Anexa 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Bucureşti 2010

2 la OMECTS nr. din perspectiva abordării curriculare sistemice la disciplina limba şi literatura română. aptă să-şi argumenteze propriile opţiuni. în învăţământul gimnazial şi liceal.2010 NOTĂ DE PREZENTARE Disciplina limba şi literatura română se înscrie în categoria disciplinelor multidimensionale. Programa de limba şi literatura română pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. în formarea deprinderilor şi a unor abilităţi necesare acestora pentru accesul postşcolar la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi pentru integrarea activă în societatea bazată pe cunoaştere. Disciplina limba şi literatura română are un rol fundamental în dezvoltarea personalităţii elevilor. capabilă de discernământ şi de spirit critic. 5620/ 11. definite de documentele de profil ale Consiliului Europei ca fiind acele discipline care au ca obiect de studiu învăţarea limbii şi a literaturii naţionale – limba ca materie – şi învăţarea limbii ca instrument de comunicare pentru învăţarea altor discipline –limbă de şcolarizare (cf. La langue comme matière.int/lang/fr). este proiectată astfel încât să răspundă schimbărilor intervenite în activitatea didactică. manifestând interes pentru diversitatea formelor de comunicare şi de expresie artistică. dotată cu sensibilitate estetică. Structura programei de limba şi literatura română pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar este următoarea: 2 .coe.Anexa nr. concepută în conformitate cu programele şcolare pentru disciplina limba şi literatura română (clasele a V-a – a XII-a) şi cu programele pentru examenele naţionale. având conştiinţa identităţii culturale. www. DG IV/EDU/LANG/2009. Division des Politiques linguistiques. Studiul limbii şi al literaturii române contribuie esenţial la formarea personalităţii autonome a elevilor.11.

5620/ 11. Reflectarea conţinuturilor programelor de gimnaziu şi de liceu în proiectarea didactică adaptată specificului grupului-ţintă.) în proiectarea didactică. Aplicarea corectă şi personalizată a cunoştinţelor de didactică şi de metodică a disciplinei.2010 Notă de prezentare. literatură şi comunicare. • • • • • • Utilizarea creativă a modalităţilor de abordare a tipului de text (text literar şi nonliterar). în vederea predării lor integrate. Bibliografie recomandată pentru metodica disciplinei limba şi literatura română. eficiente şi nuanţate în comunicare. • Realizarea demersului didactic în viziune trans-. Aplicarea modelului comunicativ-funcţional în toate domeniile disciplinei (abordarea noţiunilor de limbă: fonetică. COMPETENŢELE CADRULUI DIDACTIC DE SPECIALITATE • Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinei din domeniile limbă. inter.Anexa nr. morfologie. sintaxă. • Proiectarea şi aplicarea unor programe din componenta CDŞ. 2 la OMECTS nr. 3 . • • Tematica pentru metodica disciplinei limba şi literatura română.şi multidiciplinară. stilistică în vederea utilizării corecte.11. Utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare (curriculum naţional. • Competenţele cadrului didactic de specialitate. • Bibliografie recomandată pentru tematica ştiinţifică. structura anului şcolar etc. specifice didacticii acesteia. • Tematica ştiinţifică pentru disciplina limba şi literatura română. vocabular. • Cunoaşterea şi aplicarea principiilor şi formelor comunicării orale precum şi a metodelor • Cunoaşterea şi aplicarea principiilor şi formelor comunicării scrise precum şi a metodelor specifice didacticii acesteia. • Elaborarea unor instrumente de evaluare şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate competenţelor vizate prin curriculumul naţional. în receptarea şi producerea mesajelor). Valorificarea corectă a conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinei.

Consoane. Vocale. Familia lexicală. o Neologismele. o Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului: împrumuturile. valori expresive ale nivelului fonetic. 5620/ 11. Masa vocabularului. Semivocale. Cuvintele polisemantice. • Aplicarea unor forme eficiente de management al clasei. Paronimele. o Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului: derivarea. o Silaba. Limbă şi comunicare: • Fonetica o Sunetul şi litera. conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale. hiat). Omonimele (omofone şi omografe). triftong. o Aspecte stilistice şi normative: folosirea corectă a accentului în limba română. literatură). Cuvânt şi variantă. comunicare. conversiunea. cât şi pe cele facultative. 2 la OMECTS nr. în funcţie de activitatea de învăţare proiectată. Câmpurile lexico-semantice.2010 • Aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi. • Lexicul o Noţiunea de vocabular. abateri de la normele ortoepice. 4 . nume proprii greşit accentuate. o Sinonimele. A.Anexa nr. compunerea. variante libere. Antonimele.11. Regulile de despărţire a cuvintelor în silabe. TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Domenii de conţinut Candidaţii trebuie să cunoască integral conţinuturile şi conceptele operaţionale din cele trei domenii ale disciplinei (limbă. atât pe cele obligatorii. prevăzute în programele de gimnaziu şi de liceu. Vocabularul fundamental. Ortografia pentru despărţirea în silabe (inclusiv folosirea cratimei şi a apostrofului). Grupuri de sunete (diftong.

categorii gramaticale. o Prepoziţia: clasificare. pleonasmul. categorii gramaticale. categorii gramaticale. 2005/2008 o Aspecte stilistice şi normative: folosirea corectă a formelor flexionare (flexiunea verbală şi flexiunea nominală).2010 o Arhaisme şi regionalisme. o Conjuncţia: clasificare.Anexa nr. o Normă şi abatere: scrierea neologismelor. regimul cazual al prepoziţiei. categorii gramaticale. o Noutăţi în Gramatica limbii române. cacofonia etc. locuţiunea prepoziţională. expresivitatea claselor morfologice. locuţiunea verbală. tautologia. categorii gramaticale ale adjectivului. locuţiunea conjuncţională. o Pronumele: clasificare. locuţiunea adjectivală. Morfologia • Părţile de vorbire flexibile: o Substantivul: clasificare. categorii gramaticale ale verbului. o Adjectivul: clasificare. ortografia adverbului. ortografia substantivului. regimul cazual al prepoziţiei şi al locuţiunii prepoziţionale. 5620/ 11. o Interjecţia: ortografia interjecţiei. locuţiunea substantivală. 2 la OMECTS nr. 5 . ortografia pronumelui.11. locuţiunea adverbială. Editura Academiei. ortografia verbului. confuziile paronimice. o Articolul: clasificare. o Numeralul: clasificare. • Părţile de vorbire neflexibile: o Adverbul: clasificare. o Verbul: clasificare. ortografia numeralului.

canal. puritate. argumentativ. precizie. o Comunicarea scrisă: procesul scrierii. anacolutul. stilul publicistic. 5620/ 11. comprehensiunea şi interpretarea textului literar din perspectivă contextuală. limbaj cultivat. o Structura stilistică a limbii române. stilul juridic-administrativ. argumentativ. descriptiv. o Noutăţi în Gramatica limbii române. anafora discursivă. naturaleţe. proprietate. mesaj. elemente de relaţie. contextele de realizare: structuri discursive în textele literare şi nonliterare: narativ. informativ. receptor.11. cod. colocvial. Editura Academiei. o Comunicarea orală:   Strategii specifice în dialog şi în monolog. 6 . • Elemente de stilistică o Calităţile generale şi particulare ale stilului: claritate. corectitudine. o Stiluri funcţionale: stilul tehnico-ştiinţific.2010 Sintaxa o Sintaxa propoziţiei: unităţi şi relaţii sintactice. Structuri discursive: text narativ. informativ. o Registre stilistice: limbaje orale: popular. denotaţie şi conotaţie. funcţiile comunicării. topica. simetrie. susţinerea şi argumentarea opiniilor. context. o Cuvânt şi context. descriptiv. stilul beletristic. argotic. punctuaţia în propoziţie şi în frază. o Sintaxa frazei: raporturi sintactice în frază. variaţie stilistică. limbaj standard. eufonie. 2005 o Aspecte stilistice şi normative: folosirea corectă a acordului gramatical. cursivitate. tipuri de subordonate. • Practica raţională şi funcţională a limbii o Situaţia de comunicare: emiţător. deixis. 2 la OMECTS nr.Anexa nr.

vol. comunicare. G.11. B. Opere de referinţă ale autorilor canonici prevăzuţi în programele şcolare de liceu: Mihai Eminescu. stilistică. Literatură: • Perioade. Ion Barbu.Anexa nr. 2007 Gramatica limbii române. Literatura şi celelalte arte. G. Editura Univers Enciclopedic. stil direct. Lovinescu. Marin Preda. Liviu Rebreanu. Camil Petrescu. stil indirect. vocabular. stil indirect liber. 2005. Editura Academiei Române. Conceptele de teorie literară. Marin Sorescu. istoria limbii) • Dicţionarul explicativ al limbii române. Caragiale. Bucureşti. 61-77. Bacovia. pp. Nichita Stănescu. implicate în receptarea diverselor tipuri de text. 263-289. Bucureşti. 2 la OMECTS nr. sinonime stilistice. 5620/ 11. Ioan Slavici. Călinescu. Limbă şi comunicare (fonetică. ediţia a III-a. Bucureşti.2010 o Stilistica textului literar: figuri de stil şi procedee de expresivitate. morfosintaxă. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. • Istoria limbii o Originile şi evoluţia limbii române. Mihail Sadoveanu. 468-482. ortoepic şi morfologic al limbii române. BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ PENTRU TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ A. L. valoarea stilistică a arhaismelor şi a regionalismelor. I. o Norma literară – aspecte evolutive. • • • • Literatura română în context universal. vol. de estetică şi de stilistică existente în programele şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. o Uzul diversificat al limbii literare. 2009 Dicţionarul ortografic. Ion Creangă. aspecte stilistice ale sintaxei textului literar. curente culturale/literare – texte reprezentative care să ilustreze orientările tematice fundamentale. Univers Enciclopedic. pp. literar şi nonliterar. Tudor Arghezi. al II-lea. 313-351. I. 371-449 * 7 • • . E. Titu Maiorescu. Lucian Blaga. 323332. funcţia stilistică a punctuaţiei.

Limbaj şi comunicare. Editura Ştiinţifică. Sinteze de limba română. Mioara. Liliana. 1983 Mancaş. Vocabular. Origini şi dezvoltare. 2000 Hristea. Dumitru. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ionescu-Ruxăndoiu. Editura Humanitas. Editura All. 2001 Bidu-Vrânceanu. ediţia a III-a. Bucureşti. Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea. Timişoara. Corectitudine şi greşeală. Bucureşti. 1998 Şerbănescu. Bucureşti. Gabriela. Liliana. Editura Facla. Editura Ştiinţifică. Gabriela. Bucureşti.). 1984 (cap. Adina. Ivan. Nedelcu. Editura Albatros. Marius. Editura Nemira. Cristina.2010 • • Avram.11.Theodor (coord. Gramatica pentru toţi. Editura All. De la latină la română. Originea limbii române. Teorie şi analiză gramaticală. 1999 Pană Dindelegan. Bucureşti. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite. 1995 Ionescu-Ruxăndoiu. Maria. Limba română de azi. 2003 Irimia. Limba română. 1973 Gheţie. 1978 Cătănescu Cvasnâi. 1996 Coteanu. Editura Coresi. Valeria. antologie de texte vechi româneşti. vol. Stilistica funcţională a limbii române . 2010 Pană Dindelegan. ediţia a III-a. Conversaţia: structuri şi strategii. ediţia a III-a. Bucureşti. Evseev. Studiu. Teoria şi practica analizei gramaticale. Andra. colecţia „Tezaur“. Editura Humanitas. Dicţionar de ştiinţe ale limbii. Dragomirescu. Editura Univers Enciclopedic. Bucureşti. Editura Universităţii din Bucureşti. Bucureşti. Editura Excelsior. I. 2 la OMECTS nr. Bucureşti. G. 1978 Guţu Romalo. Mihaela. Mancaş. Ion. 1994 Sala. 2005 • • Bucă. Isabela.Anexa nr. Liliana. Marin. Bucureşti. Bucureşti. Editura Polirom. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Limbajul artistic românesc în secolul XX. 1981 Coteanu. Editura Academiei. Angela. Structura stilistică a limbii române. ediţia a II-a. Pană Dindelegan. 1986 Mancaş. Morfosintaxa limbii române. Ion. Probleme de semasiologie. Editura Academiei. Bucureşti. Cluj. Cum se scrie un text?. limbaj. ediţia a II-a. 1991 Neamţu. 2007 8 • • • • • • • • • • • • • • • . Mihaela. Privire sintetică. fonetică) Ionescu-Ruxăndoiu. Iaşi. Ion.stil. stilistică. Gabriela. Călăraşu. Elemente de pragmatică lingvistică. Bucureşti. Mihaela.. G. versiune nouă. 5620/ 11. Editura Humanitas. Bucureşti. Istoria limbii române literare. Bucureşti. Sinteze teoretice şi exerciţii.

. Introducere un arhitext. Nicolae. Bucureşti. Iaşi. influenţe. 2003 Balotă. Dicţionarul figurilor de stil. Arte poetice ale secolului XX. Editura Univers. G. Matei. Mircea (coord.2010 • Stoichiţoiu Ichim. Dicţionar de opere. Universul poeziei. Cinci feţe ale modernităţii. Hugo. Literatura română între 1900 şi 1918. Bucureşti. Bucureşti. Gabriela. Literatura română între cele două războaie mondiale. S. Streinu. vol. Editura Ştiinţifică. 2008 B. 2006 Dumitrescu Buşulenga. 1998 Genette. Editura Univers. Introducere în teoria lecturii. Literatură • Academia Română. I-VII.2009. Literatura română. Postmodernismul românesc. Introducere în teoria literaturii. Ov. Bucureşti. Bucureşti. Editura Univers Enciclopedic... Bucureşti. 1979 • Lintvelt. 1999 Cioculescu. Editura Univers. Bucureşti. 1994 Kayser. Editura Univers. Vocabularul limbii române actuale. Bucureşti. Renaşterea. Încercare de tipologie narativă. Bucureşti. 1995 Cărtărescu. Constantin. Bucureşti. coordonator Eugen Simion Anghelescu. Gh. Paul. N.. I-II-III. Dinamică. 1975 • • • • • • Friedrich.11. umanismul şi destinul artelor. W. 5620/ 11. Editura Univers. 2004.. Tudor. Editura Minerva. a II-a. Wolfgang. 1972 Dragomirescu. 1998 • Crohmălniceanu. Opera literară. 1971 Ciopraga. • • • • • • Cornea. Bucureşti. Vianu. Punctul de vedere. 1994 9 . G. 1982 Călinescu. Editura Litera Internaţional. Mircea. Editura Polirom. Editura Minerva. Editura Humanitas. Vladimir. Bucureşti. 1974 • Călinescu. Editura Junimea. Editura Minerva. Editura Univers. 2 la OMECTS nr. Editura Univers. Şerban. Bucureşti. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Gerald. Editura All. Editura Minerva.Anexa nr.). Istoria literaturii române moderne. Bucureşti. Retorica romanului. ed. Adriana. Iaşi. Zoe. ediţia a IV-a. Editura Ştiinţifică. 1970. Bucureşti. Editura All. Structura liricii moderne . Bucureşti. vol. Bucureşti. Jaap. 1974 Călinescu. Dicţionarul General al Literaturii Române. 1997 • • • Booth. Bucureşti. 1995 Duda. creativitate.

Irina. Editura Paralela 45. Bucureşti. vol. I. Dumitru. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. Bucureşti. (vol. 2003 Papadima. Editura Fundaţiei Culturale Române. 1998 Pop. Aurel (coordonatori). Cluj. Editura Dacia. 1977 Zaciu.. Bucureşti. I-IV). 2002 Negrici. Piteşti. (3 volume). figuri de stil. 1973 Vianu. Bucureşti. 2000 Scarlat. Tzvetan.. Liviu. 5620/ 11. III. vol. Arca lui Noe. Marian. Introducere în literatura fantastică. Tudor.. Editura Paralela 45. Bucureşti. Poetica postmodernismului. Limbajul romanului. Bucureşti. Iaşi. Papahagi. Bucureşti. 1989 Petrescu. Eugen. Piteşti. Mircea. 2000 Negrici. Liviu. Avangarda în literatura română.). 1973 Mazilu. Eugen. 1983 Manolescu. Editura Minerva. Mircea. Sasu. Arta prozatorilor români. Ion. Bucureşti. II. I-IV). Editura Univers. Editura Univers Enciclopedic. Ediţia a II-a. vol. genuri şi specii literare. Istoria critică a literaturii române. Eugen. 2 la OMECTS nr. E. Literatura română sub comunism. Bucureşti. Dicţionar-antologie. Literatura română sub comunism. Ion (coord. 1996 Petrescu. Dicţionar analitic de opere literare româneşti. Relaţia autor-cititor în proza paşoptistă şi postpaşoptistă. 2000 Petraş. David. Literatură şi comunicare. 1981. Nicolae. Editura Eminescu. 1994 Micu. Ioana Em. Eugen. Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti.H. Poezia. metrică şi prozodie. Bucureşti. Editura Fundaţiei Culturale Române. I-IV. D. Proza. I-IV. 2008 Marino.I-III. 1982-1984 Simion. Teoria literaturii. Editura Minerva. Nicolae. Istoria poeziei româneşti. Adrian. 2001 Simion. Editura Fundaţiei Pro. Editura Cartea Românească. Bucureşti.11. Editura Minerva. Dicţionar de idei literare. 19741989 Todorov. 1995-2002 • • • • • • • • • • • • • • 10 . Editura Atlas.2010 • • • • • • • Lodge. Cluj-Napoca. Editura Universităţii Bucureşti. Recitind literatura română veche. Bucureşti. Istoria literaturii române în secolul XX. Dicţionarul scriitorilor români (vol. Editura Fundaţiei Pro. Curente literare. 1973 Manolescu. Ficţiunea jurnalului intim. Editura Albatros. Istoria literaturii române contemporane.Anexa nr. Bucureşti. vol. Bucureşti. 1998 Lovinescu. Scriitori români de azi. Editura Univers. 1998-2001 Pop. 1980. Editura Polirom.

2010 11 . 2 la OMECTS nr.11.Anexa nr. 5620/ 11.

b. căi de acces spre textul literar.didactica textului liric (modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare care să conducă la sensibilizarea elevilor pentru textul liric şi la formarea şi dezvoltarea competenţelor de receptare care să le permită acestora să înţeleagă şi să interpreteze. analiza şi interpretarea textelor şi a diferitelor contexte relevante pentru receptare): . administrativ. la înţelegerea şi interpretarea textelor).Anexa nr. resurse. 2) Didactica lecturii: a. 5620/ 11. 2 la OMECTS nr. coerenţa demersului.2010 TEMATICA PENTRU DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 1) Proiectare didactică: curriculumul naţional de limba şi literatura română pentru gimnaziu şi pentru liceu. ghidarea elevilor pentru înţelegerea. pictură. care să conducă la formarea şi dezvoltarea strategiilor de lectură. tipuri de interacţiune a grupului de elevi). publicistic. Abordarea textului literar (tendinţe în didactica lecturii. din perspectiva codurilor specifice utilizate. din perspective diferite. . corelarea conţinuturilor şi a activităţilor de învăţare şi a formelor de evaluare cu competenţele specifice anului de studiu.didactica textului narativ (modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare adecvate specificului textului narativ. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării. modelul conceptual al disciplinei: paradigma comunicativ-funcţională. artele spectacolului). proiectarea scenariului didactic (centrare pe competenţe. proiectarea unităţii de învăţare (integrarea celor trei domenii.didactica textului dramatic (modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare care să pună în evidenţă specificul textului dramatic şi al spectacolului de teatru. 12 . documente de proiectare didactică: planificarea calendaristică. elemente obligatorii şi facultative ale programei. Abordarea textelor aparţinând altor arte (film. metode folosite. formând şi dezvoltând competenţe de receptare adecvate discursului dramatic). o diversitate de texte lirice). . muzică. Abordarea textului nonliterar (ştiinţific. etapele scenariului didactic). juridic. c.11.

7) Comunicarea . mixtă (congruenţa acestora). povestirea orală. dialogul formal şi informal. organizarea activităţilor de învăţare prin: crearea unui 13 . de morfologie şi de sintaxă (parcursuri inductive. dezbaterea) şi rolurile asumate de către profesor. 5) Didactica redactării: strategii de învăţare şi exersare a redactării unor tipuri de texte prevăzute în programele şcolare: texte funcţionale. nonverbală. soluţii de prevenire şi depăşire a acestora (tehnici de ascultare activă.). deductive.11. blocaje în comunicare. evaluator. paraverbală.mijloc al interacţiunii educaţionale: comunicarea în predare-învăţare: comunicare verbală. strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral prevăzute în programe (monologul informativ. jocuri de „încălzire“. 2 la OMECTS nr. evaluator. strategii de învăţare şi de utilizare în contexte noi a noţiunilor de vocabular. strategii de învăţare şi aplicare în contexte noi a noţiunilor de fonetică. interviul. analogice).2010 3) Didactica limbii române: abordarea noţiunilor de limbă conform principiului concentric al predării-învăţării. facilitator. tipuri de itemi. dezbaterea. forme ale comunicării didactice (prelegerea. dialogul. participant.). facilitator etc. 6) Evaluarea: tipuri de evaluare. învăţare prin cooperare etc.Anexa nr. rolul profesorului de limba şi literatura română în structurarea la elevi a unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea. descrierea orală.. în dialog sau în dezbatere: moderator. masa rotundă etc. 8) Managementul clasei: rolurile profesorului în facilitarea experienţelor care conduc la formarea elevilor ca buni ascultători şi buni comunicatori: organizator. texte reflexive şi argumentative texte imaginative sau texte despre opera literară. metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare care se pot aplica la disciplina limba şi literatura română. resursă. 4) Didactica oralului: strategii de învăţare şi exersare a ascultării active. 5620/ 11. modalităţi de construire a probelor de evaluare. tipuri de întrebări care stimulează gândirea critică şi creativitatea elevilor în raport cu temele abordate în cadrul disciplinei. rezumatul oral. participant. monologul demonstrativ.

a unei atitudini deschise faţă de comunicare.anpro.home. Limba şi literatura română în gimnaziu. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. interesele elevilor). 9) Curriculum la decizia şcolii: tipuri de opţionale. Piteşti.D. folosirea adecvată şi eficientă a timpului. folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi. Casa Cărţii de Ştiinţă. Alina. http://curriculum2009.).D. experienţe individuale). în perechi.ro/ Pamfil. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară.) • Limbă şi literatură. Proiectul pentru Învăţământul Rural.2010 climat adecvat desfăşurării orei. Cluj-Napoca (www. Petrescu“. materiale. Mariana – Curriculum la decizia şcolii la limba şi literatura română. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a (în vigoare). 2007. gestionarea situaţiilor conflictuale la ora de limba şi literatura română (refuzul elevilor de a citi. Ministerul Educaţiei şi Cercetării.ro) • 14 . 2006 Sâmihăian. 2003 Pamfil. modalităţi de adecvare a unui C. 2 la OMECTS nr.Anexa nr. la grupuri-ţintă diferite. repere/condiţionări în elaborarea C.Ş. BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ PENTRU METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE • Curriculum Naţional. Editura Paralela 45. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. antrenarea părinţilor în fixarea unor modele de exprimare.ului (resurse umane. context local.Ş.11. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară) • • • • Norel. polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. cunoştinţe. Alina. în grupe. Structuri didactice deschise. forme de instruire (frontal. 5620/ 11. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă) Perspective. studiu individual) şi integrarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice. Florentina.edu. I (2005) şi II (2006). Cluj-Napoca. Studii de didactica literaturii. folosirea unor resurse materiale adecvate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful