Anexa 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Bucureşti 2010

La langue comme matière. aptă să-şi argumenteze propriile opţiuni. capabilă de discernământ şi de spirit critic. Division des Politiques linguistiques. Disciplina limba şi literatura română are un rol fundamental în dezvoltarea personalităţii elevilor.11. Programa de limba şi literatura română pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. din perspectiva abordării curriculare sistemice la disciplina limba şi literatura română. DG IV/EDU/LANG/2009. definite de documentele de profil ale Consiliului Europei ca fiind acele discipline care au ca obiect de studiu învăţarea limbii şi a literaturii naţionale – limba ca materie – şi învăţarea limbii ca instrument de comunicare pentru învăţarea altor discipline –limbă de şcolarizare (cf.2010 NOTĂ DE PREZENTARE Disciplina limba şi literatura română se înscrie în categoria disciplinelor multidimensionale. concepută în conformitate cu programele şcolare pentru disciplina limba şi literatura română (clasele a V-a – a XII-a) şi cu programele pentru examenele naţionale. www. Structura programei de limba şi literatura română pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar este următoarea: 2 . 2 la OMECTS nr. manifestând interes pentru diversitatea formelor de comunicare şi de expresie artistică. având conştiinţa identităţii culturale. în formarea deprinderilor şi a unor abilităţi necesare acestora pentru accesul postşcolar la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi pentru integrarea activă în societatea bazată pe cunoaştere. este proiectată astfel încât să răspundă schimbărilor intervenite în activitatea didactică. dotată cu sensibilitate estetică. 5620/ 11. Studiul limbii şi al literaturii române contribuie esenţial la formarea personalităţii autonome a elevilor.coe.int/lang/fr).Anexa nr. în învăţământul gimnazial şi liceal.

2 la OMECTS nr. Bibliografie recomandată pentru metodica disciplinei limba şi literatura română. în receptarea şi producerea mesajelor). COMPETENŢELE CADRULUI DIDACTIC DE SPECIALITATE • Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinei din domeniile limbă. • Tematica ştiinţifică pentru disciplina limba şi literatura română. structura anului şcolar etc. • Realizarea demersului didactic în viziune trans-. specifice didacticii acesteia. inter. Reflectarea conţinuturilor programelor de gimnaziu şi de liceu în proiectarea didactică adaptată specificului grupului-ţintă. Valorificarea corectă a conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinei.11. Aplicarea corectă şi personalizată a cunoştinţelor de didactică şi de metodică a disciplinei.) în proiectarea didactică. • Competenţele cadrului didactic de specialitate. Utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare (curriculum naţional. vocabular. • Elaborarea unor instrumente de evaluare şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate competenţelor vizate prin curriculumul naţional. literatură şi comunicare. • Bibliografie recomandată pentru tematica ştiinţifică. • Proiectarea şi aplicarea unor programe din componenta CDŞ. • Cunoaşterea şi aplicarea principiilor şi formelor comunicării orale precum şi a metodelor • Cunoaşterea şi aplicarea principiilor şi formelor comunicării scrise precum şi a metodelor specifice didacticii acesteia. • • • • • • Utilizarea creativă a modalităţilor de abordare a tipului de text (text literar şi nonliterar). sintaxă.2010 Notă de prezentare. • • Tematica pentru metodica disciplinei limba şi literatura română. stilistică în vederea utilizării corecte. 3 . morfologie. în vederea predării lor integrate. 5620/ 11. eficiente şi nuanţate în comunicare.şi multidiciplinară. Aplicarea modelului comunicativ-funcţional în toate domeniile disciplinei (abordarea noţiunilor de limbă: fonetică.Anexa nr.

Cuvintele polisemantice. Consoane. Grupuri de sunete (diftong. abateri de la normele ortoepice. cât şi pe cele facultative. Cuvânt şi variantă. o Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului: împrumuturile. în funcţie de activitatea de învăţare proiectată. conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale. 5620/ 11. o Neologismele.11. atât pe cele obligatorii. • Lexicul o Noţiunea de vocabular. o Silaba. Vocale. A. o Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului: derivarea. variante libere. Semivocale. Masa vocabularului.2010 • Aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi. compunerea. o Aspecte stilistice şi normative: folosirea corectă a accentului în limba română. prevăzute în programele de gimnaziu şi de liceu. Paronimele. Limbă şi comunicare: • Fonetica o Sunetul şi litera. hiat). • Aplicarea unor forme eficiente de management al clasei. conversiunea.Anexa nr. Antonimele. valori expresive ale nivelului fonetic. o Sinonimele. triftong. Familia lexicală. literatură). 4 . Câmpurile lexico-semantice. Ortografia pentru despărţirea în silabe (inclusiv folosirea cratimei şi a apostrofului). Regulile de despărţire a cuvintelor în silabe. 2 la OMECTS nr. Omonimele (omofone şi omografe). TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Domenii de conţinut Candidaţii trebuie să cunoască integral conţinuturile şi conceptele operaţionale din cele trei domenii ale disciplinei (limbă. Vocabularul fundamental. comunicare. nume proprii greşit accentuate.

5620/ 11. o Adjectivul: clasificare. o Pronumele: clasificare. ortografia numeralului. categorii gramaticale. locuţiunea substantivală. 2 la OMECTS nr. Editura Academiei. o Prepoziţia: clasificare.2010 o Arhaisme şi regionalisme. locuţiunea conjuncţională. Morfologia • Părţile de vorbire flexibile: o Substantivul: clasificare. locuţiunea verbală. o Normă şi abatere: scrierea neologismelor. o Interjecţia: ortografia interjecţiei. o Noutăţi în Gramatica limbii române. ortografia verbului. categorii gramaticale. regimul cazual al prepoziţiei. 5 . confuziile paronimice. o Verbul: clasificare. cacofonia etc. categorii gramaticale. locuţiunea adverbială. ortografia substantivului. • Părţile de vorbire neflexibile: o Adverbul: clasificare. o Numeralul: clasificare. ortografia pronumelui. categorii gramaticale ale adjectivului. regimul cazual al prepoziţiei şi al locuţiunii prepoziţionale. expresivitatea claselor morfologice.11. tautologia. pleonasmul. 2005/2008 o Aspecte stilistice şi normative: folosirea corectă a formelor flexionare (flexiunea verbală şi flexiunea nominală). o Conjuncţia: clasificare. o Articolul: clasificare. locuţiunea adjectivală. categorii gramaticale ale verbului. ortografia adverbului. locuţiunea prepoziţională.Anexa nr. categorii gramaticale.

o Noutăţi în Gramatica limbii române. naturaleţe. o Cuvânt şi context. precizie. anacolutul. funcţiile comunicării. argumentativ. puritate. o Stiluri funcţionale: stilul tehnico-ştiinţific. limbaj cultivat. • Practica raţională şi funcţională a limbii o Situaţia de comunicare: emiţător. descriptiv. informativ. mesaj. o Comunicarea scrisă: procesul scrierii. stilul beletristic. topica. o Sintaxa frazei: raporturi sintactice în frază. o Structura stilistică a limbii române. argumentativ.Anexa nr. tipuri de subordonate. Editura Academiei. descriptiv. colocvial. cursivitate. deixis.2010 Sintaxa o Sintaxa propoziţiei: unităţi şi relaţii sintactice. receptor. stilul publicistic. elemente de relaţie. proprietate. contextele de realizare: structuri discursive în textele literare şi nonliterare: narativ. corectitudine. anafora discursivă. denotaţie şi conotaţie. informativ. • Elemente de stilistică o Calităţile generale şi particulare ale stilului: claritate. 6 . context. argotic. limbaj standard. susţinerea şi argumentarea opiniilor. canal. stilul juridic-administrativ. cod.11. 2 la OMECTS nr. punctuaţia în propoziţie şi în frază. 5620/ 11. simetrie. comprehensiunea şi interpretarea textului literar din perspectivă contextuală. o Registre stilistice: limbaje orale: popular. Structuri discursive: text narativ. variaţie stilistică. eufonie. o Comunicarea orală:   Strategii specifice în dialog şi în monolog. 2005 o Aspecte stilistice şi normative: folosirea corectă a acordului gramatical.

Mihail Sadoveanu. Bucureşti. Literatură: • Perioade. Caragiale. istoria limbii) • Dicţionarul explicativ al limbii române. al II-lea. pp. 323332. Univers Enciclopedic. Titu Maiorescu.2010 o Stilistica textului literar: figuri de stil şi procedee de expresivitate. G. implicate în receptarea diverselor tipuri de text. 5620/ 11. vol. ediţia a III-a.11. Literatura şi celelalte arte. Marin Sorescu. Tudor Arghezi. Liviu Rebreanu. 371-449 * 7 • • . literar şi nonliterar. Bucureşti. 468-482. comunicare. de estetică şi de stilistică existente în programele şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Editura Univers Enciclopedic. BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ PENTRU TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ A. 313-351. Opere de referinţă ale autorilor canonici prevăzuţi în programele şcolare de liceu: Mihai Eminescu. L. • Istoria limbii o Originile şi evoluţia limbii române. E. Marin Preda. curente culturale/literare – texte reprezentative care să ilustreze orientările tematice fundamentale. vocabular. ortoepic şi morfologic al limbii române. Conceptele de teorie literară. stil direct. Bucureşti. I. aspecte stilistice ale sintaxei textului literar. Bacovia. Nichita Stănescu. G. stilistică. 2 la OMECTS nr. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. 61-77. B. Editura Academiei Române. 263-289. o Norma literară – aspecte evolutive. Lucian Blaga. Ion Barbu. 2007 Gramatica limbii române. vol. pp. Camil Petrescu. Ion Creangă. Lovinescu. stil indirect. valoarea stilistică a arhaismelor şi a regionalismelor. morfosintaxă. Limbă şi comunicare (fonetică. Călinescu. sinonime stilistice. 2005. o Uzul diversificat al limbii literare. 2009 Dicţionarul ortografic. • • • • Literatura română în context universal. funcţia stilistică a punctuaţiei. stil indirect liber. Ioan Slavici. I.Anexa nr.

Marin. Timişoara. 1978 Cătănescu Cvasnâi. Gramatica pentru toţi.stil. 2003 Irimia. Cum se scrie un text?. 1994 Sala. Conversaţia: structuri şi strategii. I. 2 la OMECTS nr. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. Bucureşti. Editura Albatros. 1986 Mancaş. Sinteze teoretice şi exerciţii. Limba română. ediţia a III-a. Marius. Editura Univers Enciclopedic. 1978 Guţu Romalo.11. Bucureşti. Ion. 1984 (cap. ediţia a II-a. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite. Valeria. Bucureşti. 1983 Mancaş. Elemente de pragmatică lingvistică. Origini şi dezvoltare. Stilistica funcţională a limbii române . Mioara. Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea. Editura Polirom.). Probleme de semasiologie. 2010 Pană Dindelegan. 2000 Hristea. Ion. Originea limbii române. Studiu. Limbajul artistic românesc în secolul XX. ediţia a III-a. Ion. versiune nouă. limbaj. 1973 Gheţie. Liliana. Editura Humanitas. Editura Humanitas. Istoria limbii române literare. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Dumitru. G. Gabriela. Editura All. Editura Excelsior. Editura Ştiinţifică. Vocabular. Adina. Gabriela. 2001 Bidu-Vrânceanu. Bucureşti. Sinteze de limba română. Bucureşti. Bucureşti. 1991 Neamţu. ediţia a II-a. Iaşi. 1996 Coteanu. 1998 Şerbănescu. Bucureşti. Structura stilistică a limbii române. Dicţionar de ştiinţe ale limbii. Limbaj şi comunicare. Limba română de azi. Editura Humanitas. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Dragomirescu. G. Morfosintaxa limbii române. 1995 Ionescu-Ruxăndoiu. Teoria şi practica analizei gramaticale.. antologie de texte vechi româneşti.2010 • • Avram. stilistică. Privire sintetică. Editura Academiei. De la latină la română. Mihaela. Liliana. Bucureşti. Bucureşti. Teorie şi analiză gramaticală. Bucureşti. Angela. Liliana. ediţia a III-a. Nedelcu. Ivan. fonetică) Ionescu-Ruxăndoiu.Theodor (coord.Anexa nr. Corectitudine şi greşeală. Andra. Gabriela. Editura Academiei. 5620/ 11. Editura Facla. Editura Nemira. Bucureşti. Bucureşti. 2005 • • Bucă. Evseev. Pană Dindelegan. Cristina. Bucureşti. 1999 Pană Dindelegan. 1981 Coteanu. Mihaela. Ionescu-Ruxăndoiu. vol. Maria. Cluj. 2007 8 • • • • • • • • • • • • • • • . Isabela. Mihaela. Mancaş. Editura All. Editura Coresi. Călăraşu. Bucureşti. colecţia „Tezaur“. Editura Universităţii din Bucureşti.

Mircea (coord. 2004. Introducere în teoria literaturii. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. Editura Univers. Bucureşti. Editura Minerva. 1999 Cioculescu. Jaap. Cinci feţe ale modernităţii. Bucureşti. 1994 9 .. 1974 Călinescu. I-II-III. Bucureşti. S. 1994 Kayser. creativitate. Încercare de tipologie narativă. Bucureşti. Iaşi. N. Bucureşti. Vocabularul limbii române actuale. vol. Editura Polirom. Editura All. Editura Humanitas.). a II-a. Bucureşti.11. Literatura română. ediţia a IV-a. coordonator Eugen Simion Anghelescu. Tudor. Bucureşti. Istoria literaturii române moderne.. Editura Univers. Literatură • Academia Română. Hugo. Dicţionarul General al Literaturii Române. Opera literară. Postmodernismul românesc. 1970. 1995 Cărtărescu. 2 la OMECTS nr. Bucureşti. Paul. Punctul de vedere. 1972 Dragomirescu. 1997 • • • Booth. Editura Univers. Adriana. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. • • • • • • Cornea. Retorica romanului. Matei. Bucureşti. 1974 • Călinescu. 2006 Dumitrescu Buşulenga. ed. Bucureşti. Editura Minerva.. Structura liricii moderne . Şerban. 1971 Ciopraga. umanismul şi destinul artelor. influenţe.. Constantin. Editura Litera Internaţional. Editura Junimea. Editura Univers. Bucureşti. Editura Univers. W. Dinamică. Renaşterea. I-VII. 1998 • Crohmălniceanu. Vladimir. 1979 • Lintvelt. Arte poetice ale secolului XX. 1982 Călinescu. Gh. Editura All. Editura Minerva. Iaşi. 1995 Duda. Gerald. G. Editura Univers Enciclopedic. Editura Univers.2009. Dicţionarul figurilor de stil.. G. 5620/ 11. Bucureşti. Editura Minerva. Ov. Streinu. Editura Ştiinţifică.Anexa nr.2010 • Stoichiţoiu Ichim. Bucureşti. Literatura română între 1900 şi 1918. Bucureşti. Bucureşti. 2003 Balotă. vol. 2008 B. Gabriela. Literatura română între cele două războaie mondiale. Bucureşti. Vianu. Bucureşti. Universul poeziei. Nicolae. Zoe. 1998 Genette. Introducere un arhitext. Mircea. Wolfgang. Introducere în teoria lecturii. Editura Univers. Dicţionar de opere. 1975 • • • • • • Friedrich.

Poetica postmodernismului. Ioana Em. vol. Limbajul romanului. vol. Recitind literatura română veche. Aurel (coordonatori). D. Editura Polirom. Bucureşti. 1980. Piteşti. Arta prozatorilor români. figuri de stil. 1973 Mazilu. 1983 Manolescu. vol. Literatura română sub comunism. Bucureşti. I. genuri şi specii literare. 1981. Editura Univers Enciclopedic. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Eugen. II. Mircea. Editura Fundaţiei Pro. Irina. metrică şi prozodie. Istoria literaturii române contemporane. Iaşi. Editura Cartea Românească. (vol. Eugen. Bucureşti. 1998 Lovinescu. Poezia. 2000 Scarlat. 1996 Petrescu. Editura Atlas. Teoria literaturii. Dicţionarul scriitorilor români (vol. Dicţionar de idei literare.I-III.. Literatura română sub comunism. Dicţionar-antologie. Liviu. Bucureşti. Ion. 2002 Negrici. Bucureşti. I-IV).. Tudor. E. Editura Paralela 45. Editura Paralela 45. 1973 Vianu. Ion (coord.11. Editura Universităţii Bucureşti. I-IV. 1998 Pop. Bucureşti. I-IV. Editura Eminescu. Istoria literaturii române în secolul XX. Bucureşti. Cluj-Napoca. 2008 Marino. Editura Univers. Editura Minerva. Avangarda în literatura română. Editura Fundaţiei Pro. 2 la OMECTS nr. Ediţia a II-a. Editura Fundaţiei Culturale Române. Arca lui Noe. Proza. Istoria critică a literaturii române. Bucureşti. Introducere în literatura fantastică. Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti. Literatură şi comunicare.Anexa nr. Editura Univers. 1973 Manolescu. Editura Minerva. Editura Minerva. Bucureşti. Mircea. I-IV). Editura Albatros. Piteşti. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.. Sasu. David. Editura Fundaţiei Culturale Române. Eugen. vol. 1989 Petrescu. Cluj. 1982-1984 Simion. 1977 Zaciu. Bucureşti. 1995-2002 • • • • • • • • • • • • • • 10 . III. Curente literare. 2000 Negrici. 2000 Petraş. 1998-2001 Pop. Bucureşti. Adrian. Nicolae. Nicolae. Dumitru. Eugen. Papahagi. Istoria poeziei româneşti. Bucureşti.2010 • • • • • • • Lodge. Tzvetan. 2003 Papadima. Editura Dacia. 1994 Micu. Scriitori români de azi. Liviu. 5620/ 11. 2001 Simion. (3 volume). Marian. Dicţionar analitic de opere literare româneşti.H. Ficţiunea jurnalului intim.). Relaţia autor-cititor în proza paşoptistă şi postpaşoptistă. 19741989 Todorov.

11.2010 11 . 5620/ 11.Anexa nr. 2 la OMECTS nr.

11. ghidarea elevilor pentru înţelegerea. 5620/ 11. o diversitate de texte lirice). căi de acces spre textul literar. . b. care să conducă la formarea şi dezvoltarea strategiilor de lectură.didactica textului dramatic (modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare care să pună în evidenţă specificul textului dramatic şi al spectacolului de teatru. 2) Didactica lecturii: a. administrativ. .2010 TEMATICA PENTRU DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 1) Proiectare didactică: curriculumul naţional de limba şi literatura română pentru gimnaziu şi pentru liceu. documente de proiectare didactică: planificarea calendaristică.Anexa nr. etapele scenariului didactic).didactica textului narativ (modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare adecvate specificului textului narativ. resurse. Abordarea textelor aparţinând altor arte (film. Abordarea textului literar (tendinţe în didactica lecturii. din perspective diferite. artele spectacolului). Abordarea textului nonliterar (ştiinţific. publicistic. elemente obligatorii şi facultative ale programei. modelul conceptual al disciplinei: paradigma comunicativ-funcţională. analiza şi interpretarea textelor şi a diferitelor contexte relevante pentru receptare): . juridic. c. din perspectiva codurilor specifice utilizate. 12 . muzică. 2 la OMECTS nr. corelarea conţinuturilor şi a activităţilor de învăţare şi a formelor de evaluare cu competenţele specifice anului de studiu.didactica textului liric (modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare care să conducă la sensibilizarea elevilor pentru textul liric şi la formarea şi dezvoltarea competenţelor de receptare care să le permită acestora să înţeleagă şi să interpreteze. tipuri de interacţiune a grupului de elevi). pictură. la înţelegerea şi interpretarea textelor). proiectarea unităţii de învăţare (integrarea celor trei domenii. proiectarea scenariului didactic (centrare pe competenţe. coerenţa demersului. formând şi dezvoltând competenţe de receptare adecvate discursului dramatic). publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării. metode folosite.

resursă. evaluator. monologul demonstrativ. analogice). interviul. modalităţi de construire a probelor de evaluare.. forme ale comunicării didactice (prelegerea. dialogul formal şi informal. texte reflexive şi argumentative texte imaginative sau texte despre opera literară. organizarea activităţilor de învăţare prin: crearea unui 13 . dezbaterea) şi rolurile asumate de către profesor. metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare care se pot aplica la disciplina limba şi literatura română. deductive. tipuri de întrebări care stimulează gândirea critică şi creativitatea elevilor în raport cu temele abordate în cadrul disciplinei. facilitator. strategii de învăţare şi aplicare în contexte noi a noţiunilor de fonetică. de morfologie şi de sintaxă (parcursuri inductive.). 4) Didactica oralului: strategii de învăţare şi exersare a ascultării active. descrierea orală. în dialog sau în dezbatere: moderator. 5) Didactica redactării: strategii de învăţare şi exersare a redactării unor tipuri de texte prevăzute în programele şcolare: texte funcţionale. rolul profesorului de limba şi literatura română în structurarea la elevi a unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea. învăţare prin cooperare etc. nonverbală. evaluator. 8) Managementul clasei: rolurile profesorului în facilitarea experienţelor care conduc la formarea elevilor ca buni ascultători şi buni comunicatori: organizator. strategii de învăţare şi de utilizare în contexte noi a noţiunilor de vocabular. blocaje în comunicare. jocuri de „încălzire“.Anexa nr. facilitator etc. participant. strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral prevăzute în programe (monologul informativ. mixtă (congruenţa acestora). participant.mijloc al interacţiunii educaţionale: comunicarea în predare-învăţare: comunicare verbală. 7) Comunicarea . tipuri de itemi.2010 3) Didactica limbii române: abordarea noţiunilor de limbă conform principiului concentric al predării-învăţării. paraverbală. dezbaterea. 6) Evaluarea: tipuri de evaluare. 2 la OMECTS nr. povestirea orală. rezumatul oral.). masa rotundă etc. soluţii de prevenire şi depăşire a acestora (tehnici de ascultare activă.11. dialogul. 5620/ 11.

Structuri didactice deschise. folosirea unor resurse materiale adecvate. polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc. modalităţi de adecvare a unui C. Cluj-Napoca.ro/ Pamfil. în grupe.edu.Anexa nr. repere/condiţionări în elaborarea C. Proiectul pentru Învăţământul Rural. http://curriculum2009. în perechi. Alina. studiu individual) şi integrarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice.D.11. 2007. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Limba şi literatura română în gimnaziu. Alina.ro) • 14 . 2 la OMECTS nr. interesele elevilor). 9) Curriculum la decizia şcolii: tipuri de opţionale.Ş. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Florentina.).Ş.D. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă) Perspective. Studii de didactica literaturii.) • Limbă şi literatură.home. cunoştinţe. 2003 Pamfil. experienţe individuale). la grupuri-ţintă diferite. a unei atitudini deschise faţă de comunicare. I (2005) şi II (2006). Petrescu“. Casa Cărţii de Ştiinţă. antrenarea părinţilor în fixarea unor modele de exprimare. materiale. gestionarea situaţiilor conflictuale la ora de limba şi literatura română (refuzul elevilor de a citi. forme de instruire (frontal.ului (resurse umane. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a (în vigoare).anpro. 2006 Sâmihăian. Piteşti. Editura Paralela 45. Mariana – Curriculum la decizia şcolii la limba şi literatura română. Cluj-Napoca (www. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române.2010 climat adecvat desfăşurării orei. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 5620/ 11. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară) • • • • Norel. folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. folosirea adecvată şi eficientă a timpului. BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ PENTRU METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE • Curriculum Naţional. context local.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful