Anexa 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Bucureşti 2010

concepută în conformitate cu programele şcolare pentru disciplina limba şi literatura română (clasele a V-a – a XII-a) şi cu programele pentru examenele naţionale.11.2010 NOTĂ DE PREZENTARE Disciplina limba şi literatura română se înscrie în categoria disciplinelor multidimensionale. 2 la OMECTS nr. Structura programei de limba şi literatura română pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar este următoarea: 2 .coe. este proiectată astfel încât să răspundă schimbărilor intervenite în activitatea didactică.Anexa nr. La langue comme matière. Disciplina limba şi literatura română are un rol fundamental în dezvoltarea personalităţii elevilor. aptă să-şi argumenteze propriile opţiuni. definite de documentele de profil ale Consiliului Europei ca fiind acele discipline care au ca obiect de studiu învăţarea limbii şi a literaturii naţionale – limba ca materie – şi învăţarea limbii ca instrument de comunicare pentru învăţarea altor discipline –limbă de şcolarizare (cf. Studiul limbii şi al literaturii române contribuie esenţial la formarea personalităţii autonome a elevilor. 5620/ 11.int/lang/fr). dotată cu sensibilitate estetică. Division des Politiques linguistiques. www. având conştiinţa identităţii culturale. din perspectiva abordării curriculare sistemice la disciplina limba şi literatura română. Programa de limba şi literatura română pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. DG IV/EDU/LANG/2009. în învăţământul gimnazial şi liceal. capabilă de discernământ şi de spirit critic. în formarea deprinderilor şi a unor abilităţi necesare acestora pentru accesul postşcolar la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi pentru integrarea activă în societatea bazată pe cunoaştere. manifestând interes pentru diversitatea formelor de comunicare şi de expresie artistică.

Reflectarea conţinuturilor programelor de gimnaziu şi de liceu în proiectarea didactică adaptată specificului grupului-ţintă. • Realizarea demersului didactic în viziune trans-. vocabular. Aplicarea corectă şi personalizată a cunoştinţelor de didactică şi de metodică a disciplinei. inter. • Elaborarea unor instrumente de evaluare şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate competenţelor vizate prin curriculumul naţional. • Cunoaşterea şi aplicarea principiilor şi formelor comunicării orale precum şi a metodelor • Cunoaşterea şi aplicarea principiilor şi formelor comunicării scrise precum şi a metodelor specifice didacticii acesteia.) în proiectarea didactică. stilistică în vederea utilizării corecte. Bibliografie recomandată pentru metodica disciplinei limba şi literatura română. Aplicarea modelului comunicativ-funcţional în toate domeniile disciplinei (abordarea noţiunilor de limbă: fonetică. • Proiectarea şi aplicarea unor programe din componenta CDŞ. morfologie. 3 . • Tematica ştiinţifică pentru disciplina limba şi literatura română. Utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare (curriculum naţional. structura anului şcolar etc. • • Tematica pentru metodica disciplinei limba şi literatura română. • • • • • • Utilizarea creativă a modalităţilor de abordare a tipului de text (text literar şi nonliterar).Anexa nr. literatură şi comunicare.11. • Competenţele cadrului didactic de specialitate. specifice didacticii acesteia. Valorificarea corectă a conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinei.2010 Notă de prezentare. în receptarea şi producerea mesajelor). COMPETENŢELE CADRULUI DIDACTIC DE SPECIALITATE • Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinei din domeniile limbă. • Bibliografie recomandată pentru tematica ştiinţifică. în vederea predării lor integrate. 5620/ 11. sintaxă. eficiente şi nuanţate în comunicare.şi multidiciplinară. 2 la OMECTS nr.

triftong. Ortografia pentru despărţirea în silabe (inclusiv folosirea cratimei şi a apostrofului). Regulile de despărţire a cuvintelor în silabe. Paronimele. o Sinonimele. o Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului: derivarea. 4 . conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale. 5620/ 11. Cuvânt şi variantă. abateri de la normele ortoepice. compunerea. Familia lexicală. conversiunea. în funcţie de activitatea de învăţare proiectată. TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Domenii de conţinut Candidaţii trebuie să cunoască integral conţinuturile şi conceptele operaţionale din cele trei domenii ale disciplinei (limbă. Grupuri de sunete (diftong. prevăzute în programele de gimnaziu şi de liceu. Consoane. Omonimele (omofone şi omografe). cât şi pe cele facultative. o Neologismele.2010 • Aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi. Semivocale. Antonimele.11. o Silaba. • Lexicul o Noţiunea de vocabular. Vocale. • Aplicarea unor forme eficiente de management al clasei. Câmpurile lexico-semantice. Vocabularul fundamental. Cuvintele polisemantice. A. hiat). variante libere. valori expresive ale nivelului fonetic. atât pe cele obligatorii. 2 la OMECTS nr. Masa vocabularului.Anexa nr. comunicare. nume proprii greşit accentuate. o Aspecte stilistice şi normative: folosirea corectă a accentului în limba română. Limbă şi comunicare: • Fonetica o Sunetul şi litera. literatură). o Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului: împrumuturile.

Anexa nr. o Pronumele: clasificare. categorii gramaticale. confuziile paronimice. ortografia numeralului. locuţiunea adverbială. 5 . o Conjuncţia: clasificare. locuţiunea prepoziţională. locuţiunea verbală. categorii gramaticale. o Articolul: clasificare. pleonasmul. categorii gramaticale ale adjectivului. categorii gramaticale ale verbului. o Adjectivul: clasificare. locuţiunea substantivală. Morfologia • Părţile de vorbire flexibile: o Substantivul: clasificare. categorii gramaticale.2010 o Arhaisme şi regionalisme. ortografia substantivului. o Interjecţia: ortografia interjecţiei. 2 la OMECTS nr. regimul cazual al prepoziţiei şi al locuţiunii prepoziţionale. • Părţile de vorbire neflexibile: o Adverbul: clasificare. o Noutăţi în Gramatica limbii române. o Prepoziţia: clasificare.11. locuţiunea adjectivală. tautologia. Editura Academiei. 5620/ 11. locuţiunea conjuncţională. cacofonia etc. 2005/2008 o Aspecte stilistice şi normative: folosirea corectă a formelor flexionare (flexiunea verbală şi flexiunea nominală). o Numeralul: clasificare. regimul cazual al prepoziţiei. ortografia verbului. ortografia adverbului. expresivitatea claselor morfologice. ortografia pronumelui. categorii gramaticale. o Normă şi abatere: scrierea neologismelor. o Verbul: clasificare.

funcţiile comunicării. o Comunicarea orală:   Strategii specifice în dialog şi în monolog. argumentativ. elemente de relaţie. tipuri de subordonate. corectitudine. simetrie. contextele de realizare: structuri discursive în textele literare şi nonliterare: narativ. o Comunicarea scrisă: procesul scrierii.11. 2005 o Aspecte stilistice şi normative: folosirea corectă a acordului gramatical. limbaj cultivat. stilul publicistic. argumentativ. argotic. 6 . • Elemente de stilistică o Calităţile generale şi particulare ale stilului: claritate. 2 la OMECTS nr. anafora discursivă. stilul beletristic. limbaj standard. comprehensiunea şi interpretarea textului literar din perspectivă contextuală. context. deixis. o Structura stilistică a limbii române. o Cuvânt şi context. topica. • Practica raţională şi funcţională a limbii o Situaţia de comunicare: emiţător. Structuri discursive: text narativ. susţinerea şi argumentarea opiniilor. 5620/ 11. precizie. punctuaţia în propoziţie şi în frază. proprietate. canal. cod. descriptiv. stilul juridic-administrativ. o Registre stilistice: limbaje orale: popular. variaţie stilistică. receptor.2010 Sintaxa o Sintaxa propoziţiei: unităţi şi relaţii sintactice. descriptiv. informativ. cursivitate. colocvial. anacolutul. o Noutăţi în Gramatica limbii române. naturaleţe. informativ. mesaj. denotaţie şi conotaţie. o Sintaxa frazei: raporturi sintactice în frază. o Stiluri funcţionale: stilul tehnico-ştiinţific.Anexa nr. Editura Academiei. eufonie. puritate.

vol. L. Ion Barbu. 371-449 * 7 • • . pp. Camil Petrescu. Bacovia. Lovinescu. implicate în receptarea diverselor tipuri de text. 468-482. literar şi nonliterar. ortoepic şi morfologic al limbii române. 313-351.Anexa nr. Editura Academiei Române. Literatură: • Perioade. Bucureşti. B.11. 2 la OMECTS nr. 61-77. Limbă şi comunicare (fonetică. Editura Univers Enciclopedic. 2009 Dicţionarul ortografic. vol. BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ PENTRU TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ A. Ion Creangă. Tudor Arghezi. Liviu Rebreanu. curente culturale/literare – texte reprezentative care să ilustreze orientările tematice fundamentale. Mihail Sadoveanu. Marin Preda. Caragiale. G. Ioan Slavici. 263-289. I. 2007 Gramatica limbii române. stil indirect. • Istoria limbii o Originile şi evoluţia limbii române. I. • • • • Literatura română în context universal. G. de estetică şi de stilistică existente în programele şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. 323332. E. Nichita Stănescu. o Uzul diversificat al limbii literare. aspecte stilistice ale sintaxei textului literar. Titu Maiorescu. 5620/ 11. Opere de referinţă ale autorilor canonici prevăzuţi în programele şcolare de liceu: Mihai Eminescu.2010 o Stilistica textului literar: figuri de stil şi procedee de expresivitate. Bucureşti. Literatura şi celelalte arte. Marin Sorescu. Conceptele de teorie literară. 2005. sinonime stilistice. Călinescu. comunicare. o Norma literară – aspecte evolutive. valoarea stilistică a arhaismelor şi a regionalismelor. funcţia stilistică a punctuaţiei. al II-lea. vocabular. stilistică. morfosintaxă. stil direct. Univers Enciclopedic. ediţia a III-a. pp. stil indirect liber. istoria limbii) • Dicţionarul explicativ al limbii române. Lucian Blaga. Bucureşti. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită.

Andra. Mioara. Teoria şi practica analizei gramaticale. Limbaj şi comunicare. Bucureşti. ediţia a III-a. Bucureşti. 1994 Sala. Marius. Dicţionar de ştiinţe ale limbii. De la latină la română. Mancaş. Liliana. Limbajul artistic românesc în secolul XX. Sinteze teoretice şi exerciţii. Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea. Bucureşti. Călăraşu. versiune nouă. Bucureşti. Mihaela. Morfosintaxa limbii române. Gabriela. Sinteze de limba română. Structura stilistică a limbii române.11. Marin. Timişoara. Editura Humanitas. Editura Univers Enciclopedic. Maria. Bucureşti. Bucureşti. 2000 Hristea. 1978 Guţu Romalo. Limba română. Bucureşti. 2010 Pană Dindelegan. Evseev. Probleme de semasiologie. 1995 Ionescu-Ruxăndoiu. antologie de texte vechi româneşti. Editura Excelsior. Stilistica funcţională a limbii române . 1978 Cătănescu Cvasnâi. Liliana. Gabriela. Cristina. Ionescu-Ruxăndoiu. Editura Ştiinţifică. limbaj. 2001 Bidu-Vrânceanu. 2003 Irimia. 1973 Gheţie. 2007 8 • • • • • • • • • • • • • • • . Editura Humanitas. 1996 Coteanu. ediţia a III-a. Origini şi dezvoltare. Pană Dindelegan. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite. Ion. Iaşi. Cum se scrie un text?. Ion. Editura Universităţii din Bucureşti. Nedelcu. ediţia a II-a.). Vocabular. Bucureşti. 1981 Coteanu. 2 la OMECTS nr. 1983 Mancaş. G. Editura Ştiinţifică.Anexa nr. ediţia a II-a. colecţia „Tezaur“. Ivan. 5620/ 11. 1998 Şerbănescu. Mihaela. 2005 • • Bucă. Dumitru. Editura Academiei. fonetică) Ionescu-Ruxăndoiu. Isabela. Bucureşti. Bucureşti. Editura All. Studiu. Editura All. Editura Facla. I.Theodor (coord. Bucureşti. stilistică.stil. Liliana. Conversaţia: structuri şi strategii. Adina. Limba română de azi. Gabriela. Privire sintetică.2010 • • Avram. Ion. Angela. Bucureşti. Editura Academiei. Editura Albatros. Editura Humanitas. vol. Bucureşti. 1999 Pană Dindelegan. ediţia a III-a. Gramatica pentru toţi. Bucureşti. 1991 Neamţu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1986 Mancaş. Teorie şi analiză gramaticală. Mihaela. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Elemente de pragmatică lingvistică. Bucureşti. Istoria limbii române literare. 1984 (cap. G.. Valeria. Editura Polirom. Corectitudine şi greşeală. Editura Nemira. Originea limbii române. Dragomirescu. Editura Coresi. Cluj.

Gh. 2006 Dumitrescu Buşulenga. W. 1995 Cărtărescu. 1971 Ciopraga.2009. Retorica romanului. vol. Editura Ştiinţifică. I-II-III. 1997 • • • Booth. Gabriela. Istoria literaturii române moderne. 2 la OMECTS nr. Editura All. Literatura română între 1900 şi 1918. Dicţionar de opere. 1970. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. 1995 Duda. ediţia a IV-a. Încercare de tipologie narativă. Punctul de vedere. Literatura română între cele două războaie mondiale. Bucureşti. Editura Univers. Editura Univers.2010 • Stoichiţoiu Ichim. 2008 B. 1999 Cioculescu. 2004. N. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. G.11. creativitate. Editura All. 5620/ 11. Editura Litera Internaţional. Iaşi. Bucureşti. Wolfgang. S. Bucureşti. Dicţionarul General al Literaturii Române. Structura liricii moderne . 1982 Călinescu. Universul poeziei. Arte poetice ale secolului XX.). Bucureşti. Jaap. Editura Minerva. Zoe. Bucureşti. Dinamică. • • • • • • Cornea. vol. Bucureşti. Bucureşti. Vianu. Editura Junimea. Bucureşti. 1998 • Crohmălniceanu. ed. a II-a. Gerald. Streinu. Adriana. Şerban. 1994 9 . Mircea. I-VII. Editura Minerva. Editura Polirom. Bucureşti. Bucureşti. Nicolae. 1994 Kayser. Editura Univers. Bucureşti. 1972 Dragomirescu. Iaşi. Introducere un arhitext. Postmodernismul românesc. Dicţionarul figurilor de stil. Editura Humanitas. Editura Univers.. Constantin. G. 2003 Balotă. Editura Minerva. Introducere în teoria lecturii. Editura Minerva. Cinci feţe ale modernităţii. Renaşterea. Bucureşti. Hugo. influenţe. umanismul şi destinul artelor. 1979 • Lintvelt. Bucureşti. Editura Univers. Bucureşti. 1974 Călinescu. Mircea (coord. 1974 • Călinescu. Bucureşti. Editura Univers..Anexa nr. coordonator Eugen Simion Anghelescu. Literatură • Academia Română. Opera literară. Introducere în teoria literaturii. Vladimir. 1998 Genette. Bucureşti. Editura Univers Enciclopedic. 1975 • • • • • • Friedrich.. Ov. Paul. Vocabularul limbii române actuale. Tudor.. Matei.. Editura Univers. Bucureşti. Literatura română.

Eugen. Bucureşti. I-IV. Editura Universităţii Bucureşti. Sasu. Bucureşti. I. vol. Bucureşti. 1994 Micu. Mircea. 1982-1984 Simion. Editura Atlas. Bucureşti. D. Editura Albatros. Poetica postmodernismului. 5620/ 11. Arca lui Noe. 2000 Negrici. Dumitru. II. Mircea. 1995-2002 • • • • • • • • • • • • • • 10 . 2 la OMECTS nr. Dicţionar analitic de opere literare româneşti. Dicţionarul scriitorilor români (vol. 2000 Petraş. Introducere în literatura fantastică. Recitind literatura română veche. Arta prozatorilor români.I-III. Avangarda în literatura română. Aurel (coordonatori). Dicţionar de idei literare. Cluj-Napoca. Bucureşti. Tudor.. Eugen. Istoria critică a literaturii române. 2008 Marino. 2001 Simion. 1989 Petrescu. 19741989 Todorov. Editura Dacia. Piteşti. Istoria literaturii române în secolul XX. Editura Fundaţiei Culturale Române.). Cluj. Bucureşti. Literatură şi comunicare. 1996 Petrescu. Iaşi. Bucureşti. Limbajul romanului. Teoria literaturii. Bucureşti. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. Proza. Eugen. 1973 Manolescu.H. metrică şi prozodie. 1998-2001 Pop. Bucureşti. E. Istoria poeziei româneşti. Papahagi. (vol. 1981. Bucureşti. Irina. Bucureşti. Editura Paralela 45. Editura Cartea Românească. David. Relaţia autor-cititor în proza paşoptistă şi postpaşoptistă. Editura Minerva. 1973 Vianu. Nicolae.11. Bucureşti. vol. Ion (coord. 1980.. Dicţionar-antologie. Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti. Editura Minerva. Ion. Tzvetan. Editura Univers Enciclopedic. Nicolae. figuri de stil. Adrian. Bucureşti. Istoria literaturii române contemporane. Literatura română sub comunism. Editura Univers. Editura Eminescu. 2002 Negrici. Ficţiunea jurnalului intim. Eugen. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Fundaţiei Pro. Ioana Em. Poezia. 2003 Papadima. Editura Paralela 45. 2000 Scarlat. I-IV. 1998 Lovinescu. I-IV). Editura Fundaţiei Culturale Române. Curente literare. Bucureşti. 1998 Pop. Marian. genuri şi specii literare. 1983 Manolescu. Liviu. Editura Minerva. III. Ediţia a II-a. Piteşti.2010 • • • • • • • Lodge. Editura Polirom. Scriitori români de azi. I-IV). Literatura română sub comunism. 1973 Mazilu. vol. Bucureşti.. Editura Fundaţiei Pro. 1977 Zaciu. Liviu. (3 volume).Anexa nr. vol. Editura Univers.

2010 11 .Anexa nr.11. 5620/ 11. 2 la OMECTS nr.

coerenţa demersului. 2) Didactica lecturii: a. 5620/ 11.Anexa nr. din perspective diferite.didactica textului liric (modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare care să conducă la sensibilizarea elevilor pentru textul liric şi la formarea şi dezvoltarea competenţelor de receptare care să le permită acestora să înţeleagă şi să interpreteze. proiectarea scenariului didactic (centrare pe competenţe. administrativ. corelarea conţinuturilor şi a activităţilor de învăţare şi a formelor de evaluare cu competenţele specifice anului de studiu. publicistic.11. muzică. c.didactica textului dramatic (modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare care să pună în evidenţă specificul textului dramatic şi al spectacolului de teatru. căi de acces spre textul literar. analiza şi interpretarea textelor şi a diferitelor contexte relevante pentru receptare): . juridic. tipuri de interacţiune a grupului de elevi).didactica textului narativ (modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare adecvate specificului textului narativ. din perspectiva codurilor specifice utilizate. Abordarea textelor aparţinând altor arte (film. o diversitate de texte lirice). etapele scenariului didactic). artele spectacolului). ghidarea elevilor pentru înţelegerea. Abordarea textului nonliterar (ştiinţific. proiectarea unităţii de învăţare (integrarea celor trei domenii. la înţelegerea şi interpretarea textelor). modelul conceptual al disciplinei: paradigma comunicativ-funcţională. care să conducă la formarea şi dezvoltarea strategiilor de lectură. elemente obligatorii şi facultative ale programei. resurse. 2 la OMECTS nr. Abordarea textului literar (tendinţe în didactica lecturii. . publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării. formând şi dezvoltând competenţe de receptare adecvate discursului dramatic). 12 . b. . pictură. metode folosite.2010 TEMATICA PENTRU DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 1) Proiectare didactică: curriculumul naţional de limba şi literatura română pentru gimnaziu şi pentru liceu. documente de proiectare didactică: planificarea calendaristică.

rezumatul oral. 6) Evaluarea: tipuri de evaluare. organizarea activităţilor de învăţare prin: crearea unui 13 . povestirea orală. tipuri de întrebări care stimulează gândirea critică şi creativitatea elevilor în raport cu temele abordate în cadrul disciplinei. în dialog sau în dezbatere: moderator. monologul demonstrativ. analogice). nonverbală. 5620/ 11. metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare care se pot aplica la disciplina limba şi literatura română. facilitator. masa rotundă etc. evaluator. dialogul.mijloc al interacţiunii educaţionale: comunicarea în predare-învăţare: comunicare verbală. blocaje în comunicare. de morfologie şi de sintaxă (parcursuri inductive. resursă. 5) Didactica redactării: strategii de învăţare şi exersare a redactării unor tipuri de texte prevăzute în programele şcolare: texte funcţionale. învăţare prin cooperare etc. mixtă (congruenţa acestora). modalităţi de construire a probelor de evaluare.. jocuri de „încălzire“. rolul profesorului de limba şi literatura română în structurarea la elevi a unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea.). dezbaterea) şi rolurile asumate de către profesor. facilitator etc. deductive. participant. 4) Didactica oralului: strategii de învăţare şi exersare a ascultării active. soluţii de prevenire şi depăşire a acestora (tehnici de ascultare activă.Anexa nr. 2 la OMECTS nr.). 7) Comunicarea . forme ale comunicării didactice (prelegerea. strategii de învăţare şi de utilizare în contexte noi a noţiunilor de vocabular. 8) Managementul clasei: rolurile profesorului în facilitarea experienţelor care conduc la formarea elevilor ca buni ascultători şi buni comunicatori: organizator. dezbaterea.2010 3) Didactica limbii române: abordarea noţiunilor de limbă conform principiului concentric al predării-învăţării. paraverbală. participant. dialogul formal şi informal. descrierea orală. strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral prevăzute în programe (monologul informativ. strategii de învăţare şi aplicare în contexte noi a noţiunilor de fonetică.11. interviul. evaluator. texte reflexive şi argumentative texte imaginative sau texte despre opera literară. tipuri de itemi.

experienţe individuale). Alina.ului (resurse umane. Studii de didactica literaturii. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară) • • • • Norel.Anexa nr. Limba şi literatura română în gimnaziu. 2006 Sâmihăian. antrenarea părinţilor în fixarea unor modele de exprimare. cunoştinţe. context local. http://curriculum2009. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Editura Paralela 45. Alina. studiu individual) şi integrarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. modalităţi de adecvare a unui C. 2007. Cluj-Napoca (www. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 2 la OMECTS nr. 9) Curriculum la decizia şcolii: tipuri de opţionale. la grupuri-ţintă diferite. folosirea adecvată şi eficientă a timpului.D.ro/ Pamfil. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă) Perspective. Cluj-Napoca.edu. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Structuri didactice deschise. materiale. a unei atitudini deschise faţă de comunicare.anpro. în perechi.D. Casa Cărţii de Ştiinţă. în grupe.). polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc. 2003 Pamfil. I (2005) şi II (2006).home. Florentina.2010 climat adecvat desfăşurării orei. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a (în vigoare). gestionarea situaţiilor conflictuale la ora de limba şi literatura română (refuzul elevilor de a citi.Ş. Petrescu“.ro) • 14 . interesele elevilor). BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ PENTRU METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE • Curriculum Naţional. folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi.Ş. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. repere/condiţionări în elaborarea C.11. Mariana – Curriculum la decizia şcolii la limba şi literatura română. forme de instruire (frontal.) • Limbă şi literatură. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Piteşti. 5620/ 11. folosirea unor resurse materiale adecvate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful