchisorea, sd nu $adz nicT incds


peste sfntul Postu, carea ne vine; a$ am a$edzat : la toate
sfentele liturghif s adz cu fata in L'2;os $i s rage pre Durnnedzal pentru singele mied car[e] Mid vind had vArsat ; deci

pentru astd fdcut-a cumnatu-med aast scrisore, de acum


sd fie frdtie $i viiatd bund intre nol, $i ace$tI bolarl totl s'ad
iscalit in tocmala nostrd, sd-s $tie. Ispas, let 7196, Ghen.
Stavnicul.
19., Urmeazd cdteva rindurI polone si
219. 7 Novembre 7197 (1686). Constantin-Vodd [Cantemir,
pentru Torna negutitoriul, epitropul CasdI Iorgl vame$ul $i a
guOnese luf, Lupa, fata lul Dumitrasco Fulger, in proces cu
fill lul Ro$ca. Dumitra$co ar fi vindut local disputat AlexandreI, sora lui Iorga Postelnicul. - CJrili,r rire, I, 20.
220. 1 2 Novembre 7198 (1690). Constantin-Vodd [Cantemir].

Apare la el Toader ardiman Postialnicul, fiorul luI

Io-

na$co Cdrdiman Comisule, cu Stratul Iura$co, al doilea Medelnicer, ginerele lui Savin, ci-ati fostu Cdmra$ la Ocni.

Aran' un zapis al luI Vasilie tjaur, -ad fostu LogofdtMare, cum la esiria lor din tari, cu Gheorghie Stefan-Vodd,
in T[a]ra Unguriascd, prilegindu-$i Iona$co ardiman Comisul,

tatl luI Toadir Postialnicul, cu Gheorghie Stefan-Vodd

$i

cu Vasilie (3aur Logofdtul, fdcut-ad Vasilie Logofdtul zapis de

danie si de mluire lui Iona$co Cdriman Comisul, fiindu-I


rupdneasa lui rudenie. Cellalt act li aratd Stratul Iura$co.
Domnul tine in sarnd c, dupd ce ad vinit Vasilie Logofdtul
ca Iona$co Crdiman Comisul din pribegie in tard, nu tine
satul nicI el, nicI Cdrdiman. Si ad traltu el in trd 20 et
ani, Ord la sdvr$1rea lor, $i n'ati mai luat acel sat, nicl nu
s'ad plins pentru aceasta. Deci se confirmd lui Iura$co. Ruff, 5.
.tn Bibl. Ac. Rom (12o/KLV). avem alt act de la asemenea mercenari
rominI in Polonia, datat : Dumna, 7237 (5698)
Eli Costandin feCorul lu Hagi Costandin di In Tera-Muntenesci, nepotal de sor lu Latcar 6oranulz, di zapis lul dLupacu Murgulet opnistru
precum, Intimplindu-se cu dumnealul bade Latcar boranul a mergere In tera
mo,chicesci la IIatmanul cizicescu, cercind slujbi si, trigind la Preda vitrsu, Piharnicul, care slujaste la Hatmanul di acolo, dicY, trecind pi aic1 pi la
Dumna, ni s'ai Intimplat masul pre nite sate de la Dumna, ci

www.dacoromanica.ro

mi

lul

48

DOCUMENTELE SEINTULUI SPIRIDON

221. cU Domnesti, letu 7200 [1692], Iun. 29 dn. 1Catrina

a rpousatului Apostol Catargiul, d un zapis luf Nicolai


Moreanul, pomenind in el pe lelel Alecsandra Sptroe, pe
dumnealu ginerele Iordachi Cantacozino biv vel Stolnic, si
dumnialui ginerele Sandulu Sturdze Postelnicul, i durnnealuT
Ion Iordachi Catacozino ftori Logoftul, si Ifiesi sn Iordachi
Catacozino, biv ftori Sptaria, si Ursachi Dimitrasco Postelnic.
Scrie si semneazd Ilie Catargiul vtori Postelnic. Frdte,sii, 8.
222. 7 Iunie 7200 (1692). Ion Iordachi vtori Logoft d
un zapis pentru IonsenI, (.< care sat im iaste si mie danie de la
dumneaei maica noastrb Alexandra Iordchioae : 1-a vindut
el lui Necula fiiul dumisali Iordachie Ruset, Marele-Visternic.
Poprica n r, II, 55.

223. Iasi, 31 Maiti 7201 (1693). Mille Racovit d un act penpocovniculifi la MiLuce, mn[n]du la camp, nu putem sti ce fel da omiini au
vault, i ali dat dd intr'o puc, 0 ad ucis p. bade Latcar 6oranul, i altu

nimic n'ail luat, fara o pereche d dasagi, carea in dasagi: all fostu i rand de
haina i salami da leY. Aa ttini .i m'irturisim cu suiletele nostre ; deci nol, fund
striml inteaceste tera st[r]iina, am nazuit la Murgulet, opnistrul, da am dat veste
dumnealuf, fiindu cretin di aY nostri. Niel el nu aria. Se strIgd moartea. E
ingropat acolo. 2 cal ad ramas la dumnealui opnistru Murgulet, sto pereche
liS sahadace co arcu galben, j o sable ferecata la sahaidace ; sSlitu 4 tiumabli0
de argint i un raftior purtat peste caaa, ad fosta poroca dumisale pocovnicule Baranotchie, care este mal mare aid, SS st la dumnelul la Murgulet
ohnistru aceste, pana ne va aduce Dumnezad ch. la fratii: dumesale, sl le
luom .. i am boat un cal roibu mard si un baemet negre unblator, pe care
cal am mersu CU cu fecIorul co Silion, cara all fostu slue. Badff Latcar, er
un cal murge i un cal ruibu, aceste cal e-m fostu luat not noptea da hi
stava lui Zarutche pocovneculul de la Stetin, gadin c dor i-om patrece, ci,
di vremal ce s'ad intlapat lntr'acesta fel, n'aN em ce face
Semneaza i Costandin. feeorul IIagiulul de la Boesti. Silon, netiindscrle,
am pos degitul..
Zapisul lw Kostanntin Czauszul pestro morte luy Laskar Czaranul

Mal curios e actul (iba, siII) din Vu April 7191 (1683), inchelat de un
dregator romin pe pamint strain, in Ucrama E o vInzare catre Ern Ilatmanul
Draghinicl din partea Todosiel Duducalcap, Innaintea unor Rust*, In Ticonovca., Marturf Itoc Clucer, pisarl, horodl, sotnici, Ivan Goguma ,,,oltuz de
Ticunovca, cu tot capitann.
1 in ms, 234 al Ac. Rom., fo 164, se pomeneste in secolul al XVII-lea Uil
Ratl Vatav., a &drift' sotie e calificata de lelea Ratoaln.

www.dacoromanica.ro

40

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA

tru Constantin Zbierea Logofet, Stamati Clucer, Gheorghe


Costin $1 Cogilnianul Vornicul de Nicorestf 0, ca s fac
Casynefl,
o hotarnicA lul eDeadiul biv Vel Sptariti
III, 7.

.-

224. Gloclenf, II April 7204 (1696). Monahul Ghelasie, tatl

luf Andronic si Stefan de Visterie, suprindu-se pe i s,


merge la Iordachi Stolnicul Catacozino si-I d mo$1a. Fiii
cer c s-f ertu $1-s nu amiastec singe strein intre dn$1).
El if iartd, dar Iordachi nu vrea s dea innapof zapisul. Vzindu-se btrn de dzile $1 slab, monahul declar deci acest
zapis nul. Semneazd $i Mitropolitul. - Dumesti, IV, 35.
225. 19 August 7204 (1696). Iordachii Catacozino biv Vel
Stolnic declard c a vindut o moar '<dumisale Cmra$ulul
Andronic . Semneazd Iordachi K. Stol.. - La 2 1 se judeca
pentru Slobozienf innaintea luf Antioh-Vod Iordache Catacozino

-aa

fost Stolnic-Mare, fi"corul rpoasatuluf Iordachi

-ati fost Vistiarnic-Mare. - Dzimeqa, I, 8-9.


226. 17 Februar 7206 (1698). Antioh-Vod arat cum s'a
infti$at Bic Catargiul bi.vVel Comis, ginerele lulIordachi Ruset
Vistier-Mare, .5i sc:gia lui, Safta, fiica luf Ruset, <nepoat de

fiici rpoasatultd Domn Dabijel-Vodd, $1 arat un zapis fcut

supt Dabija pentru o cumprturd de mosie la Piscara : satul


i era zestre lui Iordachi $1 giupneasf dumisale Marief,
fiica Dabijel-Vod[]. Domnul intreste posesia. -PiscanI, 9.
227. Birlad, Io Iunie 7206 (1698). Vasite Be$leaga. vinde
Serdarulul Costachi dof pa$ din partea mea din sliste, din
Coste$tf. - Piscaia, III, 7.
228. 4 Tulle 7208 (1700). Antioh-Vod d lui Macsut Vel User

o parte de toe <in hotarul domnesc al tirguluf Hrlduluf , pe


care loc it hotresc Alexandru Crupenschi, Vel Jicnicer, Dumitrasco pirclabul de Tirgul-Frumos, Gavril Luca Postel' La 1767 gLim, de alt neam decit Koglnicenii cunocuV., pc un Nic Le
cCog., biv Vol Pit (Bibl. Ac. Rom . ms. 7S3, P. 3 t Tot la Academic doc
129/LxxV1), se pIstreaz1. teAamentul, cu data de 17 Augut 725S. al lui Va-ile
Cogalniceanu (Kogi;D.) c4ltan. De i are acela.;,I nume i accia,1 boierie cu
, tatill lul Ienachi cronicarul, el e cleosebit de acesta, eScI are ca FIT pc Lu u,
Sandul, Catrina i Maria.

66549 Vol

V.

www.dacoromanica.ro

50

DOCUMLNTELE SEIN1ULUI SP[RIDON

nicul si Ursul cpitanul de Stefnest.


Copie.

- Cotnail, I,

4. --

229. C. 1700. Tofan monah, fior Iorgr Stolniculuf si a


Alecsandrif Stolnicesif, nepot IorgI Post. , d un zapis pentru
vinzare dumisale Mareluf-Spaitar Dedului, la Onceni, in
Tinutul Tecuciului. Ego P. Ioannes Battista Italus, praefectus

missionariorum catholicorum ritus sui, praesens quad supradictus monachus Ordinis S. Basilii donaverit generoso R.
Tociero seu Dedulo de Radulest manu ipsius possessionem
in loco. Ea dascal Steafan martiros >. - Cofme,stl, 21.
230. Ia0', 30 IanUar 72 0 (1702). Iordache Ruset Visternic
da < Ilianif Stolniciasii a rpausatuluf Iordache Stolnicul un
zapis pentru Iondseni, pe care I avea de la < rpusatul Io-

nit[d] Log., fiorul luf Toderasco Visternicub . - Popricani,


lI, 56.
231. 31 Ianuar 7213 (1705). Iordachi Toma Cantacozino Vel

Medelnicer d de stire lui Mihai Racovit pentru sate de


la mtusea noastr Catrina Hatmaniasa a raposatuluf
Velicico, -aa fost batman, partea mosuluT nostru Tomei
Cantacuzino, ci-aa fost Vornic-Marea si ni le-aa imprtit
vrul nostru, dumnealui rpdosatul Vasile Catacuzino, sC-au
fost Vornic-Marea de Tara-de-sus la dzilele Domnii Sale Ion

Costantin Duca Voevod. - Sirb, VII, ii.


232. Iasi', 26 August 7216 (1708). Mihai Racovit Care

< Maria Stolniasa , pentru o schimbturd.


233. 28 April 7217 (1709), < la Domniia a doa. Mihai Racovita, pentru dumneai Illana Stolniasa rpousatului lordache
Catacozino -aa fostu Stolnic-Mare . Iscaleste : cLupul Costache
Vel Vornic, nefiindu Vel Logf.
Breige,sti; VI, 22.

.-

234. 3 Ianuar 7227 (1719). Andries Razmirit d un zapis


vrului s0 precum, fiindu aciast lipsd mare de pinia
ea neavnd nici-o putere, si murind de foamea, cu ferneia
mea si cu copchii mei i o sor'a mia, i neavndu de ci sa-m
apuc, am vinit la dumnah, fiindu-m omul mea, si am cddzut cu mult rugminte s nu-m las e) s per ; de si durnnealuT, vaidzindu-ma la atta neputint, nu s'aa indurat s
m las e] s per de foamea, ci aa mrsu la Hagi-Ismail si

<

www.dacoromanica.ro

51

MATERIALE DE 1STORIE CULTURALI

me-a luat zdci lei cu dobancld, din dzeke] leI i r le pe lund,


$1 me-a dat ; pentru care pune zdog ocina In Todire$ti. Chilipaia, I, 26.- Zapisul pentru aceasta se afld azI la Ac. Rom.
El poart data de 7225 (1718), 3o Decembre. E Gavril Leaca
Postelnicul, nepotul Ro$cdf 6-aa fost Vistiarnic-Mare, vinde
nepotuluI s' < Ilie de Visterie jumdtate din satul Slobodzie
(Cirligdtura). Neavnd di cia md mai apuca ca sd-m unescu
nevoia $1 viata, $1 fiind $1 dator, e iard.$ am fostu cddzut la

dumnealuI de mi-aa luat banI de la Turd, de am dat la nevoile meale. Avea sord: Safta Davidoaia, al cdre fi se cherna
Ursachi. Partea vindutd < s'a ingrdit cu condeiul) in uricul
al lodtrn ). Marturi : Mitropolitul Ghedeon, Gheorghe episcop
de Roman, Calistru de Rdddutl, Orestu de Hu$I. ins pentru doi
vecini, anum[e] Goac $ $1 Andronachi, nu i-am vnzut, lar
alti vecini, ce i-ar afla dumnealuI acestor doao sdle$tI, s aibd
a-I lua dumnealuI de grumadzI, s-r stdpaniasc ca pe ni$te vecinl, c i-am vndut cu sat cu tot ; sd-s stie ). Mitropolitul
semneazd ast-fel : Ghedeon Mitropolit Moldovlahiii >.
235. 3 Iunie 7227 (1719). Familla Ro$ca dd. zapis unuivr.
er
I-aa luat banii cu dobnd4., de la Turd . .
de-$ pltiia cu
dajdele $1 nevolle lu . . . Strdngndu-1 $i pe dumneahil negutitorif de bani, e stilt a lua o mosie. - Chilipacz, II, 16.
236. Ia$i, il" Mai 7230 (f 722). MihaI Racovitd intdre$te luf

Gavril Miclescul o mosie la Oncani, pentru care el aratd un


zapis al Alexandre Stolniceasa, sora Iorga - Or,seni; II, io.
237. Ia$Y, 25 Maiii 7230 (1722). Hie Catargiul $1 Stefan Rust

da mrturie pentru un proces. Se arat cal un zapis aa petit


de VlharT cd.nd ati lovit pe pdrintele lor, pe Zosin Hatmanul

Cenu$i, tatd1 lui Stefan, facdndu un furtusag de ni$ti bani, $1,


prindzdndu-1, a fost caldzut la inchisor[e], lii temnita Suciave ;
apoi Lan pltit Stefan). - Bocigti, I, 62.
238. Ia$T, 30 Mai 7230 (1722). Mai mult'i boierf mrturisesc
c Pdtra$co Ba$otd biv Vel Stolnic $1 fratele lui, Toacler Ba$otd., biv Postelnic, fill lui Zosin $1 nepotii lu Pdtrasco Logofdtul, aa ardtat cd. Sandulub [fratele lori i s'aa timplat moarte
in tara le$ascd., fiind holteI, $1 dumnealor 1-aa comindat si
i-au pldtit $1 datorille lui ; iar sora dumilor sali Ilinca, rd-

www.dacoromanica.ro

52

DOCUMENTELE SFiNTULUI SPIRIDON

mdind sraci de parintl, fata Road iaras dumnealor, acestT


fratT, a grijit-o, de o a castorit-o si ail indzastrat-o ; si a
murit si ia, si copif n'a avut. - Bode,s12", I, 63.
239. 5 August 7230 (1722). MihaI Racovit intreste fiend
Cantacuzino, vAduva StolniculuI, BseaniI : e care acel sat i s'aii

ales in parte dumisale de caltra fii dumisale, ca s-li fie acel


sat pentru comndul dumisale, si inc si alt sat, anume din
parte lui Iordache Med., de la Tinutul unde i-ar plcia. .
pentru zdstrele (edit; avut dumneaeI de la printele dumisale,
Apostul Catargiul biv Vel Comis, si s'ad prp:idit la datorille
sotuluI su, lui Iordachi Stolnicul ; iar ginerile dumisale, Sarban Boteanul , etc. Bekent, 1, 3 2 .

.at. 240. II Octombre 723 t (I 722). Ea Iliana Logofeatiasa rpdosatului Neculai Costin, (data fostu Logof it-Mare, fata rpaosatuluI Ducf-Vodr, , arat c fratele ei, Constantin-Vodd, fu-

sese dator lui llagi-Osman, negutitoriului de la Enichiiii,


si-f scrisese ei a vinde ceva pentru plan. Scoate decI in viazare seisprezece Nei de vie la Cotnati, < la piscop, Am
a gunsu si la Marie Sa Domnul nostru Io MihaI Racovit
Voevod, si li-am vndut Mrii Sale, cate dzeci lei falce . Seinneaza "E)ivf koToOt-,-t4og si mai multi
- Cotizani, III, 13.
241. 17 Mart 7231 (1723). Boierif MoldoveI dau mrturie pentru o cumprtur, de la Iordachi Toma, a luI Ilie Cantacuzino
Vistierul. Cand ad cumprat hie Vistiarnicul aceaste sate, ail
fast Marie Sa Mihai-Vodi mazil la T[a]rigrad ; pre urind,

luind Marie Sa a doa Domniia, iar Ilie Vistiarnicul ail pribegit in T[a]ra Munteniasca si, temindu-s[] c-i va intoarc e
Mrie Sa baniI au dat pre sate, fiind ma! aproape rudianie
Mrie Sa lui Iordache Toma decit Ilie Vistiarnicul, intre alte
ponturf 6-ati scris la Marie Sa, pentru ca sd. s intoarcd s-s
1 La 22 Februar 7227 1719), acela.;:f Donau d5.1111 ordin prk itor la o jaltid
a Ehnel Logofetlasa a rapu,atultil Nicolal pre oament de acolo dela Cruce
inutul Putna]. doicandu ca i-au baut o bute de vin cand era eitanele, (Blue.
Ac Rom., 1o711,17III
La 25 Mart 7155 (1677), Antome-Vod intitre;te o mo?ie WI loan Costin,
tiul Marelut-Logofat Mir n (lb,/ , 44/LXXV Cf. Ist. ht. I wt., 1, p. 63 , III,
PP. 4S-9
L

www.dacoromanica.ro

06

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA

vie in t[a]ri, au pus $1 acestu pontu : ca O. iscdliascd Mrie


Sa inteacel zapis a luf Iordache Toma, sal nu-i intoarcd. satele ; cia Mdrie Sa n'ati avut cum face, fcind atite amiastecalturi in T[a]ra Munteniascd Lie Vistiarnicul, i-ad adeverit
pen scrisorf, precum si satele aceale i le va lisa, $i altele, cdte
i-ad poftit, numal sd se scoale sd vie. Decf, viind Ilie Vistiarnicul, a iscdlit Mdrie Sa $i l-aii lsat cu aceale sate, $i li-ad
tinut pnd ad muritu Ilie Vistiarnicul. lard acmu, vinind MJ.rie Sa Mihaf-Vodrd $1 cu a triia Domnie, cere judecatd la
noi. El expune cal, fiind Ilie Vistiarnicul pribag in TEa ra
Munteniasci, 1-ad lsat numaf sd vie, $i iard$ n'au vrut hie

sd-s asiadze, cia lards s'ad dus in T aira Munteniascd, cu


pricina nuntif -ad fdcut, $i n'ati vrut s maf viia, ce ad rd.mas acol, cu mare impotrivire Mdrii Sale luf Vodi) , Mihaf

&al banif giuprineseZ luf Lie. - BodeM II, 9. - V. [st. lit.


rom., tabla.
242. 7 Novembre 7232 (1723). Marie Hnculiasa face 0 yinzare. Sotul ef fusese dator la un negutitor turcu, ce-i zic Cuciuc-Murtazi. Rudele nu vread sd ajute. Decf, avanclu ed nisti

odoar a mele la acest Turcu, pusd zdlog pentru datorie me,


am fdcut cum am putut, $i i-am dat toti bani Dar nu dd
zdlogul, artind si alt zapis. E silitd decf a vinde mosia sa
care Domn. Copie. - Todireni., I, 22.
.

243. 15 Novembre 7232 (1723). Vinzare la Husdiani, in tinutul

Dorohol, care acest satu ad fost a unchiuluf nostru Wancului, ce ad fost cdpitan de drbanf, $i a frtini-sai, NI' Enachi. Pomenitd $i mtu$a noastrd Mariia, pe care ad tinut
unchiul nostru Hrincul, in zilele Mdrii Sale luf Vodd, la Dom-

niia a doua. Copie. - Todireni, I, 23.


244. Iasi', ICI Maid 7232 07241. Boierif moldoveni dau mdrturie

pentru pira fratilor Pdriu impotriva luf Gavril Miclescul Vornic,


e c.1 I trge la vecindtate $i ef nu-s vecini dumisale, cia sintu
vecini Mdrii Sale, dupd Toma Cantacuzino. Gavril arat. Te,
%find pe maica dumisale Vasilie Logofaul $i, clupd moartea
luf Vasilie Logoftulul, lard' Dumitra$co l'2aurul, -ad fast Logofit-Mare, fiorul luf Vasilie Logofituluf, ad lipsit-o din satul
ttine-sdd, din Hlduciastf, ca diiata ce-f fcus e] tatd-sd, $i,

www.dacoromanica.ro

54

DOCUMENTELE SFINTULUI SPIRIDON

neavind nice vezetei pe cai, atuncia, ca s vie la Micliasti,


atuncia ad fost tatul acestor oameni, Tinasie Prid, holtei,
acolo, in Hdlduciasti, si, intrebindu-1 cie flan- iaste, el ad dat
satn. c iaste Ungurian, si asia I-ad nimit pe cal, de a

vinit cu maicd-sa la Micliast. Alt! marturi zic a el era vecinul luf Toma, dupd moartea cdruia, neavind cine

spre-

jiniasc pe cameni, s'ad rsipit toti in toatea prtile: unif


in Tara Unguriased, altif printr'alte prti, altli pin tard aicie,
si de atuncia s'ad rzletit si Tdnasie Prti, tatul acestora.
Se decide s jure ei la sfnta besearicd: merg, in adevr, la
svra-nta besearicd domniasci, la Sti Nicolae, dupd obiciai,
cu Vornicif de Poarti, de ad urat. Domnul hotdreste in
folosul vecinilor. -Bodgti, I, 67.
245. Iasi, 16 Septembre 7233 (1724). MihaI-Vodd d Un zapis,
impreund cu boieril si : Dumitrasco Rcovit. Hatman, Ghiorghie Mitropolitul, lije Catargiul Vel Log., Constantin Costache

biv Spdtar, Ion Neculcia biv Hatman, Iordache Cantacozin6


Vel Vistier, Iorclache Cantacozino biv Medelnicer-Mare si
Nicolae Jora Postelnic. - Popricanr, I, 41.
246. 21 Octombre 7236 (1727). Grigore-Vodd Ghica, pentru
Silion, Curtian de Cmar[a], ot Tutova. - Bdce,str, 13.
247. i8 Iunie 7239 (1731). Mrturie de la mai multi oameni,
intre cari ,Serbul, ScArlat, nepot Rustoc, copil in cas,

pentru niste mosii la Cotnar. La vremea cind ad fost stAd Iuat brazda in cap si ad
purees de ad artat hotarul
Drumul cel mare a Cotnariulu, ce mergi la Roman, din satul Crjoaii
. Putul
pinind Ursachi Vistiernicu .

. . . Feltin Dorcos . . . Moilita LupuluI Besit, ci


zici c ad fost vtman in Corjsti, cind stpine satul Ursachi
Visternicu . . . Via Isdcescului . . Fntna Herdi. - Cot-

Frnculul

nar, IV, 1.
248. t CU sisze6 de galbin unguresti sintu dator dumisal[e]

bad loi Necula Ros[e]tu, biv Vel Log[o]fetu, si m'ati


cum sint in tar[],
trimt dumisale intr'u[n] loc de tar[], si
s mi e scrisoare ; si pentru credinta amu iscalit. U Brasd.

Catrina Spat. 7240, Ap. 21.


turul. - Popricant, II, 59.

Pecete neagrd, cu vul-

www.dacoromanica.ro

MATER[ALE DE ISTORIE CULTIMAL

55

0 249. Milostiv[e] $i lurninat e Domnea, sl fii MArie Ta s[d]ndtos.

t Alta, facu $tire Mari Tal[el pntru rdndul unor omen Si]
a dumisal e lui Iordachi Pah., de Pscan[i], ce s'ati sculat
cu prd de I-au sor[o]cit la Divanul Mrii Tal[e , dzicnd c
nu sint vecin 1 ; de car[e lucru vei $ti Mdrie Ta cd e, rd.mind mic de pdrintre], de tatd, am crescut in casa dumisal e]
Iordchioe Vistiernices il cei btrni ; car el mi-aa fostu mie
mo$ e] $i lui Iordache iar mose ; si vairsta m este de $eidal.,

de ai, si i-am apucat pe cei ominnil tot in sat, etc'. 7240,


Iuni To. Robul MAri Tale : Ion Neculce Vel Vornicu.
Bldg-evil', VII, 4.
250. 12 Mart 7241 (1733). Ilinca Hatmdnias[a] rposatuluI
DurnitrascoRdcovit, ce an fost Hatman >, d un zapis pdrintelul
chir Anton Mitropolit trdi Semneazd Ilinca Cantacozino

Ht. ) 2. - Popricani", I, 42.


251. Ia$I, 15 Ianuar 7242 (1734) Cdtre Andronic biv Cdmdras,

pentru niste vite prinse. g$i acei oamini ar fi mdrsu la casa


luI mai in trecute dzil e , $i i-ar fi suduitu $i fimeia, $i i-ar
fi fdcut mare ocar[ , nefiind el acas , i mai jaluit cum ar
fi mncatu porch' lui Racles nisti pasdri de la casa luI si ar
fi mn : si ii clal de grii tot mascuriI lui ). c e )rti", 16.

252. 15 Iulie 7243 (1736). Constantin Mavrocordat arat cA,


inteun proces, a scris o carte la fratele nostru, Domniia Sa
Grigorie-Vod[al', di-aii chemat fat d pe acia giupdnias. : i-a
venit $i rdspuns. - Duniqtr, IV, 43.
0 253. 6 Iulie 7245 (f 737). Ion Bldnariul, ginerile Crstii Bldna-

riului din Iasi, d zapis luI Costantin fiorul lui Timu$

nevoia de tridzfici de lei, bani noi.. Cere imprumut,

Are
.51

>u Id. din lap. II, p. 332, unde s'a tipnit


3 V. restul in A) ch. sac. ,rt
scrisoarea de d. I. Tanoviceanu. N'am copiat.o Intreaga. socotind di, In acea
edi0e, b'ail Ostrat toate particu]arit5411e de grafie ale originaluluf Mai adaug
cu e scris, ca i alte acte ale lui Ncculcua, pe o band lungarem de
hIrtie Cronicarul, care sum f arte urit, cu liter midi', Indesate, bpsite de
ori-ce elegant, a fcut atcl sfortaff de caligrafic.
2 Ilinca era fata SpaaruluI Mihai Cantactuino, din Tara-Romilneasca Pentru pribegia oului eI In Ardeal, v. doc. 110 LXXII al Academiel Romlne.

www.dacoromanica.ro

DOCUMLNTILLIt. SPIN:a LUI SPIRIDON

m'am apucat s-I dati la Sntd-Mrie Mare, banii fr dobnd.


Maica lul e Paraschiva fata luI Enachi, fi6orul Prvuluf
Vtavului.
HrIteni, I, 4.
254. 15 April 1740. Nicolae Con'. de Ros', biv
Logf.
d un zapis lui Iordache Cantacozino biv Vel Sptar,, pentru

IonsenI. - Popricani, II, 57.


25-54 N. Conte de Rost ctre fratele
; < Brasov, Mahl
lt 1740. < Cu intorcere dumnei cumnate Catrinel Spdtresei . . iat trim4 dum. prjitore de cafe, a$dzatd bin[1]$or
ri cutie. Hamourile 'Meal or veni negre$1t, pentru cal* nemteste.
Ajutndu Dumnezeu, peste cinci-$ase zile vom s mergem la Snarl,
s [ne] inchindm Mdr. senInatulul prir-qep, ce, acole fiindadunare
mare, voi sli in tot chipul, ca doar $1 al gsi mal pe pldcere $1 de
ticnd. Dupd aast a] fac $tire dum. c iat, inbulzindu-m strmtore vreamii, de vream e ce, cum s tria$te pe aice $1 ce scumpet e] iaste, vei intlege $1 den dum. cumnata, am vndut dum.
unchiuluf Iordache Cantacozino Spat. mo$de mea den Iond$ni,
pe apa Jjier, care $tif dum. cd-mi iaste si mie danie, iar den
o

neamul dumneluf mi-au dat pe dnsa galbeni ungurestI 100,


care banI 1-am i luat deplin $1 tocnia, duip[ cum arat zapisul meil la mna dum. ; ins, fiindu-c ace mo$e (dup A]
cum im spuse durn, cumnata) a fast fcut schimbu - Dumnezeii s-1 pomneasc - tat nostru cu alt rno$de a dumnelui, $i den pricina vreamilor a rmas $1 pn acum scrisorile
mo$11" la dumnevostrd, acurn dar s le cdutatI $1 s-I
dat dumisale toat[e acele scrisorf, de vreme cd dumneluI
iaste stripAn acelei mosii cd., nice s'ar fi czut altul, fiind
iar de la ndamul durn. Ce dar v pohtescu fr de alt cuvint

aceI

sa prelungiri s-i

dati scrisorile, ca s nu md supr, de

vreame ce i-am vndut-o cu tota voia mea, $1 am luat $i toti


banii.

Contesa mea, cumnata dum., s inchin dum. cu

frtasc dragoste, rugndu-v den ceriii toat e] cele fericite ;


dum. cumnatel i rug-am fericit sdn,d]tate; pe nepot[i]ca Zm-

rgdita dulce o sdrutm,

$1

iar rugdin dum. de frtasca

cutare.

P. S. Iar, dup frtasca imbra$are. Cela ce ii trecut[elle


cu frgeaasc cowidentie am scris dum. asupra haluluI

zile

www.dacoromanica.ro

MATERIALE ns ISTORIE CULTURALA

jV

meti, iar i le aduc aminte, si te rog s le socotestf frdtdste


si cfestineste, nedejduindu cd nu ma' vet socoti nice pe mine

de tot instreinat de cele pdrinteaste, de md cunostetI de


frat[e], dupd cum si cu dreptate iaste $1 strdmtorare halulul

me trebue a v pricinui faternam compassionem, ca s


nu-t dai pricind de a intdrta driapta CeluI de sus. Si iarta
de supdrare i m rog de rdspunsu far de zdbavd. Scumpete de
pe aice $1 ce fel md lupt, veI intdlege rug pe largu der,a]
dumneif cumnata Spdtdreasa.
CinstituluI si al meld pr-iubit, dum. frateluI Costandin
Rost, V' Vornic, cu cdzuta cinste 51 fericit sdn d. tate. La Iasi.,

- Popricant, VI, 441.


256. Brasov, Av. 19 dn., It 1740. < N. con' de Rost, biv V'
Logf.) , catre sord-sa. A primit seized de ughI, erdmdsita

pretului de pe mosde, care am vdndut dum., si iat trimit


dum. si zapisul. Contesa mea, cumnata dum., multumeste
forte de neuitare, $1 s inchind cu frtdascd dragoste ; i dumisale nepotuluI Costandin i ?I rugdm fericitd sdn[d tate, $1
multumescu de ciubuc ; si mal rog- si de ceva tutun basmaghiubec ; i dumneluT incd sd-m poronciascd ce ar pohti den-

tr'acoce, si vof face datoria. P.S. Soro, m rog s nu md il


cu vin ros de CotnarI. CinstiteI si pr-iubiteI meale ca
o soru, dumnei veriI Catrinel Pdscdnitd, Cantacuzeni, cu cazuta cinste, la Pdscani ... - PopricanY, II, 14.
257. 26 Octombre

Evdochie monah, care Stefdnit Rust


Vel Logof. (dum. verib). Pentru mosia Iondsesti, care eu
am cumpdrat-o de la dum : bade Niculai Logof[d't, fratele
dum cdndu am fostu in Tara Unguriascd, si mi-aa dat dum :
$i zapisul dumisa][e] cel de danii, si am adus $1 carte de la
bade NeculaI . - Popricani, VI, 146.
258. 2 August 7249 (1741). Dania Ordsenilor de cdtre Gri.
gore Ghica. - Oreqani, LI, 15.
259. 2 1 Octombre 7250 (1741). Constantin Mavrocordat confirmd. Popricanif dumisale Catrinil Sptdroia rpdosatuluf IorI 0 scrisoare ctre Doran, far data, a 1u1 KwyszowrIvo; llarl/PIO;
(Rol/a/1r, 1, 75)

www.dacoromanica.ro

%Z.

;5S

DOCUMENTELE SFINTULUI SPIRIDON

dachi Cantacozino Spatar. Sd poatd olua de-a dzeace din


pane, si din fneat, si din prisd cu stupl, si din tot locul, cu
tot venitul. - Romba, I, 73.
260. 12 Decembre 7251 (1742). Sandul Arapul d'a un zapis
agiuptinesdI Catrinii Stol. a rdpd.usatuluI Iordachi Cantacozino . - Blage,sti, IV, 37.
261. 13 Iunie 7251 (1743). Toder Stirce Vornic de Poartd.
dd.' o mrturie : se vorbeste de o taind din Trgul FniniI, de

unde ati perit. - HrIleid, 15.


262. 20 Octombre [7253] (1744). Raport care Domn din par-

tea unor boieri insdrcinati- ca s mergu la CotnarI pentru


a alege un loc din hotarul acelui tdrgu, carea a ddruit Md.riia Ta lui Tdbdrtd Jic. si sd ldsdm si tdrgovetilor pentru
hrana lor. in hotrnicie : e es t ea destul cd trecea peste Dumbrava-Rosiia>,. Urmeazd expunerea amdnuntit a VorniculuI
Domnesc, ce fusese trimis, impreund cu Pilat Medelnicerul.
Se adund, intre alt1 oameni : gsi Feltin vdtavul de viiali din
Cotnariii, si Sava Negrul ot tam ..., si lands Ungurul ot tam;
el' arat care-I locul gospod. Se noteazd : drumul pd.rdsit,
via Rddutilor, gun drum pdrdsit ce sd dzice drumul Stefdinestilor, drumul cel mare ce merge prin Dumbrava Rosiia, thdlesteul luI Ureache. - Cotnari, II, I, 2.
263. 9 Iulie 7253 (1745). Ion Nicolae-Vodd pentru un proces,
relativ la Luceni, a luf Ionitd Loiz, zdt SanduluI Mane,

carea acel Sandul Mane ail' fast nepot Berdif, staroste de ne-

gutitori. Se citeazd si o mrturie de la Axentie Uricar. Lucent.


264. 30 Octombre 7254 (1745). Ion Nicolae Mavrocordat du-

misale Spdtdroai CatriniI a rdpoosatulul Iordache Cantacuzino,


pentru satele Popricani, Uricani, Iondseni.-Popricani, VI, 147.

265. 27 Iunie 7254 (1746). Ion Nicolae-Vodd, pentru Ion


Aga. Se pomeneste Mitropolitul Nichifor. - Popricani, I, 43.
266. 13 Iunie 7256 (1748). Judecat. Se aseazd fat in fatd
numele pdrtilor supt datd.: Iun. 13 d., P 7256 ; apoI mai
jos se aratd ce s'a cetit. Urmeazd decisia $ i semndturile. Stavnic, 8.
267. 31 August 7258 (1750). Hotdriturtde mo0e.P omenit:
www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORrE

ULTURALA

39

Moiseid Cucoranul biv Vel Pitar, care e in legdturd de


famine cu UO anume Cracatitd. - Stavnic, 9.
268. 6 Iulie 7259 (1751). Constantin Racovit ordond. luf
Tanasie, dpiv Cdm ras de izvoade, a merge la CotnarT s
hotdreascd niste loc luf Stefan Bosie, Camdiras de izvoade. Cotnari., II, 3.
e 269. 25 Octombre 7264 (1755). Matef Ghica vede hrisovul de

la Grigore-Vod gscriind cli, viind tulburare Moscalilor asupra tdriT, dupd ce ad luat Ilotinul si Mdriia Sa au ldsat
cdimdcan si purtd.torid de grijt de trebile tdrif pe rdpousatul Sandul Sturdza Vel Logf., impreun cu aIi boeff, $i pogordndu-sri] Mineh feltmarsal cu toate ostile moschicestf pdna

la Iasi', apicatu-l-a0 pe dum : cu mare strnsoare de mare


somd de bard, ca sd.-T d si pentru zaharelile de triaba osth ;
pnd 5i eczdcuti, adicd strajd, i-ad pus la casd. 5i, fiind dumnialuf invdluit in poroncile luf, nu s'ad putut cduta de nemicd, ca s mistuiasc dinnainte ostif ; $1 i-au luat toate bucatili : epe, vaci, bof, of si banf, incd si casa la tall, unde
era sidere dumisale, i-ad prdidat, si, neddricld vreme pdrinteluf
Dumnii Mele ca s facd dumisali vr'o chivernisald pentru

ace pagubd, precum cu dreptate s cd.d, de vreme c dumnialuf ad fost ardtat driaptd slujbd Mdrii Sale si tdrif, ad
socotit Mdrie Sa, c, fiind Gheorghie Isdcescul hain, $i au
fdcut mult stricdune tdrif, si banf domnestf incd ad luat
din slujbe, si s'au dus cu Moscalif , - if d satul Ord$eni al

acestuia. -Onen 2,

I, 14.

270. Roman, 25 Mart 7264 (1766). Constantin Racovitd. Si,


viind Domnie Me de la Tara-Romniascd, iardis cu Domnie

tdral Moldovif, $i condcind in trg, in Roman, ni-am instiintat pentru locul de la Hrld, ce e domnesc : aata cdmpul,
cat 5i la pddure, si cu vadurf de morf in apa Bahluiuluf, 5i
cu vatra trguluT, $i cu bisdricele cele de piatrd. Le dd rndnstirif de la Zagavia (') I. - Cotnaa, I, 5.
I La Bibl. Ac. Rom., doc. 156 Lxv, se pLtreaz scrisoarea, anted arh cu
cite\ a lunI. a loi Racoli0 ca"tre episcopul de Roman Ioanichie NoI, Co,tandia
Thhail Tehan Racovit VOCN oda, bj, m[i]l_o],t-Ln] g_or,sp o jd_a]ra zemla da-

www.dacoromanica.ro

DOCUMENTELE SFiNTULUI S.PIRIDON

CI)

271. 14 Octombre 7265 (1756). Constantin Racovit cdtre


Toader Buhus Postelnic $i Simion Che$co, uricar, pentru ca ei
s hotdreascd un loc la 1-lir Ida de al lui Alexandru Sturdze.
Cotnari, I, 6.

272. 3 Novembre 7265 (1756). Mdirturie pentru un hotar la


Ilrl. Domnul dase locul < sfintii mndstiri Precistif, din trgu

din Roman, ce iaste zidit din temelie de Mdriia Say Se pomenesc : schitul ZagaveiuluTY $i Lupul $oltuzul de IIirlaii,-

Cotnarl, I, 7.
273. 26 Novembre 7265 (1756). Constantin Racovitd dd Precistef din Roman vatra tirgului Hirlu. - Cotnari, I, 8-9.
274. 20 Februar 7265 (1757). Constantin Racovitd arat
despre mosiile tatalu sdu, < afard din mo$iile &a afierosit Marie

Sa la svnta mari rnn A]stire Sinae

Crdmile cele de piatrd

de la Cotnarin. Care mo$ii mai sus araitate ail fost dreptia


Mdrii Sale rdposatului fericitul intru pominire pdrintele nostru,
de pe mosul Mdrii Sale Toma Cantacozino Vornicul . . dup

cum pe largu aratd scrisorile vechi $1 hotarnicile ce


hotdrt . . la a triia Domniia Mdrii Sale, de Stefan Luca
Vist., $i Stroici Spdt., $i Avxintii Uricarul, $i Vasile Popa
Uricaruly. Constantin aminte$te cd a intemeiat mndstirile
din Roman $i Focsani. Li dd mo$iile rdmase de la Mihaf.

VoddI. - Copie. - Srh, VII, 14.


275. 1-i Ianuar 7266 (1758). Stefan Bosii, biv Vel Jicnicer,
h[iscon. Cmstite i de Dumnezeil nibitormle 1 al nostru iitru IIristos duhovmcescu printe, Svintila Ta chir Ioanichie. episcop al svintei episcopil Romanulus. cu i,ascl cazuta evla% io Inchinindu-ne, sArutrn deriapta SN intii Tale
Carte Svinth Tale. ce ni-ai trimis. am luat i, ma:L. Intg, intalegand pentru
fericita sanaate SA intii Tale, ni-am bucurat foarte. multumind milostibunii
intda Ta ca de a purure
Nulta Dumnezeu pentru care iar6 poftim pe
adeas'ai-ori S lin ne lipasc7t clrnle SNintli Tale, ca s6 ne ntiinm pentru

bnii/ si fericitti s5.natate SN intii Tale ,


anil S%nitii Tale de la Dumnezen
a:I fie multi zi fericiti. Oct 27. 1755. Al Svintd Tale ca totul Intru lIristos
dulloNnicesc Rill 1.0 CO3tan Irn Foeve i i .- in Arch. Sf. Spiridon, Cotnazr, 1.
1 5, se alibi i o chitanta de la Ioanichie de Roman pentru Goo de stupT cpaati
iii schimb pentru locul Orgului Ilirild
' Dc N atra IlriRuIni, dat:i celei d'intillu, se ocupli Domnul i la 23 Main
7266

175S .

www.dacoromanica.ro

MATER[ALE DE 1STORIE CULTURALA

pentru o danie ctre Sf. Spiriclon a locului din CotnarT, ce i

s'a dat de Constantin Racovit in schimb cu o mosie a


noastrd, anume Ttrasii, de lngd trgul Botosenilor, ce
s'ati dat de Mrie Sa tridnastirei sfintului ierarhu Nicolai, de
lngd. Boto$ani, fiind-cd este zdit pe acel hotar de mosii

a Ttra$ilor.. - Cotnari, II,

5.

276. 17 April 7266 sau 7267] [1758 sau 1759 . Catrina Spatdrea,s a] catre Mitropolitul Iacov, pentru niste locuri la Cotnari.
Dar sdnt oamenT mai bdtrdni decdt mine la Cotnar, $i or fi $ tii nd

hotardle, cal in hotarul Ceplenitilor nu iaste nutnaf o sliste,


ce snt multe slisti, care le va ardta scrisorile ce snt la
fi-meu Costantin. lar pe mine, in carte cea de blstdm ma

rog, parinte, s nu m pu, c mila, parinte, de acumu mo$iia

trebuia : miia

nu-m

m i

rebuia tref cotT de pa-

mnt, unde mi i-a orndui Dumnezdu. si md rog Sfintii

Tale, pdrinte, pe mine in carte cea de blstdm s nu ind


puf, ca e astept de la Sfi iiia Ta bl a goslovenie, iar nu
blstm
Ca eu sd. $tif Sfintiia Ta $i aasta, c pentru
.

voia feorilor nu-m voiu pune sufletul . - Cotnarz, II, 7.


277. 24 April 7266 (1758). Scarlat Ghica ordona o nou
cercetare pentru jalba lui Stefan Bosie Jicnicerul. Calugril de
la Sucevita hotdresc o bucat de loc ce au acolo la Cot-

. - Cotnari", II, io.


07278. 23 Iunie 7267 (1759). Mrturia, prin diiat, cdtre un fi :

<cd p tot fiorif mei i-am inzastrat cu ceIi ci mi-au dat


mna, $i i-am cdstorit, cum $i cu feti, iar asemine ; iar pe
fli-me Andriiil nu 1-am inzstrat niel cu un cap di at, nici

cu strai, nici cu viti, nu i-am dat, nici mdcar un vitel , iar


casi a muncit de-avaloma cu ceialalti fiori, cum $i, daca
s'ati cdstorit, m'ati pltitu di la un Turco din Hu$, di patruzdcf $i tril di leI, $i eu nu i-am mai dat innapoi niel un
ban; apof, zdcbindu-mi unif $i altii $i, eu inc temndu-m
de Dumnezdii, if da ocind. Scris innaintea preutulu, Paharnicului Safta, lui Ioni Mrzac si Jul' loan Be$liaga , precurn $i a until' Stolnic. - Rofiefti, VII, 12.
279. r 5 Mart 7270 (1762 . Ioanichie, episcop de Roman, catre

loan Cantacuzino Vel Vistier. Constantin-Vodd Racovita a


www.dacoromanica.ro

62

DOCUMENTI LE SFINTLLUI SPIRIDuS

dat loc la Hirld, impreun i vatra trguluf >, care mna'stirea Precista din Roman. Aceasta face schimbdtur cu boierf
vecini. Pecete cu mitra, crucea si legenda lIo k. Ep. Rm.
Stefan Buhdescul Vel Comis scrie. - CotuarZ. I, 14.
280. 8 April 7271 (1763). < Egumenul Visarion ot Zagavei

ctre egumenul de Sf. Spiridon, pentru o vinzare de vie. Cotnart, III, 15.

281. 8 Decembre 1766. Grigore Alexandru Ghica d un


privilegiu mndstirii Agapia. - Chipercva, I.
282. 29 Mart 1774. Niste boierinasl scriu ca.tre Ioan Canta
Vel Vistier. Un fiu al lor face greself fata. de Vistier. Pentru
hatrul boierilor a fcut mild si li-a0 priitnit iars supt mila
dumisale, ca s fie la Vistirii. De acum innainte, el se indatoresc a da sama despre dinsul. - Rumbata, 20.
283. 1774-7. Grigorie Ghica. Vznd Dumniia Mea c orasul

acesta intru sine nu are api din destul ca s fie pentru indestularea norodului, si fiind pain la atta de isterisit orasul
acesta de indestularea apef..., avind Domnia Mea rvn ca
aceaia ca s impodobimu si s imbogtimfi a6astai politie cu
indestularea de apd, afard din apa ce s'an adus la mndstirea Svintului Spiridon, s'ati adus i alt api, deosbit, la
svinta manstire Golde... Fiind trebuint ca sa-s scoat hazneaoa de la Gole afar la ulitai si nefiind loc, ci loc de
cas cu pivnit de piatr al lui Panaite negustorul, si pn
in Ulita cea Mare, ce merge la Trgul Fdinif ), l iea in schimb
pentru mosia Bltile, fiind domniasc si pustie si nefiind
data nimruI, s'ati luat supt stpnirea Domnii. Se intreabd
oamenii din sat, intre cari 4Apostol Porcos, biv Stegariu.Slobogia Beiltzlor.
sg 284. I -la Ianuar 1776. Grigorie Ghica.

Socotit-am si aceasta

ca s deschidem si s facem si o fabric de scos postaid,


.
pentru 'Ca mai multd eftintate a lacuttorilor
tril acestie, si
s rmia si un locru de pomenire pmntuluI acestuia
Alege ded loc la Chiperesti, ccu moar in Bahlui. Da'
pentru sat mndstiril Agapia dou dughenI in Trgul de
sus si o sut de lei pe an, de la Sfintul Spiridon. Pe care
loc Dumniia Me nu putind sum de banI am cheltuit, de s'a
.

www.dacoromanica.ro

MATERI1LE DE 1STORIE CULTURAL

63

fcut fabrica $i s'ag gait cu tpate cinille cele de trebuintd,


pentru lucrarea postavulul, aducnd me$terl, oameni streinI,
dintr'alte prtl de locuri, cu multd cheltuial, Afierose$te fa-

brica Sf. Spiridon, cu toate ergaliile el 5i acum, in noua


Domnie, d $1 un act solemn. - CIzzperqtr, I, io. - V. Hun
muzaki, X, pp. xxxvi-vii.
285. Ianuar 1776. Grigora$ din Talhresti vinde ocina sa,
inlturind pretentiile unef rude : s nu i s tie in sam[d], cd.cI
91iriiac este fcut in curvie cu moa$a noastrd gupnias[a] lui
Ionasco Cdpitan din CurtenI; dupd ce a murit mosul nostru
Ionasco, al optule an 1-ag fdcut pe dnsul, si Dumnezai $tie

c pe tatu nostru 1-ag prddat-$ugubinari pentru fapta maica sa, de n'ag rdmas cu nimic. - HriNtr, 22.
286. 2 2 Novembre 1776. Zapis care Iordache Cantacozno,
Jijie, cdruia i se

biv Vel Stolnic, pentru satul Liesti pe

vinde pe ulita PoduluI Vechiti o dughiand de < Iosaf Cantacozdn6.


Popricani, I, 17 .
287 7 Iunie 7288 (1780). Zapis. S'ati fdcut o moarte de orn
pe ace mo$iia numitd Turce$tii : ail apucat Arrnasii pe acest
mai sus numit Irirnie Misaiu $i, ducndu-1 la Ia$, 11-aa dat
platnic ca s plaiteascd moarte de om $i, neavind banI ca s
pidteascd, ag dat o parte de mo$ite . - Oncegt., I, 7.
288. 19 Mart 1782. Testament al lui Sandul Ilie Catargiu biv
Vel Stolnic. De la cdiugrul Movila, pentru facerea de bine
-ag avut de la mine, trgdnd pentru dnsul mult. suparare
$1 cheltuiald, $1. putin de nu m'am primejduit $i cu urgie

domniascd, pentru o pricind -ati avut el in vreamea Domniel rposatuluI Costandin-Vodd Racovit, $i aid scdpat cu
fuga, luind i cal al meg $i un iamarluc de postav, $i am
rdmas eg in urgie, in locul luf. Pomene$te $i via luI de la
Tife$tI, ce o are de la episcopul Leon de Roman. Mentionat
$i fratele lui, Neculai. Are ca sotie pe Catrina Donici $i, din

alt cdstorie, un , Filip. - V. Documentele Callimachi/or, regeste de documente interne.


289. 1783-1786. Locuitorif din Hirlal aratd. ce ag ptit de
la Constantin-Vodd Racovitd. Supt Alexandru Constantin
Mavrocordat, vatra tirgului se vinde de Sf. Spiridon unor
p

www.dacoromanica.ro

64

DOL.UMENTELE SFINTULUI SP11ODON

Greci, $i acel Greci, supdrndu-sd de adetid, fac jalbd la


Iasi. Se ncheie o mnvoial cu totl, < din vatra trgului si din
mahalale, s aib a da la mndstire cdte zdce (Dc ar curat

pe tot anul, $i cu altu dar sd nu

fit suparatI intru nimic,


nici o odatd, fdr numal dijma din tarini, din vii, livezi $1

stup1, dintr'altele ce vor face mosila tdrgului, sd de deosebity.


La 2 Decembre 1783, ei cer confirmare. Fiind-cd cei mai
multi din tdrgoveti de acolo afld in mare lipsd $1 sdrdclia,
trdind la un ice gred ca acela, li-ad cdzut cu asupriald a

da si adetiu ). Urmeazd un act din 2 Decembre. - Cotzzart,


I, iS.

290. 21 Novembre 1786. Epitropif Sf. Spiridon cdtre mnd.stirea Zagavia, pentru mo$ia Hirlduluf, unde $ischitul are doudzed' de q3dminturf loc $i doudsprezece fdlci de fin : se face
un schimb. Asemine scrie $i carte epitropilor. Amfilohi episcop
Hot[inului]. intr'aast scrisoare sint iselit Prea sfintit Mitropolitu si epitropii Sf. Spiridon, di pi carl s'ati fd.cut $1 hrisov domnescd> . - Cotnail, I, 21. - Cf. Ist. lzt. rom., III,
tabla.
291. 18 Novembre 1787. Declaratie de la cdlugdrasii de la
schitul Zagavii, ce esti n Tinut Fldridulut , pentru locurile

de cimp $i de pdclure, ce schimbd. < Si, fiind $1 noi lcultori cu petrecire la acestu schit, vdzind vointa cdlugdrasilor, m'am isclit. Amfilohil episcop HI() L inulul]. Ed staritul de la Zagavii, ermonah Daniil. Senineazd si cinci cdlugdff. Confirmd Leon Mitropolitul. - Cotnall, I, 20.
292. 2 August 1787. Alexandru Joan Ipsilanti cdtre Iordachi
Canan biv Vel Pdharnic $i Enacachi Calhnah biv Vel
Pdharnic, ispravnici de Hirld. Pentru jaloba tirgovetilor de
acolo contra luf Gheorghe Meari-Acre, ce are cumpdrat venitul mosiei cu anul, de la Svntal Spiridon, pentru cd nu-i
ingdduie sd-$ pascal vitele la ima$ul trgulut, care este in curca n ima$ul targului, ate unamezi$, etc., $i s'ad scris .
doao, ce vor fi pentru hrana casdlor lor, sd se pd$uneazd,
iar cei ce a herghelii $1 alte vite di negutitorie, s $ cumpere ima$ pe alte mosti Epitropir aratd cd tirgovetii tree
dm ima$ $i in fdnat > . S nu se admita aceabta.
.

www.dacoromanica.ro

65

MATERIALE DE I..,TORIE OULTURALA.

293. 25 August 1792. Dup legraura pdcei ce s'ad fcut


intre aceste clod. imprtil : Rosie si Poarta Othomani .";a.scd,

finid slobozi totI de optie a merge cu lcuinta unde vor voi,


dup'ac e. voe, mergnd $1 eS cu toat famelie m, de m'am
aydzat in trile imprte$tif Mrifi a Rasiel, un pribeag vinde
la Sultan-Mezat, pentru 60.000 de lei, averea sa luI Constantin Zatichie Medelnicer $1 luf treti Comis Constantin Urechi.

- Todireni, 39.
294. I I Maid 1793. Mrturie cdtre un proin dichi. Fiind
eu cu tatl mied la adunat fn la delul lui Ttar si aseznd di
amizizi, aS maI vinit cdtva oamerff de vorbd. ; spun insu$1
tatl mied celorlanti omen! c, slujindu un fe6or a ChiriciI
la Scrlatachi, aS fostu cherdut doi telegarI, $i temndu-se
c l-or bat el, ad fugit, $i pe urmd ad gsit telegaril, si Scdrltachi acmU stdpneste atta mo$ie a Chiricil. - Ro3s-ie,s77,
V, 20.
b 295. Dorohol, 18 Februar 1797. Vin Costachi Ghica Hatmanul si Andrei Holban biv Vel Stolnic, epitropi a! bisericif din
Herta, metoc al celei de la CurU-Cesm de ling Constantinopol si arat ce daniT are : ,(o dughian de scndurI pe
$i alt casd, de scoal, lngd bisericd, f
roate miscaoare
cut iar$ cu banii bisdriciT
Scrisoare luI Nicola! starostele de cibodati, cu toat briasla cibotarilor din Herta [druite in 1794 .
mortasdpiia trguluI Foc$am . , ale dooizecI si patru ban! de toatd vita: cal, iapd, bod, vac, ce s
va vinde intr'acel trg ; care venit, mcar c ati fost a vmi
domne$t, s'a dat ora$uluf, mortasdpiia tdrgulul Tuzra
(sic) de la Tinutul Orheiuluf , dat tot de Mihai Sutu, a tit-gulur Chisind, precum si vatra tirguluf Herta, cu venitul pe
vin, rachid, etc. - Pentru aceastd biseric mai scrie lui Alexandru-Vod Sutu mazilul Mihai-Vodd, vru-sti, la 12 Novembre 1803. - Dorohor.
e 296. 2 Novembre 1803. Biserica de la Herta fusese vindutd.
de Mihaf Sutu, ctitorul ei, la niste Armen!, ce vreaii s'o vindd
si ei la Sultan-Mezat. Biserica din Curd-Ce$m o rscumprd,
(Mud 30 000 de lei. - Doroha. I, 29.
.

66549

\ ul. v

www.dacoromanica.ro

II
DOCUMENTE RELATIVE LA VIATA OR-AENEASCA
(Pstrate in Biblioteca Academiel Rom hie )

www.dacoromanica.ro

I.

Baia-CotnarT.

I. 7090 (1591-2). Gurp,uman soltuz i prdgarI ot trgBaea: Prvil Crstea, Cozma Bdlos, durul, Ion Hutco, Matos, Chircul Hanos, Ion Goos, si cellalff pirgari pentru o
,

yin zare in Petia-Mare. Fragment de pecete latin. - 172 XXXVII.

12 April 7179 (1671). Anna Endsoae de Bae cu fiiI


Ionos) arat c a vindut un loc ,cde vie, dealul piscopul, carea este pe langd Mriia Sa Vod, le-am vndut Mrii
Sale DucE-Vod. Sa fie IVIdriia Sa volnic a o scrie i la
catastivul orasului, precUmu obiceaiul de vac.
Hanos sol2.

(unul :

tuzul de Cotnarl, Ghiorghie star. ot tam, Frncul tam, Mties Brcutd, Giurgea Capr, Pavl star., Mties Darvas,
Stifan Tudot. Pecete. < NoI am pus si pecetea trgului Cotnariului.

t Nicolaus Volff
t Iohannes Wolff

Georgius Wolff
rn. p.

t Frynkul de

m[a]nu propria.

Kotnary.

Pecetea tirgului. - 78 LvIII.


II. Birlad.

1. E Ion Carapoton, soltuz, i 12 prgarf $1 Matheiti Ro sca


negotitorul si Enachi Goian si Dinga si Crciun udin
si Dumitrasco Iurga si altI tot oamen[I] bunfi], trgovet

din trgul Brladului, pentru o vinzare de vad de moar in


Tinutul PutneI, fcut Naculul feoruluI luI Iani, din trg din
Br-Mad. Fac zapis lui, Naculuf, ca s fie luI de mar[e
mrturie pnd-s va fake] alt zapis, de la Mriia Sa de la

www.dacoromanica.ro

DOCUMENTE RELATIVE LA VIATA ORASENEASCa

Vodi; si pentru mal mare credint am pus peatea trguluf


si ale noastre n acest zapis. Pecete cu soarele si Tpkra
Kohna,A,
. . - 12 LIV.
.

2. cScriem noi Brldeanii, anume traniI, cti amil fost l-

cuitori in satul Ssesti, cum am avut tocmal cu dumneaha co Postelnicul cel Mare anume Iorga, de i-am vndut un
vad de moar den in apa Seretelului, si loc pn in casa
lui Mitiri; de durnnealuf ati trirnis pe credina)s sluga dumisal[e], anume Toader starostea de neguttorI, carel e] ad
fost ispravnic la silitr, i pe Gorghit[a], cum s strngem
mul omeni buni, si den in sus si de in gos. > Se mdsoar.
cite pmnturi sint, asi se-ati negutat dereptu 30 ugh i] ).
Se face innaintea mai multor oameni si popi ot Focseani ,
Rdulesti, Bidilesti si Bodesti. Sese peceti frd. inscriptie. - 167,1,xx..
III. Botopni.
Adice, Andril, z-rudile [de Tigani din Botosan ,Lifcut-amti

adevrat mrturie mea la mna dumitale cocon Macriias.: m

inchin dumitale, e Andrif gudile, pentru o copil de aice de


la dumneta, Anici AmbldsoeT, acestui fe'6or, anume Tanas e ,

care mi-et datti voe si cuconul Manolachi, ispranicti de Botosen j, precumti la urm s'or invoi stpinii; si pentru credinta ne-amti isclit eti Andrii gudele si eti frate-s Pavdb.

Secolul al XIX". - 65,xi,ix.


IV. Bucurer.

116 August 7177 (1669). Dragon: judetul den oras den Bucuresti, cu 12 prgarf, denpreund cu Gherghina, care ati fost

judet, si cu preoti, i orosani, d o carte lui Radu Postelnicul Dudescul, Neacsii si copiilor pentru un loc de cas druit lu
de Antonie-Vod. Matef-Vodd-1 luase pentru Asian Ceaus de la

Culea Sirbul, fratele lui Durnitru Cdmrasul, carie ati fost


nepotif printelu Ignatie VIddica. Antonie-Voda trimete la
noi si la bAtrnii orasuliff, fiindu loc pustii, necalutat. oimpietresc si stnjnesc. '<Uncle a fost fcut Culea case, si

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CUMURAL

curte, si grdinf, asjdere si Salam aLlsa.

71

&Ulita care

merge spre Bucuva..., gardul unde aa fcut cas e Dumitru


vtaf de Tarigrdeanf, Ghidemoc. <Neagul iuzbasa za drdbahtf .. Sernneazd si un clisiarh, un mdcelariu, Toma prgariul,
Dragot judetul si Gherghina biv
.
su [de
Pecete cu cef doi
sfintf tutelarf.- 139 XLIV. - Cf. Ionnescu-Gion, Ist. Bzicurivti-

.-

lo, p. 730.
V. Cernulf.

U Cerneut, vlet 7192, mes. Setv. 16 d. Eu Miron sn


Lazor Cotujchi ot Cerneut face o vinzare 1uf Nicolai Murgulet. ( Denainte goveti1or (sic), anum e Arsenii Cozman, bil
soltuz, $i Ion Soltuz si Les si Zharie 5i Eremie sn Popii
si Seman Robuletco $i Gaga Pri:m, $i Teodor u' si SAmion V r varef, Andonii Pernta, Gligori Veriha, Dumitru CA-

zac, Stefa n] Veveha, Toder RIspop, Nicol Sretiian, Vasl


Cizmar, Crste Jl. $i alti omenf buni trgovet. Si eQ Arsenie Volcinsi m am prilejit la ast. cumprdtur don
Durvan. Si eu Ion Miculetco, soltuz at Cerneutf, am scris
zapis, s fie de bun credintd. - Pecetea Cerndutilor. 55 XLV.

VI. Chigheciul.

g limp, 12 Septembre. - Act de la (Murgul Vel Dvornic


i Sivil Hatman i prclab Sud. i Patea Vornic, Ilie Vel
Sptar, Toader prclab de Chigheciu
77 LXXII.
.

VII. CImpulung (Moldiva).


o

I. Iasi, 5 Octombre 7189 (1681). Supt Duca Vcd ri eces a


lu1 Neculaf Ncrlan Vornicul de trgu, cu Toadera$co fi,oru1
Naculuf Stolnicul . Cel d'intAia spune precum 1-au ziberit hi
Tara Ungureaase pentru tat-saa Nacul, de I-ail luat 56 de of

cu mief, si de atunce sntu dof ani i nu-f mai scot bucatele


de acolo . Ori s le scoatd, off s dea paguba. - 40 XLV.
2. Suceava, 19 Februar 7193 (1685). Stefan Petru cdtre Dumitrasco Vornic de Cimpulung, pentru Ion Stroescul Jicnicerul :

iaco Domnie Me m'am milostivit $i I-am ercat de gre-a0 avut ; decf iat c v scriem Dornnif Me, ce i-af

$al a]

www.dacoromanica.ro

72

DOGUMLNTE RELATIVE LA VLATA ORASFNEASC

luat, s intorcI tot innapoI, ce i-al luat : un cal, $1 patru


boI, $i ne$te poloboce cu pne, $1 nisti sad cu One,
luat de la IIomor, $1 o sabie, C"-aa luat fe'oril tri a Gheorghit Dernlesiut (?), $1 o ipnge ; decl pentr'acesta lucru,
dac vel ved carte Domnii Mel[e], numais aibI a da tot
innapol pdn'tru'n cap de ao, nimic s nu-I opre$tI, $1, ce
vef hi luat, orI de la siugile StroesculuI, tot sa-I dal* innapol ...D. - 206/111.
3

Iasi, 31 Octombre 7225 (1716). La Mihai-Vod se pre-

sint ni$te oamerff pe vreatnia cnd era Niamtif la Cdnpulungu


Oblicind c 1-au luat cai Niamtii. de la Cmpu:

lungu, s'aa dus acolo ca cloud $'ar scoate cal, $1 n'aii vrut
sd-i dia; $1 ati jluit cdpitanuluI de Niamtl pre Constantin
Ho$tinarul, pecum aa mrsu in trila lui $1-1 mnna. fnul ;
cdpitanul a trimis acolo $1 1-au luat $i pe dnsul, si i-au
luat $i dof boI marl si 3 gonitori $i o gonitoare $1 iap. Pe
urrn, dac s'ati dus Niamtif D, Constantin se plinge innaintea
Domnulul. - 148 LKVIII.

4. 14 Decembre 1704. Frd inceput. Cercetare facut de


Buta Vornic de Poart. $1 Stefan Milescul biv Vel Cluccr,
fitncla Vornicii de Cimpula lunga D. Vine $1 Nutula Vtmanult1 de Cmpul Lungu
E un proces al luI Savin cu
Homorul. - Ms. III, 2.
.

1-0

VIll. Cimpulungul nuntean.

Vinzare la Cimpulungul montean, din 16 Mart 7169 ([661).3050:XI:K.


IX. Cann!.

I. ( Zapisele viilor ot Contea, ce s'aa cumprat dela Arman


de Cotnarl. Agop$a le vinde egumenului Macarie de Golia,
din Salonic. -- 59-60 [NM.

2. cAdecd cO Giurge Capr $oltuzul $1 Petre ce ai fostu


pivnicer, tij Caprd, $1 Stefan Pivnicerul $i Frncul $i Mtes
Brcut $1 Hanos brat Frncul si Giurge prgar mare $i Ion
tij prgar mare
$i alti orsenf . . de trgul CotnaruluI.D
.

Care Dumitrasco Vc1Postelnic pentru ingrditul viilor. Dzurge

www.dacoromanica.ro

MA1ERIALE DE 1STORIE CETI, IURALA

Kapre soltusul de Kotnar m. propria


doanes Alciner m. p. Petre Kapre

73

Fiynkul Alcner

X. Dorohol.
a Soldne$tf, 25 lunie - [1600-20
Dobau Hotnog i Bercea
Vatah i Gheorghie Spt. ot Sptre$U i Bci ot Hus i Vasile
ureadnic dorogoiuscoiu si multi oamenT bun! wr ltike1111 MENziatii arat c un Ion Faraon ot Petia Velica d rnosia
sa lui pan Ptrasco Velichi Dvornic, , pentru 200 de taleri.

[Pe V": Zapis pre

parte de Petiia a Male.


XI. Falcifi

24 Aug-ust 7150 (1642).

<

Adecd ei1 Procop Negre si Sava

narneastnic de Birlad i Toma Oris vcit si 12 prgarf din


tirgul Falcin (*aatnin) c innaintea mea, si innaintea tuturor
oamenilor bunT Voica din Bogdancsti a virrdut partea eT
de sat. Se pltesc talerit innaintea mea si innaintea multor
oamenT bun! .$1 btrinf din Falcin, popa Togoe si Dumbrvici si Comino $1 Grecul i Petrea $1 Dima $1 Czan $1 Puiul
din Bogdne$ti $1 Alecsa si Miron si Cristea. Vinzarea se
face Dumi hotnog. Pun si ( pecetea orasului (uftfaT !twin).
in Falcin, 24 August. Pecetea, pe cear neagr, e cu tolul
$tears. Ea. marcheazd ins pe hirtie s; pare cd poart o cruce.

Procop Negre are o pecete cu Sf. Gheorghe si iii. Hr.

----

24 XLVI.
XII.

ifirlfi.

t Io Gheorghie Stefan Voevoda . la $oltuzul si la prgri $1 la tot orseanif de trg de Hrl . . s avet a 'Asa
in pa[e] un viiar a printelui . Anastasie ep[i sc{olpul de
Roman, spre a fl scutit. in Roman P 7162, Octomvrie 27.
.

XIII. Iasi.
1. 24 Mai 7193 (1685). Constantin llanos d zapis
glupnuluf Savii cofetariuluf, ce dindu-T un pmint p en tru rnult
pagubd ce e-m fostu fcut cndu a trecut Ttai di la lit .
- 120 LXI.

www.dacoromanica.ro

DOCUMENTE REL4TLVE LA VIATA ORX5ENEASC

74

2. Ia5T,
11f11,

18 Ianuar - [c. 1600]. eW A3 Mtn:0 tvimvkil

K.S-

il mioS pentru un limori,S care este in tirgul Iasi. Porne-

nit cneaghina Nastasiia K-Ktvk . IVKCX. $1 cu fiul eI: Dumitra5co Buhus. Marturi Dumitrasco $1 Vasilie, fraiT LucE
Dovddu din latme .. Semnturd polon si pecete cu ceard
ro$1e.

[Pe V' : Zapis de mrturie de la Stenco Arman, cum am


pltit la mna luI hotal, pentru o pagubd ce i-aa fcut frath

lui Lucci, Dumitru $i Vas[illi; in trg, in Ia$I. - 199 xLviI.


3. Zapis al luf Mustafa Turcul potcovariul $1 cu frnela Ma"-

ghiula $1 feorul lor Dimu, ce vind o cas. in Ia$i. Mai semneaz Ara' Potcovar, Crste Arrnanu, Pavl Staroste, trei caldraff $1 un potcovar, un ndsturarzil. - Condzcez Beirboiulu,
P. 9.
XIV. Upusna.

Care 1590. De la Mihalcea i Costantln, mari vdtajf de


Tinut Lpu$na, $1 $oltuzul cu iz prgati, si muld oameni bun I,
pentru o vinzare. Locul e dat de la Petru Voevod. DrghicI
fiul luI Arvat particip ; $1 Hans" Toamo rtux-mus, HokutoAc >.

Tref peceti. Una arc crucea in

mijloc

$1

HEWN

4111111111111.

Scrie Nicoar Uricar. XV Orhei.


1. Ctre 1580. Vinzare innaintea lu Pantea $oltuzul ot
OrheI $1 innaintea a 12 pirgarl Turbori Vatag. - 144/by.
2. 12 Mart 7164 [1656 . Gheorghe Stefan, pentru Apostolachie parcalab Orheischi. Semnaltura cu ro$u. Pecete. r 30

XXII.
XVI. Roman.

7136 (1627-8). Adic e Budaso... trg di Roman 5i cu


closprdzeaci prgarf $1 oamen bun ora$eam daft o mrtune. Pecete cu : <Sigilium Roman > . - 15 =XVI.
XVII. Suceava.

16 Mart - .GheangheaVel Spt.. Nechita..., Iona5co Tbrt,


Dvornic ot Sudava, i Gheorghie Ba$ot, i Lupul biv Cupar, i

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL:A

75

Necula hotnog, i pop Onciul ot trg Suava, i Zota cupet,


Arbas, Trandafir si alti locuitori din tirgul Sucevei > aratd
cd. Necoard, fiul lui Gavriil Septelici, nepotul Marichii, vinde
partea lui i a surorei Naramdza din Vscduti, lui Vasilie
Septelici, pentru I000 de taleri. Scrie Costantin Uricar.76 xi.
2. rEiS Onea soltuzul de Suavd cu 12 prgari si cu toff'
bdtrnil trgovet si preutii tot, anume popa Grama si popa
Gheorghie si papa Drgus si popa Gontul si popa Ionasco
de Etcani i popa Vasilie de Mitropolie Veache si a1i preuti,
tot, Enachie ce a fost soltuz, Grigorie ardscul, si Chira,
si Gheuca, Costantin ce a fost soltuz, si alti toti ordseani
si megiias den ScheaT, tot satul, si den Tdtdras, si den Epotesti, mrtorisim noi toti de rndul unii groape ce s chiiamd.
Cdldarea, ce iaste in hotarul trguluT si intr'a Areanilor,
cum, de cd.nclu sntem noi, intr'acel oras, tot stim no cu
sufletele noastre cd acea groapd Cldarea tot ati fost a mnstirei a lul Stii Tile Prorocii si tot au fcut ei fn acolo,
intr'acel loc, de cnd tin multi omeni dintre bardni, tot au
cosit acel loc, cdlugrif, si a mttorisit Eremia Iulds cd. a
fost fnar in dzilele Eremiei-Vod in trei ai, de la Oras Hatmanul, si sti hotarul foarte bine, si au spus innaintea nostr
c tot au fast a clugrilor acea cldare de fanat, si o a inut
ei pnd acum, iar Areanii n'ati avut acolea nici o treabd.. De
aasta mdrturisim aast adevrat scrisoare a nostrd. ; si
pre mai mare credint am pus si peciatea orasului, s fie
cd.lugdrilor de mare credintd. De aasta scriem ; sd-s stie, U
Suc., vl. 7147, Dch. 28 PeL'ata Savscago. - 63 LXXXIV.
3. Simian firul (s/c), lul Shac Armanul de Suav
vinde o vie in deal in Coccea ctre Dica-Vod. Marturi :

Gheorghie cel Btrn de Cotnariti. . Hanos Soltuzul, etc.,


Maftei, prgari mare.. . i e Petrea Pivniciariul am negutat
vie >. Semnturi romnesti, Petre Pihnicer. Frynkul de Kotnaru. - 76 LVIII.
XVIII. Tecucf.

12 prgarurn ot trg Tecuci, pentru o


virizare la Tigneti. innaintea lui Statul starostea , papa Si<Numitru voit

www.dacoromanica.ro

76

DOCUMENTE RELATIVE LA VIATA ORSNEASIIik.

mion, Dumitrasco, Andreica star. Manta, Chirliac, Clcea,


Iapot. . Pardscan, Stanul. Pecetea tirguluI : stears ; cu
stele si zigzagurf. - 69 xe.
XIX. Vaslul.

Mrturie de la VasluT, pentru Boza Ionasco e-aa fost soltuz in Vaslu, si Luca Dzam,a-, si IosifSpunariul .-202 =XVI

www.dacoromanica.ro

IIL

DOCUMENTE ALE MITROPOLIEI DE IAi


(Depuse aci la Academia RomIni.)

www.dacoromanica.ro

1.

16 Novembre 6941 (1433 ; sic). StefanVod d. Id Hodco

Costid pentru slujbe satul Vorona, casle AnusciniI


HueteniI ... Nenciul jude. Traducere.

si

2. 6 Mart 7005 (1497). Stefan-Vodd, pentru Danciul Pogan, fiul

luI Ion, nepotul lui Necoar Poganul. Traducere. Scris in


Vaslui de < Dragot Tutu1ovicI3.
3. Iasi', I4 Decembre 7084 (1575). Petru-Vodd. Pentru Iucsanii
&II odat de Stefan cel Mare lui Groza Comisul, cari se vind
acum lui Ion Golf Vel Logoft, pentru easpri ttdre$ti.
Cr[d]stea pisar. Pecete inicd rosie.
4. IasI, 16 Maiti 7094 (1586). Petru-Vod. Pentru niste Tiganf
lui Vartic, Mare-Vornic de Tara-de-jos, si sotia, Nastasha.
StroicI Logofatul.
5. Iasi', 6 Octombre 7097 (1588). Petru-Vodd. Pentru Vasilie
Medelnicerul.
6. 20 Mart 7106 (1598). Luca Vdtah vinde partea sa din Miclusanl lui 03,111 cub. >KtipAign z. Scris in Stolniceni. Slavon.

7. innainte de 1600. , t Adec cum ati venit Mriia, fata


Macaritei, de s'ati vndut a eI partea de ocin[] den sat den
Pognesti, de nimene nevoit[d] $1 de nime 'npresurat[], ce de-a

sa buni voe p[a]rai Costantin to bil prclab, dereptu trefdzVC de taleff bani buni, de naintea a multi oameni bur-0].
anum[e] Hurufan den Boesti, si denaintia luI IonitL] den
Ivestl, si denaintea popeI luif Andronic, si denaintia luf Lazor,
$1 denaintia luI Mathteiti, si denaintea Zavold, $1 denaintea

Petrel, $1 denaintea luI Lazori si denaintea Radulul ; ca sd


s sti. Az Vasilie (?) iscal..
'f 8. i6,3.. a Adecd eii Mihalcea Vornic ul de Suav[a], si Hancea

Portarul, si Dima ce ati fost Vornic, si Eremila Murgulet,

:,-i

popa Grigorie, si popa Grama, popii cei domnest, $1 popa


Stefan, si popa Gontul, si soltuzul Mihal cu 12 prgaii , $1 alti

www.dacoromanica.ro

SO

DOLUMENTE ALE MITROPOLILT DU TA

multi oamen[i buni si batrni, mrturisesc pentru vinzarea


Vliseanilor de edlugrii de la Sf. Ilie. Satul e mai ,os de Podul
<

Leloe, ce iaste in Tinutul CdrligAturil

vinzarea se face

Roscd.I lui Gheorghie Vistearnicului dereptu o sut de stupi


$1 dereptu optu iape cu mndzi, si am socotit nof tot sdboru
cd acea seNte n'ati fast nice de un venit sf[initei mndstieb).
Scrie popa Manole .
cu dzisa a tot sdborul. Pecete cu
omul cu lanta si legenda : t [MAT" CS,IMICKM'O.
9. Suceava, 9 Iume 7111 (1603). Ieremia Macira intdrire
pentru Ghiorghie Vel Vtag Iascob .

, to. Suceava, 18 Octombre 71 I 4 ( 6o5). Ieremia Movild. Pen tru


cd. Ghiorghi pircdlab de Hotin a cumprat pmint in Paltini5 cu
zioti tdtd.reti Stroici Vel Logofdt. Nebojatco. Si traducere.
t. I I.
t Az pop Toader ot Romnesti marturisescu insumi pre
mene cu cest zapis al mied, de nimene inbliat, nice de nimene
impresurat, ce de bund voia mea, am vndutpartea meadireapta
.

de ocind, cdt se va aleage din sat din Miclauseani, aceaia


o am vndut lui Carpu diiac de-acolea, derept 25 taler[i], ca sa

hie lui ocind i moie cu tot venitul, i fix:Irilor sl, i dereasele -am eu avut, hied le-am dat la mnule lui. Si intr'
aceast tocmald ad fost multi oameni bun, anume Nechifor
-au fost Armas, etc. i pre mai mare credintd ne-am pus si
pecetile de credintd intr' acest zapis, ca sd-s faci si deres pre
acea ocind, s sd. stie. Pis u Ias, V 7117, lulie 4.
Az Nichifor biv Vel Vdtah iazoiu volost.
12. a Seubo mi popa Toader i moa popadiia Frsina ot
Romnest, vnuca Sandrovi6, mrturisim pre nol cu cestu zapis

al nostru, de nime nevoiti, nice inpresurat, ce de bun voia


nostr am vndut a nostrd parte direapt de ocini, de mof,ie
si de cumprturd, cad s va aleage din sat din Miclusani,
din direase baltrne, a6aia.m vndut lui Carpu diiac de-acolea
derept 25 taler[i], ca sa-i fie lta ocini si mosie, cu tot venitul,
si feorilor sM. Si intr'a aam tocmald a fost multi oamen
buni, anume Nechifor Siaii fostu Armas, si Nechifor -ad fostu
Vel Vtaf volost Iascol, si Toader biv Sltrar, si Ionasco Cujlod
biv Cdpitan, i Alivan Vdtah, i Marco vdtah, i Lupul diiac ot

Dumeani, i Pntea cupet ot tas. Si pre mai mare credinta


www.dacoromanica.ro

81

MATERIALE DE IbTORIE CULTURALA

ne-am pus si pecetile de credint inteacest zapis, ca s-s Led

si direase pre aa ocini; s s tie.


Pis u las, vito 7116, Iul. 4 dni.
c,
13. Iasi, 30 Novembre 7118 (1610). Constantin Movild.
Vinzare cdtre boierul Chirit Dumitrasco Vel Postelnic, fcut rt talerl de argint. Vel Dvornic iscal..
14. Iasi, 28 Iulie 7120 (1612). Stefan-Vod. Vine la el
Carpu diiac si sotia Marica. Pomenitl si Alivan Vdtah si
Marco Visternicul, Lupul Aprod ot DumestI, marturi pentru

Miclusenf. Slavon. eVoico Velichii Logofdt iscal.


15. I 8 Ianuar 7 I 23 (1 615). Mai multi- 13c:dui, pentru o cum-

pdrturd: a lui Nichifor Beldiman Mare-Logofdt, de la Sucevita.


Pecetl : Peceat Mdrzea Vel Dvornic (iscdlit). Balse Logoft.

16. 13 April 7127 (1619). Cneaghina Crdstina pdrcdlaboaia, sotia rdposatuluf panuluf Ghiorghiepircdlabul de Hotin,
d ce si-a luat de la Gavril din Visnovt si de la al luI, la
Paltinis, prietenuluI el Tudorie prcdlab de Hotin, pentru
500 de talerl. Martuti Ghiorghie si illuximu, mitnid de Hotin,
si.

popa Griga oaAcKu, $i popa Samson, si Dumitru vdtah

puscarilor : BKTAX USILIKAOCI:11, $1 Griga puscar, si unchiul luI,

Foti, si un ROUT CU 12 prgarI. <IInc S -rpm' XOTIRICKHD.


Pecetl: Klifl'IMA IiinaTH11". POO ru TOy KATAilaTt+. 0.36aopv,A-tgrtirpEou cu leul.
. . THUKCKA0, cu limi intre cloud stele :

-.I

17. Cneaghina Crdstina prcdldboe arat cd a luat 50 de


taleff de la Gligorie $i Bilava, fill lui Gavrild din Visnovet,
pentru satul Paltinis. Scris in Hotin. Slavon.
e IS. Adecd eti cneaghina Crstina prdcdldboaia mrturisesc
insumI precum am luat 18 galbeni, calif fac 30 taleff, ins talerul cdte 12 potronief, si potronicul cdte 9 ahmeurll I, de la
Gligorie fiul luf Gavril cel bdtrin din Visnovdt, pentru satul
SaMil de mai rarziii. V. si vol. precedent, tabla lucrurilor.
srhilling mi-o suggereazi. d. 1. Bogdan.
1

66549. Vol. V.

Etimologia

www.dacoromanica.ro

82

DOCUMENTE ALE MITROPOLIEI DE IAI

Paltini$, care ail ei s intoarc totl banif pentru acel sat ;


ca sa-s $tie.. Si pecete am pus. Scris in Ia$1, an 7125,
Aug. 19.
. am scris.
Pecete cu cruce latind. Si original slav.
.

e t EU M a]riia Postelnias_a , a rpusatului Chiritei.


Postelnicului Paleolog, mrturisescu e cu ast scrisore a me
cum mi s'ati tmplat a vini din Tara Lepsc a optul[e] an
19.

dup morte dumisalea a gupnu-mei1, a Postelnicului ; de,


dec'am vinit, ea am socotit dintru ce mi-ail fost prilejul, di-am
miluit $'am intdrit s[fn]ta mnstirea anume Pobrata cu
un sat anume Cjocdne$tiI, ce-s in Tinutul LpusneI, pentru
sufletul dumLi]salea a gr,updnu-me, a Postelnicului, $i pentru

sufletul meil; pentr' aceia nime s n'alb a s mesteca, nime


dintru fratif dum i]salea a g updnu-me, ni de nepotii dum[i]sale, ni de strein [I], ni de ruda me, nime dintru ai nostr
sd nu albd a s mesteca . . eci . . s s mestece la acela sat
ce mai sus serif" $i s strice dare b-am dat la sv[n]ta mndstirea, s hie neertat de Domnul Dumn[ejdzu $i de Sv[n]ta
.

Prista, maica prea-curat ; $i sd hie proclet $i triclet $i anatema

de tot otet, $i de tot ap[o]st[o]li, $i de tot svintii a SvintieI Salea. Pentru mai mar[e] credint'a m pus peate, ca s
sd stie.
[Pecete cu coroana $i vulturul imperial.]
U Ias, vlto 7128, msta Ap. dni 24.1,
20. Stiborani, JO Iulie 7130 (1622). Zapis romnesc de vinzare din partea unor rzesf. < Eu Tecman diiacul Covurluianul
am scris ) .
k 21. Todire$tl, 7134 [1625-I],

Kit Mili KK311ECEIlia

Ni$te rdze$1

fac o vinzare de ocin gupnulul Cdstiian nepotul Dabijel Vel


Dvornic, pentru o sutd de lei bani gata. Denaintea dumisale
Vornicului Dabdijii, $i Tutuian starostile de Pune$ti, $ i Lupa$co Eremiia, si Cerbul sluga Dvornicului. Semneazd < Dabijea Vel Vornic.
22. 6 August 7137 (1629). Dinga voiut i 12 prgari i vsih
mescani ot trg Br[d]lad, i Lazu Setrar, i Sturnian ot Boe$ti, i Bogdan Pitar ot Ive$ti i Toader Romnescul, pentru o vinzare. Sla-

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA

83

von. Pecetea cu tre pesti si tre stele, iar in mijloc soarele :


1114,ITO Tpttk nil
23. Iasl, 7141 (1622-3). Tudori prcd.lab Hotinschif aratd c
a vindut un sat < dumiisale mal mare frate Vorniculul Gavrilas:
Pltinisul (Dorohoi). Marturi : Pilipovschii, Costantin Strdicea,

Hdjdeu, Costantin Drgusescul, Isac Strcea, Gheiorghie Corateanul, Anghel, Visar, Ionasco Brdndzeanul. Scrie oDumitrasco Mihul

Semneazd greceste 6 z:F.pzv),ip.17o; o5 NOVIrT0')

Frim Hjdeu, (pecete neinteligibild), Simian Pilipovschif>

Avram de LucdcenI, .
24 Anul 7142 [1634], luna Maiu 14, catastih de obroace si

mile date de Vasile-Vodd la biserica Sf. Nicolae din Iasi.


Slavon. Cu isalitura si pecetea micd de inel, octogonald, cu
cerneald neagrd..

25. IasI, 4 Ianuar 7143 (1635). Vasile-Vodd, pentru Miron


Ciogolea, ce face o cumpdrdtoare.
26. Iasf, 25 Ianuar 7143 (1635). Vasile-Vodd. Se judecd Haimon Zahul
cu Tudori ce au fost prcdilab la Hotin , pen-

tru o rnosie. Pdtrasco Basotd Log.


& 27. 23 April 1638'). Sinet al lull' Mihalachi Panas Dimulcas
cdtre Isar pentru 144 lei% 4 potronicl. - Doc. Docan la Ac.
Rom.
t 28. Iasi', 7150, < cnclu a imblat ail de la Zidirea Lumier, 6

August. Mal mulV boiarl aratd cd -;,6;upineasa Nstasiia Solomoniasd vinde case din Iasi, cumpdrate dela (=Caracas Aga ,
lui e Tod erac o Vornicul cel Mare de Tara-de-gos, pentru too

de galbenl. Filip Croitoriul si cu femeaia sa Tiganca den


trg den Ias \rind altd casd lingd aceia. Semndtuff.
29. Iasl, 29 Octombre 7151 (1642). Vasile-Vodd, pentru c
<Nastasia Solomoneasd vinde casa el din lasf, de la Caracas

Aga, care Toderasco Vel Vornic de Tara-de-jos, pentru


ughi. Slavon. Scris de Saidir.
30. 20 Novembre 7158 (1649). ,<NoI Ivasco Crdjed si faimeaia

mia Nastasiia, fata Dabijel ce a fost Pdharnic ., vind ocina la


Sucmezeti. Pomenit : Eremia, unchiul nostru, fe'or lui NAddbaico Dvornic. Semneazd Nastasiia deasta Dabijea biv
asnic.

www.dacoromanica.ro

84

DX.RIMENTE ALE MITROPOLIE DE IAV

31. Adec ed $oltuzul $i 12 prgarI $i totl ord$eaniI de


trg de Tecui'; aratd c s'a vindut ocind la Pogne$tf. Pre

mai mare credint noi ne-am pus pecetea ora$uluI, sd s


$tie. Pis u Tecuci, April 6 [c. 1650]. Pecetea cu un iepure :
$i legenda : f EIVIATE Tpkr TEli$,1 I.

t 32, 6 August 7158 (1650). Stanca fdmeaia Fratei lzba$e


vinde ocind la Tignqti < popei luf Stefan ) pentru 15 galbeni
ban! gata $i doi bo $i o vacd cu vitel -si o sut $1. patrudzdc

de viadri de vin $i dud miert de grti. innaintea egumenului de Sf. Vineri, pope! lui Toader de la pdrintile Mitropolitul . .. si Dumitra$co fi:orul popif de Bacdti ). Pecetea Sf.

Vinerf, inchinat la Muntele Sinai.


33. -'r Dabij[a] biv Vial Vornic, scriem la drgdtoriul $i la vd-

tdmanul $i la tot sdtenii de Iuganl. Dmu-v[] $tire c am sttut

de fat[d] innainte Mriei Sal[e] lui Vod cu Vartic Vornicul


$i cu Dumitra$co prcdlabul de Soroca, de ne-m prt pentru voI ; de6 Mdriia Sa Vod[d] ad socotit, inpreun[] cu tot
Svatul Mriei Sale, $i ad aflat sd hii acel sat $i voi a lui Dumitra$co prclabul, $i no! s rbdm; pentr'acela lucru voi
s avet a asculta de dumnealui Dumitra$co ; ci ed n'am nici
o treabd cu vol de-acmu innainte. A6asta vd scriem. U Ias,
Iulie 25. Dabijea biv Vornic.
4 34. Rdzd$I fac o vinzare de ocind '' upnului Iva$co $i. gupd-

neasel. sale Nastasie, var-mea, featei Dabijef Pdharnicului,


drept cinci poloboace de miiare, pretuite dereptd $eapte galbeni pe un poloboc. E de pe la 1650.
4;

35. Iasi, 6 Maid 7160(1652). Gugea botnariul vinde un loc

de case ce iaste pre ulita "-;obotdreascd intre casa dumisaale


luT Solomon Brlddeanul Marele-Cluar $i intre casa lui
Gheorghie Vlcul Comis, $i s impreune $i cu locul lui Nicorit[] ce ad fostu Hatman. il vinde lui Solomon pentru
patruzeci de < lei btutl Marturi : Stamati Stolnic, $i Apostol
' Intre documentele necatalogate ale Acadamiei se mai alla o marturie din
7169 (1660-1) pentru o vInzare la Tecuci. Semneaz . aIgnat soltuzul ot Tecuci, cu doisprezece pirgarl, si se pune cpecetia targulul Tecuulul.. Din Te-

cuci da un act Vartic, la 1591 (r/Liv).

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL:A.

8b

Sulgiariul, $1 Andoca Pitariul, i Gheorghie Vilcul Comis, $i


Ghiorma Pivniciarul. Scrie < Dumitrasco Uricar.
36. 4 Decembre 7162 (1653). Iona$co fiorul Dumitrasco,
nepotul lui Ndbaico Vornicului de Tar[a]-de-gos , vinde

ocin pentru WO de ughi dui Lupa$co Armasuld, lui Ndbaico, vru-mneatb. Marturi: Pelin Sulgearul si Iona$co
MlaT $1 Ursu Bucium $1 Motoc iuzba$[a] $1 Eremie Paus si
Aleacsandru Stegarul si Iura iuzba$[a] de la Hotin $i David
Drgsscul $i Chirac fiiSorul lui Iona$co den Snhti, de la
Cernutl. Scrie < Prodan Drgsscul.
37. Ia$1, 9 Februar 7162 (1654). Gheorghe Stefan intre$te
zapisul de cumprtoare al luI Lupa$co Nddbaico, al doile
Armas Pomenit : Paos.
38. Ia$T, 18 Mart 7162 (1654). Gheorghe $tefan-Vod, pentru

procesul luI Vasile Zavul $i Neculal Furdui cu Gheorghe


biv Visternic pentru satul Pltinis. Ei zic c I-a impresurat
Gavrila$. Ca in mrturia ce urmeazd. - Rdcovit Cehan Vel
Logofdt. Scrie Dumitrasco. Splendidd pecete pe hirtie.
to 39. Jag, 18 Mart 7162 (1654). Mai multi* boierr mrturisesc
c. Vasilie Zavul $i Neculai Furduiu, nepotif lui Gavril din
Isnovt, se piresc cu dumnealuT fratele nostru Iordachi ce
a fost Vistilarnic, pentru Pltini$. CeI d'intiti zic c e al
lor, $1 1-a luat Gavrilas Logoftul cu mare inpresurtur.
Iordachi spune c
cumprat socrul dumisale Gavrila$

Logoftul de la Tudori ce a fast Vame$. Iordachi


ofer
pentru 420 taleri. Ei, vdzindu c le vin 'gudetul inteacest
chip $1 n'ati

banI, se impacd, primind 80 de taleff ce se

dduse Cristind. Semnturl : $1 Dabijea.


40. Ia$I,

sin

Septembre 7163 (1654). Privilegiu slavon, pe per-

gament, al lui Gheorghe Stefan. Scrie Dutnitra$co. Iona$co


Rusul Mare-Logoat.
41. Ia$i, 12 Februar 7164 (1656). Gheorghe $tefan, pentru mdndstirea ce iaste suptu munte, pre izvorul mgurel PeonuluI,

s fie cu 12 oameni poslu$nicI fr cisl $1 all stpn

$i

fr trsurd.
' 42. IaI, 17 Septembre 7165(1656). Adec e Iordachie ce am

fost Vistilarnic-Mare arat cd a vindut ocina ce am avut de

www.dacoromanica.ro

86

DOCUMENTE ALE MITROPOLIEI DE 1_1.1

la Mariia fata lui Ionasco Stroi: satul Tdmsianii <dumisale


Dabijei Marele-Dvornic de Tara-de-sus, cu 450 de lei. Sern-

neaz. Iordachie biv Vel Vistiernic. Pecete cu vulturul bicefal.

43. 26 Februar 7165 (1659). <Adecd not Dabijea Vel Dvornic


vdi$neai zemli,si Saia biv Pitar, Toader Ungureanul, $i Stefan
Moimdscul, prcdlabii de Putna, $i Ionitd de Vitnesti, $i Gheorghi Limbovici >, pentru o vinzare in Tigriqti, in talent.
Martur $i Ghiorghitd Vornicul de Ole$e$ti).
44. I4f, 12 Mart 7165 (I 657). Gheorghe Stefan dd. tut < Stefan

Boul Marele-Vornic de Tara-de-os podul luf Stefan-Vodi


Tom$ei si cu tot locul cdt a fost cumprdturi lui StefanVodi, ca sal faci dumnealui acol pod $i dugheane, cum ati fost

$1 nainte. A$ijdere $1 pentr' un loc de cas d] de la capul acelui


pod, ce 1-am fost dat Domniia Mea lui Enachie Cdpitanul, cdi_;

n'am fost stiut; acmu, deaca am cunoscut intfacesta chip, e


sd cade acel pod, $1 cu loc cu tot, s hie pre sama boiarinului nostru ce mai sus scriem, luatu-s'ati $1 acela loc de
pre mdna lui Enachi Cdpitanul, $i 1-am dat s." hie si acela
loc tot pre mdna dumisale Vornicului, cu pod cu tot ; $1 sd-f
hie de la Domnia Mia direaptd dare, si miluire, $i uric, $i intdrituri ). Scrie Dumitru Veisia.). Pecetea micd.
45. Ia$T, 26 August 7165 (1657). DA Irimiia Ndddbaico cel
bardn ), cu fiii, Cozmip. $1 Nastasia, fac vinzare la Sucmeze. Se
vinde giupinuluf Dabijif Dvorniculuf celui Mare de Tara-de-

sus: Pomenit Farmachi ce a fost Vornic.


46. Iasi, 30 Julie 7167 (1659). Gheorghe Stefan, pentru ca
Ghiorghit ugole sd-$1 iea de a dzece den tot ce va fi pre
hotarul sdci a Iondsestilor, $1 din fdn, $1 den One, si den tot

ce a hi pe cel hotar.
47. Cdrnician, 2 Septembre 7168 (1659). Gheorghe Ghica
Raclulut ce ati fost Pitar-Mare,, pentru a tinea ocina a dot
most-lent la Corni $i aiurea, pen' cad a fost amndot biholarl dumlsaal e , $1 au perit niaste bihole de la dinst, si iar
ati fugit, $i seamd de bihort (sic) n'aU dat.
(al

48. Iasi, 8 Februar 7168 (166o). Nicolai Buhus Vel Medelnicer :

z scri $i mrturisesc singur pre mine cu astu adevdrat zapis al

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA

87

mied cum am luat imprumut de la dumnealui Duca Vistearnicul cindzeci de galbenT de aur $i cinci sute de lei bdtuti,
pentru o nevoe a mea, ins cu o suti de lel din neste dd.jde
la Tutova Iran fostu asupra mea, sd-1 le istovdscu la dumnea-

lui), puind zlog Ttim4ani. Duca era al doilea Vistiernic.


Satul e de la Iordachie. Se confirmd. de Domn Dual la 20
April 7169 (1661).
49. Iasi, 8 April 7169 (1661). Stefan-Vodd. Vine Oancia, ginerele lui To ader Iachim . $i pirestepe Pascal Cmirasul de luminI,

feorul luf Corlat Uricariul, pentru o beseareci den Turbitestf.


A 50. Stachiea Brldenita vinde ocin dumisale Vorniculuy
Dabiji clireptu 25 ughf bari gata, ca sd-f fie dumisale direapt
ocind si mo$612, si gapneas dumisale Dafilei i cucoanei
dumilor sale Mdriutdf, $' altora carif le va drui Dumnezd.
Marturi: $1 lane soltuzul ot A z-ud,>.
d 51. Iasi, 12 Mart 7170 ([662). Mai multi boieri aratd cd vin
la Dmnn 'clumnealuit fratele nostru Ursachie Marile-Vames, si
giupdneasadumisale Ilinca, si sora eiMdricuta, $1NecolaiMurgulet

si femeaia luf Ileana, tot fiorii luT Ghiorghie Hatmanul, veri


premati rdpausatilor Radului -ad fost Stolnic-Mare, $1 luf
Alexanclru -ad fast Pharnic, $1 lui Necolai Abdza -ad fost
Sulgier, fiorii lui Gavril Hatmanul, tot nepotii lui Vasilie-Vodd,

si se piing pentru multd datoriie ce a avut Radul Stolnicul

si frate sdd Necolai Ab'za, -ad fost Sulgiar, si alti frati ai


r Se vind sate $1 vii, a lor mosii .
$i case in Ias, si
crame la Cotnar. Erati datorif 51 la ei. Si idumisali fratelui
nostru Ducdi Vistiiarnicul si lui Iamandi cu lei - btut.
Se d pentru acesti bani casele din Iasi pre ulita mare.

Confirmd, ca rude.

4 52. Iasi, 20 April 7172 ([664). Evstratie-Vodd., pentru c


Andreias -ad fostu Setrar, feorul lui Toderasco, -ad fostu
Logofdt-Mare, vinde casele tatdlui sti pre ulita strdmbd in
trg in Iasi, catre Miron Costin, Mare-Comis, cu 300 de lei.
Pecetea rosd, rupt.
a 53. Iasi, 20 Ianuar 7173 (1665). Dabija-Vodd. Proces al
fiilpr lui Enachl -ad fost Vistiarnic ). Pe a doua foaie : (j-ad
cheltuit acesti rdzsi la Ora acestif mosii.

www.dacoromanica.ro

88

DOCUMENTE ALE MITROPOLIE DE IA5i

8 lei batutl am luat de la doftor.


4 lei i-am cheltuit din banif nostri.
-I-

54. Iasi, 24 April 7173 (1665). Vinzare catre Rdzmirit de la


Vistirie. Marturi : popa Ptrasco protopopul de IasI, si dumnealui Goroveia Logofatul de la Vistirie, si Nacul, si Mihaild, etc.
e 55. Iasl, 20 August 7174 (166(?.Ghiorghie RoKa, ce ati fostu

Vistiiarnic, vinde un loc in bani lul Solomon Vornicul cel


Maare drept treI boI i drept treI vaacf. Marturi Neculaf
Buhus, Vel Logoft, Miron Costin, Vornicul Terif de-sus, Neculai Racovit Hatman, Stamatie Vel Postelnic, Toader Iordachie Vel Sptar, Postolachie Vel Pharnic, Ursachie Vel
Vistier. Mihulet uricar.
:

56. 29 Novembre 7176 (1667). Ilias Alexandru, pentru mndstirea Hlincia. Se afid cum Mateia.. . si Sorita. . . le-aa fost pus
de la Domnie in dzilele lui Vasiliie-Vodi un nume de dajde trnescu, la MiclusianI, i apcif ei pentru acel nume aa fost fugit
din sat ; deci clabilaril, neavnd de la cine lua acel nume, a luat
de la Carpoae Cdpitinita o vacal cu vital si o cerga noai si un cojoc, luat in trel lel, si doi pasle late si doi coas[e] si dot' topoari,

apoI a dat Carpoae si o iap ; ce a ras numele. Datornicil pun la ea mosia zalog. Se aduc oameni bunl guratorf
s giure cum sintu partile lor vandute de printii lor. Se
aduce Andreia de TrifestI, aprod de tirgu. La gtirea de juramint, aa ertat pre acesti oameni s nu mai giure.
si

it

57. IaT, 1'8 Iunie 7 I 76

668). Bias Alexaridru-Voc15.. Afacerea

arpetilor. Si a dzis cd or dovedi pre giuritorif lui Toader


si a BuzesculuI curn a giurat cu strimbul ; deci Domniia Mea

am invatat pre. . . Solomon Birldianul Logoftul-cel-Mare, de

a trimis de ati luat dela giuritoril lui Mader si a BuzesculuI


22 de bof haltalmu, si i-aa dus pre totl aici la Domniia Mea,
si s'ati adus i aceaste fame, oamenf burif si btrinf, mrturif
si giuratori. Si cDurnitrasco iuzbasea, de Carniciatif. Decf
Domniia Mea i-am giudecat dupi leaga tarn. : s jure la Sf.
NeculaI. Mai apof ei s'ati lsat i n'ait vrut sal glure. < Si
eobotele pentru Ora -aa scornit al doile rind era s dea iale,
io lei batutT. cS'aii pus si heriia, 12 zlot, in vistiariul Domnii
Miale, sa-s stie ei tot satul.

www.dacoromanica.ro

MA TERIALE DE IS CORM CULTURALA

89

58. 30 Septembre 7177 (1668). < Miron Costin Vel Dvornic dolneal zemli arat c a cumprat pmint la Miclusiani (IasI) ( dela
Apostol Voroavi ginerele luT Carp u , si de la f5 meaia lui Alixandra,
fata Antimief, nepoatalui Carpu,si de la Vasilie feorul AntimieI,
frate Alixandrel, nepot lui Carpu, pentru patruzeci de lel. if in-

torc banii Buzescul $1 ftneala lui Alixandra, fata lui Carpu


diiacul, si Chitana, fmeaia luI Toader, fata luI Carpu. Solomon Birldianul Vel Logoat, Nicolai R5.covit5. Hatman, Ilie

Sturdzea Vel Stolnic, Alixandru Buhus Vel Pitar, Conts


Logoffit, Roman, Ghlorghitd, Ursul Veatres, Vornicii port5.1.
SemnturI.
59. Iasi, 25 Februar 7177 (1669). Duca-Vod5., pentru Alexandru Vulpe Sdoariul.
6o. IasI, Im Iunie 7179 (1670). Adec eti Iorga, fiorul r5.pu-

satului Isar Jitnicer, vinde casele cu locul, cumprate ( de la


Neculaiti Brbliarul. . ., pre ulita c mare, intre casdle NenuluI si a lui Andrei(' ce an fostu Armas, si 1ntr'a luI Drniian
Chihaie. Vinzare cntre Gaspar Cali& asornicarul, Frantuzul,

pentru lei Ming Marturl: Marele-Vornic Miron, Neculaiti


Racovit[5] Hatmanul, Ursachii biv Vistier, Pladil 'ce an fost
Stolnic-Mar[e] , Costantin Jora biv Vel Armas, $1 denainte du-

misale Nenul ce ati fost Logofat al doele, Gorovein Logoft


de Vistierie, Dumitrasco Prjescul Cupar, Andrei(' biv Armas,
Dmiian Chihaie, Vasili sluga HatmanuluI, Chinarschil SO."nislav, pisar, Mihalco spicerul, popa Vasile de la BesericaAlba si cu ginere-min popa Gavril. Eti Cdrniman Pitarul
am scris. Gheorghe semneaz greceste. intre marturI, si
Stanislaus Kienarski sec: Ill-mi prin. ter. Mold. m. propria .

[Pe V :] 1670, le 2m de juin, j'ay achet ma maison pour


180 lions monnoy d'argent, de Jorga, fils de Isar, neue de Oursagui grand tresorier, et le prince Douca regnoict pour lors.
61. 14 Iunie 7180 (1672). Preotul Toader de la Stl Neculal

pentru niste drease a luI Carpu ce ail fostu Opitan si pentru o zlojituri ce ati fostu la Cirpoali ce an fostu Cdpitiniti.. .
DumnealuI Logofdtul Solomon Brlideanul an trimis pre Costantin Grecul, vdtavul dumisale. Jur si Calofir izbasea de
www.dacoromanica.ro

00

DOCUMENTE ALE MITROPOLILI DE

1,1

la SE NeculaT, pre sv[d]ntaa evanghelie


cinstitaa cruce. (I-aa giurat de al doile rndu.
Scumplia >

$i

pre

62.1a$1, Io Iulie 7184 (1676). MosnenI vind ocind la Gldviniastf

luf Toderasco Iordachie Marele-Vistiarnic. Marturf Ilie Motoc Vel Medelniciar, Gligorie Cdrlig Vornic de gloatd, $. a.
63. Iasi, 231011e 7184 (1676). < Adecd ea Gaspar Cale Frantuz

vinde casa din Iasi', a pope Ursula, preutuluf cel domnesc,


ce iaste la beseareca Mrii Sal[e] luf Vod[d pre poarti in Curte.>
Semneazd: Gaspard Caill.
64. Ia$T, 20 Ianuar 7185 (1677). Adecd ea Gahita Pdscdloae,

am fostu strdstoae de neguttori de trdg de Ias , arat cd a


vindut a noastr dreaptd ond dumisaale lui Pdtrasco neguttoriul
o dugheani $i cu cdmari si locul dugheanei, de lat
:

noal cotf si giumitate, carea am avut nof intre dugheanele In [a]n [d]stirif lui Barnovschii $i'ntre dugheanele SvO nte Vinerf, in
tdrgul cel mare, in ulita rusascd, aicea in trg, in Iasf . .

insd, pn vof hi ea vie, ce a hi chiriia acef dugheane, s o


iau e, lard, deac md voi treace e din lume, sd hie dugheana a dumisal[ej cu tot venitul, iar nime dintru cdlugdrf,
sau nepotf de af nostri, saa hinT, saa feoff af nostri de suflet,

nime ca-s nu aibd a [sd] amesteca si a strica si a glcevi


pre aL'astd danie a noastrd >. Face zapisul dinnaintea Sv[m]til
Saal e pdrinteluf Dosoftei Mitropolitul si dohovnicul nostru
pdrintele Arsdnie egumenul de Bdrnova >. Scrie < Leca Uricar.
Martuff : Arsenie de Birnova (scrie greceste). Semneazd : Agahita PdscAloae >.

65. Iasi, 29 Mart 7185 (1678). Antonie-Vodd, pentru biserica


Sf NicolaI a luf Stefan cel Mare, care eta stricati de foc $i de
plof, de a os, din urzirea ef, On sus, in vhvu >. Am pus multi

cheltuiali de o am tocmit, de -fos pdni sus, $i i-am tocmit


clopotnita, $1 o am infrimsat cu toate podoabe, cum s cade
desevirsit, $1 i-am fdcut zidia si chaff prin pregiur, $1 o am
f icut si a.a.sta Scaun de Mitropolie, s fie inchinati ScaunuluT
celui vechia, Mitropolief de Suavi >. if face $1 venit de la vame$1.11 mari la chirvisdrie > si de la Cdmanariti-Mare. Pero-ament.
.1> 66. Iasf,

Julie 7185 (1677). Anna Logofetiasa a rdpoosa-

www.dacoromanica.ro

MATERIALS DE ISTORIE GULTURALA

9].

tulul Solomon ffarldianul ce a fost Logofdt-Mare ), vinde ca-

sele din Iasi, cu locul, pre unde aa fast cu zpladzi ingrdit,


care cas li-am fcut din preuni cu rdposatu guprni-meu ).
Vinde lui Ilie Sturdaf Vornicului celui Mare si gupineasei
dumisale > pentru 425 de lei btuti >. Marturi: Nieoiai Rcovita biv Vel Logoft, Gligorasco Ghianghea Vel Vornic,
Gavrilit Costachi Hatman, Ion Rcovit9 Vel. Spdtar, Gligorasco Rusul biv Vel Sptar, Pladie biv Vistier, Tudosie
Dubda biv Vistier. <Si eu Cont$ Stolnicul cel Mare am scris. )

67. IasI, 13 Mart 7186 (1678). Schimb cu Toderasco Iordachi. Marturf mai

multi boierr. Alt schimb, - io Mart

7184 (1676). Cirlig Vornic martur : pecetea cu un Vornic si


inscriptia : < Grigorasco Crdlig Vornicu> .
68. Iasi', Io Februar 7187 (1679). < Mariia fata luI Gligorie Hb a 5escul .;-ad fostu Hatman si gupdniase rapdosatului Dumit-

ra3co Prjscul ), d marturie pentru niste case a gupunu-mieu


luf Dumitrasco Prj e scul, ce sintu aici n rargu in Ias, pe Ulita
Mare, intre casele Iorgi Postialnicul si intre casdli Nianuluf Logof a tul, care cas[e mi li-au dat danie 4,-upd.l1-mieu la moartia
lui >. Le vinde pentru datorli cdtre dumn [ea [La unchiia$u l Chi-

rime Sturdza Pharnicub. Vinde decI dumisale unchiiasul


Chiriiac Sturdza Pdharnicul si gupneasi dumisali AnitI,
fata luf Isar ). Marturf : Svintiia Sa Dosithei Mitropolitul de
Suiv[a , si printele mieu Gligorie Hbsescul, c-aa fostu Hat-

man, si Gavril Costachi c-aa fost Hatman, si Ghiorghit Vel


Armas, $1 Gavril Nianul biv Logoft, si Ilie Plesca C-au fostu
Cam air-as, $i Ghiorghit Vornicul de Poarti >.

69. Iasi, 7 Ianuar 7188(168o). Iordachie biv Vistiarnic, pentru


GlvinestiT, Hngd satele de boierie ale Ducd.I. ( Si, fiindu mai aproape acestu satu Glvnestif sd-1 cumpere Mriia Sa, precum
4

ne-a si poroncit Mriia Sa in cdteva rinduri, fiindu Domnu in


a1ra-Rominiaasci $i trecindu den oaste, de la ahrin, in anul
endu aa fostu vltul 7183, si [n]i-ad trimis Mdriia Sa si pe Costantin Catacozeno Stolnicul cel Mare de T aira-Rumineasci,
intlegdndu Mriia Sa c am cumpirat acela sat, s nu cum-

prim noi acela sat Glvinestii, cce ca iaste mai aproape


sag cumpere Mriia So, fiind aproape lng satele Mrii Sale,

www.dacoromanica.ro

92

DOCUMENTE ALE MITROPOLIEI DE IASI

lngi Andriisianl si lingi Berehoe3ti ; acum, dad an adus In[ijl[o]stivul Dumn[e]zin pre Mriia Sa in Scaunul trii, mi-a-an dat
banii Mrila Sa, 500 de lei, i_'-am fostu dat nol pre acel satu.
Zapisele nefiindu lngi noi, ce fiind lsate in T[a]ra-Romineaasci .
i
70. Iasi, 1 2 Mart 7188 (168o). Toader Iordachie -am fostu
Vistiiarnic, vinde mori la Glvnestl lui Duca-Vodd, ce-I

restituie 500 de lei cheltuiV. Pentru lucrul lor va preWul un


boier. Se &A Inca 150.
s 7L 23 Iulie 7188 (1680). Adecd en Stefan Postialnicul
scri si mrturisscu cu cest zapis al meit cum e m'am tocmit si m'am asedzat cu Corlat Uricariul pentru neste bucate si
barn ce at fost rmas a cumnat-mea la dnsul, carea i-ati fost
fmeae dumisale, acmu din toate bucatele si din bara m'am
asedzat de nainte dumisale Postialnicului Catargiului, sd-m dea

145 de lei bunI si din viti 15 vac)" si 5 iape, si dzua s'a pus
de la SU Ilie pn la Lsatul Sculuf de Postul Mare ; iar atuncea
la dzi sd implineasc ce-i scrie zapisul ltn. Martor si un
< Pandrav Cpitanul >.
4, 72. 7190 (1682; sic). Ptrachie 6am fostu staroste vinde o
cas e in mahalaoa Tlplriasci, lng casa dumisale lui Istratie

starostelui de misel, si lngd casa Norooae, pentru barn


de argint, lei bstu. Martur Gligorasco, starostele de tlplarl.

- 73. Iasi, 14 Iunie 7190 (1682). Un rzs din Vitenesti


vinde ocind lul Zaharie Clucer. Marturi si Lepdat Vornicul
de Vrancia. Az Lepdat Vor. iscal.
74. 8 Octombre 7191 (1682). Crstna fata Grame Stolniculuf, 'gupniasa dumisale rapdosatului Statie a ati fostu Clucer, vinde casele cumprate de Vistierul e Ghinea de la Goro-

vein. Se vinde Nastasief Doamnef, pentru lei, ban de


argintu. Setnneazd si Miron Costin.
75. Iasi, 12 Octombre 7191 (1682). Ann4a Logofetiasa
rrpoosaatului Solomon Birldianul, ce an fostu Log[olfit-Mare,
vinde Nastasiel casele din Iasi. Semneazd : < Annita. Pecete

cu Anna.
76. IasI, 29 Octombre 7191 (1682). cAdeci en Safta Vor-

www.dacoromanica.ro

93

MATERIALE DE ISTORIE CIIMURAL

niasa a rtpdosatului Ilie Sturdzii -ati fostu Vornic-Mare, si e


Safta Fldbsasca, si eti Mdricuta Cluceroaia, si cu tot fiorli nostri

si cu toti nepotif nostri, anume Neculai si cu Toader si


Stefan si Preda Postelnicul si Ioniti si Sandul si Toader, fidumisale lui Chiriiac Pharnicul, si Antiohie ginerele
Mdrii Sale Doamnii lui Gligorie-Vodi, caria iaste sor[] lui
Ilie Sturdzii Vornicului, vind casa din Iasi', lingd Biserica
Albd, si ferediae > cdtre Doamna Nastasia. Mai multi boieri
Cora

--

marturi.
77. Iasi, t h1 Octombre 7192 (1683). Ursachie am fostu
Vistiiarnic ). dd. Mitropolief partea sa din satele lore Postialnicul. Care parte a fostu vndut Rusa fata Chiriiatei,
nepoata Iorgii Postialnicul, Neculcil Vistliarnicul si, fiind cumprat r, i s'aa intorsu banil Neculcii.

78. Iasi, im Octombre 7192 (1683). E Alexandra Sptdroaia. rdpalusatului Iordachie -aa fostu Spdtar-Mare, aratd cd a
vindut casele pre Ulita Mare, intre Mitropoliia Veiac[he] si intre
casdle Prjscului, in trgu, in Ias > Mdrii Sale Doamnei Nastasiel g[os]p[oljda Io Duca Voevoda >, pentru <taleri bauti > . Ea
le avea cumpdrate de la Neculcea Vistiiarnicuh, ce le luase de

la Alexandra Stolniasa, sora rdplusatuhii Iorgui ce ati fostu


Postialnic ). Ea le cdpdtase depreuni cu Tarp. Stolnicul de la .

nepoatele lui Filip Vistiarnicul . Vincle 5i z a treia parte den


casile Iorg Postialnicul..., partia Alexandre, surorii Iorgri
Postialnicul. . rdmiindu-ne noai pentru dziastrile 6-ati fostu
dat Neculcii Vistiarnicul ). Deci noi, vddzind intru viiata
noastrd aciaste cash' de pliatrd ordnduite de au fostu temniti,
si Mriie Sa Doamna fcndu Besearica Albi Mitropolie, am socatit mai bine sd fie pomand Mdrii Sale la Svrainta Mitropolie
ce sd grdiaste mai sus,. Marturi : Neculai Racovit[d] Logoft,

Toader Pdladie Vel Spdtar, Toader Iordachie Vel Vistiar,


Vasilie Costachie vtori Comis, Dumitrasco Cuzia biv Comis,
Murgu-Tht, Pahomie Vornici de Poartd. Semneazd intain cAlicsandra Sptdroia.
40 79. 26 Iunie 7198 (1690) Ana Logofdtiasa rdpoosatului Solomon Logofaul inde cas[el din Ias, carele am avut schimbdtur[d] cu Doamna Ducbli-Vocl[d], c'un locu de cas[d] ce mi
:

www.dacoromanica.ro

94

DOCUMENTE ALE MITROPOLTEI DE IAI

i-a ingrdit la Besiarica Albi, carele-s fcute de Gorovel, lui


Ilie Abbiza $i .upniasi dumisali Saftef ,) pentru 75 de lei.
Semneaz Anna rapoosatului Sol[o]mon Log o fat . Mai
multe semnturi.
80. Ana fameia lui Balit, $i cu fiic-mia Margarita, $i cu liana,
$i Catrina vincl lui Martin Ungurub, o falce de vie pe
dric. Semneazd : Dumitrasco Acroi, Johane Ferenfi fui
paer. (!), Iohannes Moldawski scripsi >.
8 i . e Eti Ghiorghie, $i soru-mea, cu Irina, si cu nepoat noastr
Anghelina, fata Mariii, nepotif lui Filip Vistearniculuf, vind
< un loc de cas 5.1, cu pivnita de piatr, pre ulita 6a mare, din

sus de Mitropolitul, dumisale Iorgi ce all fost Stolnic-Mare,


cumnatul Postealnicului celui Mare, a Iorgai, . Marturi: < prin-

tele Svintiia Sa Mitropolitul Varlaam, $i popa Vasilie de la


Besearica Alb, $i diiaconul Toader zet popa Vasilie, si soltuzul Ghiorghie cu 1 2 pargar, $i vtavul printelui Iona$co
Captin a], $i Necula Preame$ter din Ulita Mare, $i Toader
cruitor ot tam> . Se cumpr. cu < lei btut. Pecetea ora$ului, cu

totul neclar, pare a represinta un cal. Legenda nedescifrabil.


82. Foc$ani, 28 Februar 7200 (1692). Raza$1 vind vie in Ptsti,

pe apa Milcovuluf Marturi. < preutul Ghiorghie ot Foc$ianI,


preutul Maftei sn. eg ot, Nstasie Beliboii ot tarn, Sava

Pielmu$, Necula Pielmu$, Tudor dascal, Raducan 6-au fost


$oltuz, Sava zet Sava Pielmus, Ion croitor. - Si la 28 Februar,

alt act.
83. Ia$1, 24 Maiii 7200(1692). Eu Deadiul 6-am fostu SptarMare, denpreun d] cu sotul mica Trofana, vinde cas in Ia$f,
din deal de poclul Hagioae lui MoisT Marele-Cdpitau de le-

fecii >, pentru o surnd de

lei.> .

Luase casa de la Misail

Cizmariub .

84. 7 Iulie 7200 (1692). Vinzare de loc in Iasi, in trgul


Fninii, intre- Gligora$co staroste $i 'ntre Irimie Vtavu.
Martuff : cVdtavul Iritnia, Gligorasco Starostea fclier, Ursan
fclier domnescu, etc.
85. Ia$Y, 23 lunie 7201 (1693). Vinzare de cash'. in Tirgul
Fdini e dumisal[e] Apostol Mihulet poru$nicul. Marturi: un
lipcan, un stegar.

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA

95

86. < U FocsianI, 8 Februar 7202 (16941. Rdzsi vind unuf Pielmus o vie fctoare) , < in ograd la Pt4ti, din mo$ul nostru din
Bejan i Ghiruta, care vie ati fost zdlojit a Mann' Armanulul
si rscumpdrat. < Preutul Ghiorghie ot Focsiani, preutul Maftei,
fiiu-sti .
Costantin, iar fiiu-su . Ion Croitoriul . Simion
Chighiaci si Alecsandru
Cdptan
fiorif lui Neculal
Strtulat tbdcar> .
Hotul

87. 15 Iunie 7203 (1705). Doamna Anastasia, a fericitului


rpoasatului Domn Ducd1-Vodi, ci-aa fostu Domnu tdrif Moldovef si Ucrainei, sarba lui Dumn [e]dzdil $1 inchindtoare Svintei Troit si Maicel Domnului Nostru, lui Isus Hristos >, arat
ca, rhnindu, ca alt1 donatori, a luat sama cd Svnta Mitropolie cia btrnL a trd1, din trgu din Iasi, ce a fost
fdcut de riposat.ilDornnu-Vod , fiind micd, socotit-am pentr'un tintirim de o besiarecd stricatd, ce s'ati numit Besiareca
Alba, uncle a fost hramul Sv[]ritulul Joan, iards in tdrgu in
Ias, aproape de Mitropoliie cia Veache, s facem pe acel tintirim de beserecd stricat alt. SyL nt Mitropolie trf, mai
mare si mai deschis . Face temeiii, . 00 am si obrsit si
o-m podobitu si o am indzdstratu . . . cu vesminte, cu odoar
Pentru a lrgi cimitirul, iea de la Anita un loc. E lingd clocul
rpoasatulul printeluI Domniei Noastre Dumitru Buhus, ci-an
fostu Sptar-Mare . in schimb if d o cas. grijitd. Socotit-am
si pentru locul casif a cinstitu rpoasatulni printelui nostru
Dumitru Buhus L'!-a fostu Sptar-Mare, caril[ej ne era de impartal[d] fratilor, fiorilor rpoasatului Dumitru Buhus Spdtariul, hiind oasdle fratilor miei astrucate la acia svAnt . rugd,
a luf Miron BuCoc, ci-aa fost Stolnic, si a giupdnias dumi-

0,

sale Tudosca, s'a cuconilor dumilorsale s'a lui Neculai Buhus ci-ati fost Logofdtu-Mare, si a fiicd-sa Mann* ci-aa fostu

Cmndroe-Mare, si altor cucon a dumisale, si a Irinei Vorniceasal, s'a Ursului fiCor lui Buhus; se dd tot Mitropolie.
Hiind voia putiarniculuf Dumn[e dzdti de ni-ail schimbat din
Scaunul trdi Mold[o]vei s'am mersu la Tarigrad si, iards dupd
mila Svintii Sale, aducndu-ne Sv[i ntlia Sa mai pre urmd in
tail la pdmntul nostru, cu Domniia iubitu filului nostru
Io Constantin Duca-Vodi, if d i Piscanil, Stefeanii, pe

www.dacoromanica.ro

96

DOCUMENTE ALE MITEOPOLIEI DE IASI

care Piscani d-ail fostu dat rdpoasatul Domnu-mieil DucaVocli sdrigur, fdr cl.z voia mia, de agiutor lui. Iani Haddmbul
ci-ail fost Postialnic, si-1 tinea mnstiria ce-1 fdcutd de Iani
Haddrnbul. La 7203 (1694-5) se imparte ea cu nepoata Safta
Catargioae, Visterniciasa luI Pie Ca targiul Vistiarnicul al
doile, fata surorif mial[e] Doamnei Marii, de filed rpoasatuILA Dabijei-Vod[] s'a maice meal[e], Doamna Dafina. Citeazd
pe <mdtusa mia Alexandra Armsoae >, drumul mare ce

miarge la Budi. Ileana fdmeaia lui S tefan Rosca, fata luI


Bdsrab (sail <Bdsrabd). Un pribeag face o vinzare dui*
Cotnarschie pisariul lesesc, si, perind Cotnarschie pisariul de
Timus, ad cdclzut acia prisac pre sama Domniei, lui Ghiorghe
SLefan-Vodd, care o d luf Grumadza (si Crumadza) Armasul si sotiei, Alexandra, mtuse-mia. Ea se csdtori dupd
moartea luf cu ciNecula Vistiarnicul, supt Dabija.
Pecete cu bout si jos vulturul ; deasupra coroand : rono
anarrac I E Amu".

88. i5 Mart 7204 (1696). Raport cdtre Spdtar si Armas de la


a preotii si stenii de Odobesti 1,, cdrora li se ordond pentru Domn

a sdvirsi o plinire de vie in localitate. Fac aceasta noT preotiI, impreun[d] si cu stenI bdtrni >, sail : noI preoti I impreun[dI cu sdten1 oamerff butif si cu nemesniciI dumnilor
voastre. Semneazd treI poi:A', un vdtah za hnsari, dof nemesnicI, un dascal si un diac. - Vinzare tot acolo,

cdtre un cdpitan, cu asemenea marturf ; 7210 (1702),

23

April.

89. 25 Octombre 7205 (1696). Mitropolitul Saava vinde


o cas in Iasi, lui Pascal. Semnat. Pecetea din 1691, cu Sf.
Gheorghe.
90. Iasi', 28 Octombre 7205 (1696). Antioh-Vodd. Episcopii

terif si clerul mndstiresc si boieril arat act de la Constantin


Duca si altil pentru a lor drepti serbi.tigani, de mosii si de cumprdturd, si de miluire, de pre la rdpdosatil DomnI, cum cd nu-I

pot tinea pentru djdile ce le pun asupra lor de la Domnie, a


darea pre ani si, el' fiiirid sdrace si robi, n'ail de unde da, si
deosdbI de la flatmanI lards le iati ddjdf si gloabe. Iartd-de
de dajdea domneascd si htmneased, de aducerea la Scaun. Cel

www.dacoromanica.ro

97

MATERIALD DE ISTORIE CULTURAL

ce vor face sugubin cu tigancile boeresti saU clugdresti sa


si co altor carif vor hi avndu tigance, s fie volnic a-1 globi
si a-1 certa stpnul Tiganului, iar Hatmanul s n'aibd triab[]
la acialea.
Actul 1uf Duca e din 7203 (1695), Iunie 20 1.
9 t. Iasi, 30 Iulie 7208 (1703). Antioh-Vocl ctre Sava arhiepiscopul, Mitropolitul Suciavif, si tin altul, care s iea sama
mndstirilor pentru avere. C5. aicea Domniia Mea intlese-am
precum intr'aceste vremi nepciuite multd scdiar[e si lips s'au
fcut sv[i]ntelor mndstirf si sv[i]ntelor besrici. intr'aCaste

cumpliti vremi ati sosit de era suptu stpnirea streinT si,


ce a vrut ei supt putiare lor, aciia a acut . ., ct putin
de nu s'ati stnsu de tot pomeniria fericitilor Domni si altor
.

4 ' In Mart urmtor, Antich desfim0. Ncritul prin actul ce urmead si care
e si el nstrat,Inteun exemplar, In BibI Ac. Rom. do Anfioh Costanfin Voevoda
bpio milstdu gospodar zemh moldacscol. [De o parte si alta : rcwciot6pxyl; Mr/4
"Po;Fris Kmcr,,rtvooz:6-hewq &.7.otpu.EvETCoti. Facem st[t]rea cu aceast carte
a Dommel Mele tuturor cirI el. cade a sti, miluindu-ne Dumnezeil cu Domme trel ,,.: aducndu-ne Svinfii Sa la Scaunul rposatului pZirintialui Domnici Mele. atlat-am Domnia Mia un obicenli fcut nu de mult vremla, o slujb
care s scot pe vite de s lua bani, ce i s. dzice viciiit fcut acest
obicei de dummalui fratele nostru Costantin Duca-Vod. Carele socotindu si
Domnie Mia c. doar este vr'un lucru s fie de folosul rl, fost-am
ices si Domnie Mia aast slujb. , lar pre urm, vAdzind Domme Mia
cum nu-i nicI de un folos i mcl de un aAutoriii, sail de tocmiri, ce
de mal mare Stric5;:,une i risip tear] este, pentru a6asta intmplndu-s
ami Preasv[i]ntitul chir Iiacov Patritarhul ci-aii fost a Tarigradului, chmmat-am
Domme M pre SN [1],ilini Sa si pre Sv[i]nfila Sa chir Sava Mitropolitul tiriT
s: pre Sv[i]ntna Sa Misail episcopul de Roman si prea
[i]ntlia Sa Lavrentie
episcopul de Rduff si pre SI [i]ntna Sa Varlaam ep[i]scopul de Bus-, si pre totI
egumenil de pre la toate svmtele mnstirt, si pre tokI boeril cel marl, ...it
mazdiT de pre la inuturi, si depreun cu VII am pus mare blstrn pentru ai,,ast slujb care-I mal sus pomeniti . vdritul, cum de acum innamte s

nu mal fie, niel in dzilele Domnief Mele, nici in dzilele altsi frate, pre clue
arii alege Dumnedzai in urma noastr a fi Domnu trl noastre Moldovcl,
lar cme ar cutedza a clica si a face sin, ca si strice pomana noastr si
unla earn am fcut-o ete toate sv[in]tele mn'stiri i 6'111 toti Elcuitoril 0
iracii trI, orl Domnu ar fi el. fac, cu nebgare sam i cu sif, oft' boezio ar fi si svtmasc i s indemne, sail ce obraz ar fi, unul ca acela s fie
blistimat de Domnul Dumnedzed ci-a fcut ceriul i pmntul si de prea66549. vol. V.

www.dacoromanica.ro

98

DOLUMENTE ALE MITROPOLIEI DE IASI

crestini ctitori. S li facd cizvod nou $i sd le aducd la Domn.


Egumnif, care] e s'ar afla om harnic si om bun, s fie tot
pre loc egumen, iar caril[e s'ar afla orn hiclen $i faicator de
rdii, pre unif ca aciia, acila la Dornniia Mea
aducd, si s'or

gudeca pre faptele lor cu ocna.> Unif cdlugdri iese din mdndistire < si s'ati instreinat pre la t a rd si $dcl pre la nemurile
lor $i pre la Curti boere,ti $i la prisacl boeresti $i la odd'',
si mdindstiril e ran-1'n fr de cdlugr i

. .

SA-I

ia de grumazi

si, cu tot ce ar avea ei, si sA-i trimit aj pre la rnandstiff, car e le de unde ar hi fostu de postrigul s. Asijderea am inteles Domniia Mea precurn o sain d de cdlugdri is tin bucate
osdbi de la m[d]n[d]stirre] cu oddile [or, $i-$ poartd grij d] de bu-

catele lor, $i dup trebile lor rnbl, iar, ce ar hi de opstii


a m [d]n [A]stir[il], le las, de-s lipsdscu de tot ; s'au stricat cu tot[ul]

podvigul aug[d]rescu si obiciaile ciale bun,e, a svintilor pdrinti stricd, si s fac cdlcdtori de leage cu totul. Deci aceste
bucate <csdi-s inhereazi si pri izvod sa li dea pri sail-) a} egumenulul in bucatel e rn[d]n[d]stiri
.

92. Iasi, 7211 (1702-3). Constantin Duca-Vodd dd. Gldvdnestil


cdumisal e] Tomii negutitoriul . . fiindu noi datori dumisal e,

cu cd.tva bani pentru niste negoti c-au dat la Calmara Domnii


Mialea pentru triaba noastri. Semneaz : < Io Constantin Duca
Voevods si jos, mic : 'fain Topyilt:n.
93. Focsani, 17 Iulie 7210 (1702). < Antimia preutiasa a rdposatuluipreutuluf Vas i'le $i cu fiiul rneu preutul Vas 1,lie si cu fleam Maricuta fac o vinzare la Odobesti < arstil Vel Cdp i cinstita i precurata fioard Mama SNir.tiel Sale si de patru

s'S in

evanghelisti

si de 14 varhovnici apostoli si de 3IS svinti par-Intl, card ad fost la siborul


de la Nicheia, si de la noi nca sa fie legat i afurisit lii veci, i sa-Y fie
pards st. toi sNintii de pre la toate hramurde a svintelor mandstiri, a cirora
slujba aeasta le inchide usile tuturor si le pustie. Pentru aasta, iubite frate,
pre carele Dumnedzaii 1-ar alege a fi Domnu trdi noastre. te poftim si. te
feresti de aceste mal sus pomenite blsOmurl, ce mai vrtos s aibi a Intari
si a asdcica. i pentru mai mare intarire facutu-s'a i altele, de s'ad dat pre
la episcopi , si unul s'ad pus la Visterie irT, amin.
U Ias, let 7206, Mart
[Semneazi. Domnul i episcopii. Pecete cu chinovar.] Pisal Costantin Costachi.

www.dacoromanica.ro

99

MATERIALE DE ISTORIL CULTURAL 'A

tan, starostii de Putna : < in dial la Odobesti, in ograda Telului, aldture cu alte vii a dumisal e] . Si noi, cand am vrut
s vindem acestu pogon de vie, ni-am intrebat totT rzesii
nostril' ca sa-1 cumpere, fiindu-ne si noi gren si agiungndu-ne
rievoe, Si nime din rdzesii nostri nu s'an aflat s cumpere,
si 1-am vandutu durnisal e . Marturi : Ilie Catargiul biv Vel
Comis, Cdrstiian Vel Strar, LucacI biv Clucer, . . $i denainte a multi boeri si negutitorT si oameni buni.
.

94. Iasi, 3 Septembre 7213 (1705). Mihai Racovit cdtre Carstiian biv Vel Arrnas si Vasile biv vtori Medelnicer. A venit Ilie
Catargiul biv Vel Comis si Ambrino si cu frate-sdu, ficoril lui
Ilco, pentru vecini de la Siucmezeu, cumpArati de la soFrul

dumisal[e], de rposatul Dabij a.]-Vo0.1. Ambrin spine


c tatl vecinilor a fost pe lng Ndibaico Vornicul de
an slujit, iar vecin n'an fast >. Citat un orn anurnea Bldac,
C-ati fast Vornicial in sat in Siucmezen >. SA cerceteze. De
va fi prescriptie de doudzecT de anl, s fie vecini.
95. Iasi', 7 Iunie 7213(1705). Vinzare de case in Iasi pe lng5.
cask] dumisal [e] lui Pavl Rugin Jitniceriul . . in Muntenim e ,

lngd tintirirnul besericif luT Sft. Thteodor, luate de la Tofana giupnias,a] luf Tnas,e] prcallabul de Soroca, maica
lui Moisie Serdariul .
96. Iasi, 27 Iulie 7214 (1706). Antioh-Vod. Proces al lui Adam
cu Ion Zltariul, pentru un loc de o dughian
intre dughi-

i,

anil[e] lui Barnovschii si a Sntif Vineri, ce iaste pe ulita


Trgului de gos, impotriva negutftorilor. Mrturia unei btrine ce vorbeste de rsplat prin postav de un habaciu ).
Mrturisesc negutitorii.
97. 20 Novembre 7216 (1707). MihaI Racovit. Pentru o rnosie
la RcciunI a lui lije Catargiul Vistiernic, de socrul dumisale

dumnalui cinstit si credinCos bolariulu Ionlache Rust Vornicul, gineril[e] rApoasatuluf Dabijei-Vodd.
98. Focsani, 27 April 7216 (1708). Costantin ocan cu sotul, fata popeI Vasili, si cu ginerele si fata lui, \Find un pogon de
vie in dealul Odobestilor, pre ulita Ciutini, luI Toader, pentru
lei btuti. Si, cdrid am vndut noi a noastr driaptd ocin
si mosii, mai nainte ne-am intrebat toti frati si razdsi nostri

www.dacoromanica.ro

100

DOCUMENTE ALE MITROPOLIE1 DE IAFg

ca sd o sprijdniascd, i nime nu s'ad aflat, fdr de cdt Cirs


tea biv Vel Jicnicer. Marturf : (multi preut si oaminr buni,
bd.trnI si

tined, cari mai gos s'ad si isclit, cari a tiut

carte, iar, carrej n'ad $tiut, s'ad pus si pecetil[e], cines pre
numel[e] sdd ; si noI incd, pentru ma mar[e] credinta, ne am
pus degetele, ca s tie. Semneazd az Ere Gheuca ot beserictal gd u Focsanl, martur. Si un namesnic.
99. Iasi', 15 Octombre 7223 (1714). Nicolae Mavrocordat la
ldcuitorii bardni si tinerl carii sdntet la Cornul lui Sas. Egumenul de la Pobrata aratd actul de la stefan cel Mare, 30 Mart
7008, pentru neste mosii ce are sfAnta maindstire Pobrata acol

la Cornul lui Sas, anume Berejeanii i ulunestii, ce sint la


Tnutul Iasilor, pe apa Prutuld. Sint incdlcate de multi' cari
fac oda ise krdnesc pe ele, nedind de a dzeace Sd. mrturiseascd. el lui Vel Logofdt.
ioo. Iasi, 11" Iulie 7222 (1714). Nicolae Mavrocordat lartd
.

dajdeape TiganY, ce se luase in zddar, e la nevoe tdrif incl, si tara


acmu la mare greutate, ca o corabiia ce sa." afli la mijlocul
Mdri, cuprinsi din toate pdrtie] de valuri holburate si fdri

liniste. Semndtura Dumnului. Sernneazd cu adausurI grecesti


Patriarchii de Alexandria si Ierusalim. Axintie Uricar.
101. Iasi', 7223 fdrd lun, $ToliAry iirrita Nicolae Mavrocordat pentru Mitropolie. Zelul pentru mndstiri si biserici a
Domnilor vechi. lard de la o vreame incoace s'ad scornit si

acest obiciaid de ad dat si mndstirile la did, de s'ad urmat


si pdni acum, la a doa Domniia a Domnief Miale, si cu aceaia
urmare si, a doa, din prddzi ce s'a0 intimplat din zavistie
diiavululuT pre aasti sdraci de taxi a rdmas o sami de md.ndstifi la mare rdstpd si pustiire. if indeamnd Samuil de Alexandria cu ceI patru prelati ai sdi : Ghedeon Mitropolitul, Sava
episcopul de Roman, Calistru episcopul Rda.utilor si Orest
de Huai. Macar c i t[a]ra noastri s'ati putinat si la mare
cumpini i sldbiciunia a rdmas, lard incds si cu dajdia ce s

lua de pre la mndstiri n'ad fost atita akutor trf, nicie


vr'o scddiarie pria mare nu iaste, de nu vor da mdnstiril[e] dajdea. Citeazd si pe prea-luminat pdrintiI nostri :
Alexandru si Sultana. Am sells ed Axintie Uricar. Sem-

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA

101

natura. Pecete octogonal cu vulturul

$i I II I di P.
I0 .
102. 6 Mart 7226 (1718). Adec ed Anita Tiganca SanduluT
lui Bland, precum am luat cO in chiz$lia mia pe Enachii Tiganul,
feCorul lui Gligora$, cum, cndul-ar intreba Sfintlia Sa printili
17

Mitropolitul, s-s afli fat, iar, neaflndu-sd $i lipsindu el, s


aibu ed a da sam ,a]. Pentru credint mi-am pus degitul.
-I- Anita Tiganca.
103. Li Nicorestf, 8 Mart 7227 (1719). Vinzare de vie acolo
jupdneasii Maria StolnicesiI, edin vie "ea mare, ce n'ati rmas
de la tan. nostru Antonichie. Martuff : < fratele nostru pro-

topopul Ion Bostan din Brlad. Semnat $i e Stefan Gane


Vornic ot slobodzi gd ot OrheI.
104. Suceava, 8 Ianuar 7227 (1719). Ed Vas[i]liia Vi$an,
Tigan de T[a]ra-Romniascd, (tmplndu-sd in t alra noastri
mare strdcdciuni de praidzI si de robli de Ttari si de Turd,
lipsit-am din t[a ra noastrd si am trecut in t[a]ra Muldovil,
de frica mobil Thardlor, $i, intr'aceste vremi tmplndu-s e
de ad dat Dumnedzed mad foamite in t[alra Muldovei, $1 trdgndu noi mari greti si multi lipsi de p[i]nia, ce era piaste
tot lcuitoril t[a di, i neavnd de ce s ni apucim, ne am soo

cotit s ni vindim, s fim rnar bird robl de clt s fim pieltoff de foamia; cercat am pe la boed : nimin nu s'au aflat
s ni cumperi ca sd ni scoatem capetili din foamete ; cadzut-am cu rugdminte dup[d] dumnealui Chiriiacu, sn lui
Abdza stiagariul g[os]p[o]dti, i ni-am vndut dumisali driapt-,
ca sal' fim driapti robi dumisali $1 cui s'ar alegi din szdanie dumisale. . . Denainte dumilorsali Vornicilor de trgu de
Suav[a]: Toader BdiliciVornicul si dumnealuf Ilie SiaptelicI biv
Stolnic, $i denainte $oltuzuluI $i a tuturor trgovetilor de

trgu de Suav[].
103. 3 Ianuar 7228 (1720). < In nomine Sanctissimae Trinitatis et Iesu Chry. Giurgi Martonotchi, depreund cu femeia mea Marghita, fata lui Baltd, $i dinpreund. cu Rorii mie,
anume MihaI $i Andor $1 Sava, $i cu fiic-m Manda si Catrina, vind dumisale o falce de viia. la dric, dumisale lul
Martin. Mi-em pus degetul $i pecete trguluI (lipse$te).

www.dacoromanica.ro

102

DOCUMENTE ALE MITROPOLLLI DE IA$J

Semnati: Janos, olonia, Mihal Tira, Dumitru Acroi. Ego


Iohanes Ferenci fui preses. Johannes Moldawskj scripsi manu.
G io6. 20 Julie 7228 (1720). Enache Tiganul d un zapis al sdid
du misale Tudor Bdilitd Vornicul de Su avd , cw.fat1e
Tigan, anume Aximia, carea, fiind sdracd de pdrintI $i tiind-o la
nof pe vreamia foametii, fiind mare lipsd de pdni, cdt era sd peae
copila de foame, deci nof cu multd nevoe am silit $i ni-am

indatorit la Turcl de am luat barn pe miiare $i am cumpdrat


mdlal, de am scos-o din foamete si, pe urmd, apucdndu-md. Tur-

cul pentru miiare, n'am avut de unde s o dad $i am intrebat


pe Svintiia Sa, pdrintele Mitropolitul, ce void s fac pentru
miiare, c o ceare Turcul, si e n'am de unde o da; si Svintiia
Sa mi-ad dzis ca sd vndzu copila cui s va afla, sd-in
scoatd zapisul me cel de miiare dela Turcu. Au fdcut-o in
$i muma copild ad
sdrcii cu o slugd a Mitropolituluf
murit '.
107. 20 Julie 7228 (1720). Mitropolitul Ghedeon d o Tig-ancd

lui Toader Bdili Vornicul de Suavds: pentru odd si dumnealui mi-ad ardtat multe slujbe, spre cdte I-am poftit si i-am
dzis :

nice la unele nu mi-ad e$it din cuvntu, pentru cso-

coteala $i omeniia dumisale


ti)

. oSd.-I fie sarbd. $i Tiganc.


108. 28 August 7228 (1720). Toader Hdbd$dscul $i Anita aratd

c \rind un _Tigan, care mi-ati fost furatu niste hainia $i alte

multe de toate, -am avut mistuitia inteo groap[d] in casa m


in vremia cdtanilor. Se mentioneazd carte gospod de mi s'ad
l Une or1 vInzarea se comunica Tiganului printeun rvas anume, precum
e acesta (Bibl. Ac, Rom., 4711..av) : c Ioane Tigane. lat ciriq fac tire precum
te-m vndut prmtelui igumenulul de la Mnstirea Skulta, chir Nicodim, cu
tc:q fei;oril tu,
i i-m dat zapis la mna Sfintii Sale, ca s vi st'cipneasc,
ori unde ai fi, si aibil a 1, aduce unde if a fi voia Sfintd Sale, ati. la Mi-

nstire, ad unde va vrea Sfintiia Sa ,

si aibl a te supune ca unui stpn.

r1.6asta-t scri. Octombre 23 dni, 7206.


t Xpt,srooioAo TC:7aptg.,
Pentru liberarea Tiganor, ea se ficea une off, din felurite motive. Astfel,
la S Maid 7248 (1740) un boier libereazi, tiart din robse, pe un Tigan
care voi ca iele pe fata unui preot : eo copila ce are din trupul Sfin0 Sale..
E slobod a s duce ver uncle i-ar plc, orl el, vr fe6orif lui, s fie oameni

slobodzi).

www.dacoromanica.ro

MATERTALE DE ISTORIE CULEURAL

103

pretaluit hainile melia innaintea Vornicilor de Poartd ). Fusese


a MitropolituluT, care nu pltise paguba. El are drept a-1 vinde.
109. 14 April 7230 (1722). Mihai Racovit. cdtre Sandul Cpitanul, ziat lui Gligorie diiacul, si la Stefan Cdpitanul de Tabird' : trimite pentru o hotrnicie pe sluga noastrd, pe Axintie
Uricariul
tio. Iasi, 6 Februar 7231 (1723). Procesul MitropolituluI Ghe.

orghe cu Ion Balse, biv Vel Vornic, pentru <neste vecini.


Decide ca s eure sesd oameni, si a adus Sfintie Sa printele Mitropolitul si a gurat 6 liude si, necrezind dumn[eailui
Vornicul pre acel 6 oameni bardni, 6-ati urat, grait-ati dumnfea lui Vornicul Mdrii Sale lii Vod[d] ca s mai aducd. Sfintie

Sa pdrintele Mitropolit si pre alti gurdtorl; ded pe poronca


Mdrii Sale lui Vod[d] de iznoavd ati adus Sfintie Sa pdrintele
si de iznoavd ad esit la luMitropolit 6 oameni batrdni .
minat Divanul Mdrii Sale luI Vod[dj, $1 Marie Sa de iznov
au socotit $1 a udecat dinpreund cu tot Sfatul Mdrii Sale

ca s gure si acesti oameni, $i a mersu pe poronca Mdrii


Sale le Voilr] la sfAnta beseric[d] la S-ti Neculai ; si ati
4urat tussese precum sntu drepti vecini a Sf. Mitropolii.
Vornicul de Poartd certificd si urdtorii mai os s'ail pus
de getele

I I I. [6 Iulie 7231 (1723). Mrturie a Mitropolitului Gheorghe

pentru Vleseni. Se dd carte de blestem pentru a-si afla vecinif cari de la vreme rdscoalelor, de cdnclu a luat Lesii pe
Duca-Vod[d], s'ad imprdstiet,
12. 23 Octombre 7234 (1725). Mihar-Vodd pentru Tiganl.
4Pomeneste cjacuri de cdtane i prddzi, roblf >. NoY, ca sd putt=
rddica poroncil[e] stdpdnilor, si neavnd d unde mai lua si
cu ce chivernisi, iards s'ati atitat si s'afi urmat a-s lua acestu
tigndrit
, nu c am poftit s fie sail c n'am cunoscut a
fi obiceiti rdd si cd nu iaste hula a-1 urm, cdci obiceile cele

bune laud[d] aduc si trag dupd sine Damnilor; ce de mare


nevoe s'ati scos. > Leagei acum ohiceiul. (Fdr cdt numai Ti-

ganil ce domnesti $1 cei de toiag hdtmdiescu vor fi cu dajde


lor, cum ail avut obiceiti.
i13. 15 Octombre 7235 (1726). eMdrgulet ia de la Vasigiel

www.dacoromanica.ro

104

DOCUMENTE ALE MITROPOLIE DE IA

CogMnianol 55 a vedre yin ce va restitui < fr covinte malte,

sail le va plti.
114. 28 Octombre
l'Eki-cto; ctre a Vornic Joan Gigartul
S'a plins durnnealui Calpitan Vasilie Coglnianul pe Andrii
Murgulet, pentru un loc la Babe$ti.
k I 15. Iasi, April 7235--6-5) -;('Adecd eil FAdor Rusul,{morar de
la Camenit a , flcut-atn zapisul meu la mna Sfintii Sale Printelni
heorghie Mitropolitului, precum, fiind ia orn rti $i ucigas

de oamen, am ucis pe un otn, $i Mrie Sa Gligorie-Vod[]


m'a prins $i m'ail dat Mrie Sa sal turt ornoar[e] si pe mine,
moarte pentru moarte ; si vAdzandu-m iati c sint dat la perdzarea, am gralt Sfintii Sale pairinteluT Mitropolitului s m scoat
de la moarte $i s fuu vecin Mitropolii in yea $i lag, $i copii mei ;

$i ctii rod s'ar multi dentru mine $i dentru copii mei, tot
a Mitropolii s fie ; $i Sfintie Sa au gralt Mairii Sale lui Vod[d]

pentru mine, $i rn'a dat Marie Sa Vod a] Sfintii Sale s: fi


vecin Mitropolii in vecI, precum mai sus scrie; i pentru credinta am pus $i degetul.
Fedor Du$enc.

intarire de la Domn la 2 Maiu.


116. Iulie 7238 (1730). Vasilit sin Nacula arat cal d. Mitropoliei ocina sa din Cuoia) . Marturi : Vlase starostia de

cur drari $i Stefan zugravil cel domnescu

$i

Panainte ba-

calub .

117. Suceava, 25 Novembre 7242 (1734). Dima ci-au fost

nemesnic de Suav[a_ cncl a fost Pisoschii Vornic> , d o


mrturie. Vinde durnnea[lui Pancul Vornicul den Botaseni. Si
pecetea orasului. Varlam Ursachi $oltuz. Si dol ArmenT.
, 118. Iasi, 8 Octombre 7243 (1734). Chiriac biv stegariu ,
pentru Vi$an care, la vreamea foametii, mi s'ag dat mie dreptl
vecini, cu zapis ca sd-i scot den foameate, precum era de sa da
multi la unii $i la altii, ca sd-$ scoat capetele la o vreamea de
foameate ca aceaia. Tiganca era a Mitropolitului. Din copii, lea

unul. Iar dupd a mea vilat s. fie Stefan copil tigan ertat
O. fie slobod unde i-ar $1 vola sa-s duc(1735).
a Noi Tiganii Mitropolii mrturisesc
119. 4 Mart 7243

de vecindtate .

., $1

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTOIIIE CULTURALA

105

c unul if apartine, fiind csi tatd-s.ii triizd(*.; de anI ud[e] le


Mitropolie in Suav[a] D.
Izo. 10 Mart 7243 (1735). Costandin Rost si Anita data vale

ce le ati 4de dzeastre de la parintele nostru rpoosatul Bogdan


Hatman. Costandin Rost Hatman , '<Anita Bogdan Ht..
121. Iasi', 14 Mart 7243 (1735). Martin Ungurul din tirgul
Husilor, impreund cu fameaia mea, cu Anna Sfintii Sale chir
Antonie arhiepLitscopul Socevii si Mitropolitul a toat[] tara
Moldova pentru tref pogoane ce-I vinde la Ssincuta ri dialul
ce sa. chiam. Dric. cEO Nloca trgovt ot Hus. Neculai
Raul trgovat ot Husf . Peceata Husuluf. Istrate vdtav de

vierif gd. ot Husf. Semneazal si Varlaam episcop de Rdauff


Teofil de Husf.
122. Iasf, Mart 7244 (1735-6). Grigore Ghica. Scuteste Mitropolief seas liude streirif pscari> la Glatf. Crdond si
< prcalabilor de Galati si trgoveatilor de GalaV 2,
Varlaain urmea7.5. lui Cali,tro, care ;I dl demisie, face paretisrs prin acest
act, pstrat azi In Bibl. Ac. Rom. (doc. 53/LXVIII)'
Smeritul Calistru cu mila lul Dumnedz 'episcop Riclautulut
Cutindu ci socotindu spoci cunoaste ce iaste omul si alt n'am socotit nice am
cunoscutu 1'111 cRit pray i cenusl, si am intrebat i de Eclisiistul si tot ak,ast
socobalA mi-aii adeNeritu , dreptu aasta am socotit s'5. nu mor, ce si. lnviedzu

st am socotitil s m duc la pocaanie, fundu cuprinsu de slbiciune ;i de neputintl, am Inchinatil omoforul pe sv[ii]ntul preastol si paterita intro mlnule
prea-luminatulul si de D[u]mn[e]dzeii Incoruna'..ului ;i prea-lnraltatulul Domnu
Grigorie Ghica cu mila lul Duinnezeri Doran trl. MoldoveI, cu stirea i blagosloN MI Sfintii Sale plrintelul Gheorghie Mitropolitului si a tot svintitului

i cu voia a tot bll afgorodnicului sluatii. al Mrii Sale Domnulul, si


mila lu Dumneze s[1] fie cu totl , st ml rog a tot nrodulul crestinescu pro.vosla% nicu s nal. iarte, si Dumneze s iarte pe tot: , amin Vito 7236, Mal.
Calistru episcop,
2 PrivilegiI se ddeail si, in general, aoamenilor strinI ce venia si se
asezail in ar. E intere>ant actul ce urmeaz, dat la 2 April 7250 (1742 de
reformatorul social Constantin Mavrocordat (Bib]. Ac. Rom., 153ILXX1V)
.Instiintndu-ne Domnie Mea c multi din oamen't streini dintr'alte pirt't de
loc si ceI ce ad fost de tara aZasta i s'aii lnstreinat dela pmntul lor, In,:sdbor

tnntndu-se de asdzare ce s'ad fcut cu tara aeasta, s'ar fi poftind s vie s


s agtdzi aice In tar, Insi. cu chip ca acesta ca s nu fie amestecat Yo cisl
cu altii, ce singed s-51 pltiasc birul lor osbit., cSpre adaogere Meat., li
da intlid odbliva, apoI, dup5. soroc, c)feri. de la - csi tot birul lor vor da

www.dacoromanica.ro

)6

DOLUMENTE ALE NII1ROPOLIEI DE IA5.1

123. Iasi, io Mart 7244 (1736). Bogdan sin Bietel nemesnic Armanul , pentru un Tigan anumea Nicolaf.
carea Tigan ad fost dreptd serbu a m[]n[]stirh Slatinei. Ucide pre
un frate al mied anume Agopsia si, puindu-1 Domniia in
temnit si scotindu-1 la Divan, ad vrut s-1 piardzd ca pre

un ucigas. h d, in Divan, Mitropoliel, ca s fie dreptii


serbu in veaci, cdcf am socotit cd Lcu] moartea ce i sa." va face
luf, moartea frtine-mied nu of mai intoarce-o, iar druindu-1
si frate-mied va avea oarece parte de
Sfintef Mitropolii..
pomenire,. Marturf : ,cativa boiarf marl al Divanuluf, si maf
miei, si citva negutitori armenf de af nostri.
124. 2 Maid 7244 (1736). Grigore Ghica trimite un Armas
la un Tigan zet Gur-Gata $i la Neculaf Tiganul fratele
Sanduluf giudele de la Botoseanf, pentru a-f duce unde vrea
Mitropolitul. Nefiind obiceid a s da giudzif gspd danii.
125. Iasi, 17 Maid 7247 (1739). Toaddir Cuze d vif eginereluf, Moisii Cucuranul Cdm[]rasul. Zestre de socrul
dumisale, dea dumnialui fratele mied cel mai mare, dea
dumnialuf badea Miron Cuze, biv Vel Logoft, carif acele vii
sint de la tatul nostru Dumitrasco Cuze -ati fost SpatarMare. Avea si frate: Velico : frateluf nostru lui Velico.

- De mina lui.
126. 6 Iulie 7249 (i741), Grigore Ghica, pentru niste moserif ), ale cdror documente se pierd eacum la vreme tulburrif Muscalilor.

127. Iunie 7250 (1742). Zapis al luf ieromonah Natanail


Septelicf, egumen ot sfnta mnstire Rsca, dinpreun cu
sora-m Paraschiva.
128. IasT, 3 April 7252 (1744). Nichifor Mitropolitul cum-

pail de la Moisef Cucoranul Vel Pitar, din mostenirea socu patru cifertur pe anu , iu carif vor fi easnici: vor da de orn cite 105 parali, cari fac intr'un an dzeace lei i giumLi ,tati noi, lar holtea cu 061)0: vor
da, la cilert, de out cite 35 parale, care fac intr'un an cinci lei i gmmtate...
1s1jdere si holteif ce vor fi lntre dir ii. lars numai eel ce vor fi de virst,
cu mustete, acie vor da, iar copilandri, eft carif n'au musteti, acia nu vor da
nemici, nie si vor numra... Si n'aiba voc a si amesteca printealti licuttori,

[ci] si-e asidzi osibit la silistt.

www.dacoromanica.ro

MATERIAL): DE ISTORIE CTJLTURALA

107

crului acestuia, rdposatul Cuzia Logoftul, treI pogoane, tot


intr'un hat $i intr'o ogracl. cu viile Mitropolitului. El are viI
si la NicorestI, lng Pavl Sobetschib. Le schimb cu cele

de la GrecI. Pentru cdcf noao ne era cu greu a trepda la


Nicorestf pentru doao pogoane pol. Niel- luI nu I da mna
in doao prtl.
129. 4 Mai(' 7255 (I747). Grigorie Ghica , pentru Misail
egumenul de Pobrata si mosiile el la Tinuturile ifirlti si Do-

roho, ntre care si prisaca de la Rosndzeastf, unde iaste


m[a]n[]stioara ce-I fcut de popa Zagaveiti.
4130. 25 April 7257 (1748). Lupul Anastase biv Vel Stolnic

arat cd, avnd o dughian In tinterimul besriciI lui

Sveti Neculaiii, ins numaI lemnul acestil cas si dughiana,


iar locul iaste a besdricif lui Sveti Necula ), i-o cumprd. cu
200 de leI Ioan Constantin-Vodd si o d bisericif.
131. Iasi, 6 Iunie 7257 (1749). dordache Seliam ..;aus
arat cd. Constantin Mavrocordat i-a cumprat o cas ling
Curte, la coltul ogrzif g[o]srpo d de spre erbdrie g o]s[po d,
cu 40 de lei*. 0 dd.' la Sf. Nicolae. El o luase de la e Costantin Muntianul Logofetl .

132. 24 Iulie 7257 (1749). VorniciI de Poart, ntre cari


CIolpan, hotresc un loc de dughiand luI Istratie cpitan
agescu di pe Podul Vechiti >.
133. 17 Mart 726o (1752). Scrisoare la mria Sanduluf
g-ude ot BotsenI $i Nitului feorul NramzdI, tij de la Botsnl ), pentru o Imprteald. de Tigatil. Semneaz Sandul
Hjdti.

134. 3 April 7262 (1754). Tocmeal pentru bezmen de la


Anita croitor4a cu biserica Sf. Nicolae, la Pastl. Anita croi-

torita am pus degitul.


III 35. 9 Iunie 7262 (1754). Noipreotil si diiaconiI ctIne aflm

slujind inteaast data' la sf[d]nta beseria domniasca Santo


Nicolae de lngd Curte gio]s[po]d, arat prin zapisul ce dati
lui Panaite Cpitanul de Arnuti* si sotieT, cd, grind dumnaluI Cpitanul Panaite Mrii Sale MateI Ghica Voevoda

pentru ca sd-I d Mriia Sa voe s fac dughene pe locul


g[o]s[po]d, ce este slobod, aldture cu zidiul luI Stni Nicolae,

www.dacoromanica.ro

108

DOCUMENTE ALE MITROPOLIEI DE IASI

adec[d] din pod si pnd in zid, si, de lungu, locul din piorul
de piatrd al portii lui Stab:1 Nicolae 14 stnjini, pn in
cortul ziduluf de spre curte, si 9 stdnjini, din coltu spre Bahluiti, pdnd in pdrdul ce curge de la hazna . Se dd vole, numaI sd fie cu pozvoleanie de la noi preutil. Se invoiesc innaintea lui Vel Postelnic si Vel Cdmdras a da cincisprezece
lei pe an bezindnul loculuf. Semneazd prot. u IaT, trel
pop! si un diacon.
136. Iasi, 15 Iunie 7263 (1755). Iordachie Cantacoziii biv Vel

Logofdt adeverim cu aastd scrisoare a noastrd c, avndu trebuint de cdteva istorif de invdtdturi, si alte ce ne-ati trebuit

a le scoate di pre cdrtile grecesti pre limba moldoviniascd,


am pohtit pre dumnaluf Duca Sotiriovici tipograf, de le-au
scris si le-ati tlmdcit, si, la alte scrisori ce ne-au trebuit, grecesti, tot dumnalui ne-ati scris si, cdsdtorindu-s. in Moldova,
noI 1-am cununat.,> if d Tigan. Ca dintr'al mieu am ddruit ;
asijderea si frate-me, Tuderasco, si nepotii me!, fie! frtini-meu,
n'ad trialod a sd amesteca.. . Si nici sa." cade a mai ceare

parte nepotif mei, cd si lui lonit nepotu-rnieti, si lui Ilie li-am


ddruitu din partea mea Tigani Semnaltura Iordach[i] Cant.
Log. ; pecete cu vulturul bicefal. Jos : Costantin Stat. diac

de Divan am scris. Cf. Urechid, in An. Ac. Rom., X, p.


223 si /st. lit, ram., tabla.
[Pe V:] T .06:3..p. tor.) 5.pzovro; p.syi).0u),oyr.M.vo,), tot-3 1scop76,.m

KY.TIN.00o, at& zo4 x6ou 67o5

:lot iy.6:py(3.sv. 1755.

137. 24 Iunie 7263 (1755). ((Anita domnita d. vii < la Grecf,


Mitropohei> . Roagd a i se scrie de Iacov numele ei csi al

sotu-mieti rdpoosatul Toader Pdladi biv Vel Vist. . Pecete cu


coroand si armele Moldovei. Semneazd drip*: flopurrrf o.

138. 20 Iunie 7264 (1756). Anafor pentru niteigana


Sturzestilor, cari a fost dat zestri lui Mdteiti FilLijpdscul Stolnicul cel Mari din Tara-Romdniascd, ginerile lui Chiriiac Sturze

fostu Spatar-Mari si dupd moarte luTla stdpdnit si


gineri-sda lordachi Caramdlai, eiban fostu Clucer-Mare, dar
acmu, dup socotiala ce-ti avut cu niamul HilipdsculuT, a
Minas iars la stdpdnire Vorniculuf Sturzii, dup rnduiala
niamului. Se cer dovezi. eh-Wahl a ardtat egumenul [de la
ce au

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE OTJLTURALA.

1A9

Aron-Vod] o carte de la raposatul Sandul Sturze Logotlitul


si de la Vasle Buhescul Medelnicear, scriind cd, viind la
giudecat un vichil a RaduluI Clucer, iar ginere FilipsculuI,
cu Anthim egumenul de Aron-Vod, fac o transactie. Iar
numitul vichil al dum. Vorniculuit Sturzii a ardtat o carti
de irnprtal din l 7202, dt la rposatul Sava Mitropolitul
si de la tot boeriI cei marl a trl, ce a fostu atunce, scrHnd
precum s'ad irnprtit MteI Filipdscul cu rudele sale Sturzestif, din mosii si din Tigara.
139. 17 Ianuar 7265 (1757). Mrturie a luI eVartolomei arhimandrit Putn1.
140. Iasi', II Ianuar 7265 (1757). Constantin Racovit. Pentru
niste Tic:rani a Mitropolid, cariI s hrnescu cu mestersugurile

lor in targ,-u m FocsenT, uncle acol le iaste si sidere. S fie


scutit1 de gudzi domnest1, si de gudz boiare$tl, si despre
starostif de tigani de FocsanI, si dispre careI strnguThir de

Tigan csar i cte 'gumtate de lea de holtei, pentru


plata lucruluI Tiganilor ce lucriadz la grajdiul domnesc ).
Si nief a ,,udeca pentru pricinl mici si glcevI tignesti nime

s nu gudece, nicI la grosuri si la inchisori s nu-1 bage :


nicf starosteI de Putna, nicf altI zapcii strostestI, afar de
cnd s'ar afla in furtiusagurf si moarte de om ; care aceste
sint gudecdti de Divan.
14 I. 3 Mart 7265 (1757). Constantin Racovit. Mitropolitul se

plinge de Tigani ai si cari n'ati vrut s se supue cu ascultare SfintiI MitropoliI, (nail mersu de s'aii pus masalagli
gospod ).
142. 23 Iunie 7269 (t 76 I). Vornicil de Poart ctre Doran. Ail

mers la o dughian a Sf. Nicolae, ce sade un Jidov, anume


Mindil, dnd jalbd preutli Mrii Sale luf Vod cum cd este omti

glcevitor intre mah[ajlagii. Afl n dughian dou dulapurl i politile si jamuril[e] de la fersti si masa> Vor lsa
<soba si cuptiorul. Tot asa csi paturil[e] i lavitil[e]
Iar,
ct pentru chirie ce cer[e] ca s-1 d preutH innapoi, s'aii socotit ca sd dea preutiI JidovuluI 3 d..
.143. 2 Iunie 1762. Domnul scuteste de plat bucatele Mitropond. Va lua pe an din vamd 160 de lei, la Crciun si la
.

www.dacoromanica.ro

110

DOCUMLtNI:E ALE MITROPOLIEI DE IASI

Pastf. Si ilia de vrem[e] ce sdnt doao scoale aicea in tdrgu


in Ia$, una grecascd. $i alta sloveneascd, sa fie datori0 Mitropolitul cel dupd vremi a avea purtare de grija i necontenit cercetare asupra dascalilor, ca s pue nevoint asupra
ucenicilor s invetd $i sd-f pricopsascd precum s cade, ca
eel ce sd vor face preotl dintre dn$iT s fie pedepsiti cu
invdt.dtura la toat rnduiala bisearicif, dupe cum s. cuvine; $i,
pentru uceniciI dela amndoao $coalele, cef carii s vor sili

cu invdttura $i vor fi siaci, lipsitl de trebuintile lor, hied


s aibd de grijd Mitropolitul a-I ocroti, a-I chivernisi de ce
le va trebui: pre unif cu leafd, pe altil cu imbrdcdminte si

pre altii cu hrand, ca nu candva pentru lipsa lor s las[e]


invdtdtura. Scrie Nicolal Cam[a rasul de izvoade ).
144. 4 Iunie 1762. Nepoata popii Ursului $i familia vind
MitropolituluI Gavriil ( un loc ce avern aid pe Ulita Mare,

care loc merge in lungu spre Rdsdrit pand in Ulita a Mare,


iar in capdtul ddspre Apus cu locul Mnioai, $i din gos s
hotdrd$te cu locul dascdlului Evloghie, $1 pe din sus cu a
Mdrii Sale Domniti Pdradoai; care loc fiind trebuitori scoalil_c2; ce s'ati facut acmu, dnd $i ali megiia$ locurile ce ari
fast prin pregurul nostru >, it vind cu 550 de lel. cIar lemnul
casiI, ce avern pe acest loc, s ni-1 luom.
145. 28 April 7271 (1763). Grigore Calimah pentru cojocariul Mitropolief.

146. 9 August 7271 (1763). Cercetare la cdugheana, la


mahalao Brostenii, pe iaz, la capul podului spanzurtorif
147. to Octombre 1766. Samoil de Alexandria, pentru 6
E67sv..icrtarog apzard zi.ttr.7.o

Kurt:sic, BoymX,.:J.x-rig Pwcoi-ro; pentru

folosul Bisericif celor Patruzeci de Sfinti, fdlcut de el in Ia$1.


148. im Decembre 1766. Grigorie-Voddi Ghica. Pentru ni$te
etiganI ungureani $i tigani streini al rdposatulub Toader Pdladle Vistier.
149. 17 Octombre 1774. Pretuire in afacerea une dughene,
de ( cdpitanul Dimitru de podari, impreund $i cu calfa lul, $i
cu Cau$, cu Ispas.
150. cintr'aceaste aril 1776, din poronca Preosfintii Sale chiriu
chir Gavriild Mitropolitul Moldovii, am fdcutil condicd de top'

www.dacoromanica.ro

MATER1ALE DE 1STORIE CULTURALA

hi

tiganif Mitropolief Sucevir, si s'ati aflat sdlasuri 65, dupd cum


anumea arat intru acea condicd, carea iaste in Sfinta Mitro
polia.

Arhimandrit Vartolomii Mazeran.


151. Ianuar 1780. Constantin Ar2:4e.1 Zentru preotT si
ce dddeati cdte o sum de bani la slujba ajutorintii,
cdrid sd. scote asupra noroclului . . si cei mai multi din tagma

preotascd neavdnd putintd de pltit, era ocd.rdti si trasT de


cditrd strngdtorii de bani cu nvluiri si inchisori, cu vtdmare

cinstei lor, Sd nu mai fie deci supdrati. Promit in schimb a


da pe tot anul cdte sasezeci bani la Sfnta Mitropolie ,
din cari se vor da 1.200 de lei anual Kohl din Tarigrad, pentru
ucenicii ce
sint
la Invdtaturd,
dupd deosdbit grecescu hrisov
.
. . . .
al Domnii Mln
* I 52.Iurrie 1788. IVIanuil Ruset Voevod (semndturd greceascd).

Proclamatie cdtre cler si boerilor d'ntditi $1 al doilea, boerii


pdrcdlabi i starosti, cdpitani, buluebasT, negutd.tori, orasani,
maztli, breslasi, vornicel duprin sate si totl 15.cuitorif tdrii Moldovel. Sultanul, aflind de amestecdturile ce s'af1 fdcut aciia
la Moldova si d ndvdlirea neprietenilor, poate din nepurtarea de grijd a oblduitorulul ce au fost>., II face Domn, cu
putere ca s curdtim tara de neprietinii impdrtii ). Aminteste pentru a-i cistiga ordinei sale, cum trdiail desfdtati in mile $1 in priveleghiuri impdrdtestI> .
153. 9 August 1797. Veniamin de Roman cdtre Stolnicul
Dimitrachi Miclescu. Se leapddd de amestecul intr'o afacere.

Destule imi snt mie trebile eparhief sd le caut, pe lng


care de acestea imi sdnt havalelile de prisosit, insd nu m'am
putut apdra de aastd, pentru ca . me-an venit innadins carte
domneascd ca s o cercetez.
s 154. Viena, 15 27 Octombre 1834. atre dumnealui domnul d. C. Pop. Bursierii rominf multdmesc pentru sprijin si cslobozita voe de la ocirmuirea locald spre a fi primiti publici ascul-

ttori, s putern fi in stare a rdspunde la ecsamene dupd datorie. Bucurosi am fost $i am fi a ni mdrgini in soma noud
hotdrit prin pontul intii al instructiilor noastre> , dar cer a
li se adduga la 450 de florini pe an, alti 250, potrivit cu
www.dacoromanica.ro

112

DOCUMENTE ALE MITROPOLIEI DE IASI'

pontul din urm al instructillor noastre v. Semneaz : T.


Stamate, A. Costinescu, L. Filipescul, G. Zefirescul, A. Velini, A. Ftul.
155. Scris prin Stamati.
Copie eines Decrets der k. k. Studienhofcommission an
die Niedersterreichische Regierung, ddo. 18 October 1834.
Mit Bezug auf den hierortigen Erlass vom 4 Iuli I. J. Z.
4052, erhalt die Regierung den Auftrag die Verfugung zu
treffen, dass die aus der Moldau gebrtigen sechs Junglinge,
welche sich hier den Studien zu widmen wnschen, als ausserordent:iche Schuler zugelassen und ihnen auch als solchen
uber die abzuliegenden Prufungen Zeugnisse mit dem den
Auslandern zukommenden Beisatze ertheilt werde.
Die Gegenstande welche dieselben horen wollen, sind folgende : Theodor Stamaty mathematische Facher und Physik.
Anton Velini und Anastas Foto Rechts- und pohtische
Wissenschafien.

Alexander Costinesco die ihm an der Universitat und


am politechnischen Institut etwas angemessen scheinenden
Lehrfacher, welche seiner Bestimmung als Civil- und MilitarIngenieur entsprechen durften.
Constantin Zephiresco die technische und commerzielle
Abtheilung des Politechnischen Instituts.
Leon Philipesco Oekonomie und alle darauf Beziehung
habende Wissenschaften.
Die Regierung hat daher das Weitere an die betreffenden
Studien, Vicidirectorate der Universitat und an die Direction
des Politechnischen Instituts zu erlassen.
r 156. Popp catre Veniamin. Rspuns la scrisoalea din 25
Octombre. Scrisoaria card printele Iconomu prescriindu-se
in numele lul M1 Lincourt, am trimis-o la Linevil. Trimete
Mitropolitulul, ca prezidentul epitropii scoalelor,, actul pentru
cei sese bursieri. A lor purtare $1 silint la invtturd

iaste vrednic de cheltuiala ce face Stpiniria cu din$i $1 de


alegeria lor la acel scopos.. aSituatia mia in acast capital

-mi d toate usurrile a fi de vre un folos patrii printilor


miei; de acea nzuesc ca o datorie a mia a oferisi Priasfintii
www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL/1

113

Tale ale mele slujbi la or-ce, spre binele optesc i ameliora'Oa Moidavii. Semneaza Zenovi Pop. Adresa mea iaste Mr
H. C. Popp. banquier Vienne.

66549. Vol. V.

www.dacoromanica.ro

IV.

DOCUMENTE MAI ALES MUNTENE I OLTENE


DIN DEOSEBITE COLECTIL

www.dacoromanica.ro

1. Secolul al XV-lea poate. Monahia Magdalina scrie pentru Micesti : cAl.man ot Caracal, Caracal ot Drmnest'f,
Varnava . . . Vlaicul Stolnic ot Stnesti. - Bibl. Ac. Rom., 72 xi

2. Pe un triodin secolul al XVI-lea :


t Cinstite capitane. Md rog dumitale O. scoVi dumneata
pre robul dumitale Martin, cd s'aii prinsu ; de sd va mai imbdta, sd fie dator dumitale cu 200 de toegi ; iar noi vom
ruga milostivuluf D. (sic) pentru bund snraltate dumitale
purure ; ot Hriste amin.

t Rogdtor pentru bun sdnAtate dumitale, eii, monah


Pisavoii (?!). -- La Ac. Rom.
inceputul secolului. al XVII-lea. ct Eu Mrdzea si cu fdmee mea Irina fata Dabijef Ceasnic, nepota lui NAddbaico
VorniculuI, mrturisim cu acest zapis al nostru cu[rnj, de
nime sil4, nici asupr4, ce de bung voe nostrd am vndut
un Tiggli,.. anum. Vas[i]lie, fa-eorul lui Mihail[a] tiganului,
ce s'au vinit in parte nostrd cdnd am impdrVit, si 1-aam

vndut NiculeaT, fecioru lui Enachii de Vaslui, derept 22 de


galben[i] burin denainte Ducdi Comisul si a lui Dumitrasco
Fulger si Vasallie de Buciumi si Arpntie tij ; si ne-au dat
bani depln, si, pntru mrturie, am scris eti cu indna me :
Mrdzea, se sea stii.
Io Dumitrasco Falger. Az Mrdzea iscal.
[Pecete, cu o pasre si alte embleme neinteligibile.]
t Zapis de Tigarif, pre Vasilie Tigan, sin Mihdild, crineri
b
lui Costin.
Bibl. Ac. Rom., LxxIII/28.
A.. inceputul secoluluI al XVII-lea. et S se stie c at'i avut
Drag[o]mir si jupdneas[a] lui Rada de Fiiani pdr. cu Stanciul

www.dacoromanica.ro

118

DOCUMENTE MUNTENE I OLTENE DIN DEOSEBITE COLECO

Gddeei de in sat pdntru moard, cd au tinut Stanclul a 4


parte de intr'acea mor dj zdlog, dereptu I (sic) taler ; dece a
venit amndol de s'a pdrit naintea Cernicdev Mare-Dvornic

pdritru acea moard ; dece Dvornicul i-a dat ispravnic pe


Paharnicul Preda cu 4 meghiia$ na im[e] Nan de Flian[i] $i
Neagoe de Bdideani $1 Serban de erbneti si Ivan de Cofdianf, $i pop[a] Dumitru de Trg[o]viste. Dece amu cdutat
noi cu ale nostre suflete cum ati fost cu direptul, dece o
amu dat acee moard lu Drag[o]mir $1 jupdneasel luT Radel,
e le-at1 fost mosiia lor ; $i i-au pldtit zdlogul, acel taler, Stan-

as. i-an dat de lucrul morel $1 de o piatrd ; dece asea arnu tocmit noi cu ale noastre suflete, sd-$1 tie Drag[o mir cu Rada jupdneas[a] lul. Mesta Noev. 3 dui. - Bibl.
Ac. Rom., Documentele Ghenadie Endceanu.
5. 2 Novembre 7120 (161 I). Radu-Vodd, pentru jupdin
Pani Vist., ca s fie volnic cu carte Domnii Meale sd-$ tie
satul Lungi, partea jupdneasei Neagdf Vorni6as a] Mitrell
ciuluI,

$i 5

Vornic, pentru c o a cumpdrat deregdtoriul DomnieI M[ea]le

Pani Vist. de la jupdneasa Neaga Vorniasa irica in zilele


rdposatului Simion-Vodd. ; derept aceaia $1 voi, rumdnilor, in
vream[e] ce vet vedea cartea Domnii Meale si slugile cpn]stituluT deregdtoriuluf Domnii Meale, voi sd ascultati off de ce

v vor da invdtturdI. - Bibl. Ac. Rom., 1 2 LVIII.


6. 28 Iunie 7133 (1625). Musat Clucerul ispravnicul CraioveT pentru Brdne$ti, lui Drghici Postelnicul de acola,
care, rmiind sdrac, serve$te nti in Moldova. La intors
se plinsese lui Ivasco biv Vel Vornic, ispravnicul Craiovei. - Condica Mnstiril. Motru, la Bibl. Ac. Rom.,
p. ro6.
7. Bucuresti, 29 Julie 7141 (1633). Matel-Vod5., pentru
aVasilie Arma$ul den Stroe$U, den judetul gr Jil. Scutire
si de ebdni$orl de judet >, ecd a slujit Domnii Meal[e] pre

intr'alte tdr striine, tot cu dereptate, $1 unde a fost pdsul


1 La 17 No' embre 7122, Radu o innrete luI Vasilie

al doilea Vistier,

ginerele lui Para (romneste) (no 13). - La 21 Octombre 7125 Int.nre de la


Alexandru-Vod. .Catrinel fata a lui ran Vistier, jupneasa ce ad fost a lu

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE 1STORIE CULTURAL

119

Bibl. Ac. Rom., Doc. episcopulul


Ghenadie de Rimnic.
8. 2 Octombre 7146 (1637). Atestat de la Martin soltuz
$i 12 pirgaff din Birlad. Copie. Bibl. Ac. Rom., HMV.
9. Bucuresti, 2 Iulie 7152 (1644). MateI-Vod. Pentru mosi;
si nevoia Domnii Meal[e]

Preajba. Mosnenif a pird, supt Raclu Serban-Vocl, la 7118, cu


Paraschiva feeler BarbuluI Cliu6.. Paraschiva Postelnicul pretinde c tatl sti a cumprat mosie la Preajba. Serban numeste

esase boied ca s cerceteze si s aclevereaze cum a fost


cumprtura. Se decide pentru mosnenI. Dar Paraschiva
ea fost luat leage 12 boiari, preste aceI 6 boiad, dinnaintea
lui Srban-Vocl[], ca s calce pre acel 6 boiad . Dar lazi si la soroc ... el nic1 cum n'ail putut s ju;-e, ci a rdmas Paraschiva de leage si de judecat dinnaintea acelor
12 boiad, cutn a fost rmas si intI acel de la sase boiado.
Acum nepotii rposatuluI Paraschiva : eStoica si Drghicr
si Barbul, feciorif Brdiloaeli, cer judecat la Marele-Divan,
edup pravila si dup leagea ILA Durnneze, impreun cu

totf cinstitif boiad si indrepttorii Domnii Mele. far inving


mosnenii. De $1 mosnenf, li se zice eacestI oamen1 rumanIs.
Barbu Ban, Dragomir Vornic, Radu Logoft,
Martud
Stroe Vistier, Preda Spatar, Dimitrasco Stolnic, Radii Comis, Drgusin Paharnic, Constantin Vel Postelnic.
Traducere de Radii protopopul Craiovei (i793). - Col.
T zigara-Samurca.

0. 18 August 7153 ([645). eal Voica de in Bucurestf,


fe6orul lu Visan di in B icuresti, se vinde rumin lusi MateVod innaintea Divanului. - Bibl. Ac. Rom., 227/xx.
I I. 12 Februar 7156 (1648). Ordin de la Matel-Vocl ctre megheias jurtod: epentru Chitan carele 1-ad crescut
Salorniia : and l-a gsit in urma Ttarilor si Iali luat, stiut-ail,

al cul a fost san de cine a fost lpdat, a n'a stiut. Bibl. Ac. Rom., 24ILv111'.
Vasilie Vist , la R7ttetl: ,t,Lungl, etc.- tn 7233 proces cu uo nepoati a Mitroe Vorniceasa, anume Neaga.. - Din no IS se vede c fata ViAieresel lea
pe Trufand Vistierul.
I Astfel se constat rumlnia cuiva

:bid., In doc. 27, de la acela,;,1 Donau.

www.dacoromanica.ro

120

DOCUMENTE MUNTENE SI OLTENE DIN DEOSEBITE COLECTII

1-2: C. 1650. Scrisoare a VistieruluI M lai ctre fiul s.


Alexandru, pentru ce a druit el mnstirif Radu-Vocl : cot
de postav bun si o dulatn de admasc neagr si cea ghiur-

dea iar de admasc neagr, cu blane de jder. - Arch.


Statului, Radu-Vodd, XLII, n0 26.

13. Ion Robuletco, soltuzul dea Cernut, catre giup-neasa Comisoia. Si durnnata se-$ adus amintea, chindu at)
trimis Vasilia-Vod[] pe domnalui pe Comisul, Damneze pomeaniasca, ded faaca o carita la Laov ; dee atunse m'atn dus
si eti cu dumnaluI. Iar, chindu a fostu pe drum, mai jos dea
Lujen fruptJ si ail inceput a grei pentru un zapis dea mosiia.

Semneaz, puind degetul: cat Ion. - Bibl. Ac. Rom.,


20/xxxur.
14.

11

Mali:1 7160 (1652). Meglasif din Orb:vita, luati pre

rvsale dornnesti de pirintele Vldclica Stefan si de Mthart


Logoftul, feorul luI Joan Comis. - Ms. 610 din Bibl. Ac.
Rom.

15. 6 Iunie 7160 (1652). Nol 12 boiarf jurtorI, luatI de


mosnenif din Frsinet, Sipre3tf, cu verif lor si din Chiojd,
Bsceanif, Veares $1 Parbilage, cadvrtn p entru o parte

den Frsinet si den Prosc, m )slia ha Dutnitru, mosul lor,


cene iaste den fax., si cine iaste den feate, cum scriti rvasle Marii Sale Domnu nostru. Dee' nof am intrebat bdtrnif, si am aflat cum Belea $1 Tanasie $1 Stoica $1 cu alti
verl ai lor snt tot den feate, iar fmeaie Miculta, anume
Dumitra, iaste den feor, fat lu Neagoe, fe=orul Stoicdi.
$1 iaste ia mai volnicA ; de noi am intrat tot in bisearec[a]
si am jurat cu mnile pe s[vn]ta evanghielie, cum am aflat
pre Damitra den feL'or, iar alalti snt den feate ; si aft fost
ispravnic la jurdmnt Manole Vornicul. SenindturI si semne

cu degetul. - in colectia mea.


16. 20 Septembre 7162 (1653). Matei-Vod scuteste de
toate drile pe Mircea Vtav, ca s fie vdtah de pldias, s
poarte grij[] s pzeascd plaiurile de hoti s de oametil rb
si de oameni birnik, sd nu treac[] in tara ungureascd. PliasiI s-I asculte si s pzeasc, oprind a trece chotil sail
oatneni de bir. Cine nu va asculta, alpine s stie cd pre unul
www.dacoromanica.ro

121

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALX

ca acela, tocma acolo in plaI voi tritnite Domniia Mea, del


voI spnzura ; nimic glum[] s nu v[d] pae. S observe si
< toate slugil[e] Domnii Mealre], veri-carie, de ce slujb vet
umbla intr'acest judet - Bibl. Ac. Rom., Doc. episcopului
Ghenadie de Rimnic.
17. 14 Maid 7062 (1654). Constantin Serban cdtre Cd.rstia

de Rosh, pentru un Tigan, ce a cumpdrat de la


de la fratii luf, feorif lul Drg[u]5in Peh.,
care Ttgan fusesese al Cdrstii iuz. - Bibl. Ac. Rom ,
iuz.

Gorgan si

xx.I/270.
t\3?. 5 Iulie 7162 (1654). Constantin Serban acordd o scutire de bir, de taler, de gdleata cu fan si de lucru domnesr.
si de alt slujb si mlncdturi ete sintu peste an in tara
Domnii Meale. - Arch. Statuluf, BrincovenZ, xxv, i.
19. BucurestI, 25 Ianuar 7163 (1655). Constantin-Vodd..
Bojen: Ghiorma Ban, Preda Vornic, Stroe Logofdt, Bunea
Vistier, Pand Spdtar, Ghierghi Clucer, Chirca Stolnic, Radu
Comis, Hriza Pdharnic, Danciul Pdrdianul Postelnic, Udriste
Nsturel vioril Logofdt. - Bibl. Ac. Rom , Doc. Ghenadie

Enaceanu.
20. 13 Maid 7064 (1656). Constantin Serban. Pentru oameni
din Orbis, ce se judecd. Fcuse raport (fusese socotitor I t
mijlocul lor): Danciul Vel Postelnic si Stanciul Clucer. - Col.
Tigara-Samurcas.

21. IO Iunie 7164 (1656). Preda Vornicul care < priiatinul Loiz pentru procesul dintre Mircea Armasul si Pdtru
Armasul ot Drgsanl cu a Mihalcea ce ad fost birarie de
armdsaf pentru birul Mircii Armasul. - Btbl. Ac. Rom.,
Doc. episcopului de Rimnic.
22. 21 Julie 7164 (1656). Voie de judecatd de la Stroe
C1iu6., Ispravnicul Scaunului Craiovef. - Bibl. Ac. Rom.,
Doc. episcopului de Rimnic.
23. II Decembre [c. 7164 = 1656]. Dragot[d] Postelnic
ispravnicul Cralovei d cjudecdtorie megiias Bdrcdi ot Stroestf. De vor jura s-I spargd. mora Mircii. Bibl. Ac.
Rom., Doc. episcopului de Rimnic.
24. 9 Decembre 7166 (1657). Vinzare la Brilad. Marturi:

www.dacoromanica.ro

1:22

DOCUMENTE MUNTENE

111

OLTENE DIN DEOSEBITE COLECTU

oltuzul Iona$co cu 12 prgaff de trg de Brlacl. Apol,


ntre alti marturI, .<preutul cel domnescu. Pecetea orasuluf.

- Bibl. Ac. Rom., I I my.


25. Iasi., 20 Februar 7166 (1658) Gheorghe Stefan, pentru
Ramancli ce a fostu Vistearnic, nepotul ChiriteI Postelnicul,

ce arat zapise de cumprdturi de la Costantin-Vodi, cum


a cumprat unchiu-su Chirita Postelnicul tot satul Raga-

$ianii.
Bibl. Ac. R om., 571LxxIt.
26. 20 Mart 7166 (1658). cDumitru

fiorul Costel de

tdrg de Totrus vmde ocin pe Tazldd Lecdi Cmras[u]lni


pe galbenI. nnaintea soltuzuluI Ghiorghie Stoian si cu
pdrgaril lub i un chihaia. Dc e Ghlorghle Soltuzul,
cu prgarif miei, dec'am vdzut tocmal de bund voe si

plat deplin, am pus pecete trguluf pe acestu zapis. Pecetea cu ciocanul si legenda : Pecete TrotusuluI. - Bibl. Ac.
Rom., lo LINT.

27. 3 Maiti 7168 (1660). >Ionacu Bnutul izba$ea d

partea lul de ocin dumisale Hatmanului pentru edzeace


lei >. MarturI : cdpitanul Drdr din RdenI $1 Slmion ot Bunestf $1 Sirghle ot Politen si Dnil,] ot Obr$ie. Bibl.
Ac. Rom., 5 LXXIV.
28. 21 Iulie 7169 (1661). Dima Sptar, fiul luI Goran

Logoft de Oldne$ti, si sotia Tudora, da zapis lui Mares Vel


Vistier Citat scrul luI Goran : Manole Comis. intre marturi,
$i Ion Stott-11c de Corsori. - Col. d-lui Gr. P. OlAnescu.
29. Iasi, 21 Maiii 7170 (1662). Istrate-Vodd. cdtre prcdlabii de Hotin, pentru plingerile luI Irimia, ginerele luf
Barbovschi. - Bibl. Ac. Rom., 19,xxxIII.
30. Manul biv Vel Ban, Stroe Vel Vornic, Radul Logoft
Cretulescul, Radul Logoflt Popescul, Mares Mare-Vistier,
Barbul cpitan fiul lui Danciul Postelnic, Arghir al Radului,
Vornic Mihlcescul, Iorga Vamesul, Pana Logofdtul, Mavranghil,
etc., dati un zapis Alimnestilor pentru a fi liberi de ruminie g de

ctre toat zudenia Doamnei Ilinei si de care toate rudenia


Ghinei Vistierul, ca unit ce a fost coamenI judeci. Se vincluse DoamneI lui Matei. Mihnea-Vod., %Inca' pn nu era fcut
hainie asupraimpr4ei, primiserscumprarea: sd. dea banI la

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL A.

1 23

omnie, sd fie pentru nevoile tdref, ci se intimplase atuncea,


cdcf ch.' era curnprat acest sat iar pre baril domne$ti. Decl
acest sat Alimne$tii, deacd ad venit la Curtea la MihneaVodd, banif n'ad avut s dea sd se rdscurnpdre de ruminie,

ce ad umblat la totl boiarif ca sd le dea banf ; $1 nime nu


le-ad dat ; ce ad mers $1 la Ghinea Vestierul, de se-ad dat de
bund voia lor sd-f fie rumini cu toatd mosia lor, $1 sd dea
banl Ghinea Vistierul la Mihnea-Vodd, dal 800 de ughf. ,KDecf
tot atuncea la zilele Mihnii-Vodd. : luat-ad Ghinea. Vistierul
$1 cu Udri$te Spatarul toate ocnele $1 vadurile de la Mihnea-

Vodd $i apof ne-a amestecat $i pre nof in taind la MihneaVodd, se fim ea dinsif sotif, ar de voea noastrd, la ocne
si la vadure. Si, dupd ce s'ad a$ezat oamenil din nod si
den Udri$te Spatar, $i den Ghinea Vistiarul, la ocne $1 la
vadure, sculatu-s'ad Udriste Spatarul $1 Ghinea Vistierul de
ad luat den venitul ocnelor si al vadurilor talere 14.176, de
i-ad rndncat, $i i-a fdcut ef ce ad $tiut, precum chiar se au
dovedit, cdnd s'ad luat seama ocnelor $i a vadurilor. Decf
dinix'acest venit al ocnelor $1 al vadurilor, fost-ad rdnduit
Mihnea-Vod la neste 0 vreI den Tarigrad, ce ad fast datoare Domnia $i tara pungf 35. insd Ovreif, anume Muceacin
si Ibraim Cilibi, carli slujesc la Valedeaoa, mama impdratuluf,
si neapucnd Ovreif sd-$1 la banif de la ocnele, de la vadure,
cdcf c ad fost Mihnea-Vodd hainie si se sculase de ucisese Turcif.
Iar, dup ce ail venit Darla Sa Domnu nostru Io Gligorie

Ghica Voevod, trimis-ad acestf boiarf ce scriti mai sus ceausid

cu hochim impdratesc, de ne-ad apucat cu strdnsoare si, am


prtit Ovreilor toti banif, talere t 7.500, din casele noastre, $1 apol

nof totf am mers innaintea Mdrii Sale Domnu nostru $i a tot


Divanul de am cersut judecata, e ce sntem nof vinovatf sd
pltim datoria Ghini Vistierul, care a luat de la ocne $i
de la vadure cu Udri$te Spatarul, insd numal partea Ghini
Vistierul ne-ad luat talere 7.088 ; $i ail fost $1. jupdneasa Ghini
Vistierul de fatd $i, vdznd $1 ea atdta seamd de banf ce ad
mncat brbatul ei Ghinea Vistierul, nu se-ad bdgat a pldri,
ce de naintea a tot Divanul lep.datu-s'ati de toate datorille
Ghinif Vistierul $1 de toate mo$iile luf, ca sd nu plteascd

www.dacoromanica.ro

124

DOCUMENTE MUNTENE S OLTEI,E DIN DEOSEBITE COLECTII

aceastd datorie. Apof nid pre aceasta nu o am lsat, ci


o am primit de se-a jurat cu miinele pre sfnta Evanghelie
cum nu i-ati rdmas nimic de la brbatul ei Ghinea Vistierul,
si ne-atl facut si zapis la mna noastrd, cum sd nu mai aibd
treabd nimica cu de ale brbatuluf ei Ghinei Vistierul, si cu
acest sat Alimnestii. Derept aceia si Mriia Sa Domnul nostru

Io Gligorie Ghica Voevod, vznd Mdria Sa atta peire si

rutate de banf ce

ne-aa czut asupra noastrd, milostivitus'au Mdria Sa de ne-ati dat toate mosille si Tiganif Vistierului Ghini $1 ne-a dat si pre acest sat Alimnestif tot, cu
tot hotarul $1 cu tot rumnii, si ne-a flcut $1 cartea Mrie
Sale ca sd se vinz pentru aceast datorie a Ovreilor si sd
se dea pentru partea Ghini Vistierul. Deci noi dat-am voe
acestui sat Alimnestif ca s se rscumpere de ruminie, si a
fcut cum ail putut de ne-a dat la mdinile noastre ughi Soo
banf gata, de s'ati dat in datoria Ovreilor. Scrie eu Goran

Logoftul Oldnescul. Aprille II, in anul 1662 .-Transcris dup


original, probabil in Arch. Statului, de Pesacov ; copie in col.
d-lui Gr. P. Olnescu.
31. 15 April 7 t 73 (1665). Roman prclab de Stefdnest[f] si Lupul Perirateanu i omartan de Adseni arat
<

c li-a adus o carte do rnneasc pentru stilpire Darie hotnogul de Neporova >. - Bibl. Ac. Rom., 78 xLv1II.
32. II" Maiti 7178 (1670). Meglias adev[e]ritori dau o
decisie. - Bibl. Ac. Rom., Doc. eptscopului de Rirnnic.
33. Bucuresti, 13 Iunie 7178 (167o). Antonie-Vodd acestui
om anume Radu Predlabul, feorul lu Drag[o]mir Cuciuc den
Runcil ot s id Gorjl, $1 cu tot fe6orii lui.. ca s fie de
acum innainte in paKei si slobozi de rumnie de card cin-

stita j up[d neasa Elina Postelniceasa, fata rdpdosatului Srban-

Vod, si de cdtrd tot coconif dumnead si de catr tot neamul lor. . pentru c acest om Radul fost-a rumn al jupneasef ElineT. . iar dup aceaia, cdnclu al fost acum in
zilel[e] Domnit Meal[e], iar jup[]rteasa Dina, vdzndu pre Radul

Prcdlabul c s afl cu multd slujb direaptd si nevoiaste


pentru toate trebile easel dutnneaei, socotit-a i a cugetat
ntru inima dumneaeT cdtrd Dumneze de I-ail ertat de rum-

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALI

12,5

insa numaf capetele lor, far de mosie.. . Pergament.


- Bibl. Ac. Rom., Doc. episcopuluf Ghenadie de Rinanic.

nie.

34 7178 (1669-70). Act relativ la un teran muntean, dator cu nite banf pre meare, iar, cdnd a fost vreamea
,

merii, ban! nu i-am avut, ci n'ati apucat sa-I clan ail mearea
ati ban! merif. Martur, un vatah de plaias.
.35. 19 Februar 7179 (167 t), Diaconul Ghinea din trgul Rimnic

da zapis arhiepiscopuluIp Varlaam ca, fiind eti legat la catastihul haraciuluf bani 300 maf dinnainte vreme, incd de la alti
episcopf, ear cand ati fost acum in vremea Sfintief Sale, neputanclu-m da haraciul si jumatate de la bir si alte nevoI, da un
loc din josul Tigniel. insd mi-an facut birul haraciului si
jumatatea biruluT, si cu napastI fcutu-s'ati banI gata ugh!
3 1/2 . Semneaza : preot! din oras 5i Goran Logofat Olanescul.-

Arch. Statuluf, Episcopia Ritnniculu, XXXIX, 17.


36. 7180 (1671-2). Diaconul Tanasie vinde luI Goran Lo-

goat un loc in Rimnic, in Campul de jos, de uncle umbra. podul. Martur si Dobrota pircdlab de Budest1. - Arch.
Statuluf, Mitropolia Bucureftt, CLVIII, 9.
. 37. I'" Novembre 7180 (1671). Vinzare de Rumin cdtre
Postelnicul Cornea. Si pretultu-ne-m capul mic no $r 6
si cel mare Sr Io.
38. 30 Mart 7181 (1673). Stefan Petru inolduie lut Teo-

dosie episcop de Roman ca sd fie tare . .. a muta dzuoa


trgului, sa nu fie Duminecd, ce sa fie Mart! si MiercurT, cum

ati fost de vac ; pentru care lucru vedem c vine maniia luI
Dumn[e]clzaiti asupra acestif sdrace de tar!, pentru une lucrud fr de leage ca aciastia, clcand si fdcandu-ne
strain! de poroncile luI Dumn[e-Iclzati. - BibI. Ac. Rom.,
89/Toct.

39 31 Maiti 7181 (1673). Grigore Ghica schimba. cu Varlaam fost episcop de Rimnic, acum Mitropolit, un loc la Ceta-

tuie, unde Doamna Sa vrea s faca o manastire, la Fedelesoiti. - Arch. Statulul, Episcopia Rimniculur, LII, 21.
40. Io Februar 7185 (1677). 4De la Divanul Mril Sal[e]
Doihnu nostru Io Duca V oevod randuit-at'i pre Dumitru
care all fost iuzba3[] de R(.4 la Jaiul de sus .. si pre Rawww.dacoromanica.ro

126

DOCUMENTE MUNTENE QI OLTENE DIN DEOSEBITE COLECTII

dul Ros de StreostIA. pentru o vie luatd, pentru ca ci-au


pltit partea lui de bir al haraciuld $1 altel[e], fiind sdrac si
fugaria. - Bibl. Ac. Rom , Doc. episcopului de Rimnic.
41. IasT, 18 Novembre 7172 (1663). Hadlbeia Armanul,
Uorul Cdrstii din trgu din Suavd.,, aratd pentru o vinzare la
Cotnad ctre Duca Marele-Vistier, MarturI : unchiu nostru
Dziareclif din Camenit si Necoard feorul BacsII din Su6av ), etc. - Bibl. Ac. Rom., 58/Lvm.
.1,42. 19 Iufie 7190 (1682). Domnul care vol. cariI umblat
pmtru oluc-hacul .. . De vreame ce vet vedea 2.6ast carte a

Domnii Meale, iar voi s avet a ldsarea in paake] de oluchac oi si \rite de vaci 30, care sntu ale priiatenului Domnii
Meale Pater lands, nimic s nu le bntuit ; asijderea si voao
vamesilor, ori de la ce vad sd va intmpla a treace cu aceaste
ol" si vaci, ce scria mal sus, sd avet a le lsarea s treac
cu bun[] paake] de rdndul vdmiI.-Bibl. Ac. Rom., 84 Lyn"
43. 30 Decembre 7193 (1684). Dumitrasco Pdharnic, ispravnicul Scaunultif Craiovii, tii, Gherghi. Armdsb, pentru

un proces al unui Ros ot StroestI pentru o stricdciune la


mosie. V'ati judecat Vdtaul Ivan cum sd jur[11 cu 6 omenj]
bun[I], cum iaste locul tda, iar, deca n'aT jarat, sd...-t ial omenif
sd vii s. jurI. - Bibl. Ac. Rom., Doc. episcopuluf Ghenadie
de Rimnic.

44. Cohalm, 25 Maiti 1685. Chitantd din partea unor boleri din Buzda : iuzbasa Voina, Stan Voina, Staicul Pharnicul. - Arch. Cohalmului.
.45. 7194 (1685-6). eAdec[d] ea Calin Ganta ot Racovit[]
dd zapis cdtre logofltul Simif Ol[djnescul, cd i-a dat acesta
fearde][e] de mdlail 4 pre vreame fometif $1 bani gata 200
pe 6 zil[e] de ar[d]tur unde if va plcea in cdmpul Racovistei.

- Col. D-luI Gr. P. Olnescu.


46. Din ziarul lul Constantin-Vodd Brincoveanu. De la
7 (97 (1688). - a Oc. 2 d. Duminecd am fost la GolestI de
prnzu, si desard am mersu la vii.
. Oc. 3 d. lunI aa inceput a culeage la vri la Pitesti, si intr'a6ast zi am trimis pe Vartolomel cd.1. la ordie, cu bani de
cheltulald capichihaialelor.

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL

127

Oct. 6 d. joi, ad venit Stoian vt. de la ordie.


Oct. 8 d. Srnbdt am trirnis pe sn Ghidimoc cu 1.250
ti Hanuluf dar.
Octombre 9 d. Durninec, isprvind viile de cules la Pite$ti,

$i petreand o sptmn[], den mila lui Dumnezd

foarte bine ne am intorsu iar in Trgovi$te $i


Oct. io d. Luni, am sosit iar in Trgoviste.

Foaia de manuscris ce poart pe dos acest ziar are pe


fat, in tr' o splendid scrisoare :
Gran Pescator de Chiaraval zice :

Trebile unuf printip ce d hara6 altuia mai mare, pentru


folosul trif, mergu in stnga.
Gran Ca6ator de Lagoscuro zice :
intmplare negndit mut fata lucrurilor.
47. 1689-94. Artare de argumente
un proces. Ilina,
care tinea p Istrate Logoft, ad vndut la Golescul ca s-s
pltiasc zestria nurord.-sif Marii, ce o prpdise fii-s0 Ghinia, ini viiata fiind ; zapisul la leat 7201, Octomvrie.
12 boieff decid in Maid 7213-1705, c eacel Mihul cpitanul

cu ceilalT ceta$ ai lui snt clironoml drepti ... $i oare, cnd


fcia acei boerl judecata, nu s cdia s chieme $i p Ilinca,
ca, de va avea ceva a rspinde $i ia, s rdspunzd ; ba ia

n'au fost de fatd la acia adunare a judectif, cd, de ar fi


fost, ar fi insemnat judecaorif si vre un cuvnt ce ar fi
esit din gura ei. Ed intreb $1 alta : Oare nu s cddia a fi
chiemat $1 Radul Golescul la acia judecatd, cI tot ar fi rspuns si el vre un cuvnt, de vrerne cd, de cnd cumprase
mosiia $i pnd la acia judecat, era 1 2 ani? Ba nicr numitul
boer n'ad fost de fat, cdci nu arat judectorii de ad grdit
Golescul ceva la judecat, sad de ad tacut.
$1 tot judectorif zic c ad vdzut poruricA domniasc,
intru care s coprindia s nu cumpere nimeni mo$if de la jupniasa Ilinca, c, ori-carele va cumpra, va pierde banii,
c acia jupdniasd. Ilinca are s stpniascd mo$iile brbatsti i ale fii-sii numa pnd va trdi, lar nu $i cumprtoriul
dup moartea cr. Prea bine; fie $i asa. ; dar oare judecdtoril
cercetat-ad cu ce pricind ad vndut jupniasa Ilinca mo$iia

www.dacoromanica.ro

1:23

DOCUMENTE MUNTENE

I OLTENE DIN DEOSEI3ITE C0LECIi

la Radul Golescul ? Ba n'ati cercetat nimic ; cd, de ar fi cer-

cetat, mai cu anevoe ar fi zis acest cuvnt ce-1 zic; adecd


Radul Golescul sd-s ia bani de unde ban dat, de vreme c
Golescul n'ati cumprat mosiia pd banT, ci p vite ; care vite

s'ati dat de jupdniasa Ilinca la noru-sa Maria, de i-ati pltit


zestria ce o prpdise fii-sda Ghinia, clironomul cel mare, in
viiat fiindu.

Judecatorif daniia Ghinii clironomuluI celui mare, care ad


dat la Mitropolie, fri viatd fiind, o pdzesc a fi necltit. Iar
de zestria care ad prpdit-o, tot acest clironom, in viiat
fiind, nicl ea' vor s pomeniasc[d]. Dentr'aciasta bine s cu-

noaste, c ni Ilinca, nicI Golescul n'ati avut stiintd cnd


s'ati fcut acia judecat, etc. E vorba de o jupnias Moisica, rudd Lii Istrate Logort din Mnesti. Ea fusese sotia
lui Ghinea Logofd.t. M rog, ldsat vorba pentru aciastd
Moisicd in urind, etc. - Bibl. Ac. Rom., 3301.
48. 4 Ianuar 7201 (1693). Constantin Brincoveanu, penI

tru priiatenul nostru Pater Ianos, cum ed.' at fi rnersu [voi oiarii

ot sud Arges] la oile dumnealui, si 1-at lu at 30 de ol, zicnd

s dea oerit, de care lucru dumnealui are cartea Domniii


Meal[e] pe woo de oi, s le scuteascd de oerit; si voi bine
$tit, cAnd s'ati vndut oeriturile, aasta am rdspunsu Domnie
M[ea] ca ceI ertat cu cdrti sd nu dea oerit. Bibl. Ac. Rom.,

89(evrie.
49. 15 Iulie 7201 (1693).

Constantin Brincoveanu, luT


oToader Pisariul, pentru mosia de la Perisani (Arges). Va
aduce oamint strdini Ungurenf, 20 la numr. Stefan Cantacuzino vf. Logof. Foarte frumos docum ent, cu splendidd.

pecete. - Bibl. Ac. Rom., 90vIII.


50. 2 Ianuar 1694. Radu Hrizea Vel Clucer, Ienachie Vdcd-

rescul Vel Cpitan za Lefegil, Mihalcea Vel Stolnic, dad un


act.
Arch. StatuluI, Horez, XXIII, 6.
51. Traducerea pasului din 28 Septembre 1696 al impdra-

tuluT Leopold pentru un clopot. De vreame ce ardtdtori


acestila 'al noastre cd.rtI un clopot, in partea si in seama luminatului printepului TrdI-RumnestI, cumprat pentru, treaba

bisearicii in cinstea lui Sti. Costantin, de acelasi printep de


www.dacoromanica.ro

DATERIALE DE ISTORLE CULTURAL

129

iznoavd rdicat, de aicea pn la Debrein, si de acol cu


mijlocile aceluias prir4ep mai nainte fiind s5.-1 clued >. - Bibl.

Ac. Rom'.
52. 21 Mai 7205 (1697), iar de Ia nast[e]rea lui IIr.
It i697, pentru lane Vataful za aprozi. MenOoneazd si
un act de la rdposatul unchiul Domnii Meal[e] Serban
Vod[bi].

53. 5 Novembre 7208 (1699). Ptru Vel Cpitan dd carte


de judecat luf Neagoe Cdpitan Topliceanul >, care are in-

trebdciune de fat[] cu Nedelco aldrasul din Rmnic si


cu Calin din Jdeani, pentru o parte de mosie ce zicea Neagoe CApitanul cd are in hotarul Galbinilor, de zestre. Se
arat cd mar are locuri de la mosul lui ci ail fost dinpreun[]
cu Andronic Cdpitanul si, vnzndu Andronic Cdpitanul impreun[] cu Toia Cdpitan tatul luf Neagoe Cdpitan, acea
parte de mosie luf Pan[] Sptarul Filipescul. Se decide
jurmint. - Col. d-lul Gr. P. Oldnescu.
54. 6 Iulie 7209 (1701). Constantin Brincoveanu, pentru
co mosie de la PerisanI ot sud Argis, ce iaste a priiatenului
Domnii Meal[e] Pater Ianos. Domnul ordon a nu se mai
clca de vitele lui Modruz Martalogul. atre cpitanul de
Loviste, Vtavul si alti boierr. eSi pentru alt cumprdtor[i de mosie, ce va fi cumprat boiariul Domnii Meal[e]
Toader Pisariul de la unii si de la altii imprejuriul mosii
Perisanilor. - Bibl. Ac. Rom., 97/Lvm.
, 55. 18 Maiti 7208 (1700). Simion din Tara Ungureasc[d]
din sat din Vestim, impreun[] cu frate-meti Toma, d. zapis
Simei Logoft Olnescul, cd acesta-si pusese proprietAile
zlog dreptu bani taleri 18 pl si mei gleat[e] io; car[e] fac
ferdl[e] 40, di sntu acum anii 18 de cnd IA .5.11em zdlog
de pastem iarba. Acum dd iar zdlog aceaste mertie[e]
pentru alti 13 talefi, ce va plti la Sf. Petru. Semneaz Si_

lion, Toma Marco, Ocop.4 lb.p,s,noig p.prtpa si <Micleus den

Bo4a martir. - CoL d-lui Gr. P. Olnescu.


1

Be vo

Originalul latin se p5.strea7,5. In Arch. d-lul C. Basarab BrIncoveanu.


(originale passaport ces[arelo per la campana, 1696.

66549. Vol, V.

www.dacoromanica.ro

130

DOEUMENTE MUNTENE SI OLTENE DIN DEOSEBITE COLEETIf

56. 4 Februar 7210 (1702). Ea Radul snd. Dragomir Prcdlabul dat-am scrisoarea mea dum[i]sale jupdnuluT PredeI
Spdtarul ca s se stie c aa venit dumnealuI cu un rvas
al mdine-mea, de mi i-ati data taleH 3, de ne-am pltit de
birul Ali-Pasi.

Ea Radul snd Drag[o]mira pdrcdlab. - Col. d lui Gr. P.


Oldnescu.
57. 22 Octombre 7212 (17o3). Radul Ndelcul Vel Cpitan za Margine, da cartea noastrd de judecat dumnealur
luI Neagoe Cdpitanul Topliceanul >, ce a avut intrebciune
de fat ai innaintea noastrd cu mosnaniI dela GurguiatI, ot
sud Slam-Rimnic'. Se ieaa < 6 boiaH la mijlocul Ion pentru

alegere : Robe Cdpitanul cel mic, i Dumitrasco Chipitanul Bag-

dat, i Iane Cdpitanul Pdtecanul ..., i Gheorghit sn? Robe CA"pitanul cel bdtrn. Semneazd : Radul Dudescul Vel Cdpitan. - Col. d-luI Gr. P. Oldnescu.
58. 18 Februar 7212 (1704). Constantin Brincoveanu,
pentru pmint < lui Sain de la Baia-de-Aram[], gineril[e] Neculif Cnteanul. - Bibl. Ac. Rom., 214/x11.
59. 19 Septembre 7215 (r 706). Constantin-Vod, la <24 de
boiaH cari sntet dat cu rva..3ul boiariulul Donnnii. Meal[e]
Bunea biv V1 Comis, ispravnicul ScaunuluI Craiove, lui Vlad >

si altora pe ntru alegere de mosie de cdtral ceilalti mosneanI


de acol[ol. - Bibl. Ac. Rom.
6o.

16 Novembre 7214 (1705). Chiajna si fiul ei, Hera, si fata

Blasa, daa zapis jupdnuluf David Corbea si a jupneasei


dumn ealui Ilinca c le vinde niste vie cu <trei tocitori, cositd, si treI hrdae in dealul Tohanilor ., pre hotanul ce stpneate dumnealui MihaI Cantacuzino Vel Sptar> .
Bibl.

Ac. Rom., 238/x11.


61. 4 Decembre 7218 (1709). Mirea ot Gherghitd dd. zapis

jupdnulul Stefan zet ausuluf D[a]v[i]da; pentru un loc de


liveade in dealul Tohanilor ., care liveade o am fost dat

si dumnealuI ausuluf Davida, iar, dupe ce s'aa pristvit


I AicI un frate cp'altase la InfrdO.re, cu fratele s o parte de moie
primise, la aceasta cfr6.0e, un cal cu rafturI. (aceia,,,f colec0e).

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA

131

au$ul Davida, o amti datu dumnealui jupnului Stefan >.


- Bibl. Ac. Rom., 239 XII.
62. 10 Mart 7221 (1713). Constantin Brincoveanu. <,Viindu-ne

poruncd de la tinprtie ca s ddm baniI haraciului acum innte, la ce snt trebile tnprii, $i neavnd Domniia M[ea] cum
face intealt chip, am socotit impreund cu tot boiarii Domnii Meale

de s'ati face intr'alt chip scos haraciul la toate breaslele, $i s'a


scos si la voi Buzdti: vta$ii de plaiti7ca s v dat bani haraciului ce sntet legat, ce dat. la Vistierie, care face la vol ug. 22 . . .

S fie tot bani vechi de argint, precum s dati la haraci, si


de acutn pnd la 20 de zile ale lunif ace$tiia s fie tot banii
aice. - BibL Ac. Rom., 1991x11.
63. 15 Iulie 7223 (1715). Stefan Cantacuzino tuturor preotilor
$i slujtorilor si tranilor care ati vii in dealurile, ce iaste

obiceaiul de dau vineri6 domnescu ot sud Vlcea, i ot sud


Arge5, ca s'aiba darea de acum nainte vinericiul la vinericearii domne$ti, de vadra dotnneascd po bani 20, $i poclonul
de numel e de preot $i de sluj[i]tor po ban[T] 12, i de bi
t.De ban_i] 30 prprul, de bute po ban[i] 12, i de putin
po ban[i 6, precum ati fost obiceaiul 'hied mai denainte vream[e].

Pentru c aici innaintea Domnii Meal[e] in Divan venird


multi popi $i slujitori $i trani dintr' aceaste 2 judeat[e], cu
mare jalbd, zicnd el mai" denainte vream e], la alti rposat
Domni, ef ati dat vinericiul de vadra domneasc tot cdte bani
2D,

pin la mcarte raposatului unchiuluf Domnii Meal[e] Sarban-

Vod[a]. Iar, cncl ail fost in zilele rposatuluf Mrii Sal[e]


luf Costanclin-Vod[] Brancoveanul, fit id Cornea Briloiul P-

harnic-Mare, pentru mult saprare a lui, si avnd treacere la


Costandin-Vod, att fost lcut acest obiceaiu stricind obiceaiul
ccl ve..chiii din ceputul tr.> Ef arat c li se pierd viile $i
nu pot da. Si boierif mrturisesc aceasta. Iar, pentru miia de

veadre de vin, ce iaste obiceaiul de ia Vel Pharnic dintr'


aceaste 2 judeat[e], a$a s'au socotit, s-1' rnduiascd vinericearii: s-I aduc vinul aii in Bucure$ti, dup[a] cum au fost
obiceaiul cel vechia, 5i, mergnd omul dumnealui Vel Pharnic, s ia vin de unde-i va plcea, $i el s5.-1 aduc in Bucure$ti ; iar care s va tocmi cu bund voia lui cu omul lui Vel

www.dacoromanica.ro

132

DOCUMENTE MUNTENE sr OLTENE DIN DEOSEBITE COLECTE

Pdharnic, s. 1-1 plteasc cu bani, dup cum sd va putea

tocmi, asa sd fie. - Bibl. Ac. Rom., 48 Llx.


64. Seubo smerenndii Ghedeon Mi[t]ropolit, GheorgachiI Ruset biv Vel Vornic, facem stire pentru satul Cdcdceanii

c.1

de la Tinutul Dorohoiului, ce iaste din satele rdpdosatuliff


Miron Log[o]faltul, si, rdmind datorli nepltite, si a lui Miron
Log[o]fdtul, si a lui Neculai Log[o]fdtul, mergea datornicii de-s

cearia s li pltiascd de la casa luf Necula Log[o]fdtul, rmind dumnealui mostindtor pe urma pdrintelui sdid si a fratilor sal ; de care lucru dumneael Ilinca Logof[e]teasa, a rdpdosatului NeculaI, vinit-ati de s'ati jdluit la Mdrie Sa Vod[d ,
neavdnd cuconi cu Log[o]atul Neculai, are diiatd sd.. nu s.
amesti6[e] la mosille dumisale, nici de datornicl sd nu aibb."
supdr, ce s ii nepotii si rudele dumisale mosiile si s
plteascd datoriile. Pentrt. aceaia Mdrie Sa Vod[d] rni-an po-

roncit de am socotit cdte datoril sdntu si de unde s vor


plti, si am chemat pre Neculai Costin feorul Id Ion Costin
Hatmanul, si pre Miron Cuzia Log[o]fdtul, ginerele luI Ion
IIatmanul, nepoti de frate rdpdosatului NeculaI Log[o]fdtul,
si li-am ardtat diiata ce are Log[o]feteasa lui Neculai Log[o]fdtul si datoriile, si dumnealor nu s'ati ap ucat, neavndu prilej, s pltiascd aceale datorif ; ce sd-s dea sd-s vndzd mosiile
celor ce le vor cumpdra, s le tie si sd le mosteaniascd. Pentru aceaia, fiind Miron Log[o]fdtul dator cu 724 lei" lui Frangoli, si fiind dator Neculaf Log[o]fdtul (dator) lul Hagi Mtn'
cu 430 lei, la carele este zdlog un odor a Log[ojfeteser, s'ati
dat satul Cd.cdcianif cu tot venitul luf feeoruluI ILA Frangoli,

ca sd-s vndzd. drept 1.124. Pentru aceaia am fcut aast


scrisoare a noastrd la mdna lui Pandeli, fe6orul lui Frangoli,

s albd a-s face si ispisoe de la Mdrie Sa Vod[d], si


dia si scrisorile ce sint pre acel sat; iar, cine s'ar scula din
nepotif Log[o fdtului NeculaI, sat"' din fe6orii lor, sari nepotii lor, sdstrcia a6astd socotial[d] a noastr sd fie de rmas.
insd, vndzind satul ficiorul lui Frangoli cui s'ar afla, si de ar
lua mal mult de 724 lei, sd aibd a-I da la manuKe] dum[i]sale

Log[dfeteasdi lai Neculai Log ofaul. Masta scriem. U Ias,


www.dacoromanica.ro

MATERIALS DE I STORIE CULTURALA

183

lt 7223, Av. 16. Ghedeon Mitropolit.... Vor.. - Bibl. Ac.


Rom., Doc. Docan.
65. 20 Iunie 7224 (1715). Mihai Racovit. Vine Pandeli
fiorul luf Frangoli ce a fost Vames-Mare, i se plirge cd are
de la Costinestl trei zapis si doai pecetl uituri de Miron
Log o]ftul, scriind precurn este dato ri lui Frangoli Soariul
cu optu sute si patru lel si trel pot., care cu acesti bani
i-au fcut bine Frangoli la nevoe lui, de 35 de anI, fr dobnd, fdr. nimica.
I-an dat Neculai Costin Log[o fdtul,
pnd a fost via, numaI 26 de lei' si un zlot, cii sii apucasd
el cd-i va plti datorie printelui sn. . I an mai dat si gu_
paniasa luf, dumnaei Iliana Logofetiasa, 50 de lei ; lard sdpte
sute si 27 lei, 7 pot., tot stan nedatf. Se cautd pravila. Cad,
cdte sate s'an fost luat Miron Log[o'ftul pentru plata datori pentru comnclul sdu, anume satul Dacida
la Orhel, pe Nistru, de spre Tighine, loo luat Turci, iar satul

nicilor s

Coicenf, pe Prut, la Tn u]t[ul] Eslor, 1-an dat Neculaf Log o]ra-

tul TorniI neguttorin drept 300 lei, pentru datorie sa, si ail
fost rmas numai un sat la Tn[uit[ul] Sorocif, anume Mteutif.

Mai e acdceniI si cu parte Balicf ce este la Tn[u t ul]


Hrluluf, pre apa Jji, si satul Brbosdi, la Tn [u t ul Niam-

care aceste sate s'an fost venit in parte lui Ptrascu


Costin, ce an fost Log o jt al treile, si revin luf Nicolae,
gaol s apucase el cd a pldti datorie iul Fran gole Vamesuluf ;
si apof satul Brbosii 1-an fast dat el de zstre nepoatif sale,
tulni ;

fetii lui Ion Costin ce an fost Hatrnan, mritndu-o dupd. Miron fiorul Cuzdi Sptariului. Cuza declar ca va lua un echivalent, cele cloud sate trebuind a se vinde, s fie in sama
dumisale jupdneasif Henri [a] Log[o]atuluf Niculaf Log o ftul, si

le vnz ca s-s scoatd odoarle Domnii Sale ce snt zdlojte

drept 60D Id la Hagi Ismail Turcul. Si So de Id ce mal


este dator Neculal Log[o]flitul si la domnelui Hagi Ememeh
Turcul. Cel de la Hirldn se di luf Pandele (copie). Boiedi
dau zapis pentru acelasf lucru, la 21 Iunie 7224 (1716 ;
original). - Bibl. Ac. Rom., Doc. Docan.
66. 9 Septembre 7224 (1715). Socotiala ball avut Dabije Pharnicul cu Crstiian Lmbovid pentru fertul al treile,

www.dacoromanica.ro

131

DOCUMENTE MUNTENE 5I OLTENE DIN DEOSEBITE COLECT1I

ci-au strdn[s] la Tmutul PutniI, la Domnie Mrii Sale ha

Vod[] dintd, la valet 7209, precum arat sama maI [;os.


Bibl. Ac. Rom., 147
67. 30 April 7224 (1716). Nicolae Mavrocordatpentru egumenul de Arge$. Matel Basarab o afl maindstirea veache, de
nesocotit ani, $i stricat ) $1 o impodobe$te. Avea $1 de la
Partenie de Constantinopole, $i de la Duca, Sdrban $i Brdncoveanu $1 Stefan Cantacuzino scutirea. intre.ste ea$zmntul ) $1 el. - Bibl. Ac. Rom., 20/xlv.
68. 20 Decembre 7225 (1716). Stanciul Gusulit de la
ClocoticI din Lovi$te d zapis lui Radul Oldnescul Logofat,
ca.' fiind plait tatd1 dumnealui Sima Logofa Ol[a]nescul
silistea noastrd de cdteva djdf si fiind-cd i-a luat $1 doI caf,
foarte caI burn- : un cal Balot[d] cdpt., alt cal Bunea copilul din cas[] ; $1 nol nici cum n'am mai venit la sili$te,
ce am fost tot fugit'f, $1 mo$iia a tinuto dumnealui cdpt.
Andrei Scoreal, pn la zilele lui Stefan-Vod, dat de Mdrfia S[a] Costandin-Vod[d]. N'ati bani a-I da. Viind acum
in rdzmirita aast[a] ei.1 la mo$iia Clocoticiul, dumnealuI m'aa
apucat $1 m'ati inchis la dumnealui Leeman de la Gosarii.
Cedeaz mosia. Sa' aiba insd vole 'filed treI zile a cduta baniI
pd la momeanI.- Col. d-lui Gr. P. Olnescu.
69. < Den porunca Maki' Sale preazesului $1 a cinstite administratie se judecd un Craiovean cu un <Ungurean. Un
tad fur pe fiica-sa de la brbat i o duce ( la Ardeal, de
a spart cununiia fr de judecatd ). Cellalt socru o caut
<Tan la munte $i, prinzind pe un fit1 al cuscrulta, 11 duce
la Scoreal Andreia$, cdpitanul de plal de la Pol[o]vragl.
Alci e Inchis : <Ungureanul . .; 1.ait luat pd chiza'siia lui cu
.

zapis

i cu soroc, c va aduce el p nora lui Stan pand

in 5 saptmdrif dupd. Saintd-Mrie ). Altfel, va restitui prinsul ;

< iar, de nu, s fie el in locul lui ). Se porunceste a se urmd


zapisul, rmiind ca un proces s inceapd intre soti. S'a
pus Stan Opris la opreal, aicea la Craiova ). <Tudor Birdei,
judetul ot Craiova, Pop Dimitrie, protopop ot Craiova. Popa
Ioarai eclisiarc. Popa Stanciu ot Craiova. )- Protoco Hum iudicza le (17 18-27) al Sili$tef, in Archiva din Sibii ; adaus.

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTOEIE CULTURAL

135

70. 29 August 1717. Asigurare a generalului Stainville


cAtre Tismana ca." nu va fi suprat de ctane. - Bibl. Ac.

Rom., Om.
.7
IS Iunie 1719. ConsideratiI asupra Olteniet. Judetele se
impart in plasa de sus, de jos, de mijloc, de margine. Boerones ab hominibus et subditis suis in eorumdem pagis ...
.

dizma habebant ex tritico, hordeo, avena, millio, tritico turcico,


pannico, foeno et leguminibus. La vin, se lua, una a viginti
urnis>, la stupi, unul din doudzeci. Ruminit nu lucra la
zile fixe, , sed dum ipsis necessarii erant ; chid nu, < tanturn
otiose sedebant >. in zilele de lucru, munciati, fere saltem

circa meridiem, et tunc quoque quasi coacti.


lobbagyjones etiam sunt in hac provincia, a Valachis Romani nominati, quos bocrones ab avis et proavis suis in
eodena statu invenerant et, ut privilegia ipsorum testantur,
plurimi ex eis spontanee se vendiderant, alii vero tempore
famis, alii dominantibus Vajvodis ob magnam solvendae
contributionis summam sese qua veros subdttos obligarunt.1
72. Protocolul acIministra0el oltene, la Sibiiu, de la 15
Iunie 1719.
Dm Protocollum guberniale Cancellariae Valachiae caesareo-austriacae, 1719 si urm. Proponent din 1721 care Virmont. SA se cheme oamenit din paidurt in pagos ubi ecclesiae sunt >, s nu fie mat mare satul decit o sut de case,
nici mat mic decit 25. SA nu se maI dea dijma boierilor, sed
una die in quamlibet septimanam, omnibus et quibuscunque
aliis laboribus et servitiis soluti, illis operari debeant ..., iobagiones vero laboribus dominis suis praestandis modo in
Transylvania recepto coercendo. Oui autem in pagis propriis
adiacentibus habitant et satis terrae non habent ubi serant,
sic in alienis serunt, hi, laboribus immunes, decimas solvant.

S se puie gornia pentru a spa aram, a pzi muntii,


pentru a fi scdunari, vamest, cite doI oameni, pltitt de el.
I

La IS Novembre 1720, boie ru si clerul cer scutirea de oierit ; .nec fiamus

r ustmis communes..

www.dacoromanica.ro

136

DOCUMENTE MUNTENE SI OLTENE DIN DEOSE13ITE COLECTII

A se da contributil de teraniI sraci i nelibeff, 4 fl. pe an ;


de cellaltI, 6. Provisil : la patru case, cloud care de fin si
lemne. Fiece locuitor s dea i o msurd de grin' si una de
iarb. S plteasc deosebit, dup puteri, sutasi si alesiI.
Un Vornic de fiece judet, cu tref vtsef, dof comisaff de
judet. Un comisar suprem, in fine. S se creeze cldrasi (Sibiiii, 12 Decembre 172 1).- in rspuns, la 13, Virmont admite :

cloud zile de lucru pe lun iarna, tref vara, la curte si pn


la cloud mile distantd. in schimb, s se poata. da 5 grog
pe zi de iarn sau pe dou de var. Subditi seu iobbagiones in Valachia praeter Zingaros nulli dantur ; siquis vero
nobilium tales se habere praetendat, ius acquisitum scripto
producet

. CeI ce lucreaz in pmint strin vor da clijma numal,


dar s nu fie vagabonzI, supt pedeaps de 200 B. < Neque numerabuntur alii in provincia Valachia ordines praeter clerurn, boja-

roues, mercatores et communes contribuentes - Lista de sate :


Criva de sus, a lui Constantin-Vod Brincoveanu. Arcestf, al fetelor Buicescului, cumprat de Brincoveanu; Stefan-Vod Can-

tacuzino-1 d luf Vintil Bucsanul, ginerele Buicescula BetejanI: Scimus a Getzo Klutserul, genitore principissae Mariae,
Serbani Voivodae relictae viduae, pridem emptum et in dotem
filiae suae datum; usurpat de Brincoveanu. ComosteniI ai
Brincoveanulul, luat de Pivocla (1723; p. 36). - Tocmirea de

guvern a doctorulul Magrath (1724 ; p. 38). - Boierif se


piing in 1725 cd nullum apud Augustam Imperialem Aulam
rerum nostrarum publicarum sollicitatorem habemus (p. 60).

-ri dijmrit se cuprind ca species: vindriciul si tutunritul


(zbid.). - intre hotl aliquos etiam e militia rasciana extitisse
hussarones, alii praedonespusta/z, qui tempore belli milites

extiterant (p. 69). - BoieriI se piing c sint sili a cumpra sarea, ce o aveati odat in dar. Varna e prea mare :
nu se face vinzare din tar. E oprit a trece in Turcia gr16,
psune, fin (V" Februar 1726; p. 70). - Administratia anunt
moartea luf Nicolae Mavroconlat : acesta era crud si quasi
pro tyrano habitus sit, dar urmasul su va fi poate maiori
Planditie in illos si va da scutire de dare. < Veremur profecto ne illuc profugiant, si anume : ob celerem collectionem

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL/I.

137

pro duobus annis impositae contributionis, una cum ojeriti


et dismariti speciebus, annuatim consequenter praestandis ,
emonetarum defectus et devalvatio >, < per contumaciam impeditum commercium , < magna in tota provincia pecorum lues
$i trecerea u$oard. peste Olt (p. 86).
73. cAdecral eu Vasilie monah, sn. Corner* Briloiul Vel
Ban, ot Drgoiani, dat am acesta al nostru zapis la sfnta ma)

nAstire Thismana $i la printele egumen Athanasie $i a tot


sborul sfintei mndstiri, ca s fie de bund $i mare credint.
pntru cd, find en bolnav $i temndu-m de moarte, fostam
mersn mai nainte vreame la sfnta mndstire Thismana de
m'amu cdlugrit, ca s. fin $i en acol la sfnta mnstire,
inpreun cu al printti, $i, and m'am cdlugrit fost-am fagdduit partea mea de mo,ie, cdt mi s va veni, de la printif miei, a$1.jderea si den dobitoace partea mea, tot ct s'aru

afla s fie a sfintel mnstiri Thismeanii. i, fiind e mult


vreame dup' -aceaia la sfnta mndstire, iar m'am bolnvit
$i, temndu-md de moarte, dat-am la sfnta mnstire ce am
fgdduit : ins schitul de la Juptinest, cu mosiia ct[] s va
afla, si cu viia de acol; $i iar am mai dat mo$iia mea de
la Orbi toatd, care mi-ati fost de 'nprIare, dat de taical
mien Banul Cornea, precum vor scrie $i zapisle dumnealuf
taicf ; Ins mo$iia afar' den rumnf ; care mo$ie s hotdra$te

cu mo$iia sfintel mnstiff: Turcine$tif-de-sus. Si viia de la


Slg, $i alte dobitoace ce s'are afla : of, boi, rmtorf $i
alalte ce s'are mai afla. Aceastea toate le-amn dat la sfnta
mnstire Thismeana, ca s fie mo$ie ohabnicd, iar noa de
pomenire, $1 printilor nostril' In veacin ; jar dupd moartea

noastr sa ne ingroape la sta mndstire $i s ne scrie la


pomialnic. Iar cine dent' fra0I mie1 sail den rudeniile meale
s'are scula a strica aceast pomand, s fie afurisit $i proclet
de Vldica Hristos $i de 318 prin0 WE Eh FIIIRIGA, Si s aib
lca$ intr'un loc cu Iuda $1 cu neinteleptul Ariia; fierul, piiatra

s putrezascd, iar trupul acelua s nu mai putrezasc. Drept


aceaia am pus $i noi isclitura mai jos, ca s-s creaaz[], $i '
mrturif care s vor iscli mai jos. Noem. 17 rV AT 7213.
t Vasili rermonah sn Cornea Vel Banu Brdtlotul.

www.dacoromanica.ro

138

DOCUMENTE MUNTENE S OLTENE DIN D4 OSEBITE COLECE1I

Zapisul lui Vasilie de dame Schitului. - Col. Tzigara-Samurcas.


74. Craiova, 22 Iunie 1719. Raport al boierilor olteni.
Della Porta li ceruse a face cdomus diversorias pro commoditate itinerantium. El promit cquamvis homines, ob
inopiam et famem exundationesque aquarum totaliter sint
destituti. Scuse pentru cinci pungi de oienit rdmase, din
vina lui Barbu Briloi. lEx Mani sua phantasia male consumpsit et dissipavit, donando ex illis incolis et extraneis,
ut de ipso bene loquerentur : habebat enim magnos fumos
in capite. - Protocolul Cancelarief Oltene, din Sibii, de la
IS Iunie 1719.
:

75. 19

Octombre 1719. Boieril

olte, prin Gheorghe

Cantacuzino, arat ca' principele Eugeniu a promis lui Radu


Golescu si Die Stirbel c, nedind Ioan-Voda veniturile lor,

se vor lua ale boierilor de peste Olt, pn la o intelegere


cu Poarta. Ut auclitur, Nicolaus Vajvoda bona nostra ibidem divisit et uni alterique donavit >. Lmuriri intinse despre z'ricesimatares, despre vigiles ternpore Vajvodarum
< manifestum sit extitisse martalogos in confiniis. Se aflaq
atuncI plresI si vtafi, fiecare la muntele luI, plaiti din cistig. Se obisnuia cut quivis dominorum terrestrum pontes,
fontes viasque regias in suo territorio restauret, insuper et
:

securitatem publicam procuret, dar nu se izbutia : cquomodo

enim posset boero aliquis bona sua tantopere devastata silvisque abundantia ita custodire ut homines mali non transeant per illa ?. Nici boierii nu sttea la un loc. cLex tamen patriae huius est ut, si quidam a latronibus vita
aliisque rebus priventur, cluodecim circumiacentes pagi, inter
quorum limites commissum est homicidium, etc., vel sistant
malefactorem, vel vero damnificato refusionem praestent.
Pe negustori nu-i pot primi in gaza boierif : in pagis, non
autem boeronum domibus diverti >. Campo/17de lor le admit,
dar negustorif sa nu facd politicd. Lilla, mercator bulgarus >, citat ca exemplu, el care tip la deputatie zilnic : inox

pro hac, mox pro alia .

nec vult caput detegere coram

saepe memorata deputatione. El are Chipro vicenI: sartores,

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALI

pelliones, tonsores, hortulanos >,

$i

139

se considerd ca boier.

<,Non detur ipsis facultas comparandi bona in provincia.


Rominif sd nu fie primiti in companif. Lovitea sal nu fie
desprtit d. de restul provinciei.
Protocolul Cancelarief 01-

tene, in Sibii, de la 18 Iunie 1719 .


, 76. t Scrisoarea noastrd dd mrturisanie la mdna dumnealuf cdpitan Velisari, pentru c, fiind domnealui Cdpitan
aicI la noi la Ruif dd. Veade, ri zilele lui Stefan-Vocl[d], i-aii
venit dumnealui dajdea haraciulul ca s o cisluiascd din
sud Telm. i dupd pox-dried o ao cisluit i nea ao dat
noao pldsi s strngem bani ; i, fiindn pordnca domneasc
ca sd, trimit cu matca o surnd de bani, s'au imprumutat
domnealuf la Cdrstea Chiproviceanul d tal. 300 cu zapisn,
si nea ati rdnduit domnealuf pi noi strngd.toff, ca sd-I ddm
bani, i i-am dat, care cum arat in jos anurne ; dat-am eu
Ldipddat iuz[ba$a] din plasa mea tal. 170, dat-am en Vlaicul
i Bobti (?) din plasa noastral taler 90, dat am en Stoica iuzba4a tal. io, dat-am ell Ghiorghe ceausul taler[I] 7 pol, i an
dat i dumnealui cdp. Velisar tal. 20, cari fac peste tot
bani dat la Cdrstea taler 297 pol ; care noi d acetti bani
mdirturisim naintea lui Dumnezeu i la toat judecatd c
i-am dat noi, Cdrstii Chiproviceanul, din pl4ile noastre , rdnduit de domnealui cdp., i Cdrstea noao nu ne-au dat nici
rdva5 de sfat, nici zapisul nu I-an spartii i, fiind rdzvale
ail rdmas zapisul la Cdrstea Si, murindu, s nu-s creazd c
bani ce-an luat tot den mdinile noastre ; i noi nea-am pus
numele mai jos. Fev. 14, lt 7229.
t Ldpd.dat iuz: t Eu Vlaicul. - Din colectia Tzigara-Samurca.
77. eNol preotif i negustorii i ora5anif din Rdmnicu, carii
mai jos he vom pune numele i iscliturile, dat-am aastd
carte de mdrturiseal[d] Radului apt. Ol[d]nescul, pentru
ea, fiind noI vecini cu dumnealor, 'd.zdnd aproape unii de
altii, i fiind aicea in oras in toat[d] vreamea cu dumnealor,
I Lilla era epitanul unei: companii, ?i boieril se plingeail
Ii smome,,,te Ruminil (i61(f).

www.dacoromanica.ro

i in 1720 c'd

140

DOCUMENTE MUNTENE

J OLTPNE DIN DEOSEBITE COLECTI1

am vzut cum trdescu Cdpt. Raclul cu Drghici apt., uncusil ; c dumnalui apt. Drghici sd poartd tot cu pizm si
cu vrjmsie asupra tuturor crestinilor, si asupra nepotu-sdn
Radul Capt., si nu de acum, ci de mult vreame, sd-if face
multe asupreale si nedreptati si necazuil, iar nepotu-sn
Radul nu-I face nimicu, ci s fereaste de el, si iar, nu numai
cu nepotu-sai face aasta ci cu multi, cd are multd vrjmdsie asupra lui, si ar vrea sd fie numaT el, lar altii sd-i fie
totf supusi. aci cd mai nainte, in zilele rpoosatilor Domni,
era si alti, si toti al lui supusi, iar acum, in zilele preasfintitulul si innaltatuluf irnprat, socotim ea' s'au mntuit de
dnsul ; iar el tot munceaste sd supuie neamul lui, si mult
vrljmsie face Radulul apt. Si nu pentru alt, ci cci-I
veadea si pe ei luptndu-se cu nevoia, s sd tie intre oameni,
si cdci veade ni tied mosie, vie, ce mai au, ct le an rmas
neluat, iar de e . Si iar mrturisim pentru Udrea Logf. si
cu frate-sdu Vladul, c sdnt oamen rl si mrturisescu strmbu :

aasta mrturisim. Decembre 28 dne,

I.

7231.

t Eu pop - Goran rdmas.


+ Eu pop Necula rdmas.

t Eu pop Filip mart.


t En' Gheorghie sin Lambel mart.

t Eu Chirca aus mart.


t Eu diiacon Ptru martur. - Col. d-lui Gr. Oldnescu.
78. Protocol oltean, pe anii 7231 (1722) si urm., la
Sibiiii.

Ordin din partea generalului ca oamenii de la Polovraci


sd lucreze o zi pe sAptdmind si sd nu dea dijrn (p. 5). S se intoarcd la sat fugari (p. 6). - Vinzarea oieritului
(p. io). - Dare deosebit de la mosneani si venetici (p.
I I). - Pentru spargerea until sat din mijlocul drumulla (p.
18). - Recomandare a judetului din Caracdl (p. 21). - S
dea iobagir call' an venit aici in tail din Tinutul Inedorei,
dupe cum an dat Doboli Isfan si Gridi Balas, trimisif de
acolo (13 Iunie 1733 ; p. 25). -- Cel ce an cumpdrat slujba
tutunritul de la inspectorat> (p. 32). -Numire de vtaf de
lutari (p. 35). - Pomeniti o sut de dorobanti din Craiova
www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORTE CULIDRALA

141

(p. 45). - Fiind patina' ;mere, se rupe pretul prin guvern


(p. 47). - Poslusnici mnstirestf (p. 49). - Pentru oamenif
cef care ail fugit de aidi din tar in Banat si pentru oamenif
care ail venit din Banat : sZt se scrie (p. 93). - Msurf con-

tra celor ce ascund bucatele : vinul in pivnii, pore si stupf


gin blti pn in stufuri ), ca s nu dea dijrnrit. Pentru tutunul alesesc si cel grumnesc,. - Pentru luminrf si spun: innainte de a se deschide o prvlie, s se inscrie la
teh. - Soled fugarf rii odihnitT, anume Mihal Ostroveanul
i Barbul Brsescul (7234 ; p. 118).
79. Din Protocollum correspondentiarum caesareo-regiae
administrationis Valachlae cis-alutanae, 1723 si urm.
Barba Merisanu, a tyranno barbarorum iugo liberatuso
(p. t).
allonnulli ex egenis, perterriti, iuxta Vornicorum
relationem, ad partes transalutanam et transdanubianam profugiendo se receperunt (p. 3). - Un raport imparte pe boierf
in trel: eel' ex familia antiqua, boerenassy si illi qui

tempore Voivodarum separate contribuebant et nulla alia


provinciae onera cum rusticis subire tenebantur. Sint scuCeilaltf ddeail oieritul
titi de dijmrit i oierit cef
prioribus temporibus tertio duntaxat annoy. Se decide, la
17 Februar, ca s se dea de o data' numai aceast dare, iar
ceilalti vor da oieritul si o dare deosebit, de terani, dar nu
dijmritul (p. 4). - Plingere contra interpretuluf Anton Zerboni, care face scandal cu atanele, intr in casa until preot,
if rape hainele, if smulge barba si vrea s-1 inchicl ; se cer
de la negustorT bani sac tabacca (p. 13). Vin negustorl
de la Vidin, Nicopol, Rusciuc, Giurgiu, ce aduc esalsamentaria esculenta si yin li se iea 30/0 (p. i iL - Se observ
si in Ardeal ca, la jurmintul in bisericA, s se dea preotului unus petzik. - Negotul de turme, miere, unt, se face cu
Turcia si se aduc si banT de acolo mai malt (p. 20).
Afa-

cerea mostenirif MarieT lui Serban-Vod. V. Genealogia Cantacuzzuilor, p. 271, nota 2. -- Episcopul Damaschin, bolnav
si bdtrin, cere a i se designa un urmas. Se face, in persoana
luf Stefan de Govora, ob perspicuam vitae castitatem, pie-

tatem, modestiam ac in ritu suo eruditionem. Dar va sta


www.dacoromanica.ro

142

DOCUMENTE MON l'ENE c:t[ OLTENE DIN ]3EOSEBITE COLECTII

la. Govora, cit va fi sdndtos Damaschin (21 Februar 1725 :


p. 39. Cerere la imparat, 4 April, pp. 48-9). - Vin boieiT
munteni $1 cu maitologi, ex naturali saevitia a lui Nicolae
Mavrocordat, care-1 reclarnd (29 Octombre ; p. 76). -- De se
afl un cadavru undeva $1 satele vecine nu prind hotul, vor

da 150 de le $ugubind (26 Mart 1726; p. I14). - Pentru


egumeni $i mndstiri : Ste-ingtz1 ai Buze$tilor et a Maria
Bani cuiusclam coniuge huiusque fratre Radule Postelnico,
utpote prolibus Supremi Klutscher Raduli Buzeskuli, patriarchae Alexandriae dedicatum. AI-hang/1cl: de 300 de anT
dat a Vaivoda Vladulo boiaroni Opre Spathar eiusque fratribus, Radulo et Ivanco. Segarcea. Teritoriul era al lui
Mihai Viteazul. Radu Serban l dd. Scaunului di.1 Alexandria.

La 1614, patriarchul de acolo-1 alipt$te Stdnestilor.

Ubi

consequenter extructum est eiusdem nominis monasterium ab


igumeno Parthenio anno 1680, continuatum vero ab eiusdem
successore, Germano nominato, ante annos 25. La 1712, patriarchul Samuil supune Segarcel Stdne$tif $i Arhanghelul.
Taws, fdcutd. de Doamna Balasa, in 1688, dedicatd. Sf. Pavel de la Atos. Bucov?it: a Bano Craiovensi Stepan ap-

pellato fundatum et anno 1588 ab eiusdem

filio Pervulo
S. Barlaami,

Klutscher monasterio cuidam in Graecia sito,


dedicatum fuisse. Cdlui: act din 1678, de la Serban-Vodal.
Fundatd de Radu Buzescul Banul $1 dedicatd. Patria.r.chiei
Constantinopolel. Supt Mate-Vodd, consanguinei illius a
Supt Grigorie-Vodd, Dosoftei de
nepte leati mndstirea.
Ierusalim o reiea. Puldreni: olim hereditas Spatharii Michaelis ex Kozofen eiusque fratris Dumitrasko Spinenul, capitanei> , datd de vdduva lu Mihai $1 de Dumitrasco Patnar-

chieT din Ierusalim. Cornea Brdiloiul o reface supt Brincoveanu


(lista e din 3 August 1731 ; p. 194). Porta, bolriav de o
sdptdmind de frigurf rele, moare hesternae diei secunda hora
porneridiana (29 Februar 1732 ; p. 236).

80. intr'o chestie de zestre judecd la 15 Iunie 7231 (1723)


f Radul Popescul Vel Vor., Iordache i re-tulescul Vel Log., Dumitrachie Ramadan Vel Spat>,
-81. lo Iuni 7232 (1724). 2; Avut-aa intrebdune de fati.
Mitropolitul Daniil,

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA.

143

Radul Oldnescul ispravnicul cu Vasilie Ungureanul, care last e

vtaf de obanl de la oile Mdrii Sale vitdcolonel Pivoda, innaintea noastrd pentru ne$te banI ce-I zicea Vasilie Ungurealul cd i-a luat Radul in vreamea rziniriJ, fiind Radul cApt. de martalogi la Lovi$te piste Olt, dincolo, si,

fiind oprit ca sd nu treacd nimenea peste munte, au fast


trecut un Coban de aI lui Vasilie peste munte, $i, prinznd
Radul de veste ed.* an cdlcat porunca, Lan fost luat pentru
gloaba t' 15, $1 iar s'ati intorsu cu porunca Mrii Sale secretariu Ruj, de i-an dat in mna luI, iar Vasilie Ungureanul
zicea cum ch.' nu i-an luat ts' 15, dupe cum zicea Radul, ci zicea
c i-au luat talerf 21 Si 4 berbeci . . An dat Raduluf leage

s meargd sd jure in sfnta bisearecd . . $i, putnd jura, s


aibfi pace, $i, vrdnd Radu[ s jure, iar Vasilie nu 1-an lsat
s jure, ci an poftit de i-an mai dat Radul taleri trei $1 s'ail
inpcat.
Gheorghie Cantacuzin. Radul Golescul.

La porunca ehesaricestii administratief.

N. de Porta. I. Stirbeai. Staico BE engescull - Col. d-lui


Gr. P. Oldnescu.
82. 17 August 7232 (i 724). Copie scoasd din cuvnt in cuvnt
dupd carte egumenuluf Nicodim Tizmaineanu cu pecetea sfintel
mnstiri $1 cu tot salboru la mdna Sfintii Sale pdrintelul

Dosithei Briloiul de schimbu mo$ii Orbii $i Saca.


Nicoclim egurnenul sfintei $i dumnezde$tif mndstiri Tizmana, dinpreun[] cu tot soborul, care mai jos sal vor iscli
anume
Dat-am cartea nostr Sfintii Sale pdrinteluf Dosithen monah Brdiloiul sin Cornil Vel Ban, ca s-I fie Sfintli
Sale de bund credintd pentru c, poftindu-ne Sfintii Sa pentru mo$ia Orbi ot sud God, partea mndstiri, cdt au Minas
de danie de la rdposat parintele Vasilie monah Briloiul, fratele
Sfintii Sale, cdt an stpnit $i Sfintiia Sa, printele Vasilie, ca
sd-I ddm Sfintii Sale, mai avdnd Sfintha Sa mosie intr' acest hotar,

$i fiind $i aproape de satul Sfintii Sale, de Vddeni, fiindu-I


de trebuint ; ded noi tot soborul de ob$te ne-am sftuit,
fiind $1 sfnta mdn[alstire lipsitd de dobitoace din vreamea
riemiritd, ne-am tocmit cu Sfintiia Sa de i-am dat aceast
www.dacoromanica.ro

141

DOCUMENTE MUNTENE

t OLTENE DIN DEOSEBITE COLE 'TII

parte de mosie din Orbi, si mosiia Saca de la cmpd ot


sud Doll, care mosiia Saca ad fost schimbat-o rposat Athanasie egumen cu dum. rposat Barbul Srdarul, de ad dat
mosiia Saca, ce s'ati zis mai sus, pe mosiia Jupnestii. Care
mosie ad fost rmas de danie sfintd inndstir, iar de la rdposatu printele Vasilie, fratele Santi Sale ; si Sfintiia Sa
printele Dositheu ne-au dat pe aceste 2 mosioare 3 iape cu
mnji bune si cu un armsati bun. Decl, aszndu -ne cu
SfintHa Sa, i-ari dat si scrisorile cele vechi la mna Sfintii
Sale, ca de acum innainte s aib a stpni Sfintiia Sa aceste
mosioare cu bund pace, Sfintiia Sa, si coconi Sfintii Sale, si
nepot, cdt Dumnezdti if va drui On in veacii. Si noI pentru
mai adevdratd intrire am pus pecetea mndstirif si ne-am
iscAlit mai jos ca sd-s creazd.
Nicodim egumen Tizmeni.
Joan Ermonah.
Nicoclim proegumen ot Tizmana. Calinic ermonah eclisiiar[h]

ot Tizmana. - Col. d-liff Tzigara-Samurcas.


83. io Octombre 7234 (1725). Mrturie cdtre Radul Olnescul c, aducdndu-ne aid naintea Mrii Sal[e] beizad.ea ca
s mrturisim pentru an co il de Tio;aa. arat, cu cine e
fcut. Cdci e pop Ghinea l-am botezat copilul, si am cu,

nunat pe Dumitra Tiganca cu Gheorghe, si dLe al-TEI.77,-de la


cununie, i-am spus lui Gheorghe Tigan s nu fie pricin[], cd.
Tiganca iaste grea cu Tigan[ul] VorniculuI Oldnescul.
84. Din Protocollum dispositionum Valachiae Cisalutanae
von 1726-31 ).

Diploma, din 28 Octombre 1726, liberind pe Ban, in locul


cdruia vine un praeses administrationis : Schramm, cu un ac-

tuarius , cancelistul Dobner, din Ardeal, ce stie romneste. Iudices aciurati Bulgarorum (1727 ;

p. 16). - Episcopul

Stefan arat, la 17 Februar 1727, ea' Mitropolitul a poruncit


episcopulul din Caransebes a-I introduce, dar a nu-1 sfinti
pdn nu se va intoarce el din Viena. Tara cere ins sfintirea

(pp. 23-4). - Consideratif despre negot, despre inlocuirea


proiectat a monedei. Hinc nil aliud evehitur ad loca christiana nisi aliqua exigua quantitas cerae Venetias et aliquot

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALI

145

suum vel bovum seniorum e gregibus numerus Viennam abigitur. Porcit si griul n'aduc folos. Adevratul folos vine de
la oyes, vaccae, butyrum, caseus, mel, sevum, equi (qui, cum
parvae valoris et staturae sint, non emuntur per d. officiales,

sed tantum per Turcas), uti et iuniores sues vel boves et


bubali : toate merg in Turcia, aducind zloti vechi si parale.

Dar nu iese cit O. se poate face negot si plti drile. Cad(


se aduc din Turcia si haine : scilicet varias sericeas materias et telas albas atque coloratas, gossipium, pelles, hic loci
non reperibiles, et alia similia. Merces enim veneticas ob
earundem charum pretium pauci emunt. Mai aduc de la
Turd' si oleum olivarum, caffe, oriza, amigdala, uvae passae,
poma citronica, polipus, sapo praestantior, et plurima alia,
quae terra ista non fert, comestibilia. N'ati cu ce duce vitele
uti et mel non
k vinzare, si saepenumero hic pereunt .
venditurn destruitur. Mercatores, tamdiu durante contu
maciae termino, perterrefiunt. Bann ati in Oltenia valoare
mai mare dect la Constantinopol : ducatul e astfel egal cu
85 si too de grosi; nu e voie dect a se exporta. S se scadd
pretul monetelor rele turcesti (zo Iulie 1728, p. 92 si urm.).Lista banilor curenti: nummus, gresla, crucifer, polturac, para,
grossus, septenarius, qui hucusque vocabatur pitac et valebat 5 polturos, cuiuscumque fuerit imaginis, solum polonici,
qui sustaky nominabantur, 4 faciebant poltures ; marianus,

sic dictus krivak, a orth [turc si polon : unul e un sfert de


leO vechiti, cellalt de lea noti], tulth sive medii floreni [turcesti, imperiall, si caliorum principum], florent [imperiali,
francesi si turcesti], talent turcesti noi, lei vechf (de too de
critari), talent imperiali, galbent : veneticf, <creminicenses, or-

dinarii (ibid). 1- Inochentie episcopul va merge la Belgrad


in Arch. de Stat din Buda, se afli. urmtoarele socotelI privitoare la bard'
romnestI lii raport cu ceI din Ardeal, pe care le reproduc dup o copie
ce-rdi comunic d. prof. G. Alexicl :

cDucatorum, leomni et zlotonis valachici valor de facto currens, et accomodatus valori in Valachia currentis.
Unus nummus valachicus facit 11/2 nummum seu denarium transylvanicum;
sic una poltura, quae apud nos tres nummos i. e. denarios facit, in Valachia

66549 Vol. V.

www.dacoromanica.ro

10

146

DOCUMENIT MUNTENE SI OLTENE DIN DEOSEBITE COLECTIX

pentru sfintire la 15 August st. v. (29 Iu lie 1728 ; pp. 98-9).-

Explicrf, din 23 Decembre 1728, pentru monede. Si praespune cd a vd.zut la Izlaz magnam mellis et saebi
quantitatem iacere absque quod eam Turcae emere velint.
Bani impdrtesti nu vin, turcesti nu pot veni. S se prefacd
mai bine banif la monetdrie (p. ir i i urm.). - La 17 Ianuar
1729, plingere cd. domini Bulgarip se intind in prninturf si
pdduri. - Plingere c va lipsi moneda mica, luindu-se paralele (pp. 137-8). - Pentru farmacia lui Raimund de Magrath
(1730; pp. 146-7). - Se aratd cd, dupd asediul Timisoarei,
Barbu Brailoiul aduce pe Imperiali in tard ; Turcif siTatariI
dup spusa fiului, Rudolf, turmele de peste Olt. Se
uneste la petifie si Stefan, fratele acestuia (pp. 147-8). sesul

ad nummum valachicum. facit duos nummos valachicos. Unus sust,ik seu


duplex grossus, qui apud nos 12 denarios facit, apud Valachos non nisi 8
nummos sive denanos valet et sic per consequens ratione allarum monetarum
faciendus coraputus, ita, ut ducatus, qui de facto apud nos valet II 5=-40,
computando per nummos valachicos, faceret 360 Cum autera in Valachia faciunt nummos valachicos 350 . hungaricales 5=25, constat pretium inter nos
currens superare valachicum corn nummis valachicis to, decera, qui faciunt
nostros den. 15.

Leo, qui apud nos de facto hungaricales fl, 2=10 den. facit, computando
per nummos valachicos faceret 140 Cum autem in Valachia factunt numrnos
alachicos nonnisi 133, id est hungaricales 1991/2, constat precium leonini
inter nos currens superare vatachicum cum nummis valachicis 7, id est septem, qui faciunt nostros de,ianos : 101/2.
Zlot valachicus seu antiquus apud nos valet hungaricales 11. i 40 den., qui,
per nummos valachicos computati, faciunt numrnos valachicos 93 2. Cora autem in Valachia de facto faciunt non nisi 89 nummos alachicos, id est hungancales 132, constat pretium zlotonis valachici inter nos currens superaret
alachicum pretium cum numrais valachicis 512, id est hungancis denariis 71/2
Itaque, si equalitas pretd deberet institui inter nos et Valachos in ducatis,
leomnis et zlotonibus, deberent ducati reduci ad florenos hungaricales 5=_-25,
leonini ad florenos hungaricales 2, ubi nonnisi medius denanus superaret
pretium valachicura ; zlotones vero ad flor 1, den. 33 hungaricales, quo valore apud Valachos currit Cum autem zlotones vallachici sint duplicis speciel, quarum altera sub se, quoad intrinsecum valorem, levis, altera raelions
sortis contineat, rusticum autem plebis Ingenium easdera distinguere non assequitur, zlot valachicus promiscue ad fl 1.20 reduci commode posse iudicatur.,

www.dacoromanica.ro

MATERTALE DE ISTORIE CULTURALA

147

Mil autem duo ad sepulturam defunctae comitissae de Rosetti invitati Hurezum nos contuleramus (2 Iunie 1730 ; p.
155). - Plingere c.-s prea multi preotT. Quot enim popae
fiunt, tot contribuentes a praestationibus altissime fatae Suae
Maiestati debitis eximuntur. Episcopul nu se supune a consulta guvernul la hirotonisirT (p. 158). - Pavlichieni la Izlaz

si Craiova (p. 182). - Turcif din Vidin, Rahova, Nicopol,


amenint pentru ea' li se opreste negotul (p. 183). - Venise
la Izlaz Turd pentru berbecT, cu 40-50 de pungT in zlotf.
Aflind O. nu vine marfa, vreag s se intoarcg. (p. 240). La 24 Iunie 1731, se trimete procesul-verbal de martorT in
reclamatia de mosif ce ag fcut doi 6 ai lui Stefan-Vodd
Cantacuzino (pp. 277-8).- 25 Iunie 1731. Plingere a contesef
1-3Alceanu, nscutd Cantacuzino, care are un fig tindr si e in
inops senilis status. Se propune a i se da o pensie (p. 276).
85. 30 Iulie 7236 (1728). Din porunca dumnealor preacinstitilor consiliiari Ilie Stirbei, Gligorasco Vlasto >, se d

carte de judecat lui Radu Oldnescu, ce ati fost ispravnic,


in judecat cu prclabul Ion Moroiul din Muereasca si cu
totT steani de acol pentru dajdea si zahareaoa ce a fast
dat satul Muereasca la anul cu letul 7233 : asa a fost jluit si ci memorialul . . cum c.a. . . Radul . . . i ati fost imsi le-ag luat si niste
presurat cu dajdea si cu zahareoao .
.

vite : boT, vacT, i niste vinuff, de le-ag fost vndut pentru banT.

Se chiamd ei, si cu sindicii care ag strns banil si zahareoa,


si ail adus si toate rvsalele . . . Si ati venit si Radul is-

si am luat
pravnicul cu valsif lul si cu catastihul . .
sama . . . vitele [ce] el le-ag fost tinut gloabd, iar satul Muereasca ag venit la Sfintlia Sa rgposatul printele Damaschin
episcopul de le-ag fost vndrit cu tocmeald si cu zapisul lor,
care zapis 1-ag scos printele Dosithei, ispravnicul sfintei episcopli, de 1-am vdzut. Nurnai ce a trecut inaT mult leT 6,
care acesti banT i-an fost dobnd. In-or banT ce ag fost luat
de la Neamti, neputndu-s da ei banil la vreamea lor. Er nu
cred. Se ordon jurmintal la episcopie < pre sufletul luT si
pre casa lui si pre ce s: roagg. lui Durnnezeu. E liberat.
Preda Ztrianul si DosofteT semneazd. Dii Ritnnic.
www.dacoromanica.ro

148

DOCUMENTE MUNTENE Si OLTENE DIN DEOSEBITE COLEUTIf

86. 30 Iu lie 7236 (1728). E Bratul, judetul de ai din


Rmnic, nepotul rdposatuluf Sfintiei Sale pdrintelui episcopulul
Damaschin, dd scrisoare lui Radu Cdpitan Oldnescul c s'a
invrdjbit cu et frd motiv, mai mult de l[a] diiavolul, cumbldnd unul asupra altuia cu vrdjbf i cu Orr pe la Mdriia
Sa clirectorul, prin Sibif, i pe alci, prin Craiova, la Mdriia Sa
prezesul, precum si pe la dumnealor prea-cinstitif consiliarf.
Cand a fost acurn mai pe urmd, viind dumnialor prea-cinstitif consilliari hie Stirbei si Gligorasco Vlast6 pentru treaba
judetului aid in Rmnic, se judecd innaintea lor. eEra s
ne peclepseascd dupd faptele noastre ; deci $i nol, curioscdnd
c alai bund iaste pacea si dragostea, pentru aceaia am cut amndoi la pace, si la dumnealor ..., sd ne iarte ; $1
innaintea multura, fiind multi bolari de fatd, ne-am impdcat,
$1 ne-am sat-al:at unul cu altul. if d carte cd va trt frteste
cu el. Altfel, sal fiu inchinat gloabd galbeni oo.
Semneazd: Sdrban F[d]rc[sanul , Preda Zdtrean, Radu Socoteanul, Udrea Zdtreanul, Ilie Ot[e]telesanu, Barbu Bdrseanu
si Prvul Logoat Rosianul.
87. Din Catastih de conscriptionul judetului VlciI de
munte (1729-30), etc., la Sibiiu.
<IVIegia0 >, birnic, mi.rginasf, vdduve, nevolnici, cameralist! >. Oameni streini care au venit de astoamnd de peste
Mortasdpif la Baia de Ararnd
Card de 6 luni de iarnd, pentru ofiterf

Dundre .

si

la Cerneti.
comande,

scutindu-se slugile boeresti, catanele, si alesii $1 satele de


drum. Calicf, vdtdsdi, viiari, care lucreazd viile impdrdtesti.
Fuga de dajde, peste Dundre : rdspund vamesif. Acest
rdspansu s 11 s dea : a s azd unde a dzut [megiasii]

sd-s dea dajdea, dup cum iaste porunca, ai, daca nu, s,
stie c vor fi lipsitI de mosiile lor, ce se vor da la cine va
pldti pentru ei. Oarnenii din drumuri, ce nu dail contribuvia, ci drumul de forspan pe cdile Sibiiului, Cernetilor,
Tirgu-Jiului, Caracdlului. Rnduiala de zaherea, si ate fan,
si de leamne. Descretion de grail si porumbu, $1. de fdn
pentru trupe. Zaharea de yard, care s'a asdzat pe numele
oamenilor. Simbriile de un an = 8.910 florintl nemtestf.
si

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA

149

Birul ce s'an scos s dea boerdnasiI $1 altii ce a fost cdpetenii de slujitori,11. sutasil, pentru c dijmrit nu clan, numai
oerit al treilea anV, Orndulala caslor de rnd. Bani

de slugile boerestl, fr avere personald. Contributionul de


tot anul. Clieltuielt: S'an dat printelui episcopuluI de la
Sardichiia, pentru streindtatea Sfintii Sale, 108 fl... S'an dat
lu Antonie dascalul letinescu, s grijasc casele de scoald,
fl. 30 ... SecretaruluI DeporteI ... Unul Neamtu tobas, care
a btut toba pentru lazaret. [Pentru dusul la Sibiiu al lui
Dosoftei Brdiloi si Constantin Strimbeanul.] Lu1 Negoit si
Barbu Sdulescu, lui Ion Bibescu, din birul lor la boefainasi

...

Peste lel 50, ce s'an fost dat lu Leondari dascalul gre-

cescu, din simbriia lui, i s'an mai dat acum ric H. 83, cri-

sari 20... apitani, hotnogi, stegarI ... S'au dat pentru

imbrc'mintea gdei $1 pentru a muerei lui ; ns pentru o


dulamd Ode, si cizme, $1 ndragi, $1 un cojoc, $1 Tigncii
o dulam si o pdreache de cizrne,. Ban1 la Pietrari, ce le-an

luat catanele in sil, fiind in drum satul ... Satelor ot sud


Gorj, care 1-an bdtut piatra si an fost ast yard soldatif
La 4 cantelisti rumnesti .. .. ).
pentr'nsele
- 88. 23 Iunie 7237 (1729). Stefan Prscovean aratd cai a pus
pe Radu Olnescu a lua pentru el galbini de aur 50 pe trel
.

luni : egalbeni erdiestI.

P.S. Ins dentr' acesti galbeni ce scrin mai sus, an fost


zea, el carolint $1 holandezi. Copie.

89. Care cchesarocrdiasca administr4e, Radu Oldnescul


Vornic. dpentru dumnealui judetul Radul de la Ocn. En dati
dajcle impratulur, si toate mosiile le-am lsat peste Olt pentru
slujba prea-milostivuluI stpn si 'n vreamea rdzmeritii, pre-

cmn voi arta crtil[e] rposatului Mrli Sal[e] Stainvil ghen[e]ralis. - Decisie favorabild : Craiova, 14 Main 1734. Salhausen si consibieriL

90. Din Protocolul oltean pe anii 1733 si urm., la Sibiiu.


Fug teraniI de prin satele de pe marginea OltuluD, (p. 3),
- Milostenie pentru Sf. Mormint (p. 6). - Compan2a grecease si cea bulgreascd : Grecii stau la Tirgujiu si aiurea.
Dacd nu se tin la 4 orase, vor fi supusi la contribution
www.dacoromanica.ro

15(2

DOCUMENTE MUNTENE SI OLTENE DIN DEOSEBITE COLECO

(p. 8). - Ordin cdtre preotif din Craiova a tinea liste de


mortl (p. 13). - Mentiune de imigranti din Banat si din
partea turceascd (p. 30). - Mentiunea celor doisprezece
vied ai episcopului catolic Stanislavici la Sutestf (p. 32). --

Episcopul Damaschin de Rlmnic iea banf de la rndndstiri


pentru drumul ce a falcut la Belgrad (1733 ; p. 47). - Mentiunea bola episcopului (1734; p. 75). - Bulgari $i mosnenI
la Brddicerff (p. zoo). - AU rdposat aid la Craiova, aseard,
printele
la io zile ale acestif lunT, dupd cdlindariul nou
Inochentie. Pnd la numirea, din Viena, a noului episcop,

Ghenadie de Cozia va administra diocesa (ir Februar 1735 ;


p. 208). - Donum gratuitum (p. 268).
91. 27 Novembre 7243 (i734). Iordachie cdpt. ot Lovi$te atre Doran. Primise ordine pentru feor[ul] until Toader
pisar Dindar de la Sibiiti, pe o mo$ie din Loviste, ce s chiiamd
Peri$anii. 0 luase Domnia, dar nu se afld la atastiv mo$iilor

Afld. cd aceI oamenf ce $dd p acea mo$ie,


dati la o dajde ug. 7, $i sntu pleia$ >. Avea si casd bund.
$i alt dichis inprejuru casii, $i iaste $i o roatd de moard in
cupe $i dof munti. Pentru dijmd intreabdi epe un prcdldbiel
de acolea, ce ati fost mai naintea pe lngd Toader Pisar, $i
pe sdteani. Cdt s'ag tinut fiCorul lui Toader Pisar, vitele
acolea, nu le-ati lat nice o dijmd, ci i-a cldcuit si, dupd ce
$'ati ridicat el vitele de acolea, de le.ati dus in tara unguridomne$11 .

ascd,

n'ati mai avutti oameni nice o superare pan az, iar

azi spun c ad mersu un Negoitd, ce $ade la ora$ la Pite$ti,


care iaste ornduit dupe mo$iile domne$tf, $i le.a luatti
tal. 7 pl. - Bibl. Ac. Rom., I 20iLXIII 1.
4 92. Din Protocolul oltean pe 1735 la Sibii Pentru clironomia > luI Serban Stirbel (p. r). - Privilegiul pentru CliI

' La 30 April 1701, imparatul, dupg cererea lui .devotissimus et perpetuus


vasallos principis Valachiae Transalpinae deputatus Theodorus Ladislaus Dindar,, permite lul Brincoveanu a-s1 cumpgra casii i grridin 5. in suburbiul BrasovuluI, unde afl ci n luat averi nnobile si oplures lam extranei, diversae
nationis, homines, Graeci videlicet. Valachi et HungariD (Arch din Buda, Cane,
Tnmsylv., 1709, no 9, dup o copie de d. profesor G Ale*cI). Cf. Iorga,
Sate f: preqt itzo Ardeal, ,passint.

www.dacoromanica.ro

ALN1ML-G.I.A.1_,.. I/ LI

lCflVflflQ.

ment de Cozia, noul episcoo de Rimnic. Se asigurd de iu_


birea impdratuluf pentru neamul iliricescu, se recunoaste
<

dreptul alegerii episcopilor $i egumenilor : alesul e econfirmdluit ; ramine a fi sfintit de al Besearecif Rsdritului
ritului grecescu in tdrdle noastre a$dzat arhiepiscop $i Mitropolit. Fusese trei candidati, dar pe Climent clirul $i norodul din preund, precum s cade, I-ad cerut (V" Octombre
1735 ; p. 3).-Numirea luI Gherasim ca egumen de Tismana.Nemtii din Craiova se supun Vornicilor $1 dajdei (p. 6).Oameni din Ord, cari merg pentru lucru la Sclavonlia
(p. 9). - Podurile dupe ulitile Craiovei (p. io). - Caslle
de spitieriia imprteascd, care s face aid in Craiova (ibid.). Podurile ceale vechi din Craiova (p. io).- e Obroace, ferdeale, ocale $i cantare, pecetluite de inspector (ibid.).- Cdpitan $1 cdldrasi, pentru a apuca (ibid.). - Opriti mojzczi,

intre cari $i dorobantif, de a umbla la vnat, nici cu ogari,


nici cu puscf, nici cu nid un feli de mdestrli (p. 27). Contraband pentru stupi ascun$i : vor plti vinovatii si ecu
mdna, cu colacul si treapddul cdldra$ului (p. 27). - Boierf
aduc oatnerif de peste Dandre (p. 28). - Episcopul lua une
ori poclon indoit (p. 29). - Cind era dnghetul Oltului $1
Dundrii,, se d.dea ordin ca stringerea contribuionuIu s
nu se facd ca mare seciet pentru bai, ci foarte pe incet
$1 spre voia lor, ci bldndeate s s ceard band, iar pe satele
din luntru mai cu tdrie s s apuce de bani, ca s s facd
banif, iar, stricndu-sd ghiata, s s apuce unil ca $i altif s
plteascd contrebutionul lor (p. 32). - Un eclisiarh de Tismana e la arest, cu toate protestrile mndstirii : dupd cercetare, se va da episcopului spre judecatd canonica (p. 34).---Tirgu in Cernetf (ibid.).- eLa marginele Austrief elazaret

sail contomatie de opt zile pentru edobitoace (p. 35). -eFlesarif nemte$ti (p. 40). - Care Dositei Briloi, pentru
edatoriia ce a avut rdposatul Cornea Brdiloiul la rdposatul
Barbul Srdariul... Cum cd a ramas bani gata ai rposatuluf Cornei Brdiloiul la rdposatul Barbul Srdariul tal. 7.000,
$i, unde iaste suma banilor, zic c iaste cu altd slovd, $1 suma
stricatd, in alt act, tot de la Brincoveanu, scrie cum cd snt

www.dacoromanica.ro

von'

DOCUMENTE MUNTENE SI OLTENE DIN DEOSEBITE COLECTII

6.000 de lel la Barbul Srdariul, al Come Brdiloiul, si arat


acolo cum c Domniia n'a luat nimic de ale casei Barba ILA'
Briloiul pentru aceale 6o.000 de lei. Trieste filed. jupneasa
Corner Briloiule. Puncturile ce ati dat dumnealor u BarbuluI Srdariul in potriva rdposatuluI CorneI Brdiloiul.

Sfintia Ta pe supt rdposatul Briloiul est fratele cel maI


mare (27 Februar 1736 ; P. 42). - Stefan Briloiul imprumutd

pe episcopal Inochentie, cdnd a fost la Beligrad, de s'ati


hirotonisit, cu galbenI de aur 49" (P. 44). - Climent cere pe
eclisiarhul arestat, pentru a se canoni la o mnstire. I se
rdspunde c acest lucru iaste criminal si c s'a inceput
instructia (p. 44 $1 urm.). - Oprit trecerea in Banat fr
payo,s (p. 47). - Oprit sunetul clopotelor noaptea (p. 5 o).Antonie Epis participd la o cercetare (p. 54 ; cf. Engel.
Gesch. der Walachey, p, 85). - PiingerI de la Climent penru judecdtt si gloabe bisericestI usurpate de V ornicif (p. 55
si urm.). - Un orn luat cu sila intre oaineni eel lungl pentru slujba CraiuluI de Prusiia : si 1-ati dus pn aproape de
Timisoara prinsu si cu sila. I se zice David Lungul, e
din Pirscov, fiul BratuluI ; cel ce-1 ispitise e un Ptru Berariti,

ce e pedepsit cu btae la Trgul de afar, intre vedearea


tuturor : el si cotnplici -C-a-Triard-ToC578o de bete. Iar Zamfir
Brbiiariu, de vreame ce s'ati dovedit cd 1.ail chemat Ptru

Berariti numaI ca s razd pe haiduciI aceI lungi $1 i-ati dat

Pdtru Brbiiariu 20 de zlot, de i-a dus, de i-ati dat lungilor acelora si cdrciumariulni, unde era eI in gzd, iar nu iaste
atinsu de alt vinovtie spre ajutoriti pentru luarea cu sila
a lui David Lungul, - ii iaste destul pedeapsa arestului (24
April 1736 ; P. 57). - Oprit a se vinde de strinl vin si rachit"' in blci (p. 62). - Cazarmele de la Fomete$tI (p. 69).

- Pentra aducerea apeI pe supt pmnt de la fntdna Presecii la Craiova (p. 70). - Alexandra sn MateI Venetiianul,
Bulgariul de la BrdiceanI) (p. 79). =Traces pentru zestre intre
groful Serban (?) Cantacuzino $i soacra, ejupdneasa Mriia:
cdstoria fusese fcutd, de Dositel, eu dumneaei jupneasa
Marica: nora Sfintii Sale (pp. 78-9). - Campania Bulgarilor

de la Brdiceani, pentru o bdtae ce s'ati fcut cu oameniI


www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA

153

de acolo, in care se amestecd si Vornicul Radu Bujoranu


(p. 82). - Arma$ul de Tiganli (p. 83). - Sare cumprat
din partea turceasc (p. 84). - Cumpania de la Rogova
(p. 85). - Episcopul Climent e chemat pentru hirotonie (p.
86).- Mndstiri patrier,e$ti (p. 95). - Se scrie episcopului
Clirnent s nu te mai tinzi la viririci (p. 96). - < Corn.
pania, care vor s lasd de aid la Ardeal (p. 99). - Cleric
lsat in pedeapsa episcopului, pentru hatirul Sfintiel Tale
(p. i II).- Carte de slobozenie de rumnie> (ibid ).- Ctre
Climent: Sfintia Ta nu veT s pltestf po$tea $i stafeta aceaia
ce s'an trirnis de aici la Sibii $i la Ocn pentru moartea rdposatuliff Sfintief Sale printeluf episcopului Inochentie (p.

115). - Pentru mergerea la Belgrad, ce se poruncise lui Climent (p. 126). - Mentiunea rposateT Maria Blceanu (p.
150). - Jupneasa Mariia a rposatulut Come Briloiul > (p.

159). - Mdcar c nu s'aii scris nemtd$te la dum. Vornicif,


neavnd vrearne (p. 199). - (S'atl scris la tot bolarif din
24 de familil : Fiind-cd dumneata fr de nici-o pricind te-ai
rdicat cu toat casa dumitale de al' fugit la munte, din care
fug a dumneavoastr boiarilor de tar s'ati spimintat tara,
de s'a spart cu totul, de am rmas numai noi administratiia
singuri ; din care s pricinuia$te, nu numai pagub $i

scdeare contrebiqionului imprtescu, ce si mare prpdenie


si pliardere a toat economiia lcuitorilor ; din care va s s
Led mare lips si pagub (12 Iulie [1737]; sfir$itul registrului,
intrerupt la aceste cuvinte).
93. 18 Ianuar 7243 (1735). Constantin Mavrocordat, pentru
un satu anume Rerence de la Tinutul Cern4lor, care satu este
disclecatu pe mosie sfintii m[]n[]stiri Slatinii, $i acel oameni
steni sintu nctila starostelel de CernuJ. i, acum jluindu-ne . . . Varlaam Ursache egumenul si cu tot sborul .
"d-zicndu c m[]n[a]stire numai cdtu ia dijing de la acel satu,
iar alt poslusanie nu fac m[]n[]stirii, ce facu agutori starosteluf

Mdcarti c ahsta pricin am fostu $i hotrdt-o Domnila


Mea pentru oamenii ce $edu in sate pe mo$iile mllnr,d]stirilor,
sd fie supt a.scultare mraln[]stiriT, s facd poslu$anie m Ain ls.

. .

tirii, iar s nu fie inchinati pela boiarif , etc. -Bibl. Ac. Rom.

www.dacoromanica.ro

ra-*

-1.70-0UUI!iiI

L UM. 61,IL bL ULi1tNI

1.1124

1J.C.UbL151.1.C.

t./14rA-41.1

94. Chitantd de la Anton Marstaller Vornic, la 8 Ianuar


1735, pentru suma de 50.354 fl. renani si 12 critari, culesI
de Radul Oldnescul Vornic. Cf. Studa z doc., I-II, tabla,
la : Marstaller. - Col. d-lui Gr. P. Oldnescu.
95. << t Dat-am aastd cvitantie dumnealui Vornicului Radul
01[5.]nescul, sd fie de incredintare cum sd s stie c pentru
zlot cincI sute dupd niste bd.cdniI ce le-ad lsat Mdriia Sa domnul ghin[d]ralul de s'aii vndut la Rdmnic, 1-ad apucat acurn
Mrria Sa doamna ghindrdrita d i-au dat tot deplin la mdna
mea : mci mai mult, nicI mai putn. Cvitantha a6asta sd fie

crezutd. Dich. 11 1737. Ioannes Vilherm Hopmester. Pecete


rosd. - Col. d-lui Gr. P. Oldnescu.
96. 20 Iulie 1742. Mihai Racovitd. Pentru a fi un singur
concluckor al parochiilor. Greceste. - Bibl. Ac. Rom., liLy.
97. Din poronca Domnului nostru Io Costandin Neculae
V oevod, l 7250 [15 Julie].

Judecat ntre Simion Petre Giurgiuvanul ginerili lui Ion


Tdutul cu cumnatu Dum[i]trasco Tdutul, fei.'oru lui Ion Tutul.

Are zapis aI socrilor (12 Ianuar 7232) pentru o mosie din


Cdmpullungu rusdsc, ce zdlogise la Turculias[a] Medelniceroae> . Aceasta boreazd pe Maria, sotia lui Giurgiuvan. D
zdlogirea MarieL Dumitrasco aratd o diatd. din 8 Februar

7242. -

135/L1x.

98. ii August 7250 (1742). Wumitru pdrcdlabu din Pu* ti Mghilas i altif finprumut de la Vornicul Radu OIIlesCu gzlo nof 23, iar, ca dobind, s-I clm flci de fn
11 I), In livezil[e] dumnealui. - Col. d-lui Gr. P. Oldnescu.
99. Pentru 3 bunti de aur aflate de un Tigan. t lean
Bujorenif i Drghici Oldnescul, fratele luI Radu. S'ad fost
vorbit ntre dnsii ca sd nu mai spue nimnui ca s'ad gsit
acel aur. Afid. un Logofdt si lea colac de 50 de lei de la Radu.
Gheorghe Cantacuzino a apucat pe acestf 3 boiari . . . ca
sd-1 ia de la dnsil, zicd.nd ea' iaste al Mdrii Sale. Mrturie

cum al Drgluci, la aurul ce ail fost dat Sdrban-Vod la


frate-sdil Tudosie, nu ad fost amestecat. Doamna-1 dase
lui Tudosie, s i-1 pdstreazd.. - Col. d-lui Gr. P. Old
n escu.

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTORAL.

100

I00. 8 August 7251 (1743). Atrchticiune innaintea. boierilor din ordinul luf Mthaf Racovitd. Radl Olnescu spune ea:,
fiind

dat Mria S[a] Doamna Mariia a Mrii Sale rposa-

tuluf Sdrban-Vod in mdna unchiu-sai, luT Tudosie Oldnescul,

23 de bucdt de aur, ca s le pstreaze pnd va trimite


sd le iea, an sttut la unchiu-sd pentru aceste bucdt de aur
mult vreame, pnd in Domniia Mrii Sale rdposatuluf StefanCantacuzin, iar, cnd an fost atuncf, trimitnd Md-

Vod

ria Sa Doamna Mariia ai in ar, a apucat pe Tudosie


Logofdt pentru acest aur, si a fost dat 20 de bucdt de aur,
iar pentru 3 bucdtl de aur an fost dat seama c, fiind aorul
in seama fratine-sdn SimeT, tatdl Raduluf, dela dnsul an perit,,.

Ea d termin de o lun. luf Tudosie, Draghicf si Pirvul Olnestii, ash.' meargd peste Olt la casa lor, s apuce p nepotu-sai Raclul. Merg cu orn domnescu. ucJiecatik_la

ep-igiar-tischin Se impune jurmint. Iar Radu, nepotul lor, fost-an czut cu rugdciune la dnsif ca s nu priimeascd unchif luf jurmnt, ci sal ajutoreaze cu o surnd d
ban, ca el sd plteascd aorn1. I se clan 100 de taleff : < lundu-sd tan, dal peste Olt in stpdnirea Neamtilor $i sdpd.nd niste Tigani af luf Serban Bojoreanul, <ca sd-$ facd
bordeae in sili$te in Oldnestf >, afl tref bucdtf de aur. - Col.
d-luf Gr. P. Oldnescu.
101 II Ianuar 7252 (i 744). loan Mavrocordat, pentru mndstirea Slatina : an vndut ordnda acelui sat uj i'Jidcnr de acol

din sat [Rdreancea. Nu dd. banif.] S'an tocrnit ornda satulul cu alt Jiclov. . Starostif de Cernutf peste voe $i tOcmala lor an dat ornda iar in sama Jidovului celui
Bibl. Ac. Rom.
102. 25 Decembre 7259 (1750), Constantin Racovitd. Mitropolitul Iacov if spune cum di preotif dupre la bisearicile
domnestf i boiere$tf pun prici . si nu Tor s dea la ace$t1"
banl a _psclonului cdrjif, ce an ornduit Sfintiia Sa ca sd dea
de tot Pj_-sot_t ..M.Iiiaconul din toar tara cte 4 lei, ardtnd
ibl.
unif din preotf cum c an cdrtf gospo
Ac. Rom., 66/Lrv.
.

103.5 April 7252 (f744). Tordache Muruz, Vel Ban al Scau-

www.dacoromanica.ro

156

DOCUMENTE MUNTENE S,I OLTENE DIN DEOSEBITE CC/LEM!

nului Craiovel, judecd intr'o afacere de vin trecut pe la Boita.


Ilie Ztreanul e in proces cu socrul s Radu Oldnescul, < zicnd
ca.', la vreamea rzmiritii trecute, fiind cu toti $dzdtoff la Ardeal, pe tara Oltulul, in satul Scoreaiul, $i intorcainclu-se dumnealul Radul Oldnescul in Lovi$te... - Col. Gr. P. Oldnescu.

104. 15 Septembre 7254 (1745). Testamentul luI Radu Oldnescu. c Am dat vdcdrit la Mihal-Vod pentru 4 bivoli $i pentru
6 cal, t' to 1)1; neavnd de cheltuiald, am pus la Prvul bdean un
asornic zalog, $i mi a dat 1.1 8 [ceasornicul fcea 50] I-am fcut
nunta de la mine [until' ginere], afar din dulceturl, ce ail adus

el: cu pita, cu vinul, cu vac!, cu oI, cu ce aa trebuit, cu pasri, cu vnaturI, cu toate ce aa trebuit. L-am tinut dol' ara in
cas, cu pit, cu vin, cu carne, cu slug!, cu caT, cu de ad, cu ea

aa trebuit in cas ; n'aa cheltuit mdcar doI banI; ci socotesc


c va fi aZasta dobnda banilor $i cheltuiala a porcilor. II
tine porcil in porumb. Jar el s'ati intlnit cu ni$te SasT, ci
i-ail dat cdte 4 zloti, $i i-aa adus pd SasiI aceia tocma aicea
la Olnestl . .. Si la bote[zull copilif, pa' ce s'au dat : la cafe
oc. p1, t.' 1, la zahar oc. 1, et, la condite oc. p', t.' pl i ban1 30,
la sofran dram 2, 4.--1 p', la piper oc. p1, e I, la orez oc., banl

40, la migdale oc. pl, ban! 40, la untdelemn oc. p', banl 40,
la stafide ro$il i neagre i zmochine oc. 3, t' I, la came de
vacd oc. 15, oc. cAte ban! 14: t1 p', limba i rdrunchi i mate,
bad 30, la 74 lmT, ban! 30, la tigani lutarI, e 1, la buctati, t.'

131,

i vaci 30 ; care s, fac t' 9. Si ginerele Ilie-i iea fin

$1 stupii. < Din zilele Neamtuluf. < Pn nu didease iarna cea


mare. 6 vulpI t' 12 . . ., 16 gu$1 de vulpe, frumoase, e i6 >.

eMiiare de t]. 24 1 ban! 9. ePentru flint ce am dat la Sinca


in prvlie, s o vnz'a.. Cu nora n'a luat zestre gct iaste
supt unghe : nid cdrpe, nid haine, nimic, nimic ; ce hied di am

dat a$ternutul cu totul, cu fata plapomeI de cutnie, care am


dat numai pe fata plapomeI 1.' 14 ; la veselie tot ea am cheltuit
de l[a] mine. Salb de too de galbenI unguresti, $1 i-am dat
altd salb de 20 de galbenf, $i i-am fcut gheordie $i o tivilichie
de cot 9, cotul cdte zlotY 15 .. . $1 la cacon, de blnitul lor,

zloti 55, o ching cu paftale de Tarigrad, zlot 30 . .. Cnd


www.dacoromanica.ro

157

MATERIALE DE IETORIE CULTURAL

[diaconul Ptru din Rdmnic] a vrut s fugd in tara ungu. . Cdrtl feal de fealiti : asloave,
moliftenic, o biblie, alte carti de trebuint a besearicif, de

reascd, zicnd sd-$ clued copii .

toate; o lint, un strut, un carabin, o sabie ferecatd, un


cal unguresc . . o dulamd vearde de belacoas . ., 4 pdrechi de cutite de argint cu lingurile lor si zeace linguri
de argint . ... Ca sd facd $indil de cea groasd, ca s invdleased moara de la Rmnic. Banl nemtestl.
.

Cercetat de < ierel Flor., dascd1 slv., '757 (arabic). - Col.


Gr. P. Oldnescu.
105. 1751. Grigore Ghica, vod tuturor Rominilor, [0] altor
striini, Sa$I, Ungureni, carele lcuiti in tara ArdealuluI $i

treceti cu oile la p$une alZn tara Domnii Mele, uni iernindu-vd oile voastre $i alti vdrindu-vd vara. Li arat c a
venit la el Grigore scriitorul cel ruminesc al cettif SibiuluI
cu carte de spre partea cinstitului magistrat $i carte de
jalbd de la el'. Anume c oeritul eel obi$nuit, care pltesc
pdmintenif [i] striini, incd $1 Turd, a fost parale 5 de oaie, iar
acum al lor li-ar fi spus cd. Domnul a addugat alte A patru parale

de oaie, cum cd am cere alt oirit, de yard. Si pentru aceasta


cereti intrebciune, de este prin stirea noastr aceastea, ail de

nu este. A rdspuns ctre magistrat. Nol nu cerem a lua


cloud oierituri, ci un oierit, dupvestuli Labiceid.,L. El a stri-

cat ce se innoise de altif, i a Minas dupd obiceiul cel


vechiti, precum a fost la rposatif Domnl, mosiI $i strmosiI
Domnii Mele A. in prima lui Domnie, se dddeaa cinciparale; apoi

se adusese la zece. El a dat ordin s fie oieritul simplu, nu indoit. Se va tinea de ordin, cpnd cind ne va tine Domnul Dumnezeil in domnesculnostru Scaun al ter-II acesti'f. Asa,-$i nu
adaus ! Nu trebuie$te asa, indat voI dupd auzire mincinoasd
sd v faceti ndlucire $i spaimd ; trebuieste nti s auziti po

runca noastrd, care se dd in scris, iard nu prin vorbe de$arte; c Domniia Mea toate poruncile, cite le dd, in scris, de
se cetesc intru auzul tutulor. I s'a spus ins, cum cd de

dol anI incoace sint unii den Ardeleni earn' i aduc oile la
p4une in pmintul terii vara, cind ieste pdsiune c maI bund
$i

ali$veri$ul cel mai de folos i maI cu cl$tig, de fac brinzd,


www.dacoromanica.ro

158

DOCLTMENTE MUNTENE SI OLTENE DIN DEO3EBITE COLECTIf

caicaval si toate cele ce trebuiesc, aid iii pdmintul terif, si,


toamna, la vremea oeritulul, nu scoboard oile la baltd, ati
s le tie pe munti ter-if la finate, ci, pentru ca sS. nu
plteascd oeritul, se intore oile in Ardeal, si cu aceasta
pricinuesc, nu numal paguba Cmrif domnesti, el si celoralalti Ungureni li se face nedreptate ; pentru e. cum va
,

put& suferi Dornniia Mea unif den voi Ardelemf, pentru c5. s

coboar olle lama la psune in pdmintul terii, s plteasc


oeritul deplin, dup obiceiul cel vechiti, si altii, calif isi tin
vitele la psune vara, cind ieste psune c mai bond, si mai
cu bisag, si mai de cistig, sd nu plteasca oieritul, si s insele Camara Domnie ? Pentru acestia se dase ordin a li
se scrze oile si a da cinci parale vechf. Dup platS., s-s ia

revas de saind de la mina orinduitilor boieri, ca toamna, la


vremea oieritului, s nu aiba altd suprare. A trimis co omul
Sibiiului pe Gheorghie Logoftul de tain, ca s s ceteascd
porunca aceasta. S-f dea acestuia in scris toate oile, dar
numai cele ce n'at pletit ?sled. eS fie nesupdrati si de vamS,
care era obisnuit de le lua vama, si de oaie, si de cal. Astfel
dind acorn cincisprezece bani vechi, nu livor face sztpcirare
ozera toawna. Pot fi asteptati si pnd in toarnn, dar s-si scrze
oile, $1 c s lig in chlzdsle unul pe altul, legindu-va cu zapis
si cu chiz$1.. De nu vor da nici atunci, vor fi mplinii mai

trzia. Iar, de nu se va gsi aceia, se va apuca altil pentru


dinsii de vor plti. < S vie cu indrzneal $1 cu bucurie. Dupd o copie cu litere latine, in Protocollum sechs selislensis, 1750 $i urm., p. 80 si orm.
o6. 6 Mart 7259 (1751). eSeama dutnisale Dumitra$co Pl[ald Et] i dumisale Iordache Balasache Peharnic, de bani cuniti

ot Ti nut Putnii. - Bibl. Ac. Rom., 881x=xxvI.


107. 23 Novembre 7263 (1755). Mate Ghica. oPentru parte
"ea mal alias, mai cinstit, adic orinduiala boerimiI, neavnd
nice o chivernisald, nici un venit spre staria $i intemeiare ei.
Trebuind a sta la Scaun, aS boierif mare nevoe. Fac datorii: < aS

cddzut multe niamuri vechi si nici s'aa mai rdicat. Ati venituri ori-unde aiurea bolerii. Statorniceste deci si el in Moldova. Logoatul : 3 lei de pungd la cumprarea slujbelor, la

www.dacoromanica.ro

MATERIALE PE ISTORIE CULTURAL

159

protocdlire. Stringindu-se in credingi, va lua din rsura stringdtorilor. Va lua 500 lei de la stdrostia Cerndutflor : banH
soldritulu, dupdvechiul obiceig (sic), la Sf. Dimitrie si la sfirsitul
lui Decembre. Vornicul Terii-de-jos : la vreme otacilor, 5 parale de boul de negotu $i 4 de cal; 3 de vacd, < pe vitele
ce vor trece, in ceia parte. < lard. Vorniciia Barladului si $ugnbini, gloabe, fiind un obiciaig, un lucru urdt, s'ag rgdicat, $1
de acmu sd nu mai fie >. Vornicul-Mare al Tel-if-de sus : mortasipiiaChisdnulub>. Hatmanul: pocloanile sale de la or-ce capitnif./Postelnicul-Mare : pIrcalbiile, afard de Galati', care

e a lui \Tel Jitnicer si Vel PitariSptarul : de la ocnd., I


para de drob, ca si Marele-Ban. Vistierul: o pung pe i.;fert,
havaet >. La vremea vdcdritului, 2 pungi.,Banul : de la sare.
Ctninariul : a Caminii. Pdharnicul : butile ce vin in Iasi,
cite un leg nog, - scutiti fiind boierif si nnazilii. Tot asa :
<din ortul stdrostescu de la Patna jumdtate (impdrtit cu al
doilea Paharnic). Stolnicul : de pogondrit de tiutun, 1'3 ban
(I ban Vel Medelnicerul). Comisul: ca de obiceig. si Agia.
Medelnicerul : I ban de pogonul de tutun. Clucerul :

< fold-

rituk 2 galbeni de sand., iar cu 2 bani de mndzare. Sulgenii : de boll ce trec la Bosna 5 parale, 51 de rmtorif
ce tree in tara lesasc sag in tara unguriascd, 4 bani; off
de la Tara-Rumniascd de vor fi, ori de alci den tar. JitMeerut si Pitarul, de la pirclabul de Galati' : moo de lei pe
an. Armasul : 500 lei* de la starostele de Cerndutf. Strarul : de la otace. <Banii gramaticii de vamd. Logofbitul
al dollea : 1 galbn de piatrd la hotrdtul mosiilor. Vistierul al doilea : din rdsurile sfertului, $i din .zd'ciuiala zlotasilor: la ro banf, 1,2. Pdharnicul al doilea: din venitul celui
mare. - Bibl. Ac. Rom., i xxxvit. Copie la comitetul Basarabiei, 1816, 3231x.
m8. 20 April 7264 (1756). Copie. Constantin Racovitd iea
msuri contra vddrarilor ce leag npaste: la zeaci vedri doi . Bibl. Ac. Rom., 36 /LxvI.
109. r6 Ianuar 1762. Jluim, Doamne, mill si bunrijtti Mrii
Tal[e],

noi preoti de qud Rom[a]nat, dup[d] jalba ce am


dat la Mdriia Ta in trecut[] vreame, la Octomvrie 9 zile,
www.dacoromanica.ro

160

DOCUMENTS MUNTENE SI OLTENE DIN DEOSEBITE COLECtII

pentru greotatea djdif si pentru np 5.1stile ce am avut la


Mdriia Sa Scarlat Voevod, $i dup jalba noastrd Mriia Ta
te-I milostivit de ne-ai usurat, nu numai pre noI, cu toat{5.}
ata preoteascd . . Iar acum cearem la Mriia Ta un luminat
.

rdspunsti in dos[ul] rdv[a sului, artnd supt peceata Mrii Tale :


sud Romd.nat s'ati asaizat la Vistirie la un clvert, tal. att,
$i tal, de ct[e] parale, si rsu(rld. cdt, $i dobnd ct, $i
treapdd cat, i costandi ; $i a6ast[Ap1uirilnare avnd la mna

noastrd nu vor putea s ne maI jpuiaset ca pnd acum


Noi preotii de plas[a] de jos . Judetul nostru iast[e] 2 pld$I,

$i am tras tot potrivd., de cAnd ne-ati a$5.zat printele episcop


la asta, dental la Mdriia Sa Mihai Voevod, $i am tras tot

potriv On la Mriia Sa Scarlat Voevod, $1, atund fcndus luare de sam[d], si printele episcop fiind la prinsoare, $1
intmplnclu-s preotii de plas[a] de sus, ne-aa incrcat pe
noi maI malt de ct plas[a] de sus cu tal. 45 . Preotli de
sud Rum. plas[a] CmpuluI. Domnul trimete la episcop. Bibl. Ac. Rom., Doc. episcopului Ghe nadie de Rimnic.
10. 27 Maiti 1768. Alexandra Scarlat Ghica. De vreame
ce la judetul Mehedintilor, in muntii mndstirlI Tismenil i af
Zvrnarilor, i ai Closanilor, i aI luf Hagi Costandin, care munti
fiind ri pmntul Tdrii-RumnestI, iaste obiceI $1 s pogoar

din luntru cu oile la aceT munti, $i le tin vara la pd$une,


carri pentru pdscutul erbli s a.$5.za cu stpniI acelor munti.
de-$ da adetul p4unif, dar, osibit de aceia, din vechime avea
obicei $i pltea la ispravnicul judetaluf obinuitul venit al is-

prvnicii ; de suta de of cdte o oae, dar de la vre-o doI, treI


ani incoace, cu pricind c acei streinI nu-s pogoard oile la
ernatic in tail, ca s plteasc omit, s'ati fost zdticnit ca
ni la pa:sane sd nu fie volnici a $i le tinea. De, cercetnd
Domniia Mea intru aceast vreme, in ct ati fost oprit, s
vdzu cd, cu toatd popreala lor, iar la ernatic nu le dd Lade .
mn a $i le pogor in ar, de la carele nimic folos iii
s face : a fi popritI, ci pagubd., att stpnilor, cdt $i la venitu isprvnicii. Dreptu aceia am socotit Domniia Mea ca,
cu acest putin venit ce s'ar strnge : la sutd una, s fie inchinat la sfnta si ctitoriceasca noastr mndstire Sfeti. Spiwww.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALI

161

ridon. ... Ordin cdtre ispravnic, cdpitanf $i vdta$I de plaid.


Acestor din urind $i plalesilor li se porunce$te i pentru
rndul hotilor. . . ca, de care cumva$ aru simti c umbld jfuind p aceI streinI, numal de cdt s sard cu totil sari prinzd,
ca s s pedepseascd.
I I I. 29 April 1778. t Tudor Sdpunar, pd care 1-ad adus
mdrturie dumn. Vasile biv Vel Vames, zice cd in zilele
Nemtilor, cdnd invdta el carte la un Stefan dascdlul, esind la
osfestanie cu episcopul Inochentie la acele livezI, a auzit. . ..
Col. Tzigara-Samurcas.
112. 'lioetwqg 6 ix 'ATrATcov, looMou voutlevEg cdtre Mihail
$i Daniil :
(09 6 LV azoap-7t en zotc rpap.p.artzotg, 6
iq V
7CO:TriCaa (?),
EpUnciri iTo8LiCeraL. Pentru indreptarea easel*
xoti. 7t,s7.0av iq c
unde e $coala. LA& oto Lvintozip 44071 6 EspiaLtiog. E vorba

Luca Stolnicul. H scriti din Bucuresti Grigorie

de traducerea luf Virgil de Evghenie Bulgaris, de consulul Severin .

I se dd o tabachere $i moo de lei de impdrdteasa

Rusiei, $i alta de impdrat. - Bibl. Ac. Rom., 29/x111.


113. 1791. Foia lui Gheorghitd de lucrurile, ce le-a adus
din 10.untru (prin Hateg).
I ceasornic 500 tal.
butcd
550
[Hamuri, hdturI de Mild, zdbale.] - Col. Tzigara-Samurcas.
114. 26 Decembre 1792. Atestat de la preotif din RonnanatI,
2,

plasa de jos, cdtre popa Florea, c, nemultdmitl de un protopop, 1-ad cerut pe el de la protosingliel. E cercetal pentru
inv4diturd i pdntru altele. Inume$te ea s ne caceteaz[e]
si ne facd dreptate fiecdruia. Da actul contra celor ce-s
infrdtit cu Pandele.

115. Atestat. Precum ardtdtoriul acestuia, anumea incuviintatul cliric Filip Ieremievici de la Tereblice, de la
inceputul cursurilor invdtturif acestor 3 anI trecutl, adecd
de la i'u Octomvrie 790, pnd la sfdrsitul luI Iulie 1793,
intru aasta de aicl al episcope$tif chesarocre$iff Bucovini

cliricIascd $coald ad' petrecut $i, precum toate examenurile


acestor obicInuite cursuri, a$a $i acest de pe urmd examer
al acestor 3 ani bine a fdcut, precum $i cu purtarea, dart..
66549. Vol. V.

www.dacoromanica.ro

11

162

DOCUMENTE MUNTENE SI OLTENE MN DEOSEBITE COLECTIf

firii si ntru nrav cu cuviint s'a artat, si prin aceste cAtr


priimire darului preotieI la dqchiderea vre uniI parofiI spre

alegerea iaste gtit. Cu aasta adeverim.


In rezedentie episcopiel noastre, la Cernutl, 3 LIM 793.
Daniil Vlahovici episcopti. - Bibl. Ac. Rom., 69/1u.
116. c Ce ail prins vinriciul Mehedinti la leat 97 :
vedre

43.113 Cmpul-de-jos.
67.887 Cmpul-de-sus.
71 612 Blehnitile.
75.982 Jilturile.
47.459 Dumbrvile.
58.040 Baia.
6o.o68 Ocolu-de-jos.
66.815 Ocolu-de-sus.

13.932 Rmsite de toate plsile.


504..908

105.710 S scad milele Govorif, Cozii i Tismeni.


399.198. Rmne mila Mrcut.
Dolj, mila mnstirilor :
talerY

1.550 Jitlianu, cdt[e] bang 2.


750 egarcea banI 2.
400 Bucovdtu banI 2.
200 \prezu barn' 2.

2.000 *coale pet mo (sic) bani 2.


RornanatI:

750 Bistrita bani 2.


350 Mamul batil 2.
1.200 Vlah-Serai banI 2.
300 Cozia banI 2.
250 Sfeti Spiridon, poporuiu, i Racovita (?), cte 5 banI.
Milile Vl :
talerf

T .500 Mega Spileon, 103 poporu, po banI 5.


650 Orezu banI 2.
550 Schitu Memul.

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL&

163

190 Titirezu banI 2.


180 Bistrita ban! 2.
80 Cozia ban! 2.
250 Mdndstirea dintr'un lemn 2.
50 Surpatele banI 2.
150 Arnota bard 2.
50 Govora ban! 2.
MehedintI :

280 Cozia banI 2.


250 Govora ban! 2.
130 Tismana.
5.000 Mrcuta, poporu, Cele (?).
Gorj :

950 Scola eapgitii. 2.


750 Bistrita 2.
380 Polovragi 2.
1.350 Vlah-Seraf 52, poporu cte 2 ban!, iar la Racovitd si
CeleI cate 3 ban!.
135 Tismana.

350 Jitiianu 2.) - Bibl. Ac. Rom., 80/xxxix,


117. 23 Septembre 1798. Costachi Hatmanul cumpr de
la D umitrachi Turnavitul o fabricd de fidea, cu ergalif de
aram $i de lemnu, $i o vinde RuxandeT, Doamna luf Hangerh. - Bibl. Ac. Rom., ms. 260, f 1 1 1.
118. 23 Septembre 1798. Hangerli d vindriciul $i prprub din maI multe mo$II, ca un vinrid slobod domnescu,
nelnchinat nicaid pn acum. - Ibid., f 59 V.
119. Credinos boerul Domnii Mele Stefan Olnescu biv
Vel Strar sdn[a]tate. Stiind c slujbele tale s'ati fcut cunoscute Domnii Mele $i te-a fcut vrednic a cl$tiga mild $i
cinste de la Domniia Mea, iatd dar, iutru rdspltirea slujbelor $i a ostenelilor tale te cinstim cu paialcu de Vel
Clucer, poruncind Domniia Mea si la dumnealui Vel Vistier de

te-ati trecut la arhondologhiia Visterii in rndul Clu[e]rilor


celor Marl, spre a fi cunoscut, trimetindu-t $i domnescul nostru
caftan, ca sd-t imbracl umerile credintll tale. Derept aceia scriem

Domniia Mea cinstitulul

si

credinosuluf boeruluf Domnii

www.dacoromanica.ro

164

DOCUMENTE MUNTENE S.I OLTENE DIN DEOSE13ITE COLECTII

Me le Stefan Olnescule, biv Vel Clucer, dup cum pnd acmu


te-ai ardtat cu slujbd. pldcutd Domnii Me le, asa si de acum

innainte, ca s-ti inmultesti silinta si credinta, sd dobnde$tI


si alte mill', mai marl, pentru care-ti trimetem $i cest domnescu nostra sinet. Tolico pisah gpdstvomi. 1789, Avgust 23.
Pecete 5i monogramd. - Col. d-lui Gr. P. Oldnescu.
120. Numirea de Caragea a lui biv Vel Srdar Oldnescu
la Vlasca. oin potrivd fcnd vre-o urmare, va cddea in
urgie si pedeapsa Domnii Me le si nu sd va mai invrednici
alt datd a mai intra in slujb. S-1 asculte mazili, bresla$T,
cdpitanf, slujitori. - Col. d-lui Gr. P. Oldnescu.
121. Iunie 1817. Pentru Constantin Oldnescu, ispravnic de
Dimbovita, in locul lui Iancu Vcdrescu. S caute a stringe pe
loc.ritor, a pi.gi dre ptatea intru toate, e $i feriti de mice ne' dreptdti si jaruiT, si p zapcif s nu ingaduiascd a face vre o superare sail vre un jot cdtusi de patin lcuitorilor, cd.ci $i pentru

aceia insus va avea a da seama. Col. d-lui Gr. P. Olnescu.


122. I'll Mart 1819. Vistieria ctre sarne$ul de Mehedinti. Era

sd facem ardtare Mriei Sale lui Vodd s ti s trimitd cercetali $i, fdcdndu-t cercetare, s intorci in starea locului, de la
toate breslele, ce vei fi luat, apoi s te aduc $i aid', s te tac
cea mal aspr pildd ; dar din milostivire ti s face trecere cu
vederea, nevoind 'sd te aducem in dreapte primejdii, ce ti s'ar

fi cAzut. Cum nu simti c aceste indrzniri saint urmri a


unti dznd$duit, si cum nu intlegi, cdt de mare si neertatd este gre$ala unuia care nu ascult poruncile ? Visteriia,
voind .sd yd.' pazascd de toat intmplarea, mai innainte ati
ingrijit a v scrie cu cea mal stramicd poruned s v feriti,
si insut, in potriv urmnd, te-al ardtat nesupus $i neascultdtori 5i, in vreme ce ai porunc s nu ei nial un ban, - s jai
a$a sume, sd azbracI sdracii ?! E$ti vrednic de toat osinda
si pedeapsa, si singur te dovede$ti de jfuitor $i asupritoriti.
indat cs intorci banii jluitorului, frd a-I dogini sail a-T zice
cel mai putin cuvnt de mustrare, sd. lini$te$tI $i pre altil
ce-I vei fi asuprit asemenea ; etc! nu dup mult vreme s
vor trimite cercettori si, dovedindu-te vinovat, nici o ertare
sd nu a$tepti; $i de acum prse$te-te cu totu de asemenea

www.dacoromanica.ro

-a

1,1 a Va."4-1

luare pe strmbtate. in 15 zile, < sd poftecse$ti alci la Visterie


catagrafiile breslelor, cdcl intrzierea s'ati cunoscut cd. din

aasta curge pentru cA te zdbovesti tocmindu-te osebit cu


fie$tecarele i gsind pricini sneturilor ca sA le faci reale,
$i supt acest cuvdnt sA jdfue$ti. Deci, de nu vei tritnite la
soroc catagrafiile, negresit sA a$tepti mumba$ir, acelas $i
cercettoriii, $i te vei ci fr indreptare.
Ctre satne$ul de Secuieni. Se afld. cd pdnd. in Smbdta

trecutd ai urmat a luoa cdte t' 6, parale 20 de un nume


de bresla$, boer d. neam, boerdnas, mdzbil si posfe., $i ate

3, parale to, de rddicarea chipurilor until scutelnic ; care


ne-a adus la dreapt urgie asupra-ti> . Erati s spuie lui Vod.
tl.

Tot asa pentru catagrafie. - Bibl. Ac. Rom., 57 $i 57a/vt.


123. [1821.] Mrturia lui Ahmed pentru credinta lui Constantin Ruset Bldnescu. - Bibl. Ac. Rom., 284
124. 2 Mai 1822. Ep.a.rh-(dst KOqicr/.7. ctre Iordachi
Colfescu, cu printeascd dragoste, la Gdesti. cSd cade mai
intiti a gudeca nesttorniciia vremi, iar nu sd-m fad cerere
la lucru necuvinos ; e, c am vndut doao butl cu vin, adevdrat este, dar nu numai cA bani dupd. celea am cheltuit pein
tara netnteascd, ci incd mai m'am $i imprumutat la aceastd.
vreme ; si snt boeri marl, $i n'ati de cheltuial, si a pung
cu bani datI cu dobnd, $i nu-I pot scoate acum, iar dumniata, nu numai c-tn fad cerere, ci te lauzi ca. o sd vii cu
gavaz la mine, s-t dati bani, $i sA te gudeci cu mine. Un cap
de faitneie la aceastd vreme pAn Turci, unde acum nicl odatd

nu merge fmeile a se gudeca! - Col. d-lui Gr. P. Oldnescu.


125. Dup. 1822. Suma cu care snt vndute ni$te mo$11,

in numr de 22, in valoare de 107.210 de lei. 7.100. Cettue


i Zachie ; d. Vornic Conache. Pomenit $i luminatul bezal
Iorgu. - Bibl. Ac. Rom., 3/xLvII.
126. 0 vdusi a unui boier, ce void. sd. triad. Prutul sA

trdesa. in Basarabiia, dar, oprit de datorli, moare, aratd


c, dupd. anu cernit sati anu negru, a prefcut casele
ei $i a cumpdrat $i aceste mobile, care, find revolutie asta
cu eteriia, trecnd e, mai innainte mi-a luat si mobilele aces-

www.dacoromanica.ro

.1./V,I.J11.1.1..A. J.. ALL/ .01

.C

11111.11N

1.11IN

liSht$11.6

ULEUI IL

tia, si cunundndu-md cu Visternicul Catargiu, si intorcdndu-

md la Moldova, li-ad dat dumnealuf Vist. Catargiu cu rdvasul dumisale cuscrd-mia cucoana Smdrandi Bogdan, si, mer.
gnd fiiul mie Toderitd acum piste Prut, ducdridu-s la
dumniaei, si cerdnd mobilele, $tiindu-le dumniaef prea bine c
snt a mele, fiind-c5. Visternicu s'aii mutat la mine, avndu-s
calabaldcurile toate in Moldova, vrea sa le reclame : prin
cine? Adicdti 3 paturi de modal cu mindirile lor si cu patru

perne, fiindu-m si mie trebuitoare ; acum de fiestecare pat


2 canapele de culcat, de tisd : una a mia $i una a fii-mied ;
2 mese de tisd : una mari $1 una micd ; 2 mindirurf mari, cdte

cu patru perni, ins pernile foarte marl, dupd mindirurf ; 12


scaune di tisd cu jelturile lor si cu citurile lor, ins acele
citurf cam vechf, si la paturile di modd $i la scaune ; 12
scaune de lemn prost, negri, imbrdcate cu plisd, di sofragirii.
Mai am si altd cerere c, fiind e in Basarabiia cu dumnealuf

Vist., a instiintat Mosiu Jan, omul dumisali, c a trecut


niste le ai mief de la Tara Munteniascd, adicdte ata luf
Mdtd, care if stiie si Mdriia Sa Vodd, c ati fost si pe la
Sducestf, si a vrut s ei tiganI domnesti ; pe care tdgara
i am dat si gineri-meid luf Lal;cdrachi, Cata 20 de familif, care,
viind Vistierul Catargiu in Moldova cu mine, si facdnd izvoadi
tganilor tuturora, fiind si acestiia cu a dumisali la un loc
pe mo$iile dumisale . . . Cdnd s'at luat Codestii, ati fugit

acestf pgani in Tara Munteniascd, avndu-f Brdncovanu in


Tgani luf .
Aceste mobile fard dood mif de lei nu li-am
.

fAcut.- Bibl. Ac. Rom., 91 XLVI.

www.dacoromanica.ro

V.
DOCUMENTE MUNTENE

DIN ARCHIVA DOMNULUI C. BASARAB BRNCOVEANU.

www.dacoromanica.ro

1. Tirgoviste, 8 August 6955 (1447 ; sic 1446 ?). < Vladul


Voevod, Domnul Trl-Rumne$t, fefo]rul marelul $i preabunulul crestin Vlad Voevod, maI multor mo$nera, pentru
Coteana. Iar dup aceea venit-an Taeincos (sic) $i Stan si
Coltea el singuri innaintea Domnii Sale de s'an infrtit pre

a lor bucate $i dobitoace, si pre one, si pre Tigani, $i pre


toate ale lor, ca s-s sti, s fie trel fratl nedesprtit. Hotare : lacu FtciuniI ... Drumul Slatinif. Boieff : Tudor,

Nanul, Stanciul, Pashalie, Radul Borcea, Dumitru Spatarul,


Stoica Vistierul, Seman Stolnicul, Badea Comisul, Stefan Logoftul. Tirgoviste. - Traducere din secolul al XVIH-lea.
2. Bucuresti, 3 Main 7026 (1518). Io Basarab Voevod
dd featei jupdnulu Harvat Log[o]fltul, jupdneasei Neacsif,
$i feorilor ef, citI Dumnezen if va drui, ca s-1 fie ei BrincoveaniI toll', $i cu morile $i cu viile : pentru cd jumdtate de
Brincoveanf am dat Domniia Mea jupneasif Neacsii, fata jupnuluI Harvat Log[o]faul, $i brbatulul el, jupdnului Dobrovoe

prcdlabul, iar altd jumdtate de Brincoveani o ail cumprat


jupn Dobrovoe prclabul de la Bran drept 3.000 aspri; $i
iar am dat Domniia Mea lor amnduror Baia toatd, pentru
c. singur Domniia Mea am dat satele ce s'an zis mai sus
de zeastre featei jupnuluI Harvat Log[o]ftul, jupneasii
Neacsif, si am miluit Domniia Mea $i pre brbatul el, pe
jupn Dobrovoe prclabul, pentru slujba ce an slujit Domnief

Meale, - iar dup aceaia jupn Dobrovoe prclabul el an


socotit la moartea lui de an dat partea luf de la Bae (Emu)
$1 partea jupneasif Neac$if mndstiril de la Tismeana, pentru sufletul lui ; iar Domniia Mea am luat jumtate de Beancoveani, partea lui Dobrovoe ptirclabul, de am dat-o jupneasii Neac$ii pentru acea jumtate de Bae, ce an fost partea
jupdneasil Neacsif, carea o an dat-o Dobrovoe prclabul

www.dacoromanica.ro

DOCUMENTE BRANCOVEANU

1 Al

mnstiril de la Tismeana. Si iar sal fie jupdneasiI NeacsiI

casele de la BrncoveanI, c pentru aceale case Domniia


Mea am dat fratilor lui Dobrovoe un popor (non*, ca s
le scoat lor leamne de cas, si Inch.' le-am dat lor Domniia
Mea aspri 1.500. Iar dup5, aceaia am dat Domnlia Mea si
aceale case jupdneasiI Neacsif si BrAncoveanif totI cu morile
si cu viile. Marturi : Barbul Banul, Calot Vornic, Harvat
Logort, Dumitru Vistier, Radul Sptar, DrghicI Pharnic,
Hamza Comis, Jitiian Stolnic, Badea si Neagoe unyi noCTfill11111,11. Scrie Florea. Monogram ros si pecete ros rupt.

Hirtie. - Traducere din secolul al XV III-lea.


3. Tirgoviste (Alum ria,a,), 30 Novembre 7029 (1520. do
Basaraba Voevod si Dome a toat tam Ungrovlachiei, fiul
bunului Basaraba Voevod >, d carte luI jupan Horvat MareLogoft Gloro*FTS si fillor lui pentru mosia lor, la Epotesti:
partea lui Voico tiSn8,1, in schimb pentru alt mosie, ce-1
costase 1.200 de aspri, pe ling cari se adauge o noud plat.
Boleti : Preda Ban, Calot[A biv Vornic, Udrea Mare-Vornic,

Dimitru Vistier, Hamza Spatar, DrghicI Pharnic, Badica


Comis, Jitiian Stolnic, Neagoe si Danciul MarI-PostelnIcI.
Ispravnic : Udrea Mare-Vornic. Monograma ; pecete mica
rupt. Pergament. Pe dos : t Ilnur 3" tiloTtw.
4. Tirgoviste, lc, Iunie 7037 (529), Moisi Voevod si Domn
a toat tara Ungrovlachief, fiul prea-bunutuf, mareluI Vladislav
Voevod >, care boierul Domnid Mele, jupan Peia Portaru inFna
(si sotia lui Neacsa, fata lor Calea, si fiiI, dindu-I
trolvrA08]
>

mosie, in EpotestI, partea lui GTAII CTOAIIIII<S[A] hAVIOR. O pusese zlog Stan Stolnic pentru 2.500 de aspri iS N<Snim pinuT
Aorzi;g[T], in zilele rposatului Bas a]rab Voevod ), pentru a

se plti de Preda

11":1

EfSE

Chl'ALIIEIIYE, TAM' KTELlIg

flaw

KSA,

110,1TO

pA,A,

fC

CTAII

GT" UMW. IMAOLLIE


AA PA 3APSEfi

KARIM

1-10

ikai ASAMIE

8 KEMIKO

CTAII CTOAHHHOEAFK RAH

'.

Boieril: Neagoe, Mare-Vornic, Theodor Vel Logoft, DragoDe s'an pltit Preda Banul, cS ati Czut Stan Stolnic in mare gre?arai, in]
ci-it era Preda Banal si. plarA p6. Stan Stolnic, pentru c5ci: Stan ati prilp'dit
nite hame ale Predif Banul. (traducerea dascalulul Constantin ; 1779).

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CTJLTURALA

it 1

mir Vistiiar, Radul Sptar, Stanco Peharnic, DraghicI Comis,


liaryk IA3. Stolnic, Radul < Postelnicu. Badea Postelnic. Scrie
Oprea. Monogram cu rosu ; pecetea rupt, rosie.
5. 27 Novembre 7079 (1570). Alexandru-Vod ejupneasif
Cale, de la Brincoveani, cu fiiI el' citi Dumneze if va drui,
ca sd le fie lor satul Brincoveanff [ca mai jos, la 12 Decembre], balta Brncoveanilor $1 din jos de cale, intre Olturf, pin
uncle ar cu plugurile. [Jurdtorif ei] i-aii dat jumtate de
balta BrAncoveanilor, iar Tudor si soru-sa Bdeas de la
Hotranl s tie iar jumtate de balta Brncoveaniior, iar la
calea din jos, intre Olturi, nimic ameastec s nu aib Tudor

si soru-sa Bdeas, ci s fie jupneasif Cale balta Brincoveanilor jumdtate $i calea din jos intre Olturf toatd, pentru
cd iaste a ei bdtrin 5i dreapt. mosie, $1 de basting. Si asa
i-a tocmit pre el aceI 12 boiari . .. innaintea Domnief Meale,

si asa a rrnas Tudor si cu soru-sa Bdeasa de leage dinnaintea Domniei Meale. intreste, Boierif de la n1 urmtor
in alt ordine. Scrie Awn sAnalti roam. Monogramd rosie si

pecete pe hirtie. - Traducere din secolul al XVHI-lea.


6. Bucurestf, 12 Decembre 7079 (1570). Alexandru-Vodd
gjupneasii Calif de la Brncoveani (n:Snalutken KMEK WT KOMI-

citl Dumnezeii ii va drui, ca s- fie


ei satul Brncoveanif tot, cu tot hotarul, pentru cd iaste a el
btrind si dreapt mosie de bastin; iar dup aceaia jupneasa
Calea iar a avut pirl. innaintea Domnief Meale cu Tudor
si cu soru-sa Bdeas de la Vlearif, pentru balta Brncoveanilor, si asa pir Tudor si soru-sa Bdeasd innaintea Domniei Meale pe jupneasa Calea, cum c nu are ia nimic
ameastec cu a6ast mai sus zisd balt a Brncoveanilor,
aceaia carea iaste irnprejurul branistii; inca dintre Olturf din
jos de cale, pin unde umbl plugurile Brncovearglor. Intru
aceaia Domniia Mea am cutat si am judecat cu toti cinstitif
bolarif Domnie Meale dup dreptate si dup leage ; si am
dat Domniia Mea jupneasii Calil 6 boiaff si luI Tudor si
surori-siI Bdeasil alti 6 boiarI ; si asa ati adus jupdneasa
Calea pre acei 6 bolaff innaintea Domnief Meale de ati mrturisit cu sufletele lor, cum c iaste balta BrAncoveanilor a
1:01A1111), cu fe6orif ei,

www.dacoromanica.ro

114

LUUUBLELLI .I.X. DItti1,4,V i, ..H.I.11/

jupneasii Calif, toat aceaia carea iaste dupa braniste, si


s s stie hotarul dintre Olturf, din jos, din cale, pnd unde
ard plugurile Brncoveanilor, iar Tudor si soru-sa Bdeas
ef nu a putut s aducd pre ace boiari innaintea Domniel
Meale, ci ail rdmas de leage dinnaintea Domnief Meale.
I-o confirm deci Cale. Boieri : Dragomir Vornic, Ivasco
Logoft, Stan Spatar, Dumitru Vistier, Badea Stolnic, Mitrea
Comis, Gontea Pharnic, Stoica Postelnic. Scrie Neagul mi-

cul diacu. - Dup o traducere a luf Luppu dasc.

slove-

nesc la scoala domneascd in Bucuresti ; la leat 7250 (originalul slay, pe hirtie, e pstrat).
7. Tirgoviste, 30 Septembre 7081 (1573). Alexandru Mircea,
pentru Manea din Slvilestf. Tradus de Costandin dascalu slov:
la scoala slov : la Stal Gheorghie Vechi, u Bucurestf. Origi-

nal pe pergament.
8. Bucurestl, 1 0 Ianuar 7090 (1582). Mihnea-Vod, Intrind
unor mosneni satul Urzica. Pentru c acest mai sus zis sat ail

fost de bastin. al Calef de la Brncoveanf, iar dup. aceaia


Calea de la Brncoveani ail fost vndut pre acest mai sus
zis sat(' acelor mai sus numitf oameni drept 25.000 de aspri
gata, inc din zilele rposatului printeluf Domnief Mele
Alexandru Voevod ; dup aceaia acel mai sus zisi oameni

de la Urzica ei au avut pr innaintea Domnie Meale cu


clugrif de la Coziia si de la Bistrit, $1 asa Ora elugrif
cum Ca' nu tin acesti mai sus zis oamenf de la Urzica
locul pe unde le-ati vndut lor jupneasa Calea, ci a impresurat locul mnstirilor celor ce s'ail zis mai sus. Se
d. stenilor leage 12 bolari si hotarnic pe sluga Domnief
Meale Stanal Postelnicul. Ef ail hotrit, puinci semne. Calugrii piresc iar ea' n'a dat acei 12 boiarl satul Urzicea-

nilor, nici sti el de acei 12 boiari. Se d iar satului 12


boiari si hotarnic pe sluga Domnief Meale anume Stoica Postelnicul. A treia pir a cdlugrilor : cum c n'ail pus acei
12 boiati pietrele si seamnile pe unde pusease acei 12 boiari
d'intiti. Domnul li oferd a lua 24 de boierf. Iar dup
aceaia, schimbndu-se igumenul si ail pus pe Amfilofie s
fie igumen la sfnta mndstire la Coziia. Noud pird de la

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIR CUD CURAL

173

Cozia: cum 01 nu tin aceI mai sus zis oarneni ... pe unde
le-au vindut lor Calea si. cum cd n'ail pus acel 12 boiari
seamndle pe unde a pus ceialalti 12 boiarl d'Intaiti. Domnul
dd clugrilor 24 de boierf. Nu pot lua lege, i riimin
acurn. Confirmd stenilor. Boierl : Ivasco Vomic, Ivan Logoft, Dumitru Sptar, Costandin Vistier, Radul Comis, Harvat Stolnic, Gontea Pharnic, Danciul Postelnic. Scrie Vldcul.
Monogram cu ros. Pecete simpl. Pergament. - Traducere
de Lupp dasc. slov, 1753.
9. BucurestI, 24 April 7090 (1582). Mihnea-Vodd confirm
.7,i.

unor rzsi mosia lor la Hrastul. Mentionat : Olariul, Moianul,


Fueroae, Mrisoae, Mrsavul. Divanul : Ivasco Vomic, Ivan
Logoft, Dumitru Spatar, Costandin Vistier, Harvat Stolnic,
Gontea Pdharnic ti Aautno,1. Scrie Vlcul. Monogramd cu

rosu si pecete peste hirtie. Pergament. Slavon.


io. Tirgoviste, 20 Septembre 7094 ([585). Mihnea-Vocl,
pentru Lupul si ceata luI (tieT), in care si indel[e]te, Ducul,
Stnie, Bana, Mjina, Goia, Oprica, ce aii mosif in Urzica, de la jupneasa Mariia $i de la jupneasa Calea si
de la Danciul Postelnic si de la Datco si de la Rducanul ..., drept 25.000 de aspri. Se arat 60* aspri a dat
iar s s stie ce ail cheltuit
fiecare din cumprtori.
acesti oamenI mai sus zis pentru aest mosie, avnd prd
cu niste cAlugri, insd asp4 II.000. Semnele: Pli n ASst

CKC IIKCHEISA, la*" ws-kwop, mtoi(rt)p" chc KoStrk, KSAArk


cia TS$Filop, inicKSit KAI'S. Boieri: Mitrea Vornic, Chesar Logoat, Ptru Spatar, Ion Stolnic, Mihalachi. Comis, Radul

Pharnic, Paraschiva Postelnic. Scrie Slivoiti gram. ot V-

leani. Monogramd cu ros. Pecete pe hirtie. Pergament. Traducere de az Lupp dascl slov., 1753 (arabice). in
dublu exemplar.
1 1. 7 Iulie 7094 (1586). Mihnea-Vodd luI cCoslov, pentru

Coteana, cumprat de la Coltea $1 Dragomir cu 1.200 de


aspri, ins 600 aspri -, iar 600 aspri de argint. Divanul.
Ispravnic : Mitrea Vel Vornic. Scrie Danciul Logofdt. Tradus

de dasedlul Luppu, la scoala domneasc in Bucurestl.


12. in numele Tatlui si al Filului si al SfAntuluI Duhti,
www.dacoromanica.ro

174

DOCUMENTE BRNCOVEANU

Troit Si[i]ntd, amin. E Badea Peharnecul de Grdiste, impreun cu acesti boiaff, anume Neadelco $1 Panaet si Vdislav
Logoftul si Barbuia si Pandazi Log[o]faul, scris am acest

rvas al nostru pentru tocmeala ce-am fast luatf dinnaintea


Domnuluf Io Mihail Voevod, de am aszat pe David Postelnicul si. pe jupdneasa Stanca din Brncoveanf preste toat
datoriia, cad. are Danciul Dvornicul si frate-sn Radul Pastelnicul impreund. Si asa singuri am adevrat nof, cum ca s
intoarc David Postelnicul 70.000 aspri jupneasef Stancdf
dintru aast datorie ce are acestf boiall frati aindndof, iar
dupd aceaia David Postelnicul s tie jumtate din sate si
din mori si din Tigara si din vii $i din tot venitul ct va
fi s aib de bastind Brncovenii (liommolignin). Pentru c
ati pldtit David Postelnicul acestf 70.000 de aspri gata. Asa
singurf i-am asdzat cu sufletele noastre, si asa singuri am
adeverit. Isus Hristos ; amin. S'an scris In luna luf Iu-

nie 15 dni, P 7105. Tradus de dasclul Luppu la 7250.


Doud pecet1 negre, rotunde, neintelese. Pe V', in scrisoarea
secoluluf al XVIP': Zapisul pntru judecata lu David Postelnicul pntru Brncoveanpl.
13. X ellif3El1111, 25 April 7106 (1598). Mihal-Vodd esfin-

si dumnezeestif Episcopif ce se numeste Severin ( CEKEMalin), unde este hramul sfintuluf printeluf nostru ierarh si
facaorul de minunf Nicolae al Miralichief, ca s." fie satul
Hrastul cu totf vecinif, cu toatd mosia, si cu toate hotarele,
tef

orf eft se va alege, din toate prtile, adecd din clinp, pddure si apd ; care acest sat an fost al Domnief Mele : deci
Domnia Mea 1-am druit sfintef, dumnezeestif episcoplf, precum maf sus am zis, ca s fie de mostenire sfintei si dum-

nezeestif episcopif, spre pomenirea Domnief Mele in vecif


vecilor.) Urmeaz blestemul solemn pentru cine ar strica dania. Dumitru Vornic, Radul Cliucer, Teodosie Logofdt, Stoica
Vistiiar, Negrea Spatar, Radul Comis, Stroe Stolnic, Serban
Pdharnic, Preda Postelnic. Logoatul Manco. Monogratn.
Pecete pe hirtie. Pergament.- Tradus de M. Chefalov, interpret de romneste la Seer. Valachil.
14. Tirgoviste, 6 Iunie 7106 (1598). Mihaf-Vod, luf Calotd.

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTDRAL

175

biv Vel Ban, ca sa tie Coteana : toata partea luI Taincos


Crdnul, pentru ca iaste a lui btrin si dreapta mosie, si de
bastind, pentru c a dat si a inchinat Tainilcos Crdnul
toate partite liff de mosie, insd jumtate de Coteana, jupinuluI
Datco biv V el Armas, si jupneaseI lui Cale, inca den zilele

Radului Voevod Calugarul, pentru ca a fost furat Taincos


piste cal $1 a fost fur de fata, apoi a vrut prisif sa I spinzure de fat, iar Taincos el ail cdzut innaintea jupnului Datco
Armas ca s-i scoatd capul de la moarte si sa-T tie toat partea
lui de mosie. Dee jupan Datco [si : Deatco,] Armas el ail
czut innaintea Radului Voevod cu mare rugminte 5ia cersut
capul lui Taincos del[a] rea moarte, apoI Radul Voevod a ertat
capul lui Taincos, pentru voia jupdnuluf Datco Armas, si a
scos capul lta Tain cos de la moarte cumplit ; iar el i-aa dat

toat partea lui de mosie. Tar dupe aceaia, cnda au fost in


zilele lui Alexandru Voevod, iar jupneasa Calea ia a avut

Ord cu feoriT lui Taincos CrAnul, si asa 1316, fecioril lu Taincos cum cd n'ati inchinat tatl lor Taincos acea mosie nici

cum, ci a luat-o jupnul Datco Armas si jupneasa lu Calea


in sil ; iar dupa aceaia Alexandru Voevod a cautat si a
judecat dupe dreptate si dupa legea lui Dumnezeii, si a dat
feorilor luf Taincos leage 12 boieri, ca s jure cum cd. n'ail
inchinat tatl lor Taincos partea lui de mosie jupnulur Datco
Armas si jupneasef lui Calef, ci o a luat el in sild ; iar el

nicI cum nu ail putut s stea cu legea la zi, si la soroc, ci


a ramas de leage dinnaintea lui Alexandru Voevod. lar dupa
aceaia, cndu a fost ac um in zilele Domnie Meale, iar feorii Danciului Dvornic, anume Barbul si Mateia, si cu fata
Raduliff Postelnicul, anume Mariia, eI a vndut acea mosie,
partea lui Taincos toat, ins jumtate de Coteana slugii Domnief Meale lui Drgoia Logoatul si fratilor luf, lar Stoica
Chivran si Neagoe de la AlirndnestI, eI slat sculat si aS zis
cum cd aS i ei a treia parte din partea lter Taincos Crdnul
si a luat de la Drgoiii Logofdtul -; iar dup aceaia aa avut

cinstitul boeriul Domniel Meale jupan Calot biv Vel Ban


pir innaintea DomnieI Meale cu Stoica Chivran si cu
frate-sda Neagoe, si asa pird Stoica Chivaran si frate-saa
www.dacoromanica.ro

176

DOCUMENTE BRINCOVEANU

Neagoe cum c a fost cumprat $i ei mosie de la Tainco$ : a treia parte, $i a zis cum cal a fost cumprat ei
mai nainte de la Taincos Crnul. br dupd aceaia Domniia
Mea singur am calutat $i am judecat dupd dreptate $i dup
legea luf Dumnezeii, impreuna cu totl cinstitif boiarif DomnieT Meale, $i am adeverit Domniia Mea cum c a cumpdrat

jupan Datco Armas mai nainte, $i am cetit Domniia Mea si


cartea rdpoosatului Radului Voevod, de inchinAciune, cum cd

a fost inchinat singur Tainco$ toatd partea lui de mosie, $i


singur Domniia Mea am vAzut si la mna cinstituluI boiarului
Domniei Meale jupan Calot Banul, mai veache cu $ase anf
decit cartea Stoical- $i a id Neagoe, si singur Domniia Mea
am vzut $i cartea rpoosatului Alexandru Voevod, de rmas,
cum cal ail ralmas. Asijderea 2.11 rdmas de leage $i dennaintea

Domniei Meale, $i ati rmas Stoica $i Neagoe de leage din


Divanul Domniei Meale, $i am scos pre Stoica $i pre Neagul
din Divanul Domnief Meale, cu mare rusine, si am scos - din
castile Stoical, $i asa s'a prinsu Stoica $i Neagoe dinnaintea
Domnief Meale cum cA nu are altd carte, fard numai cartea
carea o a scos innaintea Domniei Meale. Deci $i Domniia
Mea singur am dat cum cA, de va mai scoate niscareva crti,
s nu O. creazd, c snt mincinoase. Pentru aceaia am dat
$i Domniia Mea cinstitului boiariului Domnief Meale jupan
Calotd biv Vel Ban, ca sd-i fie 110 satul Coteana, jumaitate,
partea lui Taincos toatd, naosia ohabnic, lui $i feorilor
lul. . . Marturf : Dumitru Vornic, Teodosie Logofat, Stoichita Vistier, Negre Spatar, Stroe Stolnic, Radul Comis, San
ban Paharnic, Preda Vel Postelnic. Ispravnic Teodosie. Scrie
Teodor Logofdtul. - Tradus de dasedlul Lupp de la $coala
.

domneascd din Bucure$ti.


15. C. 160o. t SA se $tie cum veni Radul $i Draighici

de Slvilesti la vru-s Banul Barbuza, de infrtir $i bdgar[d] pe Banul Balrbuza pre-le lor ocine, de bund voia lor,
cu $tirea tuturor megiiasilor de pre jurul locului, ca sd aibal
mild de dumnealuf $i cdutare pan la moarte ; lard Banul
Brbuza el lui milui $i le deade as. 5.000 gata. Se aratd
cite cfuni de frtie sau dat.
www.dacoromanica.ro

177

MATERIALE DE IsroRm CULTURAL

16. Tirgovi$te, 6 April 7110 (1602). Simion Moghila, pentru Hreastul, dat ca de la el episcopief. - Vornic, Dan Logofdt, Ianachi Spatar, Pan[d] Vistier, Stefan Comis, - Stolnic, Gherghena Pdharnic, Du mitrachi Postelnic. Scrie Stoica.
Monograma cu ro$. Pecete pe hirtie. Pergament.

17. 12 August 71 to (1602). gRadu Voevod $i Domn a


, toatd. tara Ungrovlachiei intdre$te satul Hreastul care
episcopia WT HapIll CABOAIII WT IIIIKIIIIKIt, m entiondnd $i dania ,(CIAIE011S KOEK0,1,8. Boieri: Preda Banul, Cernica Vornicul,

Stoica Logofdtul, Leca Spatarul, Nica Vistierul, - Comisul,


Stroe Stolnicul, Costandin Pdharnicul, Radu Cluceriul. Para:
loc. Slavon. Monograma ro$ie. Pecete pe hirtie.
18. Tirgovi$te, 28 Mart 7113 (1605). < Io Radul Voevod $1Domn

a toaid Tara-Rumaneascd, nepotul mareluT $i prea-bunului bd.trdnului Io Basarab Voevod , luf Stan de la Pfirde$ti. Boieri :
Raclul Clucerul Buzescu, Cernica Vel Vornicul, Stoica Vel
Logofdtul, Nica Vistierul, Mrzea Spdtarul, Grigorie Comisul,
Bdirsan Stolnicul, Stanciul Paharnicul, Luca Vel Postelnicul.-

Traducere de daseilul Gheorghe. - Si originalul slavon pe


pergament.
19. i 8 Novembre 7125 (1617). Alexandru-Vod., pentru ni$te
mo$neni. Slavon.
20. Tirgoviste, 19 Septembre 7127 (1618). Gavriil Moghild
pentru mndstirea Clococloc, g de lnga Slatind > pentru jumdtate

din Ipote$t. gPentru cd acel sat ce s'ati zis mai sus, Ipotestil,
jumiltate de sat, ail fast bardnd $i dreaptd. mo$ie, $i de ba$tind,
a luT jupan Dumitru biv Vel Dvornic, apof, cdind aii fost

in zilile rdposatulu Mihaf-Vodd, iar jupan Dumitru Dvornic ati vndut aceastd parte a sa de sat, ce s'ati zis maT sus,
jumdtate de sat, rdposatuluT MihaT-Vodd, s.-T fl dumniisale
de ba$tind ; dup' aceia Dumniia Sa MihaT-Vod insusi aii
) dat-o $i aii inchinat-o a'east jumdtate de sat, $i cu run-id:nil

cal vor fi, la sfnta mndstire a dumniisale, pre carele ad zidit-o $i ail innltat-o din temelia, ca sd-s fie dumniisale vemnicd

pomenire; $i tot ail tinut sfnta mandstire abst jumdtate de


sat cu build.' pace pnd in zilele Raduluf-Vodd fe6orullui_MihaIVodd., iar apoT cdnd ati" fost atiiirceaTin zilele RaduluT-Vodd,
66549, Vol. V

13

www.dacoromanica.ro

178

DOCUMEMTE BR 'ANC OYEANU

s'ad sculat un boer pu ternic anume Fotii (?) biv Vel Postelnic, carele a fost luat o jupneas din Brncoveni, anume
Stana, sora Predif Postelnicul, feorul lui David Postelnicul ;
si

asa ad

zis

el

atuncea cum ad fast cumprat David

Postelnical a(l'ast jumtate de sat de la jupan Dutnitru


Vornic in zilele lui IVIihai- Vod, iar nu ad fost cumprat

apoi cu puterea lui nu ad avut cu cine s pdrased, nici nimica, ci-au luat aCast jumtate de sat in sila
lui ; apol de atunci pn acuma tot au rbdat clugrii de la
sfnta mnstire ; iar, cnd au fast acum in zilele Domnii
Meale, iar clugril din sfnta mndstire si printele egumen
Mihail, ei au avut pr dinnaintea Domnii Meale cu Preda

Mihai-Vocld ;

Postelnicul, feCorul lui David Postelnicul din Brncoveni, si cu

jupneasa Stana, sora lui, pentru a(':ast jumdtate de sat ce


s'ati zis mai sus, din Ipotesti. i asa pr ei innaintea Domnii
Meale cum ad cumprat tatul lor David Postelnicul aZast
jumdtate de sat de la jupan Dumitru Dvornic, iar MihaiVod nu ad fast cumprat-o, nici nu au fost dat nici
un ban lui jupan Dumitru Dvornic. ntru aceia printele igumen Mihail el ad mrturisit dinnaintea Domnii Meale
c i m ilti boert: intal jup. Theoclosie Vel Logoft i jupan Nica biv Vel Logoft i jupan Stoica biv Vel
Vistier i jupan Vlad Vel Paharnic i jupan Preda Vel Slu-

ger i Stoica Vel Comis, nepot jupdnului Dumitru Vornic, carele a fost vndut aast jumatate de sat lui Mihai Voevod,
si pre urm a dat-o la sfnta mnstire, si Inca multi boierl,
mari si mid', ad rnrturisit Innaintea Domnii Meale cum
n'ad vndut Dumitru Vornic aast jumdtate de sat lui
David Postelnicul, ci ad vndut luI Mihai-Vod, si apoi domniiasa Mthai-Vod ad dat a6ast jurntate de sat la mns-

tirea domniisale, cum s'ad zis mai sus, ca s- fie venia.


pomenire ; apoi ad rmas Preda Postelnicul si soru-sa jut:0k
neasa Stana de lege si de judecat dinnaintea Domnii Meale,
cum mai mult atnestec si treab s nu aib de acum in-

nainte cu ahst mosie ce s'ad zis mai sus, jumltate de sat.


Drept aceia am dat si Domniia Mea sfintii mndstiri ca

.4

fie mosiia, ce s'ad zis mai sus, de bastind si ohabnic. Boieri:

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAII

179

Ianachi Ban, Iva$co Vomic, Teodosie Logoft, Miclea Vistier,


Lupul SO:tar, Mihalachi Stolnic, Gheorghe Comis, Vlad Pharnic, Necula Postelnic, Teodosie ispravnic. Scrie gcle grabd
Neagoe Logofat in Tirgoviste.
Tradus de Lupul dasc.
slovenesc.
21. 24 Mart 7127 (7.619). Gavriil Moghila, pentru r7244 de Slvilesti, a cdror mosie fusese inclcat e de boiarif de Prde$ff >. < Ad venit aicea la Curte de $'ail fcut
crtI

22. 30 Octombre 7129 (1620). Radu-Vod cdtre Srban


ot Slvilest, pentru emegiia$1 scri$ pr rvaselea domne$t1.
23. Tirgoviste, 20 Iunie 7130 (1622). Radu-Vod, pentru
Mateiti Peharnic si Preda Postelnic, fiiI luI David Postelnic
ot Brncoveanl, si sora lor jupanita Stana, $i cu fiiI lor, aciti
Dumnezeil if va drul. Pentru Epote$tI din Olt, jumdtate,

pentru c iaste a lor btrnd $i dreapt mo$ie $i de ba$tind, si din ceaialaltd jumdtate de sat jurndtate
ins toat
partea luI Dumitru Dvornic, cni-cAt[] s va aleage ; pentru

c ai.,ast jumtate din jumdtatea dm Epote$ti o ad cumparat David Post., tatl Predif Post. $i al jupneasi Stanil, de la Dumitru Dvornic inc din zilile rdposatuluf Mihail
Voevod drept 15.000 aspri gata, iar dup aceaia, cndu
au fost in zilile luI Srban Voevod, au avutu boiarif DomnieT Meale Matei Paharnic $i Preda Postelnic, $i sora lu
Stana Dvorniceasa, pird cu cdlugri de la mnstirea de la
Clocoov, unde iaste hramul Arhangheluluf Mihail, pentru acea

jumtate den jumdtate din Epote,t1, carea este partea lu


Dumitru Dvornic, $i a$a ad pirit clugrif de la Clocoov innaintea 1.0 SArban Voevod, cum cd ad curnprat rpoosatul
Mihaf Voevod aZast jumtate din jumdtatea din Epote$tI
de la Dumitru Dvornic, de au miluit $i ad inchinat-o aast
mo$ie la rnnstire la Clocoov, si cum ati intorsu Dumitru
Dvornic totI banil luI David Postelnic innapoi, $i au rmas
partea luI Dumitru Dvornic pe mna luI Mihail Voevod. Iar
clup aceaia Srban Voevod au cAutat $i au judecat, dup
dreptate si dup leage, cu totf cinstitif boiarii Domnieb Sale,
$i bine

ad adevrit Domniia Sa cum O. au cumpratu


www.dacoromanica.ro

180

DOCUMENTE BRINGOVEANU

aa.st mai sus zisd parte din Epotea$ti David Postelnic,


tatl Predif Postelnic $i a jupdneasii Stanil, de la Dumitru
Dvornic cu bani gata, si cum cd n'ail intorsu Dumitru
Dvornic banif luf David Postelnic innapol, nici ail cumpdrat-o Mihai-Vodd, nici ail avut clugrli Mel o treabd, $i a
rmas clugrii de la Clocoov de leage dinnaintea lui
Srban Voevod. Iar dupd aceaia, in zilile Domniei Meale,
in Domniia d'intT, iard$1" a rdicat pird innaintea Domniei
Meale, clugrif ce s'au zis mai sus, $1 iard$1 pir, ca $1 innaintea

lui Sdrban Voevod, $i iard$ ail rtnas calugrii de leage $i


dinnaintea DomnieT Meale. Aijderea $1 in zilele lui Alexandru
Voevod, $i in zilele lui Gavriil Voevod, iarg a rddicat clugrif pir cu boiarif ce s'au zis mai sus, $1 tot ail rmas cdluAril' de leao-6 e dinnaintea acestor Doinni ce
zis mai
sus. Iar, and an fost acum in zilele Domnief Meale, in Dom-

niia a doao in Tara-Rumdneascd, iar ace$tf cdlugri de la


mndstirea ce s'au zis mai sus, $i cu Stoica Sptariul feciorul lui Dumitru Dvornic, el' an venit la pr innaintea Domniei Meale cu Matei Paharnic $1 cu Preda Postelnic $1 cu
sora lui jupdneasa Stana, $1 ap pir cdlugrii la Divanul
Domniei Meale, cum ed.' au cumprat Mihai-Vod[] aast
parte din Epotesti, ce s'au zis mai sus, de la Dumitru Dvornic, $1 o au dat sfintei. mndstir, $i cum c a intors Dumitru Dvornic toti banil luf David Postelnicul innapoi . Am
gsit Domraia Mea cartea lui Nicola Voevod , $i cartea lui
Srban Voevod, $i cartea Domniei Meale, din Domniia d'intl,
$1 cartea luf Alexandru Voevod, $1 cartea luI Gavriil Voevod,
de rmas, cum c totdeauna a rdmas cd.lugdrif de leage ;

bine am adeverit Domniia* Mea cum c a cumpdrat


aast parte ce s'ail zis mai sus din Epotesti, jurndtate din
$1

jumdtate, David Postelnicul de la Dumitru Dvornic, $1 clugrii

nici o treab nu ati ; $i a rmas cAlugdrif de la Clocoov si


Stoica Sptariul de leage dinnaintea Domniei Meale, cum ca
s dea Stoica Spatariul, feorul lui Durnitru Dvornic, cdlugrilor alt nioie pentru moie, iar cu partea luf Duantru

Dvornic nici un amestec s nu aib. Vintil Vel Dvornic,


Papa Vel Logoft, Hrizea Vel Vistier, Necola Vel Spawww.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL

1S1

tar, VartolomeI Vel Stolnic, Furtund C omis, Ion Paharnic, Trufandd Vel Postelnic. Papa Vel Logoft ispravnic.
Scrie Sdrban Logofdt in Tirgoviste. - Original slavon. Tra-

ducere ede Lupp dasc. slovenesc la scoala domneascd, in


BucurestI .
1753. - Originalul are monograma rosie si
pecetea, foarte bine pdstratd, aplicat pe hirtie.
24. 28 Septembre 7140 (1631). < Stanciul Logofdt de DobrosldveanI $i cGago de Vleani arat cd ad vindut o mosie jupdneaseI NeacseI de VldcluleanI . . ., incd de in zilel ei
NI Alexandru Voevod Iliias, cdindu ad fost cursul anilor
.

7136. Marturf : ( jupan Hriza Vel Dvornic, i jupan Papa Vel

Logoft i ot Flcof Pdtru Logoat. si frate-sai Negre, si de Vd.leani Radul, i ot RosiianI Preda, si de BaldnestI Vddislav.
Pis Lepadat Logoft u Bucurestf.
25. BucurestI, 29 Septembre 7140 (1631). Leon-Vodd, pen-

tru jupdneasa Neacsa din VldiduleanI. Hriza Vornic, Papa


Logofat, Dumitrasco Vistier, Miho Sptar, Gheorghe Stolnic, Buzinca Comis, Nedelco Pdharnic, Dumitrasco Postelnic.
Scrie Stoica Gram.. Slavon. - Traducere a lul Constantin dascdlul, 1779.
26. Tirgoviste, io Maid 7150 (1642). Jupdneasa Anca de
Vldduleani> dd zapis lul Macsin, egumen de Hotdranl, cd, neavind, aproape de moartea ei, mostenitorf, dd mndstirif
Tiganif, afard de ( o Tigancd bdtrdn[d], anume Musa Tiganca . . ., care m'ad cdutat pn la moartea mea. Era vd-

duva luI Negre Lug.. D vitele si onealtele meale de incas d] si de afar[d], toate.
27. 15 Maiu 7150 (1642). Ed jupdneas[a] Anca si cu sorumea Neacsa dad zapis la mndstirea Sf. Mihaf din Hotdrani

- si ad fost egumend monah Maxin - pentru o

mosie,

ddruit de pomenire : sd-s pomeneascd si aid si Sf A' ntdgura . . Si ad fostd mrturie cdpitanul Raduld si Barba'
Albd ot VlklunI si uncheasul Tudord si Vladul ot Siceannul
i snd eg pop Stroia. Semneazd intditi jupanita Neacsa biv
.

Vist.

28. 2 1 August 7151 (1643). Matel-Vodd, pentru < jupneasa

Anca Cliucereasa, care ad fost jupneasd RaduluI Cliu.,


www.dacoromanica.ro

182

DOCUMENTE BRNCOVEANU

si cu fei;orif ei, Dumitrascu si Popa , pentru mosie la Iubnesti, cumprat de la Neagoe fiul lui Tudor Logofat de
acolo. Marturi : Dragomir Ban, Dumitru Vornic, Radul Logoat, Stroe Vistier, Preda Sptar, Dumitrasco Stolnic, Radul Coatis, Marco Pdharnic, Costandin Postelnic. Ispravnic
Udriste Nsturel, vtori Logoat. Si am scris Soare Lo-

goat, la Brncoveani. - Tradus de dasclul Costandin,


la 1787.
29. April 7154 (1646). Vinzare ctre < Pan Post. ot
Prdesti. Marturi : in saat in Sgarce, unde sntu slug M5.riei Sai[e] Domnu nostru si mrturif . . . Ceusul Rad ullu ot

tam si ceusul Ptru ot Carleapet si Gheguitu Stegar.


30. Io Main 7154 (1646). Matei-Vodd, <,juprAlneasel Dena
Clureasif ot Prdesti ca s strngd toti omenil de in
Prdesti jude, care undi4 va afla in tam Domnii Meal el,
verI in sat domnescil veri boerescu, yeti cdlug[a rescu, verf
., s iai, s duc in Prdesti s-si
la uras, veri la
plteascd birul lor, st s- fie jup[]neasie Ilenii rurndni ohabnhl' I] in veac, el si feciorii lor, pentru cace an fugit si a
doa ora, si s'au lsat birul asupra jup[]neasif Ilenii, de snt
3 ani de cnd ii plateasti (sic) de biru , si an dat pn acum
pentru birul lor ug. -, cum i-arnii vdzut Domnea Mea
scri.si tot pre catastih. Derept aceaia sd-T fie rumn i] sta.,

t *oil] in veac si de nimen ij opreal ] sa n'aib 'al

Mono-

grama ; pecete cu chinovar


31. Bucuresti, - 7156 (1647-8). Eu Udrea Comisul, de
preun[d] cu jupneasa mea, Alexandra, fata Petrel Cliui.;er si
a jupaneasei Elinei, chi zapis <la mna Domnie El jupaneasei
Elinef socra-mea, care an fostu juprleasa Petrel Cliuerul, fe6orul luf Asian Dvornic >, c, < cndu am luoatu pe fi-sa Alixan-

da datu-mi-ii in zdstre satul Herestif (Ilfov), ce era zdlogit


la Ghinea Cojocarul, cie Petrea. Plteste el zdlogul, si nu i
se mai dau banif indardt. Ce an rmas soacr-mea in mult
nevoe si datorie pentru socru-min Petrea CliuCerul ; nu m'am

indurat nici de ia, ce iar o am ingduit, pdna s'an tmplat


vreme de an luoat pre acestu boiarin, pre jupnul Pan d] C-

mrasul de la Capreani. Vinde mosia acestuia si plteste


www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTIJEAL

183

ginerelui. Semneaz : <Udrea Cornisul maturisescu zapisul


m ie si aoll3S lIT KilOyT3,101.

32. 3 Main 7156 (16481. Elina at Parde$til vinde bolarenu-miti Panie Cd.m[d]ra$ul o parte din mo$ia aceasta, geea0 fostu mai denainte vreame megii$ascd, $1 cu rumn[i] de
acol[o], pentru 210 ughi. ns vdndutu-i-am domnealui
$i cu partea de
aceastd. mosie $i cu acestr rumnf . .
mosie, si ale altora omen Li de in Prde$ti, ce s'ati judecit de card noi, de $'an dat partil[e] lor de mo$ie de in

Pd.rde$ti noao, s'au luatn birul, prtil,e lor, de s'ati dus cu


iale, cum le scrii $1 zapisil e
. ; iar aceste rumni ce scriti
.

mai sus, tot le-am plait birul atta vreame $i le pltim $1


de acum innainte ; si i-am vndutu durnnealui $1 cu prtil e] lor
de bir, de-i plaeaste dum lealuf tot de in bir in bir . Se
inseamnd birul lor : 25, 20, 30, 15, 6o On uncheas cu fir,

50 de bani de fiecare. Banii de cumpdraoare s'ati dat egineri-miu Udrica Corn i]sul, pentru banif ce-au dat el Ghinii
Coj o]cariul pentru satul Hercstif, carel[e 1-am dat zeastre
fiii-mea Alexandri. Marturi : juion i Radul Vistiriul ot Farca$ i pan Ghinea Clui3er ot Brt[])ani $i Paltru Log o]f[ tul

ot Fdlcoi i Drgoi Logofdt ot Flcoi i Preda Clucer ot Greci i


Badea cpitan ot Comarti ). Semneaz ea : jupanit a] Elina,
marturii citati si Ktrill5.5 13-]Jozzlr, 1:yvo.; P611:-2,
1(i).
Pis az Miho Logofa ot Dobroslu.
33.14 Ianuar 7161 (1653) Mai mul Rumini din Prde$ti arat
c nol am fast juded cu mosiile noastre; deca intr'aceaia noI
ne-am sculat de nea-am vndut toate prtile noastre de mo$1e
den Prudesti Petreai Clucer si jupdneasei Bind. Si ne arnO
luat $i parte noastrd de bir, da ne-aam ddspairtit de cdtr alalti
megiias, d amti e$it co bir cu ban[i] 33 la Crciun de Prnscovil ;

deciia noi intr'aceaia n'am putut s ne pltim birul

nostru, "-;-am fugit in tar, $1 a cdzut birul nostru asupra luT


CrAciun de Pruscovu ; iar decie Crdciun s'an dus nainte
Domnu nostru, Io Mateiu BsArab Voevodii, $i au intorsu birul
nostru iar indrtu, la urm., la Prude$ti; $1 ati cd.zut decie
birul nostru asupra lui Paul 5.] Cmra$ul, dea 1-au pltit in

2 ari, pnd a trimes oarneni domne$tI, d ne-an ctat, d


www.dacoromanica.ro

184

DOCUMENTE BRANCOVEANU

ne-a aflat in tar $i ne-an dus in BucurestI, in Divan nainte


Domnu nostru Io Matei Bas[dIrabil Voevoda. Sint osinditl a da banii si, neputind, maI primesc si altif, pentru a
fi crumnI ohabnici. Scrie Durnitrasco Logoft ot CA.preanI . MarturI : Barbul Stolnicul ot Poian[1]. DrgoI capitan, E Toma sn Crciun ot PrsoveanI. En Stanul Postelnic Zdtr ea]nul. En Udrea ot atrenI. Slug. Stirbeaiti.
Danciul Logoft Prianul ot Milestf. Iani Ph. ot SpinenI.
Stanciul Stol. ot Dobroslveara. Ptrasco Logft. ot PoianI.
En Udrea ot Praiani. Ea MihaI Log ot SmrdestetI. Danciul i brat Cm[]ra$ Udriste. Stroe ot ComanI.
34. Bucuresti, 27 Octombre 7163 (165 ). Constantin-Vod,
pentru ruminil. din Prde sti. Ghiorma Ban, Preda Brncoveanul

Vornic, Stroe Fiera Logoft, Bunea Vistier, Hriza Sptar,


Ghierghie Clucer, Chirca Rudean[ul) Stolnic, Radul Mihal
Comis, Pan Filipescul Vel Pharnic, Istratie Vel Post. Monogram ; pecete pe hirtie.
35. i 8 Octobre 7164 (1654). 1\, egoit[] Postelnicul ot Vleani

arat cd vinde dumnealuI jupn Pan[i] Cam'arasul pamint,

cndn ail fost acum in zilel[e' Mrii Sal e Domnu nostru


Io Costandin Srban Voivod.
36. 4 Februar 7164 (1656). Mosnenf din Slvilestf vind mosia
lui Pan[rt Postelnicul ot PrdestI> . ,<S am vndutti in zalele
lul Costandin-Vod l. MarturI si < Brbtear ot tam, fiorul
luI Ramur.
37. 15 April 7165 (1657). kt Jupan Preda Vcirnicul scris-am
cum sd-s $tie O. mi-ati dat Pan Post. pintru Slvilesti 'hit' un

rndu la Trgoviste ug. 14, intealt rnd ai acas[] la Brncoveni mi-ati dat ug. wo ; pntru acestI ban[i] s nu-s trag
Skivilestif. Aast-am scris. Iar rvasul s fie de sam[d]. Ap.
15 d., It 7165. Preda Vornicul. Mal adusu-mi-an Frncul de la
Postealnicul Pan[], iar pentru SlivilestI, t.1 20. Preda Vornicul. [V :] Rilvasul VorniculuI pentru Slvilestf,
38. 16 April 7165 (1657). MosnenI vind pmint lui Pan[d]
Post. Marturi: un Comis, dof cpitanI: unul Badea cpitanul

ot Huriz. Postelnicul era in Prdestl, unde se scrie actul,


39. 3 Iunie 7165 (1657). Adec en ermonah Nichifor, egu-

www.dacoromanica.ro

185

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL

menul ot Hotran [I], $1 cu altf p5rinticlugr[1], de impreurqd

&Xi un zapis luf Pan vt. Postelnic ot Pairde$tf, pentru o


vinzare de mo$ie. Iar dumnelui a datil vit[e] la mndstire, ins capete 14 de vit[e] de va[i]. Si cea mo$ie a fostil
inchinat[] la HotL]ran[1] de dumneael jupneasa Neac$a
a jupdnuluf Ivan Post. ot Vldulean[i] . Am scris eti popa
Marin ot Frcasf cu mna mea . Typ(17, i.r6 Nyixo;.fcopo
.

ispol,Avviog.

ispwv 6ppi.y.c4.

ov

N w.66-v.og.

Mai semneazd : Radul Vel Stolnic ot Farca$. Danciul Prdianul biv Vel Postelnic. E Mihul Caap. Vlanul Ghino-

vi. Io Nebi Vel Sluj. Satu Sotnic. Mihai Cliu. Popa


Ceau$ul. Eu Stanul Postelnic ot Vrt. Radul Spatar ot Bilciure$t[f]. 1:fp.O.; liXot:t)oc;. Ptra$co Poenar. Pecetea mnstinil.

40. 30 Iunie 7166 (1658). Mihaf-Vod. Jupgnuluf Predif


Brncoveanul Vel Ban $i fescorilor luf, ctT Durnnezeil if va
da, pentru jumtate de sat din Drincea (Mehedinti), din Como$tenf (care sat iaste in judetul Jiiuluf de jos), din Nedeia
(tot acolo), din Betejani Romanati) $i din silistea Branitilor (Romanatf). Pentru cd aid innaintea Domnii Meale la
Divan venit-ati boerul Domnii Meale jup. Preda Banul

de au spus cum, and a fost el mic, iar Matel-Vod, cnd


era la casa luf, inc mal dinnainte vreame, fost-an vndut
niste sate, anume Periia, preste tot hotarul, si cu Tuzicreni ()
ot sud Meh., $i satul Recea, cu toti rumnif, $i satul Corntelul, cu totf rumnif, si satul Spini$orul, cu totf rumgnif $1 cu
morile, $i a vndut $1 siliste Megilor toatg. ; iar aceste sate,

cgte scrie mai sus, care le-a vndut Matel-Vodg maf dinnainte vreame, n'au fast peste tot ale lui, ci a fost numai
pd jumdtate, iar jumtate a fast ale Prediff BanuluI, $i sili$tea Ddestilor iarsi a fost a Predif Banuluf pre jumtate.
inteaceia Domniia Mea am cutat $i am luat seama pre
amruntul, impreun cu toti cinstitif dregatorif Dornnii Meale,
$i foarte bine am ahevgrat Domniia Mea cum c au fost vn-

dut Matei-Vodd $i prtile lui din tru acest satu ce scriu mai
sus , drept aceia, ,dat-am Domniia Mea pentru acele prtf de
sat $i de siliste ce i le-au fast vndut Matef-Vodg. : cele de
www.dacoromanica.ro

186

DOCUMLNT C BRANCOVEANU

Barbal Vornic de Tara-de-sus, Manul


Vornic de Tara-de jos, Costandin Logofat, Prvul Vistier, -Spatar, Radul Clucer, Efstratie Postelnic, Badea Stolnic,
Manta Comis. Gheorghe Paharnic. Udriste Nsturel vt. Logora.t. Aast copie am protoclit-o e Dumitrache Logoftul clA tain dup tdlmcirea hrisovului Mrii Sale Mihal
Radu Voevod, care s'a scos de Lupul dascalul slovenesc.
loan ... Vel Logoft.
41. t Zed bolarii judecdtoriT si adevrtordi ai lui Ptra
Logoft si fratii lui ot Flcoiu, si ai lui Neagoe Pharnicul,
si frate-su Prvul Logofdt, si Gheorghie, cu 6ata lor, Si Pan
cu uncheasul Crun Ros, Si cu nepotu-sdu Costandin, ot sud
Olt, - anume ot Unguref Dobrin Cpitan, at Greci Tudor PAharnic, i at Puturoasa Staico Cpitan, ot PlviceanT Radul
la inceput. Divan :

sn Fisantii Sluger, ot Popnzlesti Ifamza Logoft, i ot GrecT

Diicul Logoft, -ca s caute acesti 6 balan s strng acum


de'nt, s ia siama forte pre amruntul pentru o6na den Coteana, inchinatu-o-au mosif luT Cr;un lu Calotd Armasul ot
BfncoveanT, au nu o an inchinat ; are si uncheasul Crdun
oi,'nai in Cotena si cu nepotii luf, au n'are ; s le ia seatna
pre crtile ceale batrne si pre zapise, cum va fi mai pre
dereptat e ; si cum vor afla en sufletelLe lor, asa sd-i judece ;
si s le fac scrisori la minile lor ; si zioa la Sti Ion. Is. vi Port.
Pis Mail 23 dni, 7175. >
Monogram si pecete cu chinovar.
42. 25 Maiia 7177 (1669). Boierif numiti de Radu Leon fac
raport. Fusese ales! ca-s cutrn si-s advrm pentru ocina
din Coteana : fost-aii inchinat mosul lu Crciun, Taincos, jumtate de ocin a] luf Datco_Armas. ot Brncoveanii, au n'au
inchinat si a acesq megiiasi din Coteana ocin{ in Coteana, au n'au >. Aleg, si dau la boiariT din Falcoi , sal tie

juin[ tate de sat den Coteana, care o au cumprat de la


boiarif den Brncovean i 11.
43. 5 Iunie 7177 (1669). E Radul ot Fdlcofy d. zapis
1

La 29 August 7106 (159S), Stanca .;,1 David Postelmcul ,chimb't o danie

catre man),tirea MAralut, vin/ind un atjui Danclul Vornicul i Rada Posteli icul Jun. Ac. Rom., Condica man'antml MAru, p. 141

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE Is roam CULTLRAL

187

clui Ivan ot Coteana, pentru vinzare de o < fune de mosie


den Coteana.
44. 20 Iulie 7180 (1672). < Popa Stroe ot Rmnic, nepotul
lui Lumotd Log[o f Ajtul ot Fdlcoi, d mo$ie popei Mdinei
ot Slatind .
45. 4 April 7185 (1677). <Noi boiarii de Fdlcof, care ne-am
pus isedliturile mai jos, scris-am acesta al nostru zapis ... la
mdna dumnealu Costandin vt Logofat Brncoveanul..., pentru

jum[d]tate de o6nd. den Coteana ot sud Oltu, care a fast


de mo$ie a Brncoveanilor, $i o au cumpdrat pdrintil nostri
de la mosii dumnealui, de la BrAncoveani, mai de 'nainte
vreame ; iar acum, intelegdnd durnnealui cum c am fit vandut agora striini dentr'aZast an, trasu-ne-a ca s ne ntrebin la Divan; iar nof n'am vrut, ci ne-am tocmit cu dumnealut cum noi dentru noi-$ vom s intoarcem banif acelor
striini $i s tinem noi. Dereptu aceia am clat cest zaps al
nostru la mdna dumnealui, cum, care dentru noi ar vrea s
vdnz dentr'a6ast[d] mosie, $i n'am putea sa cumprdm dentru
noi-s, unul de la altul, sa. avem a vende dumnealui, ea' i se
mai cade, ci a fostu de mo$ie mai denaintre vrearne a dum-

nealuf, iar, cdnd am vinde nof altora striini, dentr'alt parte,


fr de $tirea dumnealui, sal fie volnic dumnealut s intoarcii
banti acelora, si s tie dumnealul mo$tia. Si mrturie boiarii
carif vor fi iscli t] mai jos :
Neagoe Cdpitan Falcoianul:
Ftind par tea mea zdlog[i]td, de nu vof rdscumpdra eu sau neamul mien, s o ia dumnealui Logofdt Barbal. Logofdt Gheorghi
Flcoianul. Preda Logofat Falcoianul. Vldcul Vel Dvornic marturie. Hriza Vel Vistier mdrt. 1- Az Voicul... sn Neagoe Capt.
de Falcoiu. Staico Vel Peharnic mrt u]rie. Bade Clui"; (?)
Vel Clu6. mdrt nine. Mihal Drosul mar. Manta vt. Vist. mart.
jj

Papa Logft. za Vist. mart.


46. 10 August 7187 (1679). Serban-Vodd, tie Ivane ot Coteana. Card aasta it clan in stire dumniiamea pentru c
ai6 innaintia dumnieimeale spus Vartolomei Fdleoianul, zicdndd cum, fiind acea mo$ie Coteana a lor, a tuturor Flcoianilor, iar tatal t CrVtun fost-au falcut meste$ug de au
fostd cumpdrat prtile rudeniilor lui, pre ascunsii, cu cuwww.dacoromanica.ro

188

DOCUMENTE BRNCOVEANU

vinte de jdlojlta], $1 cu acel cuvdnta o at tinut pn acurn


zdlojit[d] iar, cnd ail testa la venirea Domnieir durnneatneal[e],

tu al zis cum c si partea lui iaste vndut[d tie de tatd-seti


Neagoe Cdpitan, si in pricea voastr ti-aa esit cuvntul mincinos, cum partea lui s'ati aflat nevAndut[a si, neavnd nicl o
treabd cu dnsa sd cum aceale pdrtl ale rucleniilor luf al zis
tu cDti sdnta vndute, iar nu jlojite. intr'aia el, neindurdn_
du-s[e] de mosiil[e] rudenief ILA st nesuferindu-te, t'au aruncat

tot banif in casa ta, iar tu, ca un orn tar[e] de cap, n'aI vrut
sd-t ial ban[t]; de car[e] lucru, in vreame ce veI vedea cartea
Dumnief Meale, iar tu s cauti sal ial ban [1] dup[d] obiceal,
m sd-i dal scrisorile, sd-s poat tinea mosiia mosilor lui cu
paaC[e], pentru cd. nu 1-ai intrebat cdnd ai cumpdrat, niel
1-ai ardtat zapisil[e Drept aceaia i se cade sd-t dea banil si
sd-s tie mosiia, pentru c asa e porunca Dutnniei Meale
Iar, d va fi lucrul intr'alt chip, sd vif dd. fat[d]. Monogramd si pecete cu chinovar.
47. 13 Ianuar 7188 (1680). Eu Matel fe[o]rul lui Paan[]
Club e]riul Prdescul durnnialui Barbul Peh. Urdrianul si
jup[alniasil dumnialul Elinif, ea' i-a vindut Slvilestif (Romanati) asi cu 3 roate de mear[d] in apa Oltuluf, $1 cu podul

cu io caas[e] de rumdu i]: lands, Nistor, Arion, Drdghicf


si cu toate dichisel e] casiI si
Pdirdesti, <toat parteia judeascd, etc., pentru ughl> 1 go"
(sic) optu sute . Semneazd si <Ea Itina Prdeasca Varlaarn
(?) Episcop mdrturie, < Radul Ndsturel Vel Ban .. . Badea
Vornic, Hriza Vel Vor., Radul Vel Log. Cret[u]lescul, . Vel
Cliu. Coc[o]rscul, Costandin Brancoveanul Vel Post., Barbul
Vel Vst., Curue Clu., Iordache Cdmra ras Ca[n]t., Dumitrasco
$1

Cimpoiariul, si co casel[e

Vel Ph., Radul biv Vel Com[i]s Stirbeaia, Mihalcea $t.,


Barbul F[i]1[1]$an Vel Comis, Tudur St., Papa Logf. za Vist.,

az Radul Logft ot Gre6, Preda Comis Brt[]sanul, Diicul


Vel Medl., Papa Pit., .. Prscoven[u], az Vasilie Tat[o'rnirescul, Prvul Farcas., Sdrban Vel Logft., Costandin Filipescul Vel Post., Preda Tomeanul, Preda Log[o]fdt Coianul,
.

Preda Striul (b), Preda Cluceru Ceplenu, Tudosie Cornis, Voicu


vt Portar.

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL

189

48. 28 Februar 7188 (1680). Srban Vodd. tCapli, jupneasa


Post. Prdescul, fata jup alneasil Brndu$ii ot

luI Mate,

Meatin ot sud Meh., pentru satul Slvilesti $. a. ca in zapis],


vindute cu t1 1.200, care s fac ug. Soo. Iar dup d.] aceia,
nu multd vreame trecndu, jupneas[a] Caplea, juppineas[a] luf
Matei Post. Prdescul, ia, nendurndu-s[e] de sat $i de munca

el ce a fost muncit, fcnd $i unil[e] $i altel[e] pre lng


caas[j, $i socotindu cum va esi den munca el, n'ati vrut
s laas[e] cum s fie vndute precurn le-a vndut brbatul
ei Matel Post., ci are la Divan intrebeiciune $i pird, unde
declar cd. nu-s indur[] de acel sat Slvile$tiI, nicI de munca
el, ca-s s laas[e] s fie pre minil[e] altora striinI, ni va
e$i dn caas[a] ei, ci iaste ia mai volnicd a fake cum va putea
dentr' ale ei zestre si dentr' a eI agonesitra , $i va cia tot
banii deplin ). Se admite, dar rasa: a lua banif altora pentru

plan'. Ea ati insemnat tot banii dintr'ale el ce a avut.


Sotul nu se va atnesteca la mosil, ca pierclute pentru ale
luI datoriL? . Datornicil lui n'o vor putea urmri. Dar, la vinzare, iard.$1 care Urdreanu s le vind. Radul Nsturel Ban,
Badea Vornic, Hriza Vornic, Radul Logoft, Barbul Vistier,
Mihal Spatar, Vladul Clucer, Costandiu Brncoveanul Postelnic, Dumitrasco Palharnic, Alicsandru Stolnic, Barbul Comis,
Srban v Logoft. Scrie Dumitrasco Log. in frunte,

vulturul cu crucea, aurit, intr'un tnedalion albastru cu stele


de aur, $i in cadru de aur tinut de di:A ingeri, tot de aur.
Parte din litere rosil si aurite. Monograma tot a$a. Semneazd.
Domnul : < Io Serban Voevoda $i Serban vt Log. procitenno.

Pergament.
49. 23 April 7192 (1684). En Vartolomel feorul lu Neagoe
Log[o]fdtul ot Flcof scriti . la mna d[a]mn[ea]luf Costan-

din Brncoveanul Vel Sptar cum .. am venit de . i-am


funi 23
vndut toatd partea mea de mosie dell Coteana
p1
fiindu-mi mie aast mosie vdnzdtoare $1 neczdndu-se
altora a o lua fr numai d[u]nut[eaDui, cdci cd, avnd printif nostri leglturi cu zapis la mna d[u]mn[eallor cum, cdnd
se-ar face aast mo,ie vnzd.toare vre o data, s nu fim volnici a o vindirea altora, fr numal lard la. mna d[u]tnn[ea].

www.dacoromanica.ro

190

DOCUMENTE BRANL OVEANU

loru s vie, pentru cAl far a d[ujmn[ea]lor au fost si mai


de nainte vreame >. Pretul e de 120 de ughi. Si am sells
eu Radul Sufariul fei3orul lui Gherghe Sufar. Semneaz :
Vartol[o]meiti sn N ea goi

Cap'

ot Flcof

[pecete

cu

arme]. Badea Vel Dvornic. Barbul Bdeanul Vel Logofat,


Gligorie Grdi$teanul biv Vel Logofat. Papa Vel Pdharnic.
Alixandru Vel Stolmc. ilnnit,a l37,570Fri. Barbnl Farc>anul.
Thicul Stolnic. Costandin Bal[]ceanul Vel Arma$. Srban
Vel Armas. Mihalcea Sluger. Stroe Vel Pitar. Radul Logofiit
Izvoranul. Bunea Grdisteanul Vel Logoft. Serban Cant[acu-

zino] Postelnic. Radu Prijbeanul. Prvul Capitan ot Plesof.


Matei Cluer Nrogrleanul. Barbul Bret[]$anul.
50. 25 Decembre 7193 (1684). < Adec eu Tudor ... den
Coteana scriim $1 mrturisun ... la mna dumnealu Costandin

Brncoveanul Vel Sptar. e ne-am toemit


d i-am
vndut . partea noastr ... den Coteana
funf 24 .
ce
o au cumprat tat-nostru Ivaan de la boiarif den Falcoia,
.

$1 alte funf. Ieau 140 de ughi. Pentru el $i coconii dumnealui,

cdt Dumnezeil li va da >. Marturf: Vintil a biv Vel Sptar,


(?)
Iordache Can: biv Vel Stol., Barbul Frcsanul, Barbul
Sarban vt. Log. Radul Logft. Izvoranul, Ptrasco
Costandin Post. Corbeanul, Parvul vt. Post. Cretulescul,
Gheorghe Cpt. Flcoianul, VartoKo]rneiu ot Flcof, Radul

Cliu., Radul capt. Ple$oianul, Stoi ot Coman (sic) i Stati


Vistierul.

51. 17 Iunie 7193 (1685). L Stoica Cal rasul ot Rusif


d Veade, feorul lui Dumitru ot Coteana, scriu . la mna
dumnealuf Costandin Brncovanul Vel Spt.) , pentru c-I vinde
t 2 funi de mo$ie in Coteana . .., de la prinOf miei, $i, fiindu-m[i]
mie vnza.toare, $i mai ca".zndu-i-se dumnealui a o cumpra,
iea 5 ughi de funie. Pentru edumnealuf $1 coconif dumnea.

lui, c Dumneze if va da >. Si am scris ea Radul Log.


cu inv-Vtura lui. Semneazd tot el, iar Clara$ul pune degetul. Radul Log. Izvoranul mrtur[1e].
52. Adecal ea Tudor, cu frate-mieu Stati, fiorif luf Ivan de
la Coteana, scriem ... la mana Mrii Sal[e] Domnu nostru Io
Costandin Bs[]rab Voevod, c-I vind mosif acolo, unde-I
www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE 1STORIE CULTURAL

mai vinduse

191

mai dinainte vreame Mdrii Sage], inc din

boerie> . Era mosie mosneascd. Cu 5 ughi sfuniia. Si am


scris ea Negoit[d] Logofetelul; si zisa si invt[d]tura inn
Semneazd : Barbul Fdreasanul biv Vel Pitar ... Costandin
Corbeanul Vel Pitar . . . Papa Otetelisan Vel Cpitan za
Matti Corn I kneanul Vel Cpitan . . Diicul Buicescul
Vel Sptar .. . Ptru Zdtreanul vt. Armas ()) ,
53. 5 Decembre 7204 (1695). < Ea Radul Pharnicul Strtnlef[e]cii

beanul, cu jup[a]neasa mea Dospina, fata Radului Sptar, nepoata lui Ptrasco Cliuerul Tomanul, dat-am acesta al nostru
adevdrat zapis . . .1a cinstifd mdna Mdrii Sale Domnu nostru
fo Costandin Bas[a]rab Voevod, . . . cum nof ... am mersu
la Mriia Sa de ne-am tocmit . . ., de am vndut Mrii Sale
tot satul nostru Tomeanif ot sud Olt .. . si cu viia . . ., mo5ie
noao
far de rumni . .., de mostenire, de la printii nostri .
.

tribuindu-ne banf la trebil[e] noastre, si mai cazdndu-1 se Mriii

Sale a cumpra, c c iaste pre linga alte mosii ale Mrii


Sale Vinde 1.743 de stinjeni, cu 44 de bani fiecare. i am
scris e Mihal Log[o]fetel za Divan, Trgovisteanul, cu invdij]tura dumnealor.1 Martur : Radul Pdharnicul Str,Imbenul ; ea
Dospina fatfa] Radului Sptar Tomanul ; Cornea Vel Ban ... ;

Diicul Rudeanul Vel Logoft . . ; Serban Vel Vistiar . . . ;


Radul Izvoranul Vel Stolnic 1 ... t Serban Cantacuzino Vel
.

Comis . . . Barbul Frcdsanul biv Vel Pitar . . . Ianachi Vdc[]rescul Vel Ag[d] . . . Bunea Grdisteanul Vel Armas
Calot[]

...

Logofet Belcinenul . Ptru ot Bdeanul Vel Cdpitan za dr.


54. 7211 (1702-3). Niste mosneni de la Sfintesti daa zapis LA'

Brncoveanu, c avind ei mosie lingd a lui, Ipotestii, o vind


cu 25 de bani stinjenul ; in total 150 taleri. --- Copie.
55. 6 Septembre 7211 (1702). (Adecd. eu Mateia, dinpreund
cu soru-mea Balasa, fe&)ril jupdneasi Dospinii, fata Radului
I intre documentele darmte Academiel Romlne de Hp. episcop Ghenadm de
Rimnic, se alb.' si unul pe pergament, foarte stricat i rupt, de la Vlad-Vod

ventru (Cernica ot 1zvoari, cIrma i se inaret,te niTte p mint, pomenmdu-,e li


AnsoSod 4kriii. Marturi: . . Mare-Ban de Jai, Dr.:"ghn.1 Mare-Vornic, DrighicY Spatar, Radu PTharnic, Glimro Logofit E scrin, la Tirgou,,,te, de
Filcea

www.dacoromanica.ro

192

DOCUMENTE BRNCOVEANU

Sptariul de la TomeanI, dat-am acest . zapis . Mdrii Sale


Domnuluf nostru To Costandin Basarab Voevod, cum sd. s
$tii cd, avnd noI o mo$le
Sfinte$tif ot sud Olt, aldturea
cu mo$1ia Mrii Sal[e] Ipote$tif, insd stdnjeni 70 . . ., den matca
Oltuluf . .., o \rind, cu 25 ban! stinjenul. Marturl : Cornea
Vel Ban, Diicul Rudeanul Vel Log., Serban Cantacuzino Vel
Pdh , Radul Izvoranul Vel StoL, Costandin Vel Pit., Pdtra$co
Breaz J:;]ianul Vel Sdt., Srban 3" Vist.

56. 15 Mart 7212 (1704). Eti Barbul biv Vel Pdharnic


denpreund cu fratif mid Durnitra$co i Pand, feoril Predil
biv Vel Slugeariul Urdreanul, $i ei Drghiciii, impreund cu
verif mief Necula i Ivni atunarif, $1 Cerndianif dati zapis Mdril Sale prea-lurninatuluI nostru Domnu Io Costandin
Bsdrab Voevod, cedindu-I partea lor de la Caplea in Sid.vilestf. MarturI : Stroe Vel Vornic, Diicul Rudeanul biv Vel
Logofat, serban Vel Logofdt, Serban Vel Vistier, Costandin
Stirbeiti Vel Clucer, Serban Vel Stolnic, Gheorghie Cast[riot]
Vel Comis, Costandin Vel Pit., Cernica Vel Arm., Pdtra$co
Brdz[o ianul Vel St., Radul Cantacuzin vtori Logofat.
57. `O tarcer.,A; trqrpo7coMvq; 06-(7pop,v:zEg.;, MircpoOyfr.,-, 710.
arizono; Tr.poozoo Ca-TA p.s,"..),)7,111:),-(IpoTopTiOsi Trif. zi20), Ea1/2,. ziEpt
imiypaa.

Adevdrdm si mrturisim cu acastd scrisoare a noastrai


carlI ne vorn iscli maf jos, pentru ni$te ban! $1 alte ce ar
fi bnuind Mdria Sa Doamna a luf Srban-Vod[d , c ar fi
rdmas in urma mortif Malrii Sale $1, invrednicindu-s a] Mdriia
Sa rdposatul Costandin-Vod[d] cu Domniia, ar fi luat Mriia
Sa acef banf $i altele, de le-ar fi bdgat in casa Mrii Sale, si
acum ar fi cerdnd Doamna lui Sdrban-Vod[d] ace$tf banf de
la Mdriia Sa Doamna M a riia a Mdrii Sale rdposatutuf Costandin-Vod[a]. Pentru care no! a$a $tirn $1 mrturisim cum
cd in urma mortif lu Srban-Vod[d] an venit un au$ de la
Poartd cu ferman imprtesc, cer$ind de la Mdriia Sa rposatul Costandin-Vocl[d] raltn4itele ce rdrndsaase Srban-Vod[d]

din haraci, de nu le dedease deplin la imprtie, care au


fost nindulte ca sal-s dea unor Iniceari ce pziia cetatea
Camenitif $i la alte o$tf, tal. 133.000, sail, de nu-I va da
www.dacoromanica.ro

193

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA

Doamna lu Srban-Vod,d] acestf banf toff deplin, s o rdice cu casa Mrii Sale, si cu toate ce ar avea, $i sd o clued
la Poart. Deci Mriia Sa rposatul Costandin-Vod[d , dupa
porunca imprteascd chiemnclu-o de fat dennaintea ausuluf, $i artndu-i fermanul, au intrebat-o ce rdspunde la
acasta : mai bucuroasd iaste s dea acesti banl $i sA

az a]

aid in tar, au mai bine i s'ar prea sA o rddice (3ausul cu


totul si sA o clued la Poart. MAnia Sa au rspunsu c bucuroas nu iaste ca sA o clued la Poart, nic acesti bani
ce scri mai sus nu-I are sd-I dea. Iar Mriia Sa, de stie
niscai bani undeva, de al lui Srban-Vod[], sA trimit sd-f
ia si s5.-1 dea 6ausulut dupd porunc, si sa o mntuiascd.
intr'aceias dar Mdriia Sa rdposatul Costa ndin-Vod z1], cercAnd
$i ispitind lucru, ar fi gsit acesti bani pus bine, impreund
si alte arginturi, si, lundu i, i-au dat in maim ausului, dupd
porunc, fiind $i Doamna lu Srban-Vod[d] de fatd, dupd
cumu $i fermanurile, fiind i pnd in zi de astz, arat si
dovedesc; iar alte arginturi $i haine ce s'au gsit atuncea,
impreun cu banii, le-ad trimis Mriia Sa in urm. toate
Doamnei lu Srban-Vod[] la Brasov Iar Mrlia Sa rposatul
Costandm-Vod[d] nu stim ca-s fie luat de ale lu SrbanVod{d si s fie bgat In casa MArii Sale : nici ban, nici scul,
nici alt cevas, mcar cA Iordache C[a]nt., fei3orul lu SdrbanVod[. , ar fi luat o carte de mrturiseal5 de la mna a o
seamA de boiati ce sail aflat in Ardeal, la Brasov, precum
ail auzit $1 au vAzut c.a. a luat Mariia Sa rposatul Costandin-Vod[d] o seam de barn' de la Doamna lu Srban-Vod[]

$1 de la fiiu-sdil in urma mortif lu Srban-Vod[] ; $i, adevrat,


ail mrturisit si aceia, c s'ad luat baniI, numai n'ad adeverit, nici n'au dovedit, ce i-a fcut acei barn' CostandirtVodr : in casa Mrii Sale ail rdmas, ail datui-an pentru

trebi imprtesti. Iar acutn, cercnd lucru mai pe amruntul,

noi asa am adeverit, precum si mai sus am scris, cA banif


i-ad luat Costandin-Vod[], dar i-ail dat cu porunca impdrteasc, dupA cumu am vzut si fermanurile imprtesti care
snt la mna Mrii Sale Doamnei MrLa riei. Drept aceaia,
pentru bun i mai adevdrata credint ne-am isclit si ne-am
66549. Vol. V.

www.dacoromanica.ro

13

194

DOCUMENTE BRNCOVEANU

pus pecetile mai jos, ca-s s creaz. Ghen. 29 dni, It 7227.


S e}rban Nsturel Vel Ban, Rad[u]t Popesc ul] biv Vel Ban,
Matei Fdlcoianu Vel Vornic, Pan Negoescul Vet Logoft,
Grigorie Ha .1e Vel Vistier, Neagoe Top liceanul biv Vel Clucer, Mndil biv Vel Queer, Matel Cretulescul Vel Stolnic,
Costandin Dud{escul] biv Vet Comis, Grigorie Greceanul Vel
Srd[a]r, Valcul Mog[o]sscul biv Vel Sardar, MateI Mogosscul
biv Vel Srdariti, Brc Coj[d scut Vel Medelniar, Doni Daman
Vel Sluger, Barbul Mrisan Vel Pitar, Ion Bedilescul Vel Setrar.

58. 8 Decembre 7213 (1704). a Dumitru, feorul lui Ispas


Portarml ot Urzicutas , si altii dati mosia lor NI ConstantinVodd. cu 40 de banI stinjenul. Martur1: Costandin Stir beiii]
biv VI Clucer, Radul Golescul biv Vel Comis, Ptru Obeadeanul, Costandin Postelnicul Izvoranul. - Si copie, din 1753,
a dascallutui Luppu.
59. 7213 (1704-5). (sSandul Uliiariut ot Urzicuta CU fin'
vinde lui Constantin-Vod mosia sa, cu 40 de bani stilljenul. Marturi : Costandin StirbeI, Radu Golescul, Ptru Obeadeanul, Stoica Bengescul, Costandin Postelnicul Izvoranul.
60. i' Mart 7213 (1705). Sandul din Urzicuta-si vinde
mo.sia lui Constantin-Vod, cu 40 de banl stinjenul. Marturi :
Cornea Vel Ban, Costandin Vet Pitar, Matel Flcoianul Vel
Captrarr-Barbut Vel Vistier Brt A sanul, Vas[illie Poenaru. -

Si copie de dasalut Luppu, 1753.


61. 11" Mart 7213 (1705). < Dumitru feorul lui Ispas Portariul ot Urzicuta si verii (unul : Ghiorma) vinde mosia sa
lul Constantin-Vod, cu 40 de bani stinjenul. Marturi : Cornea

Vel Ban, Costandin Vel Pitar, Barbul Vistier Brat[d]sanut.


Vasilie Poenar. - Si copie, din 1753, a dascdluluI Luppu.
62. 24 Octombre 7223 (1714). Stefan Cantacuzino, pentru
IVInstirea dintr'un Lenin, intrindu 1 niste Tigani, un sat si
o vie oin dealul Cocorstilor (Teleornian), date de erpos atul Costandin-Vodd Brncoveanub.

63. 15 Septembre 7217 (1708). Dracrul


feorul Tatului
z,,
ot Urzici4az si nepotul d zapis luI Constantin-Vod pentru
partea sa de rnosie ce-1 vinde, cu 44 bani stinjenul. Marturf :
Ianachi Vc[]rescul Vel Pharnic, Costandin Vel Pitar, Ptru
www.dacoromanica.ro

195

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL

Vel Armasul, Barbul Vistier Brt[a]sanul. - Si copie, din


1753, a dascdluluf Luppu.
64. 9 Decembre 7220 (17
cMusat prcallabul, sn popeI luI Voico din Urzicuta, dat-am zapis al mie la mna
Mdrii Sale lurninatulut Domnu Io Costandin Bas rabti Voevod , pentru c.f vinde partea sa din Urzicuta pentru 40 de
talent. Marturf Srban Buj[oreanul Vel Vistier, Radul Dudescul Vel Paharnic, Pasco Breaz o]ianul, Patru Obeadea
nul Vel Armas, Gligorie Bleanul Vel Sluger.
i copie,
din 1753, a dascluluf Luppu.

65. t

Decembre 7230 (1721). < Gavriild Drgnescul Vel

Cpt. za Slatin d cartea sa unor oament din Puturoasa,


pentru c, avind ef pricind cu Mania Sa Doamna Marica,
pentru mosie Puturoasa, fiind acestea mosnenf si Mriia Sa
rdp o satul Costandin-Vodd cumprtoriti, deci Mriia Sa Domnul nostru Io Nicolae Alexandru-Vod, jluind popa Drghici

la luminat Divanul Mrief Sale si pentru partea luf de rhosie, corn cal s'ar fi impresurind, ne-ati poruncit noao cu o
luminat carte a Mriei Sale, legatd, viindu-ne si o cinstit
carte a Mrief Sale Doamnii Maricif, ca s cdundna si s adeverirn pentru 1.500 de stinjrn de mosie a Mariet Sale, ce o
avut-o cumprtoare, s alegern acea mosie de cdtr popa
Drg-hici c i fratif luf. Nof, dup porunca Mrief Sale, am
trimis acol, la mosiia Puturoasa, pal Stan (T.;ausul o t Viisoard
i pit Draighici ausul i pit Amza judet de Slatind i pai Orstea

Logofat ot Viisoard, de ati tras mosiia dup obiaiu pal tref


locurf, fiind si slugele Mrief Sale Doamnif Mari cif la trasul

mosie din preun, anume Dan6ul Prcdlabul i Iarcul, fiind si

toff vinzaorif de fat. Se fixeazd hotarele, se fac semne.


jruit si ding Cent"' la dealu, pnu tufe, prnt
grnitele jruite, si dinu lacul cu peril la vale, pn in coada
vlcelif Bodii, aldturea cu Vlceaoa . ; pn in rdzorul cu
zmircul ...; la deal piezi$ asupra Cotenil ..., pn in lacul cu
stejarul, ding lacti p padind pn in semne.> Semnturile.
Copie intoctna dupd cea adevrat ; 853 Fev. I4.
66. 20 Iulie 7250 (1742). Eti Costandin Basarab Brncovearml biv Vel Stolnic, carele nepot de fiu sntti al ferici< in Cerul

www.dacoromanica.ro

196

DOCUMENTE BRANCOVEANU

tulul intru pomenire Costandin Basarab B : Voevod, m'am


indemnat de am inchinat $i am afierosit la sfnta mdndstire de aic din Bucure$ti, unde s. cinste[stej $i sd prdznueste hramul Sfntului ... Gheorghie, mosiia ce sal cheamd
Puturoasa din sud Olt, insd stdrijinf 1.815, $i cu viile de
acolo . ., care mo$ie imi iaste $i mie din cele rdmase de
a fericitul intru pomenire mosul mieti Costandin-Vocid Ba.

arabil ; la care sfantii 15.ca$, nu nufnai ctitor desdvdr$it este,


i $i oasele fericitilor intru pomenire mo$ilor $i a tot neamul
initi sdnt astrucate acolo. E inchinatd la Sfintul Mormnt.
Da' deci mo$ie egumenului Antim. Si, cdrichi s'au fdcut
aastd danie, s'at aflat aid' in tard si prea-fericitul patriiarhu al sfintei cetdt Ierusalimul, chir Par thenie. - Copie

din 1835, 14 Februar. Semneazd < Costandin B: Brncoveanu,


biv Vel Stolnic. Iordache Cretulescul Vel Dvornic mdrturie >.
67. 423. 14 Iunie 7251 (1743). a Costandin Basarab Brncoveanul biv Vel Stolnic, feoru Mdrii Sale Costandin bezedea,
nepotu luminatului $i prea-inndltatului intru fericit pomenire
rdpdosatului Mrli Sale Io Costandin Basarab Brdncoveanu
Voevod, care .KI-Iurezi > $i egumenul Dionisie. ,invredniclindu-md $1 pdi mine Dumnezeu cld am venit $i am vdzut
aastd sfnt mndstire, si conoscdnd starea ei $i bund chivernisire $1 pdzind obiceaiurile ce s'ati dat de la prea-fericiti
ctitori, toate nezmintite $i necltite, atta ceale biserece$U
dog,me, cdt $i cuviinta pdrintilor clugdriv, ii dd ni$te Tigaiff
add casrt. ,.Din 13rdncoveani.), Cost. Brnc biv Vel Stol[ni]c. Pecete cu vulturul imperial, coroana $1 initialele : C.

B. B. V. Urmeazd lista, datatd din 13 Iunie.


68. 20 April 1752. Proces la Grigorie Ghica intre egumenul de Mdrgineni $1 Ruminif din Breaza, uncle avea
mosie $1 Toma Cretulescul biv Vel Stolnic. Egumenul, zic
Ruminh, ale leapdd pn case vin cu sila $i-i apuc de-1
pldteaste cu ce pret i'l iaste voia $i cum cd- supdr si cu
claca mal mult din cdt iaste hotrdt de Domniia Mea ca sd
cldcuiascd eel ce sa'd pe mo$11' boerestI $i indndstire$tf,

$i

cum cd si dijma din bucate le iaste mai mult din cdt iaste
obiceaiti de dad altrf pe alte mo$1'f. Se afl de ispravnici
www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL

197

pira fal$, $i trimit pe autorl la Curte, unde se face o nou

judecat, de fat. $1 cu Mitropolitul. Egumenul fusese insrcinat de Matel Cantacuzino si Toma Cretulescul a stringe
$i venitul lor, find mo$iia d'avalma. Recunosc c numai
i-au oprit sa nu vnzd $i ei vin, ( dup hotrrea testamentulub. Se constat c1 nici dijm, nict clacd n'an fcut
eel dol ani incoace, nici an dat nimic . Sint iertati : va fi
dupa. testament. ins din toate setnnaturile s.-$ dea fiestecare dijma din zeace una, a$ijderea $i din porumbu, fiind

obiceain de s dijmuiaste cu pogonul, s aibd a loa de pogon cdte 4 baniti de porumbu, $1 banita s fie de ocai 22 ; 51
sa aib a clcui fie$tecare dup[d] obiceaiu calte 6 zile intr'un
an, 5i cei ce saint in partea numitilor boiari, $1 eel ce snt
in partea rnn[A]stirii, cte 6 zile s clcuiascd; $i cei ce au
carciume de vnd vin. aceia inti sa." vnz cate o bute de
vin al mandstirli, apoi sIl aib voe a vinde $i el piste an ;
iar, pn ry.i vinde intaa vinul mndstirif, sd nu fie volnic nici
cum a vinde vinul lor, ori oatnenii ce snt pe partea manstirii, ori cei ce snt pa' par* boiarilor. Si, de vreame ce
mo$iia mnstirii iaste d'avalma cu a numitilor boiari, unde
d mna mal mult egumenului de a cuta venitul dup[a]
toat mo$iia, fiind aproape de mnstire, s aibai egumenul
voe ca sI strngd dijma dup[d] toat mo$iia si s-$ add
fiestecare claca dup[d] cum scrie mai sus, cate 6 zile intr'un
an, $i claca s o facd dup[d] cum sIl aratd in testamentul
Domnii Meale i.

69. 15 Decembre 1752. Domnul catre ispravnicif de Prahova, pentru cli Ruminif din Breaza fac pe vadurile mIlnstirii mori, pive $1. drste, $i nici dijma dup[] obiceaiu,
ce iaste adetul mosiei, nu vor sa.-$ dea -).
70. 8 Decembre 1753. Hotrnicie la Urzicuta, pentru Costandin Brncoveanul Spdtar. Semneazd : Ion (?) Poenariul
Srdar, Dumitrasco Brzanul, Sandul Pod[o]bniceanul, Barbu
sin Ba$ Coce (?), Staico Golubeanu cpitan.
71. II Februar 1754. Se aduce procesul dintre dof oamen1
i

Si in 1763 se aduce pentru vin o carte donmease printr'un copil de casd.

www.dacoromanica.ro

198

DOCUMENTE BRINCOVEANU

de la Cdlinesti, fiind

fatal si Sfintia Sa pdrintele Anthim


Pddure mereae. A curat ef pdidurea . , . si
1-an fdcut munte limpede, de'ntrd of la pdsune .
Curatul
muntelui . . . De cdnd a cum'pdrat Sfintia Sa pdrintele episcop
mosiia Breaza de l[a] dumnealuf Strarul Costandin Filipescul.,

episcop Buz :

Semneazd Vornicul, un biv Vel Ban si Logofaitul (Stefan


Vdcdrescu).
72. Ii Novembre 1780. Alegere de mosif pentru NIcolae Brdncoveanu Vel Vistier. Semneazd : Amza Jdianul

Slug., Costandin Barat biv Vel Pit. ispravnic, Nicolae Grecean [u biv Vel Clucr. za arie.
73. 12 Novembre 1780. Alegere de mosie a luf Vel
Vistier Nicolae BrAncoveanu, la R omanatf. Care mosii sdrit
cumpairate de Matef Postelnic Pardescul de la calugdri ot
mdindstirea Hotdrani ; pe care ad fdicut acest Prdescu casd
marf i vif si bisearicd, si, la impdrtala Mdrii Sale CostandinVodd rdposatuluf, Basarab, ce a fdcut la 4 begzadeale, l-ad
numit Pdrdestif, si de atuncf pd.nd acum s'ad stdpdnit tot cu
nume de Prdestf . Se citeazd un czapis de cumpdratoare a
rdposatuluf intru fericire Costan din-Vodd Basarab ot leatu
7212, al nepotilor jup. Caplef Pdrdeascdf, anume Barbul
biv Vel Paharnic, impreund cu frati[i] lui, Dumitrasco si Pand,

feorf Predel Urdoreanu biv Vel Paharnic, si cu altf verf al


lor, cu care ad vndut satu Sravilestilor. Pomeniti dumnealuf Clucer Nicolae Greanul, biv Vel Logofdt Manolache
Brncoveanu. Mosia Jugdiia,c S sdnt dat [Sfintestii] de
danie la mndstire cu hrisovu Mdrii Sale rdposatul intru
fericire Costandin Vodd Basarab ot leatu 7197, cu 16 am

maf nainte de impdrtala ce ad fdcut Mdrila Sa la 4 begzadeale. 0 carte de judecatd a dumisale rdposatuluf biv Vel
Ban Antonachi ot leatu 7151-: pentru judecatd, luf Costandin Brdncoveanu biv Vel Stolnic cu niste fdmei, ardtdnd
vechilul dumisale rdposatului pentru aceaste mosii tref zapisd
de cumpdrturd, adecd de Bihoreani i de j-dgdlie, Pepolarf, cumpdrat de dumnealuf Preda Vornic Brdncoveanu Vel Spdt., si ad
izgonit pe aceale femef dentr' aceaste mosii . . . ; si aceaste 3

mosif, fiind amestecate in tot o stdpdnie, la impdrtala rdpowww.dacoromanica.ro

MATERLALE DE ISTORIE CULTURALA

i ou

satulul intru fericire Costandin-Vodd Basarab, s'au fdcut 4


prt1 pand la Olt, si au dat fiestecdruia begzadea partea sa.
74. 8 Decembre 1783. Hotdrnicie la Urzicuta, pen tru Costandin Brncoveanu Vel Spdtar. - Copie din 1818.
75. 1" April 1792. Mihal. Sutu. Drept aceaia socotit-am
Domniia Mea si pentru dumnealui cinstitul si credinCos boiariul Domniel Meale, pan Manolache Brncovean[ul, Vel
Logof. dd Tara-dd-sus, carele, fiind din slvitd familie domneasc ruosii si strmosn dumisale, vechi pminteani aI t -aril'

acestiia si din vreadnicd de laud si cinste si cu rvn hierbinte pentru tar, si, avindu deosebit greotate casa dumnealuf, insdrcinat[ct cu familte d ht, ca care 1-au rningdiat
Dumnezeg, iar mai virtos acorn intr'aciast trecut vreame a
rdzmiritii pdtimindu multe pagube si datorif, am gsit cu cale
a-i da un ajutoriu din patrha dumnealuI, pe itru care a u
pdtimit, pentru a-1 reface casa, ce ail sczutiii si s'ati ddrmat din vpaia rdzmiritiI ii. acorcld < liude n.s.vriiv.ovrot)
(cuvintul grecesc e scris de mina Domnulni). cAfar din
catastisile Vistierier, ce are arhondologhiia, scutitT si apdrati
de toate djclille, zaherele, cheresteale, podvoade si orf-ce
orinduelf ar esi de la Vistieriia Domniet Meale in tar, pe
carif sdi-i aibd in orf-ce judet; dip 5.] cercetarea ce le vor
face a fi dup[d] pontur1 pe chipurile lor, sd li s dea si
pecetluituri de la Vistierlia Domniel Meale ). il scuteste si
d oerit, d vd.cdrit si cate vite dreapte va avea casa dum.

nealuT, vindrici, i dijmarit, d oldijdif domnesti, de zah[e]reale,

mucarel, sag alte ajutoruri ce s'ar intmpla dup.' vreinI a


esi p velitii boiarf. Martur, fii1 : Ioan, Grigorie si Alexandru,

si boierii : Pan Filipescul Ban, Ianache VdcAtescul Vistier,


Dumitrasco Racovitd Vornic de Tara-de-sus, - (sic), Ianache
Moruz, Vornic de Tara-de-jos, Manolache Cretulescul,Logoft de

Tara-de-jos, Alexandru Manu Sptar, Grigorie Sutu Postelnic,


Alexandru Sutu Comis, Joan Florescul Queer, Teodorache luIiian Paharnic, Drghicean Otetelisan Stolnic, - Sluger, -, (sic), Hagi Mihalachi Pitar. Scrie < Costandin (lase. slov. de la
scoala Domniei Meale cea slov. ot Stif Gheorghie Vechig.
76. 20 Novembre 1798. Constantin Cretulescul Vornic

www.dacoromanica.ro

4ln.1

DOCUMENTE BRANCOVEANU

d partea sa din Breaza DoamneI Ruxanda < Hangerl.


gSineturile usebitilor tref muntf mi s afla rpuse inc din
ceilalt rzmirit, cnd este stiut de obste intrnplarea ce
s'au intmplatu casi noastre.
77. Decembre 1798. Constantin Gheorghe Hangerl fixeaza
datoriile Rurninilor din Breaza, al Doarnnel sale, dup .4]
condica Divanuluil . 1 2 zile de clac pe an, <rnduri-rndur,
dup a obiceiii , cite trel de ficcare anotimp, iar holtei s
nu [s] supere . < Sa, neavnd de lucru si va cere bani, s s
invoiasc cu isprvnicel corn vor putea.> Nu se vor duce la
mosii deprtate. Ziva s fie intreagd. Si insusi casnicif cei
vrednicI de munca s rneaarg la lucru, iar s nu trimit copif
sau sii intrzaeze, niel s stea ci irnpotrivire a nu lucra treaba
ce le va ardta.> Nimeni din lcuitorf s nu fie volnic s vnz.
vinu i rachiu pe mosie, far de numai in zioa trg[u lui, Dumineca, uncle sii face trg, snt slobozi a vinde rachiu numai
cu urmare dup[ti domneasca noastr carte de slobozeniia
trgulul acestnia ...Pentru fnu, sali sa dea a cosi cu dijrn
pii trebuinta vitelor ce vor avea fiescare, iar cellalt tot s
fie pd seaarna casif Lurnintii Sale .. . .) V. ni urmtor.
78. 17 Ianuar 1799. Constantin Gheorghe-Vodd Hangerli
pentru Nicolae Brncovean[ul Vel Vistier. Arat cum cii
lcuitorif ce snt siztorl pe rnosiile dumnealuf ce le are
intr'acel judet nu urmeaz a-5 face claca si a-s da dijma
dupd condica Divanuluf, cum si vnzare di vin i rachin
fac far de voia ornduitului orn al dumisale . De nu vor
fi avand vre un aszmnt de daosebit obicel, care s-s fi urmat

si sii s fi pzit totdauna, sa avet a indatori pii lcurtori ca s


fie urmtorf dup condica Divanuluf, adeci lcuitoril casnicl
eel vrednici de munca s lucreze clac stpnulul mosii cite
doaosprezece zile intr'un an, rnduri-rinduri, dup[d] obicei,
precum in condic snt rnduite, adecd : trei zile primvara,

trel zile vara, tre zile toamna si trel zile iarna, iar nu de
odat ; iar holtei s nu s- supere, sat, neavnd stpanire de

lucru si va cere ban, s." aib a lua de casd Cate un zlot pi


an ; iar, cnd nu va avea pe mosiia aceia ce sade, de lucru,
s nu aib volnicie stpnul. mosii a-I duce la algal rnosie a
www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAIA

201

sa mai departe, spre a-1 clcui, fr de numai de va fi celalt


mo$ie aproape de aceia ce sd afld cu $5.derea, ca doao sail
mult trei ceasuri, 0, meargal s lucreze zilele ce-i" snt ornduite, iar la mo$ie mal deprtat s nu-I sileascd a-1 duce.
La care al:astd clacd s aibd lcuitori a mneca dis de dimineap.", apucnd zioa deplin. $i insu$ casnici eel' vrednici de
rnuncd sal meargzi la lucru, iar sfi nu trimitd copii sau s
intrzieze, nici s stea cu impotrivire a nu lucra la treaba

ce le va ardta, ci la insu$ trebuinta ce va avea stpanul


rno$ii sal lucreaze zilele clalcif. Dar $i stdpnul mo$ii s nu-I

supere mai mult peste zile ceale orinduite, nici la clacd, nici
la strinsul dijinif sd nu le facd nedreptate, ori mai mult a
lua, ori a le alege bucatele ; ci de rind, tot din bun i din

prost, $i la vremea cea ornduit s ia dijma iar nu dupd


ce va trece vremea ; si lcuitori sal nu intdrziiaze a da dijm
ca cu trecerea de vreme sal pgubeascal pe stpan. Nimeni
din lcuitori s nu fie volnic s vnz vin sau rachi pe

mo$ie, iar, chind stdpinul nu va vrea sd pue vin s vinzd,


atunci lacuitori s-$ ia inti voe de la stpin, $i a$a s vnz

el, dnd de bute cte e 1, i calte o vadrd de vin. Nici unul


din lcuitori s nu aibd voe a tinea bcnie, fr numai de
s vor a$biza cu std.pdnul mo$iii. Pentru toate rodurile ce
vor face, sal aib a da stpainului mo$ii zeuiald, afar numai
din grddinile ce au imprejur caselor lor, din care acelea nu
a a da nimic. Pentru grdii $i orz ce sd seamdn[d], au sa
dea din zece cldi una, numal sd aibd datorie lcuitori a crd
dijma aceia cu Insu$I carele lor la ariia stpinului dup[d obieel ; iar calnd, sail din lenevire, sail din nebgare de seamd, nu
vor urmd dupd cum s'au zis mai sus $i-$ va rdica bucatele

toate, atunci dumv. ispravnicilor, sd avet a face implinire


pentru fnul ce vor cosi, ori pe mo$iie ce $d.d, sail pe alta,
s dea dijma dupe condicd pentru porumbu, ail s dea de
pogon cdte patru banite de porumbu grdunte cu banita
za oc doaozecf $i doao. Pentru stupI s dea de toatd
matca cdte banI trei, iar pentru rof nu ail a da nimic. Pentru capre au sal dea de capral cdte doi bani, att vara cdt
si ian-m. De la stnile ce vor fi pe aast mo$ie, lar s ia
www.dacoromanica.ro

202

DOCUMENTE BRNCOYEANU

stpdnul mosii dup a$dzmntul. ce vor face, off brnzd sa


bani. Del[a] perdelele ce vor fi de oi cu fdtbiciunea pe mo$1e,
iar s."

ia stpul mosii a toat perdeaoa cdte un miel si

cdte

unu. Si ati a $didea acol delaI blagovestenii $i pn

t1

la Sfntu Gheorghie. Pentru rdmtor, rridcar e n'au a da


stpnului mo$1I, dar nici s-$ indrzneascd sd-s bage rdmd-

tori in pdurile cele poprite, ci intdi s tocmeasc cu stpnul mosii, $1 asa s-i bage ; iar care s v[a] indrzni fr
de tocmeald sl-I bage, aceia s phiteascd pret ce putea s ia
stlpdnul mosil del[a] alii. Niel unul din lcuitori nu are volnicie s vineze peste in helesteu stpnului mosii, iar, cdnd
va fi balt pe mosie, cu voe, s vineze, $i si dea zeiiald
din zece pesti unul.> Se trimite prin IIristea Bulucbasa.
79. 25 Februar 1799. Se expune Domnului c s'a cerut
de la archima idritul Meletie, egumenul de Mrgineni, de
cdtre Hangerh, o vie si o cas ce le-an avut la Tintea
pe mosiia mnstirel >, din averea fcut ...7apt a moartea luT
Dumitrache Turnavitul. I se oferd schimb, dar el refusd,
spuind c nu are voe de la printli de jos s facd schimbur.
Chemat la Bucurestl li spune Nicolae Brdncoveanu, ca MareLogoft, c porunc domneasc este ca s dea negre$it locul

vii $1 al cash' $i s priimeascd schimbu trei stnjdni de locu


din Curtea Gospod cea veche >. Domnul cere $i Breaza, oferind Rtestii, in Vla$ca. Egumenul arat cd acea mosie este
dat mndstirii chear de ctitoril ce ati zidit-o, $1 nu poate
nimeni sO o instreineze dela mndstirel. Somat peste zece

zile prin dum. Pahr. Stanub a da crtile de proprietate.


Acela$1. rdspuns. I-aO zis Pahr. curn ed. de acelea este
Domniia pliroforisit $1. c porunc este s iscdleasc zapisul
de schimbu i eh' Domniia va adeveri acel schimbu si de
printii Sma41. Si, Cuviosiia Sa tot nevrnd nici a face schimbu,

nicf a isedli, a dood zi au venit Ceausul de aprozi din poruncd $i, cerndu-i cdrtile mosli, ban zis cd este oprit de a
esi afard pn nu va svr$i schimbul ; p urm a mai venit
$i alt trirnis de la Dumnealui. Vel Log., zicndu-I aseminea,
$i Stauciul. De nevoe> iscrdeste. Mosia cedat avea peste
3.000 de stinjeni $i aducea venit mai mare de o mie de lei.

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA

203

Egimenul cere restitutie ; el va da Rtestif, ce se va scrie in


loc la averea mortulul : vde nu s va ardta ins si pentru
aceiia vre o Ora de aseminea silnicie ).
80.

25 Mart 1799. Anafor. Ruminif din Breaza arat

c ddeati acestea : a avut obiceiu a vinde vin si rachin


pe la casele lor,

si

da hay aet de butea de vin cate

t1

dof, iar pent ru rachiu nu da nimic, si pentru dijma filinuluf


cate ba i 30 de car, i din porumb de un pogon cdte t' i pol,
i pentru clacd de cas cte t' i pe an, iar din pometurf ce
a pe mosii i de stupf, de rrnAtorf, de capre, de or ni
odat n'arn dat nimic. Asijderea zic cd, avnd mori, drste
si pive fcute pe aceste mosli cu cheltuiala lor, li s'au luoat
havaet pe an de roata de moar cate t1 5, de drstal cte
tr 6 5i la pive cte t' 4. Si cu acest aszmnt, aflndu-se la
!cc de munte, abia putea s.-$ tie viiata. Iar, in anul trecut
cumprndu-se aceste mosif de ctre rdposatul Costandin.-Vodd
FIangeri, nu numai aceste obiceiurf toate, Ii s'an stricat,

oprindu-f ca vin si rachi s nu fie volnicf a vinde si supuindu-f ca s clacuiascd 12 zile pe an, si din pometurf s
dee ze.6inala, i de matca de stupf cte 4 parale pe an, i de
capr si de rmtorn cte to barn' pe an, si de la 20 de of
in sus primaivara cdte un miel, si cdte ti unul ; ci 1.an scos si
din stlp[]nirea acelor morf, pive si drste fr de voe, aruncndi-le barif p dnsele ispravnicul Iordache Cantacuzino.
Cer aszmntul ce 1-an avut dinceput. Arendasul invoc
condica Divanului uncle snt trecute drepttile stpnilor de
mosif ce au asupra lcuitorilor carii lcuesc pe mo$iile lor.
Se observ c acestea-s valabile u lzpsd de ohicei. - Dar
Domnul decide <s nu cumva s v impotrivitf la datoriile
mosii dip ornduial[a] si intocmirea ce air fcut rposatu
Down, pn s va hotr >.
S t. 3 t Iulie 1799. Atestat al lui Alexandru-Vod Moruzi
pentru mosif rmase de la Hangeri, cumprate de egumenul
Meletie din Mrginenf, prin Scrlat Cimpineanu, Vel Logofet
de Tara-de-jos.
82. 31 tulle 1799. Alexandru-Vodd Moruz ctre biv Vel Srdarul Nicola Diiamantu Saigiul. if confirm Breaza cu patru

www.dacoromanica.ro

'

204

DOCUMENTE BlUNCOVEANU

munti, pentru ed., din innalt porunc imprteasc vinzindu-

s la mezat toate acareturile rdposatului Domn Costandin


Hangeriu, ce chip: petrecaniia sa s'au fdcut zapt la miriia
imprteascd, cu mumbasr imprtesc, trimis intr'adins, pre
cum este stiut de obste . . ., s'au fcut mezatul intiiii la st-

rostie dup obicein in patruzeci de zile de rind, apoi in Divanul tdrii, innaintea tuturor dutnnealor boerilor hale si mazdlf, in cloud si in tref rindurf, si s'au instiintat toti de obste ;
in ceale du pd. urind s'ati strigat si fatd si in nainte Domnii Meale,

la adunarea deplin. 0 iea Grigorie Brincoveanul Vel Logo-

ft de obiceiuri, cu 25.100 taler, pentru Serdar ins


83. 19 Ian iar 1800. Stuparii luf Vel Logoat Brincoveanu la RomanatI arat cd It se ingreuie munca. Sdnt
ordndult asupra-ne dood mie si mai bine de mtei de stupi,
indoitd si intreit suind, dupd cum am avut intr'altI ani.
An cheltuieli mari, la ucisul sdipilor, cu vase : < butT, berbenit, hrdae, si cu dusql chirii la Bucurestf, ajungndu-ne
grea cheltulald, fiind sracf, neavdnd loof si care ca sa ducem cu cardle noastre . . . inteacastd vreme de lips si srdcie, in care ne aflm, ne mirdm ce s facem. lOspunsul
Datorie a voastr netdgduit
lui Nicolae Vel Logt.
este n ima de a face uleele toate, cte vor fi trebuinoase
pentru stuplI nostri, cum si toamna dup ucisul st Ipilor
:

datoriia voastr este s ne aduceti mierea si ceara


ale la Curtea noastr in Bucure;tf, iar berbenitile are s le
iardsf

fac Hristea Bulucbasa cu bani, si, la vremea vnzrif mieril,


are si-s ia banii acestor berbenite ; la buti si hrdaie N,of

nicf cum sd nu v amestecati, pentru a.' acestea odat sd


facu si snt de ajunsu pe multi aril (12 Maiu).
84. IS Ianuar i800. ( Nicolae Vel Logot. > (Brdncoveanu)
cere a fi hotdrnicit de Dinul Izvoranul. Se acordd. la 20.
Se lea si carte de blestem de la Mitropolit cdtre episcopul
de Arges, Iosif (29 Ianuar).
85 Hristea negottoriul cdtre Domn. Avea venitul
poduluf si a mosdi de la Ipotesti pa.' apa Oltuluf, cumpd-

ratd de la dutnnealuf Vel Logofat Brncoveanu ; si, cu rz-

vrtirile ce s'ati tmplat peste Olt, trecnd ostiri pe acolo,


www.dacoromanica.ro

205

MATERIALE DE 1STO1OL CULTURAL &

mi-an

mancat peste o sutd care fn si bueatele ce am avut

in multd vreme : trecdnd cu mati ostiff i oameni domnest i

zaherele domnest, n'am luat nici o platd d niediri, 51 toti


s'au obKmuit , $1 eel ce tree cu zaharelile lor cu miziluri la
ale lor trebuinte, numindu-le c snt trebi dornnest, nu
pldtesc nimic. Milostive Doamne, pod s tine cu cheltuial, att

la dregerea vaselor i la fur-1ff si plata la pod a]ri, care, in


loc de a Ind folosi co ccva, no numai bani ce am dat i
pierz cu tot, ci si de la mine mai cheltuesc, si m sting.

Acest fel d intmplare cu razvrtire a fost si

la

It

98,

cdnd, cunoscndu-mi-s drepttile, eram ajutat de pldtea $1


cei cu mizilurile de ale lor trebuinte, si zaherelile celelalte
deplin, si cele domnesti zaherele pldtea: de car tref parale, cu
platd cuviin6oasd.... Sa mi s dea un Arnut vrednic de la
ogeacurile Curti, cdruia sd.-I pldtese eti leafa ; carele s cerceteze p tot trecdtori, fiind afasta si trebuinCoas la nizam
si cei cu miziluri de ale lor trebuinte, cum $1 zaherelile d
neguttorie nil indatoreze a plti trecdtoarea; iar, pentru
zahereaoa Domneascai , ceia ce va fi mila Mdrii Tale, s ne
face ornduiald, ca s po tinea podul.
Resolutia e din 27 April 18or. Iovo ici-ciohodar, ce esti

orinduit la Ipotestf, ca de la cei ce trec in trebile lor, sau


si ci menzilurf pentru ale lor trebuinte, cum si de la cei ce
tree cu zaherele de neg[u ttorie, sati alte povori de alisyetis lor, s dai ajutorul ce-i cuviinos de a-s lua obinuitul
adet al trecdtorif, iar de la cei ce trec in trebi domnesti
saO de la [zalharele $1 alte trebuinte domnesti, supdrare s
nu li se fac.
86. 8 April 1802. Mihail Sutu, pentru cinstitul si creclinos boerul Domnii Mele Nicolae Brncoveanul Vel Ban,
carele, trgndu-s dn familie domneascd, si dn cele mai
vechi neamuri ale trdi, si dn copildrie crescut fiind cu credintd care prea-puternica $1 hrdnitoarea noastr imprtie, si
care Domni cu multd srguint si cdlduroasd rvn aflndu-s,
precum I-am cunoscut Domniia Mea in tref obldduiri ale noastre,

ce pnd acum ni s'ati hrdzit dd la dumnezeiasca bundtate


inteaastd pravoslavnicd tard, vrsndu multe osteneli si suwww.dacoromanica.ro

206

DOCUMENTE BRANCOVEANU

don pentru tar, att aid in patriia sa, ct si p vremea


cndo s afla petrecnd la imprteasca ordie in Rusuc,
pentru imprtesti slujbe, - toate acestea dovedite fiind si dn
insus vrednicul de inchina me imprtescu ferman ce-1 are
la mnd spre intrirea credinoaselor slujbe si sadacat, si
fiindu stiutu si Domnii Mele, - de aceia, spre oares-care usurare a greottif casiI, a trebuinoaselor cheltueli si datornlor
co care intmplrile vremilor 1-a insrcinat, poruncim prin

domneasca noastr aasta carte, casa dumisale sa fie d a


pururea cu totul nesupdrat d toate dornnestile djdii, da
oerit, d vdcdrit, cndu s va intmpla, d dujmrit, dd vuninici, si d ori-ce alte ddosibite drI, care dupa vremi, trebuint fiindu, s vor arunca p velitii boeff,
dumnealui si
d acelea s fie chi a p[u]r[ulrea slobodu si nesupratu. Si,

fiind-c att cei mai dnaintea noastra luminati frati Domnf, ct

.si noi in celelalte Domnilalenoastre,pentru pustiirea ce ad suferit


mosile si toat casa clumnealui p vremea cndu fail de nici o
dreptate s'au trirnis afar cln patrie, am harzit dumnealoi cu
domnestile noastre crti o suta de oameni scutiti pentru rdicarea si interneerea mosilor $1 case durnnealui. Confirma.
87.

24 Mart 1818. Hotrnicie pentru mosia Urzicuta a

lui Grigorascu Brancoveanu biv Vel Ban

88. 25 Februar 1819. Biv Vel Banul Gheorghie Brncoveanu cere o hotrnicie la Ipotesti si mosiile cele sese vecine. Se admite la 26 Februar 1819.
89. 19 April 1819. Ordin de hotrnicie de la < Gheorghii biv Vel Spat., caimacam Crdiovei pentru < clumn`
biv Vel Ban Grigore Brancoveanu la Romanati. Si pecetea
cu vulturul bicefal si coroana, avind literele . p. G. S. K. A1, si
data de 1819.
90. 9 Octombre 1819. Brancoveanu cdtre
Pentru
Si satu Raetu aii inceput
cloud sate ce cs'ail spart .
a-s ascunde bucatele $1 a-s face gltire de fugd, ne mai pu' Sint i alte acte pentru aceasta hotarnicie. Unul, din 26 Februar ISIS,
e de la ancolache Stq biv Vel Spataiu Cann. Craiovelp, cu pecetea . iii

C11,

KM. Kp

1817.

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CUMURALA

207

tnd a suferi incArcdtura de liude ce la toate ddjdiile le


face dumnealul Cdmin[alr Bibescu .. Te incredintdz c judetu s'ar fi spart de mult, dar i tine pdn acum pd l.

cuini (?) bucatele ce le smut rdvdrsate peste camp, cdcl acum

a inceput a culege porumbul si la vif ; iar, dupd ce-$ vor


strnge bucatele si le vor sibgurisii, cele mal multe din sat
vor s fugd si va s pdgubeascd dornneasca Vistierie multe
lude, pdn a aduce satele la loc, si noi stpdnil rnosiilor vom
s cercdm shntitoare pagubd, cdcf nu inconteneazd de cand
s'a fdicut ispravnic pnd acmu la toate ddjdiile a incdrca,
incdt la uncle sate au indoit ludele, i vorbeste cdtre tot cd
satele pa' iamb.* nu pot fugi, si la Ghen r i s implineste anu
isprvncii, si va s s ordndulasc alt ispravnic si, lipsind
din isprdvnicie ; nu va s tie de off ce s va intdrnpla. Pentru numele lui Dumneze, boieriule, ajutd-ne la acestea liude,
cdei ni sd pustiiesc mosiile, fiind-Lcd] omeane nu pot judeca
cele cu euviintd.
91. 6 Iulie 1820.

Joan Depalt[a], biv Vel Postelnicu,

Cairn. Cralovei, care Searlat Dulo Vel Medelnicer, pentru a


face o hotdrnicie lui dumnealul biv Vel Ban Grig[o]r[ie] Brdincov[ea]n [u] . Semnturd $i pecete cu coroand si Itv Tn KA% H.
1820.
92. l''t

Ianuar 1850. Hrisant arhimandrit Peneti din Andros dd un munte bisericil grecesti din Sibii. Fdcuse si un
( pension de feate in Braila.

www.dacoromanica.ro

VI.
DOCUMENTE RELATIVE MAI ALES LA BOTOANI
1 iMPREJURIMI,
DIN COLECTIA D-LUI AL. CALLIMACI-11.

66549. Vol. V.

14

www.dacoromanica.ro

I. [Slceava], 8 Mart 6995 (1487). Stefan Voevod, pe satu


Nimecnecii pe Bahlui, carele I nume$te apoi Vad [not
din secolul al XIX-lea]. Pergamentul e cu total splat ; abia

se cunoaste data de loc. Pecetea, mare, e perfect pstrat.


2. 6 April 6996 (1488). Stefan-Vodd pentru femeia Lual
Ecobescul i o nepoat, fata lur Lazor Procinescul, ce schimb

mo5ie la satul Grecii la Siret, supt trgal Siretiului, care sat


1-ati cumprat tatl lor Prodan de la al nostru Mitropolit Sucevei Teoctist, din dricul i diresul Mitropolitului, ce are de
la mosul nostru Alexandru-Vod[], iar Mitropolitul nostru
Teoctist a cumprat iara$ pre acei bani Mitropolii noastre
din Sui'av[a] de la dum. Rotin alt sat, anum e] Mihe$tii, la
Brvitl ; iar Domnie Me am dat Mrini, fetii lui Prodan, $1
ceelalte Mriri, fetil lui Lazor Prodan, pentru acel sat Grecii

o seli$te a noastr aproape de Nistru, anume Gromobitna,


rdmas noao ace seliste de la Vlci $1 de la gupdniasa
lui Olga, din dresul mosului nostru Alexandru Voevod ; $i
inc am mai dat pentru ace sliste Gromobitna 200 zloV
ttr$tb. Domnul d apoi Putnei, uncle este igurnen rugtoriul nostru arhimandrit chir popa Paisie
pe la 1750.

Traducere de

3. 5 Iulie 70
non,i,opa 11 M$11111

- (I -). Stefan-Vod arat c mapiiiKa Aotita

$1 Mu$a

F;81-1E}K WI' Arlirk" PCILL1110 CTF*Ali" KOFIWAi Satul

1111K

d mo$ia sa pe care WTRK Fro sonAtvp Am1-

; se dd lui Andrusco pentru 140 zloi


ttdresti Divanul : Isac, Petru Vornic, Negril, Vasco, Gr...,
Talaba pirclabi de Hotin, Coste $i Condre pirclabi de Neamt,
Petru $i Toader pircdlabi de Roman, Arbore Portar de Suceava,
e Socii, FIA MO, Is

Hrana Sptar, Eremia Vist., Sarpe Post., Sacuian Cea$nic,


Strcea Stol., . telo . . Pecete pstratd.
.

4. 14 Mart 7040 (1532). Stefan-Vod (sic) cdtre Costi prclab

www.dacoromanica.ro

212

DOCUMENTE RELATFVE LA BOTOSANI

pcurarul, feorif MaricdI, fetil luI Mihail Peritschii, sora luI Costin $i a luI Toader $i a Isai, care ail slujit noao cu dreptate si cu credint, :
li dd satul zPerischi, anume Todere$tI, unde a fost
casa unchiului lor, $i alte sate pe acolo. MarturI : fiul Bogdan $i boieril. (S'ati tlmcit de Euloghie dascal, It 7270,
August 21 d.
Sorocii $i frati-sda Tedor

$i

d-urja

5. Iag, 24 Mart 7042 ([536). Petru-Vod, pentru satele JolTofileanY $1 GreaanI, luat de la Luca Arburea
Portar de Suceava pentru vicle$ug supt Stefan-Vodd. Marturf :
fiul Bogdan, Huru Vornic, Totrusan, Scripca, Vlad, Toader
pircdlabl de Hotin, Danul, Liu pircdlabf de Neamt, Zbiiarre
cd$anI,

p Crcun pirclabI de Roman, Mihul Portar de Suceava,


Drapan Sptar, Glavan Vistier, Albota Postelnic, Popscul
Ceasnic, Colun Stolnic, Draxin Comis. Ion Flocescul scrie.
Pergament.
6. Ia$T, IO Iunie 7054 (1546). Petru-Vod. Pentru vinzarea
satelor Umbrdre$ti $i Dumestf. Mentionatl : Danciul, Musat.
Marturf: fili Ilia$, Stefan, Constantin; Efrirn Huru, Borcea Vor.,
Petra CrncovicI, Sturdzea si Coste (?), pirclabT de Hotin,
Danciul Huru i Miron, pirclabI de Neamt, Sandru $i Teampe,

pirclabl de Roman, Petre Vartic Portar de Suceava, Jiuriia


Sptar, ...,

Hrbor Postelnic,

. aza, Pdtrasco

Ceasnic,

Neagul Stolnic, Plaxe Comis. Pergament. Pecete ruptd.


7. C. 1580. Zde zapis caco cupitpil Malco vatavol parte
de ocin[a] a Nenuloi ot Selele, ce si va veni. Apoi in slavone$te. Marturi : Micol ot Sele$ti i Ion Borduhosul i Stanul Tiistreanu, Ion Michi ot tam, i Lazor ot Malcoceard, i
Drago$ tam, i Dumitru ot tam. Pecete mic rotund, de o
ceard brun.
8. 3 Iunie . Ieremia Moghil d luf Nicoard DoniC biv$ii
prclab mo$ia ce o cumprase in Pitusca de la un Gavril,
ce avea uric de la Iliias Voevod. Stroi Vel Logft. u. iscal.,
Bseanul pis. Jos: Aasta am gsit la Vasile Preda ot
Lihnesti i arn luat acu dup prad, in Domnie Mrii Sale
Theodor Voevoda.

9. Iasi, 7100 (1592) (sic). Ieremia-Vod pentru PlopenI,

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL

213

CretegI, SprietI, Rd.cegf cu episcopia de Hug (?). Boierl : fiul


Constantin, Ureache Vornic de Tara-de-jos, Crstea Vornic
de Tara-de-sus, Gheorghie pIrcdlab de Hotin, Gheorghe $i Iona$co pircdlabf de Neamt, . .. $i Nlpan, pircdlabI de Roman,
Ord$ Hatman, Brdnovschi, Veaveriti Sptar, Ursu Medelnicer,
Cdrdiman Ceasnic, Simion Stroicl Vist., Gligorie Stol., Vorontar
Comis. Scrie Eremia Bseanul. Semneazd Stroici. Pergament.

Io. Pavdl Albotd biv Jit. aratd e a vindut partea-I din


StncestI de la Bogdan cpitanul pentru ioo de Id bdtuti, $i de la altif, luI Dumitra$co ce au fostu Vistearnic.
MarturI Gavrilie $i cu tot sdborul de la mndstirea Domnel.

Scrie cu mina sa. Pecetea lu $i a mndstiril. t 4p-ii).: iyo6p.s.voq py.ttribv rg.60sq.

il. Pavl 6ocdrlan $i Darie sin MoiseI, nepotil lui Frtiman ce-iI fostu Pdharnic, arat cd vind partea lor din Pluscent, cumpdratf de Frdtiman de la nepota luI Dumitru
Ivanaco, din sat din Ploceni, Stolniculta Sturdzif pentru
6o de lei%

12. Procup Negra nameasnic i Anton voiut i 12 prgaff


ot trg Br[d]lad aratd cd cnighind Macsin i Nicoard Spdt.
i Movila ot oican fac vinzare in Ghermne$tI pentru
taleri. Pun $i pecetea ora$uluI : cea cunoscutd, cu eel' trel
pegI, $i alta cu Sf. Gheorghe, frumoasd. Pomenit Ieremia
Movild. Slavon.
13. Gavril si soru-mea Tudora, fiseori ad:lance de PlosceanI

(Soroca), vind ocind In acest sat dumisale luI Ilie Sturdzea


Vel Stolnic, pentru 40 de lei bdtutl. Marturi : e Leca biv prclab $i Simion Rdulet $1 ocrlan biv cdpitan $i Vas[i]lie
6ohoranul si Irimincea Rdulet $i Toader a Drgr.
14.

Nepotii GrigAI cehif bdtrn de Stdncegi ig datl

ocina Vorniculul Pavdk pentru etaleff bdtutl. Marturf :


Vasilie Cdpitanul si Paraschiva de Iapote$tI $i Ptrascan i
Dumitra$co $i Gheorghit de Cdtdmdresti.
15. Iag, 23 Mart 7110 (1602). Ieremia-Vodd pentru Iona$co snd Petria, vnuc Vdselina, ce-g vinde ocina din Stn-

cestI la Toader Aprod pentru 40 talerf. Pecete de ceard


roge, ruptd.

www.dacoromanica.ro

214

DOCUMENTE RELATNE LA BO OSANI

16. Iasi, 26 Novembre 7111 (1602). Ieremia-Vodd arat


c Ionasco fiul Petra, nepotul de fia al Veselinef, $i Odochiia,

fata Grichezei, nepoata de flied a aceleiag, vind in Stncestf lui Toader Aprod. Marturi: Lupul Stroi, Mare-Logofdt. Scrie Nicoard. Pergament. Pecete atirnatd, rupt. Traducere din 1801.
17. Ia$I, 15 April 7115 (1607). Simion Moghild aratd c
(Sava si frate-sti Stefan, si Dond$ si Anton fill Leani, nepotif Mrichi, an vindut ocina lor pentru slujbd de la IA:trinul Stefan Voevod lui Toader Apr od. Confirm. Stroi
Vel Logft. u. iscal. Bdseanul pis. Pecete mic, rotunda'
pe hirtie, cu bourul. Slavon. Si traducere din 1801.
18. 8 Septembre 7117 (1608). Constantin Movil arat

c Iona$co Potlog diiac a adus o mrturie de hotrnicie


de la Pdtrasco Mare-Vornic de Tara-de-sus, supt (rposatul
pdrinte al Domniel Mele leremia Voevoci, pentru mosia ce
o avea de la unchiul sti Miron Oasea la satul Stncesti
nort, 6SKOKIIH1r, in tinutul Hrlului, luat pe 500 de talerf de

argint nc in zilele luf Aron-Vocl, cdnd a avut nevoe


si ati fost in temnitd. (Kb. MIN ApOtIA KOEKO(, KkAA Wli HALM
HEKOMO n EH" Kb. TEM11144). Confirm. Semneazd Stroici Lo-

gofd.t. Pecete micd pe hirtie, rotund, cu bourul, avind steaua


intre coarne, $1, de o parte si de alta, soarele si luna. Slavon.
in colt : Nebojatco. Pe V, contemporan : ej- Ispisoc pre
partea Avrmii ce i-am dat in Stancesti.
19. Iasi', 4 Ianuar 7117 (1609). Constantin Moghild aratd.
cd: Pdntelel Haru01, fiul luf Petru, nepotul de fiti al luT
Buzdugan, i-a declarat c $i-a vindut ocina din Stncesti
luf Toader Aprodu, pentru optzeci de taleri de argint.
Stroid Vel Logorat iscal. Slavon. Traducere din 1801.
20. IasY, 15 Main 7117 (1609). Constantin Moghil arat
e a venit (Toader Bun4a cu un zapis, de la Toma ureadnic
ot Botd$anT si de la Joan $oltuz si de la prgaril lui de aColo
si de la Mosul $i de la Stefan si de la Condrea $i de la
Hanco Arman i de la Chirild Arman si de la Hrinco diiac
$1 de la Necula Vlah, c innaintea lor Luca fiul lui Gavril

din Epureani si cu sop luf Anisiia, fata lui Ion Setrar, a


www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISPORIE CULTURAL.

215

vindut partea lui din Stincesti" liff Toader Bunita diiac


pentru 500 talerf. Confirm si el. Stroici Vel Log[o]fet u.
Pecete mic, rotunda', pe hirtie, cu bourul. Slavon. Traducere

din 18w.
21. Iasi', 4 Februar 7118 ( t6ro). c Mihail Trifan Cliucear si
Bout Visternic si Vasilie Prdjescul Dvornic si Dragot Dvornic glotnii si Bran Comis si Gligorie Vel Satrar si Ionascu
biv Sptar $1 Andronic, diiac ot Merest , arat ea' niste oameni din Crciuneth aii vindut partea lor laI Nicoar Prdjescul Vel Vistier pentru 50 de tale/4. Si traducere din i8o I.
<Lupul Dragot Vornic am scris, >
22. Suceava, 6 Iulie 7123 (1615). Stefan-Vod dd ha <Grama
Usear > satul Ilisestii, ce a fost al lui Stoian biv Usear, si
aii peritii in vicienie, in vreme cnd el, impreun si cu altf
pribegI $1 cu Domnul lor, cu Costandin Voevod, s'ail fost
rdicatii cu multime de Les si de Czacf, si ail venit asupra
noastr si asupra trii Domnii Mele, cu foc $1 cu sabie, $1
mare rdzboiii aii fcutil cu Domniia M pe apa _Mid ; pre
cariI milostivul Dumnezeii pre tot i-aii datu supt sabie Domnih
Mele, unde si oasele lor On in zioa de astz de fat zac,
spre vecinica mrturie. Semneazd Domnul, cu ros. Pecetea
mic rupt. in colt ; Ionasco. Traducere din 1801, pe care
am reprodus-o.
23. 2 August 7124 (1616). Radu-Vodd d lui Cernat biv
Logft. si Vasili biv Staroste, gineriT rpoosatuluI Crstif
Vornicu, si Schwa, fata CrstiI Vornicu, 'gupdneasa Dabijh
Vomic, satele lui: Crstea de bastin si de cumprtur,
vii, tiganI. <Gheorghe Vel Logft. S'ah tlmcit de Gheorghie
Euloghi dascal; 1782 Noem. IS.>
24. Alexandru Ilias. Pentru satul Bldceni dat lui Scherlet
ot ZorileanI si sotief Mria. Pomenite cererile Vizirului si
Hanulth. Divanul : Ionasco Cujbi Vor., ... Conde si Tudori
pirclabi de Hotin, Manoli pirclab de Suceava .. , Prjescul
pirclab de Roman, Dumitrasco Soldan Sptar (?), Petrachi
Celebi Ceasnic, - Stolnic, Condil Comis. Ionasco scrie. Percrament.
Slavon. Semntura DomnuluT.
t,
25. 6 Mart 7131 (1623). Stefan-Vod luI Drgan Vel Ar-

www.dacoromanica.ro

216

DOCUMENTE RELATIVE LA BOTOANf

mas, pentru Britcani, in Tinutul Chigheciulta, ce avea de la


bdtrnul Ptru-Vod si de la Stefan-Vod $1 de la Alexandru-Vod. Care acel sat a fost prdp[d]dit cu asuprial[]
de cdtre Urech[e] Vornic, I cu mult[d] cheltuial[] a scos
de la dnsul, -ati fcut ace cheltuial[d] 250 ug. de aur ; car e] si
ispisocel[e] ce seriO ma! sus el singur de la robie pdg[d]nilor
le-ad scos. Pomenit Toder Rdspop. - Ispisoc dd rmas pe
Gligorias Urech[e] pentru satul BritcanT si NegrilestI si Balta,
Ge anel[e] i Smldoole (!), de la Miron Barnoschi-Vod[d],

din vletul 7136, Mart ir. Scriind cum an npdstuit de fata


innaintea Divanuluf Gligor[e] Urech[e] pe Gabr Cdpitan si
pe fior lul, Drgan Armas, $1 pre rdidzesiT lor, dzcnd e
a it fost cumprdtur[d] ttne-sdii luf Ureche Vornic intr'acest[e]

slst[e], $i in balta Genel[e], de la Nistor Cdrnescul (sic) si


de la Necula Galbdriul si de la Cozmita Grecul si de la
Alecsa Bdta ; iar sluga noastr Gabr si up[]neasa Jul $i cu
rdzesiI lor s'aiA lepdat cum n'aii vndut nicI dumn. ceI
oarneni ce scri maI sus, ce le-a fost cu asupral[d] de cdtrd
Urech[e] Vor. Drept aceia Domnia Me am gudecat dup[]
legea trii s. gu4e] Gabr cu 24 lud[e] cum n'ail vndut
aceT oamenT ce scri mal sus Die la cOmp, nicT la baltd ; $i a
gurat 24 oamenT in episcopie in Hits, precum sint scris
anume ; si slag indreptat si s'aii pus si herie in Vist. gd. Iar
Gligor[e] Urech[e] a rdmas din toat[] kudecat[d] ; pentru

acei, de acmu nimic (?) s s mai aib a asupri pe Gabr


si pe fior luT, Drgan, si pe rdzd$II lor, nici cu o dovadd, $i
nicI oddoard in vecf, peste aast scrisa nostrd. Traducere.
26. 12 April 7131 (1623). Stefan-Vod ctre Ghenghi Iona$cu,

Vel Logofdt, ce a servit si pe altI DomnI i ti d satul Mr*gucanii, intrit $i de Alexandru Ilias, care acel sat ail fostu
dreptu domnescu suptu ascultare cu ocolul tdrgulul BrladuluT, $i
cumprat pre dnsul de la Artxandru Ilie$u
Voevod drept ses[e] caT bunI si drept trii sute de galbini,
caril ace! ban! $i aceI ca s'a dat in treba triT, unde am
avut nevoe si greutate. Si alte cumprturI: de la Troposi de la Zaharie ginerile Sdsooia,
teiii ginerile BarbuluT
etc. Traducere de pe la 1750.
.

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL

217

27. Ias, 20 April 7134 (1626). Miron Barnovschi Moghild

pentru Toader Pdh. ot Stdincesti, dindu-I locul incdlcat


odinioard de satele Rusii si Popovotii. Dumitrasco
Stefan Vel Logoft. u. Strati lat. Pecete de ceard rosie,
ruptd, Slavon. Si traducere din 1801.
28. U Hdr ld., 23 Octombre 7139 (1630). Moise Movild,
pentru Toader Aprod ot Stncesti, in judecatd cu RusiT si
Popout'll relativ la un loc in hotarul Stncestilor. Se decide
pentru el, dupd cercetare de cdtre Cotrl pdhdrnicel ot
Epotesti i Dumitrasco Pitdrel ot tam i Ionasco Pdhdrnicel

ot Orseani. Slavon. Pecete mare ... a lui Istratie Dabija


[lipitd, fireste, ulterior]. Semndtura Domnului. Mnjea. Slavon.

29. Iasi, 17 Iunie 7139 (1631). Moise Movild.. Ati avut


dzi de fattal innaintea Domnii Meale boiarinul nostru Apostol
ce au fost Postelnic, cu Ma[ca]rie Hotnogul si cu Dumitru
Otel pentru o balt din sat din Cotesti . .. Ce ail luat ho-

tarni pre Chicos ce ati fost Comis si pre Focea Uricariul,


si le-a fost dzua la Dumineca Mare. Apol cer esd mute
dzua dupd Sntd-Mdrie inteo s'aptdmnd. Admis. Ghianghea

Vel Logoat, u. iscal. Sdrbul. Pecete cu chinovar.


30. to lulie 7139 (1631). Moise Movild, pentru Mndstirea
Doamne, < lngd trgul Botosani, care ace mndstire esti
mitocu Sfntului Munte, la Mndstire Rusi, cdreia-f intdreste
satul CostestY, care acestu sat ati fost din vechi drept a
nostru domnesc, supus card. frgul Botosenilor. Traducere
din sec. al XVIII-lea.
31. Iasi', 4 Iulie 7140 (1632). Alexandru Ilias Voevod, cdtre
cSalomila cneaghinea Voruntarii bdiv Cornis si fill, pentru
un zapis al lul Savin Prdjescul biv Hatman, fiul luT Ton Prdjescul, si nepotif luit de flii : Lupul, Ionasco, fill luf Nicoard.'
Prdjescul biv Vistiernic, si Sofroniia si. Grozava, fetele Marig
si Dumitru Buhus Logofdt $1 Safta, fin' Nastasid, si Gheorghe si
Ion si Mdriica, fill lui Stefan Dvornic, si Mariica $1 Todosiia,

Erini, Stefan Boul si Manila, si Paraschiva si Safta, fiii


Agafiel, cari, toti., si-a imprtit satele : PrisdcanI, ce era
zdlog pentru wo de uglif la Necoard biv Vistier, etc. Moare
fratele lor Arpintie biv Postelnic, fr copii, rsindu-li jumdfill

www.dacoromanica.ro

1318

D)CUMENTE RELATIVE LA BOTOANt

tate din Voruntre$tf, in tinutul RomanuluT. Confirm $i el.


Si traducere din 1823. Semneazal Ghianghea Vel LogoPat ). Crstea Damiian. Pecete pe hirtie.
32. Ia$T, i 1 Main 7142 (1634). Vasile-Voci intaire$te lui
Crstea Chiosea Brileanul satul Ru$if, ling tirgul Bot$eanT.
Semneazal Domnul. Pecete pe hirtie. in colt : <Mfinjea.
33. Ia$T, 24 Mart 7143 (1635). Vasile-Vod pentru Toader

Aprod, ce are Stnce$tif, luatf in parte de la <Pantele Harutul $i fratele luf, Iona$co, fii Petrel', nepotif de fif af luf
Buzdugan. Patra$co Ba$ot[' Vel Logft. Pecete de ceard
rupt. Slavon.
34. Ia$T, 25 Iulie 7143 (1635). Lupul Prajescul Clucear, i
Lupul si Dumitra$co, fi6oriT Ghiangheal, ce au fost Logoft, si Ion
ii;o1pan, nepotul Ghlangheaf >, se inteleg pentru partea de

Siretel $i Stolniceani $i Bule$tT, ce ati de la tan', $i o falce


de vie de la Ia$T, tot de la el, <pentru s. pltimcu acet bani
ne$te zalloge ce au fost pus zalog printele nostru Ghianghea
Logofdtul la un negutitor dreptti 190 ug , $i camta s'aii
fcut too ug. deusebit ; $1 aceale zaloage all fost a luf Ion
ijolpan, date la printele nostru ce mal sus scrie, s i le tie ;
dupd cea s'au svr$it tatdi lui Ion olpan, iar dumnealuT parintele nostru Ghianghea de mare nevoe el le-n pus zlog.
NumaI Lupu Clucerul vrea s le iea rnosiile pentru ace$ti
bani. Semneazd $i Ion olpan. <Clue va avea si putearea,
se adauge, cdintru fratif no$tri, s n'aib a intorce aceaste
sate .

35. Ia$T, 28 Novembre 7146 (1638). Vasile-Vod d luf


Bosuioc cpt. si gupneasdf sali Antimief, fete! a luT Mn-

du, nepoata lui Butnarti, mo$ia lor la Sake $i jumdtate


din SolotfenT, in Tinutul Lpu$nei, din uric ci-1 a - de la
vechiul Alicsandru Voevodti . Gavril Vel Logft. - Traclus
in 1800 de polcovnicul Pavl Detit ot Mitropolii.
36. Iasi, 7 Iunie 7147 (1639). Vasile-Vodd d. Cristel
Brileanul. mosia Rusilor de la Btd$eani >, hottirit d de
VasilieBanul, Medelnicearul cel Mare, $i cu Todera$co Soldan,

Vornicul de Bot$ean[f], $i cu oameni bunf, slugl domnesti,


$i cu trgovet de Botd$eani, anume Toader Bunita din Stn-

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISrORIE CULTURAL),

219

cestf si Dumitrasco din Epotestf, si Gligorie soltuzul den


Botdsean[i], si Dumitru ce art fost soltuz, si GhiorghitLd de
acolo si Pavdl, si popa Ionasco de la 'beseatica Domnii

MealLe], de la Carte din Botoseani. Gavril Mitras (?) Vel Logordit Pecete pe hirtie,
(0 37 Adecrt e Nacul Simionel parcdlabul di tdnutul Sui3avel si Stefan Murguletu si Toader Dohatchi si Nicorit[d]
Brah[d] si Alexa soltuzul di trgul Sirdtuluf cu af sdf 12
pargarf si cu omini bunf di acolea mrturisesc ea' Todosia upriesa luf Toader Tautul di Balilestf si Ionasco ginirele ef si
Ghiorghie Machidon de Rudestd si popa Vlasie de Bdhlestf
$i popa Onufref de Grdmestf, a
ardtat c la moarte Toader
<a dat lut Pdtrdscan cuconul Tutului Logofatuluf, cdcf aft
fost nipot di vr primare si lau invdtat carte si l-ail luat
hif di suflet, o parte din mosie, cum si mndzul, ca
comnde. Se pune pecetea tdrguluf >. U trg Sireat, ms.
Iul. 1, vl 715i. Pecetea cuprinde un sfint si inscriptia : Stif
Ion . ...
Adaus : Eil Toadir soltuz, h7;orul luf Pdtrdscan, am dat
dumisal[e] Spat. Priladi parte din Bdlilesti. Semneazd. :
Toder Tutul.
38. 17 Mart 7152 (1644). Chirica si Pricurar feorif luf
Petriman de Srdtean[f] si Cretul ot tam, avind pird cu Tofana Costchioae si cu fe'Corif ef pentru Tiganf, h vind ef
si fiilor : Antiohie si luT Gavril si surorif lor Todosief, pentru 20 de clef bAtuti . si o iapd bund. Marturf : (Boul de
Brlad, slug rt] domneascd, si Costarttin Bujoranul. Vine apol
si Ionitd Bantds. Tref pecetf.
39. Suceava,
Iulie 7153 (1645). Vasile-Vodd la tot slujitorif cdtf yeti imbla cu toate slujbele Domuiei Meale la Tinutul Suceavef, pentru rdndul cestor Rusf anume Ioancea
si fiCorul luf Larion si Crdain si Shnion si Andrei si Gligorie si Gavrilcea i frate-sd Vasilie, carii a esit acmu din
tara lesascd si s'ad asdclzat la seliste la C1inet, ce iaste a
boiarenului nostru, a Tutuluf Spdtariel >, s-f crute de dajde

si de zlotf si de lei si de talerI si de ortf si de alte dabile


de toate, cdte snt pre alti misei in tam Domniel Meal e]).
www.dacoromanica.ro

220

DOCUMENTE RELATIVE LA BOTOANi

Tot asa si altil carii vor vini, pnd s vor implea vreamea ai lor. S tie, cvoi parcd.labl i globnicI si oldcari si
podvodarI si desugubinarI de acel Tdnut. Semneazd Domnul.
Pecete mic rosie, ruptd..
40 Iasi', 29 Mart 7157 (1649). Adecd. e Bogdan Cdpitanul si cu femeaia mea Erina fata Avraimiel, hiiastra lui

Toader Bunitei, arat cd ad vndut luf Pavl dvornicul de


glow [5.] o ptrime din Stncesti pentru ioo de lel bdtut.
Marturi : Solomon Vistearnicul si (3ogolea Clucear si Neaniul dvornicul de gloat[d] i Bd[r]san Dvornic i Tdban
Dvornic i Popdscu Dvornic i Nacul Brut i Costantin nepotul luI Macri.
41. Iasi, 28 August 7164 (i 656). Gheorghe Stefan lul
Costachie Motoc Vel Sulgiar vnuc Coste Bdciuc Dvornic,
pentru mosia din Crdni de la Ieremia si Radu-Vodd, si altele ale luf Bdciuc, si Tigarff si vie la Cotnari, pe dealul Sdrata. Se pomenesc satele Gvodzeani $1 BdbulestI, ce a fost
partea CatrineI Vistiernicesel lu Iordachie si nepotului de
fill al lui Coste, Toderasco Postelnic. Ionasco Rusul Vel
Logofatu. Dumitrasco. Pecete pe hirtie. Slavon.
42. Iasi, 20 Septembre 7165 (1656). Gheorghe Stefan cdtre Pavl -ad lostu Mare-Jitniciar, c i s'a plins asti
giupdniaas sdraci anume Ghilisteana pre neste rdzias a ei
den sat din Rusi, dzalcdndu innaintia Domnii Mial[e] c s'ad
inprOit cu ocina e-ad avut acolia la Rusl si cu oamenif ;
deci el' nu jail inprtt cu dreptul, ce i au dat vecira card
ad fostu fagill, s I strngd ia, si el' a luat card sdntu de
fati. Sd cerceteze. Pecete cu chinovar.
43. ND Mart 7169 (1661). Ion ginerele luI Toader Bunitef
den Stancesti d lui Dumitrasco Vistearnicultd, pdrti din

sat, pentru cdcl dumnealuI ne-ad folosit de multe nevoi


carele sntu pre altI oamenl in tara Mdriei Sale lui Vodd. ;
ded petr'aceaia no ne-am bucurat ca s ne sprejenimu pre
lng dumnealuf si s oblduim in tarp] pre lngd dumnealta, iar ocina s fie a dumisale,. Marturi : Gavrilas
Prdescul si Toader Armasul i Cdzacul Zbiiarea i Ptrdscan
de Ordseani i Vasilie Groseaifl, soltuzul de Botdseani, $1

www.dacoromanica.ro

'-'

tell

./,' 1 ' $(,a; 1 i

'Jr '1 i

Ii a 'if " es rIi


4". frt.

71'7 I -4in/710.4,4
,

,....7

fi riti-77";"-77..;-(
,
.4) r d

.;

tfo-te'

A') All I

7-4

- etKi 1L a 4/ 1111)",-rz f itit6ffer7

dz

(...2.4,_

f 41.,;,
lepx,(1,;-f

iefe
i

1"-

j ti

.4.

.1

:67

"&177/3.r/114"4
L.A._
,e1

f4..lf`egf

.........,,7 d

'

trossii4

4 e elo trier- ,z(i

/7, 7:: i
ri

'VI

%O.. r77?St
1-41...

1;

-,'

'-

9 L',,,,,l/naa71

V.1.

-z../frn
ot"..11,

-( rp-ffy

4y
'71
:156

www.dacoromanica.ro

La n 45.

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL:1

221

Adam si Cornea si Ghiorghit[] a lui Pavl si Vasilie a lul


Onit si popa Ionasco de la Curtea cea Domneasc si popa
Mirut si multi oameni bunf ; si pre mai mare mrturie am
pus si peceatea orasultfb : punul si Peceatea trgu Bots..
Patru peceti. E popa Mirdut am scris.
44. oU trgu Bot., 20 Mart 7169 (1661). Eu Braescul scrie cum cal mi-ian fost mie luat Ion fiorul lui
Andronic patrudzeci de galbeni, si am dat i un cal unuf
Arman de Bot[o]seni pentru dnsul, crInd a prebegit el in

Tara Lesasc. h iea partea din Stncest. Apol o vinde


lui Dumitrasco Visterniculuf. Marturf : Ionasco Balsi pi
Toader slug[a] dumisal[e] lui Statii Jicniceriul> . Bals semneaz.
$i ling Gligorie Roschip .

45. 20 Mart 7169 (1661). En Istrtulat fiorul lui Toader


Tilincf, nepotul lui Toader Bunitei, pi cu soru-mea A nnita >

aratrt c a vindut a patra parte din Stncestf (dui Durnitrasco Vistearnicului cu 6o < lei bauti >. Marturi : Vasilie
Udrea de Orrt$ean[f] si frate-sn Adam, si Irimiica feorul lui
Durnitrasco de Epotesti si Ghiorghit Tupin 5.1 de Oncani
si Istratie sluga dumisale lul Andronic Stolnicul, si negotul

ne-an fost in casa Savei a Danuluf, si an fost si Paraschiva


de Epotesti si Pardscan de Orseani si multi oament buni,
si au fast Vasilie soltuzul de Botsean si Ghiorghip a luf
Pavl i Adam si Cornea, si multi oameni buni. Semnturi.
Pecete cu punul si Peceatea tiilgu BotAs.. i zapisul
au scris papa Mirut de Botseanl.
46. 25 Main 7169 (1661). Sion ginerele lui Toader Bunitei d lui Dumitrasco Vistearnicul patru vecini din
StancestI, dintre care until Severin,>, altul Vrdzar : vaidznd en c n'am nici o puterea de-a-1 thlearea, ce s tan
alii cu dnsii. Marturi popa Ionasco de la Curtea a
Domneasc de la Botseani, si popa Mirut, si Gligorie soltuzul de Botseatif si Ghiorghit[d] a lui Pavl si Ionasco a
soltuzului si Adam si Cornea si Vicol i alti trgovetl si
multi oameni bunf ; si spre mai mare mrturie am pus si peceatea orasului : cea cu prtunul. Semneaz : Ion zet Bunita >
si cenaltf.

www.dacoromanica.ro

222

DOCUMENTE RELATIVE LA ROT AN

47. Frd datd. Strtulat fiii;orul luI Toader Tilincdr aratd,

si am rmas la lipsi
mare intr.' acestu an ce s tmpla fomete in tar[] pre tot
cre$tin[l], neavndi de ce ne apuca s ne scoatem sufletele
dintr.a.(l'ast fomete > vinde ocina-I din StncestI luf Dumitrasco ce a fostu Vistearnic, pentru 60 de lef : (,si am luat
<cum in'ati agunsu nevoe $i srcie,

dai cai $i dzece le bani. MarturI egumenul de la Mndsttrea


Doamnei, soltuzul nenumit, popa domnesc $i popa. Mirdutul.
Pecetea tirguluf $i una cu un sfint, a Mnstirif DoamneI.
48. II Iunie 7170 (1662). Sava fi6orul luI Nicoar[d] de
Ctmrest aratd cd am fcut pagubd de dol. INA luf Va-

silie Harhaz, si. boil s'au pretluit derept treklzeci de leb :

d partea sa din sat, ca s-m pltescu capul. Marturf :


Pard$can de OrseanI, $i David nemeasnicul cel armenescu
de Botd$eanI, $i Gligorasco $i Sirnion si Ion, fie" orif capitanuluT de Costine$t, $i Ghiorghit a luI Pavl de Botd$eanT,
si Vasilie $oltuzul de Botseani, si Ivan soltuzul cu 12 pargarI, $i
mul oamera bunf ; $i Sava a Danulul den Ttra$I; $i zapisul
a scris popa Mirdut de Botseanl >, puindu-se $i ( peceatea
orasuluf Botdseanilor. ( i dzua ati pus p.n la Simpietru.)

49. Ia$I, 3 Februar 7175 (1667). Bias Alexandru Voevod


d. lui Aaghelachie fiorul CrsteI Chiusef Brdileanul ocina
ce a luat la RusiT, emaf sus de Botseanf, care sat au fostu
mai de de mult dreptu domnescu ascultndu card ocolul trdgului Botisanilor, ; hied de la printele luf Crstea Chiusea
Brdileanul de la rposat pdrintele Domnii Meale AlexaandruVodd, pentru a luI dreapti slujbd $i cu credinti ce aati fostu

slujit in laturf streine, $i dup aceaia ati fost datu el $i 250


talerf de argintu la greutatea DomnieI, de s'ati dat in triaba
trif. Pecete cu chinovar. Semneazd Domnul si Dumitru
Lecaal,.

50. liotin, 14 August 7181 (1673). Stefan Petru-Vod d lui


Andronic Cerchiazul -ati fostu Arma$-Mare, mai denainte
vreame, altor Domra $i trdI slujindu cu dreptate, $i la
Poarti, paind. acmu $i DomnieI Meale, ded Domniia Mia,
vddzindu mila noastrd, miluitu-l-am intr'a noastrd t[a]rd a Mol-

dove' cu un sat anume Pdpdutif, in Tinutul HairluluI, care


www.dacoromanica.ro

MATEMALE DE ISTORIE MILTURALI

223

sat aa fostu dreptu domnescu de ocolul tdrgulur Botdsanilor :


satul intreg, cu vecini si cu tot venitul. il d si e gupdniasal dumisale Axanel si sdmintief lor. Semndtur si pe
cete mica, octogonald, cu chinovar. in colt : Ettimie.
51. 1673. eGligoras Mustiati iea in datorie ebanf 120
lef bauti de la dumnealuf Aupdnul Ivan nemesnicul de
la trgul Sireatiului si de la frate-sda Iolba, puind zdlog
partea din Rgdsuti. pe Siret. Soroc c lzua Sfntuluf Ilie prorocul. One va ataca zdlogul, s rdmdia vinovat de gloabd
la Domnie cu 20 lig. Si eii Ionasco Brah chizes, si de barn-,

si pentru Gligoras Mustiatd. Dat in anul 7181 go dup[d]


Adormire Precistef . Marturf : Toder Gricenco. Gherman, Apostol, Neculaf Turcul, Stefan Soltuz. Armeneste : Nicol. Min-

und, Chircor Hangur, Agopsia Colotil. - Copie de pe la


1740-50.

52. d'is u Slimnic, 24 Februar 7185 (1677). gai Stefan


fieor lui Simion Bugl ot Cdtdmrestf, dd zapis, a precum
c ea cdzuhl la mare lips $i srdcie, ed.' md. prddar,d.] Lesif
si Ttari si m rdnir[d] in cteva locurf, si eram un om de
perir[e] ; deci, avndu ea un nepotu de sor[d], anume Toder
Corfos, m dus la cirmsif ca-s nu ma' las[e] sd.' peia la nevoe
mia, cd ei era nepralatf ; iar el, dacd md dus la dnsil, md
luar[d] in batugocur $1 nemic nu cdutar[a la nevoe m de
min e] ; deci, avndu ea nepo tu de vdr premar[e , pre dumnealui Gheorghii biv Armas, sin Pavol Jicniceriul, m'am tras
cum am putut pan la dumneluf in tara munteniascd. Deci,
dac[d] m'd vddzu dumnaluf, i-a parut bine, si m'aa socotitu
cu de totu ce mi-aa trebritu, ca pre un omu bolnav. if d
partea sa de ocind. S imparte in doi cu soru m cu Anita,
inma luf Toder Corfos. Marturf : Dumitrasco Boul biv
Logftu si dumnealuT Savin Vrncian $1 nepotu-mieti Apostol fiCor[u] Tudosii si Iordachie brat eg si Nacul de la Mihoa,
nepotu-mea, si Pardscan Tutul, biv porcAlab, si vdru-mea
Sava, si Nicor ot Cotomoresff, si Miron Gucdran, $i multi
boeff si fieorf de boerf ). oSi ea Dumitrasco Boul biv Logft.
singur am scris. Semneazd.: Apostol vnuc Albotd si
ceilaltl.

www.dacoromanica.ro

924

DOCUMINTE RELATIVE LA BOTOSAM

53. Ia$1, t"' Ianuar 7186 (1678). Antonie Rust intdreste


lui <Anghelache snd arstei Brdileanul $i lui Cdrstiian zdt

Chiriac sn. Brdtleanul satul Rusil. de la Bdtalseani, sti/pit


de Vasilie Banul 6-ati fostu Medelniciar-Mare, $i cu Toderascu
Soldan, Vornicul de Bdtd$eanI, $i cu oameni buni, slugI domnestf,

si cu trgovetif de Botseani, anum[e Toader Bunita din


Stncia$ti si Dumitrasco din Epotesti $i Gligorie soltuzul ot
Botd$earif si Dumitru -a fostu $oltuz $i Ghiorghil de acolo
si Pavil, $ i popa Ionasco de la besearica Domniel Meale de
la Curtia din Botd$ianI $ i cu al oamenI bunI. intdreste
dania luI Vasile-Vodd. Necula Rdcovit[d. Vel Logoft.
Ion. Pecete mare de ceard, ruptd.
54. 24 Iunie 7187 (1679). Duca-Vodd dui Andronic Cerchezul -an fostu Arrna$, pentru PapoutI, ce iaste din ccolul
trgului. Botd$eanilor, dat de . Stefan Petriceico-Vod[d].
Semndtura Domnului $i pecete mica' cu chinovar.

55. 29 Ianuar 7201 (1693). Sirghie Boboce d cdpitanuluI Dumitrasco Topold cloud pogoane in deal la Hrubea.

Ion Ratd $oltuzul $i


Ghiorghie Tugurlan $i Dumitru 6-an fostu vdtav de hnsari
si Condre snd Furdui de Unbrdrestf $i Albul stegarul si
Patrichie Taul si Stretulat Cepraga -a fostru de Puteani;
$i e Mitica am fostu de Ltd, sor Sirghie, $i Stefan butnar,
chehae. Si pecete tdrgulub: cu iepurele. Scrie Ursul snd
popiI ot Necoresti.
56. 20 Septembre 7205 (1696). Antioh Cantemir pentru
Miron Spdtariul, fi6oru1 lui Andronic ce a fast VornicMare, ce aratd privilegiul pentru Pdpaluti de la rdposatul
MarturI : Ignat Mu$ind din

TecuZ.=

$i

Petriciaico-Vodd, care sat an fost dreptu domnescu de


.ocolul Botd.sianilor. Semndtura $i pecetea cu chinovar a Dom-

nultd, avind data de 1696.


57. 17 Iunie 7207 (1699). Adecd en jupineasa Arxana
Vorniceasa de t[a]ra MoldoveI, care am fostu a rdposatuluI
Andronic ce an fostu Vornic-Mare, impreund cu fiein-mien
Miron Sptariul, aratd lui Costin Neaniul Vel Cappaan
de margine de T[a]ra-Rumneascd, cd noI de a noastrd
bund voe am venit in T[a]ra.Rumneascd la dumnealuI,
<

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL

225

trebuindu-ne bani de ni-am tocmit cu dumnealuf, de i-am


vndut un saat in t[a]ra Moldovel, in Tinutul Flrlduluf, la ocolul Botu$anilor, anume Pdputif, $1 cu tot vecinii, care saat

ad fostu a rposatuluf boiarinului mied Andronic Vornicul,

dat de danie de rdposatul stefaan Petreceaico Voevod.


Semneazd : Miron Sptariul, Arxana Vornicias[a] a rdposatului Antronic Vornic. Vasilie Sptar, Antiohie Tor[a] biv

I-Tat. Az Stefan Ilia$ (?) CL Az Calistru Vornic. Costantin Dari

mart. Costantin Zbiera Comis iscal.


57. U Nistru 9 4 Septembre 7208 (1699). Antioh-Vodd
dumisal[e] lui Vasilie Plesca tretii Logoat $i dregAtoriului
!LA si vdtdinanuluf de la sdliste de la -, ce iaste la Tinutul

sd hie volni ci cartea Dumnii Meale a chiema si a

strnge oamen[i] streini din t[a]ra turascd si din t[a]ra munteniascd. si din t[a]ra lep.sc. $i din partea czdasc $i dintr'alte prtf de loc, $i, or cdt de multi are veni $i s'are
asedza la Ca sli$te ce scrie mg sus, de la Domniia Mea vor
[avea] slobocizie in dof aY
iar, dupd ce s va implea
cisla, cdt $tim, or veni la Domnia Mea $1-1' vom tocmi cu
rupta pentru iusorul jor, de vor da pe an la Visterie pe tocmala lor, ear cu tlja;ra nu vor hi amestecat. if zarld o
cdr$rnd cu bduturd, ce va avea la cel sat ..., sd hie in pace
de camnd si de bezrnin si de ceprie $i buir. ParcdlabI
de la acel Tinut si globnici, in satul durnisal[e] sd nu intrati,
nici trsurd la nimic O. nu facetii.> Semneazd Domnul .$1
tretii Logo[falt] ). Pecete octogonal, unic, cu chinovar.
58. Pavl si cu ferneia me Marie.> vinde lui Ivan Trincupul, Arman, o dughen cu cdmar[] cu tot, si casa iaste
in mijlocul trguld Bot$eni, ldngd casa lui Acsintii I-Idul,
Arman, carif ad cumprat-o iar de la mama lui Pavl, $i din
sus iaste aldture cas a] lui Iordachi brat Ptru p )pelui, si
casa ari loc ct tine stressina, iar in dos cdt scrie uricul printeluf parup Tutuf Gavril : dd 48 lei, $i barii noi, < iar
cu cheltuiala s'ad suitu 6 lei, si, clnd am vndut, am intrebat
tote rudele mele si, nea mgndu putinta pe dansT, m'ati
pozvolit cu toti s vndzu cui a vr s cumpere ; si am vndut acestui negutitor. Marturf : mul ominf buni, trgo66549 Vol. V.

www.dacoromanica.ro

DOCUAENTE RELATIVE LA BOTO9ANI

220

vet ..., $i s'ati pus $i pecete trgulur, . Semneazd : g Solomon,


Tocler Bldnar, Pd.nteleiCt staroste , Apostol nemesnic,
Luca sin Mani, <Toder Pitib,
Iordachi Borghele,
Toder Puiul, Simion Stici >, <Tanas llr s, <Iorda Pelin,
Toader nemesnicul ot Botd$en de la Macr1. Pecete ro-

tundd cu arabescuri, supt care iscdleste : g $1 eu Solomon


$oltuz

59. C. 170D. Ion ginerele Bunitif d partea-r din Stnce$tr lui Dumitrasco Vistiarnic, lard dumelur m'an scosu
den dajde curteneascd $1 trdnesed , dindu Y si gun cal sur
de la Mrdzea, prepluit dereptu seasedzed de ler. Marturi :
Iona$co Postelnicul si Gavrila$ Brdescul $1 Stefan Brdescul
$i Gherman de trgul Sireatuluf $1 Ghervasie de Putna.
60. Bucureti, 20 Decembre 72 [o ([7o11. Miron Spdt[a]riul,
fe6'orul rdposatulur Andronic ce au fostu Vornic-Mare in
t a ra Moldover, dal luf Costin biv V' Cdp. zapis pentru vinzarea Pdpdutilor. Garanteazd el pentru <Rumil
Semneazd Vasilie Costachi Vornicul, Lupul Bogdan biv Jit.,

un biv Spdtar, Die biv Vel Stolnic, hie Clucer ul biv

PII-

harnic, Costantin Turcul V' Medelniciar.


61. I.J Botsenr, let 7211, i Sept
Toader Albot biv
Vel Pitar cu femea me Marie, cu fill mier: Iordachi, Cos.

tantin, Serban, arat c parfea-1" din Catamdrestr, <care am


dat s'am ddruit dumisale luf Costa$co Pancul, Vornicului de
Botd$enr, si 'gupdneser dumisale, nepoater mele, sd le fie
<danie. <Am scris singur cu mna me Semneazd MareleVornic, Necular Donici Vel Log., un blv Vel Comis, Savin
Vel Banu , Stefan Soroanul, Pogor Cdpitanul.
62. fa$I, 6 Octombre 7211 (1702). Constantin Duca Voevod aratd. c < Solomon porusnicul $i cu fratir s, fiorii lu
Andronic Izman "; an fost Ag, 1 Gavrila$ cu fratif sir, fecorir hi A nghelichi, $i Ghiorghit , fiorul lui Cdrstiian 6 au
fost Vornic, $1 Ion, fi.i-orul lu Corna, tot nepot $i strnepoti
Cdrstir Brdileanul >, adic act de la Vasile-Vocld, Antonie $1
Duca-Vocld pentru satul Ru$11. de ocolul Bot4eanilor, stlpit

de Vasilie Banul -ad fost Medelniciar-Mare si Toderasco


slugf domSoldan Vrornic de Botsiani $1 cu oamen1 b
www.dacoromanica.ro

MATERTALE DE IST ORIE CULTURAU

nestf, si ea trgovetif de BotdsianI). Contrasemneaza

227

Az

Nicalal Donie", Vel Log.) .


63. Ia$I, 7111 (1703-4). Constantin Duca dumisal el Tornei

negutitoriul, ,cpentru niste prti" de orti din sat din Wandzdsti si din Gnguriasti ) (Iasi), <carl_el pdrti de chi sint
curupdraur[d] drepte rdpdosatei maice noastria Doarrmei
Nastasii
iar Neculil Visternicul 51 *guprtnias[el] lui Adexandrii ia fost cumprdtir de la Gligorii Brasovanul
de la faineia lui Gaftona si de la fi.orif lor Andrei si Tnase si Safta . ; -af.1 fost danie Gaftonil de la rdpdosatul
Vasilie Voevada, iar Iii Vasilie Voevocl dad fost cutup:n-1.turrl de la Fralitnan Pdharnicul. Iar pdrtil[e] din sat din
. a fost curnprdtur[d. Neculff Visternicul $1
;gupdniasi lui Alexandrif de la Pascal $i de la frate-sdii Gligor e], fe;orif lui Corlat ail fost Uricar, $i de la vdrul. lor
Gdnguriastis

1.'t

lui DnlL. . Fiind Domniia Mia dator cu


cdtva bani Tornii negutitoriul pentru negot -au dat la Cdmara Dornnii Mial[e pentru triaba noastri d mosiile pentru
Gavril,

fii"-;orut

622 lei' bdtut1. Semneazd el $1 "EXiv-ri Ty:v.v./Jr:7.). Axinte


Da. (sic. dascdlul?). Pecete micd, octogona ld, cu chinovar.
64. 1 2 Decembre 7213 (1704), (Iuonasco Biltil biv Clu.

Uoriul lui Gligorasco Bildi de Botdsinfi de la Horaet, ce-s


la Tmutul Sucevei, d zapis lui Ioan Pladii Marel[e -Vister-

nic, cl d mosia de la tatd, Gligorasco Bili, fioriul luf


Bildf si a Nastasii fata Cdrstif Mihilescul Uricariul, curn

s'a impdrtit de Durnitru Poni $1 Gavril Tautul

$i Tudor
Brah D. Sara Nastasiel era < Parasca),. Vinzarea e $i cdtre

Nastasia, sotia lui Pladi. Et n'are frate off sord Marturi :

Antioh Jora Vel Log., Iordachi Rusdt Vel Vor., Lupul


Bogdan Vel Vor., Lupul Costachl Hat., Manolachl Vel Post.,
Ion Bal$i Vel Stoln., Durnitrasco Rdcovitd Vel Com., Costantin treti Log., si Vornici glotnif : Buta, Pilat, Bejan, Buhdescul. Cu mna m am scris.
65. 28 Februar 7215 (1707). <Prodan Corna si cu sup'Ulniasa

mi Angheluse, fata Leaf, $i cu fii-mieti Ion si ginerile nostru

Stefan Luca si cu fata nostr. Mriuta, vind partea lor din


Ru$1 dumisale Cdpitanului Pdtrascu $1 gupdnesif dumisali
www.dacoromanica.ro

228

DOCUMENTE RELATIVE LA BOTOAN

MarglI. Marturi : Solomon Izman ce au fostu Cpitan,


fratele lui, Ionit biv Meclelnicer, alt frate, Ghiorghit, $i oVorniceasa Crstineasa, Gavril Anghelachi, popa Ion de la
beserica domnasc si potropopul Ghiorghit[].
'1 66. 20 Iunie 7216 (1708). Mihal Racovit luI Neculaf Buhu$

biv Vel Ar[mas] si Solomon Izman[d] apita n, pentru a


hotrnici la Stnciastif lui Stroi6 Sptarul. Antiohie Jora
Vel Logf. Pecete cu chinovar.
o 67. Iasi', 8 Maid 7218 (1709). Nicolae-Vodd. care Manoli
Vel Sulgiar, in proces cu o Sanda, ce vinduse un loc lui
c$tefan Dzrul : s arte actul, cum i se cere ; cci nu inWee de 'gudecata Divanuluf, ferneia-$1 va pstra pnd atunci
locul. Veliti boleri vd. Divan. Pecetea DomnuluI cu chin'ovar.

68. Iasi', 16 Iunie 7220 (1712). Nicolae Mavrocordat lui


Ptraco Vel Cdpitan de Hotin, c s'a plins Ghiorghit[]
Izman[d], -ad fostu Postelnic, cum c, fiind el' 4 rzia$1 intfun sat, in Rusf, anum[e] Cornaci si Ghiorghit[a] Postelnicul
si Stolnihsa lui Costantin Stolnic, care 41 iaste soacr, si A nghelache, si vinzind Cornaci partea sa lui Gheorghit, cu

lop de lei', innainte de plat ail fostu vinit un orn domnescu $i ad luat pe Gheorghit de l-ad adus la Iasi' pentru
o slujbs : in lips, Stolniceasa dd banif pentru ea ; si'ntdI
s'ati lepdat, de ad dzis cd n'a campra, ce ad fcut me$tersug de ad asteptat pn ad negutat-o. De care lucru iatd
cd-tf scriem, den vreamia O. estia si Ghiorghit[] Postelnicul
rdzias, $i 4104 ad fost mosiia negutat de dnsul, asia am
socotit si am gudecat dupd leage trdf, s aibd Ghiorghit[d]
a da pe gum[]tate de bara Stolnicesf si s fie si el prta$
la 'Ca parte. Tar, neluindull banif, t'a da banif totT si vei
]ipsi dintea'ea parte, cd iaste de dnsul negutat. Pecete
cu chinovar.
69. IasI, 28 Iunie 7221 (1713). Nicolae-Vod arat cd i s'a
infatisat Necolaid Arman, fe6or hut Ivan Arman, ce ad fost
narnesnec la trg Sretiului, ardrind zapisul prin care Grigora$ Mustati zllogia paitea sa la Rugsstl (Suceava) pentru o datirie de 120 de lei luf Ivan tatul lui Necolaid si
unchlul le Iolba. Acum un Luscal sad <Lutical re-

www.dacoromanica.ro

MA TERIALE DE ISTORIE CULTURALA

GLO

clamd, cd rudd a lui Mustati, fd.cindu-sT moard acolo. Se


scrie s impiedece aceasta, la Vasilie Ropcian cdipt. $i ispravnic de trg Siretiuluf. Acesta pune soroc de patru shiptdmin: nu se presintd. Luscal ; pierde. Si un Ilie Dracia
pusese partea lul de acolo zdlog la Ivan Arman, namesnic,
tatll lui Necolaid. - Cople autentificatd din 1782.
70. 3 Iulie 7225 (1717). MthaT Raco yip cdtre Pdtrasco
Zosin Stolnic $1 Sandul Albotd. C lucer, pentru ni$te pdmint
la CadindrestI, pentru care scriii cfe"Cori Pancului 6-ad fost
Vornic la Bot[o]senf. S. cerceteze. Vel Logf. Pecete cu
chinovar.

71. 3 Iulie 7225 (1717). Mihai Racovit cdtre Pdtra$co


Zosin Stolnic $1 Sandul Albotd Clucer, pentru plingerea fdcutd de fiori PanculuT -ad fostu Vornic la Botseni, pentru pdminturi la Brde$ti, la sdli$te la Sttincesti, avind proces cu Stroi6 Sptariul. Vel Logft. Pecete cu chinovar
72. Iasi, 17 April 7226 (1718). NoT Ion $1 cu Vas[i]lie
si cu Sandul $i Toader, fioriT lui Pdtrdscan Tdutul, dad zapis lui Vel Spt., pentru c, fiind noT datori di v'o to ai
lui Mohmut Turcul cu patrudzci $i doi de lei $1 un tult, $1
luindu-ni nisti borfi si alt. 6-ati mai gdsit la noT, si niavdnd
cu a-1 plti, am adzut cu rugdminte la dumn[ea]lui V' Spat.
si mi-ad fcut asddzare cu acial Turc, $i nc, pentru voia
durnisale, nicit dobndd nu ni-a mai socotit, $1 ni-ad mai er-

tat si ace doi lei $1 un tult ei pun zdlog, c vor plti in


toamn, jumdtate din Grtnesti. Semneaz cu o scrisoare
:

foarte nesigurd.

73. IO Decembre 7227 (1718). 0 Tigancd cot FocsanT


d zapis lui apt. Andreaid dea sarageale ot Foc$anio, cd,
fiindu marea lipsd $1 grea fomeatea, si vd.zdridu eft' perim dea

fomea, ne-am sculat noi 51 am vandutu un copil al nostru,


anumea bun (?) Drumea, in lei 12, ca-s i fie durnnealul robiu
in veaci, neavdridu nicr noi pea nimearea stdaknu ; iar, dea
s'ar intmpla ca-s fug[], fd.cdridu-1 dumnealuT vre-o. pagub[d]

din cas[d], ad cineava sd-s scolea cu vrea-o pricin[d] pintru


acistu copil, s avem a rdspundea nol la acea judeacat[d], $1
tot chiltuiala cea s'ar facea, i banif cea ne-ad dat, sd. avem
www.dacoromanica.ro

230

DOCUMENTE REIATIVE LA BOTOSANI

a-T implini cu dobnd, si mncarea lui sa.-f pltim un obroc


cu cate t1 6 ; si, cndu 1-am vndutu, s'ati prilejit cap[i tanf
$i tiganf de-f nostri mrturie . Ne-am pus numeali si dcgeatile ...a. Semneazd patru Tigani [prin alff $i Stan Capt.,
Sandul Capt., Ion Micul Capt., Mihalce capt..
74. 1 2 August 7227 (1719). Mihaf Racovit. Vine Patrasco Cpitanul cu marturie <de la Prodan Corna
cu
peciatile lr i altor camera' bunf, anumea Solomon Izmani
Vel Capt., si &ate-sag Ion Izmani biv Med., $i Gavril Anghelachi, si Mriia Crstiianeas, si popa Isac de la beseareca
gpod ot Botisianf, si Ghiorghit[] protopopul ot tam, pentru

vinzare la Rusf luf Ptrascu, eprecum if scrie si carte de la


dumnealor boiarif ceS marf r-ari fostu caimacamf, Ion Buhus

Logft. si Iordachi Rusat Vor. si Dumitrascu Ralcovitp.] Comisa. Confirm. Mentionat si Ghiorghit Carstiian Scobihornu, cumnatul luT,Patrascu Capt. Sturzea Vel Vornic, netmplndu-s[] Vel Logoft. Axintie Uricar. Pecete pe hirtie.
75.

1 2 August 7228 (1720). Mihaf Racovit d Saftel a

rapoosatuluf Costin Neaniul, &a fostu Vel Capitan de mar-

ginia Trif-Ruminesti, pentru Pputf. Dania lui Stefan


Petra era din 7181 : fusese intrita de Duca si Antioh. Semntura Domnuluf si pecetea pe hirtie.
76. 14 Octombre 7229 (1720). Male cu sotia Grozava d
zapis g-upanuluT Ion Pladi Vel Spt[a]r, cd-f vinde vie, ecu
loc de cram[], cat s'ar intoarce carulu cu ses[e] bell's. Se

adauge si alt vinzare. Scrie opreutul Gavriil.


77. Iasf, 8 Decembre 7229 (1720). Mihaf Racovit d luf
Adam sn Costasco Pancul o intrire pentru Ctrnrestf
Adam Pancul ispravnicul are greavi de spre rzisf si cere
< hotarnicf. Se (Jail Costantin Zbiera biv ftori Logftu si
Talpa. biv Comis i si Alboti biv Clu. Ef adun vecinf : Iorga

Burghiali biv Vel Armas si Stroi biv Sptar si Toader Cal1 Din aceastl familie fusese si un Vornic de Cimpulung, cum se vede dintr'un act de la io lunie 7150 (1642). Adci.edBilii si cu fimeia mea Agahita
din sat din btesti. arati ci. scan Nindut mo,ia de acolo cdumnealui lurascu
Vtavul de la casa dumne.lul Paharnicului.. Martur1; c1onasco Talp Vornic
di CAmpul lungu i Neculaiu Vtav de la Casa dumnealul lui Gheorghe Hat-

www.dacoromanica.ro

MATERLALE DE 1STORIE CULTURALA

231

masul biv -5i Neagoit[d] Ciudin biv Comis siNtrasco biv Cdp
si Ghiorghit Izman[d] $1 Ion Izrnan[j. si Vasp lie Brdescu 1
etc. ( Neagoit[d] Ciudin scoate un izvod a mosu-sdd, a lui
Pavl Alboti,
fostu Jigniciar-Maree. Costasco avea si loc
la Stncesti, luat de la Toader Flonclor ram) fostu Arrnas .

Din ispisoc ce li-au ardtat Toader Calmusul de la Smeon


Movila Vod[d].
Uricar.
78.

Semneazd Ilie Catargiul Vel Logtu ). Axintie

U Hotin, 25 Julie 7231 (1723).

Ms,3.3),vitCip-q;, ecop-(7.-tjr; 'zp6iyp

1/.1.1.1M7; .2025u

lIorir4v.;

Ana Nec ilias[a], Stefan Mihal, care si scrie actul,- aratd. c


a venit Nastaiia cdlugdrit[a] plingindu-se, < pecurn ad prins-o
intr'un sat, - in Momdestf, in Tinutul Cerndutulul, si ad dus ri
Cernlt inchisor[e], pentru c'an fost despdrtit un om de la
femel $i ad fugit cu dns, $1 ad luat cdte ori-ci c-au avut, pn

a da stire la episcopu, la RIddut, pentru c'ad cdlcat lege ;

decl as s'ad tdmplat de ad fugit din chisore $i, fuginduri


(sic), acel orn anurn[e] Petre cu cdtugrita depreun[a], Petre
iard s'ad dus de s'au luat fernei, $1 cdlugdrita incds iar s'ati
dus de s'ad cdlugdrit $i, clugrindu-s[d], ad venit de mi-ad
spus mii, si ed am scris la dumn[a]luI Comis Costantin cu
poft[d] ca st-i intored ; ci i s'ad luat cdpt. durnisale si, dirept
Dumn[e]zdd, $1 as dumn[ea]lul ad trimds omul dumisal[e] la
min[e] la Hotin i ad socotit tot, si s'ad pus tot bdnest[e] :
si s'ad acut optusprece lei ; doIsprece lei ad dat starostil[e]
si sds lel ad dat nrnesnicul de Mombiesti, pentru cci, cndu
s'an prins, ad fost $1 ndrnesnicul, $1 ad fost rmas si la dns
doal vedre horincd $i o lingurd de argint
Si s'ad fost luat
calugdiritif o cdrut[] cu dol cal, sl un cal ad murit, iar un cal
cu cdri.q[a]

i s'ad dat

Si ea, Nastasii, fd.cdndu-mi-s[d] platd,

am pus cruce cu nadn[a] m mai gos, ca-s fi aiastd marturii


de credintd. Nastatsie, primdscu ahstrdl mrturie (cu mina
altuia).

79. 16 Februar 7234 (1726). Mihal Racovitd aratd c s'a


manul i lorga di Nianvi i Vasili Coroeriul ot Mitesfi si Gavril Lichii ot
FirOnestt i Gligori Baitca ot Istestb. - Copie frzie.

www.dacoromanica.ro

232

DOCUMENTE RELATIVE LA BOTOANI

pirit Ion Harhaz cu nepotu-sti Adam Pancul, pentru parte


din Cdtmresti, eprecum sd-I fie furat Pancul zapisdle acei
mosli de la tatd-sdi.1 Vasile Harhaz, $i tine rnosie. Se obiecteaz. cum aa parte din Cdtamdresti aci fost dat-o Vasile
Harhaz fetil sale Anitii Pdricules[1], ininei lui Adam, dzestre.
E invins, dat rdmas, Harhaz. Vel Logt. Pecete cu chinovar.
80. t-lu Ianuar 7235 (1727). <Izvod de zapis[e] ce ni-ail
ardtat dumneluf Sptariul Pdlade : la Rogosest, cumpdrat
in parte , de la Neculai fiorul namiasnicului de trgul Siriatul, Grdinestii intregi (Suceava), Rudesti jumdtate, din 135.-

Mesa o parte, ce ail cumpdrat de la Tutulesti, si parte de


la Sandul Talpd ; parte din cBotsint pe Horaest, de la Ionasco Cap-de-ghindd. Cluceriul, fiorul lui Gligorasco Btldi,
nepot Nastasii, fata MihdilesculuI Uricariul ... al Ghiorghit[d]

Hermeziu am scos acestu izvod de pe dirias[el domnest.


81. 2 Ianuar 7235 (1727). Grigore-Vodd Ghica lui eStrok'u
Spatarul sea la Albotd Clu., sea la sluga noastrd Dumitrasco
Gafenco Ureacarul> , sd mearg. la Rogossti sl Grdmesti, la
Rudesti, Bdlealesti si Botosinta, la Cdlinesti (toate in Sue eava), ale lui Paladi -ati fast Spdtar-Mare >, si sd hotreascd

- Copie din 1782.


82. Iasi, t-iii Octombre 7238 (1729). Grigore-Vodd Ghica
lui e Agafton sdhastrul, ce ad mersu in codrul ce este pe
locul domndscu la ocolul Botsenilor, si ail curtt pddure, si
s'ail fdcut mlndstioar[d] cu chilli, si s'ati pus pometi pe lngd
chilli. Supdrat de cdlugairif de la mindstirea Doatnnef.
Domnul scrie la Vornicil de Botosani : chiamd < trgoveti bd.trni de Bot[o]sani. I se da si o ,poenita, pe doe dornnesc,
lingd sdhastria lui. Se mentioneazd epoiana lui Flaimoc.
Pecete octogonald cu chinovar. in colt : eMiron Gafenco .
83. < U Bot[l]seni, Mart 7239 (1731). Hurmuzachi Vornicul

de Botiseni d stire cd vin la el rdzesii de Rus[i], de la ocolul

Botisenilor, si se pling de eUrsul Borsu ce ail fost prisdcar


cdtii-va ant la Ionasco Isdcescul Med. in Epotesti, si aci marturisit ei cu sufletul lor, dzicdnd c.d., dup[d] ce s'aci fdcut
pace si ati descdlecat oamenif cines pe la locurile sale in
Tara de sus, art mersu Ionasco Is[e]cescul Med. cu un om
www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL

233

bdtrdn anume Patrasco si cu alt orn, iards bdtrdn, si a luat


pe Borsu, si Lan dus de i a ardtat pe unde s impreun[a]
hotarul Epotestilor cu hotarul Rusilor, incepdindu-s de 'ntal
de la fntdna Brdiascf, ce iaste Idng drumul cel mare ce
merge la Cucoreni, si de acolo peste cdmpu
si la vale spre
drumul cel mare ce merge la DorohoI, pe din sus de potnif
Ardpoiei, card' a fost rang-a drumul cel mare ... La obdrsie
unii Jidovin[e] .

Si, calt aid trait Is[e]cescul, a fost dijmas pe

locul Epotestilor. Deci face mrturie clupa spusa lui. Hurmuz V ornic

84. To Iulie 7241 (t733). Hotairnicie din partea lui Costantin Sdlion biv Vel Medelnicer, lui Andrif Bals Spat. $1
Grigori Cocorescu Vornic de Poartd, pentru Hritcani, in Tinutul Sucevel, ai lui Iorga Varnish. Mai hotrnicise : Zbiera

Log. si Albotd Clucer, cu Talpd, supt Mthai-Vocla a treia


oard, fiind de fatd si Negoitd Ciudin, Pancu Postelnic $i altf
rdzesi. Rdzesif aduc supt Grigore-Vocld altd hotairnicie, a lui
Adam Luca Sulger si Hurmuzachi Crdste Cdindrasu h. Sord-sa

[a Iorgdi] Sultana Gafinasd. Iorga cumprase de la Niculesd, Iordchioai, Marina sora lui Ion Albotd. Parte Dinului, ginerile Grozavil, cumnat IorgdI Varnis. Drumul Cocoranului. Parte lui Sdinion Pelin, nepotul Merlii, ci a tnut-o

Stratulat Dobrenchi.) Parte lui Adam Pancu Post., ci snt


cumprdtura de la Sultana jupdnesa lui Gavril Brdescu, ci a
fost Stolnic-Mare, parte ei s'a surori-sa Alicsandra Ghergheloi,
$i di la Toader Flondor, ci a fost Armas-Mare, si di la
Antimiia Brahoai, fata lui Ion Albotd, si di la Costantin Bediman, di la Ion Negur, $i di la liii fie'oru luf Ionascu Mus-

tap, $i din parte Mdrinif sor[a] lui Ion Albotd. Locul era
in hotar cu Stncestii. - Copie tdrzie.
Iulie 7241 (1733). Constantin Mavrocordat,
pentra cA.gaflon sahastrul, intar indul privilegiul de la Grigore Ghica. Ii d i dol scutelnici.
86. 25 Novembre 724.5 ([ 736). Grigore Ghica, pentru pa%
85. Iasi,

22

rintele Agiflon sdhastru, ce mersese in codrul ce iaste pe


local domnescu la ocolul Botosenilor, $i a curalit pdclure $1
a fcut m[a]aNstioar ca chiW, si aq pus poineaV pe 1410
www.dacoromanica.ro

934

ch,lif,

DOCUMENTE RELATIVE Lk BOT05:ANI

si, neputind s trdiasc el la acel loc, avnd supdrare

de spre clugdrif de la M:ijn[d]stire Doamnel, in intdia Domnie, scrisese el <la Vornicii de Botosenl > pentru a cerceta :
ei intreab trgoveati bdtrni de Boto$eni $1 afl c sd-

hstila e pe locul gospodc. I se dd. $i o poianit si i se


scutesc o sut de stupI. Nou ordine cdtre boiarT zlotasi
,

$i desiatnem> .

Februar 7246 (1738). Grigore Ghica aratd. cd


Avram ginerile Hersuluf Jid. din FocsianI si fdineia luf Ana,
87.

11"

fata HersuluY, nepoata luf Lazor orndariub , vine cu Mitrofan

egurninul de Mira si cu Miron Dima pentru ni5te loc de du-

ghiani din trgu din Focseani, din btrnul luf Butnariu,


unde au fostu casa luI Lazor orndariuh. Procesul tinea din
intdia Domnie. Acel loc au fostu,), se zice, cumprdturd
luf Lazor orndariul de la niste mosianI de acolo, din satul
Stoesta, unde iaste acurn tirgul Focsianif, cari moseanf s'ad
numit Nemteanii; $'ati fcut Lazor orndariul casd $i pivnitd
pe acel loc, s'ad fostu locul ingrdit de dnsul, incai $1 hotdrdt cu piiatre, $i l-ad stdpdnit mosul lor Lazor Ordndariul cdt
au trit, si pe urmd. $i fiorul s FIer$ul, pd.n ad rmas zestre acestii Jidoavce, featil Hersului fluid la 60 de anif
,

i s'ad pierdut, ecnd


i-ad jc1it catanele, $i intdmplndu-s di-ad arsu $i trgul
Focseni, in Dornniia noastrd. Atunci se tidied. procesul.

de cdrid

1-ati

cumpdrat : zapisele

Adversarif spun cum Dima bardnul a avut cumprdturd


acel bdtrdn al luf Bitnari intreg de la Necula Limbovi,
atta dh cmpu, cdt $i din tirgo, din dugheane ; din care
bltrdn pe giurnitate a dat danie la mnstire Mira, aducind $i holdriturY de la Rugind Strariul $i Buhus Pdharnicul,
escriind intr'arnindoai hotrdturile c s'ad impirtit satul in
sias bdtrdni, anurne : Butnariti, $1 Ciria$, si Nemteanif, $i
Hobjleastif, si Dabij.$tif, $i Drgu$an
Frd 2 dughianI ce

5'ad oprit Limbovi, de n'ad vindut, care dughiali ad rdmas


la o fat a luI Lirnbovi $i, aflndu-sd ia in robie la TEalrigrad, acolo li-ad vindut lui Anghelutd Arrnasul si, dupd
moarte luI Anghelutd, a rmas dughianile la cumnatu-sdd
Mrdarie Clucer, $i de la Mrdarie cu giudecatd li-a rdscumwww.dacoromanica.ro

MAIERIALE DE ISTORIE cuLTuRALI

235

pdrat iard. Miron Dima. Si scrie la hotrdtura luf Buhus cum


s'ail aflat casa lui Lazar orndariul pre Hliza, pe bbitrdnul
lui Butnarid, $i acei Nemteani, vindzAtorif lui Lazor ordnclaHal, ad vndut rdd, neavInd ei triabd in brardnul lui Butnar,
cdce bitrdnul lor, a Nemteanilor, s'ad ales osdbit. Rd.zdsif
nu se multmesc ea delimitarea lui Buhus si vin la Domnie,
care li dd. (carte de soroc, s viia cu totdi, s s mai giudece cu Divanul, $1 n'ati ma vinit ; apoi c i zapisul mdndstirei, 6-ad avut de la Dima, n'ati fostu la mina cdfugdrilor
de Mira, 3-ad fostu la mnstire Cotrocearilf, in T[a]ra-Romdniascd, dusu de Vliclica Cozma, 6-ati fostu la mndstire Mira,
de cdnd nag luat pe dnsu Bdisdrab-Vodd de pe hotar si
1-ad dus de 1-ad inchis la Znagov ; asdjdere si Dimir celuf
bdtrn i s'ad timplat moarte, si, Miron rdmiind copil mic,

nici el n'atl putut s mai cerce s mai dezbat locul din


dughiani pe hotArdtura lui Buhl's ; si asCasta au fostu pricina

de n'ad luat chirie, iar de la ardere tdrguldi ad inceput a


cerca 51 a-s cere locul. La judecata din prima Domnie li
s'ad fostu dat locul, s'ati lipst Jidovii dupe locul acesta.
Dup sese ani, noud judecatd, in favorul lor, cle vreame
6-a stdpdnit acel loc atite ani $1 nime chirie nu le-ad luat
Miro si egumenul pirese si la Domnia Sa Costandia-Vodi :
se face intelegere, i lipsa Anel, a pastra Novil numai
cloud. digheni. Acum Aria nu vrea sd recunoascd. Se orinduiese la Sandul Sturdzea Vel Log. Acesta expune < cum
Lazar orinclariul Jid. ad cumpdrat acel loc de la ace! Nernten!, -ad fostu drept moseani acol, mai innainte .de hotdrdtura luf Buhus s'a lui Rugind, clod era locul neales s1 nehotrdt, de nu s sti a cdrue parte uncle va fi, s'ail staipdnit
Jidovul $1 mai innainte cu pace, nime chirie nu i-au luat ; $1,
mergricl Buhus Pdharnecut acol la Focsiani, cdind ati hotd-

rdt, a avut puteri de chivernisal in mdma lui, s poat


face pe Nemteani Butnarid sad pe Butnari sd I facd Nemteani, de vreame ce vndusd unit' din prtdle lor; si acestor
chiverniseale de iadreptare vndzdrif locului dafi urmat, s
lmuriascd pricinele, nici pe Jidov de pe locul acela nu l-ad
scos, f a rdmas Jidovul tot in stdpdnirea locului, si de la
www.dacoromanica.ro

236

DOCUMENTE RELATIVE LA BOTqANI

hotdraurd incoace pnd acmu, fiind si de la hotdrtura luf


Buhus Pali. 33 ani, si nime nu 1-ati maif scos, nicf chirie 1-an
luat. Domnul decide ed.' iaste es dreptate JidoviI s rdinila
b Ira mosianl si stdpdnitorI loculuf acelue, si de acmu irmainte
nime sd nu-1 poat clti din locul sti, ce sd-1 stdpdniasc
cu pace, ca a lor driaptd mosiia, s facd pe dnsul dughene

sail ce va vr ; ins cat ati Vanut casa a bardrid si cu toatd


ograda casdf luI Lazor ordndariul, atdita loc s tiia si ei. i
s le fie de la Domniia M driaptd ocind si mosiia si uric
de prd si de intdriturd, cu tot venitul lor, si fe'Corilor lor si
nepotdlor, strdnepotdlor, neclait, neruseit nicT oddndoar in
veci. Iar ceilali vor lua loc de la Nemtenf. Si de aZastd

Ord s nu s maI pdrasc. piste aast carte a Domnii


Meale. Sandul Sturdzea Vel Logflu. Tanasde Logft. za
taind am scris. Pecete mare, cu chinovar.
88. U Rus, 2 1 Septembre 7240 (1731). Maria Rosculias a],
fata luf Andronic Izman[d], ce a fast Agd, d zapis nepotuluf

Ion Izman[d] Vel Cpitan, spuind ca, fiind nof patru fratf,
anume Solomon tatul nepotuluf Ion, si Ionit[d], si Gheor_
ghit[a] $1 eti Li rdnadsese satul Mdtienif ce iaste pe

la Tinutul Hrldului, si a patra parte din Rusf. Fiind bolnavd, se sprijene la acest nepot, si mi-at dat si trel bof si
un cal, care s'ati pretluit drept - lei, si dzece vedre de
miere luI Umir Turcul din Botdsenf, care ati fost datori
ginere-me Nacul Goian. if d partea din cele dou tnosif.
Ginerif sal, Stefan Strjca Armasul si Vasile Cracalie, s
nu se a mestece, cdci li-a dat mosiile cdte sdntu di pe sotul
meti Solomon Rosca. - Alecu Callimachi aratd. in 1821
c a cdpdtat actul de la cdumnealuf Costachi Pisotchi
Stolc..
89. zo Octombre 7245 (1736). <deromonah Varlaam Ursachi,
proin egumen Rdscdf, d zapis vdruluf rne Scirldtachi Costachi Comis cd-I vinde jumdtate din satul Bdsdstif la Flciiii,

care mosie a m este mie de la maicd-m Mariia Stol.


Ursdchioae, iar maicd-m este de la maicd-sa Alexandra, fata
lul Neculai Ureche Spat. Si, pentru un zapis ce s'ati fdcut
de danie luf Neculaia JordI, sd nu s tie in samd. Semneazd

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALE

237

si cSandul Sturza Vel Logft., Vasili Sturdza biv Vel Stoic.%


Gr. Spat. (?). - Copie din 1820.
90. Iasi, 27 Septembre 7249 (1740). Grigore Ghica cdtre Ion

Izmand biv Vel Capitan si Adam Pancul biv Post , pentru


a cerceta mosia din Cdtdrridiresti a lui Gavril Gherghel biv
Vel Cdpt., care pdifi ati fost a unchiului sdu Gheorghit
udin ce au fost Ban-Mare, si i le impresoard Iorga Vamesul,
si alti rdzesi de Cdtdmdresti. Vel Log. Pecete cu chinovar.
0 91. 19 Decembre 7249 (1740). Grigore-Vod aratd cd. Manole negutitoriul de Botoseni ar fi dat lui Costantin Tdutul
barn pe dzece stoguri de fdri, io lei, ca sd-T facd anul la
vreme, la velet 7246, (<6 lei pe ses vedre miiare tot atunce,
2 vedre sd d el si 4 vedre frate-s Stefan, si 5 lei pol
banih, si un cal, dupd rugdminte lui, dzicnd el ca.' are sd
viia la Iasi sd s giudece pentru niste mosii, si i a prdpddit
calul ; zalog era partea din Rudesti si Dubova, in Tinutul
SuceveI. Astd yard', la Iunie, a fost luat o carte a Domnii
Mele, la Enache starostele de Cernduti, fiind Tdutul traitor
la Cerndut
n'aq avut cu cea implini de la Tdutul, c'ati
rdmas la npifluzies. Cere a se vinde mosia. Mrturisdndu-ne
si toti boiarif ce mari cd. Tdutul a rdmas mufluz ; i se d
carte de volnicie pentru virizare. Pecete cu chinovar.
.

1 Pe aka' foaie a copte se emil un act din to August 7143 (1735), prin care
Vasile-Voclai arat ch ali venit la. el .chir Gavriil, et ad fost epscop Romanulu,
Gheorghii egumenul de la sfanta mana'sttre Dragomirna, si Avrarnii
staretul,
Tudosi Staretul, si Ghelasii staretul, i Grestii si S'arafit. st ceflalt
calugri de la Dragomirna, si ail vindut satut l3rs5.nestii, in '1 inutul Dorohoiula, ',care acel sat lioa fost st lor daulu dea rposat Stroii; Vel Logf., st
1-au Windut slugi noastre 1111' lonascu Cupar drept 350 talerl
Traducere de Evloghie Dascalul, 30 August 7271 (1763).
m

tri culectte se mai all. un act de La acest Donau, care-mt sc,lpase din vedere. La zS Novembre 7147 (1635), Vasile-Vodi vorbete de eliosuoc Cipitanu
st jupnuasa lui, Antnnie, fata lui Mind2lu biv Armas, nepoata 111. Varnav., ce
vind partea lor din Solotfani: mi Tinutul L.N.pusnei - Traducere din 1815.
Peste do'f-trel anl, in 7150 (164 2), ak'opa Caste din Vlademlo s. a. i cu
ducheul hull de la sfinta MitropolieD fac o m;irturte Si lncepe hotarul Clhuestdor la Siretiti, uncle au fost vadul cel bitrIn, in nlele lui Petru-Vod cel
.clitop.. Cope adeverit de epkcopul Varlaam de indbluti, de Toader Pabst.'

Vornic st de Dimitrachi Sturza Vornic - Copie noua din 1813.

www.dacoromanica.ro

218

DOCUMENTE RELATIVE LA BOTO'INf

Februar 7249 (1741). EU Adam cupet sin novlui (!) Costandache cupet din Es, d5. zapis lui Gligoras
starosteluI de ocli pentru cd-r vinde vie e la CopoU >.
92. I-in

93. Iasi, 2 Februar 7249 (1741). Grigore-Voda. lul Ptrasco

Catargiul biv Vel Pitar si lui Ionit Pruncul, c s'a plins


eAntiohie fiorul lul Nistor, nepot Corpcestdor si strnepot
lui Ionasco Logft. den Melescani, de la Tecuu >, pentru
un vad de moard. ,Vel Logft. Pecete rotunda, cu chinovar.

94. 30 Mart 7249 (1741). Costantin Costm Neniul, biv Vel


Pah. at Tral-Romnesti (sic), arata c a vindut < dumisali
luf Necula. Sulioti neguttoriul din Iasi ..., viindu nol aice la
Moldova ..., un sat anome Pputii, cu vecini, ci este la Tinutul I IrlduluI, la ocolul Botosenilor, drept patru sute lei
bani gata. Vinde ecu stire si co voe niamului nostru ). Sem.
neaz : Toadir Pladi Vel Vist., Alistarh Vel Ban, Iordachi
Canta vt Log., Costandm Catargiu

vtori Spat., Srban

Cant., Panait neguttor. Simion Chesco Uricar am scris si


Copie din 1787, legalisat in acelasI an.
sint si martur.
95. 1-ia Iunie 7249 ([741). Necula Silioti neguttoriul cl

zapis e trupanului Manoli Varlam, neguttoriul din Botosem > ,


cd I vinde Ppautif. Ma.rturi : Panait neguttoriul, Costandin

Osmachi, Dumitru Osmachi. Tnas Logfr. de tain martur,


si am scris zapisul. - Copie din 1782, legalisat in 1787.
96. Iasl, 6 Februar 7250 (1742). Constantin Alavrocordat
catre Antioh Carage Vormcul de Botoseni, Dias Vel Capt.
de Doroi (sic), Ion Izmand biv Vel Capt.>, pentru a merge
la Poputi, spre a face hotrnicie luf < Necula ne.guttoriul
ce are satul de la Costandin -Costin. S (lat. st mrturie in
smne, si s o trecit la potrocol, ca s4 i fac si intrtturd de la Domnia M. - Copie in 1787, legalisat in aceIasi an.
97. Iasi, 30 Iulie 7250 (1742). Ghiorghie Grecul , ci sotia

Ana si fiii: Dimitrachi, lane si Marie, vinde edumisal[e] giupanului Ioanes negutitoriti arman din Es cinci hirte vie

umdtate de pogon vie tndra...., in dialul CuroiuluI, pe mosie sfintei mandstirI Socoli, pentru 75 de lei.
135trand si

www.dacoromanica.ro

MAT2RIALE DE IStORIE CULTURAL

239

Locul e intre <viile luf Arsnie lemnar si intre vie luf Vas[i]lie Olariul. <Si ea Simion Chesco Uricar am scris cu
dzisa si cu voe lor, si sintu si marturu. ISi e starita de
Socola m'am tmplat. Vas[i le diiac de Divan, olar, rdzas. ,
Iar clugritile ea s aib a-$ lua dijma din vie din taa
hi, din toat[e
98 Ap ril . - ( Sturdzea Logftu ) < Du m. Set. Ioane Izman
si dum. Neculi, Vornice de Botseni
Viind acolo omul dum.
Pit. Vas ilie, cu carte Mrii Sale luf Vod[], ce scrie la dum.

ca s facet dreptate, pentru niste stupi ce are datorie cu


zapis la niste oamenf de Pput, pohtescu si e pe durn.
s i s. isprivasca dup dreptate ce va ave, s nu zAbdvasca
omu acolo ; c zapisul lor le-t vede dum. ca scrie, netandu-s
de cuvnt, s i s impliniasc cu orn g, s d . Numai, ca s nu-s mai
cibotasc, au scris Mriia Sa Vod A] dumitale . .. A du mitale .
99. U Ias, Mai 13. Sturdzea Logftu ctre Manole
<

cupetu. Cele scris am intles pentru Pput, e tot nu


s'ail hotrt de isprav[], rdmaind pricind despre Stancesti
dumisale Cluceriulub Dumitrasco : iat s'au fcut carte la

Vornicif de Botsenl si la cdpt. Izman s indreptedze prici ia si dintr'acolo, macar c i Cluceriul s'aa intmplat de
fat aice, cnd s'aa cetit carte a dornniascd, si can pricinuia
dumn ealluf c iaste lucru hotrt mai de mult de card
Stncesti ; ce a luat de la noi rdspunsu c s cade sd-s
mai caute pricina, de vreme c jluestf dumniata, cal cu aca
hotrtur d] de atunce s'ar fi fcut gresal ; si iat si rvasul
cdpt. Izman, ce t'ad fcut la mna dumitale, iaras ti 1-arn
triimis .
Voitor de bine . .1)
.

too. Iasi, 20 Mart 7251 (1743). <Sturdzea Logftu> critre <Ionit[l Izman[d] ), ce-i scrisese pentru hotdrtura Pputilor de
catr Stncesti >. Dar spusele venite de la acei trani de
Cotestf fac o noud hotrnicie de nevoie. S indreptatf hotrtura, s hotrti, pe unde s'a adeveri hotarul cel drept,
mcar c carte a de hotrt iaste scris mai din in trecute dzile, si cci s'aa schimbat Vornicif aceia, nu-i atta
pricind ; te impreund dumnLealta cu dumn[ea]lui Vornicul de
B Adsern, si hotrti impreund $i, cum vet indrepta, dati mr-

www.dacoromanica.ro

240

LOCUMENTE RELATIVE LA BOTOANI

turie ; cdcI, de-s schimbd VorniciI, dar Vorn[ni]ciia rdmine. $1,


dispre tdrgul BotdseniT, de maI iaste vr'un gres, sd-1 indrep-

tatI. Osbit, intdlias-am cd. s'ati cercat din poronca gsd. pricina intre Volovdtu i 'ntre Rdpicine, ce are Manoli cu Andrie$, pentru hotar, $i pentru cumpdrdtur[a] ce a cumprat ;
ce dumn[ea)ta, cum pentru hotar, as i pen[tru cum]prdtura ce at1 cumpdrat Andrie$ cdpt. in RdpicenI, ia sama.
101. loan Nicolae-Vodd oamenilor de PAphlutl, de la oco-

lul Botosenilor, careI ati ardtat crt1 de la tot! Domnii ce


s'ati rdncluit in 53 aril; anume de la Domnia Sa Costantin
Duca-Vodd, si de la Antiohie-Vod[d], $i iard$ de la Costantin-

Vod[] Duca, dintru a doa Domniia, $i de la Domniia Sa


Mihaf-Vod[d], $1 de la rdpoosatul fericitul intru pomenire pdrintele Domnii Mele, Mdriia Sa Nicolae-Vodd . . ., si de la preiubit fratele Domnii Mele, Domniia Sa Constantin-Vod[d]
scriind ca s. fie aprati de vecindtate de ctr stdpinii satuluf Pput'd $1 dispre altil ..., pentru cdcf eT a fostu domnest!, de ocolul Botosenilor. DA i el intrire nime s.
n'aibd nic o triabd cu dnsiT, ce el' sd fie de slujba poroncilor Domnii Mele ce sint la BotosenI.
D 102. 19 Decembre 7252 (1743). loan Nicolae Mavrocordat,
clumnalor ispravnicilor de pe la Tinuturr, pentru Manole
neguttoriul de Boto$erff, carele, instiintndu-vd, s'ail gst in

parte acelor Tinuturi vecini de sat de PipuV, ce sint la


ocolul Botosenilor ; care mo$iie cu vecira dede samd ca
cumprat-o de la Necula Silioti negutitoriul, iard Necule i-ati

fostu cumprdtur de la Costantin Costn Neniul biv Vel


Pah. al Trdi-RomdnestI, . .. sd chemati de fat pe ace! oameni, si s. luatf sama ; de e drept, s-1 asedze la bastina
lor ; de contestd ei, 1 vor avia chizes cd vor sta fat, sA
le punetr soroc $1 sd- trimitetf sd vie aice, sA ste fatd innainte
Domnii Mele, aducndu-$I fat $1 dovadd -or avia ; si sA ne
in$tiintati pe amnuritul $1 domniavoastrd >. Pecete micd, octogonal, cu chinovar.
103. 18 Mart 7252 ([744). c'Avaow"y.z

rcp(oT.

pe'ip9txri,;, Atv.t-

Tpfrntt Privritogs, (ambele semntuff de aceia$1 mina) care


Domn. Li-a adus cartea domneascd Manolii neguttoriul di

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTUI1AL.A.

241

aice din Botsani, cu poruncl pentru niste vecini ce s'ar


afla din Pdpdutl ..., cumpdratI de Manolii. El afid, oblicefte
pe trei : Ion Pdpdu;, si unul Ursul, $i unul Stefan CornacI. Ei recunosc a fi de bastin de Ppdutl, si toff pdrinta lor . El i$I aduce actele CerchezuluI. Numail ar[d]tao
si oameniI de Papd.0 carp' de aprare de la acesti Domni
ce ardtd cd. are $i Manolii. Dar acesta aduce ordinul special pentru urmdrirea de rumini, al lui Antioh-Vodd. Astfel :

gdsind pe prinVI acestor oameni, fiind acestie pe acele


vremi copii, i-ag dus la casa luI, la sat, la CdlugdrenI, la
Tinutul Niamtului, si i-ag asezat acolo . .. Si, ddndu jalobd la
Antiohii-Vod[d], li s'ag fd.cut $i lor carte gsd. di apdrari ca-s
nu-i tragd la vecin[d]tate, $i aii vndut Miron SOL aastral
mosie Pdpdut lui Costantin Neniul ... Si ail adus Manolii si
2 oameni rnarturf : pe 1 Pavdl Stan, $i ail mdrturisit cum O.
el ail fost copil $i, slujinci la acel Andronic Vor., si stii cum
i-ail adus cu Armas Miron Spt. $i e-il stdpdnit ; $i ag mai
adus se al doile martur, pe Vas[i]lii Nicorescul, care sede
aid ldngd Pdpdut, si ag mrturisit cum c'ail sezut pdrintif
acestor oameni in Pdput, si sint cuptoristile si livezile lor si
pan astdz din sdliste Pdpd4lor. Si am zis acestor marturi,
put-or gura pentru acestI oameni cd nu-s vecini; el ag zis
cd n'or Aura, si, pe dn$11' intrebndu-I, ag vr'o carte de giudecat[d], de rdmas, sag de ertdciune, sag de rscumpdrare, si
i ail zis c alte crV n'ail, fr cdt aceste 641 gsd. de apdrare. Si, nevrnd sd-s aseze aici, s'ag tras la luminat Divanul Mrii Tale, si s'ag pus si zi, cu voe de imbe pdrfile,
dupd Sti. Ilie, sd viI la Es; si s'ag dat ei si chize$, pe dum.
apt. Izmand.
104. 25 Novembre [7253 (I 744)]. Izman[] Set. care dm.
Vel Logft. . Pentru procesul lui Man oli cu locuitorii din Pdputi. :

anul trecut, adusese o luminat[d] carte Mdrii Sal[e] NI Vod[d]


aid' la Andonachii, fiindu Vornic, ca-s li 6 sama, si, dovedindu-s
cd-s vecini, ssa.-I dea de grumaz ; si nu l-ag hotdrdt gudecata.
Aduce pe cei doi btrini, cari trdiesc si acum in Pdpdi4, ce
fac mrturie. Pomeneste $i mrturie luI Andonachi ). P. S.

Macar cd dum. Manoli nu era gata in ast dat[d] de vinit


66 549 Vol V

www.dacoromanica.ro

16

242

DOCUMENTE RELATIVE LA BOTO5ANI

la Es, ce, viind astdzi cinst. rvas dum. cu Antds, indat[d]


aa purces ; si mii ce-mi scrii dum., am inteles, si of purta de

grij[], macar cd si intia, de m'au artat cineva c n'am


fost vrednic a sluj[1], dar Dumnedza stii ; si as porn dovad[]

la toate. Neculaia Arman, ce aa artat dum., ea toto nu l-oi


lasa.
105 .

t Dum: Manoli negutitor, sn[a tate it poftesc de la

milostivul DumnAzdil : alta, m'aa spus copilul cel din cas[ ,

Costantin, c'al venit dum : la gazda m si nu m'ai gst si

af dzis ca s-ti fac stire ce t'am mai isprvit de la dum.


Postelnicul. Ce vii sti e ea am grit, si ail dzis dum. Vel
Post. c t'or vini vecini la mn[ si satul, numaI s de instiintare Mrii Sal[e] lui Vod A] ; ce dum. sd te sle$0 s
sluj[ejsti dum. Postel., orI la ce t'a poronci, $i s-i imbli pe
voi, c ea te-am artat dum : c esti harnic si om de trab.
Alta, s- m instiintatl pentru boi dum. ce i-au cumprat de
la Pascal, cum snt, buni, ri, .si pentru 2 areti burc (sic), ce
am fost grit cu dum., s-m cautI s-m cumper ; nurnaii s
fii frumosi, marl., si s-mI faci stire ca s trirnit I i_;c1.,an s i
; si ce-i da dum. pe areti, of da ea durn. Nu mai s fie Orneri (sic). Cu aasta ; si s fii dum. sn[d]tos. De tot binele
voitor dum : Io Rugind Vol-.
to6. 5 Decembre -. Sturdzea Logftu care am_

nevoastrd frate Spat. Andrei Balse, Setrar Ioani Izmana.


< Ce aice irni spuse Manole ... cd in trecute dzile v'au adus
carte Marii Sale. . . ca s-I hotrti mosiia Olovtul si RpiCalil, ce are pricin cu Andriias Cpitanul. Fac lucrul, dar
a pietre n'at pus, mai nscnd o pricind din pricina luf Andreias ca Azpanul (sic), care la urm si ace pricin s'ait
tdet de aice, de la giudecat. S aleagd dup aceasta $1 s

si stilpeasca ecu pietre. (Deosbit de aasta, ne mai spuse


Manole neguttor c si pentru Pputit v'au mai adus o carte
de hotrt, pentru pricina a o parte de loc din hotarul Pd.putilor, ce-I impresoard. Cluceriul Calmsul, si lards nicI triaba

aceia n'at cutat si st pricina nealias. Ce, ct pentru aasta,


aice au artat Stroi Post. cum c, cnd s'aa vndut Stncestii, s'au dat si ispisoc, care scriia, in semne, hotarul
www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL

243

Stncestilor, precum si rvsele ad dat la mAna 1u Manole,


care li-t ved dum
Ce dumnavoastr trebuesti s facet
s scoat Dumitrasco C1u6. ispisocul acela, ca sd vedeti acele

semne, si sd indreptat PdputiI, atta de cdtr Stncesti, cat

si de cdtr trgu, sd nu vie s mai jluiascd. .

A dumnilor

voastre

107. 30 Novembre 7253 (1744). Ioan Mavrocordat pentru


printele A gafton staretul, intrind vechiul privilegiu.
108. 2 Iunie 7253 (1745). Ioan Mavrocordat cdtre (ispravnicul de Tinutul FIArlului
S'a jluit dumneaI Paraschiva,
fiica rpoosatulul Alexandru Sturdze, dziand ca.' are un sat

Dolnicenif pe Based si nu s supun oamenei ce sed pe acel


loc, ca sl-f filed: slujbdo. De care lucru poroncim dumitale s

el sama si, precum or fi alti camera card sdcl impregiur pe


mo;II a boiari, ase s i asedzI si pre acestie, 0,1 de 6-a fi
cu dreptul, si s-I si implinesti, s nu ne mai vie jalobd, si
sd dal mArturie.2 Pecete cu chinovar.
109. 22 Ionic 7253 (i745). En, Joan Nicolae Voevod
dat am cartea Domnii Mele tuturor trgovet'ilor moldoveni si
armenf, jidovi si alth din Trgul din sus, din orasul Botosanilor, s fii volnici cu cartea Domnii Mele a-s stdpini fiestecarele locurile ce ail avut la Trgul de sus ..., la fata loculul,
in smnile si pre hotrniciia, dup cum li-ad ales si
stlpit
ciiisti 1 credincios boerii nostri, dumnealor lordache Cantacuzin Hat. i Necult Vornic de Botosera, si Izmand *eras.

- Copie.
Ho. f Facu stire cu aastd. scrisorea a m c, dndu jalobd.
la Mrila S[a] Voddi ominiI de Pdput, cd-I trage Manoli negotitoriul, vecin de Paputit, Mriia Sa
rnduit la mine, s
le e intI ia sama, si, luindu-le sama, dup dovdzile eeri
artat Manoli, ispisoci domnesti, aiave s'au cunoscut ea'
sntu vecinl ; cci omenif nicI o indreptare alt n'ati artat,

fr niste cdrtl domnestI, tot de apdratu, iar de vr'o judecat d


nimic n'ad artat, si ail cd.dzut dupd. Manoli s sd. rscumpere ;

si, neputndu-s tocmi, s'ad tras la Divan si, spuindu ed Mdrii


Sale luf Vocld si esindu-I si nainte Mdrii Sale, au poruncit
Mria Sa si li s'ati fcut si de la Mrie Sa carte de aprarea,

www.dacoromanica.ro

244

DOCUMENTE RELATIVE LA BOTNANI

asmine cu alte cdrtl ce ad ardtat de la alt1 DomnI, iar

carte de gudecat n'ad dat Mrie Sa, cd ad cunoscut cd


sntu vecinl ; ci am dat MI Manoli aast scrisore, cdndu ar
dzice iar la vr'o 'gudecat c'ail rmas pe Manoli de la Divan,

s nu-s criadd. Let 7254, Dich. 4. Sturdzea V' Logftu.


I I I. 2[ April 7254 (174.6). Izman[] et. arat DomnuluI cum a fcut hotrnicie la Cdtmre$tf, uncle avea mo$ie Gavril Gherghel, -ad fostu Cdpitan-Mare, prtile unchiuOA, la udin Stolnicul. Asist $1 Adam Pancul Vel Pitar
$1 forga Vame$ul $1 Iordachi Gigdtul, cumnatul Iorgl Vamesql, ginere Sultanil Gafencesi, nepoata Paraschivil Skules[i] ...2. Are Iorga Vame$ul. $1 cu Gigaul $1 cu altii ai lor
o parte de mo$1e, care sd numia$te a Paraschivii SAcules[i],

sora Id Gheorghi 6udin Stolnicul, o parte lards de mo$1e a


la Gheorghli udin Stol., alt parte iard$ de mo$ie a Anitil
Meicules[i], iar sor lui 6udin Stol., tot intr'un chip ; dar ad
maI fostu o parte a TudosiiI, sororif Id Pavl Albot Jitniceariul, tatl lui Gheorghii udin, den care parte s'ati aflat
vndute doao prtI PanculuI Pit., de Beldiman $1 de Negurd ;
o parte tot din parte Tudosii s'ad aflat vndutd de Ilie Mustiati, fiorul la Iona$co, Vame$ultd Iorgl* ; iar a patra parte
dintr'aasta$ parte a Tudosii ati rdmas luI Solomon fiorul
luI Cordati, s-$ o stdpniascd. ; iar ati mai fostu o a sias[a]
parte din tot satul, cumprat numaI de Ghiorghil 6udin,
de la Andreica din Meresti . ... i aleg s stpineascd fiecare
cdt li s'ad vinit de pre bdtrdni lor, iar, In cumpdrturd, cini
pre cdt ad cumprat. S'a vinit Iorgdf Vame$111 $1 Gigltu-

lu'i parte din sus, 4 odgoane, 6 stnjnI pol de mo$ie ; $1 un

odgon, 2 stnjn[f] -ad cumprat de la Ilie Mustiatd, s'ail


fcut 5 odgoane, 8 stnjdnI p' toat partea lor ... i feorilor MeicdI, etc. Se stilpe$te partea Vame$ului : incepdndu

den hotarul Hri.$canilor pen codru, alture cu hotarul Ipo te$tilor, la vale, On in margine de la dial, la drumul ce-I pe
din dial de casa GigdtuluI, am fcut buor inteun stejar, $1
de la buor in vale, la capul until' iaz, $1 pe supt iaz $i la
dial, in zaria dialuluf, s'a pus piatr, $1 de acolia la vale,
peste prul ce vini de la CucoreanI, $1 la dial, $i peste drum
www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE 1STORIE CULTURAL

245

intr-o movilit s'ail pus altd platrd, si del[a] movild la vale pn


in vl'eao ce sd chiam[d] Brdiasca, si vlCao in gos, din prajma
movilita in gos, 5 odgoane stnjdn[I], - unde sd preun[6.1 cu
parte la Gavril Gherghel, si intoarce iar la dial, la stlpul

ce am pus peste drum, in muchea dialuluI, si la vale, peste


pdrdul ce vine de la Cucoreani, si la dial pan in altd piatrd,
ce iaste in podis, si de acol[o] la vale pn in prda, si matca
pruluf a addncd, spre fundul viI, la codru ; si acolia am
fcut buor inteun Or, dupd cu m s'aii scris si in mrturiia
ce am dat lui Gherghel, si de la buor prin codru la dial,
pdr in hotarul Hriscanilor.
112. 23 Iunie 7255 (1747). An. D. VI Logft., Ionitd. Can-

tacz. biv Hat., Costachi Razul Vel Vt ... V' Vor., I. Pdladi
Hat. judecd intre Ionit Izmand, fiorul lui Ghiorghit Izmand, si Stefan Blebe bldnarul, tatul Pdnoai, pentru un
iaz lingd. RusI. Anghelachi, mosan in RIO, il vinduse
Burghelii Armasului, cdnd era Vornic la BotsanI si, dupd
moarte Burghelii, scotindu-1 la vnzare fmeaia Burghelii,l-ati
vndut luI Pand ginere luI Blebli, Grec (mu strein, fdr a

se intreba veciniI. Pe acel timp, Izmand era copil, slujind


pe la stpnI, si s'ai1 czut luf s-1 cumpere, fiind mosian de
bastind. Acel iaz aft fost numaI pentru addpatul vitelor,
iar Pand, dupd ce 1-ati luat, aii suit iazul si 1-ati flcut de
mori, innecindu-i fin*, cum scriii dumneluf AndriI Balsu
Spat. si Pancul Pitariul. Se oferd Izmand a jura in bisericd,
c n'a stiut ; recunoaste si Blebe, si nu 1-ati lasat s gur[e],
cum se aratd de printif de la Sfeate NeculaI si Vornicif de
Poartd. Am dat carte nostrd.
113. 29 Septembre 7256 (1747). Grigore-Vodd Ghica lui
Ion Zosim Vel St. si Ion Izmand biv Vel St., pentru
plingerea luI Manoli negutitoriul, cd ar fi impresurat la Paputl de dumn[ealluI Dumitrasco Calmdsul Vel Ban cu hotarul Stncestilor. SA' cerceteze si sd puie csemne, stlpf
de piatrd. Vel Logftu. Pecete cu chinovar.
114. 13 April 7256 (1748). DA Zota (i'orrieiii calugr, ff;orul
luI Gligore Oorneiti si a Gaftonii, nepoatd Tutulul Logf.,

aratd c a dat nepotului Costantin Pladi biv Vel Stol.)


www.dacoromanica.ro

246

DOCUMENTE RELATIVE LA BOIOSAN

ocina de la Botosdntl si BA' Mesa, unde are si fratf


car[e] prti de mosie im snt si mie de bastind. di p[e] tatdmlea, Gligori[e] 3rneia , st di p[ej mumd-mea, Gaftona. Martuff : Marie Plad[i] Vor., Toader Burnat .
I 15. zi April 7259 (i751). Constantin Racovitd cdtre A na n ie

Vornicul de Bot[o san i],, Ionit Izmand biv Vel Setrar, pentru jalba lui Manole cupet din Botsani si cu vechilul lui
Stefan din Es contra dm. Banul Calms , zicndu cum c
astd iarnd i-au mncat cu oile pe dm , 15 stoguri de fan in trie
dm., i osebit 'Pad mncat mosie lui Manole, anume Pdputif,
si dintr'aca pricind a rmas fnul nevndut, si el este orn s rac.
S cate dacd e adevrat. De s va dovedi cum cd Manole au,
cost pe mosie dm. Banu Calm dsulu, pe Costest, far stire drn. si
n'au intrebat cdnclu au intrat de aid cost, si a avutu si stire ;
cum sd s ni cosascd, - s implinest lui Manole numal cheltmala L'-au fcut la facire fnului, de la Banul Calmdsul, iar
fnul sA rmdi mncat de vitele dom. ; iar, de s va afla cum
c Manole aa cost pe mosie lui, Ppiuii, s-I implinestI lui
Manole, precum s'a dovide cu adevdrat cd s'a vndut fnut
la vreme acia, pe acolo ; eh-6 vechilul lui Manole s
apuca

innainte Divanulul, cum c fnul este cu adevdrat cost pe


mosie luf Manole Pecete cii chinovar. Cant. Vel Log.
116. 8 Maiu-.Ienachl Costandachi Ban), care Manolachi
Costachi vt. Logf. Se scusd pentru ( cele 500 lei care am
luat de la dum. si am dat prodosie la ajutorint . . . Auzindu
c snt atta tlhari in toate prtile , n'a trimis. NumaI
me-0 prut foarte r, bade Manolachi, cd-m serif dum. cd,
de nu voia triimite banif, im veI triimete dum. boerdnas cu
grele cibote, de va loIplini banii de la mine ; care frtie noastrd

care o avem riti socotim c voia aye acest bdnat de la dum


cdcf, bade Manolachi, ea de cnd snt, i pdnd intr'a6astd
vreme, a nimnuT barif saa ceva n'am mneat, ci tot cu al
meu m'am chiveraisit, multimesci ha' Dam n[e]zda. Va veni
piste 5, 6 zile, cu banii, si Ind rog pentru vre o gazd ,

unde viI socoti dm. ca sd fie pentru mine. P. S. Sdrutd


mina lelif Marii, co Tudoslica si cu copii .
117. Iunie 7259 (1751). Constantin Racovitd, pentru md-

www.dacoromanica.ro

247

ALATERIALE DE ISTORIE CULTURALA

nistirea Sf. Necolae, ce este la Boto$anI, pe hotarul tdrgului Boto$aniI> , cdreia i s'a acut hotarnicd de dumnealui
loan Basotd biv Vel Str., Mihdlachi Talpd. biv Vel Cdpt.,
Ioni Sorocianul mazdl. Egumen era Antim. Ei intrebase
oameni burn', anume Chiriiac Botiul Curtian, si Toader Stihi
Curtian din Botosani, i Costandin Cenu$ ot tam, Simion
Stihi ot tam, Timu$ Mdrza biv 5oltuz, i Costandin MihaI
biv $oltuz, Stefan diiacond ot Tdtdra$T, $i Ion diiaconul ot
tam, Pdput ot tam, Pavll Stan ot tam, Gheorghie Paiul ot
tam. Asist .$1 Gherasdm diiaconul de la mndstire. Drumul

furilor. Drumul ce merge la UricenI. Un drum ce vine


de spre Jdjde si merge la Boto$ani. Drumul ce vine aldturi
cu Pdpd.util. Hotarul fusese urnblat si de Vasdli Razul biv
Vel Cdminar. Dd. mnstirii $i 24 slase de Tigani $1 20
de poslusnicf, iar, ca mild din vam., Ioo de lel pe an, ori ar
fi <vama dat in credintd, ori in cumpd.rdturd, si dejma de
pe tot hotarul trgului Botosanif, ori-cine ce ar lucra pe locul
:

gospod

., den toatd hrana ce va face pe locul trgului,

afar de hotarul Tadrasdlor, ce este dat cu loc cu tot sfintei


mndstiri. Vinul va fi scutit de vddrdrit, o mie de oi de
go$tind, o mie de stupi de desetind, o sutd de vacI de vdcdrit sa conitd> . - Copie.
I IS. 6 Septembre 7260 (1751). Iacob Jitropolitl dd o
carte de blestem lui Manolachl Costachi Vel Vornic, ce are
o mo$ie piste Prut la Greceani, anume Vintilestii , care se
impresura de spre o samd de oamern. Cartea e fdcutd,
dupd cerere, asupra lui VasEille Huzun $i asupra cui ar $ti
std.pdnirea Vorniculul Luppului si a lui Vicol Sdrdariul pentru aasta mai sus numitd. mo$1e.
119. 2 Septembre 7261 (1752). Matei Ghica pentru mdndstirea Sf. Neculai den Botoanb, ce
Constantin Racovitd, care scrie cd, luind .

are hrisov de la
aminte pentru o

sftintd bisericd de piatr ce a fost zdditd de luminatul r-

pasat Domn Stefan Voevod cel bun la trgul

Boto$anii,

care, dup.' trecere vremilor rdmind descoperit $i surpatd


de zidiurile ei, a innoit-o de iznoavd rdpoosata rnaica Domnil Sale $i an impodobit-o cu ve$minte si. cdrge $1 alte
www.dacoromanica.ro

248

DOCUMENTE RELATIVE LA BOTOpid

odoard argintrif biserice$tI, lar acum, vrnd Domniia Sa a


aduce la maI bund $i innaltd stare, ail pus-o in rndul mdndstirilor $i ail mal innoit cele surpate $i ail ingrddit-o fdcnd chilif $i alte ce trebue$te, $i ati impodobit-o cu toatd
podoaba ce s'ati cdzut unuI dumnezdescu lca$, att den
luntru, cdt $i den afar, $i ail inzdstrato cu mo$di $i tiganI
$1 altele : if dd satul Ttrd$anii cu hele$teti $i cu mori,
ce ail fost mo$ie domniascd, den hotarul trguliff, o jumdtate de sat, data' dui $tefan Bosie ot Visteriez de Ioan Nicolae-Vod, $1 schimbat de el cu un loc den hotarul domnescu a trgulul CotnariuluIp. i douzeci $i $epte sala$e de
Tigatil, zece liuzI scutelnici, 100 de leI pe an de la Vama
cea Mare, dijma hotarulul Boto$anilor, scutire pentru vin $i moo

de stupi de desetind, moo de oI de go$tind $i ioo boI, vacf,


ca'f, de orf-ce dare, - ca den venitul acestor bucate $i mile
sd margd pe tot anul agiutor la Sf. Patriarhie Antiohie, unde
este inchinat aast mndstire. Confirm. - Copie.
120. 20 Octombre 7262 (1753). Matef-Vodd Ghica lui oTtldorachi biv Vel Pit[arju, Vornicul de Botd$enI, i Vas[i]lie
Bal$e biv vtori Logft., i Adam Pancul Pit[a]ru $i Miron GoroveI biv Cdm[d]ra$2., pentru plingerea luI Manole neguttoru

de acolo din Botd$erif, contra luI Anfimu egumenul de la


Sfete Necula de acolo de lngd Bot$enf, ealdture cu moOa sa Pdputil. Cind i s'a fa'cut hotrnicia acum dolsprezece
anI, alocul mdnstirii luI Sfete Neculae, fiindu atunce biserec de miru, il stdpni preutii ce era la bisericA .. . Dard
apoi, dupd cdtva anI, la Domnie Sa Ioan-Vodd, a datu Domnie Sa Ioan-Vodd totu locul bisericii danie cu testamint lul
5tefan Bosie Cmdrasu, $1 apoI $tefan Bosie Cdin[d]ra$u $'ail
dus de iznoavd alp' boeri hotarnici de $'ati hotrt mosie,
frd conflict cu Manoli. Dard acum, la Domnie Sa CostandinVodd Racovitd, fcndu D[o]mniia Sa pe Sfete NeculaI mdndstire $i inchinnd-o la sfnta patriar$ie de Antiohie, ail
luatu mo$ie lui Bosie $'ati dat-o mndstiriI Domnii Sale ... ;
$i, luindu $i mo$ie trguluI din sgosu, a dat-o totu mndstireI, $i pe urm ati luatu $i mo$ie lui Manoli, $i 1-ail datu
Domnie Sa ... 500 lei pe mo$ie lui, $'ail dat-o lui Sfete Ne-

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALI

249

culai ; dard pe urm s'ati sculatu egumenul . . . si i-a luatu . . .,


eel. 500 lei' innapol, si i-ati lepdatu scrisoril[e], dziandu cd-

lugril cd nu le trebue lor mosie liff Manoli. Apor fac o


noud hotdrnicie si-1 scot a fi intrat in moyia lor. if iea
astfel mai 'gumdtate din ce are. Si el atunce n'a putut
sd mai dzicd nimicd, fiindu-cd D[o]mnie ail trimis hotarnici
s'aii hotrdtu mandstirii Domnii Sal[e]. Ordin al DomnuluT
O. se facd o nou hotrnicie si de spre mosie dumisal[e]
BanuluT Calmsul, di spre Stncesti.
121. 12 Mart 7262 (1754). Mate Ghica. Dat-am cartea

Dornnii Mele tuturor trgovetilor de la trgul Botosanilor,


pentru locul trgului Botosanilor ce s'a dat mnstiril Sf.
Neculal, sd fii volnici cu cartea Domnii Mele a O. hrni pe
acel loc, sd are si, pe unde a fi loc de fnat, s'd fac fin, si
sd-si pdstoriased bucatele lor, s le tii pe locul trguluf, si
cu alte chipurf de hrand ce vor fi avnd a-s face, sd-s facd ;
iar altil streini, negungndu-le lor loc sd O. hrniascd pe
dnsul, s nu fie volnicI a sd hrni pe locul trguluT ; ce ef

s aib a sd hrni pe tot locul tdrguluI, dupd cum si in


aniI trecut s'ati hrnit pe acel loc, si el incd dupd obicei
sd aibd a-s da dejma mandstirii din toate cele -or face pe
locul trgului. - Copie.
122. 20 August 7262 (1754). Tooader Tutul, feoru Sanduluf Tutul, dd. zapis jupnuluI Dumitrasco Palade Hatman , pentru a-1' vinde o mosie in RugsetT. - Copie din 1782.

123. Iasi', 22 Octombre 7262 ('754). MateT Ghica dumnialor Tudorachi biv Vel Pit[arlu, Vornicul de Botdsenl, i
Vas[i]lie Balse, biv vtori Logft., i Adam Pancul Pit[arju, i Miron Goroveiii bivu Cmrasu. Manoli neguttor de acolo
din BotsenI s'a plins asupra lui eAnfim egumenul de la
Sfete Neculae de acolo de lngd Botseni, pentru hotarele
mosiei sale Pdputif.

SA'

facd o hotrnicie. - V. la 20

Octombre 7262, la care datd se expune afacerea mal pe

larg, in alt ordin domnesc atre aceiasf.


124. 4 Maiii 7263 (1755). Niste oameni. din Socola ot
Tnut Esului vind tdumisale gupanuluf Manolachii Vel Vor-

www.dacoromanica.ro

250

DOCUMENTE RELATIVE LA BOTOANI

trif hirte de vie ce avem in dialul Corniului, pentru


15 lei noi. Martur : < Ion Muntianul ).
125. 18 Maiu 7263 (1755). Matei Ghica-Vodd cdtre < dumnealuf Iordachi Cantacozino biv Vel Pah., ,,;,,udecdtoriti de Tinutu Hrldu i Dorohoiul, i Faun biv Vel Med., ispravnic de
Tin[ultu Hrldului i Dorohoiul, i Adam Pancul biv vel Pit.,
Miron Gorovei biv Vel Cm[]ra dii Ocnd : i s'a plins < Manoli negutitoriul din Botosani > pen tru incalasile la Pdpd.ut,
de la cdlugdri $i de la Banul Calmd$ul. Trimi5ii din 7262
n'ati mersu, si Pdpdutif lui stati si pnd astzi impresurati
de 2 pdrti. Sii meargd ei ffird de gre$ ) pentru a hotdri
lucrul, de fatd cu egumenul si cu vichil din partea Bnesii
nic

ins hotarnicile vechi de a pururea sint mai


Copie legalisatd in 1798.
de socotit decdt cele noao 4
126. 4 Mai(' 7264 (1756). IIagi Lohan Arman, neguttor
din Ia?f, dd zapis giupdnului Manolachi Vel Vornic, cast
vinde cloud pogoane <de vie pdragind, la dalul Coroiului,
pe locul mndstirif Socolif, irrtre Ionit fiix)rul lui Arsenie $i
intre Vasdli Blanar, gineril[e] Olariului ) ; care au fast a cumnatului met'', a lui Carabet Arma$ului. Semneazd armeCalindsului.

neste.
127. II" Julie 7264 (1756). Constantin Racovit cdtre dvan
Vornicu de Boto$eni i Ion Arbure Med. ). < Manole negutitoriul din Botosen se plinge cd-1 impresord Bniasa Marie
almdwai ) incepuse a lua cdrg domne.t i de la Domnia
M, din cela rind, cdind am fost Domnie Me aice la Scaunul
acesta. Aceasta hiei pe cdnd trdia Banul Calmdsu ; dar
n'au mal luat sfdr$it, nevrnd Banul s.-$ scoat scrisorile,
puind $i o pricind $i alta pr acum ; cari mal pe urmd, din
:

poronca Domnii Sale Matei-Vocl[d , fiind rdnduiti cu gudecata


la dm : Rad[u] Rac o v[i]td, fiind Vel Logft., $i cdutndu-s[d]

udecata intre ddnsi, dumnaei Bniasa a rdspunsu cum cd


Manole impresoard o bucatd de loc de Stncesti cu hotarul
PdpdOlor 5i, neputrindu-i-s curma udecata de-aici, s'ati rimduit la Paun Med., isprav., $i la Miron Goroveiti, ca sd-T
hotdrascd ; $i pan acum iard$ n'ati luat fdr$it, nevrnd Biniasa sd.-$ scoat,dj scrisorile. ET sd i le ceard din noti $i sd
www.dacoromanica.ro

NIATERIALE DE ISTORIE CULTUBAL

151

prweascei i starca loculu7, vdzind actele nt

i apoi in_
trebind pe bdtrinf. Pecete cu chinovar.
128. 16 Ianuar 7265 (1757). Stefan Tutul feorul lui 10ni Tutuluf din Rudestf ot TlnutiI Sucevii arat c a vindut
mosia sa <de la tatd-rniefl Ionitl Taiu tul dumisale jup.
Dumitrasco Pdlad[i] Vel Vist..
129. 11 Novembre 7266 (1757). Scarlat Ghica intdresti
pe locul targuluf Botosdnilor mnstiril Sfaintuluif Neculaf,
hotdrit de Ion Basotd Sulger, Mihalachi Talpd cdp. si Ioni
Sorocianul mazil> , cu tdrgovetii de Botosdnii, anume Chiniac

Bdtiul Curtian $1 Toader Stihl Curtian si Costandin - si


Simion Stihi, $1 Timus Mdrza biv soltuz, si Costandin MlhaT
biv soltuz, i Stefan dilaconu ot Ttdrasi, si Ionu diiaconu ot
tam, si Ionu Pdpdutul ot tam, si Pavdl Stan ot tam, $1 Gheorglii

Paiul at tam. Drumul ce vine de la CurtestY $1 mergi la


Botosdni, la un pod in margine, di spre trgu ; prin capul iazului. Mentionat actul lu Mihai-Vodd din 7227. - Resumat
mai trzitl.

130. 2 Iunie 7268 (1760). loan Teodor-Vodd cdtre NL


colai Pit. i Mih a]lache Talpd, biv Vel Cdpt., pentru jalba
lui < Pancul Pitaru, ce avea mosie la Catdmdresti, $1 cumpd-

rdtuff de la <Solomon sin Iordache Mustiatd $1 de la fiorif Meicl biv Armas >. Pecete din 1759, cu Io Io VV ).
131.

7 August 1760. Eu Ion Rotar, orn de 96

an!,

care, de edndu trdesc in Grdinesti s:intu 73 an!, si altii :


Toader Tulistan, Vasile Mdniga, Gavril Mdniga, Nechita
Bosungian, Ion Handrac, Ion Buhdian, Necola Pdstldrenco,
orn de 67 an!, care snt de bastind in Grdniesti >, mrturisesc

pentru hotarul Rogosdstilor ce s hotrdsti cu andestii >.


PdrinteIe Dosifle0, episcopul de Rdcluti, trimisese cu carte

de blestem pe dechiul Svintii Sale si impreund cu altY cdlugri. Fiindu Grigoras Cdrusul Vor. in Grdmesti,
poruncit dumn ea]Mi rdpdosatul Spat. Ion Paladi ca s rdsh pascd casdle, fiindu intre hotar, in mijlocul poenif, si li-ad
rdsipit ; care nief el n'aii pus pricind, si s'au rddicat casle
de acolo $1 1ia mutatu pe hotar[ul Cdndestilor. Piste
cdmpu si piste molnitd. Casa lui Vetsco in buza pisculd,
www.dacoromanica.ro

252

DOCUMENTE RELATIVE LA BOTOANI

in dumbravd, care am apucat si butuci de viia ... in doljoc,


unde ail fost prisaca lui Cornacif ... Drumul ce vine de la
Vldcleni. Marturi: preutul $tefan, Ioniq] ornei monah,
Vasl[e] Busco, $teafan Strce. Scrie Costandin Che$co ot
Vist. Mrturia $i-o intresc innaintea lui Lupu Bal$ biv Vel
Vornic, Costandin Canan Pah., Costandin Cog. Stol., Petre
Chesco.

132. 15 Ianuar 7269 (1761). Iane Bdcal ot Bot4ni d.


zapis Pitariulu Neculai Ptra5co c i-am vndut casa
m din Botd$eni, care cas[] este flcut de mnile mele si
cu banif mei, pentru 30 de lei, cu cograda si grdina.
Semneazd ce Deli Iane brical am pus degetul. Eii Chiriiacu

Logf. am scris zapisul cu dzisa lui Iane Bacal.


133. 20 Septembre 7271 (1762). Tnas[e] Mel[e]ghi Vor. de

Portd, arat cd a fost orinduit de Manolachi Costachi Vel


Log[o]fdt a cerceta mose mnstirii GlWi in hotar cu
locul trgului Ia.$ : la mnstire era egumen Procopie arhimandrit ; asist si cel de la Barnoschi O. Agapiian proin
egumen de Sfeti Sava. Egumenul ia bezmnii pe cas s.
dejmue$ti grdinile oaminilor. Arat act de danie de la
Dumitrascu Cantacuzno din 22 Iunie 7182 (1674), ce ddea si
o parte din locul tirgului, puimi pe Ionit Bant$ Vornecul

de Port $1. cu soltuzul de E$ s cu 12 prgari, s ail ales


ace bucat de loc. Se vIci petrile pe ssti, aldture cu ocolul iarmarocului, pr in podul spnzurdtorilor, di ceia parti
prfal in apa Micolinil, iar piste iazii nu treci in vatra iazului
domnescii. Locul se intdrise de Antonie-Vodd, la 14 Mart
7186 (168o), de Costandin-Vod, la 29 August 7200 (1692).

Pecete din 1718 a Vornicilor de Poart : P. a p[o]q[i].


Pe a doua foaie : Ion Bantds, diiac za Divan, am scris.
134. 12 Decembre 7271 (1762). AvocvEag rptirtiv Bop., Ms.,
Nec[u]lai Cdpit. (?) (iar rnarturl : loan protopop ot Bot[alsdni,

Costandin Cenus, Solomon Albotd) arat c aii primit


prin cdlugrii de la schitul Agaftona ordin domnesc de a-i
judeca cu Costa$co Bran si cu Radul cel micu Calpt. de la
Curtestf, ce ar fi impresurat locul schitului. Mrturiseste si
preutul Chiriiac Matrase, Cenu$d $i A lbot ( din Bot[d]sni,

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE 1STORIE CULTURAL

253

si Stefan CosticI di la Mndstire Doamnef. :Drumul sdpatu.


:Schitul Gaftonil. Pn in Crivdt, unde sd hotrdsti-1 cu mosie

Costestif. - Copie legalisatd in I 827.


135. 29 Julie 1765. Grigore Ghica Jul :Toader Sdlion
Med., Costin Macreiti P.c., Costandin Vdrnav Med., Gheorghe
Carp Vel CApt., pentru cd dumn[ea]eI Vorniciasa Iliana, a

rdposatuluI Vor. Dumitrascu Pladih, a cerut a fi ferit de


:Sfintia Sa pdrintele episcop de Rddutl, la Blilesti $i GrdmestI. Sd-I facd hotdrnicie. - Copie din 1782.
136. 14 August 7273 (1765). loan .. . Med. si un altul,
fiind orinduitI de Domn a alege :mosiia dumisale Ileanit'il
Vorniceasif a rpoosatului Dumitrasco Pladif , la Grdmestf,
in hotar si cu elocul tdrguluI Sireatiuluf, intre rdzdsf se
presintd : si Sfintiia Sa pdrintele Dosiftef episcopul de Rdolutf, fiind cd ail rdspunsu e are parte a Nrniiastilor, daniia

o parte din BalilestI, datd de Mdriia Sa Domnita a rpdosatuluf Toader Pladii Vist. ; si, cersind scrisori si alte dovezi
la dumnealuI Manolachi Costachi Cliuceariul, ginerile dumisali

rpdosatului Dumitrasco Pdlacii, - se aduc numai :mrturif


tdrdnesti si o hotrnicie din 7232 (1723-4), a lift' Stroi Spdtariul,

Sandu Albotd Cliuceariul si Dumitrasco Gafenco Uricariul,


ce lucreaz si cu Toader si Vasilii Tdutul, Sandul omurtan
si Gavril ornehl. Hotarul pleca din vadul cu leaspezile,
din Sireati .. . Un dmbu MAO neaste stuhusor. . .. 0 bhnisoard cu putineale lozif . . Drumul cel ce mearge de la
GrdmestI la tdrgul SireatiuluI . . 0 vliugd . .. Neste lozisoare. Pe dos se inseamnd, in nemteste, cd actul e a se restitui lul :Pavel Konakj.
137. 16 Februar 1766. Grigore Ghica luI Manolachi biv
Vel Stol., isprav. de Tin[u]t[ul] Hrldului. A ardtat :dum.
Stoln. Costandin Grecianu c a avut :dum. nisti dugheni
.

acolo in tdrgul Botosanilor, cu locul lor ; aproape de dughenile


dum. ati cumpdrat o cas[5] cu locul eI, de la un Mihai Rus[u] >.
S se hotarasca prin dol" mazil[i], oamenI de ispravd. Pecete cu chinovar.

138. 22 August 7274 (1766). :Stefan biv Vorc. de Poart,


Neculai Pdtrasco Pit., Andrei Hrdnache fac o hotarnicd.

www.dacoromanica.ro

254

DOCUMEN E RELATIVE LA BOTOSANI

la Rusf, intre Chiriiac Crdstilan $1 altf rdze$I. Participd si


Gheorghii Izmand, Joan Anghelachl. Margine unii vdiuti'd
Drumu cel mari, ce vine de spre Dorohoiti. Aceste < casd
si a$dzare, rpoosatu Jorii Nicsoiti) . Pr in matca 13oto$ani. Pdn la un bucldiu ce este intr'o vhigd (sic), cari
vdiugd di spre Rus[i] si dd ri Boto$anca. ) - Copie.
139. 17 Iulie 1767. Grigore Callimachi cdtre dum. Costandin Cogdlnicianu biv Vel Stol, i Set. Ion Izrnand. . S'a Ojos
dumnai Bdniasa Marie, ardtnd cd. mosiia Stance$tif . . sd
impresoard de ctra Cdtrundrestif, mosiia Pancul ii , cerind
hotdrire. S facd aceasta in frica lui Dumnezdu Cine nu se
va multami, sd vie la Curte. Pecete cu chinovar
4.10. 1'" Ianuar 1768. Costasco Bran si alt dof aratd. c,i,
orinduitf de cPah. Costandin Canano, isprav. de Tinut. IIrMuni, i dm. Manoli Clui::., Vor. de Botdsanf , pentru a hotdrnici Popoutif < a Irini Manoles i , negustorit[ sdracd.),
impresuratd de e un Ursul i Ion diiacon din Ci$in, feoril
lui Stefan diiacon ot Popout. Safran ii Iftimi, egumera de
mnstirii Doamnii
aduc act din 72
pentru un proces
intre Gafton egum. la Mnst. Doamni si un Cozonac ginerile Ticii, mosul lui Ursachi $i a luI Ion diiacon . .. Pe acel
zapis ... nu 1-ail scos la median. nici an pomenit vre o data ...
Mo$ie Tei$orif mn[d stirif GAlAtii,. - Actul e intdrit la 1 2
Ianuar 1768, de Canano Pah. $i Manoli.
141. 2 April 1774. De la boerit Divanuld Cnejii Motdavid ) (semneazd Lu pu] Bals Logft. si M. Chirilov) cdtre < dumnealor Vomicif de Boto,ani, Costandin Crupeschl
Pah. i Tanasd dosan Pah. $i Mihlache Talp biv Vel Capt. )
.

<

-,

< Au dat jalb o samd de tdrgovetif din Boto$ani cum c


de spre mo$iia Pputif, ce esti a mndstirif Sf. Neculai din
Boto$anf, s impresoard mo$iia Botosanilor, unde lcuesc ei,
si de a pururea s supArd, facd.nd mndstire clcare cu Pdputif, $i cernd ca s indrepteze hotardle mo$iilor Sal o
fac. - Copie.
142. Copie. Cu mila hi' Dumnezdn, noi Grigori Alixandru
Ghica Voevod, Domn tdrif Moldavvii. Facem stire printeacest
hrisov al Domnid Mele pentru trgul Boto$anilor, carile din
.

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE COL URALA

253

vremi in vremi cu mila si build rdnduiali ce s'au urmat de


cdtrd. Domniia Me, au mers si merge spre in temeiare si
addogire oamenilor, ci ndzuiesc din pdirtI streine, $1 sd
asazd la numitul tdrg Botosanif, fiind loc cu toatd ndestulare hranif trebuinoasd $i cu lesnire a face agonisitd si

ori ce chip de neguttorie. Drept aceia, aflndu-sai acol la


Botosani un loc slobod, carele dintru inceput ad fost numit
pentru adunare oamenilor ci l strange la zi de tdrg, tiindu-s
vitele ce av di vd izare pe acel loc ; acum, din addogire si
inmultire lcuitorilor ar fi inceput unii a sd intindi ca-s ia si
dintr'acel loc, si cu a.astd pricind a cuprinderif locului s
da o mari pricind de impedecare alisverisului ce s face la
toate zilile de tdrg, neavdnd eel ce ndzuesc ca vite de vnzare, uncle sd le tie ; cari lucru nesuferind Domniia Mea, a
face impedecare alisverisuld ldcuitorilor, am poroncit credinosi boerilor Domnie Mele, dumnealor Nanul biv Vel Portar
i Manolachi Dimachi biv Vel Jitnicer, Vornicif de Botosani,
ca s mdsuri acel loc, atdit in curmezis, cdt $1 in lungu ; si,
dupd poronca Domniei Mele mdsurdndu-1, mi-a6 triimes mdrturie, atdt dumnealor Vornicii de BotosanI, ct i de la frailtasii tdrgovet di BotosdnI, prin care instiintazd cd tau aflat

latul loculul din coltul gardulul de sus a Visterniculu

al

doile Costandin Gheuca si pand in gardul luf Pavl a Anil,


una sutd doizalcI stnjdnI gpod, intindire ; $1 lungul locului,
din margine drumului ce vine pintre dughenile ds. VisternicesdI Catrinil Catargioai si pintre dughenile StolnicesE Coglnicenitif, pe din sus di. cerdacul vdmiI Trgului-Boilor, din

margine drumuluI la vale spre Scna, doi sute optu zed


stanj. gpod ; care loc 1-ad si hotrt ca petri, fiind loc slobod si bird pricind. Deci, pentru acist loc hotd.rdm sd stia slobod si sd fie numai pentru adunare celor ce vor veni la zi de
trg cu vite de vnzare ; iar, de sd va intinde oare-cine, si
ori cu ce pricind, ca s id din local acista, ci s arat cu
mdsura sa, deatori s fie tdrgovetii a ardta la Vornicif de
BotosdnY, ci s vor tmpla la ace vreatnea, si Vornicii, ca nisti

zabetI si dregkori aceluI ora$, sd nu ingdcluiasc pe nime


a 'Asa s ii din locul acesta, mdcar o palmd de loc ; ci s
www.dacoromanica.ro

256

DOCUMENTE RELATIVE LA BOTOMN!

fie oprit si impedecat. Si, ca s fie hotar5re aasta statornic


si nestrmutat, s'ail intarit si cu hrisovul acista al DOInhil
Me le, carile s stia la mna tirgovetilor de BotosnI. Aasta
instiintm. Scrisu-s'at'i hrisovul acista in orasul EsiT, intru a
doa Domnie a noastr, la al doile an, di Gheorghi Evloghi.
Anil' 1776, Ma! 4.
Grigori Ghica Voevod.

Hristodor Gl. pro.


143. 7 Iulie 1776. Grigore Ghica ell luf e Grigoras Pancul
Post. o parte din mosia Stancestf.
144. 15 Octombre 1776. Grigore Ghica lui gNacol biv
Vel Portar i Manolachi Dimachi biv Vel -, Vornicil de
BotosenT, pentru judecata luT dordachi, feorul luT Manoli

neguttoriul de la Botoseni, cu o sam de oamini de la satul Cismiaoa, de la ocolul Botosenilor, artnd numitiT sten!
cum c, mcar O. el s afl tritorT in satul Cesmiaoa, pe
mosie mnstiriT SfntuluI Nicola!, dar pdscutul bucatelor loi
li-aii fost pe mosie luT Manoli, si opritis n'ati fost, pn acum.

La Divan li se hotreste ea s d pe an 20 le! lui Manoli


pentra pscutul bucatelor, cari ban! eT i-aii si dat pe anul
acesta, hotrndu-li-s ca sa aib voe s-s pasc bucatele lor

pite apa Sitnil pn in dial ; iar acum fiorul lui Manoli if


opreste s nu treac piste apa SitniT, ce nurnaT pr in apa
Sitnif. Iordachi spune c oamenif nu se tin de invoiala fcut si innaintea cegumenuluf de Sfete NicolaT, care se al
cacolo la BotosenT, la casa luT. Sd cerceteze si, dac Iordachi are dreptate, s se impieciece qranif. - Copie legalisat din 1787.

145. 22 Octombre 1776. Carte de judecat a luf Vasile


Razu Vel Log., Dumitrasco Sturza Vel Vor., Lupul Costachi, Costandin Plade Vel Spat. si Iordachi Vel Clucer,
pentru partea-T din Rugssti, a luf, Iordachi feor lul Manole

neguttor din BotosdnIz, stdpinit acum de Ion Canta Vel


Vornic. Iordachi aduce act de la un Tutul de la Certuff
(sic). I se hoteirise supt Ioan Teodor-Vod de Lupul Bals
Log., cfiind atunce Vel Vornic, de Constantin Canano biv
Vel Pah , de Constantin Coglniceanu biv Vel Stolnic si de
www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA

237

Petre Chesco Strar. Manoli spune c nu stie de vre-o std.pinire a tatdlui sd.d, a nicr el, de cdnd s'a rdicat in vdstrd,
n'aa stdpnit. Juclecdtorif cred c, locul aflindu-se in mijlocul mosief lui Pdladi, acesta se poate protzmisz. Se observd.
cil Pdladi nu semneazd ni zapisul de instrdinare a prnintului, nici Mano li nu si-a fdcut act domnesc pe el. Se decide
a se plti datoria Tdutului de caltre Pladi, care va pstra
locul. Iordachi insd, Ineodihnindu-sd, s'ati dus, nevrnd sd-si
i banii. - Copie din 1782.
146. 19 Main 1779. Constantin Moruzi cdtre Ianachi
Canta biv Vel Ban, Manolachi Cuza biv Vel Pah., ispravnici
ai Tmutului Sucevef, si care Petre Chesco hiv Vel Saran

Ion Canta Vel Vornic a ardtat cum cd de pe rdposatul


socrul dumisale, Dumitrasco Pladi Vornic, are aceste prti
de mosii la satul Botosntil in Tinutul SuceviI mosiia
aast[a] Botosntif, parte ce mai multd, s afl. in Cordon.
Pentru aasta s'ati scris al Domnii Mele osdbit 5. carte edtrd
dumnalui Ghendral
ca. din parte loculuf de acol s rn.
duiasc pe altil, pe cine va socoti, sd-s hotdrahua.
147. 19 Octombre 1784. Costandin Stincescu Vorc.
de Poartd. Flind orinduit Pah. Ionit Canan aspre cer_

-,

cetare a trgurf 5i locur domnesti de pi la targurf, atdta


a celor ce sdnt danii de luminati Domni, cu hrisov, cat si
ceali ce nu sint date si le stdpnesc unif si altii fr de a
avea hrisoave domnesti, si fiind si e rnduit cu dumnialui
Pdharnic, si, viind si aicea la tdrgu Botosanii, la cercetare ce
am fdcut trguluI Botosenilor, intre alte locuri ce s'ati gdsit
aicea in BotosenT a mnstirilor si a boierilor, s'an gdsit si
2 locuff a dumisale Pah. Ianacachi Calimah : ins r. un loc la
Tdrgul Noti, loc sterp, care acest loc li are dumnealui Paharnic dat de trgovet, dupd cum an fast obiceici aiced
Botoseni),, de 20/15 stinjeni, asi un loc, iardsl al dumisale .

la mahalaoa ,Trgului Vechi, pe cari loc sint casele du


sale; si acest lac li are dumnealui Paharnic o samd de ci
prdturd, iar i sam este a dumisale, druit de durnne
posatul Vor uic Andronachi ; a cdrue loc, scrisorile ce
FlumnealuI pe,loc nefiind la indmnd, nu mi le-ad aratat
www.dacoromanica.ro

25S

DOCUMENTE RELATIVE LA BOTOSAN

l hotdre)ste. 0 piiatr disparte locul dumisale Paharnic de


0 piiatr hotar drept la mijloc calocul luf Avram Jidv.
Marginea drumuluT ce mergi
sdi lui Ionit Ciulel Tiganu
in trg . Pi de napoia casdi soltuzuluf .
Drept mijloc
casdf lui Ionit Ciulef Tigan
in drept casT lui Neculai
Bldnariu. Adaus, cu mina luf Costandin : oDsdbit s mai
trage locu cumpdrat de la Ciulel Tiganu ... Cdit cuprinde
.

dughenile i bordeiul, ce s zice a Sofroni luf lenachi Spinu


2 2 stnjnf prostf.

148. io Main 1788. Alexandru Joan Mavrocordat. Md.nstire Svnta Vineri din ora$ul lash' avnd o mosie la Ttnutul Iasif, anume Zagarance, cu vad de pod si cu pod imbldtor in apa Prutuluf, precum $1, aproape, alta, Vasile Onofref biv

vt. Vistier, -<arhimandritul si egumenul de la mnstire Frumoasa i Svnta Vinerf, chir Doroften it impiedecd pe Vasile
de a tinea pod la aceast mosie, Mnzlestif. Ca motive aduce
inti paguba sa, si, al doile, cd are hrisoave al e] vechilcsr

Domnf, pren care s arat c, rentr e nu fie drumurf multe


s; isasalsrase treatorf pentru oamenf rai $1 alte nvliff, s'an
asezat ca se fie numaf treI poduri, aclicd la Tutora, la Zagarance si la Ghermanu, dar nu si la alte locuri a Prutului
.

Se rdsping argumentele, de Domn, in Divan, fiind-cd acele


hrisoave vechI ce are mndstire snt falcute in vreme de

atunce, cdnd tmplrile da pricind a se imputina podurile,


dar acum, din mila svntului Dumnztit, cu totul lipsind
acele tmpldrf, an rmas si hrisoavele cele vechf, care are
mndstire de oprire a podurilor, frd lucrare, $1 s'atii fcut $1
altif podurf imbltoare, caril a avut vaduri de pod in Prut.
Semntura Domnuluf si pecete cu chinovar.
149. 29 April 1791. Manoli Far. Clui.;. ea-Are biv Vel
altul Gavril Conachi. if maf scrisese dpentru o mosie ce a'
m. impregiurul trguluf Vasluitii, di spre Racova si pentru care

.nul cerea arencl 50 de lef. Arh. Bani. Adu-tgium. aminte,


nd o cdutai cu oameni dum., cd mai molt iect Io, i s

nu esiia di pe a6ast mosiia iar si acie b nf iar cu pilr sd mpli, maf mult cu zdloagea de nit icd, si te su'raf si dum cu luarl venit ulluT mosif, nigte fiere Cere ra
;

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE 1STORIE CULTURAL

259

miSo vinde cu trefzci lei pe anul acesta ... EA, nu pentru


ca s socote,t1 dum. cd poate voi aye vr'un cdslig, $i de
aceia m bucur, cd nici este pn la atta, ce numai c pentru
trebuinta m o ein.
150. 30 Septembre 1792. Alexandru Moruzi, pentru shstrie Agaftonul : intdre$te vechile scutiri, de o sutd. de
stupi i sfini ) si doi scutelnici strini. intru cea d'inti
Domnie a noastr la Moldavie.1
151. Bucure$ti, 14 April 1794. Alexandru Constantin Voevod, pentru < biserica de la Arndut-Chioi a Sf. Arhangheli : ii confirm pe an cdte e dood sute de la Domnie ...,
de la carvasaraoa dornneascd : se vor face rugd6uni intru
slujbile lor pentru starea si viiata Dommi Mele $i pentru indestularia ace$tif pravoslavnice tri. -- Sus, intrire de la
Alexanclru-Vodd. intru a doa Domnie , la 1 i Mai i800.
152. 27 Iunie 1798. Alexandru-Vodd Callimachi. Dimitrachi
SAlceanul biv Vel Jicnicer a cumprat, la 30 Decembre 1796,

a patra parte din mosiia Rusif ..., la Tinutul Botosanii, de


la socrul sti Gheorghie Goian Cptn., cu tocrnald drept patru

mii optu sute cincizci si opt lei, bez de alti 66o lei, ce au
plait Slugeresii Bntdsoai, tot pentru pricina ace$ti mo$ii.
La 24 Ianuar 1797 se scrie pentru publicatie ctrd dumnealor Vornicil de Boto$anii, ca s pue s facd.14wita publicatie la stare locului $i pretutindine pn in $as luni de
Zile, spre in$tiintare tuturor acelora ci dreptatea le va da pro-

timisis a rdscumpra. Se aduce mrturie pentru aceasta,


din 24 Iunie 1797, de la duml. Spatariul Matel Mile) . .,
fiind atuncea Ban $i Vornic la Boto$anit > : se vede actul de
.

Iordachi Cantacuzin Vel Log. de Tara-de-jos. Confirmd. $i


Domnul. Pecete cu chinovar, din 1795.
153. 1 2 August 1798. Andrii orneiti biv Vel Spt. >
aratd c a fost rinelmt. de dumnealor boerli Vornici de
Boto$ani, Iordachi Buc$enescu biv Vel Pah., dum. Dimitrachi
biv Vel Pah., pentru a cerceta la schitul Agaftonulu toate
scrisorile, hrisoavi ce are> . Avea schitul proces pentru mo$ie
cu Lupul Tulinc $i fin' lui. Se aduce un act din int Octombre
7238 [n" 82], de la Grigore Ghica, de cdnciti s'a fcut acel

www.dacoromanica.ro

260

DOCUMENTE RELATIVE LA BOTO$.ANI

schit, pe loc gospod ), dindu-i-se poenita. ApoI confirmarea


din 1733, cele din 1736, 1744, 15 Octombre 1.755, cea de
la 7267, il" Februar, de la Ioan Callimachl ; cartea Divanului
din 8 Maid 1774 [v. Ille 86, 107]. - Urmeazd intdrirea, din
12 Septembre, de la Vornicia Boto$enilor : s'ad intdrit

$i de cdtr noI cercetare ce s'ad fdcut, spre contenire prigordrilor de cdtr amndoi prtile ; iar cari nu s va multdmi,

i s'ad [pus] zi s margd la Divan, de unde li sd va da c de


svr$ire hotrdri. Semneazd dordache Buc$. Pahr.

154. 9 Iulie 180i. Vasili Scdnteai aratd cd a primit acte


pc mo$iia Unghenh, GdureniT $i ljor4th a dumisali Post.
Costachi Caragea, de la dl. Vornic Gal, ril Conachi.
155. Izvod de cele ce am nevoe sd-s cumpere de la Ia$Y,
pdrinte Palamon ; 1814, Dechv. 30. 2 ba,lici de aba, 1 md.nicar de postavd cu bland de vulpe ... 2 pdrechi de cdiltuni
de ab, 5 conturi de hdrtii, 5 condei de trestii de mare la
Ionit Prale psaltul . .., 1 cutita$ de condeid cu $ds ascuti$uri,
cu farfice i'n ceialalt capt . . ., 6 conturi pnz pentru capace,
40 dramuri de gugo$I pentru cernald ..., i sfe$nic de alamd
cu mucdri, 2 stecle de balsam, i cataveicd de postavil bldnit
cu lup, I e'ainic de aramd, o preche de papuci, 3 cot de
mu$ama, 1 Casornic de sin, sd sd. driagd, 1 oc de vutcd, 5
ocd nevri ..., 3 ocd cracatit, 5 oc moron murat cu otet,
3 lacherd, 50 scumbrif ..., 2 solnitd de cornu.
156. < Jluesc inndltimii Tali, noi, top* lcuitorii din trg
Boto$anif, pentru ante suprdri ci ptimim de spre Sfintiia
Sa arhimandritul Ionichentie, egumenul mnstirif Sfntului
Neculait din Poputl. Arat cum din biseric s'a fcut mndstirea. Apoi, la vreme de bejenii strdato$iI no$tri pierzind
hrisoavele mo$ief trgului, egumenul iea $i restul acestel
mo$ii, cuprinzind $i o multime de cas impregurul trgului ;
rmind numal vatra trgului slobodd, in voia av cu totif
a smna $i a cosd., luindu-le din al zdcile, $i casdli cele ci s
cuprinsdse in hotarul mndstirif i-ad supus mndstirea supt
bezman, fr vointa lor ; unde pldtescu $i astdzI. Si la anul
1803, asuprit fiind de cdtrd mndstire, dup jaloba ci am
dat fericituluI intro pomeniri Domn Alexandru Costandin

www.dacoromanica.ro

\
01,
.A.

www.dacoromanica.ro

56.

MATERIALE DE ISTORIE EULTURALA

261

Moruz Voevod, fost-am apropietI cu anafor innainte Domnii

Sali, de unde ni s'ad dat desdvdrsit hotdrdri, ca mndstire


s nu aib voi de a vinde mo$ie cuiva, nicl vite de negutitonic s facd, nicI fn de vnzari, nici vite streine sd primascd in vitile mndstird, ci numai pentru trebuinta mndstiriI ; $i cdt va prisosd, s fie pentru hrana a satilor mndstiril,

i noi a tdrgovetilor ; $i, unde s vor pd$una vitile mnstirif


i a satilor mdindstirif, acol sd.-s pdsunezi $1 a tdrgovetilor,
fdr nicI o plan. Asijdire, dugheni sail casd ci vor fi fdcut
pe locul mndstiril cu bezman, sd aibbi a s urni cu plata
bezmanului asrnine ; iar, dupd aceia, vroind cariva de a luoa

locu de cas de la mndstire, s aibd a sd invoi cum va


pute. Acurn mandstire nu sd tine nicI de unile. int, mosiia
o vinde in orndd cu totul, si ordndatorif Valid ema$urile pe
la negutitori, si Idcuitorilor locu de hrand nu li-an rdmas,
precum si ima$urile prin pregiurul trgului, nu numai strdmtazd cu ardturi lcuitoriI satilor mndstiriI, ce hied sd pd.$uniazi si cu rnutdri de o, de nu ari acum sdrdicime unde
s pdsunezi ate o vacd ci ati pe la casdli lor ; $1 preste toati
aceste asuprirI ma( adaogi cu supdrari $1 lcuitorilor Cargoyeti' ci ati casd pe locul mndstirif : neurmdrid hotdrdrii giudecdtif, vr s le strdee a$5.zdrile, - cd, de sd strcd vie un
gard cuiva, nu-1 ingddue$ti de a-$ ingrdi locul sdii, dupd
cum 11 av din vechi ; si, de va voi cariva ca sd.-$ vnz casa
sa, le st improtivd, vrnd de a sui bezmanu si, ldisdndu-sd
cumprdtoril, la eel mul0 s rsdpdsc casdli, si rdindn saraci.
La unii ati rdguit locurile, la altif all adaos bezmnu ; pe
altif cu bdtdi i-ail supus ; ail inchis tdrgul impregiuru cu hele$tei $i cu velnitI, cernd de la Idcuitor si aszari in scris
de spre mndstiri. La cari ci a$5.zari poati s aibd., and sd.
Ad' drept locul lor domnesc, si cu sla i-au supus bezmanulul ?h Cer ordin cdtr dumnealor dregaorii Boto$anilor
de aice $1 cd.trd vre-o dob boeri din ldcuitori tot de aice

sd cercetezs opreascd de la abusurI pe egumen. Semneazd otoatd. obstiia Idcuitorilor orasului Boto$anif . Pecete
cu Sf. Gheorghe : c Sti Ghe. , avind in fund biserica sa. Legend d :

oPecetd. tdrgulub Boto$anf, afierosit la Sfeti Gheorghi. 1780.

www.dacoromanica.ro

262

DOCUMENTE RELATIVE LA BOTO$,AN1

La 29 lanuar 1820, Domnul scrie la dumnealdi lordache


Rost Vel Vist. ca s dea cercetarea dumnealuf Nicolai
dinpreund cu dumnealor VorDimache biv Vel Vornic
nicif de Botosani, ri fiinta si a igumenului de Pdput, PreaSfintiia Sa pdrintele Inochentie Iliupoleos. Pecete cu chinovar : < Io Mih. Voevod, 1819 >.

157. 14 Iulie 1820. Mitropolitul Veniamin face staretd la


Agafton, de unde predecesoarea s'ad tras, din pricina slbiciunii

si a neputintiT in care sd afl. , pe aleasa maicilor de acolo,


shimonahie Magdalina Pisotchi, care s afl petrecind viiatd
incuviintatd, dupd incredintarea ce mi-ad dat Prea-Cuv. Sa
arhimandritul $i igumen monastirii Cosula, chir Irinarh.
158. Iasi, 26 Iulie 1820. Supusul prea-innaltei imprtiel
austricesti, lcuitorid din trgul Suceava, din Bucovina, Iani
Pantazi, ca"tre Agentie. Sotia sa, Elena, fiica ltn Simeon
Roman, supus moldovenesc, fusese chematd la judecatd
pentru mo$ia de mostenire, Rusii : fratele NI Simeon, Toader,
o vinduse Vornicului Aleco Callimachi.
159. < Maicile de la schitul Agafton, Tinutu Botosanif, cdtre

Domn. S'ati mai plins pentru locul lor impresurat de Mdnd.stirea Doarnnel, < la hotdrtura ce a flcut Mdrie Sa Doamna

Calimahi rnosiilor Mdriei Sale. S'a vndut de card std.pnire $i locul schitultd, pe care fiind nurnai pdclure, o strica
cu totul, si, dupd jaloba ce am dat innltirnii Tale, s'ad pus
sdcfestru pe locul acel de pricind pnd acum, la Sfntul Di-

mitrie, chid s venim cu dovezile ce avem si s s d hotdrrev. Cer s s inftisazd in cercetare cu vechilif mosiitor, Ward. Sale Doamnii Calimahi. - La 2 9 Octombre 1822,
Domnul ordond Vornicilor de Botosani - frd. nume - ca s

opreascd pe orndatorif de la mndstire de a loa locul


schitului in stdpinire. Cind vor fi vechili din amindoud prtile, se va judeca Pecete cu chinovar, din 1822.
160. Samd de bani iratului pocluluf trguluT Botosani pe
anul de la i Fevr. 823 si pr la I Fevr. 1824, cu aceia ce

s'ad adunat in toamna anului 822 de la vasile ce ad intrat


in tirg; in care vremi ad fost casd dumnealui Anghelachi
Climent, epitrop, $i d. Pah. Vasdli Tdutul.

www.dacoromanica.ro

MATERIAL DE ISTORIE CULTURAL

263

496 1. Venitul din toamna anulul 822, cit s'ag putut aduna
de la vasle ce a intrat in trg, dup impregiurdrile de atunce,
precum anumi s'ag trecut in condica d. Anghelachi Climent.
10.000 1. Iratul dup hrisov, vndut cu contract dumisale
Carabet Gligorovi6 pe anul acesta.
250 1., 60 barn, ce s'ag luat de la podarii ot Bdiceni, pentru
vremea ce n'aa lucrat in tirgu, precum iard$ anutni s arat
in condica dumisale Anghelachi Climent.
Scderile .

2.575 1. S'ag dat dumisale Tudurache Pisoschi, bani ce a


fost dat asupra cumprturif acestui irat, earl barn' s'ag intrebuintat la innoire hris)vului prin d. Spat. Lupan, $i dup
vnzare c cu spore a acestui ira s'ag iators dumisale banif
innapoI. [Plat in cloud termine : unul a co rnduire cdtr.

Avram Gambas, ]

36 L, 96 b. Dobnda a 908 lei, de la 21 Mai si pr la 20


lute, pe vremea piste vadiaoa numrtoarif banilor.
48 1., 6o b. S'ag dat prin Tudurache Balcal-Basa, $1 in urm

$1 negustoriului ce a mers la E$ cu trii jalobe din partea


trguluf, pentru velnit, pentru telalic si pentru imam-cheltuial.

200. S'ag pltit bani lui Vrtan Antona$, ce s luas imprumut la facere hrisovuluf.
6 1., 6o b. Pentru dol czmale, ce s'au fcut In lucrul dru murilor.

1.3151. S'ag pltit pentru satul Bicenilor podari : . Ecsaminiia inti a surtilor. . . Un stog fn, ce s'aa pltit cu
bitirm . . . Samtsul de atunce, Sardr. Stefan Racli$
480 1. Lefile ce s'ag dat slujitorilor in lucrul drumurilor.
,

180 I.

S'ag dat d. Comis Joan Tutul pentru ca s fac

hart Tirgului Vitelor, pentru neimpresurare ; cari, nefiind


fatd, urmeaz a s cere sag de la fratile dumisale, dumnealuI
Pah. Vasile Tutul, sag s va cere de la insu$, dup intoarcere de la Tarigrad.
[imprumuturf la facere hrisovuluT >,] de la Spat. Costachi

Roset, Hat. Manuil Manu, Post. Petrache Vrnav $1 Spat


Costache Lipan, cu sinet de la Joan Gorghias.
www.dacoromanica.ro

261

DOCUMENTE RELATIVE LA EOTOANI

141 1. Po$ta dum. Spat. Alecu Sturza i a dum. Comis


Joan Tutul, ce ail venit in pricina strcarif velnitilor din
trg, dup jaloba tirgului.
[Totalul cheltuielilor e de 5.682,96, fat de cincdrcturd> ,
in suma de 10.746,60. Prisosul se va da luf Anghelachi
Climent $1 lui Carabet GligoroviL cusurul din 10.000 lei a
contractului vnzarii podrituluf.]
161. < indoelile $i cuvintele de pretentii ce ari obstiia asupra

condeilor aratate prin sama ce d dumnealuT Anghelache


Climent, pe anul de la 1 Fevr. 823 si pr la 1 Fevr. 824.
2.575 L Condeiul de scadere ce s arat c s'aii plait lui
Tudurachi Pisoschi, cu cari s'ail imprumutat d. Spat. Lipan
la facere hrisovului, - intrebndu-s pe d. Spat. Lipan unde
s'ail dat ace$ti bani, ail rspuns O. 2.000 lei ail dat d. Vist.
Petrachi Sturza ru$fet, far 575 lei in alte cheltueli a facerii
hrisovului, cu plata postii dramului Esului ; obstiia roagd pe
d. Vornic Alecu Calimah s fac intrebare d. Vist. Petrachi
de ail priimit acei bani 2 000 lei deplin.
36, 96. Condeiul de dobnd pe 908 lei pltit piste vadiaoa numrtoard banilor. Obstie zdce ca., dacd banii au
fost in mna dumisale Anghelachi Climent, cu ce cuvnt s
pltiascal dobnda ?
[Pentru tin,] s'ail cunoscut ca niste scutelnicI podarl ai

trgului, lsatf in aprare despre toati havalelile ... Un stog


fan nid o data nu sa plte$ti cu 600 lei. [Racle$ arat totu$i
ea s'a fcut stogul in naturd.]

Condeiul ce s scade c aii dat d. Comis Ioan Tutul


pentru harta TirguluI Vitilor, obstiia zace ea, mai intaf, nimine n'ail cerut a s face acest feliti de hart $1, afa.r de
a6asta, nie s vede facutd ace harta ; apoi cu ce cuvnt s'ait
dat banii ..
Pentru sama rpaosatului Spat. Iordachi Canta, de vremi
ce s'aii svr$it din viiat si nu incapi mai multa tlmciri,
obstiia las indoelile de o parti, [dar s i se sigurefsascd
suma de 5.315 1., 69 b. asupra mo;itenirii.]
162. Samd de baniI iratuluf podurilor tirgului Botosanilor
pe anul de la 1 Fevr. 823 $i pail la I Fevr. 824, cu venitul

www.dacoromanica.ro

WATERf ALE DE ISTORIE CTJLTURALA.

265

ce s'ati scris $1 in toamna anului 822 de la vasle din tirg ;


crora bani ati fost cas d. Anghelachi Climent.
496 1. Venitul din toamna anului 822, cit s'aO adunat
atunce pe vinul ce au intrat in trg. [Ca si forma cealalt,
in rest.] Scderile. [Mai pe scurt, ca in forma precedent..]
163. Copie. Visterie. Card cinst. Vorniciia de Botsanii.
Satul Bicenii, ce esti dat prin hrisov gpod a s scuti de
havaleli, podari a casi podurilor din trgul BotosaniI, s
scrii dutnneavoastr la facere fnului s nu s rncluiascA,
lsndu4 apdrat de havaleli si, de at apucat a-1 analoghisi cu
celalt cosas ai Onutului, s scrii dumneavoastr fnul acela
s-1 irnprstiat, a s cosd de altl havalegif. 1823, Iuli 18.
Petrachi Sturza Vel Vist.
164. Samd de banii venitului podului tirgului Botosanif pe
anul de la I Fevr. 824 si pr la 1 Fevr. 825 ; pe care
vremi aii fost cas rposatul Spat. Iordache Canta, fiind
epitrop cu d. Ban Joan Brnistanul.
8.500 1. Vnzarea iratuluf podului pe anul acesta, bez 20
stejri.
516 1 ,

3 b. Pentru rindurile de la podarr, pe vremea ce

n'aii lucrat.
241 1. Ce sl cuvine a-i rdspunde Laba Feibis Jidovul pentru birul si havalelile vierilor ot Biceni, ce i-ati pltit casa,

si de la dinsul nu s'ari luat.


ScAderile.

1.350 1., 54 b. S'ail pltit ferturile si havalelile pentru


.. . pe 13 chile orz a menzlului ..., pe 9 chile, 16

Bdiceni :

dimerlii a magazalif Esului ..., pe trif stinj. lemni, a rnduelii pentru besliaga ..., doi cifert. cutiia mililor. ..., cibotile ocolasului

. .

705. Lefile ce s'aii pltit slujitorilor tirgului, ins: 345 1.


liafa lui Angheli pe trei luni, cdti 25 lei, si pe 9 luni, cab
30 lei. 360. Liafa Logf. Alecsandru pe un an. 450 1. Plata

de scos a 15 cosurf de piatr .. .


too heresteoarilor, pentru tetul lemnilor de pod, prin
mna lui Iani Vasiliu, Ord la socotal.
140, plata imasului pentru boi podarilorii.

www.dacoromanica.ro

26(i

DOCUMENTE RELATIVE LA BOT05,ANI

120, plata po$ti pe 8 caI, dus la E$ $i intors, a boeriului


rnduit in trebuinta trguluf.
835. Ce s'ati plait bani imprumutat la facere hrisovuluf
de la Domnul Mihai Sutul Voevod [ : De la Iani Vasiliu,
loan Gorghiias, Vasdle Moisa, Spat. Canta.] Totalul cheltuielilor e de 3.700 1., 54 b., fat de un venit de 9.257 1., 3 b.
Din prisos, cea mai mare parte au rmas asupra rpdosatului Spat. Canta, dupd cit pnd acum s'a putut afla socotelile, urmnd aast neldmurire pentru indelungata boal a
rdpdosatulni, ce i-au adus $1 sfdr$itul la 15 Fevr. ; pentru
cari banf, dupd trecerea zililor plngerir, in care s afld casa
rdpdosatului, s va face lmurire $i punire la cali pentru
plata lor card. trg.
165. Laba Faibi$, tirgoveta din Botosanr, , arata c, rddicndu-s[] asupra mea multe piri in multe pricini ale tirgului
ctre d-lui cc : Alecu Calimah, ce este eforos acol insrcinat,

dup drept cuvnt a urmat a s supra dumnealui pe mine


si a m cum aste ca pe un prihnitor si pricinuitor de smintele. Se indatorege ca, de acum, luind msuri si cugetti
cinstite $i patrioticesti, s am a m purta ca cinste si cu
durere pentru binile tirgului 51 a obstii, neabdtindu-md la nid
un felia de zddrturd cu r cugetare impotriva bineluf Vat--

gului, $i s m art cu durere, intocma ca un adevrat targovet, unde snt nscut $i crescut, si unde iml sant acareturile $i interesurile ; iar, cnd, din potriv, voi urtnh chipurl
zdrtoare si de smintial binelui tirgului, atunce e s fiu
scos din nunirul trgovetilor si diprtat $i din tdrg, ca un
neprielnic $i fr credint car trgu. Semneazd. evree$te.
166. Mart 1825. Scarlat Miclescu AO cdtre Alexandra Callimachi, multmindu-I pentru <.insotitele duld luminate cdrtI ale
dumitale, ludatulul intre patriotI> s'a rugat pentru binde
< prinnltatuluf stpdn . Asa dar, fcndu-s adunare in casa
:

dam. Spat. Meco Ralet, sirnpatriotalui nostru, s'a fcut si


alegire de epitropf buni, din negustorif cinstit, sigurI $1 raele,
cu unul din boeri prezedent, durnnealuf Spat. Costache Ros[e]t, alesul de dum : $i de tot bunul simpatriot. De o datd
s'aa hotrt ca s-s adune docomenturile risipite $i sd-s pue
www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA.

267

la lada tdrguluf, ce s'ati incredintat in mina dumisale Mano-

lachi forga, ca la un cinstit btrn $1 vechf trgovet ; apof


incheere socotelilor vechilor epitropf $i implinire rrnd$elmcilor bani si. rtcit, afara de acif ce vor fi asupra celuf in
neputint de boar boeriO, ce a fost epitrop, pan la insnato$ire doritd. DecT venim in aseasta si la adunare ce scriu ea'

s'ati fcut a unora din Jidovif suditif, precum Bercu Lozisanul, $i altif asemene luf, cu pretentif e voescu a $ti de
snt supu$ inc a plti pentru horilca lor, precum prin hrisovul di Mihai Sutul Voevod, cu care ar fi insmnat. S'au
inteles c sint ajut[o]rif cef din stng, pentru e in dof anT
a pltit cu multemire lor, si acuna se ingrijescu de plat ;
si, cine ? acif striinf supus $i de pe la ordnzile satelor de putind vreme adunat in Botosanf ! Crora, cu toate c nimine
n'ati dat nicl-un rspunsu cuprinztor de vre o tdlmcire lor,
nevoind vechif tdrgovet nicT a li da ascultdre, dar instiintez
pe dm. ca sd aib privighiere, ca nu, ivindu-s cu vre o cerere, ci cu neadevratd ardtare, adec cu vre-o jalbd inchipuit de tot targul, s fii crezut ; ci dum., ca un luerator de
binele obstescu, s srgue$ti a le s da cel de cuviint rspunsu. lar ell am cinste a m zice dumitale maT micu si slug.
Pe foaia de acIresd : Jidv. s gtesc de EsT, puindui epistatif

proftamsdsti carte de lipif (?) ctr spiter, $i alt


carte al Camril ctrd. Jidv., si carte di ... pentru podari, ca
sa fii precum a fost toate ..
la cale ;

167. 2 1 Mart 1825. Vorniciia Botosanilor ) [semneazd Scarlat

Miclescu Ag si un altul, cu totul neinteligibil] cdtre Logofetia


cea Mare. Rspuns la cartea Mdrii Sale din 8 Mart : c,
dup jaloba locuitorilor acestuT trg, prin care ail cerut cu rugminte statornicire preveleghiurilor trguluf dup luminatele
hrisoave, rdnduindu-s[e] eforos cu osbitd luminat carte gpod
pe dumnealuf Vornic Alecu Calimah, ca s fii asupra purtriT de grijd celor trebuinoasd, de folos tirguluf, si a crutdriT
preveleghiurilor intru ner$uire, s urmdm din partea noastr
eczecutarisdre a tril ponturf, prin carte poronciti : intf, in-

puternicire trgovetilor vechi de a-$ rdndui epitropi dintre


dnsif pe aciia ce ob$tiia if va alegi, din negustorf cinstitf,
www.dacoromanica.ro

268

DOCUMENTE RELATIVE LA TIOTOANI

cu haractir, cu durere pentru tug $i cu stare, ca sd. strngd


cu neabatere la interes particular iraturile tArgului dupd hrisoave, cu care s s facd drumurile ulitilor $i cele ce dupa
vremI s vor putea cuprinde, prin urmare din partea acelor
epitropI, in tocma precum s'ati poroncit $i gati hotrt prin
cartea care dumnealul Vornic, necuteznd maI mult din
boeriI de aice, ce snt seztori de putnd vremi, a s amesteca la iraturile trgului si la epitropie. Al doile, s sd scoat
docomenturile trgului de la locurile $1 persoanile uncle s.
tine pn acum, $1 s s del in mna trgovetilor ; pe cari sd
aib a le pz epitropif ce s vor rndui. Si, al triile, s s
eczecutarisasca pe epitropif ce au fost in ace$ti do ani trecutT, ca s dei socotial curat si nevtmtoare de suflet,
dupd carte de blstm, de tot venitul trgal cit s'ati adunat,
la ce s'ati intrebuintat, i baniI ce vor rrnnea asupra acelor
epitropi s sd. implineasc $i s s dei in mna tirgovetilor
spre intrebuintare la celi de folos OrguluI. Asmine $i binalile ce s'an fcut in vremile aceste in piiata tirgului, toate sd
s rsdpasc, ca sd s de$chicl piiatul, precum a fost in
:

vrernea linistirer.

Toate aceste luindu-le la deplind intlegire, tot inteo vrerni


$i cu venire mumbasiriului rnduit aice cu osbit luminat
volnicie gpod, inclatd s'ail fcut db$tiasc adunare la casle
dumnealuf Spat. Alecu Ralet i, dup innltare de multdmitoare glasurI la Pronii si rugaoare pentru indelungare str-

lucitilor ara a Pr-innltatuluf nostru Domn si std.*, pr-luminatul Scaun al oblduiril, sdmnul acel de multdmire, pentru
milostivire ce a rdvdrsat asupra acestui tirg, s'ati fcut mai

int alegire de epitropi din eel mal ales

pe dumnealuf
Spt. Costache Roset din boerf, ca un povdtuitor, pe durnnealor negustorif Manolache Iorga i Carabet Bolfos, taxildari banilor iratului $i tiitori docomenturilor si a socotelii
trgului, pe Iani Vasiliu $1 Stefan Goilav lucrtori, si pe Tudurache Bcal-Bas[a] si Andronic Zahariia; ostenitor1 la trebuintile trgului. Cdrora dndu-li-s instrucpe poroncite
asupra datoriilor cuviinoasd, li s'ati incredintat apoI $i docomenturile trgului, spre pstrare pr la implinire anuluI
www.dacoromanica.ro

269

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL

ce ad a s schimba. Apof, luindu-sd

socotelile iraturilor
anului 823 de la dumnealui Anghelachl Climent, $i a anului
$i

824 de la casa raps. Spat. Iordacht Canta, s'a dat bilanu,


anumi $i pre larg arttor de toati datoriile $i luaturile precum MI urmat, la mna volnicitului zapciti, ca, aducndu-le
la cinst. Logft., sd sd pliroforisasc. Iar, pentru strcare binalilor ce au impresurat piiatul Trgulul Vitilor, urmnd fried
a s face cercetare, rmind ca in unn s sd facd $i lucrarea dup poronc, neputndu-s aduce in svr$ire toati
acum tot inteo vremi.
168. Boto$ani, 14 Ianuar 1827. A. r. Eotp.00pzo-flg icttpb
ctre pr-cinstitii dumnealor boeri i dumnealor negutftori
$i toti Idcuitorif botosneni de toatd natiia. Fiind-cd: ora$ul acesta Boto$anif s'aii mrit $1 lcuitorif s'au inmultit,
in cdt s socotesc ca la doadsprzce mii suflete, poate $i
mai mult, neaprat trebuintd urmiazd $i de o al doik spitdrie pentru agiutoriul $i inlesnire bolnavilor. Fie$tecarile
poate s giudece c, intr'un a$a mare ora$, cu neputint este
numai o spitdrie sd poatd multmi pe toti bolnavii ., att
pentru trgovetif de aice, cdt $i pentru trgurile migie$ite,
precum Herta, Dorohoiul, Elrldul, $i pentru eel' ce $d pe
la mo$1I $i a$zdri . .. Sint pravile legiuite in toatd Evropa
c la patru mii de suflete sd s facd neaprat o spitrie ; cu
cdt mai vrtos aice la Boto$anl, unde este mai mult de indoit numr de lcuitori, precum s'a zis mai sus .. ., doad
$i trei spitdrii. Si mai vrtos intr'un asmine ora$, dupd pravile nu pot sd fie doftoriile apalt . Dacd acum, cnd nu
sint tocmai a$a multe boale, $i bolnavi in destui de putini,
urmiazd intarziere cu facire $i aduciria doftoriilor, ca de la
o sngurd spitrie ce este, in cdt, pn ce i$ priimeste bolnavul doftoriile, innoptiaz, dupd cum aud totdiauna tnguirile ptima$ilor, oare ce ar put& fi cdnd ar fi boale mai
multe $i osbite .. .? Dup cum este stiut in tot trgul O.
putin all lipsit, din nebgare de sam $i graba lucrtorilor, a
s apropiia de u$a mormintului doi cucoane, avind spitriul
pus in doftoriile rinduite, in loc de un dram extract de nuci
.

sad, cu addogire un dram extract masalarit, din care,


www.dacoromanica.ro

270

DOCUMPITTE RELATIVE LA BOTOANI

dupd ce a luat c

d'intaif rnduit mdsurd, indatd aO laceput sdimnile otrdvif ce are masalarita, adic ametald, tremur,
durefi cumplite, $i altile incd. ; de nu m'as fi intimplat aice
ca s intimpin rul, negresit s'ar fi primejduit. If roagd sa
s adrisarisascd, dup canoanile si pravelile politice$ti, cdtrd
stdpinire, pentru a li se da a doua spiterie, cu aflare de
sptterid vrednic, si cu diplom, si cu stiint de botanicd, himic si spitdrie
cu indestuf mester. Pentru atY:asta dar
sd nu sdi lasd intr i nebdgare de samd acest sfnt lucru, care
priiveste la folosul si mntuiria niamuluf ominesc, si la insus

lauda si slava orasului si a lcuitorilor de aice. E scris in


stinga grece$te. De la Vornicie Botosanif se certified exact
copia dupd original, cari a rdmas la Epitropii trgului
(23 Ianuar [827). Dou semndturi neintelese.
169. Shimonahiia Magdalina, staritd sfintului schit Agafton, cu ( soborul maicelor, cdtre Domn. S iea ca model

pre cei mai de innainte luminati Domnf, iubitorf de Dumnezed fiind, cu cele prea-frumoas si de Dumnezed sldvitoare
mndstiii pdmintul acesta a impodobit, pe acestea avdndu le
$i acum ca niste vii, printr'nsdle strig si pre Dumnezeu
slavoslovesc, printr'nsdle $i acum pre eel ce pentru Dumnezed la cldnsele nbizuesc, i imbrtosazd >. Cer ca schitul,
uncle acum nu putin nunadr de maicf intru nurnele Dom-

nuluf sint adunate si ce e in judecatd apentru o mic pdrticic de mosie de 250 de flei, - sd fie impdcat cu eel
eel pretind aceastd. avere. Pe care loc ri strdlucitele inndltdmei Voastre zile incepndu-sd si intemeindu-sd mndstire,
dupd cum s'au $i pus in lucrare, cu adevdrat v6;nic poinefire si ve6nic ctitor
si, fiind-cd si Domnul Calimah, intro
a cdruia Domnie, cu chip ca.' este domnesc, s'ad luat locul,
este intru Dumnezed aclormit, iards ca un ctitor, impreund cu

tot neamul, s va pomeni. - Se decide, la 1.4 Iulie


o noud cercetare, aflindu-se acte nol.
170.

17

August

1827.

1827,

Botosdnenif : K. T6.)11-..3.ro;, Hie Ico-

nom [pe un rind], Manolachi Gheorghiu [pe al doilea, cu un


Armean], Vasili a Diiaconitif, dal Armeni, cdtre Aleco Cainmachi. A primit scrisoarea luf din 12, cditrai obstie de aicez

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE IS FORIE CULTURAL

271

si cartea gospod ce s'ad scris dumilorsale boerilor dregdtorf spre stdruire cdtr mpliuire celor cuprinsd a sd cumOra do tulumbi si celelalte unelti trebuinoasd spre intdmpinare la intmplare de foc. Adeverind 51 invoind smnile
plecdrif dumitali cei pline de srguintd a aduce folosurile
obstesti a trgului ri inflorire, dup. cad Ord acum s'au
vdzut, mdrturisdm si noi multdmirile si cunostinta noastrd.
dumitale. Cdtre aasta, asupra celor indemndtoare, la adunare ce s'ad falcut in cantdlrie Vornicii, dgnd hotdrare noastrd

in unire ca fr mai mult ingdimare s cumprdm patru


tulumbi, impreun cu 12 sdcali i celelalte unelti trebuinoase,
ni s'ad infatisat de odatd nedumerire pentru oamern trebuinosi
spre intrebuintare tulumbilor si a uneltilor. Cer Domnulu
patruzeci de scutelnici din trgoveti, carif sd fii tulumbagii,
sacagif, cdngeri, toporas, hornari si clopotari. ti roagd, ca

pe un efor al trgului, s fif uneltitor din parte obstif a s


implini cerere noastrd aasta pentru oameni
si va rdmn si intru aasta trgul multdmitor dumitali. Si, osdbit,
fiind-cd podaril ce &ant lsati din tdrgoveti lipsesc in gumdtate, fiind unif morti, fugiti si ticglosi, s fad- dumneata

bund.tate a mijloci ca sd s dei podari iards satul Bdiceni,


si no ce cerem de 40 oame.ii ini tdrg, sd fit din podarif cunoscut in trg, supt apdrare. i aasta va fi intru adevdr
fapt intru tot prielnicd, aducdtoare de laude, si insus a dumitali. Si sdritem af dumitale slug!.
171. Orsenif din Botoani cdtre Domn. Ad pritnit scrisoarea

lul din to August cdtre boerif Vornicii de Botosani pen-

tru a lua mdsurl de paza focului prin

tulumbi si alte

unelti. Dupd insrcinare ce s'ad fcut dumisaIe Vel Vornic


Alecu Calimah, eforului acestuf tirg, a ardta stdruint, cetindu-sd in adunare obstii aice,,, a hotdrit sd sd facai cu
cheltuiala noastr prin curarnd tot ce s cuvine, pentru patni
tulumbe, paisprezece sacale, $. c. Cer ins a se face scutelnici
patruzeci de oamen din oras, pentru a lucra la foc. Din iscdlituri se inteleg, dupd. dof Postelnici, un <K. Molszoq ,
doan Cocota Serd., .`2,y.p.ourizio.t, Georges Metz med. doctor,

un Comis, un Sardar, D. Kvrs KapoK-o:;, Enacachi Dragos

www.dacoromanica.ro

272

DOCUMPNTE RELATIVE LA BOTOANf

Camr., Iordachi Cara le, Ilie iconom, Vasile iconom, Ionit (P)
Grosan Stol., Costachi Ciornei, Neculai Dav[tdel], Manolachi
Gheorghiu, Vasili a DiiaconitiI, Joan Mitrovici, Dimitru Niculaiii, Grigori Hortopanu, Panaite sn NiculaI a diiaconului,
Stefan Moga, Dumitru Eremila, Ioan Vasiliu, Costandin Caraiani, Costandin Ia$anu, Dimitrache Bra$ovan, Nicola Apostol.
Si ArmenI $i Evrei. Din parte olostii s'a pus si pecete
trguluiv , ce represint pe Sf. Gheorghe.

172. 22 August 1827. Cdtr. cinst. Visterie, Vornicie Boto$anif. A primit ordinul din io ale lunif pentru tulumbe $i altele, a cdrora pdstrare $i intrebuintare cu chipul cuviinos sd
fii supt povtuire dumnealuI Vel. Vornic Alecu Calimah, eforul

acestul trg ... S'a adunat c mai mult parte la cd.ntlarii


ace$tif Vornicif, att din boerI, ct $1 din negutitoff >, au
multmit $i ati decis a se lua patru tulumbi, cerind $i scutelnicl pentru aceasta, dintre cari se vor face $1 privighitorf
in clopotnita ce esti in mijlocul trguluI> . Semneaz Petrachi ... Post. $i NeculaI Grecian Vornic.
[Pe ultima foaie 1 S'aii fcut rdspuns gospod, precum si a
Vist., ca s sd dei 20 liud[e], in trebuintele tirguluT ; Sept. 4
173. 22 August 1827. Petrachi Post. si Neculal Grecian Vornic care Aleco Callimachi. Rdspurs la un pitac > al luI pentru
tulumbi. $i celelalte, ce sint a se lua prin curamh . Din aciasta
cunoscndu-s rvna si plecarea dumisale pentru binile acestuf

trg, care s'a $i mrturist de card trgovetI, s'a adunat


la cntldrie ... si aii hotrt intr'un glas cu tota ea', nu doi
tulumbi, ci patru vor curnpra cu cheltuiala lor , dar cer patru-

zed de scutelnicI din trgovetf, ce ail fost podarl, dintre


cari $i pdzitorl la clopotnita Ospenii, unde s'aii $i pus dof
oamenIt. De ahsta rmdni ca dumneata, ca un efor $i patriot, s mijlocestI linplinire ace$tif cererI, ca sd s fac desd.vr$it bineli, pentru ace si a dumitali desdvdr$it cunostintd
din parte trguluf. Si sntem af dumitali ca niste fratI, slugi.
174. Trgul Boto$6.nif.
Ecstructie (sic) de inchipuire epitropii acestul tirg si urmare ci a s pzascd dupd cuprindire hrisovulul si socotinta ob$tiascd ; 1827, Noemv. 15.

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALI

273

1. Alegire epitropilor ari s fie in cuprinclire hrisovului,


adicd doi din boeril pdmnteni si cu lcuintile aice, doi din
negutitorii moldoveni si grecI, doi din negutitoril armeni,
dof din negutitorii jidovi ; cari in adunare obstiascd s vor
alegi cl ctr toat obstie, pentru un an de zile. Iar urmare,

cari an s pzasc, esti ca toti alesii srcinai epitropi sd


fie intru o uniri, impreun-inceptori si svrsitori la toate
locrrile spre binile obstesc ; nu s vor diosdbi la sfauirile,
inchipuirile cele drepti mai mult unul dect altul, si nici unul
va put& fi poroncitori, dect impreun - inchipuitori si impreund toti si lucrtori. Dar, pentru c firesti s intlegi c
toat pornire cutatului trebuintilor ari s curg di la acei
dof boeri insrcinati epitropi, acestie amndol la toate di o

potriv vor fi srguitorf, avnd intru agiutoriu si pe toti


ceialant insdrcinati epitropi, si la sftuirile, inchipuirile celor
drepti, si la toate svrsirile lucrrilor, precum obstescul interes va ceri. Aceste insd numal intru celi cunoscute si organisite ; dar, fiind a s incepi vre-o lucrare din non, ace lu-

crari s va inchipui di card adunare obstiasc, cum s s


facd, i apoi di card insdrcinatii epitropi sd s pue intocmai
in lucrari, si, la implinire armful, fcndu s iars obstiasc

adunari, s fac multmire celor vechi epitropi dupd srguinta si vrednicie. Si tot atunce s aliag obstie altf asinine
inchipuiti epitropi, de toate natiile, pe cari s-I insrcinezi
cu trebuintile trgului pentru alt an de zile.
21e. Casa iratului veniturilor trgului va fi incredintat la
unul din negatitor, acel mai cinstit si mai de credintd, singur, cari s va socoti si sd va alegi di ctt- toat obstie.
A cest casierin va fi insrcinat ca s strng toti banii iratului
tirgului, dupd cum s va put& vinde de car epitropi, si oriel alti bani af trgului; $1-1 va da numai in cheltuelile lucrrilor trebuinti trgului, dup anumi rvaA, pentru ce trebuint ; in cari au s fii iscliti toti rnduitdi epitropi, sau
edit sd vor gs aice dupd. vremi. Iar frd iscliturile epitropilor, intru oniri, s nu fie slobod a da vre unul din casd,
deck numai lefile slujbasilor si alti mrunti cheltueli ci vor
pute urma, pentru cunoscute trebuinti a trguluf. Si la im66549. Vol, V,

ici

www.dacoromanica.ro

274

DOCUMENTE RELATIVE LA BOTOE;ANI

phnire anuluf, innainte adundrif obstestf, impreund cu epitro-

pif, ci vor fi pnd atunce, vor da samd anumi de toate luaturile $i toate daturile, precum $1 di toate lucrdrile adus
intru sdvdr$iri $1 intro nesvrsire. Iar apof la aast casd
vor fi incredintati $1 toati documenturile acestuf trg, intru
ori ci fel de prIcinf a trguluf ; cari cu mari sigurantie le va
av in pdstrari b Ind insdrcinatul casieria ; $1 Mel un fella de

scrisoare nu va slobozi din mnd decdt numai epitropilor


insdrcinatf li va ardta spre lucrdri dupd trebuintd ; i ri adunare ob5tiascd li va incredinta obstie, la dare de samd, atd:
aceli dupd anumi izvod iselit, cu cari li va priirni, cat $i
aceli ci dup vremi s vor incredinta.
3. Pecete tdrgulur, pentru paza bunilor ordinduielf $i dreptilor lucrrf, giumdtati va sta in toatd vrerne la casieriul epitroplef $i giumtati la unul cinstit din negutitorif armenf, la
cari obstesti s va socoti. Si, n vremi, la off-ci trebuintd di a
s pune pecete pe ori-ce ducument sa hrtie de trebuintd,
int5.1 vor iscli epitropif rdnduitf intru o unire, $i apoi casieriul undi pecete intru intreglme, in fiinta $i a negutitoriuluf
cdrue if va fi incredintat ace giumdtati, o vor pune pe aceli

ducumenturi sa hrtif, $1 nicI un fel de irat s nu i s legiuiascd, nici s s i pentru peceti, fdrd sfatul $1 socotinta

dect numai sngura oca de 'Card a bisdricii


Sfntului Gheorghii di aice, dupd cum din in vechime a
obstiascd,

urmat.

41e. Epitropif insdrcinat dupd vrenif vor aye cu liaf tocmitl dor oamenf vrednici alergd.tori asupra sdvdr$irif a ori ci
trdbuintd a tdrgului ; cari vor aye $i pnd. la 30 lei liafd pe

lund unul, di la casd, iar ni mal mult. Si, intru neagions,


dupd trebuintd, fiind a shi tocmi $i altf oamenI cu liaf, sd
va faci adunare obstiascd, si di cdtrd obstii sd va hotri cdtf
oamenf $i cu ci pret di liard s sd. tocmascd ; iar epitropif
de la sine nu vor put nief tocmi diosdbitl oamenI, nici a
spori lefile.
51e. Tot pitropul insdrcinat din toatd vreme, avnd datoria
11,10 hrisov ca s slujasc tdrgulur un an de zile, Third nicf
o plat, in ori-ci mijlociri $1 intrebuintdri spre binge obstesc,

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALI

273

s va feri di tot particularnicul interes, sau vre o ceriri de


plat pentru ostenial, - cari supt nici un cuvint esti ertat,spre toat intemiere dreptilor lucrff. Cc, ori-cari va esi
intru cdt de putin din toatd cuprindere acestii drepti alcdtuiri, cari obstesti s'ati hotrit di cdtr stdpniri, - di ctra
adunare obstiascd va fi cliprtat din epitropie, si s va insdrcina pe altut in loc, vrednic si din toat credinta, ca sa
lipsasc toatd hula si nemultdmire de obstie.
Petrachi Vrnav Post. Than Brnistianu Pahr. Grigori Dimachl Stole.

Anghelachi Clirnent Corn. Costachi Pisotchl Stoic. Steffinachi Raclis Sard.


Dumitru Srghevis6. Gheorghi Cherescu Pahr. Costandin
Popovii"; Sardr.

Iordachi Negrut. Joan Cocotd Srdar.


Dumitrachl Oatu Stolnic. Costachi Teohari Pahr. Alestar
Pisoschi Camr. Si al multi iscdliti din boeri si negutitori.
Locul

pece0 fr-

Copie.

gului.

175. cA Calimah biv Vor.). care Domn. Prin Iancu Canan Postelnic se arat go jalubd a tirgovetilor de Botosni,
contra epitropilor de acolo, ce s'ar atinge csi di iratu casT
in bani, ci s'ar fi strns din iratul podurilor pr acum, mnTag pn astzi n'arn
candu-s si rdsluindu-s acel bani
avut nici o stiint di aasta, ca un efor, si pentru filotimie
m voesc incd mai ldmurit a cerceta aceste. Sd se trimeat
cu carte de blestem Aga Scarlat Miclescu si Pah. Ionit
Brnisteanu spre a cerceta : gadicd, intI, dacd in curgere vremii
ci am fost efor, slat) cunoscut vre o r vointd din parte me ; al
doile, cdt venit s'ag strins di card' epitropf in curgire acestii vremi

si, al treile, ce lucruri sag lucrff s'ag fcut cu banii ci s'a


strins. tn sfarsit, ca pe un Domn si printe, te rog ca s
cercetezi si lucrrile mele, si sd-m fit aprtorig cinstii haractirului men. Canan s nu cerceteze fdrd el.
Resolutie : gDurnnl. Vel Logft., s-s fac. carte Domnii Mele

www.dacoromanica.ro

276

DOGUMENTE RELATIVE LA BOTOANf

la boierii cersuti in coprindere jalbiI ; 1827, Dechv. 20. Urmeazd ordinul, din aceiasi zi, cdtre eel' do intru care dumnealui is cunoaste plecdrile cele prtinitoare si folositoare

opstif si trguluI de acol, fr a fi mustrat de cugetul vre


unir stiint pentru vre o lucrare obijduitoare a trgului .
Prin doslosire adivrului pentru priinoasle lucrdri, O. fie
deprtat de toat inchipuire ace prihnitoare, din parte opstii
strnita din invitri. Pecete cu chinovar.
176. 21 Decernbre 1827. loan Sandu Sturdza care dumneata Iancu Canan biv Vel Post, ce arAtase o jalob a
trgovetilor din Botosenl, ca sd-s cercetezi epitropiIce a fost
rnduit ; i se dase a face el cercetarea, impreun cu eel intl si

fruntas, si vzind iraturile ci s'a strnsu, cum s'a cheltuit, asmine si zilele scutelnicilor ci ari acel oras, cum s'ail

intrebuintat si la ce. I se anunt c a cerut in urm dumnealui Vel Vornic Alecu Calimah, ci este eforul acelui
trg .
ca la ace cercetare s fu i dumnealor Aga Scarlat
Miclescu i Pahr. Ioniti Brnisteanu, ceia ce s'a fcut. Pecete
cu chinovar.
177. Dimineata 827, scris in iatacul oddilor mele la tar.
Cucernici iconoame lfli. Oblicind auzul meti di rezvrtire ce,

prin zavistiia urmat di barnetle voastr, cdtd attare di


prigonire s'ar fi fcut in opstiia trguluI Botosin, m'am scirbit
prd la suflet, cind Cucerniciia Ta te afli intre eel dohovnicestf, si mai ales astz om cari, la trecere a fiistii-cdrui
menunt, dup vie dovadd ci-o cunoastim, in a barbil albiat,

mormint. Apoi cum o as


nel4;uit fapt s cugetY norodului a ardta ? Cari it da dac te tot urnestI cu psire

rului tid czuta cinste, avindu-te cunoscut ca o mdulari dintri


cel sfinti ; si acum prin diiavoliceasca lucrari m'am instiintat

c pe multi, si mai ales pi o familie, i-ar adus cu totu undi


s-I yid dizbrnat di leg.a Rsritului si intrirmat cu totif cu
acei infocari, ca pAr la cei di pe urmA a lor rsuflare, giucind
si cu sabiia, tot nu s'ar dostoi, ci si pr la al 9-le neam,
urmind a lor smintie, in scris cimotie la cimotie s las spre

a aye stiintd a faci rspltiri la vr'o ctva neamur

(sic).

Giudec-t omule virsta, cunoastil b'trnetle, si smtsti-te

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE bTORIE CULTURAL

277

dar in ce foc nistins te

afli ; ocard di astzI pentru tine


mai purta in falnica lumi, intrestare si dureri di
te ai muta in mormint ! CdcI ., di $i plodurile tale, dup.
cal

te-1

virsta 'n cari sint, si mai ales ademenit prin un esit din omeniri

tirean ca nebunesti sd latri, datorie dupd dorul Can te fdc

ca sd-t tragi pruncii di la o ni di

orn faptd,

iar nu sa te

unesti $i Duhovniciia Ta dinpreund. Si dei Dumnezeu sd-s


faci mild, cdci, vai !, en, strdin $i mirean, numai auzind ma
imbulzdsc lacrimile pentru pdgneasca Duhovnicie Tale fapta ;
$i osdbit $i pentru aceia ce am privit din parte acei familie, cd si dupd vremi di ant cu a lor burzuluiff or sd privighiezd,
sdlindu-sd a faci rdn drept rdspldtiri. ApoI, ah, bdtrinule pdrinte, scaldd-te in valurile lumii, cdci mintuiri nu-f.
ye :] Catrd cinstit dumnealui Pdharnicul Ianacachi Leon.
827. Piste drum di la Popovi.
Vere Iariacachi, cetesti-o bini,

S'ai idei in sini,


S'o cetesti la tot
A lui Adam strnepot ;
in svir.5it, s'o dai si popii,
sa_s dreagd. snopii.
Dumnezeule, ah, cinstea-i mari,
Si ambitia tari !

178. Cu frdosc dragoste md inchin dumitale. Primind


frtdscul dumitale pi tac din 5 a urmdtoarif, am intdles toate
cell insdinnati in pricina hrisovului Botosanilor. Deci, cu toate
cd en, nestiind de intrigile urmate acolo, cu adivdrat, dupd
cererea ce s'afi facut, poroncisdm de a sd face acest hrisov,
mai ales e numitul vechil fiigddueste a da War-id Sale 150
galbeni, dar, indatd dup priimirea pitacului dumitale, am
oprit facerea lui pn vei veni dumneata aice. Atita numai
dumneata trebue a te ingriji, ca, intru venirea aice, sd atbi
gata, att i;,asornicul, cat si ace 150 galbeni; si cari din doai
va voi a priimi Manila Sa, aceia s va da. Iar en sint acel
intru curdtdnie al d unitale ca un frate i sluga : Ghica Vet
Vist. 828, Ghenar 1 r.

www.dacoromanica.ro

274

DOCUMENTE RELATrVE Lk BOT05.ANf

179. Am intles toati celi mie insmnate prin frtsc


rspunztoriti pitacul dumitale din 20 a urmtoarei asupra
lucrrilor lturalnice de acol in pricina hrisovului, $i cu pd-

rerea me de rt grbesc a arta dumitale e, cu toate c


prin pitacul mien de mai innainte am insmnat pentru suma
de 150 # san asornicul, dar aice, prin nestHnta m, s'an
rsuflat vorbi din partea trgului aceluia c s d pn la

20 mii lei, - mai mult adecd $i decit ceia ce dumneata


iml insmnez.

Cu toati aceste, dumneta nu zdbovi de a veni &it mai cu


rind aice, crezind c en tot ceia ce-mi va atirna de putint
voin lucra ... 828, Ghen. 24. Ghica Vel Vist.
180. Stpine. Am priimit cu toat bucurie evghenicescul
dum. pitac din 20 a urmtoarei luni, si am intles cele cuprins asupra vorbelor ce ar fi rsuflat un Serghievici cu
Corn. Anghelachi, lucrtorin adecd al innoirii hrisovulu Boto$anilor. Si, ca un lucru cu totul strein mie, en am socotit
de cuviint, ca, ori viind dumneata la Es, pn cind ei vor
fi aice, san si, de vor apuca a s duce, s-I aduc cu om domnesc, spre a fi intrebati in fat, cum $i in ce chip an putut
cuteza s, zic, vorbe ce, nu auzite, ce nici gindite a fost,
ca, dupd o dovad de niste asmene floncnituri, s-$ ei
czuta rdspltire, spre a s prsi si ei, $i a s face pild $i
altora ; de care en nu m voin vazghestisi, fiind fapt de
cinste in mijloc.
Iar apo, pentru innoire acelui hrisov, din parte mea n'ati
fost in mijloc nimic alt, decit o insrcinare a dum. Vist.
Roznovanu de aducere aminte Mrii Sale luf Vodd pentru
svirsire innoirif ; pentru c, la dumnealul nzuind Botosnenii
pentru isprava aciasta, tot dum. a i mijlocit implinire ce-

rerif lor. Nimic alt nu-I mal mult, precum zic, de la mine
decit singur[d] lucrare insrcinrif ce mi s'an falcut de card
pomenitul boeriu, faird a le ameleta san a tratarisi pentru
cel mai mic enteres al mien, precum iaras urma va dovedi.

Si asa, dorind grabnica venire a dum. aice, rmin al dum.


slugd supus
lordachi

1828, Ghenr. 25.


hici Vornic.

Drcr2:3

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTIJRAL

279

Esti bunisor, m stii de rnult, si din multi : tlmacesti bine


cele scris den sus : totul este cum ni-T tara si tocrnala :
luati, mncat. Destulu ti-i atta1.
181. 28 Ianuar 1828. Invitatie de a veni pentru o afacere,
de la Ghica Vel Vist. . Repetat greceste in P. S. E pentru
pricina hrisovului
.

182. Adresd din partea unor locuitorl din Botosani: Alecu Cali mah, Scarlat Miclescu Ag, Iordachi Mac. Spat. K. -P6)coa1o;-, Iordachi Fote Spat., Costan din Hagi Arburi, Toader Silion ()) Spat.,
ca.tre Dom n, a crul abun ple-care,durchnic cugetare si patrioticased rvn prin sporire si lucrare a tot bineluf putin6os o laudd,
multmind pentru fericirea ci atI hrzit trgulul nos tru Peso,anii
att pentru folosul inceput di mai innaintesi nestramutat,

si pentru legiuire lui prin luminatul hrisov slobozit acum in cat


urma, adiveritor miluirilor cuprins printr'nsul spre vecrnic
pomenirb). Mai trebuie o lamurire a chipurilor acelora, impregiurul cdrora s invrtesti cdstigare folosului acelui legiuit
ri privileghilat . . ; cari ahsta s ciprinde in feliurime du-

hurilor a ctiva persoane de acol, ci s'a zmerduit din samovolnica lor amestecare la iraturile targula, cari, la 823 si
82 4 desfandandu-s, prin carte de blstrn si boernasu volnicit cu lumin a t poronca innltirnif Voastre, s'a implinit o
parte din sumi de baaf rdsluit. Acum iar s'a apucat a catortos pe epitropli ales, dup interesele lor, ci saint fra.
cdptru n ; care proecturi a adus trgul in neliniste si in
nenorocire pentru vrem e viitoare . . . Tot ci s face pentru
tirg trebue s fie cu obstiasca socotint a botosdnernlor boeri,
iar nu s s1 alcatuiascd de cu sar, de ctre doi, trii, aciia
ci pe a doa zi s hotrste . . . Nu sntem multmit cu alcatuirile ce ial inchipuese pe din afar, supt nume de bine,
iar in sine supt interes particularnic. ) Cer ca alegire de

epitropi din boed s s fac prin de iznoav adunare si


schepsis a toata sistima boeriasc de Botosan, cari ahsta
s s svar$asca" prin innadins diiac rnduit, si la ace adunare ci s va face, dacl vre unut din boeri nu va pute mergi
I La 28 lanuar, Aga-I grbe?te a veni, ,,ca dear va putL face ceNa.

www.dacoromanica.ro

280

DOCUMENTE RELATIVE LA EIOTOANI

din incungiurare de boald sat"' altceva, sd i sd ard in scris


socotinta, nu numal pentru alegire de epitropi, cdt $i pentru
toate trebuintile trguluI ci s vor socoti de folos, de podoabd. $i de indemrtnare la alijveris si vietuire, - fricdndu-s

socotint si pentru pecete tdrgului, in ce chip $i la ce parte


sa ste pdzdtd.; cdci epitropif de acum frd o slnic eczacutari-

sire ei nu sd trag, ci mal vrtos sd indiasd. Si insu$ aeas:


indesturd dd dovadi a obrdzalnicului lor interes, fiind mar
vrtos stdruinta noastrd ca persoane de protectii streind, iar
nu supusd stpnirii loculid, si persoane frd cdpdtdi $1

fir d.

acareturi, sati venite de curand, sd nu sd socotiasci de patrioti $1 de trgoveti, si niel sa sii priimasca la sfaturile tar0-ului .. . ; cad nurnai cu chipul acesta trgul nostru va lua
iara$ indreptare la ci aye pnd acum, - precum sdnt vdzute
pand astzi facire podurilor de piatrd, sangura urind a facirilor de bine ci at rdvdrsat .. . Si, pe l.ngi ai;asta, fiind-c
aceli persoane ati fdcut $i o instructie [a 173], cari in fiinta sa

are materie de constiructie $1, ca o hartie ci nu s'aii 001 de


cuviintd, nici s'ati iscdlit de cd.trd toti cdt cunose datoriile
supunirel cdtre stpanire, - sd sd cercetezd ace constituctie de
car rnduitul diiac; si, dac va fi socotitd de build di cdtrd
toti si sd vor iscdli cu totif, sii riaide in lucrare iai, iar, de

nu, si si strice, ca nu, pe lng acel nesocotit iscdlit, si


rdindi ca o prihand si pentru toti cdtf 4 cunosc mai bine
datoriile supunirif lor. - Persoana cdreia i se scrie (< acum cd
innltime Voastrd din 6asu l ci Sfanta Pronie ail norocit patrie
aCasta cu incredintare oblduiril el )), Do mnul adecd., pun e hot
rire sus : , Vel Post. va rndui din diecif di Divan spre cercetare

$i doslosdre a totul, poroncindu-s acestor de acum epitropl


sks] trag cu totul, neavnd inprtdsdre a fi epitropi, cAnd
boeril, ce de tot cuvntul sd.nt cu covrsdre lor, $i din acestia
epitropil, ci &lilt, in fiinta cinovnicului si a tuturor boerilor si

a negutd.torilor, sd sd Lc alegire de cdtrd toti, fail sa si


amestic[e] strdinii ; 828, Fev. 27.
183.4 A. Calimah Vornic catre Dornn. Asupra buiurdiului

dat dup jaluba noastr, a ctva din boerf, pentru primnite


de scandardsre $i de dihonie ce urmiazd in trgul Boto$dnif,
www.dacoromanica.ro

MATER1ALE DE ISTOME CULTURAL

281

precum prin jalubd s'ati artat, ea md dizvlesc cu plecciune a ardta innltimii Voastre e aceli scandalisdri si dihonil sd pricinuesc numal di ctr un Comis Anghelachi
Climent, un Pisotchi si de fratii Manolesti, intimiindu-s doI
dintr'dnsil asupra sudetilor. Cari acesti fapte si urmri fiind .
cd nu pot lute alt chip sd conteniascd, decdt cind vor fi
deprtati acestie din toate amestecdrile, dupd cum s'au pzit liniste in acel trg di la 1824, cnd at avut bundtate si milostivire de s'aii lmurit cele de folos, dupd ci s'au dovedit pdgubitoriU tdrgului, Ind rog ca $i acum sd v milostiviti a poronci

cele de cuviintd dum. Vel Vist., spre indreptare celor de


folos, pentru vecinica pomenire. - Resolutie, cu mina Domnuluf : Vist. Catu pentru Anghelachi Climenti, carile si la c
d'intdi epitropie a sa s'ail ardtatu interesatu, apoi si tovarsii
sl nu sdnt din alegire celor mai intl boeri si negutdtor[I],
ci mai multu de la sne, unii ca acestie s fie deprtati, si
cu alegire tuturor s rnduiascd. alp ; 828, Mart 3.)
184. 7 Mart 1828. loan Sandu Sturdza-Vodd ctre cinstiti, credincios boerif Domnii Meli, dumv. Vornici de Boto-

sani. in trecuta lund, dupd ardtarea ci ne-aa acut unii


din boeril acelui oras, spre a s da driturile hrziti, ci ail
avut tirgul Botosanii si prin alti hrisoavi, di la cel mai innainti
procatohi al nostri, ca s alcd.tuiasc un irat acelui oras pentru facirea podurilor si intocmirea ulitilor, n'arn trecut cu vi-

dere ..., si la -a lunii lui Ghenari am si slobozit hrisovul . ..,


cu indestuli privileghli ..., cu prisosite ponturf, din celi ci ail
fost mai innainti ; intri cari esti si pontul cel hotrtoria
pentru epitropie, ca din toati strile s-$ aleagd pe fiisticare
an cite doi, precum din boeri, din neguttorif crestini si negutdtorii jidovi. Dup cari acum, Iuind instiintare c acei ci
s afl acum din partea boerilor ales epitropl, supt chipuri
di intrigi $1 pentru alti in parti folosuri, urmeaz dup proecturile numai a 4 saa a 5 persoani, adic a until Comis Anghelachi Climent, a until Stolnic Costachi Pisotchi si a fratilor Manolesti, ci slut doi sudeti, frd nici un drit, si a alti
persoani, cari nici mosii, nici cas, saa binh, ari in acel oras,din a cdrora intmplari s'ail rupt si o hrtii folositoare penwww.dacoromanica.ro

282

DOCUMENTE RELATIVE LA BOTOF;AN1

tru tirg, ci s fcusd mal innainti, supt iscliturile tirgovetilor, a do-ha copie s'ad vdzut $i di cd.tr insusi dumnealuf
Vel Vist., - intinz 1 iu-sd acum in sfir$it, incit s'au vzut si
corespondentie co isclitura until Stolnic Sdrghevi, ca din
partea epitropii cdtr domneasca noastr Vistierie, - lucru nici
inteun chip ertat si suferit, dupd ci in acel tirg sint alti

persoane din boeri, ci meritarisdsc a fi ales di epitropi, decl, fiind-cd. Comisul Anghelachi Climent esti cunoscut din
chipurile cele abd.'.ute ale sale inch.' la epltropiia sa din anul
1823, cind cu zapciu s'atil implinit banif casI tirgului aceluie, dis3operit numai prin carte di blstm, precum si fratt
Manolesti mrturisit dinteo jalobd ci s'au vd.zut asupra purtdrilor lor ; - din cari aceste si mrturisite fiind haractiriurile
lor, mai vrtos cd, pe lingd hrisov, el di la sine s'au fa:cut
o istructii [n" 173 , nu numai $i numai ca pentru toat vremea sd

urmez pricind di neinvoiri $i di dihonii, - cari nici inteun


chip nu s socotesti ertat - cu drept cuvint s'ar fi cuvinit
ca $i cu surgun s s pedepsasc unif ca acestie ; dar, din
buntati, Domnie M au trecut cu videre acum di o dat. St
iat innadins scrim si poroncim durnneavoastrd, cit pentru
epitropii ci s'a ales dintri neguttorii crestini, armeni $1 jidovi, nefitnd nici o pretentii, vor rdmin intru urmare datorii
lor, iar, pentru eel dintri boeri, - in adunare a celor mat intif
boeri, ci all mo$1f si lcuint in acel oras, precum dumnealui
Vornic Alecu Calirnah, dum lealui Vornic Costandin Miclescu,

dumnealui Spat. Vasdli Crupetschi, dumnealui Spat. Alecu


Ralet, dumnealuf Aga Scarlat Miclescu, dumnealui Spat.
Costachi Rosit, dumnealul Spatar Teodor Silion, dumnealuf
Aga Iancu Donici, dumnealui Spat. Iordachi Fote, $i altif ci
mai sint szdtori in acel oras $i ail mo$1i la acel Tnut, din
boeri oamini cunoscuti intru bunile cugetdri; intru cari adunari vor faci dumnelor schepsis $i vor rinclui alti epitropi
din parte dumilor sale, $i s va a$6..za intru urmari cuprinderea hrisovului, diprtnd cu totul pi persoanili ci s'ati pomenit mai sus de a s amesteca in ceva di ali ora$ului, sa
di a mai infinta adundri, sail obstesti, sail in parte ; cari s'ail
doslo$it si s'a dovedit c sint numaI spre adugire nelinistif
www.dacoromanica.ro

2a3

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL:A

tirgulul $1 folosul persoanilor lor cu vremi,- $tiind cu hotdriri

mai micd mi$cari di vor mai faci, nu vor fi mai mult


ca,
trecuti cu vedere, $i putin li va fi pedeapsa $1 izgonire din
acel ora$. i asmine $i pecete tirgului s s ei, i s sd pui
dupd vechiul obiceitl pdstrat, intrebuintndu-s precum s'atl
urmat cind nu era nici-un feli cli pricind. Aceste poroncim ;
$1, din lucraria ci vet faci, s triimetit rdspuns la dumnealuf
Vel Vist.
185. antru o unire, marl $i mid, boerf $i negutitori, ca ni$ti
rz.$ a tNrguluf Boto$d.nii, adunndu-ne obsteste, am sttut
cu luare aminte a socoti pentru cele neaprat trebuitoare $1
de folos trguluf nostril, spre binele ob$tesc, sigurantie stdrilor toate si pentru s'avem lauda si pomenire : I") Pentru cas
de foc, tulumbe $i opt sacale ), <16 cngi $i 20 topoard :
trgul acesta esti dizbrcat de toate aceste ; 2) Vistieria

dase doudzed de oameni din trgovet

pentru paza de

s se mai iea altf doudzed cu liafd : tulumbagil, sacagif, hornari, clopotari si topora$ ; 30) in mijlocul pliatuluf
trgulu s-s facd un havuz, ln cari sal-s aducd apd po oale,
cari s-s versa: intr-nsul prin o ci$m facutd lngd havuz,
$i in toat vreme s fii havuzul plin de apd ; 4) Pliatul,
ulitile $1 drumurile trgulu, pentru cd din vremi in vremi
acum a agiunsil a s face (mai vrtos, toamna 5i primvara)
o prdpastie a glodurilor, din care prcind de multe ori s
inchidi $1 trgul, neputndu s aduce dupe afar producturile
$i cele trebuincioasd spre vnzare, $1, de $i s aduc cdte
putin, numaT din ace pricind urmiaz o scumpete nesuferit,
$i ptime$ti sdracul norod o mare lipsd $1 mult nevoe, pentru aceia trebuinta cere neaprat $i o driapt inchipuire a
sal face toate de piatrd, cu cdt s va put& mai in grab, ca sal
foc ;

lipsascd nevoe $1 s s aducd intru eftindtati toati, spre obstescu


bine ; 5) Un spital, casd, oddi de rand de cdrmidd, ina-

ptoare macar de 30 bolnavi, sd sa poat face pe loc slobod,


unde s va socoti, ca sd: nu privascd toati natiile pre stnbatriotif tor cet sdraci perind fr cdutari pe toate ulitile, a6asta fiind dupd toate datoriile ominirif $i pentru lauda $1
pomenire de ob$tii ; 60) Ca s lipsasch jacurile cari cdpiwww.dacoromanica.ro

284

DOUUMENTE RELATIVE LA BOTOSANI

tnie trguluf acestuia dup vremi urmiaz alce la tot noto-

dul, cu toatd cruzime, sd-s poatd cumpaa de la stpdnire


cdpitane aasta, si sd fii a trgului.
E nevoie a se face cit mai iute aceste puncte. Tot nof,
obstesti, impreund si cu dumnealul Vel Vornic Alicsandru
Calimah, eforul acistuf tag, an aflat bine s se fac edin
iraturile ci ari acest tag, dar, find la cas numaf o
foarte mic sumd, hotdresc s ddim si noi fiistecare (aL'ast

datd numai) un agiutoriii de banf, spre inlesnire si indeplifire lucrurilor acestora, iar alt datd nu sntem datorf a
mai day. Pentru uneltele de foc, ajutorul va fi analoghisit
pe acareturf, adicd cai cincl lei de toatd binaoa mare, cas,
duerhiand, din tag si mahalale, cu toati cell cuprins in
ograda lor, i intru asanine cdte dof lei de toatd dughiana
si casa de rind ; dndu-s[e] acesti banf numal de cdtrd
tagma boeriascd si tagma neguttoriascd, de toate riaifle
frd osdbire ; iar ceialaltf lcuitorf si cci sdraci i altor natif
sd nu fie supra a aast dari. Pentru celelalte puncte,
sd urmdm aka' jrtfire de bail : numaf acurn s d tot omul,
mari si mic, dupd stare, inchipuind stalk in n de 20 : cel
de stare intdi s cle 20 lei ..., si tot asa pnd la unul singur.
Banil se vor stringe di cdtrd sngurd fiisticari natie ; in care
izvod vor fi iscAlit si toti epitropif rnduit a tdrgului; si iards,
fiisticari natie pentru toti acestf banf s'ati hotdrit a axe cdti
un casier, cari s aibd si cdte un strngaor de bani : adicd
tagma boeriascd pe d.
tagma neguttoreasc crestind, cu
lcuitorif moldovenf, pe
briasla Armenilor pe - si briasla
Jidovilor pe -. Casieril vor fi de natie sa, pusf de aceasta
Singurf iards if vor cheltui numaf in sdvasirde lucrurilor
acestora, $1 nu vor slobozi nici un ban din mnd frd." rdvasele a toti epitropil rdnduiti de tag, adicd s fii tot epitropif
iscdlit intr'un rvas. Se va da sama la cite sese luni. Fa a
put& ceri vre o plat pentru osteniala, precum nici epitropif
nu an. Cdpitnie trgului sa-s cumperi di card epitropif trguluf in toat vreme cu un pret hotdrt, cu bani din iratul
trgul.ur, pe tot anul ; si, pentru neadogire, precum an umblat
pr acum (dacd nu mal 'gos, dupd vremi), si-s intdriascd si

www.dacoromanica.ro

MATERIALS DE ISTORIE CULTURAL

283

cu un hrisov (dacd s'a put), a stpnirif, si s sd aleag


apoI di ctr obstii un drept si neasupritor, pre cari s-1
rnduiascd cdpitan trgulul, cu inscris cuprindire de condite :

cum si ci ari s urmeze, ci are s ial din venitul cApitnief


si ci are s d la casd, spre plata banilor datI pentru cpitnie, - ca s-s spnzure si cdpitnie trguluf di la trg. Concept in dublu exemplar, fr iselituff.
186. Stareta schituluf Agafton din Tint. Botosanilor, impreund cu tot soborul ), cdtre Domn si boerif obstestli Adunrf. Se piing de orndatorif sag stpnitorif megiesitel
mosif, numite Mnstire Doatnni, a Doatnnei Calimah, strcndu-ne pdure, luindu-ne ardturile si smnturile, si alte
multe bntuelf suferind, incdt am rmas de perit. La 5 Novetnbre 1827, ag avut proces la Divan cu vechilul vecinilor, Spat.

Iordachi Grigoriu, si se hotdrise a se pzi starea din vechl,


dindu-se si ordin la dregtorii Tainut.iluf . Plingere pentru
neobservare si in Octombre trecut, si nou carte. Dar dregdtorii nu fac nimic, orl prin hatr, sag prin interesu. < Milostive stpne si pr-cinstit boeff, ag rdinas s ne imprstiem

cari incotr ne vor duce ochif, dacd milostivire Preosfintii


Voastre si a dumneavoastr nu ne va umbri intru indestulare dreptulta nostru . S vie un innadins cinovnic a Divanuluf pentru cercetare. - Zbovite din causa Crciunulul
pn la 15 Ianuar 1829, cind se va judeca (1828, 2 I Decembre).

187. 8 Iunie 1829. Hotrire a DivanuluI, presidat de generalul rus Jeltuhin, in privinta moratoriului dat debitorilor
din causa imprejurrilor de la 1821 si scdderif ulterioare a
valoril productelor si, deci, pretului mosiilor. 0 asemenea
msur se luase si in Decembre 1827, de Domnul de
maf innainte, Sturza ), pn a nu se ocupa provintia. Copie.
188. 3 i Maiii 1831. Agafia Starita ctre -. <Trimit Pa-

raclisul Sr lntuluI Haralarnbii, prescris pe crticica cea tipd-

rit, iaste a Pisosehestilor. M rog pune la cale cu ZamNeagrd, c tare ne supr cu imasul : inchidi vitile si le tine
legate cu sdptmnile, podul mi-ea stricat, gardul ag pus pe

www.dacoromanica.ro

286

DOCUMENTE RELATIVE LA BOTOANi

mosie schitulul, si ail luat o bucat de pdure, si tale dintr'nsa ; si el n'am ci sd-i facu.
189. Botosani, 17 Mart 1838.
l3abett Metz, sotia
rposatului doftor Met, cere luf Costachi Conachi Mare-Lo-

goft a i se face o pensie potrivit familiei mele de treI


copif, dintre cari cel mai mare are septe anf.
[Adaus:] 4 April 7247 (1739). Eti Crstna, gupniasa Iorgdi
Burghele Armasul, cu fiif, cla". zapis luI Pand negutitoriul,

O. i-a vindut oun iaz cu vad de moar in Sitna, in hotarul


Rusilor, luat de la Anghelache de Rus[i] . Semneaz : EU
Crstna Armsee, si eti fiiii dumisale lordachi am isclith.
Neculai Pdtrascu, Pentre Bant$, Sturdzea Vel Logftu, Izman[d] biv Vel Cdpt. Post. Miron Gorovel.

www.dacoromanica.ro

H.
DOCUMENTE MUNTENE 1 OLTENE

DIN ARCHIVA D-LU1 BARBU TIRBEI.

www.dacoromanica.ro

t. F. d. Radu-Vod. [Paisie] cinstituluI boiariuluf Domniel


Me le, jupnuluf Datco Vel Armas, $i cu feoril lui, cdtf Dumne-

zet1 if va drui, ca sd-I fie lui silistea Bilestilor toat, $1 cu


tot hotarul, pentru c iaste a lui btrn si dreaptrt mosie de
bastind, cumprat de mosu-sti Harvat Logfolftul inc din
zilele rpoosatuluf Raduluf Voevod cel Frumos ; $1 hotarle s

se stie: din Calea Mlaiului pang. la Capul Nisipuluf, si de


acolea pn la Rtunda si pn la Smerdestetu, si pn la
ampul Drvariului . . Staico Vel Dvornic, jupan Tatul Vel
Log[o]ft, jupan Stroe Vel Spatar, Udriste Vel Vist., Dragomir Vel Pah., Ftul Vel Stol., Badea Vel Cotnis. [Pe margine :] Si intra aceastea [mosii] vnzare s nu s fac, ci s
fie ale celor ce vor rmnea dintensif. - Tradus de Floru
eref, dasc. slov. Originalul e pierdut .
2. 24 Novembre 7046 (1537). Io Radul Voevod siDomn a
toat tara Ungrovlachiel, fi al mareluf Radul Voevocl, cdtre
Dan Peh., cu fratif si fiif, si Stan, cu aceiasf, si Stoica, cu
fiiI, dindu-li Ghlurilestif i Zgindestif. Aduc cdrtf de la rp.
printele Dornnief Mele, si de la Vlad Voevod, Clugrul, si
de la Basarab Voevod, si de la Radul Voevod si de la Moisef
Voevod, $1 de la Vintild Voevod, $1 de la Vladu Voevod
S Ammitiora. Boieri
Serban Vel Ban, Vintild biv Vel Dvor.,
.

Staico Vel Dvor., Vlaicul Vel Log., Udriste Vist., Stroe


Spat., Dragul Stol., Stro[e] Peh., Barbul Comis, Badea Post.Monogram. Pecete rupt.
3. 3 Novembre 7066 (1557). Parasco-Vod luf Radul Vel
Stolnic, cu fratif si fiil luI, intrindu li satul Bilestif, pn
Niste Tigant <cart a fost aY luI Deatco Cluceru,, .straimosul luI Stoica
Matele-Logcat, se pomenesc Intr'un act al lift' Radu Serban din 7111 (Cartoanele episcopulta Ghenadie de RInnuc, In Bibi. Ac. Rum , VI, no 2).

66549 Vol. V.

19

www.dacoromanica.ro

290

DOCUMENTE BARED' STIRBE

la ilaRS IlneunSeill si cfmnirk cmilkmrlifu,SASH. Adusese cartI

de la r.rposatul Radul Voevod cel Frumos (Kpacriao), strmosul (II0FmAom) DomnieI Me le.

l avea cde la strmosil

Neagoe si Harvat Logofatul , Divanul : Socol Vel Vor.,


Tudor Vel Log., Dragomir Vistier, Stanciul Spat., Radul
Stol., Lep[a]dat Pah., Vladul Comis, Cernica Vel Post. Scrie
Visul. - Pecete pe hirtie, cusuta cu matas rosie, monoTama- Traducere de cFloru ierei, dasc. slov.
luT,

4. Bucuresti, 2 August 7076 (1568). Alexandru-Vod, pentru satul Valea LupuluI. Boierl : Dobromir Ban, Dragomir
Vornic, Radii Log., Badea Vist., Stan Spat., Vlad Corn.,

Ivasco Stol., Gontea Ph., Staico Post. Scrie Buta. - Traducere din sec. al xviii-lea.
5. 7 April 7079 (1571). Alexandru Voevod, luI Stanciul
Post ., pentru Holubest. Sterse nurne de Tiganl si, de-asupra:
OT npe,A, mm1 F10EROAA. Boieri : Dragomir Vel Vor., Ivasco
Vel Log., Stan Spat., Badea Stol., Dumitru Vist., Mitru
1-1

Com., Gontea Pah., Stoichita Vel Post.- Monogram. Pecete.


6. 5 Septembre
Alexandru-Vod [Mircea] da lu Stanciul
Log. din Caznestl mosia sa. - Monogramd, pecete.
7. BucurestI, 29 April 7100 (1592). Stefan-Vodd luI Dobrisan

Post. si sotieI Dobra, pentru Hulubestl. lane Vel Ban, Mitrea


Vel Vor., Dumitru Vel Log., Dan Vel Vist., Vasilie Vel Spat.,
Radul Vel Com., Duca Vel Ph., Dima Vel Stol., Iane Vel
Post. Scrie Voico gram. - Monogramd si pecete.
8. Bucure5tI, 12 Septembre 7103 (1594). Mihai-Vodd luI
Dobrisan si fratelul Tudoran parte de ocin din HolobestI. Proces

cu Andreico Corn. si Vladul Stolnic, irre de la Mihnea-Voda.


Boieff : Mitrea Vornic, Andreiti Vel Log., Statachi Vist., Pani

Comis, Srbul Stol., Manta Pah., Tudor Vel Post. Scrie


Galls. - Monograma. Pecete rupta.
9. Mart 7104 (1596). MihaI-Vodd, pentru HolubestI. Boied :

Ivan Vel Vor., Chesar Vel Log., Radul Corn., Negre Spat

Stroia Stol., Preda Vel Post , Ispravnic Ivan Vel Vor. Scrie al t
Ioan. - Pecete, monograma si pe margine semn 'aura doinneasca.' .
t Alt act de la Mihat, din 8 ILme al aceluia5T an 1596, in cartoanele e'plscopulut Ghenadie de Rimnic, la Ac. Rom II, n 22. Acte din io April ti 6

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL:A

291

'0. Tirgoviste, 3 Septembre 7106 ('597). Mihai-Vodd, pentru


jupanita Dobra, jupanita luI Dobrisan Post., si u ce va avea :

ii dd mosia din HulubestI, cumpratd cu 14.000 de aspri.


Boierl : Dumitru Vel Vor., Teodosie Vel Log. ', Negrea Spat.,
Stoica Vist., Radul Com., Stroe Stol., Serb.an Ph., Preda
Vel Post. Scrie Stoica. - Pecete si monogramd.
T. [C. 1600.1 t Scris-amu eti Andreico de In Ogrdzean[I],
s se stie cumu m'ati gsit la munte, deci miau luat toat[d]
marha, si miau luat si cdrtile de mosie ; ce asa am mrturisit
si denaintea Divanului cum amu avut pdr[d] cu Dobrisan si
cu Tudoran pntru o parte de ond de la Hul[u]best[i- ; deci
a avut neste cdrtI la mene ca s le spargu ; deci asa amu
mrturisit, cumu mi le-eaa luat atunce toate; ded asa s se
stie. Pecete de ceard brund.
12. [C. i600j Adecd e Sdman, i sd. smi, ot Cotruea, scriem
a(a.st al nostru zapis la mdna Lupul[u]i ot Corcova, cum s
aba a dare Dicul boi 3, pitru un jurmnt ce a fost strmba ;
iar, s nu voi da ea aceste trei boi pn Duminec, ei s fi
ed rmn prcdpalbuli Nicolei, fr ni6 un cuvnt .
Iar, de
nu va Dicul acesti boi, iar noi s avem a da mosiia
cdt va ave.
.

13. Jurdtorif lui David, anume Neagoe de la Isalnit[a],

si Ghiuca din Crustd, si Mir6a din Plesoi, si Eremie din GIoroc, si MihaI din TntreanI, si VIdsan din Livezi, si Marco
din Comand, si Vome de Periep (sic), i Dumitru de Prfor
Julie, din StrlIzestY, 20 April 7105, cele de pe urml. pentru episcopia de Rimnie, dindu-Y mosia Cornetul in VoinigestT, InchinatI, de cboierIf din Drilgoestli.
le cunosc dup cdpiI moderne In Col. d-luI Gr. P. Oblnescu. La 14 April
7105 (1597), MihaT era In Arges, I sallow apr. si flcea o inOrire unlit Necula Cupe de acolo, cu scrisul logotatuluI Bata, tot din Arges (Arch. Statulta,
Cotrocee, LVII, 9 ; pergament).
Teodosie IS.udeanul, fusese Vistier In 1596. La 15 Iunie 1597, MillaY-Voc15.

II face dar satul 13nasT, ce-1 cumpirase de la r5.24T cu 12.000 de aspri. Face
mrturie si fostul Logof5t Miroslav (cOpa necatalogate in Bibi. Ac. Rom.). La
iii Septembre 7107 (1598), Teodosie cap5t5. InOrire pentru satele SMuoara.
cumpirat en 5 500 de aspri, FoletY, cu 6.300, luat de la cm-lees, Popest! ,clin
GO:Art', cu 4.500 (Cartoanele Ghenadie, II, no 24).

www.dacoromanica.ro

292

DOCUMENTE BARBU TTIRBEf

rod (sic) 1, si Radul din Paled 2, $i Cuciuc din Comanca [de aid
in romneste], s juria cum dat Danciul Vorni[c] i Radul Post.
satul BiulestI, ca sd-I fac[] bin[e] s'51-1 boereascd, si nu 1-a
fapt. Is. Dima Post. Pis insp. Mal 26. Soroc na Sf. Dimi-

trie. Vleat 7110 (1602). - Monograma domneascd si pecete


rupt.
14. Tirgoviste, 24 Maiti 7I[I]I (1603). Radu-Vodd cboerului
Domnii Mele David Postelnic si Barbului Postelnic si lui

Mateiti Postelnic, ca s le fie lor satul BdilestiI tot, cu toate


hotardle, cum aal fost si nainte vreme. Dupd aceia, cnd a
fost in zilele lui Stefan Voevod, iar jupn Danciul, ce a fost
Mare-Dvornic, din Brncoveani, el ail dat acest satu, ce s'ati
scris mai sus, jupinului Iane Banu, ca s aibd mil i cinste
si cdutare, si sd-T scoat lui dregtorie de la Stefan Voevod.
Apoi, de cdnd ati luat jupan Jane biv Vel Ban al Cralovii
acest sat mai sus zis, iar jupan Danciul Dvornic el n'a

avut nid mild, nici cinste, nid cdutare, nid d cum, nici
dregtorie de la Stefan Voevod. Iar dup aceia, jupan Danciului intmplndu-i-s lui moarte, si murind, iar, dup moartea
Danciului Dvornic, intmplndu-sd lui moarte $i jupnului Jane

Banu, dupd moartea jupanului Jane, iar Mihi Voevod, in


Domniia Sa, fcndu-sd neam jupanului Jane Banu, cit ail
sttut Domn Trif-Ruminesti (a illiqmo Komom

a rcnA,CTK:e

[filnd mare, putearnic], si a luat tot satul mai sus zis, Biletii, i a miluit
p sfnta $1 dumnezeiascd episcopie de Rimnic, iar, lui MihaiilHS CE ChTLIO(11111 EC 110,A,FIA at8f1"11 hIIDK

sail),

Vod[d] intmplindu-sd Pere, ail perit hi Tara-Ungureasc $i


aft murit ; iar, dupd. aceia David Postelnicu i Barbul Postelnic
$1 Mateiti Postelnic, ei a vd.zutu cum cd acest sat, ce s'a
zis, 1-aal dat Mihai Voevod fdr cale la sfinta episcopie, si
a avut acesti boeri, ce s'aid zis, pir innaintea lui Simeon
Voevod, cu pdrintele episcopul din Rdmnic, pentru acest sat,
ce s'ati zis ; apoi n'a avut pdrintele episcopu treabd, nici
1 Numele In cursivl slot date romne,te de original
2 Tot el se afl, ca manor, 11n0. episcopul de Rrnnic, Efrem, si .11fafteiii
de B)ancoveae,, intr'un zapis al luT Dragomir, ce vinde la 7114 o ocinil. In
IlotlranT (Cartoanele Ghenadie, II, no 3).

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL

293

lucru, nici de earn cu acest sat, nici mult, Mel' putin, nici
ati fost de mostenire acestor boeri mai sus zisi ; si n'ati avut
jupan Danciul de la acel Stefan Voevod nici tnild, nicl dregtorie, nicl cinste, nici un folos dd la jupn Iane Vel Ban.
Iar, dupd aceia, Simeon Voevod eI ati a.utat si ail judecat
dup dreptate si dupd legea lui Dumneze, cu totl credinciosi Domnii Sale. si ati dat lege 12 boeri lui David Postelnic

i Barbu Postelnic $1 Mateiti Postelnic, a jure cum a n'a


avut jupan Danciul Dvornic nici o parte, nick" cutare, Did
dregRorie, nici nimic de la Stefan Voevod. Iar, dupd aceia,
la vreme carele ati adus David P ostelnic i Barbul si Mateiti
lege 12 boert, iar Simeon Voevod, intmplindu-sa schimbare,
si ail esit din pdmint, si in urm Domniia Mea am venit in
pdmint si in Scaun ; si ail venit David Postelnicu i Barbu Postelnic si Mateiti Postelnic innaintea Dotnnii Mele, impreun
cu printele episcopu din Rmnic, si ail spus si innaintea
Domnii Mele, si innaintea tuturor credinosilor Domnii Mele,
in Divanu Docanii Mele, cum a ail pird. Iar Dornniia Mea

am lsatu acea lege ce ail fost luat de la Simion Voevod


David Postelnic i Barbul Postelnic i Matei Postelnic ; si au
adus lege la zi si la soroc la Divan, innaintea Domnii Mele
12 boeri, anume : Neagoe din IsalnitLab i Mihai ot Tntreani,

i Ghioca ot Crusot, i Mira ot Plescd, i Irirnie Log. ot 6oroc,


i Vldsan de Livez (sic), i Marco ot Comani, i Voinea ot
Periiati, i Dumitru ot Pr[o]ro, i Radul ot Flcoi, i Cuciuc ot
Comanca, si ati jurat innaintea Domnii Mele cum' c a fost
dat jupan Danciul Dvornic satul mai sus zis luf jupan Iane
Vel Ban, cum c s-i scoat lui dregtorie de la Stefan
Voevod ; iar Danciul Dvornic el n'ati avut nici dregatorie,
niel cutare $i nici o dobind. Drept aceia am dat $i Dornniia
Mea lui David Postelnic i Barbului Postelnic i Mate Postelnic
satul Bilestif ce s'ail zis, sal le fie de mostenire, ca si maf
nainte, $i feciorilor lor, si nepotilor si strnepotilor lor, si de

atra nimini s nu s clteascd, dupd zisa Domnii Mele.


Iat 1 mrturii am pus Domniia Mea : jupan Radul Buzescul
i jupan Preda Mare-Ban al Craiovei si jupan Cernica Vel

Dvornic si jupan Stoica Vel Logoft si Radul Vel Cliu. 0


www.dacoromanica.ro

294

DOCUMENTE BARBU S.TIRBEt

Nica Vel Vist. si Grigorie Corn. $i Leca Spat. si Costandin


Ph. $1 Leca Vel Post. Ispravnic Stoica Vel Logofdt. Si am
seals eii Pantazi Logf., la Scaunul Tdrgovi$tif, luna Maiii 28,
cursul leatuluI de la Adam pind acum, vleat 7101. Semntura Domnului, monogramd si pecete. - Reproduc traducerea
din 1828 a luI Dimitrie Logf. za Vest
15. Tirgovi$te, 25 Iunie 7111 (1603) Radu-Vodd oslugil
Domniel LuI, luI David Post., si jupdneasi1 luI MarieI, $i BarbuluI $i lul MateI Post., si feciorilor lor, cdt'i Dumnezeti le vor
drui, - ca O. le fie satul Bdile,tif tot, cu tot hotarul, dupre cum
ati fost al lor $i maI nainte vreame, de ba$tir di. Dup aceaia,

cdnd at' fost in zilele luf Io Stefan Voevod, iar jupan Danciul Dvornecul ot BrdncoveanT, el ail dat acest sat, care am
zis maY sus, lul jupan lane Vel Ban din Craiova, ca s aibd
cinste $i socotinV, $1 s5.-1 scoat lui dregdtorie de la Stefan
Voevod. Dec! jupdn Danciul Dvor. el au fost numaI cu satul
dat, iar mild. $1 cinste $1 cdutare n'ari avut nimic, nicT nu 1-ati

scos vre o boerie de la 5 tefa n-Vod. Iar dup aceaia jupdnuldi DanciuluI i s'ati intmplat moarte si, dupd moartea bal.,
s'aisi intdmplat de ati murit $1 jupdnul lane Vel Ban, $i ail
rdmas satul cel mai sus zis Bdile$tri, iar MihaI-Vodd el s'a

fcut rudd luT jupdn Jane Vel Ban, deacd ati sttut Domnti
in Tara-Rumineascd (a mliKallil KOEKOM wil CKTI1Optl di Fe
i, fiind stpn $1 putearnec, ati
pw,a,Iiia NSSFIAll 1,111EK . ..),
luat satul Bile$tii, si 1-ail inchinat sfintel EpiscopiI de la
Rimnic. Iar, dupd aceaia, s'ati apropiiat vreamea de s'a intmplat $i luI Mihail Voevod moarte in Tara Ungureascd.
Apo! David Post. $1 Barbul $1 Mate! Post., eI, vznd cum c

aii dat Mihail Voevod acel mal sis zis sat la sfnta Episcopie fr de cale $i fr de dreptate, ail avut Ora cu Orintele episcopul de la Rdinnicu, pentru acel mal sus zis sat, in
zilele lui Simeon Mughilea Voevod, zicnd cum ea' n'are pdrintele episcop al nici-o treabd $i nicI-un ameas tec, nici mult,
nici Min, cu satul Blile$til, ci I-ail luat in slid Mihail Voevod :
cd.ci jupan D inial n'ati avut nicI-o mild, nicl-un folos $i nicIo boerie, nimic, de cdtre jupan Iane Vel Ban . Dupd aceaia

Simeon Moghila Voevod au judecat dupd dreptate $i dupd


www.dacoromanica.ro

MATERI ALE DE ISTORIE CULTURAL

29,

leagea lui Dum leze, cu totf b )1arif din Divanul Domniei Lui,
$i a dat leage lui David Post. $1 Barbului $i luf Matef Post.
12 boieri ca sal jure cum ca. Mae avut jupan Danul Dvor .
nic nici-o mil, nici-un folos si Mao boerie de la Ste fan-Vodd ; si a avut acesti boeri ce s'ail zis mai sus zi

$1

soroc cu 12 boeri, ca s jure. DecT, intmplndu-se ILI"' Si


meon Moghila Voevod schimbare, de ail e$it din tar, in
urma lui am sttut Domniia Mea Domn in Scaun, in TaraRomneasc. Dup aceaia David Post. si Barbul $1 Mate I
Post. ei a adus leage deplin, 12 boiarr la zi, $1 la soroc,
innaintea Domniei Meale, de ail jurat ; $i jurtorii anume :
Neagoe din I$alnit[a], $i Mihaiil din Tntreani, $i Ghioca Log.
ot Cru$ot, i
$1 Irimia Log., $i Vlsan din Livezi, $1 Marco din Comana, $i Voine din Periiati, $i Dumitru
din Pr[o]ro. $1 Radul din Fdlcol, $i Cuciuc din Comanca, $i,
a jurat innaintea Domniei Me'ale cu 12 boieri cum c au fost
acest sat [dal] de Danul Dvornic lui jupan Jane Vel Ban ; iar
jupan Danul n'at avut nici o mil, nici cinste, nici boerie, ca
sd-i scoat de la Stefan-Vod, - dupa cum le-ail fost tocmeala.

INfirt,

Drept aceaia a rmas printele episcopal de la Rimnic de


leage $i de judecat, $1. a dat Domniia Mea lui David Post.
$i jupneasii lui Marie, $i Barbului $i lui Matel Post , ca sa."
le fie satul cel mai sus zis, Biletii, lor mo$1e ohabnic ca
si mal nainte vreame, lor $i feciorilor lor, $1 nepotilor, $1 strnepotilor lor ; $i de nimenea s nu s, clteascd, dup zisa
Domniei Mele. Jat si mrturii a pus Domniia Mea : pe jupan
Radul Buzescul $i jupan Preda Vel Ban $i Cernica Vel Dvor.

si Stoica Vel Log. $i Nica Vist., $i Radul Vel Cliu. $1 Leca


Spat. si Grigorie Corn. $i Costandin Pah. $1 Jivco Vel Armas $i Leca Vel Stratornic. Ispravnic Stoica Log. Scrie az
Pandazis. Semnturf, monogram $i pecete pe hirtie - Pergamerit. Traducere de Floru.
1 La 15 Lmuar 7118 (.164o), Radu-Vodi judec?i intre Calea fata lut Dancoal Vorrucul din BrIncovent i un Avram Post., fiul LogotItulut Borcea. Ca-

lea linuse pe Calot Banul, ce fusese ca'sdtorit nti cu mama 10' Avram La
moartea luf Calotli, Avrarn mud la Calea zestrea mame sale, si afil inteu

www.dacoromanica.ro

206

DOCUMENTE BARBU

TIRI3Lf

16. Tirgoviste, 28 Novembre 7115 (I6o6). Radu-Vod d


lui cjupan Radul Buzescul satul Mostistea. Fiind-cd acest

de mai sus zis sat a fost de mostenire a jupaniteI Marief,


maici rposatului jupn Radu Florescu Cliucerul ; apoi, dupd
strmutarea rposatuluI jupan Radu Florescul Cliucerul din
lume, iar jupanita Maria, maaica-sa, ea a dat, si dup rugdainile jupanitef Stancdf, jupanita fiiului el Radu Florescul
Cliuceriul, p acest sat pentru sufletul lui, a fi lui spre vei3nicd. pomenire, fiind-c a trit bine jupanita Stanca cu rposatul jupan Radu Clucerul Florescul, si i-a fcut si carte ...
de mostenire, si cu mare Western. Iar, dup aceia, jupalla
Stanca ea a rmas in nimicie, i n'a putut tinea acest sat

si a s hrni, si n'a putut a-sI aduce venit dintr'acest sat,


pentru deprtarea strif loculni : iea pentru el de la Buzescul

65.000 de aspri, innaintea lui jupan Brcan Vel Stolnic i


Badea ot Grdiste i Badea Post. ot Gre i Stanciul Log.
ot Cepari i Prvul Log. i Tudur Post. ot Rud[erill. Domnul Intdreste. Divanul : Cernica Vel Vornic, Stoica Vel
Log., Nica Vel Vist., Mrizea Spat., Gligorie Vel Corn., Brcan Stol., Stanciul Ph.', Leca Vel Post. Scrie Paraschiva
Log. Semntura Domnului, monogramd si pecete pe hirtie.
Slavon. - Traducere din 1834 a id Gheorghie Pesacov : arn
reprodus-o 2.

17. Tirgoviste, 20 Octombre 7116 (1607). Radu-Vodd, pentru Preda Mare-Ban al Craiovei, dindu-I Breza si Florestil, si un al treilea sat, cu numele sters. Marturi : Radul
Buzescul, Cernica Vel Dvor., Stoica Vel Log., Nica . (?),
Mrdze Spat., Brcan Stol., Gligorie Com., . . . Pah., Leca Vel
salbil optzed de galbera iips Calea-1 Impacl la judecatd, dindu- seTzed (Arch.
StatuluT, Brincavent, IX, 8, original slay.)
1 Un alt Stanciul, Logoat, In Maiii 7119 (16n), tinea pe .Tudora nepoata
ra'posatulul Mihail Voevocl, i avea satul Granalticil (Cartoanele Ghenadie,
VI, no 9)
2 inteun hrisov de Intiirire al Domnului, din 22 lanuar 7115 (16o7), pentru Stoica Log. si sotia lul Dochia, apar in Divan si Radul Buzeseul i MarcieBan Preda (Cartoanele Ghenadie, VI, n 4).

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALI

297

Post. Oancea vt Log D . - Monograma. i sernntura Domnului.

Pecete ruptd. Pergament. Slavon


18. Tirgoviste, 28 Mart 7123 (1615). Radu-Vod jupanitif
Catalina Bnesiiv, intrindu-I: Corbenii, < pentru cd a cumprat
rp. jupan Preda, fostul Mare-Postelnic, barbatul jupanitli Cata-

linif Bnesii, aast de mar sus zis jumatate de sat de la


Stancul drept 7.000 aspri gata; alte parti de acolo, luate
de acelasf, o vie, fiind e aast vie a fost zallojit in urm
la rap. jupn Preda Post., care a si cumprat-o aast vie
drept aspri gata 100 de la Dumitru, filed din vremea de mai
nainte, in zilele rap. Mihail VV., cind aid fost cursul anuluI
7104; o altd parte din Corbeni, ilia de mai innainte vreme,
in zilele rap. Alexandru Voevod fiul lui Mira Vvd; partea
din Berbesti, luata de Preda cu 100 de aspri ; alta, cumprat de el pe 12 boi, si :Inca 1-aid pltit i de bir, ce a dat
aspri de argint -; alta, tot acolo, pentru care g vdzut-am Dom-

nie Mea si cartea rap. Alexandru Voevod de cumprtur,


chid a fost cursul anului 7083 v. Boerif : Ianachi Ban, Gheorghe
V. Vor., Vintild V. Log., Dedul V. Vist., Leca V. Spat.,

Mihalachi V. Stol., Bratul V. Com., Lupul V. Pah., Barnad


V. Post. Scrie Lepdat.
Traducere din 1835, de Gh. Pesacov.

19. Tirgoviste, ii Decembre 7128 (1619). Gavril-Vocia,


fiul lul Simion Moghild, d Hulobestiiv lui jupan Tudoran
Pit. Boieri: Enache, Mare-Ban de Jill, Ivasco Vel Vor.,
Papa Vel Log., Stoica Vel Vist., Miho Vel Spat., Mihalache
Vel Stol , Gligorie Vel Corn., Vlad Vel Peh., - Vel Post.
Scrie Stanul. - Monogram. Pecete.
20. 21 Iunie 7130 ([622). Radu-Vod jupneasii Catalina
Bneasa si cu fecIori ei, cVi Dumnezeii le va ddrui, ca s-I fie
ei mo0e la Cepturoaia; ins jumtate de funie, partea jup-

neasil Mariai si a Predei, din sail din Albesti, fecioru Baclef Sptariii de la Sarata, si din satu de la Hoboga iarsI
jumatate de funie: daduse pe aceste prninturi 18.000 de aspri.
Pebte vre-un an, la 29 Septembre 7117 (j6o8), Marele-Logort nu mai
e Stoica, ci Lnpul (Cartoanele Ghenadie, VI, no 5).

www.dacoromanica.ro

298

DO 'UMENTE DARBU S.TIRBEI

Si, cdnd ati vndutii jupdneasa Marica si feoru eT Preda Post.,


a intrebat pe totT fratii eT pe Radu Post. $1 Preda Slug.
:

$1 Stroie, vorti ca s o cumpere eI aast mosie ce s' zis


ma:I sus, sail nu . .; iard ei n'ati vrut. Boieri Vintil Vel
Vor., Papa Vel Log., Hriza Vel Vist., Nicolae Vel Spat.,
Vartolomei Stol., Furtund Com., Ionit Pdh., Trufandh V.
.

Log., in Tirgoviste. - Traducere


de popa Radu protopopu ot sud Dolj, 24 Novembre

Post. Scrie Lepdat


1784.

21. Mart 7134 (3prri,). Nego [a] snd Mihartii Pdh. ot


Sm rdesti vinde 7dru-miell Vas[i]lie Stngdgacului (s1c)
par tea lui din Mostiste. insd mosie starpd, fdr de rum[djniI,
Semneazd iuzbasI, ceausi de prin sate, jupn Cola cupet
ot BucMresti, MihaI Armas ot tam.

22. 17 Septembre 7149 (1640). Rdzdsi \And vie la GdrdestI ojupdnului GhiniI Sluj.
23. 5 Ianuar 7150 (1642). Preda Spat., nepotul Predei Banul

ot Cepturoaia, d zapis luI Mihai sn jupan Durnitru VI


Sluj. Filiisanul si a surori-mea CapleI. Ramdsese din zestrea fdpoduitd. ei I rnd de haine de sarasir, derept ug. so, $1
t cunund de aur, derept ng. 40, si brtdrI de aur, derept ug.
zo, i trei ineale, derept ng. 9, si 2 pdrechi de cerceI, derept
ug. 6, si cincI

gani, si leag[d)nul cu tel[elgarlI, derept ug. 1201.

DA' in loc FlorestiI din Dolj, primind $1 un rest de Too ug.


Ma rturI : Dragomir Ban, Dumitru Dudescul Vel Vor., Radul
Vel Log., Stroe Vel Vist , Preda Vel Spat., Socol Vel Cliu ,
Du mitrasco Vel Stol., Radul Vel Comis, Marco Vel Pdh.,

Dumitrasco Cliu. Spineanul, Iacov Cliu. ot Cenaia. Ma


semneazd : Prdvul V' Cdm[]ras, Drdgusin Vel Arm., Diicul
Vel Ag[A], NlEzo AoywO.irt,
. KapottCag, Ghinea Sulj., Costandin [Serbar], Udriste Nsturel vt Log., Drdgoi Log.,

Gheorg[hie] Marel[e]-Pit., Cernat Vel Post., Bunea Vistiiar,


Barbul Cliu. ot

Preda Sul., Danciul Log., Radul Cap.,

Frat[o]st , Udrea Cliu., Batica Ph, Iacov Clu., Ptrasco


Cliu. Pecetea lui Preda cu : Pre-da Bu-zd
24. 10 Ianuar 7150 (1642). Un rdzds din GdrdestI vinde via
dumnealul jupdnuluI GhineI Sluj.. Martuff : jupdnul Iorga

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA

299

neg[u]tatoriul i jupnul Tudor i jupinul Jane neg[u]tatoriul,


i Srban Croitoriul.
25. 8 Mart 7151 (164.3). Mal multi rdze$I \rind mosia lor
la Sngurenit in Vlasca jupnu[lu]I ApostuluI. Marturi de
imprejurul loculuf, anume Gherghe Vistiiarul, carele iaste
judec[a]toru in Scaunul in Buc[u]re$tI ..., Gliidul Comisul ot
Popest[I], si Chiriiacu Log[o]faul ot StoenestI i sn. Stefan Log[olftul, si Stnimir, si Rad.ul, si Vladul Piecul ot DrdstI, si
Furdui6 i brat Bugdan ot CdlceAl, i Dobre feCorul lu Drjan

ot tam, i Anghel ot Buc]restI, i feorul lui Ianache, si Ivan


ot PorubenI, feorul Rusului. Scrie ,gStoica Log[o]ftul ot Brbtestf.
26. 26 Septembre 7154 (1645). Vladul ot Cz[a]nesti se vinde
Neculei prclabul >, in zilile crestin MafteT Voevod >, ca

rumn, pentru 12 ughi. intre martorI, ca-latriza iuz., i Bla. Scrie popa MateI ot Jtrov. Isclesc si ,<Dumitru sluj.
ot Filiias. Guran Capt.; az Vintil[d] Post..
27. 14 Iunie 7154 (1646). Adecd nof acestT 24 de boiarI
ce am fost luatI hotarnicl din Divan pre rvase domnesti dinnaintea DomnuluI nostru Io MateI Basarab Voevod de pdrintele Efrem cu tot soborul de la sfnta mnstire din Gura
Motrulta, la Scaesti (Mehedinti), fac raportul. - Copie.
28. 2 Iulie 7154 (1646). Matei-Vodd lui eManolie Portar,
pentru a hotari la Gorgneale, ling Mnestii Raduluf-Vod ;
care on ... all fcut schimbu printele Atanasie cu Stoica
Postelnicul cel orbu.
29. Bucuresti, 20 August 7154 (1646). MateI-Vod intreste mndstirif Radu-Vod, unde e egumen Atanasie, mosia
Gorgneale, ce fusese a luf Stoica Pall., fiul luI Vlcul Clue.
din DragonairetI : supt Radu-Vodd, Stoica vinde HrizeI Vornic

o mosie in Cocanf, Brobodet si Dragomiresti. Supt Mate,


la moarte, Hrizea Vornicul. lash' aceste mosiI mndstirri RaduVod, uncle zac (c)oasele lui. Stoica face apoI schimbul. in
zapis, slut marturi : Srban Vist. si fiul Radu Spat., Loizu
Clucer, Stati negustor, s. a. Divanul : Ghiorma Vel Ban, Dra.
gomir Vel Vor., Radul Vel Log., Stroe Vist., Dilcul Spat.,
Preda Cliuc., Barbul Stol., Radul Cornis, Drgusin Pah.. Cos-

www.dacoromanica.ro

300

DOCUMENTE BARBU R.TIRBEf

tandin Post. Scrie Dumitru Log. - Semndturd, monogramd


$1 pecete.

30. 31 Maid 7155 (1647), Milos log., feorul Badel de in


Severinest[i], vinde Postelniculni Semen partea sa din Ca.zdnestI.

31. 14 Lille 7157 (1649). Vladul Post. de Dranovet dd.


zapis dumnealui Ghinei Clu., pentru a-1 vinde vie la Mrdesd. Marturl doi Greci.
32. 28 April 7158 (I650). Megiiasii ot Ghituresti dad o
parte de mosie Iscrulni ot Crai[o]va, care a plait pentru
sat ,
ridpdstI 4 aril, Se pune $1 pecetea Craiovef. intr'un
cerc dublu, o cruce, cloud stele si Craiov[a] oras,
33. 18 Maid 7158 (1650). Paisie patriarchul de lerusalim'.
innaintea luI vine jup[d]neas[a] Elinca Bneas[a] Radului
Banul Buzescul, cu coc[o]nul ei, cu Mate, in brate, cu mare
jalbd si cu ld.crdinoasd plngere, cum, fiind o jup[a]neas[d]
rd.mas[] sdracd de sotul el ..., sculat-se-ad nist[e] boiarl, numele lor Goran Log. i Radul iuz. Bdrsescul, si cu oameniI
. .

lor, Barbul Cucescul i Necula ot Rdscdiat, cu ata lor, cu


Ord si cu mare asupriciune
impresuraindu-i mosiile si
vdzndu-o pre dinsa. un cap de fameae,
neputnd a-s cduta lucrul cu din$11 . De care lucru .
facem leg[a]turd patriersasc cu sabiia lu D[u]mn[e]zed asupra
acestor boiari ce scrid mai sus, cum, de vor fi luoat aceale
mosil si sate si tigani cu cale si co dreptate, cdzndu-li-s a le
luoare, ei sd fie ertat si bl[a]gospo]vit, i s le fie de folos ;
satel[e] $1 tiganit .

iar, de vor fi luoat Mr de dreptate si falr de leage, numai


asa in sild si far de cale, cd pot ei sd fie proclet si anaftima si afurisit de Vladica Hs., etc.
Semndtura greacd $1 pecetea patriarchului 1
34. 22 Septembre 7160 (f652). Todru Logf. ot Drdgoestl,.
1 Un alt Paisie, de Constantinopol, fusese la poi hi 1645 , el d'al doua
unul pentru dania fcua la mnstirea Bradul, de Radii! Connsul (Arch.
Statului, Brad, xxvii, I), lar altul pentru Snagov o afurisenie asupra lu
MateT Locorescul, Gherghe, Ghtnea, fratele acestuia Iani, Radu ufarul. si Paacte

raschiva (Bibl Ac Rom , doc. 15Slxx ; semneaza" i Mitropolitul Dandl al L g )).

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE IS COME CULTURAL

301

impreun[d] cu fe[o]rif mei, Chirca i Costandin, d zapis lui


Necula prc[a]labu[ ot Glog[o]va, ot sudstvo Meh., pentru
ce-1 vinde in Cazdnestl, in zilele Marii Sal[e] D[o]mnu nostru
Io Matel Bas[a]rab Voevod. Marturi : jup an Buliga cpit., i ot
Cernaia Iacov cpit., I ot Ol[d]nesti Goran Log., i ot Brsesti
Vladu iuzbas[a], i ot Medveajde Radul Cliu6., i ot VgiulestI

Pravul Log. - Semneaz toff. Pecetea lui Tudor.


35. 9 Decembre 7160 (1652). Mai multi razasi din Gardesti Old vie dumnealui jupan Ghinea Vistiiar : si cu
casoae si cu teascul i cu linul.
36. 18 Iunie 7164 (1656). Constantin Serban-Vodd lui Necula Glogoveanul VI Pit. , ca s poata: opri mosi a Bdrsest, partea

lu Tudor Log., pentru partea din azdnesti, ce era de fapt


a aBanesil Buzeasca. - Pecete mic, rotunda, cu chinovar.
37. 29 August 7164 (1656). Patru cmeges aratd boierilor

PiaiJ pentru un Lepdat cd eacestti Romn (sic) Lpdat


este rumnn de mosie, de obrasiia, iar cu huniia nu havut
nice o treb.
38. 3 Februar 7169 (1661). Mai multi rdzesi, intre cari
Gulie, Gratie, Ruhat, Tintea, Tintea mesterul, Finat, Dragne,
Dude, Datco, se vind rumin1 lui Badea biv V' Post., cdruia-1
dad partite lor din Hulubesti. Marturi : Stroe Vel Dvornic,

Prodan Pdh., Preda V' Ban, doanichiia igumen ot Jitiianti, Chirca Vist. - Pe un alt act, cu aceiasi dat si
scop analog, semneaza $1 Ion Stol. ot Corsorb.
39. 9 Mart 7169 (1661). Jupdnasa Doichiia, fata Ghinei
PaharniculuT ot Mostiste, vinde Niculei Clucerul[u]i ot Stce
(sic) si fiuluT, Niculei, partea ei din acest sat, si a verilor,
Barbul si Mlhartu. Luamat ug. 13, ca sa.-i fie durnnei
lui mosiia. Marturi Nicula Vtahul ot Oraviti si fii-sed Stefan
Log. ot tarei si Post. Dumitru a Neculi ot Izvord $1 Post.

Dumitru Turculescu ot Sicurile $1 iuzbasa Prodea ot Rospova si Sava Rosuld ot Flmda.


40. ini Octombre 7170 (1661). Fill uncheasului Vlaiculuf
den Hul[u]besti, den judetul Vldscii, dad zapis Badel Cluciariului, ca-T vind partea de mosie.
41. 31 Octombre 7171 (1662). Radu Leon jupneas

www.dacoromanica.ro

302

DOCUDIENTE BARBU STIRBEI

Simd, care aa fost jupneasd lui Semen Cliu. ot Glogova,

plins stei cumu-I impresor, fcindu-f rumini


fr drept, eci silt rumini den sat den Runcu, $i te-a sorocHt s vil cu et dc fat[d] la Divan $i, $52ndu ef de te-aa
a$teptat atta vreame, ca s vii de fat[d], $i nu ai vrut s
Namii deedt s. vii
ci apof voiti trimit[e] Domvii
c s'ati

nia Mca de te v3r adu[]e cu treapdi. Pecete mare cu


chinovar.

42. 18 Mart 7171 (1663). Andreia Spt. d. zapis luf


Gorghii, frat[e]-mea, pentru mosia Strnba.
43. B icure$ti, 28 April 7171 (1663). Ghiorghe Vel Ban,
i Stroe Vel Vornic, i Radul Cret[u]lescul Vel Logt. daa zapis
Badif Vel Cliu6., pentru too de stinjini la Holube$ti, cedati
in urma until imprumut de Andrei Cdpitanul, sn Agdi Neag[u]lui. e1VIo$iia Badif Clu., ce se chiam[d] Iasif, luatl. ode
la Paraschiva cikojdariul, si de la frate-sda Gheorghe Pdharnic fe6orli Agdi Neag[u]lui. Scrie Radu Log..
44. 25 Mart 7173 (1665). Radu Leon cdtre Badea Vel Pah.,
pentru 700 de stinjeni la Ulube$t[i], Andrei Cdpitanul cu fiii,

Matei $i Radul, T pusese Wog eastd iarnd, in luna lui Dechevrie in 24 de zil[e], pe vream[e] ce am luoat Domniia Mea
Domniia la Odriia, de i-aa luoat bani de la un Turcu, pe

chizi$dia lui, taleff 103. - Monogramd, isedliturd $i pecete.


45. i April 7173 (1665). Andreia Spdt[a]rul d zapis
eBadii Vel Ph. cO. i-a vindut 500 de stinjeni la Holubesti.
Marturi: Gheorghie Bdleanul Vel Ban, e Stroe Vel Dvornic,
Alexie Logft., Iorga coj[o]carul, Stan6ul Log..
46. 2 2 Maid 7173 (1665). eGheorghie Blleanul Vel Ban, i

Stroe Vel Dvor., i Radul Cretulescul Vel Log., i Mari$ Vel


Vist., i Draighici Vel Spt., i Neagoe Vel Cliur;., daa zapis
Bade Vel Peh. cd i-a vindut Andrei Cdpt. ocind.
47. 13 Octombre 7174 (1665). Sese boieri hotresc ni$te
vii dup. ordinul Domnului. Semneazd: ea Duma Spat., in locul

Pdrv ilui ot Vel Ocnd, ce Iani cup. ot Vel Octid,

.P2-52.02

flfot]z[0.1a-tip.t, ea pop Apostol, ea Stroe diaconul,


O Nex.o)
X7.;" aze, t-tiv wx,ot, ea Ifrim ot Rem[n]ic iiuz., Tanasie Pah. sdn

Cernescul.

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA.

303

48. 20 Novembre 7174 (1665). Andriin Spat., dal Bade!


Vel Clue. zapis pentru un imprumut de ro galberni panal la
Craciun. Martur ePatra$co Club. Buc$anul.
49. 6 Main 7174 (1666). Radu Leon d Badif biv Vel Peh.
Hulubestii in Vla$ca, ins din partea lui Andrei Spat., sn
Agli NeaguluT, stnjin[i] 3063. Andrei if pune zalog la Badea
Peh., pentru trefzeci de ugh! luati de la luna lui Avgust, dea
zioa de' ntain, pn la Sti. Dimitrie. Tot i-ati mutat zi dup[a] zi,
pn ce an trecut 6 lurff. Se pretuie$te stinj. 20 de ban!. Boierl :

Gherghe V. Ban, Mares Vel Vor., Radul Vel Log , Ianache


Vel Vist., DrghicI Vel Spat., Neagoe Vel CluC., Ghetea Vel
Stol., Gheorghe Vel Corn., Necula Vel Pali.. Sarban Vel Post.
Scrie Dumitra$co Log. - Monogram, iscalitura si pecete.
50. Bucure$tf, 16 April 7176 (1668). Radu Vod Leon, pentru

Mihart Pah., feCorul Name! Comisul ot Zmrdstet ot sud

Mehdt., $i Barbul feorul lui Stepan ot Babrova, dindu-li


Mostif,tea din Mehedinti, $i cu ruminit [nume ca : Semen,
Dorin, Fulga, Belul, Bogdan, Surul, Stan Copilu, Fratil,
Blanu, Lupul]. Unii se impart cu Ptru Catnra$nl, ginerile
Paraschivii Pahr.. Mai departe, altii ca : Udrea Baldnescu,
Zmdu. Partea Buzestilor e cuprins : Iar, caind an fost in
zilele rposatukf Mate! Voevod, dum. Radul Banul Buzescul

el an vndut abasta jumatate de sat ... Id oana. Comisul


din Zmardstet. Fusese si un proces cu Ptru Cmra$ul,
feCorul DanuluI Post. Prdianu, carele tine o fat a Paraschiv Pahr. Cocordscul, fiind nepoat Buzestilor, cdruia i
s'ati fost dat de zastre ceilalt jumatate de sat din Mo$ti$te> .
Se fcusc hotrnicie de Stoica al 2-lea Dvornic Saintescul.
Boieri : Gheorghe Vel Ban, Mare$ Vel Vor., Radu Vel Log ,
Ianache Vel Vist., Srban Vel Spat., Neagoe Vel Clue., Mihaiti Vel Post., Balasache Vel Pah., Gheorghe Vel Stol., Papa
Vel Comis. Serge Dumitraseu Log. - Copie modern.
51. 20 Septembre 7181 (1672). Ni$te Tigani se bagd ciliezaf

cd nu vor fugi

altif :

dar, de va fi tigan ran $i de va fugi

undeva$3, dan el' seama: $i sa 1 aflm, sa-1 aducem3.


52. 12 Iulie 7182 (1674). Curuia biv V' Peh., i Costandin
Brncoveanul VI Post., $i en Stroe Club. Leurdeanul clan

www.dacoromanica.ro

304

DOCUMENTE BARBU *.TIRBEt

zapis Barbului Fil[i]sanul Vel Sluj.* cd-i vind satul Mos-

tistea, partea lui Pdtru Calm[d]rasul jum[d]tate. Era al lui


Petru de zeastre de la socru-sdu Paraschiva Peh. si de la
soacrd-sa -, fata Banului Predel Buzescul ; de, cdriclu a
fost acum . .., iar Pdtru Cdm[d]rasul el a fostu luat o dijmdrie si ad fost rdmas dentr'acel dijmdrit sd dea la Domnie
t' 455 ; dei l-ad apucat cu strnsoare ca sa' dea banii la
Domnie ; dei el, neavdndu de unde da, ad venit la noI cu
rug[d]ciune de am mersu de ne-am bdgat chezas la HusdinAg[a] Bosneagul, d i-am luat in chiezdsia noastra acest[i]
bani . .. si 1-am dat de s'ad plait de cdtrd.' Domnie. Mosia
era pusd zdlog la el'. Asteaptd c o lurid preste zi ; atunce ad
trim is tal. 265, ban[I] 44, iar tal[e]re 214, 88, el nu i-ad trimis ; ci am mersu cu aceaste tal. 265 la Husin-Ag[a] Bosneagul, ca sd-i i si sd I scrie in dosul zapisului. Iar el banii

ni de cum nu ad vrut sd-T i, ce ad rdmas pekejtluit la


nol, precum i-ad si trimis Pdtru ..., si ne am rugat de i-ad
mai pus zi preste o sdptmnd ; dar frd folos. Ieati 6 banii
de la Isuf-Ag[a]. Noud cereri la Pdtru. cIar el n'ad mg
trimis nimic, ce ad fugit in Tara Ungureascd. Dee., fiindu cu
noi impreun[d] chezas si Barbul Fil[i]san VI Slug., si neintdmplndu-ne noI a fi ai, fostu-l-ad apucat Isuf-Ag[a] pre dinsul,
de i-ad plait .. . Iar, dup[d] ce am venit si noi ai la Curte,

li se cere de Barbul partea lor : dad partea din sat. Semneazd : Costandin V. Post. Brncoveanu [pecete foarte frumos lucrat, dar neinteleasd., cu literele : K. E. ...], Preda

Vel Stol., Stroe Cliu. Leurdeanul [pecete cu ramurl], Paraschiva ..., Dum[i]tru Cap. ot Fratostit., Mihai Cliu. Drosul
mdrt.
53. i-iii August 7183 0675). Andrii Spt. d un zapis
Badei Vel Pdh. cd s'a imprumutat de la el cu 30 de gal-

bin[i] pd.n la Simedru, puindu-$1' ocina zdlog, ( din Hol[u]best[i], din judetul Vldscel ). Se adauge mrturisirea cd n' a

putut da banit la zi.


54. Bucuresti, 17 Iunie 7187 (I 679).Serban-Voddlui Costandin

Brdncoveanu Vel Ag[a], slid Pape Post., vnuc Predif Brncovanul, bdiv Velichie Vornic, ca s hie satul Bdilestif ot sud Dol-

www.dacoromanica.ro

305

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAIA

jiului. Hotarele : de spre Hrastul la Fntna Tiganului ...


Fntdna lui Voico ... La mdgurd, la Banaghiia ... La ulmii

lu Rade, in capul Prilogilor ..., pnd in Grindul cel Mare ...

Pre unde a aprinsu Preda Vornicul caseie Urziceanilor,


Fntdna lui Dude ... Fntana
pren pru i pren copaci
lu Srbu . . Grindul cu Mirariul ... Plopil lu Barac, la mdgura acea mare den Selistea Bldcianilor, unde au aprinsu
Mateiii-Vod[d] casele ... Grindul Belului .
Valia Musii ...
Fntdna Meliacdf. Nume d rumini Simtion, Pdure, Pahonie,
Peca, Dragomir Cotobdt, Butu I, Gruia, Berindeai, Gostil,
.

Andronie, Tondral, Eftenie, Gania, Mirea, Cilea, Cornea, Ianiu,

Stan Sitea, Dragomir Moldoveanul 1, Armencia, Mirea Coenescul, Coin, Voil, Zdos, Grozav, Penca, Baia, Moldoveanul,
Mainzia, Arlon, Nedea, Ispas, Tatul, Ghera, Mdinea, Micul,
Nistor, Nianciul, Fruntes, Lazar, Stslav, Stan Belega, Stalia,
Lepdat, Danco, Cerna Gostil, Simtion Selariul. (Pentru c
acestu sat .. . fost-a de mosie al Danului Vornical Brancoveanul de spre strmosii lui, Craiovestif ; care a fost a rdposatului. Mate Voevod, mosul Predef Voruecul Brncoveanul,
inca mai denainte vreame, den descdlecata tdrd, de 1-au ti1-aii stdpdrlit tot cu bun [A.] pace, den Domnu in Domnu,
pdnd in zilele lu Stefan Voevod. lard atunce Danciul Vornicul,

nut si

stremosul boiarinului Domnii Meale Costandin Vel AO, el


atunce n'ati avut ni6 o diregaorie de la Stefan-Vod[d ; deci,
fiindu Iane Ban-Mare la Craiova, si avndu voe la StefanVod[], if d satul pentru boierie. Mihaiii-Vod[al s'au fdcut
rud[d] lu Jane Banul, cdnd ail sttu[t a fi Domnu aii in teard

inteaceaia David Post., tatai Predif Vor. Brncoveanul, si cu


rdposatul Matein-Vod[d], fe[o]rul Danciului Vornic, ce i-au
zis atunce Mateirr Post., si cu Barbul Post., neamul Craiovestilor. . . AS sttut Domnu mosul Domnii Meale Io Radul
Voevod Srban. inteaceaia Radul-Vod[d] Serban fost-a triimis la Banul Preda Buz[e]scul, la Craiova, de au fost jurat
acol[o], denaintea Predei Banul .. . Dupd moartea liff David
.

' Un cl3olea Moldoveanulz se Intimpinii ii,cl. intr'un document de la Radu


Paisie, 17 April 7048 (1540) ; Cartoanele Ghenadie, II, no LI
66549. Vol. V.

www.dacoromanica.ro

20

306

DOCUMENTE BARBU ST1RBEf

Post. si a Barbulu Post., rdmas-aii pre searna PrediI Vornicul


Brncoveanul, mosul boiarinului Domnii Meal[e] Costandin

Brncoveanul Vel AO], si pre searna luf Matei Post., de


la tinut arnndoi den doao, si, dup[d] ce au druit DumnezeU
pre Matein Post. cu Dornniia Trdi-Rum[d]nest, cdt a fost

in Domnie ani 22, ail tinut acest sat Bdilestii tot den doao,
$i, nu nutnal acestu sat, ci si toate satel[e] si mosiil[e] ce au
avut de spre neamul lor Craiovestii, pn s'at tdmplat rd.posatului Mateiii-Vodral moarte, de air murit in Domnie. Dup[]
aceaia, in urma Dornnil dumnealui a sttut a fi Domnu
trdl unchiul Domnii Meal[el, Costandin Srban Voevod. De
atunce fost-a fdcut socoteal[d] inpreun[d1 cu preasf[iintii patriiarsI, cu arhiereii trdI $1 cu tot sv[a]tul boiarii trdl irmaintea
lu Costandm-Voci[d], pentru toate rnosiile partea rdposatului
Matelfi-Vod[], si a czut a fi si acest sat Bilestil, cu tot
rumnif, pre siarna Predif Vor..
fondu nepot de nepoat[d]
de sor[a] rposa.tului Mateiii-Vod[d]. Asa e pnd a venit
Mihnea-Vod[] Domnu ri. De, fiindu el cu multd vrjmdsie asupra nearnulul boerescu, a omort multi boiar, si

au omort si pre Preda Vor. Brncoveanul, si a ceput a


rscumpra satele si a lua bani de pre la rumlini, fcdridu-le
cdrti de slobozie si de judecie, s hie in pake] de rum nie.
Asa face, pentru multi bani, si la I3dilestf. 4Si, scriindu-le
cartea, si cu mosie, si isat scris la slujbd. : unil phrnicei, altii
la alte breasle, cad' uncle s'aii pohtit. De, fiindu boiarinul
Domnii Meal[el Costandin Vel AO] si cu frate-sdii Barbul
coconi miei, neputndu-s cduta de mosie, , asa tine pnd la a
doua Domnie a lui Grigore-Vodd., chid fratii tidied pdrd asupra

ruminilor. De si Gligorie-Vod[d] faird d ni o dereptate


a fost judecat, s fie in pa[e] rum[]nif de rumra. nie.
Si de atunce incoace tot ati fost el la slujbal d in pa4e]
de rum[. nie ; iard acum, dup[d] ce ne drui si pre noi. Durnnezeil a fi Domnu si biruitoriu Trdi-Rumnesti, iar se plinge
Constantin. Se vdd acte bi se intreab. pre tot boiarif Domnii
Meal[e], si pre eel mai bdtrni, si pre eel mai tined', cum $thl
de acestu sat Bdilestii. EI tot s'aii sculat de ail mrturisit
naintea Domnii Meal[e] in Divan, cum 5ti i a pomenit
www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALA.

307

fiindu al boierilor den Brncoveani, al Predif Vor., mosul


fiindu-I de mosie den descboiarinului Dotnnii Meal[e]
licata trdi, de spre neatnul lui, Craiovestif. Boieri : Neagoe

Scuianul Ban, Badea Vel Vornic, Radul Log., Hriza Vel


Vist., Ventil[] Vel Spat., Cornia V' Clu., Stoia 17' Post.,
Barbul Vel Peh., Alixandru Vel Stol., Dumitrasco Vel Com.,
Srban vt Log. Dumitrasco Log. scrie. -Semntur, mono0-ramd. ornamente de aur.
55. Bucuresti, 19 Decembre 7193 (1684). Iordache sn
Neculif Post. ot Coc[o]r$tif Caplk, vinde Mthulu neguttoriul mosia lui de la Buc[u]reark, de pre apa Colintink, dn
in judetul Elh , 200 de stinjni, fiecare cu cite 88 de bani.
Marturi : Pdtru Log , sn Mihalcei Post, ot Poevalesti ,
Moisei sni Mthalci ot Povae]sti,, < Pairvul sn Neici Spat.
ot Cocorsti

Dumitrasco feorul Nicl ot Coc[o]r$tif Caplif

Matei Clur. Pirisan


'16.mwrri; Ka),TMozoo),o; p.r.lpT[ll]rib
.gtVOOSV,
pop Vasilie p : ot Coltea. Drag o mir ot Sti
,

7,

Gheorghie.

56. Bucuresti, 24 Decembre 7193 (1684).

Prvul, denpre

unral cu frati miei, anum[e Radul, care iaste ]a Moldova, i


Dumitrasco, fe[o]rii Nical at Coc[o]rastii Caph , vinde < luf
Andrei neguttoriul partea-i din Bucuveani. Matturi unii din
eel de la 11' precedent.
57. 22 Iunie 7194 (1686). Mihul neguttoriul, vinde lui
jupan Mihai Sptariul partea-f din Bucovean, cu 66 de bark
stinjnul. Semneazal az Mihul cup[e]t, puind si o pecete
strain. Marturf : Negoit ] Log[o]f[dit Dediulescul, Barbul

ot Corbeani.

58. 21 Maitt 7195 (1687). Badea sn Post. Neculii den


Cocorstil Caplif d zapis dumnealui Sptariului Mihai si
jupneasif dumnealui, nepoatif meal[e] Margdi Spt[A]reasii, cd,
< fiind e bolnav $i slab, $i neavnd ni un cocon den trupul
mie>, de vreame ci Dumneze asa i-au fostu voia si m'au
cumptat, de n'ati rdmas den mene ne un rod) , Ii d partea
din ymosie de la Colintina, la Bucuveani. Pentru c i eu
de la dumnealor mult bine $i mult cAutare am avut la boala

mea $i la lipsa mea.) Martur $i lordachi, fiul NeculiI Cocorscu.

www.dacoromanica.ro

208

DOCUMENTE BARBU E;TIRBEi

59. 23 Decembre 7196 (1687). Barbuld Post. ot uturoia,


de impreun[d] cu frate-mied Costantin, sn. Matei Post. Buzescul, vinde lur Vas[i]lie orboreanul partea sa din Mostiste. Semneazd ambir, si-si pun pecetile, cu arabescuri neintelese.

60. 15 Iunie 7198 (1690). Iordache Post., feorul Neculir


Post. ot Cocordstii Caplif ), d zapis ILA Miha Cantacuzino
Spat., ca. avnd un frate mai mare, anume Badea, fiind ne-

volnic, orbd, olog, ungu, plin de toatd pedeapsa si nevoia


de la Dumnezed, neavdnd ni o puteare a s hrni, afldnduse si la mare lipsd, si de noi ni o cdutare nu avea, c si
nor slabi erarnu, dumnealui, cu ce aU putut, l-a cdutat la
hpsa si la nevoia lu, pan la svrsaniia luf, neindurndu-se
de cldnsul, fiind jupdneasa dumnealui nepoatd. noaoa. Badea
li-a dat mosia, si el confirmd, dup ce i se mai dad ioo de
talerf. Si acesta pune numar degetal. Marturi : Barbul Fdrcdsanul, Mate Filipescul Stol., Preda Vel Pit., Barbul Brdt.
Vt. za zaproz (szc), Stroi ot Comana.
61. 29 April 7200 (1692). Mater Cliuci , snd Ianculur Cdp. de
la Dobriceanr, d zapis nasuluf Costandin, fe[o]rul.lur Mater

Post. Buzescul ot Cepturoaia, ea' mi-au fostu vindut dumnealur, impreund cu fratel[e] dumisal[e], nasul Barbul, o parte

de mosie ce-s chiamd Grdistea, ot sud Rom. ..

inert den
zilel[e] rdposatului Serban-Vod[]. Acum Mater o revinde lui
,

Costandin. Semneazd si az Papa Ot[eteliseanu] v[d]t[av] za


$1 Mater Pah. Poenariul.
62. 9 Iunie 7201 (1693). Orani ot Bae de Aram[a],
anum[e] care vom iscli mar jos, dad zapis Post. Grurchi
Corcoveanul $1 lu Milco, cd, pdrndu cinevas la Mdrie
copi >

Sa Vocl[d] p Drghi Cdtunariul c ar fi luat de la hot


cari ad prinsu astdi tomnd, zlot 500 si cesnic de zmaragdd
si 2 gadaralea rebil (sic) si 3 rafturi si i pdrechie d brr dd aurti d cele marl" si phar0 grivnea de argintd ; deer,
apucndu 1 Marie Sa Vod[d] pentru acestea, iar DrdghiC pln-

gndu-s cum c n'ad luat acestea ..., fair cdt ce ad luat


ad dat seama si ad scris in foe, Mdrie Sa Vod[], dndu-I
legea ca sii jurea cu dumnelui Post. Giurca si cu domneluT
www.dacoromanica.ro

,
k

f f wed. ,a,isrey/ ?L/etevl

A.ritez /541
l,

Cria
1)

g:.;:e46121teifj,/ ...cc ;zeizzr...' /


4, S
"V
OM Cm i .1".6C.

4S

,'-

12a

MI =4 / to rnaff

..0 s

f,aws. / ./r....

. 17
1..(1:: Ire.2:32rel-e -.,si.if-'.
- ' rrtir,;7;

.7r. lay. infirlift,,Pik.'14r9-2.;,....


virs." -"r'otizar.-Iv.e.i'Q
''' 2,51ra
.r.,c',..-i- z..P"__,::Kia ma iirtSzreet'
rorris ..zr4 ' 4--17
nr

Zt ea -.

i jj (

z J sl1.3 ea rr,..

'

et." '

; 1"
r.
tsoffa.

vara meet,' .,e,


li." S 1. 'N..'

snylgyvyr2z.t.
!I
-1
--4,5,5ixa rid no iii-iit- 7C oyf" a1C-."(-'.
........41L.t.et.G.,/yr,44(.4zaa' Vlat:
1", ze .0 j 1 i f
.tiaIi4
'
,..5,nriza,"(i.: poi....7(4 L.-,:i ? Jell a.f... 'ZIRowce./yreop- iii-47,..1.44j.e, 1,07_,.:70.
,
cr-vre 5 q.,3/6-1
azi '..2 ,,..3 ., - Isf
cl., i. k a ,
-

e. I e '

. yt

'

,,. n2a

e, "45cz rfrar.,,)t li,,,,iy elt..440Zre..eir ..tcy ntterr.eaze :Irt,,t 1,,re.ipe


.1

1.1.1Vg9.4. tte.4)XZlla,

7'

el,

2 :1

VI'S cX-' a" ...-10-. 64 6..r- , , . 't4

/Ail, fiftto,

A'
r -. .....r f
' ,3.
i) ptp6withlr-a 7[1, le wyt, rinscrrao CI auffitir,orrtrew Tityszi.,t'llr, tetzaLey
l

- 4,

cu._

.022-

(it 4.41 tree+.

4,
a 11" (.2.!
t Ina 81;14 rttieluatc. tus&ire era e f Li.c.,

' 9yaz..91...1 ate& -

.1.. -41 '

-_,
.

www.dacoromanica.ro

5 7..

La no 73.

'

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL

309

jup. Milco, se afld eorn derept, si orasul jurd c e adevdratd spusa luf : in cas contrar, s avem a implini DOl cu
capetel[el $i casele nostrea. Semneazd numaf cu numele de
botez, afard. de Lupul Glog[o]van. Unul iscdleste greceste.
63. 17 Malt.' 7203 (1695). Dolsprezece boierl hotarnici, luatf
Cepturoianul si de Mate
a de dumnealuf Costandin Post.
Cliu6. Dobriceanul, a si de fratil lu, i de verif luI> , la mosia

Berbestif, fixeazd hotarele. 0 crivinLd] a Grddiste, ce au


fost in fundul Dae ). Semneazd: adrvul Sluj. Plesoian, Ivan
Capt. Zdtrenol, Oprea t:julescul, Radul Vlaci(Tlovi ot Otetilis,
Gorgan, brat ego, ot Otetelis, Costandin, brat eg., ot Otetelis >> .
64. 4. Februar 7204 (1696). Iane neguttoriul, nepotul 1111

Andrei ot -, d lui Mihaf Cantacuzino Spdt. partea-i din


BucuveanT. Semneazd greceste. Marturi : Mihul Cup. $i alt
dof Greet'.

65. 7 Februar 7204 (1696). Negui sub'. Mihart Pah. ot


Smardestetf vinde cumnatd-mi lu Drdghi Sdulescul I partea

din Mostiste, ce venia de la Neagul Bascoveanul. Marturi:


Costandin Logf., Vasil[e] Log., Drghi6 Poenar, Mihaf Bibescul.

66. 17 Novembre 7208 (1699). eTdnasie Portariul, impreun


cu frate-mie Radul, fe6orif lul Cdrstiian iuz. ot Mirilarl, vind
Mdrief Sale RaduluI beizad, sub: rdposatultil Iliias Voevod,
partea lor din Flocosanf, 1.183 de stinjeni, $i viile care sntu
pre Idngd mamina Siului. Marturf : Cornea Vel Ban, Stroe

Leurdean Vel Vornic, Diicul Rudeanul Vel. Log., Serban


Vel Vist., Mihaf Cantacuzin Vel Spat., 13.ipyoq
f:Trifyis

paSaras -4),our-

116tryciipocq, Ianachi Vdcdrescul Vel Agd, Costandin Vel

Pit., Bunea Grddisteanul Vel Arm., Mate Comneanul Vel


Cdrn. (?), Preda Prd$coveanul Vel Clu., Dicul Buicescul, Radoul Post. Cretulescul, Iordache Cret[u]lescul.
67. 5 Octombre 7212 (1703). a Conda snd Iam Ph. ot
in condlcile de documente legate ale rIp. episcop Ghenadie de Rimmc,
IV, no 53, se afl. un zapis al luT Drgghici, prin care vmde o Tigancl. luT
Damaschin, episcop de Minnie. Semneaa. si .114Mai sin Driighi Shulescul)
(24 Lune 7221-1713).

www.dacoromanica.ro

310

DOCUMENTE BARBU STIRBE

Padin[a], ot sud Meh. vinde lui Pah. Mate, sna Dumitrasco


Pit. Poenariul, partea sa din Mostiste.
68. 2 Iu lie 7214 (1706). Drghi Sulescul, dinpreun[] cu
jup[d]neasa-mea Mara, vinde cumnatu-meil lu Matef Pah.
Poenarul
tiind noi doao surori, feate li Dumitrasco Spineanul, nepoat[e] de sor[] lu Mihart Pah. din Smrdestet,...
fiind ea insurat mai de nainte, si pe aceale vrernii s intamplas[e] feorilor lu Mihart de rdspird casa ttni-sa .
cazandu-ni-s mie de pe jup[d]neas5.-m a cumpra mai bine
ea, fost-am cumprat, $ i am $ i rscumprat mosif, tganii

ce am putut >. Apoi, dup[d] ce s'a intmplat de aa luat


cumnatu-mieti Matel pe cumnata-mea Mariia, se face proces,

innaintea dumnealuf Srban biv Vel Comis Pris[]ceanul,


fiindu dumnealui juclecatoriiiii ai la Craiova. Se decide ca
s-m intoarc banif pe jum[d]tate, sistnem toate impreun[].

Nu se lasd Sulescul, ci merge, cnd aa fost acum, find


juclecatoria ai la Scaunul Craiovei dumnealui Bunea biv Vel
Comis Gradisteanul. Se d aceiasi sentint : csa firn frat pe
toate. if cedeaz deci pmintul de la Mostiste cumnatuluf.
Marturi : Vasilie Pah. Poenar, Pan5. Urdureanul, Barbul Poen.,
Paan[] Corn. Mrgaritescul, Ion iuzbas[] ot pod-Banit[].
69. 5 August 7215 (1707). Misail monahu, care m'arn

chemat pe numele mirenescu Mihu neguttoru den Bucurest[I], din mahalao Triehstla (sec, vinde lui Mihaf Cantacu-

zino biv Vel Spat. partea-f din Bucoveani. Scrie popa Arsenie de la Trei-Sfetitele.

70. 15 Mart 7216 (1708). Sese hotarnici luati de Calinic


Calugarul si Drghici Vtavul hotrnicesc. Cerdac vamdsscu. Semneazd intre ei $ i Ion Jganie ot Cocordsti.

71. 2 2 August 7218 (17 ro). Sese boier, din partea < Caimacanilor, pentru un proces al lui Drag-hid Caus si Statie

Pah. ot Popesti, la Captaresti - mama lor era Starca cu Stati Ph. snu Badil Pit., nepotul Neagai Slug. ot Popesti. Supt Io Costanclin Basarab Voivod.
72. 15 Maia 7219 (171 I). Constantin-Vocla jup[1neasei
Jlinc Corcoveancaf, fata lui Giurca Corcoveanului, ce are
proces cu unchiul, Barbul biv vt. Log. Trimisl la Mitropolitul
www.dacoromanica.ro

MATFRIALE DE ISTORIE CULTURAL

811

Antim si la Radu Golescul Vel Vor., Toma Cantacozin


Vel Spt , Iordache Cretulescul Vel Ph., Ptrasco Breazoi-

anul Vel Srdar. El

li

fac esocoteala pentru mostenirea

Giurcal: s, nu s mai schirnbeD. Dad. va face Barbul, (atince


s-s pedepseaasc cu mare pedeapsd, ca un orn nebgtor de
seaam[], ce nu s. One de socoteaal[] si de judecan.

Semntur tremurat. Pecete miel octogonald.


73. t Io Costandin Voevod, bj. mt. gospodin zemle
vlahscoe.

t Boiariului Dornnii Meale Costandin Buzescu, sIn *ate.


Cartea ce ai trimis, al venit, si, ce serif, am inteles. Pentru bir

ce ne serh, c-t iast[e] cu gre, si te rogi sI te mal usurrn


cevas, d ai",;asta ni s pare el pg. acesti 20 de galbenI estI
co nepot-t Costandin ; insd, ce se va putea, tot te vom
mai usura. Pentru neste Tigani a la Mihai Post. Corbeanul,
ce serif, am nteles. DI care lucru durnneata zici cl snt al
durnitale, Mihal Pit. zice cl slut af lui ; ce nof pen scrisori,
nefiind d fatd, nu putern isprvi ; fr dl &At, and Durnneze sI te mai scolf ceva5, vei veni intr'acoace, si-t vef
isprvi. Ce, dl vor fi ai durnitale, ti-T veI lua, iar, dl vor fi
at" luf, si-i va tinea. Nurnal ne pare rti dl durryteata, c ne
serif ca e5ti tot slab si neputini:.,os; ci, dnd Dutnnezeil s. te
mai scoli ceva5, si ca[n] vii intr'acoace, el n'aI venit d mult.
Ahsta, si fii sdn[]tos. Mai II dril, It 7220.- V" : Bolariului
Domnii Meale Costandin Buzescul, cu sn[]tate s s." dea. Pecete rosie octogonaldi.
1 Pe un exemplar din cunoscutele calerulare manuscripte ale Brincoveanuld, astlizi In Bill. Ac Rom., gisiiC de curInd incti. o foate din zmul luY (Cf

pp 126-7) :
r O p.i.pc TITP/ 60,26wv 67.41vz(oq,

7.91.

uji. T.Sp(26,ZWV 6 Cpmfixeimm 6 0201, qszb;

reqr

si;:yls-eSsiu

-7qp(0.;,

67.-.pc,7,7.tc.7.:ris 7.ot

7.spirivis. SuatOrac "h-

po7,0,6p wv.

Malt. 16 d. Cu Neculae Cal[l]rasul am scris la Post. i la Costandin Dii-

printele Iracluas.
d. Cu soma Gichi, Ond ali mersu, am scris la pNrintile Panagluotatos,
macario)atosHrisantu exaporiton, dascalul Spandonache, Ja Duchiti, truniOnd 5i
chid.,

Mai t 2 4

jup lui Raz )

Q. JAI/ rir

dea carte la macarlotatos

www.dacoromanica.ro

DOCUMENTE BARI3U TIRBEf

312

74. 29 April 7221 (1713). Constantin-Vodd lui Radul


Strmbeanul $i apitanul Dumitrasco Hobean, Drag-hid
Catunarul, Vasile Cerniane, Barbul Glsoianu, $1 unui fia
de popa, peltru o afacere a Corcovenilor. Ivana se plin ge

asupra until Postelnic, ea' o dus la casa luf, d-o pus la


opreal al, si a fost batandu-o zioa tot de trel off pentru a
vadi un zapis. El es'a prinsu tare cd ni cu palma nu o aid
a tinsu
ci ia au zis $i a npstuit ca o muere rea, - ca doar
ar scapa5. S vadd. - Frumoas pecete octogonal cu chinovar.
75. 18 Mart 7222 (1714). Constantin-Vod lui Costandin
Cepturoianub: i s'a plans Am za Pastalianul, brat eg, zicand
cum ea', rmind ei mid de printii lor, si avnd si mosai aci
lng tine, care mosai s chiiam[] Curtiwara i Grdistea $1 din
Barbe$ti, $i ati mai venit ast toamnd de ail jluit, pentru

acest mosi, $i t-am fcut Domniia Mea $i alta poruncd, de


vel fi avand scrisori pe aceale mosal, s le scot aColo de fat[]
nnaintea megiia$41or, iar tu nu te-af uitat la porunca, Domnii
Meale, c p seamne, cum spun el, n'ai nici o scrisoare adevaret[], ci unbli de stapane$t[1] mo$Aele oamenilor far de nici o

dreptate. De care lucru iat[] cal-t poruncescu Domniia Mea


de a doa oar[al s caut, de vel fi avnd zapise bune de cum-

par[altoare de la printii lor, ail de la el, s le arat, s le


vaz[]; iar, neavand zapise, s-1 le$ s-$ stapaneaasca mosdile
printilor cu bun[d] pace, pecum le.aa stpnit $i mai nainte.
Ca, de va mal veni s mai jluiasca cum c nu-I la$ sa-$
stpaneaasca. moOele parintilor, sal stif ea vol trimite Domniia
Andwhias i Orintele Iraclms ; Ap. 23 d. Cind s'ail dus Costandm Slug. la
24 dupeT cafe:a i
Tarigrad, cu el am scris lui Duchnl., trimgindu-i st
1.1

fir

; am trums carte i unBelgher negru. frumusill I 6()* 4} 512 .."-^

y 111,6;

.4 c2

dragomanul.

Iul. 2 d
t Ali purees de amT Neculai i VartholomeM CII., cu cariT am scris la
Slug. Cost, i la VI Stol. i la Thichiti i prt: Irachas i DommZ.;a1 lui Dum[1]trasco-Vod[a] i Cost. Halephul i Hagi-Cuzi ; trImis-am cu ei si zo tt pentru
mutpac la Cost. Slug E dm 1707, dup vrista ce se di. impiratuluT Iostf.

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE CULTURAL

313

Mea un Armas de le va aduce fair de voia ta, si ye da si


treapd, si nu-t va fi cu nici o cinste. - Monogratn i pecete.
76. Bucurestit, 18 April 7222 (1714). Stefan Cantacuzino
cMantif V Capt. za lefegii i fra.t[i]ne-saii Pa.trule, snd Mantif
VistiiaruI, si nepotu-sda Radulu, feorul lu Drghi Valtaful,

pentru niste prdvlii in Bucurest, ce sdritu in Salad ), ode


bastin. (Jar, candu a fost atunci, Mriia Sa CostandinVodd, cu un mestesug ca acesta, fast ail pus pa. forga Sungeariul in spinare-le ca sal i vnz lui aceaste pralv[]lif si cu
pirnnita, cum si vind, < pentru mult supdrare> . Si nu d oar

c o cumpara Iorga Slugiariul s o stapneasc el, ci, find


pus de Mrlia Sa Costandin-Vodd, si, vnzaindu-o Man ta
Capt...., o ati fostu luat Mriia Sa de la Iorga Slugeariul.
Dup[a] aasta, avnd main[d]stirea Comana o mosie ce-s chiaind
Brzestif si Popestif ot sud Dambovitd
si fiindu pe langa.
hotarul mo,ii Mrii Sal[e) de la Potlogl, si vrnd ca sa mai
inmultiascd mosiia si sal o lteasca, a luatu aceaste mosil
far de voia pdrintelui Dionisie egumenal si a tot sborul
sf[i]ntif mn[]stiri, de le.at daosu la moslia Potlogii
si
a dat sf[i]ntii mn[]stiri Comanil aceste prv[]liI, de si nu-I

era cnici de un folos. Si, dn voia si porunca lui Dumnezeu mazilindu-se Mrila Sa Vod Brncoveanul, miluindu-ne
Dumneze pe noi cu Domnia si stpnirea ri acestiia,

vine egumenul cu plingere: se afl c purtarea lui Brincoveami e un lucru far de cale, in sild si far de dreptate,.
Se restituie la toti ce avuse. Boieri : Costandin StirbeaI Ban,
Bunea Vornic, Radul Dudescul Log., Radul Cantacozino
Pit., Srban Bojoreanu Vist., Ptrasco Brdzoianu Post , Neagoe Toplianu Stol., Static Pdh., Draghici Strrubeanul Med.,
Miha Cantacozino Cornis, Sarban Hieraiscul Slug., Sarban
Greceanu Pitar. Const. Contescul vt. Log. Scrie Anghelachi

snd Mihai Log. ot Trgoviste. - Pecete acoperit. Monogramd i sernnaturd.


77. 3 Main 7223 (1715). Stefan-Vodd, voao 6 boiaff, anum[e]
Dumitrasco Mo[rin]glavul i Matei Dobreceanul Pit. i Matei Di-

culescul -(szc). . . Aid naintea Domnii Meale, la Divan, in


Vdcaresti, jlui Hamza Paraianul cum cd are mosie impreun
www.dacoromanica.ro

3U

DOCUMENTE BARBU STLRBE

cu Costandin Clupturiulanul, n hotarul Grdi-stif si al Ber


bestilor $i Curti$oard, $i-i impresoard Costandin Ciupturiuianul
partea lu dintr'aceste mo$U. ) La sosirea aducdtorul it, un
vtori Portar, s fac alegere dup.* documente. Preda e invitat a-sf ardta $i et cdrole.

78. 3 Julie 7224 (1716). Vinzare la Bucoveni, dutnnealu jupanul Tomeai. -- in 27 Malt' precedent, vinzare tot
acolo jupda Torneai, ginerite dumnealut Spdtaru Mihai ).
Acesta ddduse satul ca <zeastre dumneaef coconii Safteai, fetet
durunealuf. Si, cdzdnd dumnealui Spdtar Mihai la urgie im-

prdteascd, n'an apucat ca s nea dea banif. - Alta vinzare care Toma la 3 Lille. - Cf. Genealog/a Cantacuzinzlor,
ed Iorga, p. 348.
79. i-ia Februar 7226 (1718). <Gheorghie Cantacuzm >
(marturi : Radul Pop[e]sc[u] biv Vel Ban, Gligorie Bdleanul,
Rainl Golescul, Lie Stirbeaf,) d un zapis nepotul ii Manta
Cdmpineanul si nepotului Prvulu, fratele dumisale, precum
sd-s $tie cd, d-indu durrineaef mama, clupd moarte rdposatuluT tatulut mien, la durnnead mama Calita, muma clumnealor,
o preache d desagf cu 6 galbent ungurestf, si alte laizT $i
sepeate cu haine $i scule si arginturf, ca sd le pdstreze dumneaei, iar Mdriia Sa rdposatul Costandin-Vodd Brdncoveanul,
aflandu de acele, cd sdntu la durnneaet, an trimes ca mare
infricosare d le-au luat toate, far d nict o dreaptate, neavndu

nimic a ceare $i a lua de ale noastrea. St dumneaet mama


Calita, vdzndu cd nu le-an punt aseunde, temndu-se dd
primejdie viiati, i vdzandu c tu sil. si fr dal nict o dreaptate le-an luat Costandin-Voda aceale toate de la dumneael,
au cer$ut cdrti $i rva$d de seaamd, ca sd-s stie cd toate le-an
luat Costandin-Vodd. $i, lufinclu eu acele cdrti si rdvasd de la
durnnealor, le-am dat al.ast carte a mea, ca sd-s stie c de
la dumnealor toate le-am luat, $i eu sea-rn cautu cu casa luf
Costanclin-Vodd, iar dumnealor s aibd bun pacea d cdtre
nol,-ca nimic la dumnealor n'aa rdmas. -Pecete rosd, octogonal cu vultural bicefal, coroana si I' 6 P .
Calita
Cimpineanu era fata luf Drdghici Ca itacuzino, fratele lui
Serban-Vodd. V. Genealogia Cintacuzznilor, p. 108.
.

www.dacoromanica.ro

.-

MATERIALE DE ISTORIE OULTURALA

315

80. Craiova, 14 Februar 7228 (I720). Administratia dd carte


luI Costandin Strmbeanul deputatul , ce a avut proces cu

Matef Briloiul Vornic de jiul de sus, pentru 200 tal. I se


implinise acestuia niste vacI, si cid si un armsariu, drept ti
50, si un cal, drept t' 30.
81. 15 Mart 7228 (1720). Ilie Stirbea biv Vel Vist., Petre
Obedeanul biv Vel Vor., Ghiorghit Socoteanul Comisariul,
Costandin Poenariul Vornicul ot Dolj, pug de episcopul Damaschin si Mriia Sa Ghiorghie Cantacuzin beizade si de
ceilaltf boiarl depotatf, impart pe Dumitrasco si Serban,

i luf Pan Urdreanal Slug., ce sintu fcut cu jupdneasa Du'ultra fata Cornel Banul v , - si surorile : Mariia, And reiana , Zoita,

care feate sntii falcute cu jupneasa Safta, a doua sotie : fcuse nti o incercare Joan arfimandritul, egumenul ot HurezI.

82. 20 Februar 7230 (1722). Nicola cojocariul Chiprovi6anul dd. zapis CorneI Briloiul, snd. CorneI Marele-Ban, pentru c,

avnd e aicea ri Craiova, cas si bordeaf, fcute de mine aicea


lngd printele Dosofteu Briloiul, fratel[e] dumnealuf, si lngd.
porta dumnealuI cdpt. Staico Bengescul, Consiliiariu, si lngd.
dumnealu Post. Costandin Strdmbeanul i, - i le vinde. Semneaz si SIT: Mateia, Luca, Ivand, D. mon. Briloiul, Staico
Ben gescul], C. Strnbeanul.
83. 14 Mart 7230 (1722). Jupdnul Lilea vinde luf Strim_
beanu docul ... de casai de aid din Craiova > . Semneazd el,
bulgreste, si < D. mon. Brdiloiub, Staico Bengescul , Co
Bleanul ). C. Argetoianul .
84. 20 Iunie 7230 (1722). Ilinca Nrobreanca >, cu fiir :
Dumitrasco si MihaI, vinde luf Constantin Postelnicul Strmbeanul
partea ei din Mostiste. Martuff : < Savva El. egum en Strehai, Mate Glogovean, Milco Post., Costandin Briloiul , Barbul

Cernicanul, snii Balicdf Spa. , Preda Capt. Cernicanul .


85 Craiova, 16 Julie 7231 (1723). Diat a luI Manta Cimpineanu. Pusese pe <pdrinte Stefand ipopsifios de ad iscalitd la
ceaialaltd boal[d] a mia lsase casele din Bucuresti Dos:

in cartoanele episcopulul Ghenadie de RImnic, la Ac. Rom , IV, p. 87,


se pistreazi actul din 15 Octombre 1726 pentru IntArirea lui *tefan ca emscop. Cf. lorga, 1st. lit'. rom. I, p. 436 n I.
,

www.dacoromanica.ro

316

DOCUMENTE BARBU sTIRBEt

pineY, pentru al griji. Iar acuma, fcndu-mi cas[e] in Craiova, le las pe acestea. Celelalte, s fie ale luI Vasilie
nepotul mieu, Mogosescu. lard mosila Cdmpinei sd rme
fratilora miei. Frtine-mieti Prvul, Tigani. Restul din
cdstigul ce am cdstigat din mila lui Dumneza si din mila

prea-innltatulni nostru imprata, il las sotie. Semneazd :


popa loan ecliseariul de la bisearica cea mar[e], Ananiia
egumenul Jitiianu, duhovnicul dumnealui, D. Brdiloiul, I[Ii]i
Stirbeai, G. Vlasto ), C. Strnbeanub, Ion Bleanul Vel
Portar, tCostandin Obecleanul Vor., Srban Fr Vor.,

< Costandin Argetwanul, Milco Lup[o]tanu Vor. - La sdvrsirea mea, dup ce am luat cinul clugrief, auzind de
printele Stefan Ippopsion de la Rmnic, cum cal iaste si Sfintiia
Sa spre svrsire 1, lasu pe Sfiintia Sa printele Dosoftea si
pe dumnealuir Consileariul Ille in local printelta Stefan ;
Avgt. 8 d., lt 7235. Ea Mthail ieroshimonah, staretul si d[u]hovnicul Sfiintli Sal[e] printeluf Nicodim Cm., am scris cu
invttura Sfintii Sale.
86. Manta Cmpineanul, id est : Malta Kempinanul,
cAtre generalui Tige. Stiind aequitatem et humanitatem, quibus optimum duarum provinciarum regimen stabilitur, face
o plingere, artind intdiO cd va fi veridic, iuxta quod in
augustissimi nostri Imperatoris servitio iuramentum deposui. Inter cos boiarones qui, ex partibus turcicis exulantes, modesti et incogniti hue se transtulerunt, quidam
Vassilia Mogossescul, elatus et ubique manifeste comparens,
iniustum contra me processum in causa debiti tempore
adhuc bellici tumultus contracti intentat, Rea de eiusmodi debitis non exigendis ab Excellentissimo domino piae
memoriae conute a Stainville deliberatum emanaverit, quod
hucusque observatum fuit ; quod autem mihi extremam afflictionem affert, coram publicis sessionibus, conventibus et
conviviis mea hac in provecta aetate et exili valetudine meam
famam criminationibus et conviciis audet dilacerare. Cum

lie Coronae nobiscum foret, mutuo ab eodem thaleros Ioo,


'

El moare la 20 ale luna (o c, I.

c.).

www.dacoromanica.ro

317

MA TERIALE DE ISTORIE CUT, FURALI

datis obligatoriis, accepi. Subsequenter, cum, caesareas partes


et nostram sequi fortunam renuens, cis-alutanam se contulisset,

a meo fratre Pervolo thaleros 200 pariter mutuo sumpsi, ex


pecunia quam ad manus dicti mei fratris praefatus Mogossescol
reliquerat. Pirvu-I cere banif, prin negustorul Pandas :
cl 120 ; pentru rest s.-I vind niste of. Deinceps, cum a
praefato Mogossescul, requisitus a domino Benzescol, thaleros

500, quos ipsi debebat, recepissem, idque ad eius notitiam


pervenisset, sponte sua me requisivit ut pro pretio dictorum
thalerorum 500 domum bukurestiensem propriam meam (ut
apparet ex instrumento divisionis bonorum mearn inter maEx
trem et fratres a'que me factae) ipsi divenderem .
Ias eandem mihi instantiam per literas fecisset. Venit in Oltenia, Mogosescul cere acum cef Ioo d'inti, 8o restul de la
frate si acestf 500, cu 4clobinzf exorbitante. Ba maI cere
si un rest de 300, rmasf la fratele luf. Era pe atunci foarte
bolnav. Guverryil face o invoial intre ef, pe care Mogosescul
o rupe dupd dousprezece zile, rzimat pe protectia rudef
.

sale Serban Grdisteanul, si-1 insult. Anexat invoiala. Manta


e calificat de supremus provinciae commissarius (Craiova,

19 Februar 1727). if scot dator pe Manta cu 68o de lef. De Tige decide, la 20 Iunie 1727, ca Mogosescul s fie sftuit a se tinea de invoial, cdci res est notoria boierones
et subditos Valachiae transalutanae ad exsolvenda huiatibus
cisalutanis debita activa disponi hactenus non potuisse, acleoque

iniustum videretur hos ultimo dictos adstringere, ut debita


illis exsolvant passiva ).
87. 12 Ianuar 7237 (1729). Judecat a Brtsanilor : Costandin, Preda, Diiclt sin Srban, Strariul Drghici si Fota,
$i care mai snt Brt$anif, cu rz$1", pentru o vie la
Grdestf.
88. 18 Februar 7237 (1729). Nof boiarif Brtsanif, anume> ,
etc., vind vie la Grdestl dumnealuI vruluf nostru Cos-

tandin Strmbeanul Consiliiariul.


89. I I Iunie 7238 (1730). < Ilinca Nrobreanca, dinpreun[]
cu fii-miei Dumitra$co si Mihal, zdlogeste luf C. Strnbeanul ljorobreanif. Avuse o datorie la acesta si, dupl

www.dacoromanica.ro

3l8

DOCUMENTE BARBU STIRBEI

multe termine prelungite, a trimis la mine de m'aid adus


aici la Craiova. Martur Barbul ntreanul Cpt.
90. 17 Iunie 7238 (1730). Foia de zestrile dum. jup[d]neasei

Predef Cepturoaianca 0 cunund de aur, un inel de aur


cu zmaragclii albO s'ati ingropat cu el rdposatul fiiul dumneaer;
nasturi btut cu mrgritar, cu zmarand ri vrfu : snt

la dumnealuf Srban Stirbeait . Suen de tabin pierscie,


mined de tulpan cu colturile de fir, cu fluturi de argint po -

leit la o ie. Scoart de Tarigrad.


91. Craiova, 12 Septembre 1734. Brdiloiul cJ un zapis
<,nepotuluT Costandin Strnbeanul, Com., pentru o moard I.

92. Craiova, 28 Decembre 1735. Administratia imperial

cdtre dumneavoastr 4 boiar, care sntet luat de dumnealor Radu $i Ion Benge$ti, frati, fii rdposatului dum

Staico Bengescu, $i de vara dumnealor, jup[]neasa Manila


Bleanca, pe care o ati tinut dumnealuf rpoosatul Ion Bleanul, ce a fost Consibiarf, ca s-I indreptaff pentru lucrurde
de clironomie ceale printesti : s. caute la Benge3tT procesul cu C. Strmbeanul, pentru zestrea fiicif lui.
93. Preda Buzasca si Mariia Buzeascas cdtre administratia olteand, in procesul cu Tismana. Am vzut crtile mIn hit-Lille d-leT Tzigara-Samurca$ se afli asupi a Bralloilor, pomenitT $i ;11

documentele noastre, o suma de Innuritl, din care extragem aid notele

ce

23 Ianuarie 7173 (1665): vinLaie de munte de Mate Brailoia 51


,Costandin dri Odrea BrtiloiC, 15 Mart 7193 (1685): vinzare de rumin

tirmeaza

catie ,tdemnealuT Cornea Post. Brailomb, la OrbI. 13 Novembre 7197 (1688),


martur cDrgbicY Br5ilond (st, se pare 4Breaha, BM'iloit1). 21 Julie 7233 (1725 ,
'din VdeaniY, judecata a luT Stanciu Bengescul intre Fotea $i Barbu, BiT el.'
posatuluf Dyaghicf Bralloml $i Stanciu $1 Barbu BrAiloml, pentru acea mo,le :
se mentioneaza si aSfiriMa Sa part Dosihted Brailmull. 24 Septembre 7231
(1722): vinzare de mosie dire acelasT calugar Brallodl. 23 Octombre 7232
(1723) : alta vinzare dtre el. I a 2 9 Iume 7234 (1726) : se vinde o parte din
Turcinetif, de fata cu Barbel 1i Fota BrdiloiT. 15 Iunie 7249 (1741): vinzare de TiganY din partea luT Diicul Brailoiel (pecete cu leul, avind sabia in
mina si initialele D. B. Jos ,Ileana (2) BMiloaica,). La 1767, Radu Bittiloib
biv Vel Pitar. La 20 Julie Barbel, sin Barbel Brailoieb I$T vinde munta,
.impreen cu mum:1-mPa Ancuta $1 cu soru-mea Mariutal. La 6 Mart precedent vinde muntif j cCostandin Biailatull. La 13 Octombre $i Mate( Brailoiul. Cf. $1 Genealogia Cantaeuzznzlor, p, 284 n 3.

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE 1ST( RIE CULTURALA

319

n[d]stirei Tisineanef, si iaste datd acea mo$ie ,Balta Vearde]


de jupdneasa Cap lea Buzasca, de caindu a venitu Serban\Todd de la Beef, incd fiindn Domniia la Cernet. $1 an fost
trdindO $1 Cmrasul Pant Mulescu, care zicn e c a fost
zdstra$ ; $1, mergndn Domnija la Bucuresti, l-an trirnis capichihaia la Tarigradtl, $1, dup[] ce an venitu de la Tarigradu,
an murit
Sa scoat[a] foaia de zeastre, dar s nu id. mo$iia numai cu gul a.) - Se pune resolutie la 17 Februar
1736.

94. Ccaiova, 27 Iunie 1736. C. Strmbeanul cdtre chesari6asca administratie>, Pentru gineri-mieil Ion Beangescul, $1 en auziin c s'an insurat, - care sd dea Dumneazeu
s traiascd. $1 sd-i fie dd buc[u rie, mdcar c s'ar fi cdzut,

dup[d] cum ne porunceste sfnta pravild, s jdleasc anul


acel dd'nti dpliru, ca pe o sotie a WI>. Pentru poznenzre, a
cerut a se trimite gdtzrea la el, $1 incd nu s'a fcut, $i cu
nbideajde dm : mi-an rdmas copila nepomeanitd. ;

ce va pri-

ceape cu innalta intelepciune chesariasca ad : ce dor an avut

d sotia lui cea dd'utdi. Cere a nu se deschide o ladd cu


zestre, ce se afl la mndstirea Polovraci.
95. Decembre 7248 (1739). Constantin Nicolae Vod d voie
lui cCostandin Strdnbeart , sa.-0 caute Tiganii ofi-unde. - Pe
cete octogonald cu chinovar.
O. 2 Main 7248 (1740). Mai nnultI boierinasf, intre cari $1Costandin Dobriceanu, dan zapis la mAna dumnealuI Costandin
,Stirbef.. , pentru moslia Grdde$til, care iaste lngd. Cepturoaia ,
cd an auzit, fiind vecini, ca aii;astd mosie Grddistea iaste de
c

de mult a dumnealor Buzdstilor veache, tot Buzdstii a sta..pdnit-o pd.n acum, iar acum s scoald Prdianii zicdnd cum
c ar fi fost a lor mai denainte vreme. Nof de aL'asta mdrturisim cu sufletele noastre, innainte lui Dumnezdn si innaintea judecdtif, cum cd. Pd.rdiani n'arn pomenit noi, niel alT
bdtrini, de calte too de aril', nu ne-au spus ca s fi fost stpdnitori Pdrdiani p acel hotar, afar ce stim s'an sculat iar
in zilele luI Stefan-Vod[d] Prdiani d zicea cum c iaste acea
mosie a dumnealor, $1 s'an dus $1 la Mriia Sa Stefan-Vod ;11,
$1. s'an judecat; $i, de atuncea pnd acuma, am vdzut tot pe

www.dacoromanica.ro

320

DOCUMENTE BARBU STIEBRI

Buzsti stpnindu acea mosie, iar pe Prdiani nu i-am vzut


stp n in d .) .

97. 7 Mai 7249 (1741). Costandin Hargetoian, biv 3


Logy, fiiul dumnealuf rposatului Costandin Hargetoianul biv

Vel Pa., vinde dumnealui neanii lui Costandin Silibeai

Post. Gruia in Mehedintil: apartea m ea de mosie si partea


dun-mead Sptreasei Stnci ... ; care aceaste prti de mosie
imf saint si mie rrnas de la durnnealuf rdposatul mosu miea
Mihai Cantacozin blv Vel Spltariii. Pretul e 40 de bani
pe stinjn. Semneaz : Ion Bengescu si C. Arget., biv 341
Log.
98. 25 Februar 7250 (1742). Neofit Mitropolitul Ungrovlahie1 judecd un proces al edumneaei jupneasa Dospina

Strmbeanca biv Vel Pit., ce aU fost mai nainte sotie rposatului Mandl' Cdmpineanul, cu cumnatele dumnead, anume
jupneasa Ilinca i jupneasa Chiajna, Cdmpineancele. Acestea

declard cd Manta la facerea diate nu ati fost cu mintile


intregi, nici s'ail fost in fire. Se constat pe ea intrirea
de Datnaschin de Rimnic si de rtipoosatul chir Stefan
ipopsifios. Nu se aduc marturii fitgdtliti pentru nebunie.
Trimite la ele pe archimandritul Varlaam Aninosanul. Aduc
pe jupdneasa Despa Vistereasa Stirboica : se trimite la ea
chir Calinic Mireon ..., fiindu-f si duhovnic ; si ea-1 declar

sntos pe Manta cind a scris. Se mai trimite la ele si cucearnicul prot. chir Emanuil : nu mai ati marturi. Pierd
procesul.

99. 12 Februar 7251 (i743). R. B. [Bengescu], biv Vt. za


aproz, Matei Milescul, Matei Vldoianul, Parvul Rusianul,
arat ea' din porunca dumnealui Antonache Caliiarh Vel Ban,
s'aii judecat innaintea lor dumnealui Costandin StirbeaT Post.
cu dumnead jupdneasa Madia Buzasca, mtusa dum[nea]lui,
pentru pricina unor mosil, anume Cepturoaia, Florestil si Strejstif, care mo5ii mai nainte vreame, la aszmntul printilor
1 Pe atuncl Ban al Craiova era Manolachi Larahrin, de la care s'a Ostrat un act anterior cu o zi documentulul nostru. La 30 Mart 7252 (1744) e
Iordachi Moruzi, eMuruz. (Cartoanele Ghenadie din Rimnic, NTH, 13. 145).

www.dacoromanica.ro

321

MATERIALE DE ISTORLE CULTURALA

dum[nea lor, cdnd s'au impOrtit, asa s'a tocmit si s'au a$dzat,

ca s tie pentru Scaun si pentru temei dum[nealui Costandin Stirbeaf mosiia Cepturoaia si dum[nea]lui Costandin Buzdscul sd tie, iar pentru Scaun $i pentru temei, mosiia sad satul

Flore$tii od sud Do lj; iar mosiia Strdjdstii ad remas d frat,

dupd cum ail ardtat dum[nea]luf Costandin Stirbeaf o foae


iscdlitd d dumnealni Stroe Vel Dvornicul, Diicul Vel Logf.,
Radul Vel Stolnic, Ianache VOcdrescul Vel Aga', care boiarI
a fost ordnduit din porunca Mdrii Sale Costandin-Vodd Brancoveanul ca sdzi impart si s-i asazd. Supt Nicolae Mavrocordat, k(s'ail mutat dum[nea lui Costandin Buzdscul din
F1ore$t1 in Strejsti, si ati rOmas Florestii d frat. Dar Costandin Stirbeaf, nefiind odihnit, zicdrid c mosiia Strejdsti iaste
mai mare de cdt Cepturoaia, ci cduta Costandin Stirbeaf, ad
sd tie Mariia Buzasca Flore$tii, dupd impdrtala acelor mai sus
numiti boiarr, si Strejaistii s rmde d frat, a, dd vreme ce
ad apucat de ad fdcut Mariia Buzasca teme in Strejdist, si
nu poate sa-$ mute din temeiul dumneaei, s s mdsure mo$iia Strejdstii cu mosiia Cepturoaia $1, p era va treace mai
molt in Strejdsti si i s'ar face partea dumnealui Costandin
Stirbeai, s alb a da Mariia Buzasca mosia intr' alt loc, au
din Oboga, au din Brbe$ti, au din Floresti. Mdcar cd. Mariia
Buzasca rdspundea, de zicea cu[m] nu s'au cdutat mai nainte
vreaine acest lucru ; dar dum[nea]luI Costandin StirbeaT a

rdspunsil ca s'ad cdutat mai nainte, dar nu s'ati putut isad dat rdzmirita. Deci nol a$a am socotit : rd. dea
Mariia Buzasca altd mosie, trecdnd in Strejdisti mosie mai
multd, - c asa am socotit c iaste cu dreptate. Iar, d s'ar
gsi vre un a$5.zdmnt fdcut de dumnei jupdneasa Preda
Buzasca cu dumnealui Costandin Buzdscul, nepotul dumnei,
prvi,

ed.'

pentru ai;astd pricind, in ce feal va fi acel a$dzdmnt, asa sd tie.

ioo. eFoi de impdrteala Tiganilor, den ct tigani s'ati gdsit


de al dumnealui rdpoosatului mosului mied Costandin Stirbeai, biv Vel Ban, ce i-am impdrtit cu dumneaei mama Despa

Stirbeaica Vistereasa; fie$tecare Tigan anume, pecum aratd


in jos ; Sept. io dni., lt 7252. SemneazO ea $i fiul Constantin.

101. 20 August 7252 (1744). Popa Neofit din Cepturoaia


66549. Vol. V.

www.dacoromanica.ro

21

E22

DOCUMENTE BARBU kTIRBEI

arat lul Costandin Stirbeaf Post. pdcum o diiatd care iera


la dumnealuI rdposatul Srban Stirbeal, de la pdrintdI dumneala, lsat si, pd.nd and ati datti rdsdivelele (sic) acestea, ail fostti
la dumnealui si s'ati ingropat cu multe scrisorf si, diintr'aceaia, fiinInda tot intr'u loca, Intr'o avscunzitoare, ad venit

Turcif si an gdstil acea cunzdtoarea, si ad luatil ce ati fostii


acolo totti, si toate scrisorile le-ail bdgat in focd ; numai s'a

gdsdt o foae rupta din diiata aceaia, iar altd nu s'ad mar
gdsta nimicd..

102. Mart 7253 (1745). Clinpineanu fiul, probabil, aratd. cd

a primit de la dumnealul tata Costandin Strmbeanul ce


i-a lsat In diat rdposata mama Dospina.
103. I'" Octombre 7254 (1745). Testamentul Dospinef
Strdmbeanca (pecete cu doI porumbel si Dp., supt o coroand). E tjupdneasa dumnealuI jupan Costandin Strmbeanul
biv Vel Pit, care trdia Ina.. De moare Ia. Craiova, sd fie
dusd la Mndstirea dinteun Lernn, si sd. i se puie oasele In

tindd, de-a dreapta, unde sd maicile. De moare Ins. la


BucurestI, s'o Ingroape la Sf. Nicolae, unde i-s si printii.
La 40 de zile, sd sd Imbrace o fan.' de boerenas sdracd cu
roche dd cutnie, cu gheordie de hatai de Sacdz, bldnitd cu
pintece dd sngeap, si cu zagarale dd.' haneale dd sangeap,
cu chingd, cu cdltuni. Pentru pomeniri, lash'. si locul cu
casele den Buc[u]restI, ce ail fost ale PriseceanuluI, care
umbld cu chiriez. La bisearica noastrd den BucLuiresti, dd
la Salad, unde iaste hramul Sti Nicolaeo, Soo de talerl. Am
si la dumnealuI iubit sotul mied Costandin Strdunbean barn'
dat Imprumut, galbeni de aur 80, care fac e 293, banf 40, si,
bani de argint, zlot 640, care fac e 450, - cu zapis, si t' 300
i-am dat far zapis, dd s'ail dat la Imprumutarea dumnealui.
Nepotil miei de frate : Iorga si Costandin. Nepotu-mieti
Mateiii Fdlcoianul. Un inel dd ceale nemtestl. Nepoatei
Safti.I Drugdneascd.I si fiilor Costandin si Scarlat. Mariutli
Buc[u]reascd, nepoatd-mea. Copiilor fii-mea Dumitranil, ceI
vitrege : DinuluI si Ancutef si luI Drghi6.1 Lealea Preda
Buzeasca. Prvliia den Cralova, care am curnprat-o de la
Ivasco Log. > 0 dulamd de canavdt imbldnitd.. Finului

www.dacoromanica.ro

MATERIALE DE ISTORIE OULTURAL

333

Mthului o bivolit cu puI. Nepotului mieti Costandin, la


suroru-mea Marieb, Ancutii finiI Stoical Berindoaicdi. ( Snt
6 lingua cu cutitele lor si 2 solnite de argint. Epitropi :

Climent de Rmnic, care si semneaz, in foarte rea scrisoare,


$i sotul, precum si fmul, Mihul biv V' Arm., a ca pd unul ce
I-am cununat $i i-am botezat copii.
Adaus, Sd vorbeascd cu Sfintiia Sa printele Viddica chir

Neofit ot Buc[u]rest pentru cartea de afurisanie a patriiarhului, ce ald fost fcut-o asupra mea Afenduli pentru ceale
ce i-a fost luat rdposatal sotul mie Manta ampineanul la
vreamea rzmeritii cei de'ntdiu, ca sd s spargd acea carte,
si sd sl aducd blagoslovenie de la pdrintele patriarhul ; mdcar

d s'ar si cheltui ceva, dar acest lucru jos sd nu rmde, c la mine n'a mai rdmas decdt 8 diemnteale, den care
tref le-am dat la lealea Bdlasa Bleajoianca, jup[d'neasa lul
Afenduli, iard 5 diamnteale aci rdmas ; et un diiamntal d
acealea este Meat un inelus ; ce s s dea inelusul acela, cum

iaste, iar 4 dtemnteale s sd plteasc cu bani. Face un


paraclis la Bucuresti: a si, de va fi loc la usa paraclisuluT,
s zugrdveasc pe clumnealui sotul rnieil Costandin Strmbean si p mine, si s md zugrveascd cu copilul mie,
anume Costandin Cdmpineanul, care I-am fdcut cu rdposatul
Manta ampineanul.
104. 7 Novembre 7254 (1745). Nol Caimacamif Scaunulu
Craiovei : Velisarie vdtaful de puscdrie de la Bucuresti, e
trimis de dumnealuI Iosif, Vel Arm., pentru niste Tigance
domnestI, luate d