Anexa 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Bucureşti 2010

capabilă de discernământ şi de spirit critic. Structura programei de limba şi literatura română pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar este următoarea: 2 . www.11.2010 NOTĂ DE PREZENTARE Disciplina limba şi literatura română se înscrie în categoria disciplinelor multidimensionale. Division des Politiques linguistiques. din perspectiva abordării curriculare sistemice la disciplina limba şi literatura română. concepută în conformitate cu programele şcolare pentru disciplina limba şi literatura română (clasele a V-a – a XII-a) şi cu programele pentru examenele naţionale. în învăţământul gimnazial şi liceal. La langue comme matière. DG IV/EDU/LANG/2009. 2 la OMECTS nr. Disciplina limba şi literatura română are un rol fundamental în dezvoltarea personalităţii elevilor. 5620/ 11. având conştiinţa identităţii culturale.int/lang/fr). în formarea deprinderilor şi a unor abilităţi necesare acestora pentru accesul postşcolar la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi pentru integrarea activă în societatea bazată pe cunoaştere. dotată cu sensibilitate estetică. definite de documentele de profil ale Consiliului Europei ca fiind acele discipline care au ca obiect de studiu învăţarea limbii şi a literaturii naţionale – limba ca materie – şi învăţarea limbii ca instrument de comunicare pentru învăţarea altor discipline –limbă de şcolarizare (cf. aptă să-şi argumenteze propriile opţiuni. Programa de limba şi literatura română pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. este proiectată astfel încât să răspundă schimbărilor intervenite în activitatea didactică. manifestând interes pentru diversitatea formelor de comunicare şi de expresie artistică.Anexa nr. Studiul limbii şi al literaturii române contribuie esenţial la formarea personalităţii autonome a elevilor.coe.

2 la OMECTS nr. structura anului şcolar etc.şi multidiciplinară. • Bibliografie recomandată pentru tematica ştiinţifică.11. stilistică în vederea utilizării corecte. COMPETENŢELE CADRULUI DIDACTIC DE SPECIALITATE • Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinei din domeniile limbă. • Tematica ştiinţifică pentru disciplina limba şi literatura română. specifice didacticii acesteia. în receptarea şi producerea mesajelor). sintaxă.Anexa nr. • Competenţele cadrului didactic de specialitate. Aplicarea corectă şi personalizată a cunoştinţelor de didactică şi de metodică a disciplinei. vocabular. Reflectarea conţinuturilor programelor de gimnaziu şi de liceu în proiectarea didactică adaptată specificului grupului-ţintă. Valorificarea corectă a conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinei. literatură şi comunicare. morfologie. • Cunoaşterea şi aplicarea principiilor şi formelor comunicării orale precum şi a metodelor • Cunoaşterea şi aplicarea principiilor şi formelor comunicării scrise precum şi a metodelor specifice didacticii acesteia. • • Tematica pentru metodica disciplinei limba şi literatura română.) în proiectarea didactică. 3 . • Proiectarea şi aplicarea unor programe din componenta CDŞ. Utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare (curriculum naţional. Aplicarea modelului comunicativ-funcţional în toate domeniile disciplinei (abordarea noţiunilor de limbă: fonetică. Bibliografie recomandată pentru metodica disciplinei limba şi literatura română. • Realizarea demersului didactic în viziune trans-.2010 Notă de prezentare. 5620/ 11. în vederea predării lor integrate. eficiente şi nuanţate în comunicare. inter. • • • • • • Utilizarea creativă a modalităţilor de abordare a tipului de text (text literar şi nonliterar). • Elaborarea unor instrumente de evaluare şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate competenţelor vizate prin curriculumul naţional.

11. TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Domenii de conţinut Candidaţii trebuie să cunoască integral conţinuturile şi conceptele operaţionale din cele trei domenii ale disciplinei (limbă. Regulile de despărţire a cuvintelor în silabe. o Sinonimele. • Aplicarea unor forme eficiente de management al clasei. o Aspecte stilistice şi normative: folosirea corectă a accentului în limba română. atât pe cele obligatorii. 2 la OMECTS nr. Semivocale. o Silaba. Câmpurile lexico-semantice. Consoane. nume proprii greşit accentuate. 4 . o Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului: împrumuturile.2010 • Aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi. Vocabularul fundamental. Vocale. A.Anexa nr. Masa vocabularului. Cuvintele polisemantice. 5620/ 11. o Neologismele. prevăzute în programele de gimnaziu şi de liceu. Antonimele. compunerea. Paronimele. conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale. triftong. abateri de la normele ortoepice. în funcţie de activitatea de învăţare proiectată. o Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului: derivarea. Grupuri de sunete (diftong. conversiunea. comunicare. Limbă şi comunicare: • Fonetica o Sunetul şi litera. Ortografia pentru despărţirea în silabe (inclusiv folosirea cratimei şi a apostrofului). valori expresive ale nivelului fonetic. literatură). hiat). Cuvânt şi variantă. variante libere. Omonimele (omofone şi omografe). Familia lexicală. • Lexicul o Noţiunea de vocabular. cât şi pe cele facultative.

2010 o Arhaisme şi regionalisme. regimul cazual al prepoziţiei şi al locuţiunii prepoziţionale. locuţiunea conjuncţională. 5620/ 11. • Părţile de vorbire neflexibile: o Adverbul: clasificare. o Articolul: clasificare. 5 . ortografia numeralului. o Normă şi abatere: scrierea neologismelor. regimul cazual al prepoziţiei. 2 la OMECTS nr.11. categorii gramaticale ale verbului. categorii gramaticale. ortografia verbului. categorii gramaticale. expresivitatea claselor morfologice. Morfologia • Părţile de vorbire flexibile: o Substantivul: clasificare. o Pronumele: clasificare. 2005/2008 o Aspecte stilistice şi normative: folosirea corectă a formelor flexionare (flexiunea verbală şi flexiunea nominală). cacofonia etc. confuziile paronimice. o Numeralul: clasificare. o Noutăţi în Gramatica limbii române. o Conjuncţia: clasificare. locuţiunea prepoziţională.Anexa nr. o Adjectivul: clasificare. ortografia substantivului. ortografia adverbului. categorii gramaticale. ortografia pronumelui. locuţiunea verbală. categorii gramaticale ale adjectivului. Editura Academiei. pleonasmul. o Verbul: clasificare. locuţiunea adverbială. o Prepoziţia: clasificare. tautologia. locuţiunea adjectivală. o Interjecţia: ortografia interjecţiei. categorii gramaticale. locuţiunea substantivală.

2005 o Aspecte stilistice şi normative: folosirea corectă a acordului gramatical. funcţiile comunicării. o Comunicarea scrisă: procesul scrierii. o Stiluri funcţionale: stilul tehnico-ştiinţific. variaţie stilistică. Editura Academiei. argumentativ. cursivitate. o Comunicarea orală:   Strategii specifice în dialog şi în monolog.2010 Sintaxa o Sintaxa propoziţiei: unităţi şi relaţii sintactice. punctuaţia în propoziţie şi în frază.11. o Cuvânt şi context. 6 . denotaţie şi conotaţie. argotic. o Sintaxa frazei: raporturi sintactice în frază. mesaj. colocvial. eufonie. cod. o Noutăţi în Gramatica limbii române. o Structura stilistică a limbii române. • Practica raţională şi funcţională a limbii o Situaţia de comunicare: emiţător. stilul publicistic. limbaj standard. susţinerea şi argumentarea opiniilor. descriptiv. limbaj cultivat. proprietate. o Registre stilistice: limbaje orale: popular. corectitudine. canal. stilul juridic-administrativ. naturaleţe. informativ. deixis. context. • Elemente de stilistică o Calităţile generale şi particulare ale stilului: claritate. anafora discursivă. contextele de realizare: structuri discursive în textele literare şi nonliterare: narativ. puritate. elemente de relaţie. topica. stilul beletristic.Anexa nr. 2 la OMECTS nr. simetrie. 5620/ 11. comprehensiunea şi interpretarea textului literar din perspectivă contextuală. tipuri de subordonate. argumentativ. informativ. descriptiv. precizie. anacolutul. receptor. Structuri discursive: text narativ.

stil direct. Camil Petrescu. implicate în receptarea diverselor tipuri de text. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. ortoepic şi morfologic al limbii române. I.Anexa nr. stil indirect liber. morfosintaxă. 313-351. vol. ediţia a III-a.2010 o Stilistica textului literar: figuri de stil şi procedee de expresivitate. B. Caragiale. vocabular.11. Lovinescu. E. Univers Enciclopedic. curente culturale/literare – texte reprezentative care să ilustreze orientările tematice fundamentale. Editura Academiei Române. • Istoria limbii o Originile şi evoluţia limbii române. I. Mihail Sadoveanu. aspecte stilistice ale sintaxei textului literar. G. 323332. Ion Creangă. Opere de referinţă ale autorilor canonici prevăzuţi în programele şcolare de liceu: Mihai Eminescu. 2005. Liviu Rebreanu. Conceptele de teorie literară. o Norma literară – aspecte evolutive. Editura Univers Enciclopedic. Bucureşti. BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ PENTRU TEMATICA ŞTIINŢIFICĂ A. Ion Barbu. literar şi nonliterar. Limbă şi comunicare (fonetică. Bucureşti. pp. Marin Sorescu. 263-289. Lucian Blaga. 2009 Dicţionarul ortografic. L. valoarea stilistică a arhaismelor şi a regionalismelor. de estetică şi de stilistică existente în programele şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. 468-482. pp. o Uzul diversificat al limbii literare. Nichita Stănescu. Literatura şi celelalte arte. comunicare. al II-lea. sinonime stilistice. Ioan Slavici. Bucureşti. Titu Maiorescu. Literatură: • Perioade. 2 la OMECTS nr. Călinescu. Tudor Arghezi. 2007 Gramatica limbii române. vol. • • • • Literatura română în context universal. stil indirect. Bacovia. G. stilistică. Marin Preda. 371-449 * 7 • • . 5620/ 11. 61-77. funcţia stilistică a punctuaţiei. istoria limbii) • Dicţionarul explicativ al limbii române.

Călăraşu.stil. Editura All. Cum se scrie un text?. Editura Humanitas. Mihaela. 1994 Sala. Ion. 1981 Coteanu. Teorie şi analiză gramaticală. 1999 Pană Dindelegan. Ion. ediţia a III-a. Editura Ştiinţifică. Gabriela. Origini şi dezvoltare. 1978 Cătănescu Cvasnâi. stilistică. Angela. versiune nouă. Sinteze de limba română. 1984 (cap. Stilistica funcţională a limbii române . G. Mihaela. Bucureşti. Bucureşti. Adina. fonetică) Ionescu-Ruxăndoiu. limbaj. Timişoara. Editura Facla. Mihaela. 2001 Bidu-Vrânceanu. Iaşi. 1986 Mancaş. Nedelcu.). Marius. Editura Humanitas. Editura Polirom. Maria. Liliana. Bucureşti. Valeria. Ionescu-Ruxăndoiu. Studiu. Bucureşti. vol. Istoria limbii române literare. Editura Academiei. Limbajul artistic românesc în secolul XX. ediţia a II-a. Vocabular. Bucureşti. Bucureşti. 1983 Mancaş. 2005 • • Bucă. Isabela. Sinteze teoretice şi exerciţii. Editura Albatros. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite.Theodor (coord. Bucureşti. 2 la OMECTS nr. Editura Excelsior. Gabriela. Editura Humanitas. Teoria şi practica analizei gramaticale. Liliana. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. Morfosintaxa limbii române. ediţia a III-a.. Evseev. Editura All. 2000 Hristea. 1973 Gheţie. Corectitudine şi greşeală. Bucureşti. Gabriela. Bucureşti. Andra. Marin. Dicţionar de ştiinţe ale limbii. 2007 8 • • • • • • • • • • • • • • • . Dragomirescu. Limbaj şi comunicare. 1998 Şerbănescu. Cluj. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ivan. Bucureşti. Bucureşti. Limba română. Editura Academiei. Structura stilistică a limbii române. ediţia a III-a. Bucureşti. Elemente de pragmatică lingvistică. Editura Universităţii din Bucureşti. Mancaş. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. De la latină la română. Gramatica pentru toţi. 1978 Guţu Romalo. Liliana. 1995 Ionescu-Ruxăndoiu. Originea limbii române. 5620/ 11. Bucureşti. Editura Nemira. 1996 Coteanu. 2003 Irimia.2010 • • Avram. Probleme de semasiologie.11. Conversaţia: structuri şi strategii. G. Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea. colecţia „Tezaur“. I. Dumitru. Editura Univers Enciclopedic. Cristina. Bucureşti. Ion. 1991 Neamţu. antologie de texte vechi româneşti. 2010 Pană Dindelegan. Mioara. Privire sintetică. ediţia a II-a. Limba română de azi. Editura Coresi.Anexa nr. Pană Dindelegan.

1970. Editura Univers. ed. 1995 Cărtărescu. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. W. Editura Minerva. Editura Minerva. 5620/ 11. Gh. Punctul de vedere. Dicţionarul figurilor de stil. 1994 9 . Editura Junimea. Literatura română între 1900 şi 1918. Editura Univers Enciclopedic. Wolfgang. 2008 B. I-VII. Matei. Dicţionarul General al Literaturii Române.11. S. vol. 1994 Kayser.2010 • Stoichiţoiu Ichim. Universul poeziei. Arte poetice ale secolului XX. Editura Minerva. 2 la OMECTS nr. 1982 Călinescu.. Literatura română. 1999 Cioculescu.2009. Introducere un arhitext. Încercare de tipologie narativă.. Opera literară. Editura All. 1995 Duda. 2003 Balotă. Editura Univers. Mircea (coord. Editura Humanitas. • • • • • • Cornea. 1974 Călinescu. Bucureşti. Zoe. I-II-III. 2004. Constantin. influenţe.. Dicţionar de opere. Cinci feţe ale modernităţii. G. Hugo. Bucureşti.Anexa nr. Literatură • Academia Română. Editura Univers. Literatura română între cele două războaie mondiale. 1998 • Crohmălniceanu. umanismul şi destinul artelor. Introducere în teoria lecturii. ediţia a IV-a. Structura liricii moderne . Bucureşti. Introducere în teoria literaturii. Bucureşti. Editura Polirom. Retorica romanului. Renaşterea. Bucureşti. 1972 Dragomirescu. 1974 • Călinescu. Bucureşti.. Paul. Editura Univers. Bucureşti. Bucureşti. Istoria literaturii române moderne. Jaap. Streinu. Nicolae. N. Editura Ştiinţifică. Mircea. Dinamică. vol. Editura Minerva. Editura All. Gerald. Gabriela. G. Iaşi. 1971 Ciopraga. Postmodernismul românesc.). a II-a. Ov. Editura Univers.. Adriana. Vladimir. Şerban. Vocabularul limbii române actuale. 1997 • • • Booth. Editura Univers. Bucureşti. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. Editura Univers. Editura Litera Internaţional. coordonator Eugen Simion Anghelescu. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 1975 • • • • • • Friedrich. 1979 • Lintvelt. Bucureşti. 1998 Genette. creativitate. 2006 Dumitrescu Buşulenga. Bucureşti. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Iaşi. Tudor. Vianu.

Poetica postmodernismului. 2000 Scarlat. Istoria literaturii române contemporane. genuri şi specii literare. 1980. Introducere în literatura fantastică. 1973 Vianu. Bucureşti. 1998 Pop. Editura Atlas.). 2003 Papadima. Bucureşti. Liviu.2010 • • • • • • • Lodge. 19741989 Todorov.. Dicţionar de idei literare. Editura Eminescu. 1973 Manolescu. D. Nicolae.Anexa nr. Ediţia a II-a. 2002 Negrici.H.I-III. Avangarda în literatura română. Adrian. Editura Minerva. Bucureşti. Literatura română sub comunism. Bucureşti. Relaţia autor-cititor în proza paşoptistă şi postpaşoptistă. Arca lui Noe. Eugen. Aurel (coordonatori). Editura Universităţii Bucureşti. E.. I-IV). Liviu. Eugen. 2000 Petraş. Arta prozatorilor români. David. Literatura română sub comunism. 2 la OMECTS nr. Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti. Iaşi. figuri de stil. 1998 Lovinescu. Editura Minerva. Editura Polirom. Dumitru. 2000 Negrici. metrică şi prozodie. Bucureşti. Teoria literaturii. (vol. Ion (coord. II. vol. Mircea. Istoria literaturii române în secolul XX. Ficţiunea jurnalului intim. vol. Marian. Editura Univers Enciclopedic.11. Editura Paralela 45. Eugen. Editura Cartea Românească. 1977 Zaciu. 1998-2001 Pop. Bucureşti. I-IV. 1982-1984 Simion. Curente literare. Literatură şi comunicare. Proza. Bucureşti. Eugen. Cluj. Piteşti. Piteşti. vol. 5620/ 11. Dicţionarul scriitorilor români (vol. 1981. Bucureşti. Irina. Editura Univers. Recitind literatura română veche. Editura Didactică şi Pedagogică. 1983 Manolescu. I-IV). Tudor. III. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. Editura Fundaţiei Pro. Editura Paralela 45. Bucureşti. Sasu. 1989 Petrescu. vol. Nicolae. I-IV. Editura Minerva. Bucureşti. 1994 Micu. 2008 Marino. Papahagi. (3 volume). Ioana Em. Istoria critică a literaturii române. 1973 Mazilu. Editura Univers. Dicţionar-antologie. Bucureşti. Editura Dacia. 1995-2002 • • • • • • • • • • • • • • 10 . Editura Fundaţiei Culturale Române. Mircea. 2001 Simion. Dicţionar analitic de opere literare româneşti. Bucureşti. Editura Fundaţiei Pro. Bucureşti. I. Scriitori români de azi. Limbajul romanului. Istoria poeziei româneşti. 1996 Petrescu. Bucureşti. Poezia. Editura Albatros. Ion. Bucureşti. Cluj-Napoca.. Tzvetan. Editura Fundaţiei Culturale Române.

Anexa nr.2010 11 .11. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.

elemente obligatorii şi facultative ale programei. publicistic. Abordarea textelor aparţinând altor arte (film. 2 la OMECTS nr. la înţelegerea şi interpretarea textelor). juridic. etapele scenariului didactic). analiza şi interpretarea textelor şi a diferitelor contexte relevante pentru receptare): . tipuri de interacţiune a grupului de elevi). care să conducă la formarea şi dezvoltarea strategiilor de lectură. din perspective diferite.didactica textului narativ (modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare adecvate specificului textului narativ. formând şi dezvoltând competenţe de receptare adecvate discursului dramatic). ghidarea elevilor pentru înţelegerea. . proiectarea scenariului didactic (centrare pe competenţe. Abordarea textului literar (tendinţe în didactica lecturii. Abordarea textului nonliterar (ştiinţific. 2) Didactica lecturii: a. resurse. metode folosite. 5620/ 11.didactica textului liric (modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare care să conducă la sensibilizarea elevilor pentru textul liric şi la formarea şi dezvoltarea competenţelor de receptare care să le permită acestora să înţeleagă şi să interpreteze. artele spectacolului).11.2010 TEMATICA PENTRU DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 1) Proiectare didactică: curriculumul naţional de limba şi literatura română pentru gimnaziu şi pentru liceu. o diversitate de texte lirice). proiectarea unităţii de învăţare (integrarea celor trei domenii. corelarea conţinuturilor şi a activităţilor de învăţare şi a formelor de evaluare cu competenţele specifice anului de studiu.didactica textului dramatic (modalităţi de construire a unor activităţi de învăţare care să pună în evidenţă specificul textului dramatic şi al spectacolului de teatru. căi de acces spre textul literar. c. administrativ. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării. coerenţa demersului. .Anexa nr. pictură. 12 . modelul conceptual al disciplinei: paradigma comunicativ-funcţională. b. documente de proiectare didactică: planificarea calendaristică. din perspectiva codurilor specifice utilizate. muzică.

5) Didactica redactării: strategii de învăţare şi exersare a redactării unor tipuri de texte prevăzute în programele şcolare: texte funcţionale. povestirea orală. soluţii de prevenire şi depăşire a acestora (tehnici de ascultare activă.Anexa nr. participant. modalităţi de construire a probelor de evaluare. paraverbală. în dialog sau în dezbatere: moderator. interviul. descrierea orală. strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral prevăzute în programe (monologul informativ. facilitator etc. masa rotundă etc. analogice).2010 3) Didactica limbii române: abordarea noţiunilor de limbă conform principiului concentric al predării-învăţării.). forme ale comunicării didactice (prelegerea. învăţare prin cooperare etc. rezumatul oral. participant. dezbaterea. mixtă (congruenţa acestora). 5620/ 11. 4) Didactica oralului: strategii de învăţare şi exersare a ascultării active. de morfologie şi de sintaxă (parcursuri inductive.mijloc al interacţiunii educaţionale: comunicarea în predare-învăţare: comunicare verbală.11. monologul demonstrativ. resursă. deductive. jocuri de „încălzire“. dialogul formal şi informal. strategii de învăţare şi de utilizare în contexte noi a noţiunilor de vocabular. 2 la OMECTS nr. tipuri de itemi. facilitator. organizarea activităţilor de învăţare prin: crearea unui 13 . dezbaterea) şi rolurile asumate de către profesor. metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare care se pot aplica la disciplina limba şi literatura română. blocaje în comunicare. 8) Managementul clasei: rolurile profesorului în facilitarea experienţelor care conduc la formarea elevilor ca buni ascultători şi buni comunicatori: organizator.. rolul profesorului de limba şi literatura română în structurarea la elevi a unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea. 7) Comunicarea . evaluator. strategii de învăţare şi aplicare în contexte noi a noţiunilor de fonetică. nonverbală. texte reflexive şi argumentative texte imaginative sau texte despre opera literară. tipuri de întrebări care stimulează gândirea critică şi creativitatea elevilor în raport cu temele abordate în cadrul disciplinei. dialogul. 6) Evaluarea: tipuri de evaluare. evaluator.).

Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române.ro) • 14 . în perechi. repere/condiţionări în elaborarea C. în grupe. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Cluj-Napoca. context local.ro/ Pamfil. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară) • • • • Norel. folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităţi. Mariana – Curriculum la decizia şcolii la limba şi literatura română. Florentina. 5620/ 11. http://curriculum2009.D. materiale. cunoştinţe.Anexa nr. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Studii de didactica literaturii. Editura Paralela 45.11.Ş. Proiectul pentru Învăţământul Rural. modalităţi de adecvare a unui C. BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ PENTRU METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE • Curriculum Naţional. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă) Perspective. Cluj-Napoca (www. a unei atitudini deschise faţă de comunicare. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Structuri didactice deschise.edu.2010 climat adecvat desfăşurării orei.Ş. Alina. gestionarea situaţiilor conflictuale la ora de limba şi literatura română (refuzul elevilor de a citi. 2 la OMECTS nr. experienţe individuale).home.ului (resurse umane. 2007. Limba şi literatura română în gimnaziu.) • Limbă şi literatură. Casa Cărţii de Ştiinţă.D. 2006 Sâmihăian. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a (în vigoare). polarizarea opiniilor în cadrul unor dezbateri etc. studiu individual) şi integrarea acestora în cadrul unei secvenţe didactice. Piteşti.). Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Alina.anpro. la grupuri-ţintă diferite. 2003 Pamfil. 9) Curriculum la decizia şcolii: tipuri de opţionale. Petrescu“. I (2005) şi II (2006). folosirea unor resurse materiale adecvate. antrenarea părinţilor în fixarea unor modele de exprimare. interesele elevilor). folosirea adecvată şi eficientă a timpului. forme de instruire (frontal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful