Sunteți pe pagina 1din 15

Managementul crizei - proces de planificare strategic , avnd scopul de a elimina o parte din riscul i nesiguran a datorate evenimentelor negative,

astfel nct organiza ia s i m reasc evolu ia unei crize; ansele de a ine sub control

Comunicarea de criz - o sum de ac iuni concrete de transmitere a mesajelor organiza iei c tre diferitele publicuri;

Plan de Management al Crizei (Coombs) instrument de lucru esen ial: - contribuie la reducerea timpului de r spuns; - creeaz eficiente; - ofer un sistem care poate salva vie i; - poate reduce expunerea unei organiza ii la factorii de risc; - poate permite luarea m surilor de remediere f r a fi efectuate alte analize de detaliu; un sistem de r spunsuri organizate i

Elementele majore care ar putea garanta reu ita (M. Nudell i N. Antokol): - implicarea conducerii n elaborarea planurilor de management al crizelor; - determinarea pericolelor i oportunit ilor; - definirea formelor de r spuns; - controlarea mediului; - limitarea daunelor; - rezolvarea crizei; - ntoarcerea la normalitate; - evitarea repet rii evenimentului;

Activit i esen iale pentru managementul crizei (A. Reilly): - sesizarea i diagnosticarea problemei; - alegerea unui anumit tip de r spuns; - mobilizarea resurselor i implementarea r spunsului; - asigurarea unui flux intern de informa ii; - asigurarea unui flux de informa ii c tre mediile externe.

Etape majore (D'Humieres):


a) reac ia la cald - asumarea responsabilit ii; b) reac ia gndit - explicarea situa iei i ini ierea unor ac iuni ofensive; c) continuarea dezbaterii - o gradare a interven iilor i delimitarea clar a responsabilit ilor; d) reluarea ini iativei - prin ac iuni reparatorii, formarea unor alian e i schimbarea terenului de lupt ; e) revenirea la normalitate sau gestionarea situa iei post-criz -

strategie de comunicare n m sur s compenseze golurile anterioare i o evaluare a evenimentelor din timpul crizei.

Strategii aplicabile n managementul crizei (T. Pauchant, I. Mitroff i P. Lagadec):

a) eforturi strategice; b) eforturi tehnice i structurale; c) eforturi de evaluare i diagnosticare; d) eforturi de comunicare; e) eforturi psihologice i culturale

Planului de Management al Crizei (C.Caywood i K. Stocker):


1. Misiunea i obiectivele organiza iei - baza conceptual pentru construirea PMC; - ierarhizare a obiectivelor prioritare; - scopul i mijloacele folosite n implementarea PMC. 2. Istoricul crizelor, crize poten iale - prezent ri detaliate ale crizelor cu care s-a confruntat organiza ia i a consecin elor lor; - evaluarea zonelor de vulnerabilitate la criz ale organiza iei; - auditul vulnerabilit ii;

- definirea caracteristicilor

i etapelor crizei

preg tirea personalului pentru a recunoa te semnele prevestitoare ale unei crize. 3. Primii pa i - formele prin care este anun at criza publicurilor interne i externe ale organiza iei; - componen a celulei de criz fiec rui membru; - resursele alocate celulei de criz ; - fixarea unui centru de comunicare cu presa. i responsabilit ile

4. Audien ele - publicuri interne; - publicurile externe; - mijloacele prin care pot fi atinse aceste publicuri. 5. Mass-media - definirea politicii de comunicare a organiza iei; - stabilirea persoanei care coordoneaz comunicarea cu presa; - identificarea purt torului sau purt torilor de cuvnt pe perioada crizei; - constituirea b ncii de date referitoare la organiza ie i actualizarea ei permanent ; - stabilirea cadrului legislativ i deontologic al comunic rii cu presa.

6. Simularea situa iei de criz 7. Evaluarea - discu ii i interviuri cu reprezentan i ai publicurilor interesate; - efectuarea unor cercet ri cu persoanele implicate n celula de criz ; - analizarea cuverturii crizei n mass-media; - analizarea impactului crizei asupra func ion rii organiza iei; - compararea felului n care a fost gestionat criza n raport cu strategiile utilizate de alte organiza ii confruntate cu crize similare; - ameliorarea PMC prin includerea modific rilor necesare; - transformarea crizei i a felului n care a fost gestionat ntr-un studiu de caz.

Celula de criz
- este un grup transversal

i func ional care cuprinde

acele persoane desemnate s gestioneze orice fel de criz " (Coombs) Sarcini 1. s conceap un Plan de Management al Crizelor; 2. s aplice acest plan; 3. s reac ioneze eficient la problemele neanticipate i neincluse n PMC.

Structura: a) un coordonator al centrului de control al crizei; b) un coordonator pe probleme de logistic ; c) un coordonator responsabil cu problemele de securitate; d) un coordonator responsabil de problemele de mediu; e) un coordonator pentru comunicarea intern ; f) un coordonator al comunic rii externe; g) un coordonator care se ocup de rela ia cu victimele; h) un coordonator juridic; i) un responsabil cu secretariatul celulei;

Alegerea membrilor celulei de criz se va face n func ie de sarcinile pe care trebuie s le ndeplineasc (Coombs): - s ac ioneze ca o echip pentru a facilita atingerea obiectivelor celulei de criz ; - s conceap i s aplice PMC pentru a facilita adoptarea unor

r spunsuri organiza ionale eficiente; - s adopte n colectiv deciziile necesare rezolv rii eficiente a

problemelor cu care se confrunt celula de criz ; - s asculte p rerile celorlal i pentru a colecta ct mai multe

informa ii despre criz .

Bibliografie:
 Cristina Coman, Comunicarea de criza. Tehnici si strategii, Editura Polirom, 2009; http://www.slidefinder.net/c/comunicare_campanii_rela  tii_publice_situatii/23268069;  http://www.rtsa.ro/files/TRAS-16-2006-1Beta.pdf;

Au prezentat: SOLTUZ SIMONA IULIANA TRANDAFIR ANDREEA SIMONA CRP ANII GRUPA C