P. 1
Control Financiar Preventiv

Control Financiar Preventiv

|Views: 8,125|Likes:
Published by bad_belloq

More info:

Published by: bad_belloq on May 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV CUPRINS

Pag. CAPITOLUL 1 Controlul financiar…………………………………........................3
1.1 Funcţiile controlului financiar…………………………………...........................4 1.2 Formele controlului financiar……………………………………........................5

CAPITOLUL 2 Controlul financiar preventiv……………………….......................7 2.1 Obiectul controlului financiar preventiv…………………...................................9 2.2 Metodologia de exercitare a controlului financiar preventiv..............................10 2.2.2 Noţiuni ale controlului financiar preventiv………………………...................10 2.2.2 Organizarea controlului financiar preventiv…………………….....................13 2.3 Exercitarea controlului financiar preventiv………………………......................16 2.4 Persoanele abilitate sau nu să exercite controlul financiar preventive................18 CAPITOLUL 3 Formele controlului financiar preventiv………………..................21 3.1 Controlul financiar preventiv propriu ………………………………….............22 3.2 Controlul financiar preventiv delegat…………………………………..............25 BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………............27

1

CONTROLUL FINANCIAR
Controlul este funcţia managerială de măsurare şi corectare a performanţelor activităţii subordonaţilor, pentru ca planurile şi obiectivele organizaţiei să fie realizate. Controlul reprezintă acţiunea de stabilire a exactităţii operaţiunilor materiale, care se efectuează anticipat executării acestora, concomitent sau la scurt interval de la desfăşurarea operaţiunilor. Controlul constă în a verifica dacă totul a fost efectuat în conformitate cu programul fixat, după ordinile date şi principiile stabilite. De asemenea, poate fi considerată o acţiune de control, supravegherea sistematică şi continuă a unei activităţi. Controlul se poate exercita personal sau cu ajutorul unor aparate speciale de control. Controlul financiar - componentă a controlului economic are ca obiectivitate cunoaşterea de către stat a modului cum sunt administrate mijloacele materiale şi financiare, de către societăţile comerciale, publice, modul de realizare şi cheltuire a banului public, urmăreşte asigurarea şi consolidarea echilibrului financiar, asigurarea eficienţei economicofinanciare, dezvoltarea economiei naţionale. Instrument al politicii financiare a statului, controlul financiar reprezintă un mijloc de prevenire a faptelor ilegale, de identificare a deficienţelor şi de stabilire a măsurilor necesare pentru restabilirea legalităţii. Controlul financiar are sarcina de a preveni angajarea de cheltuieli fără o justificare economică, de a asigura profit sporit în folosirea resurselor materiale, financiare şi de muncă. Prin acţiunea de control financiar se stabileşte dacă activitatea economică şi financiară este organizată şi se desfăşoară conform normelor, principiilor şi regulilor stabilite. Cunoaşterea şi perfecţionarea activităţii economice şi financiare presupune o cale ştiinţifică de cercetare şi acţiune, un sistem metodologic cu ajutorul căruia să se oglindească realitatea, egalitatea şi eficienţa. Momentul esenţial al procesului de control îl constituie cunoaşterea. Orice operaţie sau activitate economico-financiară se cercetează nu numai în sine, ci în raport de un criteriu sau o bază de comparaţie. Criterii de comparaţie :
 comparaţii în funcţie de un criteriu prestabilit prin previziuni, norme, sarcini,

prognoze, scopuri
 comparaţii cu caracter special între variante de eficienţă cu cele realizate  comparaţii în spaţiul extern: între secţiile de producţie  comparaţii în timp : exemplul anul 2008 şi anul 2009 2

4. conform legii. precum şi identificarea acţiunilor eficiente pentru a fi generalizate. precum şi a unor entităţi organizate ca persoane juridice. deoarece ea nu se limitează la prevenirea şi aprecierea stării de fapt. Permite cunoaşterea proceselor care au loc în activitatea economică a rezultatelor activităţii din structurile economice. Astfel. De asemenea. organizarea şi conducerea unităţii. drept. 1. furnizând date şi informaţii pentru fundamentarea deciziilor economico-financiare. 2. prin intermediul acestei funcţii. preventivă.1 FUNCŢIILE CONTROLULUI FINANCIAR Controlul financiar îndeplineşte unele funcţii şi anume: funcţia de evaluare. Funcţia preventivă. etc.). se efectuează şi o apreciere a performanţelor unei acţiuni economice. în faza de angajare a societăţii comerciale de consiliu de administraţie al acesteia. Funcţia de evaluare. Funcţia de documentare. organele de control au obligaţia de a stabili forma procedurală prin care urmează să se facă recuperarea. Constă într-o serie de măsuri luate de către organele de control. precum şi pentru stabilirea. informatică. în vederea evitării şi eliminării unor fraude. Cuprinde acte şi operaţiuni de estimare a situaţiei de facto. înainte de a se produce efectele negative ale acestora. controlul are sarcina de a opri actele şi operaţiunilor care nu sunt legale. dar acţionează şi pentru descoperirea şi recuperarea pagubelor. Prin intermediul acestei funcţii. matematică contabilă. relevarea fraudelor şi depistarea cauzelor acestora.Toate comparaţiile pentru a fi reale trebuie să fie omogene. pe lângă constatarea stării reale. Prin această acţiune. pe lângă legalitatea actelor şi operaţiunilor se mai urmăreşte oportunitatea. 3. acţiunea preventivă se manifestă înaintea emiterii actelor sau efectuării operaţiunilor. pentru stabilirea integrităţii avutului public. calculate şi exprimate după o metodologie unitară. 3 . prin identificarea şi anularea cauzelor care le generează sau favorizează. realizările obţinute în raport cu obiectivele şi scopurile prestabilite. a răspunderii juridice. controlul participă nemijlocit la actul de conducere. Funcţia recuperatorie. Evidenţiază un aspect foarte important al controlului financiar. Metodologia de control utilizează atât pe căi şi modalităţi proprii de acţiune. necesitatea şi economicitatea acestora. comparative cu cea de juro. astfel încât să se prevină eventualele prejudicii. de documentare recuperatorie şi o funcţie pedagogică. 1. cât şi instrumente metodologice ale altor discipline ştiinţifice (analiza economică. În acest sens. Pentru recuperarea prejudiciilor constatate.

. Formele de control nu trebuie privite izolat ca acţionând fiecare într-un sistem închis. control juridic. FORMELE CONTROLULUI FINANCIAR Controlul. privit ca atribut principal al managementului. control financiar. . . financiare şi umane. având un rol deosebit în orientarea activităţii agenţilor economici. . se deosebesc între ele atât prin funcţiile lor sociale. în completarea lor reciprocă.contribuie la creşterea eficacităţii şi eficienţei economice. Principalele forme de control prezentate. în care sunt utilizate resursele materiale.fenomenele economico-financiare.2. . dar şi în protejarea patrimoniului şi a creşterii profitului. reflectând realitatea atât sub aspect general cât şi sub aspect particular. . iar activitatea acestora să fie eficientă şi cu influenţe sociale positive. Controlul financiar este un control complex. în dezvoltarea acestor activităţi. .stabileşte răspunderea pentru prejudiciile provocate.administrarea şi întrebuinţarea patrimoniului rezultatele economico-financiare ale activităţii. controlul activităţii economicosociale este cunoscut sub următoarele forme: control economic. Scopul principal al controlului este acela de a: preveni asigură abaterile integritatea cu caracter financiar şi faptele cauzatoare de patrimoniului. . control contabil etc. dar şi prin conţinutul lor.asigură respectarea legalităţii şi a disciplinei financiare . contribuind astfel la realizarea funcţiei sale de reglare a situaţiei patrimoniale. În acest context. alcătuind împreună un sistem complex şi integrat care acţionează ca un tot unitar asupra tuturor domeniilor de activitate economico-socială. . de a preveni 4 . control tehnic. . raportat numai la sfera de cuprindere. ci în interacţiunea lor.1. se manifestă sub forme diferite. urmărind modul în care se gestionează patrimoniul. Controlul financiar cuprinde în sfera sa: . interacţiunile între acestea pe de o parte şi în relaţiile cu oamenii (salariaţii) pe de altă parte. Numai în acest mod controlul poate asigura realizarea de către agenţii economici a unor rezultate financiare superioare. . prejudicii.

efectuarea de cheltuieli fără justificare fundamentată şi legală. precum şi imobilizarea de mijloace şi asigurarea unui profit cât mai semnificativ. 5 .

Figura 1. Clasificarea controlului financiar 6 .

Potrivit acestui act normativ. oportunităţii. la respectarea legalităţii. În ţara noastră activitatea de exercitare a controlului financiar preventiv are o vechime destul de mare şi în decursul timpului a înregistrat o serie de adaptări. Prin acest control se urmăreşte să se prevină înregistrarea fenomenelor negative şi disfuncţionalitatea în economie prin încalcarea dispoziţiilor legale. Controlul preventiv este un control specializat. a utilizării cu eficienţă a fondurilor materiale şi băneşti precum şi pentru asigurarea integrităţii acestora. controlul preventiv a fost reglementat prin Legea asupra contabilităţii publice şi asupra controlului bugetului şi patrimoniului public din 31 iulie 1929. contribuind la menţinerea ordinii şi disciplinei. 7 . care implică verificarea şi analiza activităţii economice şi financiare sub aspectul legalităţii. înainte de aprobarea acestora. din punct de vedere al: • • • Legalităţii Regularităţii Încadrării în limitele creditelor bugetare stabilite potrivit legii. atât în ce priveşte conţinutul şi forma de executare cât şî sub raport organizatoric. El se realizează la toate nivelele. a principiilor liberei iniţiative şi loialităţi. organ suprem de control preventiv şi de gestiune asupra veniturilor şi cheltuielilor publice. Pentru prima dată la noi în ţară. controlul preventiv se efectua de Înalta Curte de Conturi. ca un factor primordial al creşterii eficienţei. necesităţii actelor şi operaţiunilor. De aceea acest control trebuie să acţioneze în vederea perfecţionării activităţii tehnologice şi tehnico-economice. Controlul financiar preventiv se exercită de către conducătorul compartimentului financiar-contabil.CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV Controlul financiar preventiv este activitatea prin care se verifcă legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. în funcţie de schimbările şi transformările intervenite în economie şi societate. Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a proiectelor de operaţiuni incluse în sfera sa. La baza acestei reglementări a stat principiul după care controlul preventiv trebuie să fie exercitat de către un personal specializat din afara unităţilor.

În situaţiile în care consilierul-controlor nu acorda această viză. care era în măsură să decidă asupra operaţiunii. la preîntâmpinarea oricărei forme de risipă şi a eventualelor deficienţe înainte de a se produce efecte negative. la Înalta Curte de Conturi. În prezent controlul financiar preventiv este organizat în baza legii nr. 8 . cu menirea de a asigura respectarea legilor. datorită vizelor de compartiment privind necesitatea desfăşurării operaţiunii economice pe care acest control le presupune. aşezăminte de binefacere şi asistenţă publică. încheierea contractelor economice şi până la înregistrarea rezultatelor activităţilor controlate. suferind în decursul timpului noi modificări. ce funcţionau pe lângă fiecare minister. Deciziile Curţii puteau fi atacate de Consiliul de Miniştri. regie publică comercială. Începând din anul 1948. Controlul financiar preventiv presupune implicarea atât a personalului cu funcţii economice dar şi a personalului cu funcţii tehnice. la întărirea ordinii şi creşterii răspunderii în angajarea şi efectuarea cheltuielilor. Organele care exercitau controlul preventiv se pronunţau asupra legalităţii angajării de cheltuieli şi a ordonanţelor de plată. administraţie autonomă.fiind exercitat de către consilieri-controlori ai angajării de cheltuieli. cât şi asupra recuperării pagubelor. controlul financiar preventiv trebuie să acţioneze în vederea perfecţionării activităţii tehnico-tehnologice ca factor esenţial al creşterii rezultatelor financiare. 30/1991 cu modificările ulterioare şi este adaptat cerinţelor impuse de compatibilizarea sa cu acquis-ul comunitar în domeniu. iar în caz de divergenţă. Controlul preventiv contribuie la folosirea cu maximum de eficienţă a mijloacelor materiale şi disponibilităţilor băneşti. Prin implicarea în activitatea economică şi a activelor tehnologice şi tehnice face ca aceasta formă de control să devină mai eficientă. Convergenţa eforturilor tehnico-tehnologice şi economice în acţiunea de creştere a eficienţei economice a rezultatelor financiare se asigură începând din faza de concepţie cu proiectarea. documentele respective erau înaintate prin intermediul Ministerului Finanţelor. controlul financiar a fost organizat în conformitate cu structura şi organizarea economiei în cadrul unităţilor. asupra întrebuinţării creditelor în limitele alocaţiilor sau a fondurilor şi creditelor aprobate. aplicând viza de control preventiv pe angajamentele sau ordonanţele de plată. la respectarea strictă a legislaţiei de gestiune. se comunicau ministrului motivele refuzului. precum şi pe lângă toate celelalte servicii şi întreprinderi publice ale căror bugete erau sau nu votate de Adunarea deputaţilor. rezultatele financiare fiind în definitiv şi consecinţa măsurilor tehnico-tehnologice. De aceea.

• efectuarea de încasări în numerar.2. fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operaţiuni (documentele prin care se urmăreşte efectuarea unor operaţiuni după aprobarea de o autoritate competentă. • efectuarea de plăţi din fondurile publice.1. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului său al unităţilor administrative-teritoriale. potrivit legii) referitoare la: • angajamentele legale şi bugetare. • modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate. La instituţiile publice. la societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale deţine mai mult de 70% din numărul voturilor în Adunarea Generală şi la societăţile comerciale care beneficiază de drepturi exclusive sau speciale atribuite de către o instituţie publică. vănzarea. gajarea. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale. Sunt astfel de proiecte de operaţiuni cele care vizează angajamentele bugetare şi legale. Este recomandabil ca şi celelalte entităţi să-şi organizeze controlul financiar preventiv în funcţie de prevederile acestui act normativ. nr. ♦ angajamentele bugetare sunt actele prin care o autoritate competentă. • vânzarea. la regiile autonome. • alte tipuri de operaţiuni stabilite prin ordin al Ministruiui Finanţelor Publice sau de conducătorii instituţiilor publice. inclusiv prin virarea de credite. regularitatea şi încadrarea în prevederile bugetare. • concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului. la instituţiile publice. se organizează şi exercită în concordanţă cu O. Controlul financiar preventiv. OBIECTUL CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV Obiectul controlului financiar preventiv îl formează verificarea tuturor proiectelor de operaţiuni cu incidenţa asupra angajării şi utilizării de fonduri publice. verificarea urmărind legalitatea.l19/1999. efectuarea de plăţi din fonduri publice. ♦ angajamentele legale sunt toate actele cu efect juridic din care reiese că ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. potrivit legii afectează fondurile publice unei anumite destinaţii.G. 9 . • deschiderea şi repartizarea de credite bugetare. gajarea.

cu ocazia stabilirii obiectului (sferei de cuprindere) a controlului financiar preventiv pot să adapteze aceste obiective la specificul lor. astfel:  încheierea de contracte sau emiterea de comenzi pentru aprovizionări.  alte tranzacţii sau operaţiuni stabilite de conducerea entităţii.1. reprezentând contravaloarea produselor livrate. drepturile personalului. NOŢIUNI ALE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV Formă specializată a controlului financiar.  modificarea capitalului social. cu excepţia unor încasări de la populaţie (în comerţ. alimentaţie publică. executări de lucrări.  încasări în lei şi în valută.). lucrărilor executate şi a altor drepturi.2. de la terţe persoane fizice şi juridice.  plăţi în lei şi în valută privind aprovizionări. dividendele cuvenite acţionarilor sau asociaţilor.Celelalte entităţi. desfaceri. altele decât instituţiile publice. obligaţiile faţă de bugetul naţional public şi fondurile speciale etc. folosirii raţionale a mijloacelor materiale şi băneşti şi al apărării integrităţii proprietăţii. servicii etc.2.  gajarea.  repartizarea rezultatului exerciţiului. executări de lucrări si prestări de servicii. METODOLOGIA DE EXERCITARE A CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 2. la întărirea ordinii în mânuirea şi gospodărirea fondurilor. Controlul financiar preventiv este:  control specializat care implică verificarea şi analiza activităţii economice şi financiare sub aspectul legalităţii. concesionarea sau închirierea de active patrirnoniaie. 10 . în funcţie de specificul activităţii şi competenţa personalului contabil. creşterea răspunderii tuturor factorilor de decizie din cadrul entităţilor publice şi private. 2. serviciilor prestate.  trecerea pe seama cheltuielilor a diferitelor categorii de pierderi sau daune neimputabile. oportunităţii şi economicităţii operaţiilor. prestări de servicii. controlul preventiv are rolul de a contribui la folosirea cu maximum de eficienţă a tuturor resurselor materiale şi băneşti.

a neregulilor. 84/2003 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv 11 . control anticipat ceea ce-l distinge de celelalte forme de control: ierarhic operativcurent. La elaborarea proiectului ordinului sau deciziei privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv participă efectiv toate compartimentele şi sectoarele care au legătură cu acesta. numărul persoanelor încadrate în unitate şi mărimea fondului de salarii. instrumentul specific al acţiunii de preîntâmpinare a deficienţelor. specialişti. a imobilizării fondurilor şi a păgubirii patrimoniului administrat. amplasarea teritorială a compartimentelor în care se întocmesc documentele etc. controlul gestionar.contabile.1 Se au în vedere următoarele elemente: volumul. care exercită de drept controlul financiar preventiv.  obiectivele ce trebuie urmărite în cadrul exercitării controlului pentru fiecare operaţie şi categorie de documente în parte. conform structurii de funcţionare  reflectată în organigrama proprie fiecărei entităţi economico-sociale.  numele şi prenumele persoanelor care sunt împuternicite să exercite controlul financiar preventiv.  numele şi prenumele conducătorilor compartimentelor de specialitate sau înlocuitorilor acestora care semnează documentele ce se prezintă la controlul financiar preventiv. funcţia acestora. în totalitatea sa. nereale şi neeconomice. complexitatea şi diversitatea operaţiilor supuse controlului financiar preventiv. el este preventiv prin excelenţă. Ordinele sau deciziile de organizare a controlului financiar preventiv cuprind:  numele şi prenumele conducătorului compartimentului cu atribuţii financiar.  control documentar. Fiind un control prealabil. a operaţiilor nelegale. precum şi cadre din conducerea unităţii. Controlul financiar preventiv se organizează unitar. gradul de mecanizare şi automatizare al întocmirii şi prelucrării documentelor. precum şi operaţiile şi documentele repartizate lor spre verificare. operaţiile supuse verificării se verifică pe baza documentelor primare. precum şi numele şi prenumele persoanei care-l înlocuieşte pe perioada cât acesta lipseşte din unitate. controlul ulterior. şi elementele din cuprinsul documentelor ce se 1 Legea nr.

descoperirea şi recuperarea pagubelor materiale. depăşirea cheltuielilor bugetare etc. La analizarea activităţii de control financiar preventiv în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor se va avea în vedere.financiari negativi cum sunt: cheltuielile neeconomicoase reprezentând pierderile din rebuturi. imobilizări în stocuri supranormative. ci reprezintă în acelaşi timp şi o obligaţie expresă a contabilului şef. În sinteză. nu vor fi înregistrate în contabilitate. dobânzi penalizatoare plătite la credite restante. penalităţile pentru nerespectarea disciplinei contractuale. în identificarea şi mobilizarea rezervelor. De asemenea. cât şi a Adunării Generale a Acţionarilor. precum şi măsurile ce au fost luate pentru prevenirea lor în viitor. reflectate în indicatorii economico. Ordinul sau decizia trebuie să cuprindă precizarea că documentele care conţin operaţii supuse controlul financiar preventiv nu pot fi aprobate şi efectuate dacă în prealabil nu s-a efectuat acest control asupra lor. în prevenirea.. oportune sau economicoase. diferenţiate pe operaţii în cadrul cărora urmează a se efectua verificarea şi a se acorda viza de control financiar preventiv. Cu ocazia acestor analize vor fi stabilite şi măsuri concrete atât pentru îmbunătăţirea organizării şi exercitării controlul financiar preventiv în condiţiile legii. ci vor fi evidenţiate distinct. vor fi prezentate cazurile de efectuare a unor operaţii care nu au fost legale. Totodată. depăşirea necorespunzătoare a fondului de salarii. locaţii.întocmesc şi se prelucrează cu ajutorul mijloacelor automatizate asupra cărora urmează să se exercite controlul financiar preventiv. cauzele şi consecinţele economico-financiare. necesare. în cunoaşterea şi urmărirea permanentă a modului de gospodărire a bunurilor materiale şi băneşti. produse din vina conducătorilor compartimentelor de specialitate.  termenele maxime. Organizarea controlului financiar preventiv în cadrul unităţii nu constituie numai o atribuţie şi obligaţie a conducătorului acesteia. se vor analiza cazurile concrete de refuz al vizei de control financiar preventiv. precum şi în tragerea la răspundere a celor vinovaţi pentru încălcarea dispoziţiilor legale. cât şi pentru tragerea la răspundere a celor care au încălcat normele legale. modul de soluţionare al acestora. cât şi exercitarea acestui control în mod aprofundat. debitori. putem afirma că controlul 12 . pagube materiale. Documentele care cuprind operaţii supuse controlul financiar preventiv pentru care nu s-a acordat viza şi nu s-a dat aprobarea efectuării lor. în principal. în ce măsură controlul financiar preventiv a constituit un instrument al conducerii în luarea deciziilor. Aceste termene de verificare şi acordare a vizei vor fi stabilite astfel încât să se asigure atât efectuarea operaţiilor în cel mai scurt timp.

G. conform structurii de funcţionare reflectată în organigrama proprie fiecărei entităţi economic-sociale. instituţii. La nivelul subunităţilor dispersate teritorial se poate organiza această formă de control dacă:  subunitatea respectivă are compartiment financiar-contabil propriu. prefecturi şi primăria municipiului Bucureşti. încadrarea contabilului şef din instituţiile publice se face cu respectarea criteriilor şi condiţiilor unitare aprobate de Ministrul Finanţelor 13 . secundari şi terţiari în cadrul departamentelor. amplasarea teritorială a compartimentelor în care se întocmesc documentele. precum şi organizaţii bancare. Dacă subunitatea nu este încadrată cu personal financiar-contabil propriu. 2. grdul de mecanizare şi automatizare al întocmirii şi prelucrării documentelor.financiar preventiv se organizează de către ordonatorii principali. altor organe centrale de stat. Controlul financiar preventiv îşi are.119/1999. sediul în acest compartiment întrucât acesta poate fi considerat ca un adevărat „filtru“ al tuturor operaţiunilor patrimoniale reflectate în documentele justificative. Controlul financiar preventiv delegat se exercită prin controlorii delegaţi ai Ministerului Finanţelor Publice la nivelul ordonatorilor principali de credite bugetare. alţi agenţi economici prin compartimentul financiar-contabil. Controlul financiar preventiv este un atribut al contabilului şef (directorului economic).2. Pentru asigurarea exercitării acestei forme de control cu fermitate şi exigenţă. etc. instituţii de stat de subordonare centrală sau locală.  subunitatea respectivă are relaţii patrimoniale nemijlocite (în nume propriu) cu terţii. nr. complexitatea şi diversitatea operaţiuniilor supuse controlului financiar preventiv. ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV Controlul finnciar preventiv se organizează unitar. art.l3(6) ) prevad ca. pentru asigurarea independentă persoanelor care exercită controlul financiar preventiv. de regulă. numărul persoanelor încadrate în unitate şi mărimea fondului de salarii. (indiferent de forma proprietăţii).2. această formă de control se exercită la nivelul entităţii de care aparţine. precum şi de directorii generali ai regiilor autonome şi societăţilor comerciale. asociaţii cooperatiste etc. Se au în vedere următoarele elemente: volumul. normele legale (O.

precizându-se limitele imputernicirilor acordate. Persoanele cărora li se delegă competenţa de exercitare a acestei forme de control trebuie să îndeplinească. la propunerea directorului general al societăţii respective. suspendarea sau schimbarea din funcţie a contabilului şef se face numai cu aprobarea ordonatorului de credite de la nivelul institutiei publice ierarhic superioare sau a ordonatorului principal de credite. De regulă. respectiv să aibă o bună pregatire profesională şi experienţă în activitatea financiar-contabilă şi să nu aibă antecedentele penale prevazute de lege. cumulativ. înocuitorii contabilului şef şi împuterniciţii acestuia. Destituirea. Este recomandabil ca delegarea să se facă către un număr redus de persoane. Înlocuitorul contabilului şef exercită. controlul financiar preventiv se poate exercita de contabilul şef. urmârindu-se specializarea acestora pe grupe de operaţiuni. fie ca o sarcină exclusivă. autoritatea de exercitare a acestei forme de control poate fi atribuită şi altor persoane din cadrul compartimentului financiarcontabil. după caz. Împuterniciţii contabilului şef (directorului economic) pot exercita controlul financiar preventiv fie pe langă alte sarcini de serviciu. la propunerea contabilului şef (directorului economic) şi cu aprobarea conducătorului entităţii în cauză. această formă de control numai dacă contabilul şef lipseşte din entitate o perioadă de timp (concedii. doua grupe de condiţii: • în primul rând. Delegarea autorităţii de control nu-1 degrevează pe contabiul şef de responsabilităţile pe care le are în legatura cu organizarea şi buna funcţionare a acestei forme de control. 14 . deplasări sau alte situaţii în care durata lipsei din entitate este suficient de mare). În funcţie de volumul şi complexitatea operaţiunilor ce se supun controlului financiar preventiv şi în funcţie de amplasarea teritorială a compartimentelor în care au loc operaţiunile sau se întocmesc documentele respective. Prin statutul unor societăţi comerciale pe acţiuni s-a stabilit ca numirea şi înlocuirea contabilului şef (directorului economic) se poate face numai cu aprobarea Consiliului de Administraţie. Este indicat ca anumite categorii de operaţiuni să nu fie delegate. să fie reţinute ca un atribut exclusiv al contabilului şef (directorului economic). de regulă. tranzacţii. Delegarea autorităţii de exercitare a controlului financiar preventiv către împuterniciţii contabilului şef este o modalitate excepţională impusă de volumul şi complexitatea operaţiunilor. se cere îndeplinirea unor condiţii profesionale şi morale.Publice. activităţi sau acţiuni.

modul de soluţionare a eventualelor dezacorduri dintre personalul financiar-contabil care a refuzat viza de control financiar preventiv şi conducătorii compartimentelor de specialitate care au iniţiat şi certificat tranzacţiile sau operaţiunile r 2 Legea nr. prenumele şi funcţia persoanei care exercită controlul financiar preventiv şi obiectivele pe care aceasta le verifică şi pentru care răspunde. regularitatea şi încadrarea în limitele valorice a operaţiunii consemnate în documentul respectiv. cel puţin următoarele: • documentul în care se consemnează proiectul de operaţiuni: • compartimentul care iniţiază operaţiunea şi conducătorul acestuia. 84/2003 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv 15 . termenele de prezentare la viza de control financiar preventiv şi de acordare a vizei..• în al doilea rând. faţă de sarcinile şi responsabilităţile conducătorilor compartimentelor de specialitate care iniţiază operaţiunea şi care certifică documentele respective în prealabil. care certifică. . • • • numele. conducătorii entităţilor emit un ordin sau o decizie de organizare a acestei forme de control. se cere asigurarea independenţei persoanelor împuternicite faţa de operatiunile care le-au fost repartizate în cadrul acestei forme de control. în efectuarea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu" 2 Pentru precizarea şi delimitarea sarcinilor si responsabilităţilor celor care exercită controlul financiar preventiv. realitatea.Persoanele care exercită controlul financiar preventiv propriu nu trebuie să fie implicate. prin semnatura sa legalitatea. prin sarcini de serviciu. circuitul documentului respectiv. în prealabil. Prin conţinutul acestui ordin sau decizii trebuie să se precizeze. necesitatea. pentru fiecare operaţiune supusă controlului financiar preventiv.

EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV Se supun aprobării conducătorilor de întreprinderi numai documentele referitoare la proiectele de operaţiuni care respectă în mod cumulativ cerinţele de legalitate şi regularitate care au fost supuse în prealabil vizei de control financiar preventiv. Conducătorii compartimentelor de specialitate care iniţiază operaţiunea respectivă sau care întocmesc şi certifică aceste documente răspund pentru realitatea. 2. Obţinerea vizei de control financiar preventiv pe documente care cuprind proiecte de operaţiuni care ulterior se dovedesc a fi nereale. Documentele privind operaţiunile ce intră în sfera de cuprindere a controlului financiar preventiv se prezintă la viză însotite de acte justificative corespunzătoare şi certificate în prealabil de către conducătorii compartimentelor de specialitate care iniţiază operaţiunea respectivă. indexate. 16 . uneori şi performanţa. Ordin cu privire la controlul financiar preventiv. operaţiunilor consemnate în ele.3.Figura nr2. Documentele care se prezintă la viza de control financiar preventiv şi actele justificative însoţitoare trebuie să cuprindă toate informaţiile necesare pentru a se aprecia conformitatea. regularitatea şi legalitatea acestor operaţiuni şi documente.

bunurile respective se încorporează în produse care au desfacerea asigurată etc. care atestă faptul că au fost respectate anumite decizii ale conducerii sau anumite norme de ordin tehnic şi comercial specifice.nelegale etc. se poate stabili ca documentele care se supun controlului financiar preventiv să fie certificate în prealabil de conducătorii mai multor compartimente. În schimb. Exercitarea controlului financiar preventiv presupune atât analiza şi verificarea sub aspectul formei şi al conţinutului documentelor respective. să facă inspecţii la faţa locului pentru a verifica realitatea acestora. operaţiunilor respective. de producţie şi de desfacere. cât şi acordarea propriu-zisă a vizei solicitate. care atestă pe propria lor răspundere că: neccesarul de aprovizionat a fost corect stabilit sortimentele respective corespund din punct de vedere calitativ şi sorto-dimensional necesităţilor impuse de procesul tehnologic. acordarea vizei de control financiar preventiv este un act de natură juridică şi.Conducătorii compartimentelor de specialitate au obligaţia să solicite această viză şi să se supună deciziei celor care au acordat sau au refuzat viza de control financiar preventiv. ca urmare. 17 . persoanele care acordă viza îşi asumă propria răspundere pentru conformitatea. Persoanele care certifică documentele în prealabil şi persoanele care acordă viza de control financiar preventiv au o răspundere solidară. prin dispoziţii sau ordine interne. documentele respective sunt prezentate la viza de control financiar preventiv numai după ce ele au fost vizate de către compartimentul juridic. Asfel o comandă sau un contract de aprovizionare poate fi certificat în prealabil de conducătorii compartirmentelor de aprovizionare. Persoanele abilitate să exercite controlul financiar preventiv au obligaţia să analizeze operaţiunile şi tranzacţiile pentru care se solicită viza. nu exonerează de raspundere pe conducătorii compartimentelor de specialitate. uneori şi performanţa. Contabilul şef (directorul economic) şi celelalte persoane abilitate să exercite controlul financiar preventiv pot cere avizul compartimentului juridic ori de căte ori consideră că acest aviz este necesar pentru confirmarea legalităţii operaţiunii în cauză. a documentelor supuse controlului financiar preventiv este o activitate de natură material-tehnică care nu produce efecte juridice prin ea însăşi. Acordarea vizei de control financiar preventiv nu reprezintă o operaţiune singulară care începe şi se termină printr-o simplă semnătură. iar când este posibil. În anumite situaţii. consultându-se cu alţi specialişti din entitatea respectivă sau cu specialişti neutri. sub aspectul formei şi al conţinutului. În cazul în care normele legale sau normele interne prevad avizarea operaţiunilor de compartimentul juridic. să se documenteze temeinic. Verificarea.

2. gradul de întocmire şi prelucrare automatizată a datelor. pe perioada cât titularii lipsesc din unitate. în funcţie de modul de organizare al controlului în unitate.înlocuitorii acestora. operaţiile vor fi repartizate pe persoane.Viza de control financiar preventiv se acordă prin semnarea documentelor respective de catre persoanele investite cu competenţa exercitării acestei forme de control şi prin aplicarea sigiliului personal. În asemenea cazuri. eventuala amplasare teritorială a compartimentelor în care se întocmesc documentele ce trebuie supuse controlului preventiv. . PERSOANE ABILITATE SAU NU SA EXERCITE CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV În cadrul entităţilor economice. în aplicarea prevederilor legii. Conducătorul unităţii are dreptul să aprobe la propunerea conducătorului compartimentului financiar-contabil (director economic. Persoanele împuternicite vor exercita controlul preventiv fie ca o atribuţie în plus pe lângă celelalte îndatoriri de serviciu. instituţiilor şi organizaţiilor. Ed Sed ComLibris. Cei în cauză trebuie să aibă atribuţii de natură financiar-contabilă. Exercitarea controlului de persoane împuternicite este considerată în concepţia legii ca o modalitate excepţională impusă de volumul şi complexitatea operaţiilor unităţii respective. Exercitarea prin împuternicire a controlului financiar preventiv se face printr-un număr cât mai redus de persoane. să fie buni cunoscători ai activităţii economice din unitate. conducătorul de unitate este obligat să ia 3 Sorin Mihăiescu –„ Control financiar bancar”. În astfel de cazuri. fie ca o sarcină exclusivă.conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de către contabilul şef. Iaşi. în scopul specializării acestora şi deci a realizării cât mai complete a controlului. În asemenea situaţii.4.persoane împuternicite. se vor avea în vedere şi unele elemente ca: diversitatea operaţiilor. 2008 18 . contabil şef) ca exercitarea controlului financiar preventiv să se facă de alte persoane din cadrul unităţii. controlul financiar preventiv se exercită de către trei categorii de persoane:3 . Este recomandabil ca anumite operaţiuni să fie repartizate ca sarcină exclusivă a conducătorului compartimentului financiarcontabil. .

decât în urma consultării prealabile a Adunării Generale a Acţionarilor. atrăgând în această acţiune de instruire persoane cu funcţii de răspundere din cadrul unităţii. având o pregătire profesională şi comportare corespunzătoare. 19 . • să nu fi fost obligate la plata sau trecerea în proprietatea statului a unor bunuri dobândite ilicit. fiind indicat să cuprindă aceleaşi precizări şi date. legea cunoaşte două feluri de interdicţii: unele legate de calităţile personale şi altele impuse de natura atribuţiilor celor în cauză. al cinstei şi corectitudinii să nu fi fost condamnate (chiar dacă au fost graţiate) pentru săvârşirea unor infracţiuni prevăzute de lege. Persoanele din cadrul unităţii care exercită controlul financiar preventiv trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter personal: • • • să aibă pregătire profesională corespunzătoare şi experienţă în activitatea financiarcontabilă. în cazul în care persoanele au fost reabilitate. Se interzice exercitarea controlul financiar preventiv de către acele persoane care au participat la actul sau operaţia supusă controlului financiar preventiv sau la înregistrarea acestuia în contabilitate. Organizarea controlul financiar preventiv prin servicii şi birouri specializate nu degrevează pe conducătorul compartimentului financiar-contabil de sarcinile ce-i revin în legătură cu îndrumarea şi verificarea serviciului sau biroului respectiv şi punerea la dispoziţia acestuia a legislaţiei necesare în vederea exercitării controlului financiar preventiv în cele mai bune condiţii.măsuri pentru instruirea temeinică şi permanentă a celor care exercită controlul financiar preventiv. Interdicţia este justificată având în vedere că una şi aceeaşi persoană nu poate participa la întocmirea unui act sau la efectuarea unei operaţiuni şi în acelaşi timp să exercite controlul financiar preventiv asupra acestora sau să le poată înregistra în contabilitate. Constituirea unor eventuale servicii sau birouri de controlul financiar preventiv se face tot pe baza deciziei dată de conducătorul unităţii. În aceste situaţii. care au experienţă îndelungată în activităţi economico-financiare şi juridice. se recomandă ca acestora să nu li se încredinţeze sarcina de a exercita controlul financiar preventiv. potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. cu cadre de specialitate economică. conducătorul unităţii este obligat să asigure încadrarea serviciilor sau birourilor de control financiar preventiv. În ce priveşte persoanele care nu pot exercita controlul financiar preventiv. tehnică sau juridică. să corespundă din punct de vedere profesional.

20 . calcule greşite. circulaţia defectuoasă a documentelor). spre a asigura pe viitor o mai bună gospodărire a mijloacelor materiale din patrimoniul unităţii. în exercitarea controlului financiar preventiv. legate de exercitarea uzuală. conform legii. oportunitatea şi economicitatea operaţiei sau actului supus controlului. documentele care conţin operaţii ce nu sunt legale. iar actul sau operaţiunea respectivă va trebui supusă controlului financiar preventiv unei persoane abilitate. În concretizarea îndatoririi de ordin principal. lipsă de documentaţie. potrivit normelor legale. Conducătorul compartimentului cu atribuţii financiar-contabile atunci când constată că se întocmesc şi se prezintă la control financiar preventiv documente în care sunt consemnate operaţii fără bază legală. În cazul când operaţia sau actul în cauză au avut consecinţe păgubitoare. persoanele împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv sunt obligate să informeze pe conducătorul compartimentului financiar contabil despre deficienţele privind întocmirea şi prezentarea documentaţiei la control de către diferitele persoane din unitate (operaţii fără bază legală. zi de zi a controlului financiar preventiv. Astfel. conducătorul compartimentului cu atribuţii financiar-contabile.Dacă totuşi. Ele trebuie să intervină operativ şi-n mod hotărât pentru a opri actul sau operaţia necorespunzătoare spre a evita astfel. are obligaţia de a identifica cauzele producerii deficienţelor şi de a informa conducerea unităţii despre aceste aspecte. înainte de a se produce efectele lor negative. persoanele abilitate sunt obligate a analiza temeinic legalitatea. propunând măsuri pentru evitarea lor şi pentru sancţionarea celor vinovaţi. În afara acestor obligaţii curente. o asemenea viză de control preventiv a fost dată. În asemenea cazuri au obligaţia să nu vizeze pentru control financiar preventiv. În legătură cu exercitarea controlului financiar preventiv. are datoria de a lua sau a propune măsuri de sancţionare. persoanele abilitate cu această activitate trebuie să respecte mai multe obligaţii. persoana vinovată va fi obligată a le repara. Îndatoririle acestor persoane sunt fie legate direct şi nemijlocit de exercitarea propriuzisă a controlului. fie ulterioare acestei operaţii. La rândul său. contabilul şef. aceea de a identifica factorii şi cauzele care generează neajunsuri şi a găsi căile pentru evitarea acestora. solicitări exagerate de fonduri. oportune şi economicoase. ea este considerată total nulă. prin excepţie. persoanele abilitate a-l efectua au şi o serie de îndatoriri ulterioare. cu caracter mai general. respectiv. preţuri neegale. necesare. necesitatea.

FORMELE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV În România există două modaliăţi de control financiar preventiv: propriu şi delegat. în privinţa operaţiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv. Acest tip de control se aplică doar ordonatorilor principali de credite.4 Controlul fianciar preventiv se execută asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiuni patrimoniale. Controlul financiar preventiv delegat este organizat şi exercitat de către Ministerul Finanţelor Publice prin intermediul controlorilor delegaţi. ISPA şi SAPARD şi altor instituţii publice cu grad ridicat de risc. potrivit prevederilor prezentei ordonanţe şi ale actelor normative emise în eplicarea acesteia. regularitatea şi încadrarea în limitele angajamentelor bugetare aprobate. Ministerul Finanţelor Publice va coordona sistemul de pregătire profesională a persoanelor desemnate să efectueze controlul financiar preventiv. agenţiilor de implementare a fondurilor PHARE. Persoanele în drept să exercite controlul financiar raspund potrivit legii. înainte ca aceasta să devină acte juridice prin aprobarea lor de către titularul de drept. Controlul financiar preventiv se organizează şi se exercită de către autorităţi competente. Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza şi certificarea situaţiilor financiare precum şi verificarea operaţiunilor deja efectuate. în raport de culpa lor. De asemenea Ministerul Finanţelor Publice va aviza norme metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar elaborat de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat. în mod unitar. ai bugetului asigurărilor sociale de stat. ai bugetului oricărui fond special precum şi pentru operaţiunile Fondului naţional şi ale agenţiilor de implementare care derulează fonduri comunitare. Ministerul Finanţelor Publice organizează controlul financiar preventiv şi pentru operaţiunile privind bugetul trezoreriei statului. Controlul financiar preventiv propriu este exercitat în toate entităţile publice de către persoane autorizate ( de exemplu contabilul şef) şi vizează toate proiectele de operaţiuni din acea unitate. 4 Legea 301/2002 publicată în Monitorul Oficial al României nr 629 /2002 21 . operaţiunile privind datoria publică şi alte operaţiuni specifice Ministerului Finanţelor Publice. Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice privind cadrul general al aribuţiilor şi exercitării controlului financiar preventiv. pentru legalitatea.

Operaţiunile ce privesc acte juridice prin care se angajează patrimonial entitatea publică se supun controlului financiar preventiv după avizarea lor de către compartimentele de spescialitate juridic şi financiar-contabil. anual. de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public sau fondurile publice. CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU Controlul financiar preventiv propriu este controlul care are loc înainte de producerea activităţii sau acţiunii şi are drept scop identificarea proiectelor de operaţiuni care nu respectă condiţiile de legalitate sau regularitate sau. Aureliana Geta Roman – “Control financiar şi audit public”.1. 2007 22 . Bucureşti. Evaluarea activităţii persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu se face de către conducătorul entităţii publice cu acordul entităţii publice care a avizat numirea. Controlul financiar preventiv se organizează şi se exercită în două forme: controlul financiar preventiv propriu şi controlul financiar preventiv delegat. Vasile Tabără.5 Instituţiile publice au obligaţia de a organiza controlul financiar preventiv propriu şi evidenţa angajamentelor în cadrul compartimentului contabil. prin calificative pe baza informaţiilor cuprinse în rapoartele auditului public intern şi în rapoartele Curţii de Conturi unde este cazul. după caz. Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu poate fi implicată. 5 Constantin Roman. Persoanele desemnate să efectueze această activitate sunt altele decât cele care iniţiază operaţiunea supusă vizei. Conducătorul instituţiei publice are obligaţia să stabilească proiectele de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu. 3. documentelor justificative şi circuitul acestora. prin sarcinile de serviciu în efectuarea opearaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu. Actul de numire cuprinde şi limitele de corespondenţă şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu. Persoanele care exercită acest tip de control preventiv sunt numite din cadrul compartimentului financiar-contabil putând însa face parte şi din alte compartimente de specialiatate. Persoanele respective trebuie să fie altele care efectuează operaţiunea supusă vizei.

prin act de decizie internă. La celelalte instituţii publice numirea persoanelor care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu se face prin decizia conducătorului acestuia. precizându-se motivele restituirii. Controlul financiar preventiv propriu se exercită prin viză. contolul operaţiunii din punct de vedere al legalităţii. Dacă nu sunt respectate aceste cerinţe documentele sunt restituite. 23 . regularităţii şi după caz al încadrarii în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament. de către persoane din cadrul compartimentului de specialitate desemnate în acest sens de către conducătorul entităţii publice. existenţa actelor justificative specifice operaţiunii prezentate la viză. numirea se face de către conducătorul instituţiei.La instituţiile publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat. Suspendarea. bugetul asigurăilor sociale de stat. cu acordul Ministerului Finanţelor Publice. După efecuarea controlului formal persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv înregistreaza documentele în Registrul privind operaţiunile prezentate în viza de control financiar preventiv şi efectuează prin parcurgerea listei de verificare. cu acordul entităţii ierarhic superioare. schimbarea sau destituirea din activitatea de exercitare a atribuţiilor de control financiar preventiv propriu se face prin act de decizie internă a conducătorului entităţii publice.Directia Generală de Control Financiar Preventiv. Persoanele desemnate pentru exerciatrea controlului financiar preventiv vor prelua documentele şi vor proceda într-o primă etapă la verificarea formală a acestora cu privire la completarea documentelor în concordaţă cu conţinutul acestora. existenţa semnăturilor persoanelor autorizate. precum şi al bugetului oricărui fond special. cu acordul entităţii publice ierarhic superioare.

2.Figura 3 – Schema sinoptică privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu la entităţile publice Emiterea ordinului – deciziei de organizare şi exercitare de către conducătorul entităţii publice Organizare Stabilirea obiectivel or Numirea persoanel or care exercită certificare a operaţiilo Returnarea documente Desemna rea persoanel or care exercită lor emitentului cu Înregistrarea documentelor în registrul privind operaţiile prezentate la viza Verificarea operaţiilor din punct de vedere al: legalităţii. încadrării în creditele bugetare sau de angajament Acordarea vizei de CFP prin aplicarea sigiliului şi a semnăturii pe documentul ce se arhivează la Interzis înregistrarea în contabilitate a operaţiilor refuzate la CFP propriu Refuzul vizei de CFP propriu Motivarea refuzului Înscrierea refuzului în evidenţa proiectelor de operaţiuni refuzate la viza CFP Exercitare Transmiterea documentelor persoanelor împuternicite cu exercitarea CFP propriu de Verificarea formală de către CFP propriu privind : completarea documentelor existenţa semnăturilor autorizate Acceptarea documentelor la CFP propriu 3. CONTOLUL FINANCIAR PREVENTIV DELEGAT 24 . regularităţii.

dacă prin aceasta se derulează un volum ridicat de credite bugetare şi/sau de angajament sau părţi semnificative din programele aprobate. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra operaţiunilor ce intră în componenţa sa numai după ce acestea au fost supuse controlului financiar preventiv propriu (intern).Până la apariţia Legii 84 din 2003 controlul financiar preventiv delegat s-a organizat şi s-a exercitat numai la ordonatorii principali de credite. Conform acestei legi controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra proiectelor de operaţiuni ale ordonatorilor de credite. prin calificative pe baza informaţiilor cuprinse în rapoartele anuale privind activitatea controlorilor delegaţi. Acestă perioadă se suspendă de la informare în scris a ordonatorului de credite de către controlorul delegat. O copie de pe textul comunicării se transmite controlorului financiar şef. controlorul delegat comunică în scris ordonatorului de credite motivul pentru care operaţiunea nu poate fi efectuată. Operaţiunile refuzate la viza de control financiar preventiv propriu nu mai sunt supuse controlului financiar preventiv delegat. deci inclusiv la unii ordonatori secundari şi terţiari precum şi la alte entităţi publice. Perioada de suspendare se aplică şi pentru intervalul necesar în vederea formării opiniei neutre care să nu poată depăşi trei zile lucrătoare. Prin ordin Ministerul Finanţelor Publice poate decide exercitarea controlului financiar preventiv delegat şi asupra operaţiunilor finanţate sau cofinanţate de fondurile publice ale unor ordonatori secundari sau terţiari de credite sau ale unor persoane juridice de drept privat. rapoartele structurilor de audit intern ale Ministrului Finanţelor Publice şi rapoartele Curţii de Conturi. Evaluarea activităţii controlului delegat se face anual. în legatură cu interdicţia sa de a emite refuzul de viză. Acest fapt se consemnează în registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv delegat. Perioada maximă de control este de trei zile lucrătoare de la prezentarea operaţiunii însoţită de toate documentele justificative şi informaţiile solicitate. regularitate şi după caz de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament. iar operaţiunile presupun un grad ridicat de risc. la propunerea controlorului fiananciar şef. până la primirea răspunsului ordonatorului de credit. Numirea controlorilor delegaţi la entităţi publice la cere se organizează controlul financiar preventiv delegat se face prin ordin al Ministrului Finanţelor Publice. Figura 4– Schema sinoptică privind organizarea şi exercitarea controlului 25 . Dacă în urma parcurgerii procedurii de control se constată că cel puţin un element de fond cuprins în lista de control nu este îndeplinit şi de esenţă operaţiunea nu îndeplineşte condiţiile de legalitate.

financiar preventiv delegat Controlul financiar preventiv delegat pentru proiectele de operaţiuni ce depăşesc o anumită valoare Organizat şi exercitat în cadrul Ministerului Economiei si Finantelor prin controlori delegaţi Corpul Controlorilor financiari delegaţi – compartiment distinct în structura Ministerului Finanţelor Publice Acordare viză Semnare Transmiterea proiectului de operaţiuni vizat de ordonatorul de credite Intenţia de a refuza viza de CFP de către controlorul delegat Informarea ordonatorului de credite şi insistenţa acestuia de a semna proiectul de operaţiuni Analiză document sau propunere Menţinerea refuzului de viză Înregistrarea în contabilitatea entităţii Analiza refuzului de viză de către comisie Formularea opiniei Comunicarea opiniei neutre controlorului Menţinerea refuzului Înregistrare în evidenţe 26 .

Ionela. Gabriel Popeangă –„ Controlul financiar şi fiscal”. Ed Sed ComLibris. 2008 7. 84/2003 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv 5. instituţii”. 2004 27 . CECCAR. Legea 301/2002 publicată în Monitorul Oficial al României nr 629 /2002 4. Ed. 2004 6. Iaşi. Bucureşti. 2007 2. CECCAE. Radu Florea – „Control economic financiar şi gestionar”. bănci. Sorin Mihăiescu –„ Control financiar bancar”. Legea nr. Ed. Bucureşti. Aureliana Geta Roman – “Control financiar şi audit public”.1. Sed ComLibris. Petru Popeangă. Constantin Roman. Bucureşti. Vasile Tabără.Corina Macovei. Sorin Mihăiescu – „Controlul financiar în firme. 2007 3. Ion Florea. Iaşi. Ed.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->