P. 1
Limba Si Literatura Romana Programa Titularizare 2010 P

Limba Si Literatura Romana Programa Titularizare 2010 P

|Views: 65|Likes:
Published by Airam Nairam

More info:

Published by: Airam Nairam on Apr 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2013

pdf

text

original

Anexa 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Bucureşti 2010

DG IV/EDU/LANG/2009. La langue comme matière. Programa de limba şi literatura română pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Studiul limbii şi al literaturii române contribuie esenţial la formarea personalităţii autonome a elevilor. în învăţământul gimnazial şi liceal.Anexa nr. este proiectată astfel încât să răspundă schimbărilor intervenite în activitatea didactică. Structura programei de limba şi literatura română pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar este următoarea: 2 . concepută în conformitate cu programele şcolare pentru disciplina limba şi literatura română (clasele a V-a – a XII-a) şi cu programele pentru examenele naţionale. în formarea deprinderilor şi a unor abilităţi necesare acestora pentru accesul postşcolar la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi pentru integrarea activă în societatea bazată pe cunoaştere. 2 la OMECTS nr.2010 NOTĂ DE PREZENTARE Disciplina limba şi literatura română se înscrie în categoria disciplinelor multidimensionale. capabilă de discernământ şi de spirit critic. definite de documentele de profil ale Consiliului Europei ca fiind acele discipline care au ca obiect de studiu învăţarea limbii şi a literaturii naţionale – limba ca materie – şi învăţarea limbii ca instrument de comunicare pentru învăţarea altor discipline –limbă de şcolarizare (cf. dotată cu sensibilitate estetică. aptă să-şi argumenteze propriile opţiuni.coe. Division des Politiques linguistiques. manifestând interes pentru diversitatea formelor de comunicare şi de expresie artistică. având conştiinţa identităţii culturale. 5620/ 11. Disciplina limba şi literatura română are un rol fundamental în dezvoltarea personalităţii elevilor.int/lang/fr). din perspectiva abordării curriculare sistemice la disciplina limba şi literatura română. www.11.

5620/ 11. 2 la OMECTS nr. structura anului şcolar etc. • Elaborarea unor instrumente de evaluare şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate competenţelor vizate prin curriculumul naţional. • Competenţele cadrului didactic de specialitate. Aplicarea corectă şi personalizată a cunoştinţelor de didactică şi de metodică a disciplinei. • • • • • • Utilizarea creativă a modalităţilor de abordare a tipului de text (text literar şi nonliterar). în vederea predării lor integrate. 3 . • Bibliografie recomandată pentru tematica ştiinţifică. în receptarea şi producerea mesajelor). COMPETENŢELE CADRULUI DIDACTIC DE SPECIALITATE • Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinei din domeniile limbă. sintaxă. vocabular.şi multidiciplinară. • Proiectarea şi aplicarea unor programe din componenta CDŞ. literatură şi comunicare.2010 Notă de prezentare. inter. • Realizarea demersului didactic în viziune trans-. Reflectarea conţinuturilor programelor de gimnaziu şi de liceu în proiectarea didactică adaptată specificului grupului-ţintă.) în proiectarea didactică. Valorificarea corectă a conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinei. • Cunoaşterea şi aplicarea principiilor şi formelor comunicării orale precum şi a metodelor • Cunoaşterea şi aplicarea principiilor şi formelor comunicării scrise precum şi a metodelor specifice didacticii acesteia. morfologie. • • Tematica pentru metodica disciplinei limba şi literatura română. Aplicarea modelului comunicativ-funcţional în toate domeniile disciplinei (abordarea noţiunilor de limbă: fonetică. specifice didacticii acesteia. Utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare (curriculum naţional. • Tematica ştiinţifică pentru disciplina limba şi literatura română. Bibliografie recomandată pentru metodica disciplinei limba şi literatura română. stilistică în vederea utilizării corecte. eficiente şi nuanţate în comunicare.11.Anexa nr.

Cuvintele polisemantice. Ortografia pentru despărţirea în silabe (inclusiv folosirea cratimei şi a apostrofului).2010 • Aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi. Consoane. Regulile de despărţire a cuvintelor în silabe. prevăzute în programele de gimnaziu şi de liceu. conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale. abateri de la normele ortoepice. Vocabularul fundamental. Omonimele (omofone şi omografe). 4 . 5620/ 11. Paronimele. • Lexicul o Noţiunea de vocabular. o Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului: împrumuturile. Vocale. Cuvânt şi variantă. hiat). 2 la OMECTS nr. TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Domenii de conţinut Candidaţii trebuie să cunoască integral conţinuturile şi conceptele operaţionale din cele trei domenii ale disciplinei (limbă. Masa vocabularului. nume proprii greşit accentuate. o Aspecte stilistice şi normative: folosirea corectă a accentului în limba română. triftong. cât şi pe cele facultative. o Silaba. Familia lexicală. • Aplicarea unor forme eficiente de management al clasei. o Neologismele. în funcţie de activitatea de învăţare proiectată. Câmpurile lexico-semantice. compunerea. conversiunea. valori expresive ale nivelului fonetic. Limbă şi comunicare: • Fonetica o Sunetul şi litera. o Sinonimele. Grupuri de sunete (diftong. A. comunicare.11. Semivocale. Antonimele. variante libere. literatură). o Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului: derivarea.Anexa nr. atât pe cele obligatorii.

categorii gramaticale. regimul cazual al prepoziţiei şi al locuţiunii prepoziţionale. ortografia verbului. Morfologia • Părţile de vorbire flexibile: o Substantivul: clasificare. o Articolul: clasificare. confuziile paronimice. categorii gramaticale ale verbului. tautologia. locuţiunea adverbială. categorii gramaticale ale adjectivului. Editura Academiei. ortografia adverbului. o Pronumele: clasificare.11. locuţiunea verbală. cacofonia etc. categorii gramaticale. ortografia pronumelui. locuţiunea prepoziţională. pleonasmul. o Verbul: clasificare. ortografia substantivului. 2 la OMECTS nr. categorii gramaticale. 5620/ 11. o Conjuncţia: clasificare.2010 o Arhaisme şi regionalisme. locuţiunea adjectivală. locuţiunea substantivală.Anexa nr. o Normă şi abatere: scrierea neologismelor. 5 . expresivitatea claselor morfologice. o Adjectivul: clasificare. o Numeralul: clasificare. regimul cazual al prepoziţiei. o Prepoziţia: clasificare. o Noutăţi în Gramatica limbii române. o Interjecţia: ortografia interjecţiei. • Părţile de vorbire neflexibile: o Adverbul: clasificare. categorii gramaticale. ortografia numeralului. 2005/2008 o Aspecte stilistice şi normative: folosirea corectă a formelor flexionare (flexiunea verbală şi flexiunea nominală). locuţiunea conjuncţională.

comprehensiunea şi interpretarea textului literar din perspectivă contextuală. stilul publicistic. stilul beletristic. o Sintaxa frazei: raporturi sintactice în frază. informativ. o Stiluri funcţionale: stilul tehnico-ştiinţific. colocvial. canal. o Comunicarea orală:   Strategii specifice în dialog şi în monolog. 5620/ 11. susţinerea şi argumentarea opiniilor. argumentativ. funcţiile comunicării. Structuri discursive: text narativ. o Cuvânt şi context. punctuaţia în propoziţie şi în frază. • Practica raţională şi funcţională a limbii o Situaţia de comunicare: emiţător. anafora discursivă. deixis. 6 . o Structura stilistică a limbii române. precizie. anacolutul. receptor. proprietate. puritate. informativ.11. mesaj. o Comunicarea scrisă: procesul scrierii. cursivitate.2010 Sintaxa o Sintaxa propoziţiei: unităţi şi relaţii sintactice. o Noutăţi în Gramatica limbii române. topica. cod. 2005 o Aspecte stilistice şi normative: folosirea corectă a acordului gramatical. elemente de relaţie. corectitudine. tipuri de subordonate. argotic. variaţie stilistică. limbaj standard. 2 la OMECTS nr. descriptiv. stilul juridic-administrativ. naturaleţe. context. argumentativ. descriptiv. • Elemente de stilistică o Calităţile generale şi particulare ale stilului: claritate. limbaj cultivat. o Registre stilistice: limbaje orale: popular. denotaţie şi conotaţie. eufonie. simetrie. contextele de realizare: structuri discursive în textele literare şi nonliterare: narativ.Anexa nr. Editura Academiei.

Caragiale. 371-449 * 7 • • . ediţia a III-a. 468-482. G. 2007 Gramatica limbii române. Literatură: • Perioade. Literatura şi celelalte arte. Bacovia. 61-77. Limbă şi comunicare (fonetică. aspecte stilistice ale sintaxei textului literar. valoarea stilistică a arhaismelor şi a regionalismelor. 313-351. 5620/ 11. Camil Petrescu. Nichita Stănescu. 2 la OMECTS nr. Bucureşti. L. • Istoria limbii o Originile şi evoluţia limbii române. BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ PENTRU TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ A. ortoepic şi morfologic al limbii române. Ioan Slavici. G. Călinescu. Editura Univers Enciclopedic. de estetică şi de stilistică existente în programele şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Ion Barbu. 263-289. o Uzul diversificat al limbii literare. I. B. literar şi nonliterar. I. Opere de referinţă ale autorilor canonici prevăzuţi în programele şcolare de liceu: Mihai Eminescu. istoria limbii) • Dicţionarul explicativ al limbii române. comunicare. Mihail Sadoveanu. Marin Preda. curente culturale/literare – texte reprezentative care să ilustreze orientările tematice fundamentale. Lovinescu. stil indirect liber. Bucureşti. pp. o Norma literară – aspecte evolutive. Lucian Blaga. pp. Bucureşti. • • • • Literatura română în context universal. Marin Sorescu. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Titu Maiorescu. morfosintaxă. Tudor Arghezi.2010 o Stilistica textului literar: figuri de stil şi procedee de expresivitate.11. vol. funcţia stilistică a punctuaţiei. Editura Academiei Române. E. vol. sinonime stilistice. stilistică. implicate în receptarea diverselor tipuri de text. stil indirect. Liviu Rebreanu. vocabular. al II-lea. 323332. stil direct. Univers Enciclopedic.Anexa nr. 2005. Ion Creangă. Conceptele de teorie literară. 2009 Dicţionarul ortografic.

Editura Polirom. Editura Albatros. Gabriela. versiune nouă. Liliana. Privire sintetică. Ionescu-Ruxăndoiu. stilistică. 2010 Pană Dindelegan. Ion. Marin. Gabriela. Vocabular. Bucureşti. Bucureşti. Originea limbii române. Liliana. Studiu. Elemente de pragmatică lingvistică. Dragomirescu. Ion. Bucureşti. Stilistica funcţională a limbii române . Cluj. G.11. Bucureşti. Structura stilistică a limbii române. Mihaela. Bucureşti. Bucureşti. Mihaela. Evseev. 2001 Bidu-Vrânceanu.). Valeria. ediţia a II-a. Mioara. Mancaş. Probleme de semasiologie. ediţia a III-a. Limbajul artistic românesc în secolul XX.. Bucureşti. Limbaj şi comunicare. ediţia a II-a. I. 1973 Gheţie. vol. Origini şi dezvoltare. Editura Humanitas. Bucureşti. 2005 • • Bucă. Călăraşu. Bucureşti. Editura Univers Enciclopedic. Limba română. 1986 Mancaş. Editura Nemira. Gabriela. Sinteze de limba română. Isabela. Bucureşti. Dicţionar de ştiinţe ale limbii. 5620/ 11. Bucureşti.stil. ediţia a III-a. Marius. Editura Facla. 1998 Şerbănescu. 1991 Neamţu. Timişoara. 2007 8 • • • • • • • • • • • • • • • . Editura All. 2 la OMECTS nr. Cum se scrie un text?.Anexa nr. Bucureşti. 1984 (cap. Morfosintaxa limbii române. Editura Coresi. 1983 Mancaş. Editura Humanitas. Adina. Conversaţia: structuri şi strategii. 1995 Ionescu-Ruxăndoiu. Andra. fonetică) Ionescu-Ruxăndoiu. Pană Dindelegan. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite. Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea. Corectitudine şi greşeală. De la latină la română. Angela. antologie de texte vechi româneşti. Editura Academiei. Editura Universităţii din Bucureşti. Editura Excelsior. Dumitru. Istoria limbii române literare. Ion. 1981 Coteanu. Teorie şi analiză gramaticală. 1978 Guţu Romalo. Gramatica pentru toţi. Cristina. Limba română de azi.Theodor (coord. Ivan. 2003 Irimia. Bucureşti. colecţia „Tezaur“. Editura Humanitas. Bucureşti. Teoria şi practica analizei gramaticale. 1996 Coteanu. Liliana. Editura Academiei. 2000 Hristea. Iaşi. 1999 Pană Dindelegan. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1994 Sala. limbaj. Sinteze teoretice şi exerciţii.2010 • • Avram. Nedelcu. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Ştiinţifică. Mihaela. G. Editura All. ediţia a III-a. Maria. 1978 Cătănescu Cvasnâi.

Jaap. Arte poetice ale secolului XX. Matei. 1994 Kayser. Editura All. 1994 9 . Bucureşti. Şerban. Adriana. Paul. Editura Humanitas. S.2010 • Stoichiţoiu Ichim. Retorica romanului. 1998 • Crohmălniceanu. Literatura română între 1900 şi 1918. 1995 Cărtărescu. Bucureşti. Punctul de vedere. Bucureşti. Bucureşti. Editura Univers. Editura Ştiinţifică. 1975 • • • • • • Friedrich. Bucureşti. 1970.. Mircea (coord.. vol. influenţe. 1999 Cioculescu. Gerald. 2003 Balotă. Dinamică. Bucureşti. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Literatura română între cele două războaie mondiale.. • • • • • • Cornea.. Gabriela. I-VII. I-II-III.. 1998 Genette. Iaşi. Bucureşti. 1972 Dragomirescu. coordonator Eugen Simion Anghelescu. Universul poeziei. 5620/ 11. Editura All. Hugo.11. Bucureşti. Editura Minerva.). 2 la OMECTS nr. Editura Univers. Editura Univers. Editura Univers. Vianu. Editura Minerva. Ov. Editura Univers. Editura Junimea. umanismul şi destinul artelor.2009. a II-a. Editura Univers. Dicţionarul figurilor de stil. Nicolae. 1995 Duda. 1997 • • • Booth. Structura liricii moderne . 1971 Ciopraga. Literatura română. Constantin. Editura Univers Enciclopedic. 1974 • Călinescu. Iaşi. Dicţionar de opere. Literatură • Academia Română. Streinu. N. Gh. 1974 Călinescu. vol. Bucureşti. Mircea. Bucureşti. Bucureşti. G. Editura Minerva. G. Tudor. Dicţionarul General al Literaturii Române. Opera literară. Editura Polirom. 1979 • Lintvelt. Postmodernismul românesc. 2006 Dumitrescu Buşulenga. 1982 Călinescu. Încercare de tipologie narativă. Introducere în teoria literaturii. Vocabularul limbii române actuale.Anexa nr. Bucureşti. Bucureşti. Cinci feţe ale modernităţii. Bucureşti. creativitate. Introducere un arhitext. Editura Ştiinţifică. 2004. Bucureşti. Wolfgang. Vladimir. W. Istoria literaturii române moderne. Bucureşti. ediţia a IV-a. Introducere în teoria lecturii. Zoe. 2008 B. Renaşterea. Bucureşti. Editura Univers. Bucureşti. Editura Litera Internaţional. ed. Editura Minerva.

Arta prozatorilor români. Relaţia autor-cititor în proza paşoptistă şi postpaşoptistă. Cluj-Napoca. Adrian. Curente literare. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. 2001 Simion. Dicţionar de idei literare. Limbajul romanului. Istoria literaturii române în secolul XX.. Eugen. 1980. Istoria poeziei româneşti. Liviu. Cluj. Literatura română sub comunism.2010 • • • • • • • Lodge. Piteşti. Dumitru. 1998-2001 Pop. Bucureşti. Bucureşti. Eugen. I-IV). 1983 Manolescu. Scriitori români de azi. genuri şi specii literare. Ediţia a II-a. Iaşi. Editura Univers Enciclopedic. Dicţionar-antologie. Editura Fundaţiei Pro. Marian. 1973 Manolescu. 1973 Mazilu. 1982-1984 Simion. 1996 Petrescu. 2000 Negrici. 1998 Pop. Bucureşti. Editura Dacia. Literatură şi comunicare. Nicolae. Poezia. 5620/ 11. Ioana Em. Tzvetan. E. vol. Eugen. Avangarda în literatura română. 2002 Negrici. Editura Fundaţiei Culturale Române. Editura Albatros. I-IV. Editura Fundaţiei Culturale Române. Poetica postmodernismului. I-IV. Liviu. 1981. 1977 Zaciu.11. Teoria literaturii. Editura Eminescu. Editura Minerva. II. Editura Paralela 45. Editura Minerva. Dicţionarul scriitorilor români (vol. 1994 Micu. Bucureşti. 19741989 Todorov. Piteşti. Ficţiunea jurnalului intim. 1995-2002 • • • • • • • • • • • • • • 10 . 2003 Papadima. (vol. Bucureşti. Mircea. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Nicolae.H. Papahagi. Mircea. David. Editura Paralela 45. Ion (coord. Editura Fundaţiei Pro.Anexa nr. 2008 Marino. Introducere în literatura fantastică. Arca lui Noe. 1973 Vianu. metrică şi prozodie. Istoria literaturii române contemporane. Istoria critică a literaturii române. Irina. Proza. Literatura română sub comunism. Editura Univers. Ion. I. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Atlas. Bucureşti. Sasu. Editura Cartea Românească. 1998 Lovinescu. Editura Polirom. Tudor.. Bucureşti. Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti. vol. (3 volume). Aurel (coordonatori). D. vol.). vol. 2000 Scarlat. III. Bucureşti. figuri de stil.. 2000 Petraş. Eugen. Recitind literatura română veche. Bucureşti. 1989 Petrescu. Bucureşti. Editura Univers. Editura Universităţii Bucureşti. Dicţionar analitic de opere literare româneşti. Bucureşti. I-IV). Editura Minerva. 2 la OMECTS nr. Bucureşti.I-III.

2010 11 .11.Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.

pictură. Abordarea textelor aparţinând altor arte (film.Anexa nr. b. Abordarea textului nonliterar (ştiinţific. tipuri de interacţiune a grupului de elevi). 2) Didactica lecturii: a. căi de acces spre textul literar. . proiectarea scenariului didactic (centrare pe competenţe. proiectarea unităţii de învăţare (integrarea celor trei domenii. analiza şi interpretarea textelor şi a diferitelor contexte relevante pentru receptare): . din perspectiva codurilor specifice utilizate. metode folosite. Abordarea textului literar (tendinţe în didactica lecturii. 2 la OMECTS nr. administrativ. documente de proiectare didactică: planificarea calendaristică. publicistic. ghidarea elevilor pentru înţelegerea.didactica textului narativ (modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare adecvate specificului textului narativ.didactica textului liric (modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare care să conducă la sensibilizarea elevilor pentru textul liric şi la formarea şi dezvoltarea competenţelor de receptare care să le permită acestora să înţeleagă şi să interpreteze. juridic. . etapele scenariului didactic). 12 . elemente obligatorii şi facultative ale programei. corelarea conţinuturilor şi a activităţilor de învăţare şi a formelor de evaluare cu competenţele specifice anului de studiu. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării. modelul conceptual al disciplinei: paradigma comunicativ-funcţională. formând şi dezvoltând competenţe de receptare adecvate discursului dramatic). la înţelegerea şi interpretarea textelor).2010 TEMATICA PENTRU DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 1) Proiectare didactică: curriculumul naţional de limba şi literatura română pentru gimnaziu şi pentru liceu. din perspective diferite. c.11. care să conducă la formarea şi dezvoltarea strategiilor de lectură. artele spectacolului). coerenţa demersului.didactica textului dramatic (modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare care să pună în evidenţă specificul textului dramatic şi al spectacolului de teatru. o diversitate de texte lirice). resurse. 5620/ 11. muzică.

modalităţi de construire a probelor de evaluare. texte reflexive şi argumentative texte imaginative sau texte despre opera literară. strategii de învăţare şi aplicare în contexte noi a noţiunilor de fonetică. interviul. resursă. jocuri de „încălzire“. participant. descrierea orală. facilitator etc. 5) Didactica redactării: strategii de învăţare şi exersare a redactării unor tipuri de texte prevăzute în programele şcolare: texte funcţionale. rezumatul oral. strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral prevăzute în programe (monologul informativ. 7) Comunicarea . de morfologie şi de sintaxă (parcursuri inductive. participant.). paraverbală. dezbaterea. deductive.2010 3) Didactica limbii române: abordarea noţiunilor de limbă conform principiului concentric al predării-învăţării. dezbaterea) şi rolurile asumate de către profesor. monologul demonstrativ. mixtă (congruenţa acestora).. tipuri de întrebări care stimulează gândirea critică şi creativitatea elevilor în raport cu temele abordate în cadrul disciplinei. povestirea orală. în dialog sau în dezbatere: moderator.11.Anexa nr. evaluator. nonverbală. 8) Managementul clasei: rolurile profesorului în facilitarea experienţelor care conduc la formarea elevilor ca buni ascultători şi buni comunicatori: organizator. soluţii de prevenire şi depăşire a acestora (tehnici de ascultare activă. metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare care se pot aplica la disciplina limba şi literatura română.). evaluator. 6) Evaluarea: tipuri de evaluare.mijloc al interacţiunii educaţionale: comunicarea în predare-învăţare: comunicare verbală. 4) Didactica oralului: strategii de învăţare şi exersare a ascultării active. tipuri de itemi. strategii de învăţare şi de utilizare în contexte noi a noţiunilor de vocabular. forme ale comunicării didactice (prelegerea. blocaje în comunicare. 2 la OMECTS nr. învăţare prin cooperare etc. rolul profesorului de limba şi literatura română în structurarea la elevi a unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea. 5620/ 11. organizarea activităţilor de învăţare prin: crearea unui 13 . analogice). masa rotundă etc. facilitator. dialogul formal şi informal. dialogul.

la grupuri-ţintă diferite. în grupe. Limba şi literatura română în gimnaziu.ro) • 14 . Petrescu“.11.2010 climat adecvat desfăşurării orei. folosirea unor resurse materiale adecvate. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. experienţe individuale).Anexa nr. Structuri didactice deschise. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă) Perspective. 2003 Pamfil.anpro.) • Limbă şi literatură. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Editura Paralela 45. cunoştinţe.). gestionarea situaţiilor conflictuale la ora de limba şi literatura română (refuzul elevilor de a citi. Mariana – Curriculum la decizia şcolii la limba şi literatura română. 2007.home. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a (în vigoare).ului (resurse umane. Florentina. context local. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară) • • • • Norel.D. repere/condiţionări în elaborarea C.Ş. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Alina. a unei atitudini deschise faţă de comunicare. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Piteşti. polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. I (2005) şi II (2006). folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. Casa Cărţii de Ştiinţă. antrenarea părinţilor în fixarea unor modele de exprimare. în perechi. studiu individual) şi integrarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice. forme de instruire (frontal. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. materiale. 2006 Sâmihăian. interesele elevilor). folosirea adecvată şi eficientă a timpului.Ş. Cluj-Napoca (www.D.edu. modalităţi de adecvare a unui C. Studii de didactica literaturii. 9) Curriculum la decizia şcolii: tipuri de opţionale.ro/ Pamfil. http://curriculum2009. Cluj-Napoca. Alina. BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ PENTRU METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE • Curriculum Naţional.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->