P. 1
Limba Si Literatura Romana Programa Titularizare 2010 P

Limba Si Literatura Romana Programa Titularizare 2010 P

|Views: 65|Likes:
Published by Airam Nairam

More info:

Published by: Airam Nairam on Apr 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2013

pdf

text

original

Anexa 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Bucureşti 2010

Anexa nr. aptă să-şi argumenteze propriile opţiuni. Structura programei de limba şi literatura română pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar este următoarea: 2 . în formarea deprinderilor şi a unor abilităţi necesare acestora pentru accesul postşcolar la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi pentru integrarea activă în societatea bazată pe cunoaştere. din perspectiva abordării curriculare sistemice la disciplina limba şi literatura română. 2 la OMECTS nr. în învăţământul gimnazial şi liceal. dotată cu sensibilitate estetică. capabilă de discernământ şi de spirit critic. www.11. Programa de limba şi literatura română pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Division des Politiques linguistiques. Studiul limbii şi al literaturii române contribuie esenţial la formarea personalităţii autonome a elevilor.2010 NOTĂ DE PREZENTARE Disciplina limba şi literatura română se înscrie în categoria disciplinelor multidimensionale. concepută în conformitate cu programele şcolare pentru disciplina limba şi literatura română (clasele a V-a – a XII-a) şi cu programele pentru examenele naţionale. La langue comme matière. Disciplina limba şi literatura română are un rol fundamental în dezvoltarea personalităţii elevilor. 5620/ 11.int/lang/fr). având conştiinţa identităţii culturale. este proiectată astfel încât să răspundă schimbărilor intervenite în activitatea didactică.coe. DG IV/EDU/LANG/2009. definite de documentele de profil ale Consiliului Europei ca fiind acele discipline care au ca obiect de studiu învăţarea limbii şi a literaturii naţionale – limba ca materie – şi învăţarea limbii ca instrument de comunicare pentru învăţarea altor discipline –limbă de şcolarizare (cf. manifestând interes pentru diversitatea formelor de comunicare şi de expresie artistică.

în vederea predării lor integrate. 3 . Aplicarea corectă şi personalizată a cunoştinţelor de didactică şi de metodică a disciplinei. vocabular. Reflectarea conţinuturilor programelor de gimnaziu şi de liceu în proiectarea didactică adaptată specificului grupului-ţintă. literatură şi comunicare. în receptarea şi producerea mesajelor). eficiente şi nuanţate în comunicare.2010 Notă de prezentare. sintaxă.11. inter.şi multidiciplinară. • Tematica ştiinţifică pentru disciplina limba şi literatura română. • Cunoaşterea şi aplicarea principiilor şi formelor comunicării orale precum şi a metodelor • Cunoaşterea şi aplicarea principiilor şi formelor comunicării scrise precum şi a metodelor specifice didacticii acesteia. Utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare (curriculum naţional. • Bibliografie recomandată pentru tematica ştiinţifică. structura anului şcolar etc. • Competenţele cadrului didactic de specialitate. Aplicarea modelului comunicativ-funcţional în toate domeniile disciplinei (abordarea noţiunilor de limbă: fonetică. • Realizarea demersului didactic în viziune trans-. • • Tematica pentru metodica disciplinei limba şi literatura română. • Elaborarea unor instrumente de evaluare şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate competenţelor vizate prin curriculumul naţional. • Proiectarea şi aplicarea unor programe din componenta CDŞ. 5620/ 11. • • • • • • Utilizarea creativă a modalităţilor de abordare a tipului de text (text literar şi nonliterar). stilistică în vederea utilizării corecte. Valorificarea corectă a conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinei.Anexa nr. 2 la OMECTS nr. COMPETENŢELE CADRULUI DIDACTIC DE SPECIALITATE • Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinei din domeniile limbă.) în proiectarea didactică. morfologie. Bibliografie recomandată pentru metodica disciplinei limba şi literatura română. specifice didacticii acesteia.

abateri de la normele ortoepice. Cuvânt şi variantă. o Sinonimele. conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale. atât pe cele obligatorii. o Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului: împrumuturile. • Lexicul o Noţiunea de vocabular.2010 • Aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi. Ortografia pentru despărţirea în silabe (inclusiv folosirea cratimei şi a apostrofului). valori expresive ale nivelului fonetic. Semivocale. A. Limbă şi comunicare: • Fonetica o Sunetul şi litera. Vocabularul fundamental. Omonimele (omofone şi omografe). Antonimele. compunerea. o Aspecte stilistice şi normative: folosirea corectă a accentului în limba română. 2 la OMECTS nr. comunicare. Vocale. hiat). Masa vocabularului. TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Domenii de conţinut Candidaţii trebuie să cunoască integral conţinuturile şi conceptele operaţionale din cele trei domenii ale disciplinei (limbă. triftong. în funcţie de activitatea de învăţare proiectată. 4 . Grupuri de sunete (diftong. Regulile de despărţire a cuvintelor în silabe. Paronimele. o Silaba. conversiunea. o Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului: derivarea. Consoane. prevăzute în programele de gimnaziu şi de liceu. variante libere. • Aplicarea unor forme eficiente de management al clasei. Familia lexicală. o Neologismele. Câmpurile lexico-semantice. 5620/ 11.Anexa nr. Cuvintele polisemantice. cât şi pe cele facultative. literatură).11. nume proprii greşit accentuate.

locuţiunea verbală. locuţiunea conjuncţională. o Articolul: clasificare. o Conjuncţia: clasificare. o Adjectivul: clasificare. confuziile paronimice. regimul cazual al prepoziţiei. categorii gramaticale. cacofonia etc. categorii gramaticale. locuţiunea adverbială. o Numeralul: clasificare.2010 o Arhaisme şi regionalisme. 5620/ 11. pleonasmul. ortografia substantivului. • Părţile de vorbire neflexibile: o Adverbul: clasificare. o Verbul: clasificare. ortografia adverbului. regimul cazual al prepoziţiei şi al locuţiunii prepoziţionale. o Noutăţi în Gramatica limbii române. 2005/2008 o Aspecte stilistice şi normative: folosirea corectă a formelor flexionare (flexiunea verbală şi flexiunea nominală). expresivitatea claselor morfologice. Editura Academiei. o Interjecţia: ortografia interjecţiei. 5 . categorii gramaticale ale verbului. tautologia. 2 la OMECTS nr. ortografia pronumelui. o Prepoziţia: clasificare. ortografia numeralului. locuţiunea prepoziţională. ortografia verbului.11. locuţiunea adjectivală. categorii gramaticale. categorii gramaticale. o Normă şi abatere: scrierea neologismelor. Morfologia • Părţile de vorbire flexibile: o Substantivul: clasificare. locuţiunea substantivală. o Pronumele: clasificare. categorii gramaticale ale adjectivului.Anexa nr.

Anexa nr. o Stiluri funcţionale: stilul tehnico-ştiinţific. descriptiv. mesaj. context. deixis. o Comunicarea orală:   Strategii specifice în dialog şi în monolog. proprietate. argumentativ. 6 . puritate.11. cursivitate. topica. argumentativ. limbaj cultivat. limbaj standard. stilul beletristic. comprehensiunea şi interpretarea textului literar din perspectivă contextuală. canal. • Elemente de stilistică o Calităţile generale şi particulare ale stilului: claritate. o Noutăţi în Gramatica limbii române. susţinerea şi argumentarea opiniilor. receptor. anacolutul. naturaleţe. punctuaţia în propoziţie şi în frază. eufonie. funcţiile comunicării. anafora discursivă. Structuri discursive: text narativ. contextele de realizare: structuri discursive în textele literare şi nonliterare: narativ. elemente de relaţie. 2005 o Aspecte stilistice şi normative: folosirea corectă a acordului gramatical. stilul publicistic. argotic. o Comunicarea scrisă: procesul scrierii. informativ. o Registre stilistice: limbaje orale: popular. o Structura stilistică a limbii române. 2 la OMECTS nr. colocvial. Editura Academiei. 5620/ 11. • Practica raţională şi funcţională a limbii o Situaţia de comunicare: emiţător.2010 Sintaxa o Sintaxa propoziţiei: unităţi şi relaţii sintactice. informativ. variaţie stilistică. stilul juridic-administrativ. descriptiv. o Sintaxa frazei: raporturi sintactice în frază. corectitudine. simetrie. cod. tipuri de subordonate. precizie. denotaţie şi conotaţie. o Cuvânt şi context.

stil indirect liber. Editura Academiei Române. Liviu Rebreanu. Lucian Blaga. vocabular. Univers Enciclopedic. o Uzul diversificat al limbii literare. ediţia a III-a. Marin Preda. 5620/ 11. Nichita Stănescu. pp. 2 la OMECTS nr.Anexa nr.2010 o Stilistica textului literar: figuri de stil şi procedee de expresivitate. 323332. 313-351. Tudor Arghezi. Literatură: • Perioade. Camil Petrescu. stil direct. stil indirect. 61-77. literar şi nonliterar. Călinescu. 371-449 * 7 • • . curente culturale/literare – texte reprezentative care să ilustreze orientările tematice fundamentale. BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ PENTRU TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ A. I. 2005. 2009 Dicţionarul ortografic. I. 468-482. Marin Sorescu. pp. Ion Barbu. Caragiale. Bucureşti. Lovinescu. al II-lea. stilistică. B. Literatura şi celelalte arte. Editura Univers Enciclopedic. 263-289. o Norma literară – aspecte evolutive. ortoepic şi morfologic al limbii române. funcţia stilistică a punctuaţiei. implicate în receptarea diverselor tipuri de text. Titu Maiorescu. de estetică şi de stilistică existente în programele şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Ioan Slavici. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită.11. istoria limbii) • Dicţionarul explicativ al limbii române. Bacovia. Opere de referinţă ale autorilor canonici prevăzuţi în programele şcolare de liceu: Mihai Eminescu. sinonime stilistice. Ion Creangă. valoarea stilistică a arhaismelor şi a regionalismelor. Bucureşti. G. • • • • Literatura română în context universal. Conceptele de teorie literară. comunicare. 2007 Gramatica limbii române. G. E. Mihail Sadoveanu. Limbă şi comunicare (fonetică. aspecte stilistice ale sintaxei textului literar. Bucureşti. morfosintaxă. L. vol. • Istoria limbii o Originile şi evoluţia limbii române. vol.

2005 • • Bucă. Bucureşti. Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea. Gabriela. Editura Universităţii din Bucureşti. Bucureşti. 2 la OMECTS nr. 2003 Irimia. Editura Ştiinţifică. Cum se scrie un text?. Probleme de semasiologie.Theodor (coord. ediţia a III-a. Editura Albatros. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite. 1998 Şerbănescu. 2010 Pană Dindelegan. 1995 Ionescu-Ruxăndoiu. Ivan. Nedelcu. Editura Academiei. Editura All. Liliana. Iaşi. Mancaş. Timişoara. Dragomirescu. Pană Dindelegan. Cluj. Gabriela. Bucureşti. Mihaela. Călăraşu. Ion. ediţia a III-a. Bucureşti. Isabela. Bucureşti. Bucureşti. Liliana.). Ionescu-Ruxăndoiu. Editura Univers Enciclopedic. 1973 Gheţie. Maria. 2000 Hristea. Bucureşti. fonetică) Ionescu-Ruxăndoiu. G. limbaj. Structura stilistică a limbii române. antologie de texte vechi româneşti. Editura Ştiinţifică. Conversaţia: structuri şi strategii. Ion. Editura Humanitas. Editura All. Sinteze teoretice şi exerciţii. 1994 Sala. Dicţionar de ştiinţe ale limbii. 2001 Bidu-Vrânceanu. versiune nouă. Cristina. Evseev. Istoria limbii române literare. 5620/ 11. 1978 Guţu Romalo. Originea limbii române. Gramatica pentru toţi. Valeria. 1984 (cap. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Adina.. Editura Nemira. 1986 Mancaş. Marin. colecţia „Tezaur“. Vocabular. De la latină la română. Editura Excelsior. Morfosintaxa limbii române. 1991 Neamţu. Origini şi dezvoltare. Teorie şi analiză gramaticală. G.11. Editura Humanitas. Stilistica funcţională a limbii române . Ion. Limba română. vol. Editura Polirom. stilistică. 1981 Coteanu. Liliana. Bucureşti. Bucureşti.Anexa nr. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Mihaela. ediţia a II-a. Editura Facla. Elemente de pragmatică lingvistică. Gabriela. 1996 Coteanu. Bucureşti. ediţia a III-a. 2007 8 • • • • • • • • • • • • • • • . Corectitudine şi greşeală. Angela. Limba română de azi. 1978 Cătănescu Cvasnâi. Editura Humanitas.stil. Bucureşti. Mihaela. Mioara. Dumitru. Privire sintetică. 1999 Pană Dindelegan. Bucureşti. Editura Coresi. Limbaj şi comunicare. I.2010 • • Avram. ediţia a II-a. Teoria şi practica analizei gramaticale. Studiu. Bucureşti. Bucureşti. 1983 Mancaş. Andra. Limbajul artistic românesc în secolul XX. Sinteze de limba română. Marius. Editura Academiei. Bucureşti.

Punctul de vedere. 1970. Bucureşti.. Dicţionar de opere. Vianu. Bucureşti. 1972 Dragomirescu. Literatura română între cele două războaie mondiale. Editura Univers. Bucureşti. vol. 2004. 1995 Duda. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. W.Anexa nr. Streinu. Renaşterea. Editura Minerva. Matei. N.. Nicolae. 1974 Călinescu. Hugo. Gerald. Bucureşti. vol. Bucureşti. a II-a. Postmodernismul românesc. • • • • • • Cornea. ediţia a IV-a. G. 1998 Genette. S.). Editura Univers. I-II-III. influenţe. I-VII. Literatura română între 1900 şi 1918. Istoria literaturii române moderne. Mircea (coord. 1998 • Crohmălniceanu. Editura Junimea. Iaşi. Introducere în teoria lecturii. Literatură • Academia Română. ed. Vocabularul limbii române actuale. Dinamică. 2008 B. Dicţionarul General al Literaturii Române. Încercare de tipologie narativă. 1982 Călinescu.. Bucureşti. Editura Univers. Bucureşti.2009. Bucureşti. 1971 Ciopraga.. 5620/ 11. 1979 • Lintvelt. Paul. Editura Univers. 1994 Kayser. Iaşi. Introducere în teoria literaturii. umanismul şi destinul artelor. G. Bucureşti. 2003 Balotă. Editura Minerva. Constantin. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. 1975 • • • • • • Friedrich. Editura All. 1974 • Călinescu. creativitate. Literatura română. 1994 9 . Vladimir. Ov. Editura Minerva. Wolfgang. Şerban. Bucureşti.11. Editura Minerva. Gh. Dicţionarul figurilor de stil. Bucureşti. Tudor. Editura Univers. 1995 Cărtărescu. Editura All. Adriana. Cinci feţe ale modernităţii. Mircea. Bucureşti. Introducere un arhitext.. Editura Univers. Editura Univers Enciclopedic. Retorica romanului. Bucureşti. Editura Univers. Zoe. Structura liricii moderne . Editura Humanitas. 2 la OMECTS nr. Bucureşti. Opera literară. Universul poeziei. Editura Polirom.2010 • Stoichiţoiu Ichim. Editura Litera Internaţional. coordonator Eugen Simion Anghelescu. Bucureşti. 1997 • • • Booth. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Jaap. Bucureşti. Gabriela. Arte poetice ale secolului XX. 2006 Dumitrescu Buşulenga. 1999 Cioculescu.

. Bucureşti. Editura Minerva. Bucureşti.11. Mircea. Ediţia a II-a. 2000 Scarlat. 1981. Dicţionar analitic de opere literare româneşti. Editura Fundaţiei Culturale Române. (3 volume). Editura Eminescu. Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti. Mircea. 1996 Petrescu. Arca lui Noe. Scriitori români de azi. E. Recitind literatura română veche.H. 1995-2002 • • • • • • • • • • • • • • 10 . II. Dicţionarul scriitorilor români (vol. Editura Cartea Românească.2010 • • • • • • • Lodge. Bucureşti. Adrian. Istoria literaturii române în secolul XX. David. Marian. Istoria critică a literaturii române. Bucureşti. Istoria literaturii române contemporane. Editura Fundaţiei Culturale Române. genuri şi specii literare. 1973 Vianu. Eugen. I-IV). Bucureşti. Editura Fundaţiei Pro. Piteşti. 1989 Petrescu. Iaşi. Papahagi. Piteşti. Tzvetan. Bucureşti. Poezia. 2001 Simion. 1998-2001 Pop. Literatură şi comunicare. vol. Proza. Editura Polirom. Editura Paralela 45. Bucureşti. Irina. Eugen. Sasu. vol. 19741989 Todorov. I-IV. I-IV. Liviu. Nicolae. 1998 Pop. Aurel (coordonatori). Tudor. Istoria poeziei româneşti. Editura Atlas. Dicţionar de idei literare. III. 1982-1984 Simion. metrică şi prozodie. (vol. Literatura română sub comunism. vol. I. figuri de stil. Bucureşti. Curente literare. 1973 Mazilu. 2002 Negrici. Editura Universităţii Bucureşti. Bucureşti. Dicţionar-antologie. 1994 Micu. Arta prozatorilor români. Bucureşti. Bucureşti. Ficţiunea jurnalului intim. 2000 Negrici. 5620/ 11. Ion. Editura Univers. Cluj. 2 la OMECTS nr. Editura Paralela 45. 1980. 1977 Zaciu. 1983 Manolescu. Bucureşti.Anexa nr. Poetica postmodernismului. Ion (coord. I-IV). Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. 1973 Manolescu. Editura Fundaţiei Pro.. Avangarda în literatura română. 2000 Petraş. Editura Dacia. 2003 Papadima. vol. Editura Albatros. Nicolae. Ioana Em. Limbajul romanului. Editura Minerva. Teoria literaturii. Bucureşti. Relaţia autor-cititor în proza paşoptistă şi postpaşoptistă. Editura Didactică şi Pedagogică.. Bucureşti. Cluj-Napoca. Literatura română sub comunism. Eugen. D. Eugen.I-III. Bucureşti.). Liviu. 1998 Lovinescu. 2008 Marino. Editura Minerva. Dumitru. Editura Univers Enciclopedic. Editura Univers. Introducere în literatura fantastică.

2 la OMECTS nr.2010 11 .11. 5620/ 11.Anexa nr.

elemente obligatorii şi facultative ale programei. corelarea conţinuturilor şi a activităţilor de învăţare şi a formelor de evaluare cu competenţele specifice anului de studiu. juridic. 12 . coerenţa demersului.11. ghidarea elevilor pentru înţelegerea. la înţelegerea şi interpretarea textelor). c. etapele scenariului didactic). muzică. care să conducă la formarea şi dezvoltarea strategiilor de lectură.didactica textului narativ (modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare adecvate specificului textului narativ. metode folosite.didactica textului liric (modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare care să conducă la sensibilizarea elevilor pentru textul liric şi la formarea şi dezvoltarea competenţelor de receptare care să le permită acestora să înţeleagă şi să interpreteze. din perspectiva codurilor specifice utilizate. documente de proiectare didactică: planificarea calendaristică. analiza şi interpretarea textelor şi a diferitelor contexte relevante pentru receptare): . resurse.2010 TEMATICA PENTRU DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 1) Proiectare didactică: curriculumul naţional de limba şi literatura română pentru gimnaziu şi pentru liceu. căi de acces spre textul literar. . artele spectacolului). pictură. proiectarea unităţii de învăţare (integrarea celor trei domenii. o diversitate de texte lirice). formând şi dezvoltând competenţe de receptare adecvate discursului dramatic). tipuri de interacţiune a grupului de elevi). din perspective diferite. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării. 5620/ 11. proiectarea scenariului didactic (centrare pe competenţe. 2 la OMECTS nr. publicistic. .Anexa nr. 2) Didactica lecturii: a. b. Abordarea textului literar (tendinţe în didactica lecturii. administrativ.didactica textului dramatic (modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare care să pună în evidenţă specificul textului dramatic şi al spectacolului de teatru. Abordarea textului nonliterar (ştiinţific. modelul conceptual al disciplinei: paradigma comunicativ-funcţională. Abordarea textelor aparţinând altor arte (film.

facilitator. blocaje în comunicare. 5620/ 11. participant. analogice).mijloc al interacţiunii educaţionale: comunicarea în predare-învăţare: comunicare verbală.11. deductive. dialogul. în dialog sau în dezbatere: moderator. 8) Managementul clasei: rolurile profesorului în facilitarea experienţelor care conduc la formarea elevilor ca buni ascultători şi buni comunicatori: organizator. descrierea orală. masa rotundă etc. 7) Comunicarea . evaluator. 6) Evaluarea: tipuri de evaluare. tipuri de itemi. rezumatul oral. jocuri de „încălzire“. forme ale comunicării didactice (prelegerea. 4) Didactica oralului: strategii de învăţare şi exersare a ascultării active. monologul demonstrativ. tipuri de întrebări care stimulează gândirea critică şi creativitatea elevilor în raport cu temele abordate în cadrul disciplinei. organizarea activităţilor de învăţare prin: crearea unui 13 . dezbaterea. strategii de învăţare şi de utilizare în contexte noi a noţiunilor de vocabular. facilitator etc. mixtă (congruenţa acestora). texte reflexive şi argumentative texte imaginative sau texte despre opera literară.2010 3) Didactica limbii române: abordarea noţiunilor de limbă conform principiului concentric al predării-învăţării. metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare care se pot aplica la disciplina limba şi literatura română..). participant.). modalităţi de construire a probelor de evaluare. povestirea orală.Anexa nr. strategii de învăţare şi aplicare în contexte noi a noţiunilor de fonetică. interviul. nonverbală. evaluator. 5) Didactica redactării: strategii de învăţare şi exersare a redactării unor tipuri de texte prevăzute în programele şcolare: texte funcţionale. de morfologie şi de sintaxă (parcursuri inductive. paraverbală. 2 la OMECTS nr. resursă. dezbaterea) şi rolurile asumate de către profesor. dialogul formal şi informal. învăţare prin cooperare etc. soluţii de prevenire şi depăşire a acestora (tehnici de ascultare activă. strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral prevăzute în programe (monologul informativ. rolul profesorului de limba şi literatura română în structurarea la elevi a unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea.

polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc. Structuri didactice deschise. folosirea adecvată şi eficientă a timpului. 2 la OMECTS nr. Florentina. interesele elevilor). Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară) • • • • Norel. Studii de didactica literaturii. 5620/ 11. forme de instruire (frontal. Alina.ro/ Pamfil.Ş.Anexa nr. Alina. a unei atitudini deschise faţă de comunicare. context local.D.ro) • 14 .edu. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. la grupuri-ţintă diferite. antrenarea părinţilor în fixarea unor modele de exprimare. http://curriculum2009. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. 2007.) • Limbă şi literatură. materiale. Cluj-Napoca. modalităţi de adecvare a unui C. folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi. Piteşti. Casa Cărţii de Ştiinţă.anpro. BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ PENTRU METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE • Curriculum Naţional. 2006 Sâmihăian. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a (în vigoare). Cluj-Napoca (www.11. în grupe. Editura Paralela 45.Ş. Proiectul pentru Învăţământul Rural. 9) Curriculum la decizia şcolii: tipuri de opţionale. repere/condiţionări în elaborarea C.D. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em.home.ului (resurse umane.2010 climat adecvat desfăşurării orei. folosirea unor resurse materiale adecvate. Petrescu“.). I (2005) şi II (2006). în perechi. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Mariana – Curriculum la decizia şcolii la limba şi literatura română. experienţe individuale). 2003 Pamfil. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă) Perspective. studiu individual) şi integrarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice. gestionarea situaţiilor conflictuale la ora de limba şi literatura română (refuzul elevilor de a citi. cunoştinţe. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Limba şi literatura română în gimnaziu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->