Anexa 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Bucureşti 2010

La langue comme matière.coe. definite de documentele de profil ale Consiliului Europei ca fiind acele discipline care au ca obiect de studiu învăţarea limbii şi a literaturii naţionale – limba ca materie – şi învăţarea limbii ca instrument de comunicare pentru învăţarea altor discipline –limbă de şcolarizare (cf. având conştiinţa identităţii culturale.Anexa nr. manifestând interes pentru diversitatea formelor de comunicare şi de expresie artistică. Structura programei de limba şi literatura română pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar este următoarea: 2 . www. DG IV/EDU/LANG/2009. Disciplina limba şi literatura română are un rol fundamental în dezvoltarea personalităţii elevilor. în formarea deprinderilor şi a unor abilităţi necesare acestora pentru accesul postşcolar la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi pentru integrarea activă în societatea bazată pe cunoaştere. 5620/ 11. Programa de limba şi literatura română pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar.2010 NOTĂ DE PREZENTARE Disciplina limba şi literatura română se înscrie în categoria disciplinelor multidimensionale. concepută în conformitate cu programele şcolare pentru disciplina limba şi literatura română (clasele a V-a – a XII-a) şi cu programele pentru examenele naţionale. în învăţământul gimnazial şi liceal. Studiul limbii şi al literaturii române contribuie esenţial la formarea personalităţii autonome a elevilor. este proiectată astfel încât să răspundă schimbărilor intervenite în activitatea didactică. Division des Politiques linguistiques. aptă să-şi argumenteze propriile opţiuni.11. 2 la OMECTS nr. dotată cu sensibilitate estetică. capabilă de discernământ şi de spirit critic.int/lang/fr). din perspectiva abordării curriculare sistemice la disciplina limba şi literatura română.

stilistică în vederea utilizării corecte. eficiente şi nuanţate în comunicare. specifice didacticii acesteia.Anexa nr. în receptarea şi producerea mesajelor). sintaxă. • Realizarea demersului didactic în viziune trans-. • Cunoaşterea şi aplicarea principiilor şi formelor comunicării orale precum şi a metodelor • Cunoaşterea şi aplicarea principiilor şi formelor comunicării scrise precum şi a metodelor specifice didacticii acesteia.11. • Tematica ştiinţifică pentru disciplina limba şi literatura română. Bibliografie recomandată pentru metodica disciplinei limba şi literatura română. Utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare (curriculum naţional. în vederea predării lor integrate. • • Tematica pentru metodica disciplinei limba şi literatura română. 2 la OMECTS nr. literatură şi comunicare. 3 . inter. structura anului şcolar etc. Aplicarea modelului comunicativ-funcţional în toate domeniile disciplinei (abordarea noţiunilor de limbă: fonetică. morfologie. • Elaborarea unor instrumente de evaluare şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate competenţelor vizate prin curriculumul naţional. • Competenţele cadrului didactic de specialitate. Reflectarea conţinuturilor programelor de gimnaziu şi de liceu în proiectarea didactică adaptată specificului grupului-ţintă. • Proiectarea şi aplicarea unor programe din componenta CDŞ.2010 Notă de prezentare. • • • • • • Utilizarea creativă a modalităţilor de abordare a tipului de text (text literar şi nonliterar). • Bibliografie recomandată pentru tematica ştiinţifică. COMPETENŢELE CADRULUI DIDACTIC DE SPECIALITATE • Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinei din domeniile limbă. Aplicarea corectă şi personalizată a cunoştinţelor de didactică şi de metodică a disciplinei. vocabular. Valorificarea corectă a conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinei.) în proiectarea didactică. 5620/ 11.şi multidiciplinară.

o Sinonimele. prevăzute în programele de gimnaziu şi de liceu. o Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului: împrumuturile. Familia lexicală. Masa vocabularului. Limbă şi comunicare: • Fonetica o Sunetul şi litera. TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Domenii de conţinut Candidaţii trebuie să cunoască integral conţinuturile şi conceptele operaţionale din cele trei domenii ale disciplinei (limbă. hiat). conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale. Antonimele. în funcţie de activitatea de învăţare proiectată. valori expresive ale nivelului fonetic. 5620/ 11. literatură). • Aplicarea unor forme eficiente de management al clasei. atât pe cele obligatorii. Vocabularul fundamental. Consoane. Regulile de despărţire a cuvintelor în silabe.2010 • Aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi. compunerea. 4 . cât şi pe cele facultative. Paronimele. 2 la OMECTS nr. Ortografia pentru despărţirea în silabe (inclusiv folosirea cratimei şi a apostrofului). Semivocale. o Silaba. nume proprii greşit accentuate. A. Cuvintele polisemantice. comunicare. Câmpurile lexico-semantice. Omonimele (omofone şi omografe). abateri de la normele ortoepice. o Aspecte stilistice şi normative: folosirea corectă a accentului în limba română.11. variante libere.Anexa nr. Grupuri de sunete (diftong. Vocale. conversiunea. triftong. o Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului: derivarea. • Lexicul o Noţiunea de vocabular. Cuvânt şi variantă. o Neologismele.

o Noutăţi în Gramatica limbii române. categorii gramaticale ale adjectivului.Anexa nr. 2 la OMECTS nr. expresivitatea claselor morfologice. o Interjecţia: ortografia interjecţiei. cacofonia etc. categorii gramaticale. ortografia pronumelui. pleonasmul. 2005/2008 o Aspecte stilistice şi normative: folosirea corectă a formelor flexionare (flexiunea verbală şi flexiunea nominală). o Normă şi abatere: scrierea neologismelor. Morfologia • Părţile de vorbire flexibile: o Substantivul: clasificare. tautologia. locuţiunea verbală. categorii gramaticale. regimul cazual al prepoziţiei. o Verbul: clasificare. Editura Academiei. o Numeralul: clasificare. locuţiunea substantivală. locuţiunea adverbială. o Conjuncţia: clasificare. categorii gramaticale. o Prepoziţia: clasificare. o Adjectivul: clasificare. ortografia verbului.11. locuţiunea conjuncţională. confuziile paronimice. ortografia numeralului. ortografia substantivului. locuţiunea prepoziţională. 5620/ 11. • Părţile de vorbire neflexibile: o Adverbul: clasificare. o Pronumele: clasificare. locuţiunea adjectivală. categorii gramaticale ale verbului. categorii gramaticale. regimul cazual al prepoziţiei şi al locuţiunii prepoziţionale. ortografia adverbului. o Articolul: clasificare.2010 o Arhaisme şi regionalisme. 5 .

argotic. eufonie. context. puritate. stilul publicistic. elemente de relaţie. topica. argumentativ. o Noutăţi în Gramatica limbii române. descriptiv. colocvial. limbaj cultivat. cod. Editura Academiei. canal.Anexa nr.2010 Sintaxa o Sintaxa propoziţiei: unităţi şi relaţii sintactice. funcţiile comunicării. susţinerea şi argumentarea opiniilor. tipuri de subordonate. • Elemente de stilistică o Calităţile generale şi particulare ale stilului: claritate. • Practica raţională şi funcţională a limbii o Situaţia de comunicare: emiţător. variaţie stilistică. simetrie. anafora discursivă. punctuaţia în propoziţie şi în frază. o Registre stilistice: limbaje orale: popular. 2 la OMECTS nr. receptor. limbaj standard. 5620/ 11. deixis. stilul beletristic. comprehensiunea şi interpretarea textului literar din perspectivă contextuală. o Comunicarea scrisă: procesul scrierii. descriptiv. argumentativ. corectitudine. cursivitate. denotaţie şi conotaţie. informativ. 2005 o Aspecte stilistice şi normative: folosirea corectă a acordului gramatical. stilul juridic-administrativ. Structuri discursive: text narativ. proprietate. o Cuvânt şi context. informativ. anacolutul.11. o Structura stilistică a limbii române. mesaj. o Sintaxa frazei: raporturi sintactice în frază. naturaleţe. o Comunicarea orală:   Strategii specifice în dialog şi în monolog. o Stiluri funcţionale: stilul tehnico-ştiinţific. contextele de realizare: structuri discursive în textele literare şi nonliterare: narativ. 6 . precizie.

Opere de referinţă ale autorilor canonici prevăzuţi în programele şcolare de liceu: Mihai Eminescu. Editura Academiei Române. aspecte stilistice ale sintaxei textului literar. morfosintaxă. o Uzul diversificat al limbii literare. comunicare. Camil Petrescu. 5620/ 11. B. E. Călinescu. ediţia a III-a. Literatură: • Perioade. 2009 Dicţionarul ortografic. pp. stilistică. stil indirect liber. pp. G. Lovinescu. vol. I. Nichita Stănescu. vol.Anexa nr. Bucureşti. 61-77. Tudor Arghezi. o Norma literară – aspecte evolutive. Editura Univers Enciclopedic. Ion Barbu. Univers Enciclopedic. Literatura şi celelalte arte. Bucureşti. 263-289. G. 2 la OMECTS nr. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. 468-482. 323332. • Istoria limbii o Originile şi evoluţia limbii române. 2007 Gramatica limbii române. Mihail Sadoveanu.2010 o Stilistica textului literar: figuri de stil şi procedee de expresivitate. 313-351. I. stil direct. stil indirect. istoria limbii) • Dicţionarul explicativ al limbii române. Conceptele de teorie literară. literar şi nonliterar. Liviu Rebreanu. al II-lea. valoarea stilistică a arhaismelor şi a regionalismelor. Limbă şi comunicare (fonetică. 371-449 * 7 • • . BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ PENTRU TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ A. Marin Sorescu. Caragiale. funcţia stilistică a punctuaţiei. • • • • Literatura română în context universal. Bucureşti. Marin Preda. Titu Maiorescu. implicate în receptarea diverselor tipuri de text. Bacovia.11. Lucian Blaga. 2005. L. Ioan Slavici. curente culturale/literare – texte reprezentative care să ilustreze orientările tematice fundamentale. vocabular. de estetică şi de stilistică existente în programele şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Ion Creangă. sinonime stilistice. ortoepic şi morfologic al limbii române.

5620/ 11. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.11. Evseev.Anexa nr. Bucureşti. versiune nouă. colecţia „Tezaur“. Stilistica funcţională a limbii române . 2003 Irimia. Editura All. 1983 Mancaş.2010 • • Avram. Dumitru. 1984 (cap. Sinteze teoretice şi exerciţii.. De la latină la română. Privire sintetică. Editura Excelsior. Bucureşti. 2001 Bidu-Vrânceanu. Andra. Editura Academiei. Dicţionar de ştiinţe ale limbii. ediţia a II-a. Bucureşti. Bucureşti. Valeria. Origini şi dezvoltare. G. Limba română de azi. Liliana. 1996 Coteanu. Maria. 2000 Hristea. Gabriela. Cum se scrie un text?. Editura Ştiinţifică. Limbajul artistic românesc în secolul XX.Theodor (coord. Nedelcu. Mihaela. antologie de texte vechi româneşti. Mancaş. Bucureşti. Sinteze de limba română. Bucureşti. Limbaj şi comunicare. Adina. Editura Univers Enciclopedic. I. Vocabular. Liliana. Editura Universităţii din Bucureşti. G. Mihaela. Ion. Structura stilistică a limbii române. ediţia a II-a. Bucureşti. Dragomirescu. 2 la OMECTS nr. Editura Nemira. 1978 Guţu Romalo. 1999 Pană Dindelegan. Mihaela. Editura Academiei. Bucureşti. 1986 Mancaş. Teoria şi practica analizei gramaticale. Editura Humanitas. Călăraşu. Originea limbii române. Timişoara. Iaşi. Bucureşti. 1981 Coteanu. Morfosintaxa limbii române. Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea.). Pană Dindelegan. Bucureşti. Angela. Marin. 1998 Şerbănescu. 1995 Ionescu-Ruxăndoiu. Editura Ştiinţifică. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.stil. Mioara. Limba română. Bucureşti. Ivan. Editura All. 2005 • • Bucă. fonetică) Ionescu-Ruxăndoiu. Editura Humanitas. Elemente de pragmatică lingvistică. Probleme de semasiologie. Editura Albatros. Ionescu-Ruxăndoiu. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite. Marius. Istoria limbii române literare. ediţia a III-a. Cluj. 1991 Neamţu. Liliana. ediţia a III-a. Studiu. Gabriela. Ion. 1978 Cătănescu Cvasnâi. Bucureşti. Editura Humanitas. Teorie şi analiză gramaticală. 2010 Pană Dindelegan. Isabela. 1994 Sala. limbaj. stilistică. Conversaţia: structuri şi strategii. Editura Polirom. Bucureşti. Bucureşti. Editura Facla. Gramatica pentru toţi. Gabriela. vol. Corectitudine şi greşeală. 1973 Gheţie. Editura Coresi. Cristina. Ion. Bucureşti. 2007 8 • • • • • • • • • • • • • • • . ediţia a III-a.

2 la OMECTS nr. 1975 • • • • • • Friedrich. 5620/ 11. Bucureşti. Editura Univers. Tudor. 2008 B.11. Arte poetice ale secolului XX. Literatură • Academia Română. Bucureşti. 1999 Cioculescu. Universul poeziei. Editura All. Bucureşti.. Renaşterea. Dicţionarul General al Literaturii Române. Retorica romanului. coordonator Eugen Simion Anghelescu. Editura Minerva. Editura Ştiinţifică. Gabriela. Bucureşti.. Editura Univers. Editura Ştiinţifică. vol. umanismul şi destinul artelor. 1972 Dragomirescu. 1974 Călinescu. a II-a. 1982 Călinescu. Introducere un arhitext. 2004. • • • • • • Cornea.2010 • Stoichiţoiu Ichim. Vocabularul limbii române actuale. Matei. Dinamică. 1995 Cărtărescu. Vianu. Şerban. Bucureşti. Bucureşti. 1971 Ciopraga. Editura Minerva. Editura Univers. Bucureşti. Mircea (coord. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Nicolae. Wolfgang. Bucureşti. vol. Jaap. Bucureşti. Introducere în teoria lecturii. Bucureşti.). Editura Univers. Zoe. 1974 • Călinescu. Editura Humanitas. Încercare de tipologie narativă. Dicţionarul figurilor de stil. Dicţionar de opere. Opera literară. Ov.2009. Bucureşti. Literatura română între cele două războaie mondiale. Istoria literaturii române moderne. S. Punctul de vedere. Gerald. 1995 Duda. Editura All.. creativitate. Bucureşti. Editura Univers. Literatura română. Bucureşti. Editura Univers. I-II-III. G. Hugo. Gh. Vladimir. Adriana. Paul. Editura Minerva. Bucureşti. N. G. 1997 • • • Booth. influenţe.Anexa nr. Constantin. Bucureşti. Editura Minerva. ediţia a IV-a. Editura Polirom. Literatura română între 1900 şi 1918. Iaşi. Editura Litera Internaţional. Bucureşti. Editura Junimea.. Bucureşti. W. Streinu. Cinci feţe ale modernităţii. 2003 Balotă. 1994 Kayser. I-VII. Bucureşti. 1979 • Lintvelt.. 1998 Genette. 1994 9 . Structura liricii moderne . Postmodernismul românesc. Editura Univers. Mircea. ed. Introducere în teoria literaturii. 1970. Iaşi. 2006 Dumitrescu Buşulenga. 1998 • Crohmălniceanu. Editura Univers Enciclopedic.

2002 Negrici. Istoria literaturii române contemporane. 2000 Petraş. Iaşi. Ion. Bucureşti. I-IV. 2000 Scarlat. 2001 Simion. I-IV. Editura Eminescu. Bucureşti. Istoria critică a literaturii române. Ficţiunea jurnalului intim. Liviu. Editura Fundaţiei Pro. Dicţionar analitic de opere literare româneşti.. 1982-1984 Simion. Bucureşti. Piteşti. Curente literare. 1973 Mazilu. Introducere în literatura fantastică. 1996 Petrescu. Scriitori români de azi.11. Editura Fundaţiei Culturale Române. Bucureşti. Eugen. I-IV). Editura Polirom. Bucureşti. 1973 Vianu. Tzvetan. Sasu. Adrian. Recitind literatura română veche. Editura Minerva. 1977 Zaciu. 2 la OMECTS nr.I-III. Poezia. Bucureşti. Editura Universităţii Bucureşti. 2000 Negrici. Editura Fundaţiei Pro. (3 volume). Istoria poeziei româneşti. (vol. 5620/ 11. E. Literatură şi comunicare. Istoria literaturii române în secolul XX. Editura Univers. Bucureşti. Bucureşti. Aurel (coordonatori). D. Liviu. Poetica postmodernismului. Relaţia autor-cititor în proza paşoptistă şi postpaşoptistă. Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti. vol. Bucureşti. Bucureşti. Piteşti. Bucureşti. vol. Literatura română sub comunism. Editura Albatros. Mircea. 1994 Micu. 1983 Manolescu. Avangarda în literatura română. Irina. 2003 Papadima. Editura Paralela 45. Ediţia a II-a. Dumitru. 1998 Lovinescu. Papahagi. 1995-2002 • • • • • • • • • • • • • • 10 . Literatura română sub comunism. Marian. Teoria literaturii. Editura Univers. Editura Univers Enciclopedic. 1981. Bucureşti. Editura Cartea Românească. Ion (coord.Anexa nr. Limbajul romanului. Bucureşti. 2008 Marino.H. Arta prozatorilor români. Editura Minerva. Eugen. Editura Minerva. metrică şi prozodie. Editura Atlas. Editura Dacia. 1998 Pop. Arca lui Noe. Nicolae. 1973 Manolescu.). Eugen. II. 1989 Petrescu. I-IV).2010 • • • • • • • Lodge. Cluj. Mircea. Proza. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Paralela 45. vol. 19741989 Todorov. 1980. Bucureşti. I. Nicolae. vol. 1998-2001 Pop. Cluj-Napoca. David. Ioana Em.. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. III. Editura Fundaţiei Culturale Române. Dicţionar-antologie. Bucureşti. Dicţionarul scriitorilor români (vol. Tudor. Eugen. figuri de stil. genuri şi specii literare.. Dicţionar de idei literare.

2010 11 . 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.Anexa nr.11.

b. la înţelegerea şi interpretarea textelor). Abordarea textului nonliterar (ştiinţific. Abordarea textelor aparţinând altor arte (film. proiectarea unităţii de învăţare (integrarea celor trei domenii. . muzică. coerenţa demersului.2010 TEMATICA PENTRU DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 1) Proiectare didactică: curriculumul naţional de limba şi literatura română pentru gimnaziu şi pentru liceu. documente de proiectare didactică: planificarea calendaristică. administrativ.11. Abordarea textului literar (tendinţe în didactica lecturii.didactica textului dramatic (modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare care să pună în evidenţă specificul textului dramatic şi al spectacolului de teatru. căi de acces spre textul literar. din perspectiva codurilor specifice utilizate. etapele scenariului didactic). tipuri de interacţiune a grupului de elevi). elemente obligatorii şi facultative ale programei. . publicistic. formând şi dezvoltând competenţe de receptare adecvate discursului dramatic). analiza şi interpretarea textelor şi a diferitelor contexte relevante pentru receptare): . corelarea conţinuturilor şi a activităţilor de învăţare şi a formelor de evaluare cu competenţele specifice anului de studiu. o diversitate de texte lirice). care să conducă la formarea şi dezvoltarea strategiilor de lectură. juridic.didactica textului liric (modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare care să conducă la sensibilizarea elevilor pentru textul liric şi la formarea şi dezvoltarea competenţelor de receptare care să le permită acestora să înţeleagă şi să interpreteze. metode folosite. modelul conceptual al disciplinei: paradigma comunicativ-funcţională.didactica textului narativ (modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare adecvate specificului textului narativ.Anexa nr. 2 la OMECTS nr. din perspective diferite. resurse. 12 . ghidarea elevilor pentru înţelegerea. artele spectacolului). c. 5620/ 11. proiectarea scenariului didactic (centrare pe competenţe. 2) Didactica lecturii: a. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării. pictură.

participant. metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare care se pot aplica la disciplina limba şi literatura română. deductive. evaluator. organizarea activităţilor de învăţare prin: crearea unui 13 . resursă. 7) Comunicarea .11. dezbaterea. modalităţi de construire a probelor de evaluare. forme ale comunicării didactice (prelegerea. 6) Evaluarea: tipuri de evaluare. blocaje în comunicare. texte reflexive şi argumentative texte imaginative sau texte despre opera literară. 2 la OMECTS nr. 5) Didactica redactării: strategii de învăţare şi exersare a redactării unor tipuri de texte prevăzute în programele şcolare: texte funcţionale.2010 3) Didactica limbii române: abordarea noţiunilor de limbă conform principiului concentric al predării-învăţării. descrierea orală. dezbaterea) şi rolurile asumate de către profesor. rezumatul oral. masa rotundă etc.Anexa nr. 8) Managementul clasei: rolurile profesorului în facilitarea experienţelor care conduc la formarea elevilor ca buni ascultători şi buni comunicatori: organizator. strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral prevăzute în programe (monologul informativ. învăţare prin cooperare etc. povestirea orală. participant. strategii de învăţare şi de utilizare în contexte noi a noţiunilor de vocabular. facilitator etc. în dialog sau în dezbatere: moderator. interviul. paraverbală. dialogul formal şi informal. 4) Didactica oralului: strategii de învăţare şi exersare a ascultării active. tipuri de itemi.mijloc al interacţiunii educaţionale: comunicarea în predare-învăţare: comunicare verbală.). dialogul. facilitator. tipuri de întrebări care stimulează gândirea critică şi creativitatea elevilor în raport cu temele abordate în cadrul disciplinei. jocuri de „încălzire“. de morfologie şi de sintaxă (parcursuri inductive. 5620/ 11. monologul demonstrativ. strategii de învăţare şi aplicare în contexte noi a noţiunilor de fonetică. soluţii de prevenire şi depăşire a acestora (tehnici de ascultare activă.). analogice).. mixtă (congruenţa acestora). evaluator. rolul profesorului de limba şi literatura română în structurarea la elevi a unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea. nonverbală.

Editura Paralela 45. Casa Cărţii de Ştiinţă.11. 2 la OMECTS nr. în perechi. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă) Perspective. forme de instruire (frontal. 2003 Pamfil. Structuri didactice deschise. 2006 Sâmihăian.). 2007. I (2005) şi II (2006). interesele elevilor).D.ului (resurse umane.2010 climat adecvat desfăşurării orei. Florentina.) • Limbă şi literatură. antrenarea părinţilor în fixarea unor modele de exprimare. Studii de didactica literaturii.D. la grupuri-ţintă diferite.Ş. Cluj-Napoca (www. 5620/ 11.ro/ Pamfil. Mariana – Curriculum la decizia şcolii la limba şi literatura română.Anexa nr.Ş. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc. Alina. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară) • • • • Norel. BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ PENTRU METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE • Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a (în vigoare). 9) Curriculum la decizia şcolii: tipuri de opţionale. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Cluj-Napoca. Piteşti.home. a unei atitudini deschise faţă de comunicare. în grupe. context local. gestionarea situaţiilor conflictuale la ora de limba şi literatura română (refuzul elevilor de a citi. folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi.anpro. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Alina. folosirea adecvată şi eficientă a timpului.edu. http://curriculum2009. experienţe individuale).ro) • 14 . Limba şi literatura română în gimnaziu. modalităţi de adecvare a unui C. Petrescu“. Proiectul pentru Învăţământul Rural. folosirea unor resurse materiale adecvate. cunoştinţe. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. materiale. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. repere/condiţionări în elaborarea C. studiu individual) şi integrarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice.