Sunteți pe pagina 1din 28

UniversitateaDanubius Galati,

Facultatea de Stiinte Economice


Cursuri universitare de masterat: AN I
Management Financiar ublic si rivat
Disci!lina: E"!erti#a $inanciar% &i contabil%
CALITATEA DE EXPERT CONTABIL
Coordonator,
Prof. univ. dr.Ariton Doinia
Masterand,
GIOCA ROXANA
GA'A(I
)*+*
+
C!PRIN"#
INTROD!CERE...............................................................................................$
CAPITOL%. NO&I!NEA DE EXPERT CONTABIL...................................'
+,+,Com!eten-e !ro$esionale ale e"!ertului contabil,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
+,), Modalit%-ile de e"ercitare a !ro$esiei,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/
Ca(ito) *. DEONTOLOGIA PRO+E"IONAL,............................................-
),+, rinci!iile $undamentale ale eticii !ro$esionale,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
),)1%s!underea e"!er-iilor contabili,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+*
),2,'ucr%ri ce !ot $i e$ectuate de e"!ertul contabil,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+)
CAPITOL $. EXPERT!L CONTABIL .NTR/!N PROCE".....................%0
2,+, Numirea e"!ertului contabil !entru a e$ectua e"!erti#a contabil% 3n !rocesul civil,,,,,,,,,,+4
2,), Numirea e"!ertului contabil 3n !rocesul !enal,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+.
2,2, 5norariul e"!ertului
contabil6666666666666666666666,,,+0
2,4, For-a !robant% a e"!erti#ei contabile,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+7
"T!DI! DE CA1...............................................................................................*%
CONCL!1II.......................................................................................................*'
BIBLIOGRA+IE................................................................................................*2
)
INTROD!CERE
Ast%#i nu mai este su$icient ca un !ro$esionist contabil s% dis!un% de cuno&tin-e !rivind
legea contabil% na-ional%, ci, el trebuie s% res!ecte norme !ro$esionale elaborate 3n domeniu,
standarde interna-ionale de ra!ortare $inanciar%, de etic% &i calitate &i de asemenea s% adere &i s%
res!ecte un Cod etic emis 3n concordan-% cu Codul etic IFAC 8Federa-ia Interna-ional% a
Contabililor Autori#a-i9: &i, nu 3n ultimul r;nd, activit%-ile sale trebuie s% $ie gestionate &i
controlate de un organism !ro$esional recunoscut de FEE 8Federa-ia E"!er-ilor Contabili
Euro!eni9 &i IFAC,
Ado!tarea &i im!lementarea 3n 1om;nia a standardelor interna-ionale de ra!ortare $inanciar%, a
$ost &i este 3n continuare un obiectiv !entru asigurarea convergen-ei la nivel na-ional &i
interna-ional,
Cor!ul E"!er-ilor Contabili &i Contabililor Autori#a-i din 1om;nia 8CECCA19 este
organismul re!re#entativ al !ro$esiei contabile din 1om;nia, autonom neguvernamental,
non!ro$it &i de interes !ublic, Membrii CECCA1 re!re#int% mai mult de <*,*** de !ro$esioni&ti
contabili, 'a scar% larg%, la nivel euro!ean &i interna-ional, CECCA1 este recunoscut ca $iind
organismul !ro$esiei contabile din 1om;nia care se lu!t% &i de!une e$orturi !entru ca normele
na-ionale din domeniul !ro$esiei contabile s% convearg% s!re un set na-ional de standarde global
acce!tate, con$orme cu standardele interna-ionale,
Un obiectiv !rinci!al 3l re!re#int% ado!tarea &i im!lementarea 3n 1om;nia a standardelor
interna-ionale de ra!ortare $inanciar% !entru asigurarea convergen-ei la nivel na-ional &i
interna-ional,
Cor!ul E"!er-ilor Contabili &i Contabililor Autori#a-i din 1om;nia 8CECCA19 este
organismul re!re#entativ al !ro$esiei contabile din 1om;nia, autonom neguvernamental,
non!ro$it &i de interes !ublic, Membrii CECCA1 re!re#int% mai mult de <*,*** de !ro$esioni&ti
contabili, 'a scar% larg%, la nivel euro!ean &i interna-ional, CECCA1 este recunoscut ca $iind
organismul !ro$esiei contabile din 1om;nia care se lu!t% &i de!une e$orturi !entru ca normele
na-ionale din domeniul !ro$esiei contabile s% convearg% s!re un set na-ional de standarde global
acce!tate, con$orme cu standardele interna-ionale,
ro$esiunea contabil% liberal% s=a de#voltat 3n secolul al >?III=lea, odat% cu crearea
!rimului cor! al contabililor 3n Marea @ritanie 8Institutul Sco-ian al Contabililor Autori#a-i, 3n
2
+0<49, AeBnica 3nregistr%rii contabile s=a scBimbat $oarte !u-in de=a lungul tim!ului: 3n scBimb s=
a modi$icat obiectul, sco!ul &i con-inutul ra!ort%rilor contabile, De la sim!la eviden-% a averii
negustorului &i a a$acerilor lui, !rin im!lica-iile sale sociale, contabilitatea s=a trans$ormat 3ntr=un
sistem in$orma-ional care a$ectea#% distribu-ia resurselor la nivelul unei 3ntregi economii
+
,
Evaluarea a organi#a-iei se reali#ea#% de di$erite !ro$esii liberale cum sunt : e"!er-i
contabili :auditori $inanciari : consultan-i $iscali: auditori interni c;t &i organe de control ale
statului !rin control $inanciar &i ins!ec-iile $iscale ,
Acestea !ro$esii liberale se e"ercit% 3ns% de !ersoane $i#ice 8sau CuridiceD s!eciali#ate &i
atestate care sunt organi#ate ca asocia-ii !ro$esionale cu caracter ne!atrimonial: Cor!ul
E"!er-ilor Contabili &i al Contabililor Autori#a-i, Camera Auditorilor Financiari : Camera
Auditorilor ublici : Camera Consultantilor Fiscali ,
+
C, G, Demetrescu = EIstoria Contabilit%-iiE = Editura Ftiin-i$ic%, @ucure&ti, +7/), !ag, +*0
4
CAPITOL%.
NO&I!NEA DE EXPERT CONTABIL
E3(ertu) 4onta5i) este !ersoana care a dob;ndit aceasta calitate , 3n condi-iile
5rdonan-ei Guvernului nr,.<G+774 8a!robat% &i modi$icat% !rin 'egea nr, 4)G+77< &i actuali#at%
c$, 5G +4/G2+,*+,)**/9 &i are com!eten-a !ro$esional% de a organi#a, de a conducere &i de a
su!ravegBea gestiunea sociat%-ilor comerciale de a 3ntocmi situa-ii $inanciare anuale &i de a
e$ectua e"!erti#e contabile,
Dob;ndirea calit%-ii de e"!ert contabil se $ace !e ba#% de e"amen de admitere, la care s%
se ob-in% media / &i min nota . la $iecare disci!lin%, e$ectuarea unui stagiu de 2 ani &i sus-inerea
unui e"amen de a!titudini la terminarea stagiului, CECCA1 a elaborat 1egulamentul !rivind
accesul la !ro$esia dee"!ert contabil, avi#at de MF &i MEC, Cursurile de !reg%tire se
organi#ea#% de CECCA1, la nivel central &i !rin $iliale, care !ot a!ela la unit%-i de 3nva-%m;nt
economic e 3n acest sens, Absolvirea cursurilor va $i atestat% !rintr=un certi$icat eliberat de
CECCA1, Cadrul tematic are caracter obligatoriu, E"amenul !entru dob;ndirea calit%-ii de
e"!ert contabil, const% 3n veri$icarea cuno&tin-elor la disci!linele: contabilitate, $iscalitate, dre!t
comercial, audit legal H veri$icarea &i certi$icarea bilan-ului contabil, control $inanciar &i
e"!erti#% contabil%,
?eri$icarea nivelului de !reg%tire teoretic% &i !ractic% a candida-ilor se $ace !rin e"amene
8trei !robe scrise &i o !rob% oral%9, robele scrise constau din: un ca# !ractic de audit, r%s!unsuri
la 3ntreb%ri din contabilitate &i $iscalitate, r%s!unsuri la 3ntreb%ri !rivind ansamblul materiilor
cu!rinse 3n !rograma destinat% a a!recia calit%-ile de re$lec-ie &i de redactare ale candidatului,
entru a $i admis la !roba oral%, media celor trei !robe scrise, ob-inut% de candidat, trebuie s% $ie
minimum ., iar nota !entru $iecare !rob% s% nu $ie mai mic% de <, robele orale constau din: un
subiect din disci!linele contabilitate, $iscalitate, $inan-e: un subiect din disci!lina Curidic% a
!rogramului: un comentariu de te"t din reglement%rile de s!ecialitate, entru !romovare, media
notelor la cele trei subiecte trebuie s% $ie minimum /, Candidatul care nu a ob-inut nota de
admitere la !robele orale !%strea#% dre!tul de a se !re#enta la sesiunea urm%toare numai la
!robele orale,
<
Comisiile de e"aminare se com!un din !ro$esori 3n s!ecialit%-ile Finan-e, Contabilitate &i
Dre!t, re!re#entan-i ai Ministerului Finan-elor ublice &i ai Ministerului Iusti-iei, e"!er-i
contabili &i se a!rob% de @iroul ermanent al Consiliului Su!erior al Cor!ului,
Condi-iile !entru dob;ndirea calit%-ii de e"!ert contabil sunt :
are ca!acitate de e"erci-iu de!lin% :
are studii economice su!erioare cu di!lom% recunoscut% de MEC
nu a su$erit nici o condamnare care, !otrivt legisla-iei 3n vigoare, inter#ice dre!tul de
gestiune &i de administrare a SC
a reusit la e"amenul de e"!ert !entru accesul la !ro$esie :
E>CEAII :academicienii , !ro$esorii &i con$eren-iarii universitari, doctorii 3n economie,
doctorii=docen-i, cu s!ecialitatea $inan-e contabilitate !ot $i e"!er-i !e ba#a titlului de doctor,
Ace&tia !ot ob-ine calit%-ii de e"!ert contabil dac% 3nde!line&te urm%toarele condi-ii:
solicit% inscrierea ca e"!ert contabil:
are ca!acitate de!lin% de e"erci-iu :
nu are ca#ier Cudiciar:
sus-ine un inteviu !rivind normele de organi#are &i $unc-ionare C,E,C,C,A,1,:
%.%. Co6(etene (rofesiona)e a)e e3(ertu)ui 4onta5i)

rinci!alele com!eten-e !ro$esionale ale e"!ertului contabil 8art,. din 5,G,nr,.<G+7749
sunt:
(ine sau su!ravegBea#% contabilitatea &i 3ntocme&te sau veri$ic% &i semnea#% situa-iile
$inanciare:
Acord% asisten-% !rivind organi#area &i conducerea contabilit%-ii:
E$ectuea#% anali#e economico=$inanciare &i evalu%rii !atrimoniale:
E$ectuea#% e"!erti#e contabile dis!use de organele Cudiciare sau solicitate de !ersoane
$i#ice ori Curidice 3n condi-ile !rev%#ute de lege:
E"ecut% alte lucr%ri cu caracter $inanciar H contabil, de organi#are administrativ% &i
in$ormatic%:
Jnde!line&te, !otrivit dis!o#i-iilor legale, atribu-iile !rev%#ute 3n mandatul de cen#or la
societ%-ile comerciale:
.
Acord% asisten-% de s!ecialitate necesar% !entru 3n$iin-area &i reorgani#area societ%-ilor
comerciale:
E$ectuea#% !entru !ersoane $i#ice &i Curidice servicii !ro$esionale care !resu!un
cuno&tin-e de contabilitate:
E$ectuarea de activit%-i de audit $inanciar &i consultan-% $iscal% cu res!ectarea
reglement%rilor s!eci$ice acestor activit%-i 85,G, nr,/<G)**+ !rivind organi#area &i
e"ercitarea activit%-ii de audit $inaciar: 5,G, nr,/+G)**+ !rivind organi#area &i e"ercitarea
activit%-ii de consultan-% $iscal%9:
%.*. Moda)it7i)e de e3er4itare a (rofesiei
Modalit%-ile de e"ercitare a !ro$esiei e"!ert contabil 8art,/ din 5,G, nr,.<G+7749 sunt:
+, Individual 8activitate inde!endent%, con$orm art,4., alin,8+9 &i 829 din 'egea
nr,</+G)**2 !rivind Codul $iscal9:
), Societ%-i comerciale de e"!erti#% contabil% 8art,0 din 5,G, nr,.<G+774, 'egea
nr,2+G+77* !rivind societ%-ile comerciale9,
/
CAPITOL *. DEONTOLOGIA PRO+E"IONAL,
Aermenul de deontolgie re!re#int% un ansamblu de reguli de dre!t a!licabile 3n e"ercitarea
unei !ro$esii, Din !unct de vedere moral deontologia 3nseamn% teoria obliga-iilor,
E"ercitarea !ro$esiei liberale de e"!ert contabil !resu!une asumarea r%s!underii de a ac-iona
3n interes !ublic, nu numai de a satis$ace nevoile unui client sau ale unui angaCator, Ac-ion;nd 3n
interes !ublic, $ormat din clien-i, $inan-atori, autorit%-i !ublice, angaCatori, investitori = e"!ertul
contabil ca membru al unei !ro$esii liberale, trebuie s% onore#e 3ncrederea care i s=a acordat,
res!ect;nd anumite norme de conduit%, 3n mod deosebit con&tiin-a !ro$esional% &i inde!enden-a,
Aceste normele de conduit% !ro$esional% sunt stabilite !rin Codul etic na-ional al !ro$esioni&tilor
contabili &i ordonan-a statutar% !rivind organi#area activit%-ii de e"!erti#% contabil% &i a
contabililor autori#a-i 85,G, nr,.<G+7749,
Codul etic na-ional al !ro$esioni&tilor contabili con-ine normele de conduit% a !ro$esioni&tilor
contabili &i !rinci!iile $undamentale care trebuie res!ectate de c%tre to-i !ro$esioni&tii contabili H
liber !ro$esioni&ti sau angaCa-i,
entru 3nde!linirea obiectivele !ro$esiei contabile sunt necesare 3nde!linirea urm%toarelor
cerin-e:
Credi5i)itatea H asigurarea credibilit%-ii in$orma-iei &i a sistemului in$orma-ional,
Profesiona)is6 H identi$icarea &i $ormarea !ersoanelor !ro$esioniste 3n domeniu contabil,
Ca)itatea servi4ii)or H !restarea la standardul cel mai ridicat de !er$orman-% a serviciilor
de c%tre !ro$esionistul contabil,
.n4redere H 3ncredin-area utili#atorilor de servicii contabile c% !entru !restarea acestor
servicii e"ist% un cadru al eticii !ro$esionale,
Calit%-ile necesare !ro$esioni&tilor contabili sunt : &tiin-%, com!eten-%, moralitate, !robitate &i
demnitate,
0
*.%. Prin4i(ii)e funda6enta)e a)e eti4ii (rofesiona)e
rinci!iile $undamentale ale eticii !ro$esionale sunt : integritatea, obiectivitatea, com!eten-a
!ro$esional% &i !ruden-a, con$iden-ialitatea &i com!ortamentul !ro$esional,
Integritatea e"!ertului contabil !resu!une s% $ie dre!t &i onest, s% nu se asocie#e cu ra!ort%rile
sau eviden-ele dac% a!recia#% c% acestea con-in:
In$orma-ii $alse sau care induc 3n eroare:
In$orma-ii eronate:
5mit sau ascund in$orma-ii, atunci c;nd aceste omisiuni induc 3n eroare,
E"em!lu : SC Mara SA scBimb%, 3n cursul anului, 3n condi-iile unei rate a in$la-iei de /K,
metoda de evaluare stocurilor de materiale, trec;nd de la metoda FIF5 8L!rimul intrat H !rimul
ie&it9 la metoda 'IF5 8Lultimul intrat H !rimul ie&it9, $%r% s% !re#inte aceast% scBimbare,
inclusiv in$luen-a asu!ra re#ultatelor, 3n nota nr,. la bilan-ul contabil 3ncBeiat la data de 2+,+),,, ,
Ca urmare a scBimb%rii metodei de evaluare a stocurilor materiale, societatea a in$luen-at
re#ultatul e"ercitiului, inclusiv im!o#itul !e !ro$it a$erent,
5biectivitatea e"!ertului contabil semni$ic% obliga-ia !ro$esionistului contabil de a nu
com!romite !ro$esia, din cau#a unor: erori, con$licte de interese, in$luen-ei nedorite a unor
!ersoane, Adic%, evitarea rela-iilor care in$luen-ea#% 3n mod negativ ra-ionamentul !ro$esional,
rela-ii de a$aceri, $inanciare, $amiliare, sau !ersonale cu clientul sau cu !ersoane cu $unc-ii de
conducere sau angaCa-i ai clientului, !%strarea integrit%-ii serviciilor !ro$esionale &i men-inerea
obiectivit%-ii ra-ionamentului !ro$esional,
Com!eten-a !ro$esional% se ob-ine !rin studiu &i !ractic%, ceea ce !resu!une men-inerea
cuno&tin-elor &i a!titudinilor !ro$esionale la nivelul necesar e"ercit%rii !ro$esiei, De asemenea
e"!ertul contabil trebuie s% ac-ione#e cu !ruden-% &i 3n con$ormitate cu standardele teBnice &i
!ro$esionale,
Con$iden-ialitatea re!re#int% obliga-iile !ro$esionistului contabil de a nu de#v%lui in$orma-ii
con$iden-iale 3n a$ara unit%-ii angaCatoare, e"ce!-ia ca#ului c;nd a $ost autori#at sau c;nd e"ist% o
obliga-ie legal% sau !ro$esional% s% !ublice acele in$orma-ii, Nu are voie s% $oloseasc%
in$orma-iilor con$iden-iale dob;ndite 3n tim!ul e"ecut%rii sarcinilor de serviciu 3n avantaCul
!ersoanl sau 3n avantaCul unei ter-e !ersonae, De asemenea trebuie s% se asigure &i c% !ersonalul
angaCat sau a$lat sub controlul s%u res!ect% con$iden-ialitatea 8!entru !ro$esionistul contabil 3n
calitate de administrator, director, contabil &e$, etc,9,
7
5bliga-ia de con$iden-ialitate cotinu% &i du!% 3ncetarea rela-iei dintre !ro$esionistul
contabil &i client sau angaCator,
Com!ortamentul !ro$esional !resu!une : con$ormarea cu legile &i reglement%rile relevante &i
evitarea oric%rei ac-iuni care !ot discredita !ro$esia, s% $ie cinstit &i loial, s% nu $urni#e#e
in$orma-ii eronate des!re !ro$esie, s% nu $ac% revendic%ri e"agerate !entru serviciile !e care le
o$er%, cali$ic%rile !e care le !osed% &i e"!erien-a !e care o de-ine, s% nu o$ere re$erin-e
com!romi-%toare sau com!ara-ii li!site de $undament !rivind munca des$%&urat% de al-ii,
*.*. R7s(underea e3(erii)or 4onta5i)i
Jn e"ercitarea !ro$esiei, e"!er-ii contabili r%s!und disci!linar, administrativ, civil &i
!enal, du!% ca#, !otrivit legii,
%.R7s(underea dis4i()inar7
Sanc-iunile disci!linare ce se a!lic% e"!er-ilor contabili, 3n ra!ort cu gravitatea abaterilor
s%v;r&ite, sunt urm%toarele:
mustrare:
avertisment scris:
sus!endarea dre!tului de a e"ercita !ro$esia de e"!ert contabil !e o !erioad% de
tim! de la 2 luni la + an:
inter#icerea dre!tului de a e"ercita !ro$esia de e"!ert contabil,
Abaterile 3n $unc-ie de care se a!lic% sanc-iunile disci!linare se stabilesc !rin
regulamentul de organi#are &i $unc-ionare,
*.R7s(underea 4ivi)7:
1%s!underea civil% !oate $i contractual% sau delictual%,
1%s!underea civil% contractual% este generat% de $a!te, cum sunt: nee"ecutarea,
e"ecutarea necores!un#%toare sau cu 3nt;r#iere a obliga-iilor men-ionate 3n contractele 3ncBeiate
cu clien-ii,
1%s!underea civil% delictual% intervine 3n ca#ul 3n care !rintr=o $a!t% civil%
e"tracontractual% 83nc%lcarea H nea!licarea !revederilor legale9 comisiv% 8ac-iune9 sau omisiv%
8inac-iune9 se cau#ea#% un !reCudiciu ter-elor !ersoane,
1%s!underea civil% a e"!er-ilor contabili se a!recia#% !rin re$erire la !revederile legale &i
!racticile !ro$esionale,
+*
E"!er-ii contabili garantea#% r%s!underea civil% !rivind activitatea des$%&urat% !rin
subscrierea unei !oli-e de asigurare sau !rin v%rsarea unei contribu-ii la $ondul de garan-ii,
'imitele r%s!underii civile a e"!er-ilor contabili se stabilesc !rin contracte de !rest%ri
servicii, 3n $unc-ie de u#an-ele interne &i interna-ionale ale !ro$esiei contabile,
$.R7s(underea (ena)7:
E"!ertul contabil !oate r%s!unde !enal 3n ca#ul ob-inerii de $oloase necuvenite &i
cu!rinderii unor date nereale 3n ra!ortul de e"!erti#%, Indi$erent c% 3&i des$%&oar% activitatea 3n
cadrul !rocesului civil sau !enal, e"!er-ii care cer sau !rimesc mai mult dec;t !lata statornicit%
sunt su!u&i rigorilor legii !enale, $a!ta !ut;nd $i 3ncadrat% ca luare de mit%,
otrivit legii, re$u#ul neCusti$icat al e"!ertului contabil de a=&i 3nde!lini misiunea, cBiar 3n
urma unei amen#i, este considerat re$u# de serviciu legalmente datorat &i !oate legitima
trimiterea sa 3n Cudecat%, De asemenea, e"!ertul contabil Cudiciar, care a acce!tat s% e$ectue#e
e"!erti#a, este de rea credin-% 3n conclu#iile sale, 3ncearc% s% aco!ere autorul in$rac-iunii,
r%s!unde !entru $a!tele sale, deoarece acestea !re#int% !ericol social v%dit &i sunt 3ncriminate de
legea !enal%,
Fa!tele e"!ertului !rin care 3ngreunea#% a$larea adev%rului obiectiv 3n cau#% !ot $i
cali$icate delict de $avori#are a in$ractorului sau de m%rturisire mincinoas%, Jn ca#ul e"!er-ilor
contabili !ot $i amintite asemenea situa-ii: 3ntocmirea unei e"!erti#e necores!un#%toare 3n sco!ul
de a sc%!a de r%s!undere !ersoana incul!at% 83nvinuit%9: 3ntocmirea cu rea credin-% a e"!erti#ei
contabile cerut% de organele de ancBet% 3n sco!ul de a aco!eri in$ractorul: 3ntocmirea unei
e"!erti#e incorecte, cu inten-ia de a ascunde realitatea &i de a aco!eri adev%ra-ii incul!a-i,
rin asemenea $a!te e"!er-ii dau aCutor sau !rotec-ie autorului sau com!licelui la
comiterea in$rac-iunii !entru a se sustrage de la aceasta sau !entru a eluda sau #%d%rnici
cercet%rile sau alte acte de !rocedur% ale autorit%-ilor, !recum &i celor ce dau aCutor autorului s%=
&i asigure $olosul in$rac-iunii,
Jn ca#ul unei e"!erti#e eronate, dac% se constat% 3n sarcina e"!ertului o vin% !enal% sub
$orma inten-iei in$rac-ionale, sau a cul!ei, $a!ta se sanc-ionea#% !enal, Aceast% r%s!undere !enal%
!oate $i dublat% de o r%s!undere civil% dac% sunt 3ntrunite &i elementele acesteia,
Jn ca#ul 3n care $a!ta nu se a$l% 3n limitele !enale, e"!er-ii nu r%s!und !entru sim!le erori
de $a!t sau ine"actit%-ii cu!rinse 3n ra!ortul lor, dac% se constat% c% au $ost de bun% credin-%,
Gre&elile cu caracter mai grav, conclu#iile eronate, re#ultat al unei li!se de com!eten-%
sau a modului su!er$icial de lucru nu antrenea#% sanc-ionarea e"!ertului dac% nu se constat% o
++
cul!% !enal%, Consecin-a const% 3n re$acerea e"!erti#ei de c%tre aceea&i !ersoan% sau 3nlocuirea
acesteia cu un alt e"!ert,
Jn acela&i tim!, dac% sunt 3ntrunite elementele r%s!underii civile delicvente, e"!ertul
trebuie s% des!%gubeasc% !%r-ile !entru !reCudiciile cau#ate, !ut;nd $i ac-ionat 3n Custi-ie,
5bligarea e"!er-ilor la !lata unor des!%gubiri c%tre !artea !reCudiciat% 3&i !oate g%si temeiul &i !e
teren contractual, 3n $a!t $iind vorba de neres!ectarea conven-iei de e$ectuare a e"!erti#ei,
),2, Lu4r7ri 4e (ot fi efe4tuate de e3(ertu) 4onta5i)
E"!ertul contabil !oate e$ectua !entru !ersoanele $i#ice &i Curidice urm%toarele lucr%ri:
-inerea sau su!ravegBerea contabilit%-ii &i 3ntocmeste sau veri$ica &i semnea#%
situa-iile $inanciare :
acordarea asisten-ei !rivind organi#area &i -inerea contabilit%-ii:
e$ectuarea de activita-i de audit $inanciar si consultan-% $iscal% cu res!ectarea
reglement%rilor s!eci$ice activit%-ii:
acorda asisten-% de s!ecialitate necesar% !entru 3n$iin-area &i reorgani#area societ%-lor
comerciale:
e$ectuarea de anali#e economico=$inanciare, anali#a structurilor $inanciare, anali#a
gestiunii $inanciare &i a rentabilit%-ii ca!italului investit: teBnici de anali#% &i gestiune
a $ondului de rulment, sisteme de credit H leasing, $actoring: determinarea situa-iilor
$inanciare &i de gestiune !rin ra!oarte !rocentuale: elaborarea de tablouri de $inan-are
&i !lanuri de tre#orerie, !recum &i de tablouri de utili#%ri de resurse: asisten-% 3n
!revenirea &i 3nl%turarea di$icult%-ilor unit%-ii:
e$ectuarea de evalu%ri !atrimoniale: bunuri &i active !atrimoniale, 3ntre!rinderi &i
valori mobiliare, !entru v;n#%ri, succesiuni, !artaCe, dona-ii 8corelat cu dis!o#i-iile
re$eritoare la evaluatorii membrii ai Asocia-iei Na-ionale a Evaluatorilor din
1om;nia9 cu res!ectarea legii:
e$ectuarea de e"!erti#e contabile dis!use de organele Cudiciare sau solicitate de
!ersoane $i#ice ori Curidice: e"!erti#e contabil=Cudiciare amiabile 8la cerere9, de
gestiune: arbitraCe 3n cau#e civile:
+)
e$ectuarea unor lucr%ri cu caracter $inanciar=contabil: 3ntocmirea de situa-ii !eriodice:
consolidarea conturilor &i bilan-ului: 3ntocmirea de !lanuri de $inan-are !e termen
mediu &i lung:
e"ecutarea de lucr%ri cu caracter $iscal: studii &i consulta-ii !e !robleme de ordin
$iscal: !artici!area la 3ntocmirea &i de!unerea declara-iilor $iscale: asisten-% 3n
!robleme de im!o#ite &i 3n a!licarea tari$ului vamal: $iscalitate imobiliar%: asistarea
contribuabilului !e !arcursul controlului e"ecutat de organele de control $inanciar al
statului asu!ra contabilit%-ii !entru determinarea sumelor datorate cu orice titlu
statului 8corelat cu dis!o#i-iile re$eritoare la e"!er-ii $iscali9:
e$ectuarea de lucr%ri de organi#are administrativ% &i in$ormatic%: organigrame,
structuri, de$iniri de $unc-ii, leg%turi 3ntre servicii, circula-ia documentelor &i
in$orma-iilor: anali#a &i organi#area $lu"ului in$orma-ional: alegerea so$turilor:
$ormarea !ro$esional% continu%: contribu-ii la !rotec-ia !atrimoniului unit%-ii:
3nde!linirea, !otrivit dis!i#i-iilor legale, a contribu-iilor !rev%#ute 3n mandatul de
cen#or la societ%-ile comerciale:
!oate $i numit de Curtea de Conturi !entru com!letarea sau re$acerea conturilor
anuale de e"ecu-ie bugetar% &i desc%rcarea de gestiune a ordonatorilor de credite:
!oate $i desemnat s% 3nde!lineasc% atribu-iile de administrator !entru reorgani#area
Cudiciar% a debitorilor, res!ectiv a comercian-ilor !ersoane $i#ice &i societ%-i
comerciale:
!oate $i desemnat de tribunal, la !ro!unerea Cudec%torului=sindic, licBidator 3n
ca#urile de licBidare Cudiciare a debitorului 83n condi-iile 3n care este licBidator,
membru al Uniunii Na-ionale a racticienilor 3n 1eorgani#are &i 'icBidare din
1om;nia9,
E"!ertului contabil 3i este inter#is:
s% e$ectue#e lucr%ri !entru agen-ii economici sau !entru institu-iile la care este salariat
&i !entru cei care angaCatorii s%i sunt 3n rela-ii contractuale sau se a$l% 3n concuren-%:
s% e$ectue#e lucr%ri !entru agen-ii economici, 3n ca#ul 3n care este rud% sau a$in !;n%
la gradul al I?=lea inclusiv sau so- 8ie9 al 8a9 administratorului,
E"!ertul contabil nu !oate:
e$ectua lucr%ri !entru ter-i 3n situa-ia 3n care e"ist% elemente care atest% starea de
con$lict de interese sau de incom!atibilitate:
+2
s%=&i e"ercite atribu-iile con$erite de aceast% calitate !e durata c;t ocu!% $unc-ii 3n
cadrul Ministerului Finan-elor,
CAPITOL $. EXPERT!L CONTABIL .NTR/!N PROCE"
$.%. Nu6irea e3(ertu)ui 4onta5i) (entru a efe4tua e3(erti8a 4onta5i)7 9n (ro4esu) 4ivi)
E"!ertul contabil este un consultant care aCut% !e Cudec%tor 3n re#olvarea unor !robleme
de s!ecialitate, 3n l%murirea anumitor 3m!reCur%ri ale !rocesului,
E"!ertul nu se substituie Cudec%torului, Nu se !oate cere Cudec%torului s% aib% o instruire
universal%, Atunci c;nd instan-a este !us% 3n $a-a unor !robleme !e care nu le !oate re#olva
singur%, 3n vederea 3nlesnirii desco!eririi adev%rului, !oate recurge la concursul s!eciali&tilor
8e"!er-ilor9, Iudec%torul recurge la cuno&tin-ele de s!ecialitate ale e"!ertului contabil, dar aceasta
nu 3nseamn% c% e"!ertul contabil se substituie Cudec%torului, Iudec%torul are dre!tul de liber%
a!reciere a !robei cu e"!erti#a contabil%, !entru ca s%=&i $orme#e convingerea intim% asu!ra
adev%rului 3n cau#a ce se Cudec%,
E"!ertul contabil nu se con$und% nici cu Cudec%torul, E"!ertul e"aminea#% materialele 3n
ba#a dis!o#i-iei Cudec%torului, iar conclu#iile sale, ca miCloc de !rob%, se su!un a!recierii &i
veri$ic%rii 3ntocmai ca &i celelalte !robe,
E"!ertul nu este martor, Martorul relatea#% instan-ei $a!te !erce!ute !ersonal, E"!ertul
nu cunoa&te $a!tele !rocesului &i instan-a nu cere !%rerea din !unctul de vedere al cuno&tin-elor
sale de s!ecialitate 3n domeniul $inanciar=contabil, Jn ca#ul 3n care, 3nt;m!l%tor, e"!ertul contabil
ar cunoa&te $a!tele, el este ascultat ca martor, Calitatea de martor !rimea#%, E"!ertul contabil nu
!oate $i 3nlocuit din calitatea de martor, Martorul este im!us de 3m!reCur%ri obiective, !e c;nd
e"!ertul contabil este numit de instan-% &i !oate $i 3nlocuit,
E"!ertul contabil, 3n ba#a unei 3ns%rcin%ri o$iciale, e"aminea#% acele 3m!reCur%ri care
necesit% l%muriri de s!ecialitate, !relucrea#% &i sistemati#ea#% in$orma-iile ob-inute &i $ormulea#%
conclu#ii menite s% $acilite#e stabilirea adev%rului, Jn consecin-%, !o#i-ia !rocesual% a martorului
este !asiv%, iar cea a e"!ertului contabil este activ%,
+4
otrivit Codului Civil, e"!e-ii se numesc de c%tre !%r-i !rin acord comun, &i 3n ca# de
ne3n-elegere 3ntre ele, se numesc din o$iciu de tribunal 3n cel mai scurt termen, LE"!ertul se
nume&te direct de instan-a de Cudecat% 3n a$ara ca#ului 3n care !%r-ile se 3nvioesc, cBiar 3n &edin-a,
asu!ra !ersoanei e"!ertului, Jn li!sa unei asemenea 3nvoiri, e"!ertul se nume&te 3n mod
obligatoriu dintre !ersoanele ne!ro!use de !%r-i, 'i!sa e"!er-ilor contabili la &edinta de
de#batere 3n care au $ost numi-i nu !ermite !%r-ilor s% re$u#e e"!erti#ele contabile dis!use,
Eviden-a &i recomandarea e"!er-ilor, urm%rirea 3ncas%rii onorariilor &i !lata acestora sunt
activit%-i de e"!erti#% Cudiciar% ce intr% 3n atribu-iile tribunalelor Cude-ene &i al munici!iului
@ucure&ti, entru aceasta, 3n cadrul Aribunalului @ucure&ti &i tribunalelor Cude-ene $unc-ionea#%
birourile locale !entru e"!erti#a teBnic% &i contabil%, a$late 3n subordinea !re&edintelui
tribunalului,
e ba#a Aabloului Cor!ului E"!er-ilor Contabili &i Contabililor Autori#a-i !ublicat 3n
Monitorul 5$icial, birourile locale -in eviden-a e"!er-ilor contabili, 3n liste ce cu!rind:
modi$ic%rile survenite re$eritor la dis!onibilitatea e"!er-ilor, incom!atibilit%-i, sanc-iuni, adresa
&i tele$onul acestora, Aoate aceste date se comunic% Cor!ului E"!er-ilor Contabili &i Contabililor
Autori#a-i,
'ista nominal% a e"!er-ilor contabili !oate deveni !ublic%, !e l;ng% !ublicarea 3n
Monitorul 5$icial, !rin a$i&area la u&a s%lii de &edin-e, al%turi de lista !ricinilor Cudecate,
@irourile de e"!erti#% teBnic% &i contabil% au 3n com!eten-% e"!erti#ele contabile
Cudiciare,
@iroul de e"!erti#% contabil%:
recomand% e"!er-ii contabili !entru a $i numi-i de instan-a de Cudecat%:
urm%re&te e$ectuarea la tim! a e"!erti#ei Cudiciare dis!use de organele 3n dre!t &i
sesi#ea#% Cor!ului E"!er-ilor Contabili &i Contabililor Autori#a-i de eventualele
3nt;r#ieri de care se $ac vinova-i e"!er-ii contabili,
'a solicitarea com!letului de Cudecat%, du!% ce !roba cu e"!erti#a contabil% a $ost
3ncuviin-at% !rin 3ncBeiere, tribunalul recomand% un num%r de e"!er-i, din care com!letul
nume&te, du!% ca#, unul sau mai mul-i e"!er-i, Codul de !rocedur% civil% !reci#ea#% Lunul sau
trei e"!er-i, care !ot $i recu#a-i !entru acelea&i motive ca &i Cudec%torii,
1ecomandarea se !%strea#% la dosarul cau#ei,
Alegerea e"!er-ilor contabili 3n vederea recomand%rii c%tre organele 3n dre!t se $ace 3n
$unc-ie de s!eciali#area, com!eten-a &i e"!erien-a e"!ertului, 3n ra!ort cu domeniul 3n care
+<
urmea#% a se e$ectua e"!erti#a, necesitatea de a asigura e$ectuarea 3n termen a e"!erti#ei
contabile, evitarea 3nc%rc%rii !rea mari a unor e"!er-i, atragerea unui num%r c;t mai mare de
e"!er-i 3n e$ectuarea e"!erti#elor contabile,
)

Sarcina e$ectu%rii e"!erti#ei contabile de c%tre e"!er-ii numi-i este obligatorie, ne!ut;nd
$i re$u#at% dec;t !entru motive temeinice, Jn ca# de re$u# neCusti$icat, e"!ertul contabil !oate $i
amendat &i obligat la des!%gubiri, Dac% e"!ertul nu se 3n$%-i&ea#%, instan-a !oate dis!une
3nlocuirea lui, De asemenea, e"!ertul este sanc-ionat cu amend% dac% nu de!une 3n termenul
stabilit ra!ortul de e"!erti#% contabil%,
Jn anumite situa-ii 3n care ar e"ista !osibilitatea ca s% nu $ie obiectiv cu oca#ia e$ectu%rii
e"!erti#ei contabile, e"!ertul contabil trebuie s% se ab-in% sau !oate $i recu#at, Jm!reCur%rile
!rivind ab-inerea de la e$ectuarea e"!erti#ei contabile se comunic% !re&edintelui instan-ei
1ecu#area este dre!tul !e care 3l au !%r-ile din !roces de a cere 3n anumite ca#uri
determinate de lege ca e"!ertul contabil s% se retrag% de la e$ectuarea e"!erti#ei contabile,
aceasta !ut;nd $i ceruta 3n termen de < #ile de la numirea sa, c;nd se cunoaste motivul, sau de la
data c;nd s=a ivit motivul de recu#are,
Ca#uri de ab-inere &i recu#are a e"!ertului contabil:
este im!licat $inanciar, direct sau indirect 3n activit%-iile clien-ilor s%i:
este im!licat 3n activitatea clien-ilor s%i 3n calitate de membru al consiliului de
administra-ie, al e"ecutivului acestuia sau 3n calitate de angaCat sub controlul direc-iunii
clien-ilor:
este im!licat 3n rela-ii $amiliale &iGsau !ersonale cu clien-ii s%i:
acce!t% &i !rime&te de la un singur client onorarii care constituie !rocentaCe inaccetabil de
ridicate !entru veniturile !ro$esionistului contabil,
3ntre el &i una din !%r-i a $ost o Cudecat% !enal% 3n tim! de < ani 3naintea recu#%rii:
&i=a s!us !%rerea cu !rivire la !ricina ce se Cudec%:
e"ist% vr%&m%&ie 3ntre el, so-ul sau una din rudele sale, !;n% la al !atrulea grad de rudenie
inclusiv &i una din !%r-i, so-ii sau rudele acestora, !;n% la gradul al treilea inclusiv,
Cererea de recu#are se solutionea#% 3n &edin-a !ublic%, cu citarea obligatorie a !%r-ilor &i
a e"!ertului contabil, !%r-ile av;nd dre!tul s% cear% anularea !robei cu e"!erti#a contabila, dac%
aceasta este 3ntocmit% de o !ersoan% care nu are dob;ndit% calitatea de e"!ert contabil activ,
)
ere& I, H Control financiar i expertiz contabil, Editura Mirton, Aimi&oara, )**4, !,22.
+.
$.*. Nu6irea e3(ertu)ui 4onta5i) 9n (ro4esu) (ena)
E"!ertul contabil este numit de organul de urm%rire !enal% sau de instan-a de Cudecat%
care a $ost investit% cu un asemenea !roces 8!enal9,
Fiecare dintre !%r-i au dre!tul s% cear% ca un e"!ert recomandat de ea s% !artici!e la
e$ectuarea e"!erti#ei contabile,
E"!ertul contabil recomandat de !arte are dre!turi egale cu e"!er-ii numi-i de instan-% &i
este obligat s% !artici!e e$ectiv la reali#area e"!erti#ei contabile,
artici!area e"!ertului contabil recomandat de !arte este un dre!t al acesteia 8!%r-i9 care
nu !oate $i restr;ns de organele care dis!un e$ectuarea e"!erti#ei,
Dre!turile legale ale e"!ertului recomandat de !arte 8e"!ert !arte9 re#ult% din calitatea lui
de e"!ert contabil &i este obligat s% nu ac-ione#e ca un contabil a!%r%tor al !%r-ii ci s% e"ercite
mandatul !rimit cu !rinci!ialitate, s% inter!rete#e &tiin-i$ic &i obiectiv actele contabile &i
!roblemele su!use e"!erti#ei, s% $ie im!ar-ial &i s% ac-ione#e numai 3n s!iritul a$l%rii adev%rului,
E"!ertul !arte !oate $i cerut !e cBeltuiala !%r-ii al%turi de e"!ertul numit de instan-a de
Cudecat% sau de organul de cercetare !enal%,
Aceasta !resu!une c% e"!ertul !arte nu !oate $i cerut dec;t 3n situa-ia 3n care 3n cau#a
res!ectiv% a $ost desemnat un e"!ert de c%tre organele de Custi-ie,
E"!erti#ele contabile Cudiciare !ot $i e$ectuate numai de c%tre !ersoane care au calitatea
de e"!ert contabil &i $igurea#% 3n Aabloul Cor!ului E"!er-ilor Contabili &i Contabililor Autori#a-i
!ublicat 3n Monitorul 5$icial,
E"!ertul contabil este incom!atibil s% e$ectue#e e"!erti#% contabil% 3ntr=o cau#% !enal% 3n
urm%toarele situa-ii:
a !us el 3n mi&care ac-iunea !enal%:
a $ost e"!ert recomandat de una din !%r-i:
a $ost martor situa-iei 3n care calitatea de e"!ert contabil este incom!atibil% cu
aceea de martor 3n aceea&i cau#%, unde calitatea de martor are 3nt;ietate:
e"ist% 3m!reCur%ri din care re#ult% c% e"!ertul contabil este interesat sub orice
$orm%, el so-ia sau vreo rud% a!ro!iat% 3n solu-ionarea cau#ei 3ntr=un anumit mod
care este de natur% s%=l $ac% subiectiv:
$ace !arte din sistemul organi#atoric al uneia din !%r-ile a$late 3n !roces:
+/
s=a !ronun-at anterior asu!ra unor as!ecte care $ac obiectul dosarului de cercetare
3n calitate de organ de control, auditor:
a luat !arte ca e"ecutant la 3ntocmirea documentelor !rimare 8Custi$icative
con$orm 'egii contabilit%-ii9 a eviden-ei teBnico=o!erative &i contabile ale uneia
din !%r-i,
E"!ertul incom!atibil are obliga-ia s% declare !re&edintelui instan-ei de Cudecat% sau
!rocurorului care su!ravegBea#% cercetarea !enal% c% se ab-ine de la e$ectuarea e"!erti#ei cu
!re#entarea cau#ei de incom!atibilitate ce constituie motivul ab-inerii,
Declara-ia de incom!atibilitate se $ace de3ndat% ce e"!ertul contabil aluat cuno&tin-% de
numirea sa &i de e"isten-a incom!atibilit%-ii,
Jn ca#ul 3n care e"!ertul contabil este incom!atibil dar nu a $%cut declara-ia de ab-inere de
la e$ectuarea e"!erti#ei !oate $i recu#at 3n cursul urm%ririi !enale &i al Cudec%rii de c%tre din
!%r-ile care au a$lat de e"isten-a situa-iilor de incom!atibilitate,
1ecu#area se $ace oral sau 3n scris ca ar%tarea ca#ului de incom!atibilitate ce constituie
motivul recu#%rii,
Ab-inerea sau recu#area se solu-ionea#% de instan-a de Cudecat% !rin e"aminarea
declara-iei de ab-inere sau a cererii de recu#are du!% ca#, ascult;ndu=se !%r-ile &i e"!ertul care se
ab-ine sau a c%rui recu#are se cere,
JncBeierea !rin care s=a admis sau s=a res!ins ab-inerea sau recu#area du!% ca# nu sunt
su!use nici unei c%i de atac,
Jn cursul urm%ririi !enale asu!ra ab-inerii sau recu#%rii se !ronun-% !rocurorul care
su!ravegBea#% cercetarea !enal%,
artici!area ca e"!ert de mai multe ori 3n aceea&i cau#% nu constituie motiv de recu#are,
$.$. Onorariu) e3(ertu)ui 4onta5i)
E"!er-ii &i al-i s!eciali&ti care e$ectuea#% e"!erti#e !entru instan-ele Cudec%tore&ti,
organele de urm%rire !enal% sau alte organe cu activiate Curisdic-ional% !rimesc, !entru lucr%rile
e$ectuate, onorarii stabilite de aceste organe 3n $unc-ie de com!le"itatea e"!erti#ei, volumul de
lucru &i gradul lor !ro$esional &i &tiin-i$ic,
+0
5norariul se $i"ea#% !rovi#oriu !rin 3ncBeierea sau ordonan-a de numire a e"!ertului,
Suma de$initiv% este $i"at% de instan-%, du!% de!unerea ra!ortului de e"!erti#% &i a decontului de
cBeltuieli,
E"!er-ii care, !entru e$ectuarea e"!erti#ei, se de!lasea#% 3n alt% localitate dec;t cea de
domiciliu, au dre!tul, !e l;ng% onorariul !rev%#ut, la cBeltuieli de trans!ort, ca#are &i diurn%, 3n
condi-iile stabilite de dis!o#i-iile legale !entru salaria-ii din institu-iile !ublice,
artea care a solicitat e"!erti#a contabil% este obligat%, !otrivit Codului de !rocedur%
civil%, ca 3n termen de cel mult < #ile de la numirea e"!ertului contabil, s% de!un% suma stabilit%
ca onorariu 3n contul tribunalului, !entru e"!erti#%, Dac% ra!ortul se de!une, de&i onorariul nu
este !l%tit, instan-a oblig% !artea care a solicitat e"!erti#a contabil%, !rin 3ncBeiere e"ecutorie, la
!lata onorariului,
2

Dac% e"!erti#a contabil% este ordonat% din o$iciu, instan-a stabile&te &i !artea care s%
avanse#e onorariul, Jn situa-ia 3n care $%r% e"!erti#% contabil% !rocesul nu !oate $i solu-ionat, iar
ambele !%r-i re$u#% !lata onorariului, instan-a !oate res!inge cererea de cBemare 3n Cudecat% sau
cererea reconven-ional%, Decontarea onorariului cuvenit e"!ertului, odat% cu de!unerea
ra!ortului de e"!erti#% la instan-%, se asigur% de @iroul de e"!erti#% contabil% din cadrul
tribunalului Cude-ean, 3n ba#a unui decont de cBeltuieli, Jn acest sco!, la agen-iile Cude-ene C,E,C,
este descBis un cont de dis!onibilit%-i, 3n care se de!un sumele &i din care se !l%tesc onorariile
cuvenite e"!er-ilor, Statele de !lat% a onorariilor se a!rob% de !re&edintele instan-ei, 5norariile se
im!o#itea#%,
$.0. +ora (ro5ant7 a e3(erti8ei 4onta5i)e
E"!er-ii contabili sunt obliga-i s% se !re#inte 3naintea instan-ei !entru a da l%muriri ori de c;te ori
li se cere, Instan-a trebuie s% asigure, 3n condi-iile legii !rocesuale, !osibilitatea de a invoca
obiec-ii la ra!ortul de e"!erti#% contabil%,
Jn ca#urile civile, ra!ortul de e"!erti#% contabil% este e"aminat, 3n !rimul r;nd, de !%r-ile
3n litigiu care $ormea#% observa-ii &i obiec-ii 3n scris asu!ra ra!ortului de e"!erti#%, !e care le
de!un la dosarul cau#ei, E"!ertul contabil este obligat s% de!un% la organul bene$iciar r%s!uns
scris la observa-iile $ormulate de !%r-ile 3n litigiu asu!ra ra!ortului de e"!erti#% contabil%,
2
ere& I,= Control financiar i expertiz contabil, Editura Mirton, Aimi&oara, )**4, !,2<*
+7
Dac% !%r-ile invoc% obiec-ii 3ntemeiate sau instan-a nu este l%murit% !rin e"!erti#a $%cut%,
se !oate dis!une 3ntregirea e"!erti#ei !rintr=un su!liment sau o nou% e"!erti#%, Instan-a are
!osibilitatea s% ordone#e o e"!erti#% contrarie 8contrae"!erti#%9, e$ectuat% de un alt e"!ert
contabil, De obicei, 3n aceste situa-ii, se numesc trei e"!er-i contabili,
CBiar dac% 3n cau#% s=a administrat o e"!erti#% &i o contrae"!erti#% contabil%, nu e"ist%
nici un im!ediment de a se admite o nou% e"!erti#%, dac% este util% cau#ei,
Conclu#iile e"!erti#ei contabile constituie numai elemente de convingere l%sate la libera
a!reciere a Cudec%torului, ca toate celelalte !robe, Instan-a are obliga-ia s% motive#e !o#i-ia sa,
indi$erent dac% $olose&te sau nu conclu#iile e"!erti#ei contabile, Dac% sunt administrate e"!erti#e
contadictorii, instan-a acce!t% motivat una din ele sau le 3nl%tur% !e am;ndou%,
Jn ceea ce !rive&te $or-a !robant% a e"!erti#ei contabile, Cudec%torii sunt lega-i de
constat%rile de $a!t ale e"!er-ilor, &i anume: data ra!ortului de e"!erti#% contabil%, relevarea
cercet%rilor $%cute 3n !re#en-a !%r-ilor &i argumentelor sus-inute de acestea 3n !re#en-a e"!er-ilor
contabili, Aoate aceste men-iuni din ra!ortul de e"!erti#% contabil% $ac dovada !;n% la 3nscrierea
3n $als, deoarece e"!er-ii contabili au lucrat, 3n calitate de delega-i ai instan-ei,
Nulitatea actelor de !rocedur% civil% este 3n $unc-ie de v%t%marea !ricinuit% unei !%r-i,
Instan-a nu !ronun-% nulitatea e"!erti#ei contabile, dac% neregularitatea invocat% este 3ndre!t%-it%
8de e"em!lu, c;nd ra!ortul de e"!erti#% contabil% nu a $ost semnat de to-i e"!er-ii sau !%rerile nu
au $ost motivate9,
E"!erti#a contabil% !oate $i declarat% nul% atunci c;nd:
a $ost $%cut% $%r% a cita !%r-ile: 3n acest ca#, nulitatea !oate $i !ro!us% 3nainte de
3nce!utul de#baterilor asu!ra $ondului Cudec%-ii:
!rin nede!unerea 3n termen a ra!ortului de e"!erti#% contabil% s=a cau#at !%r-ii o
v%t%mare ce nu !oate $i 3n alt mod 3nl%turat%,
)*
"T!DI! DE CA1
Ra(ort de E3(erti8a Conta5i)a E3tra:udi4iara
Nr, 2 din +0,++,)**0
Ca!itol I = Introducere
S,C E"!ert A@C S,1,',, cu sediul 3n munici!iul @r%ila, str, Arie&, C,U,I, +)24<./,
3nscrisa la 5,1,C, @r%ila sub numarul I*)G42< G)**+, autori#atie de $unc-ionare )+**2* G
)2,+*,)**+, 3nscris% 3n Aabloul E"!er-ilor Contabili &i Contabililor Autori#a-i din 1omania 3n
!artea 4 @ !o#itia )+, a acce!tat misiunea e$ectuarii unei e"!erti#e contabile e"traCudiciare
!entru d=nul A!ostol ?asile, asociat al S,C, ?A' S,1,', 3n ba#a contractului nr, +< G +*,++,)**0,
E"!erti#a contabil% e"traCudiciar% este cerut% de d=nul A!ostol ?asile !entru veri$icarea
corectitudinii d=nei o!escu Mirela, care a solicitat ie&irea din S,C, ?A' S,1,' d=na $iind
asociat=administrator,
Con$orm contractului nr, +< G +*,++,)**0 obiectivul $i"at !re#entei e"!erti#e contabile
e"traCudiciare este veri$icarea res!ectarii legislatiei $inanciar=contabile de catre S,C, ?A' S,1,',
!e !erioada Ianuarie )**0=5ctombrie )**0 si a bilantului )**/ si calcularea activului net
contabil la 2+,+*,)**0 !e ba#a balantei de veri$icare la 2+,+*,)**0 la S,C, ?A' S,1,',
'ucr%rile e"!erti#ei contabile e"traCudiciare s=au e$ectuat 3n !erioada +<,++,)**0 H
+0,++,)**0, la sediul din @r%ila, str, Arie&, Cud, @r%ila,
Materialul documentar care a stat la ba#a e$ectu%rii e"!erti#ei contabile e"traCudiciare
sunt:
+, Documente $inanciar H contabile !e !erioada Ianuarie H5ctombrie )**0,
), @ilant contabil 2+,+),)**., 2+,+),)**/,
2, Actele constitutive si modi$icarile ulterioare !ana la #i,
4, Alte documente,
)+
1edactarea !re#entului ra!ort de e"!erti#a contabila e"traCudiciara s=a $acut 3n data de
+0,++,)**0, Jn cau#% nu s=au e$ectuat, alte e"!erti#e contabile &i nu s=au utili#at lucr%rile altor
e"!er-i 8teBnici, $iscali etc,9,
Ca!itol II= Des$asurarea e"!erti#ei contabile e"traCudiciare
5biectivul e"!erti#ei contabile e"traCudiciare este veri$icarea evidentei contabile !e
!erioada Ianuarie)**0=5ctombrie )**0 si a bilantului )**/ &i calcularea activului net contabil la
2+,+*,)**0 !e ba#a balantei de veri$icare la 2+,+*,)**0 la S,C, ?A' S,1,',
entru a re#olvala obiectivul sus mentionat s=au e"aminat documentele si actele
mentionate la !aragra$ul !rivind materialul documentar,
In con$ormitate cu actele si documentele e"!erti#ate s=a e$ectuat veri$icarea documentelor
contabile si calcularea activului net contabil la 2+,+*,)**0 !e ba#a balantei de veri$icare
la2+,+*,)**0 , !entru care $ormulam urmatorul ras!uns:
+, Cu re$erire la res!ectarea legislatiei $inanciar=contabile de catre S,C, ?A' S,1,', !e !erioada
Ianuarie )**0=5ctombrie )**0 si a bilantului )**/, 3n urma e"aminarii !rin sondaC a
materialului documentar mentionat, s=a aCuns la conclu#ia ca nu se res!ecta in totalitate legislatia
$inanciar H contabila in vigoare, ast$el:
In bilantul !entru anul )**/ a!are !o#itia im!o#it !e !ro$it 44++ &i .7+, desi societatea a
o!tat 3n acel an !entru !lata im!o#itului !e venit $iind microintre!rindere in acel an ,
Im!o#itul !e dividende s=a calculat in se!tembrie )**0 desi trebuia calculat &i virat 3n
!rimul semestru al anului )**0, du!% a!robarea bilan-ului,
1egistrul de casa nu este intocmit !e #ile ci !e !erioade de o luna si nu !oarta semnaturile
con$orm 5MF +0<* G )**<,
In declaratia *+* de!usa la Directia de Finante Arad in luna august )**0 nu a!are
com!letat !o#itiile re$eritoare la !latitor im!o#it !e !ro$it sau !latitor de im!o#it !e
veniturile microintre!rinderilor,
))
Societatea calculea#a si inregistrea#a lunar im!o#itul !e !ro$it in anul )**. desi acesta se
calculea#a si inregistrea#a doar trimestrial con$orm Codului Fiscal,
Societatea incBide lunar conturile de A?A deductibil si A?A colectat desi acestea se incBid doar
trimestrial con$orm Codului Fiscal, societatea de!unand decont de A?A trimestrial,
Societatea nu intocmeste Curnale de cum!arari si van#ari con$orm modelului !reva#ut de 5MF
+/+ G )**4 si acestea nu sunt listate si trimestrial con$orm Codului Fiscal
Societatea nu intocmeste dis!o#i-ie de !lat% &i 3ncasare !entru ridicarile de numerar a salaria-ilor
atunci c;nd sunt trimi&i s% reali#e#e unele cBeltuieli 3n interesul $irmei, asa cum !revede MG
02+ G +77/,
Societatea nu a inregistrat corect intrarea !rin contract de leasing a unui autoturism in acest sens
$acand inregistrarea 4/+ N +./ cu valoarea A?A a!licata la ratele de leasing si 4/+ N +./ cu
valoarea asigurarilor care nu sunt acBitate,
@onurile $iscale inregistrate nu contin in$ormatiile s!eci$icate de 5MF )72G)**., unele nu au
stam!ila unit%-ii, semnatura sau datele de identi$icare a $irmei care l=a emis nu sunt com!lete,
1egistrul Curnal, iar registrul Curnal centrali#ator se com!letea#a lasand s!atii libere, De
asemenea registrul Curnal listat de societate cu!rinde totaluri ale o!eratunilor si nu $iecare
o!era-iune economico=$inanciar% con$orm con$orm 5MF +0<* G )**<,
1egistrul inventar nu se com!letea#a cu elementele de activ &i de !asiv gru!ate du!% natura lor
con$orm !osturilor din bilan- con$orm 5MF +0<* G )**<,
1egistrul de evidenta $iscala nu cur!inde toate in$ormatiile mentionate de MG 44 G )**4,
Inventarierea la 2+,+),)**/ nu este intocmita con$orm normelor !reva#ute de 5MF +/<2 G
)**4:
= nu contine rocesul verbal cu re#ultatele com!lete ale inventarierii
= nu contine liste de inventariere a miCloacelor $i"e si a obiectelor de inventar
= listele de inventariere nu sunt semnate de catre com!artimentul $inanciar=contabil
= nu e"ista con$irmari de sold cu clientii si $urni#orii
= nu contine centrali#ator al listelor de inventariere
= nu contine situatia analitica distincta !entru elementele de activG!asiv ce nu re!re#inta bunuri
Fisa conturilor nu se listea#a ast$el incat sa contina $iecare o!eratiune !entru a
determina rulaCele debitoare sau creditoare , soldurile $inale creditoare sau debitoare
, ci contine totaluri ale o!eratiunilor,
)2
In dosarele !re#entate nu s=au gasit evidenta analitica a clientilor si $urni#orilor in sold
la s$arsitul lunii, $isa obiectelor de inventar date in $olosinta si evidenta analitica a
miCloacelor $i"e,
),Calcularea activului net contabil la 2+,+*,)**0 !e ba#a balantei de veri$icare la 2+,+*,)**0:
Activul net contabil la 2+,+*,)**0 !e ba#a balantei de veri$icare la 2+,+*,)**0 este de
+)2,</) ron,

Ca!itol III = Conclu#ii
Jn con$ormitate cu e"amin%rile materialului documentar men-ionat 3n introducerea &i
cu!rinsul !re#entului ra!ort de e"!erti#a contabila e"traCudiciara $ormulam urmatorul ras!uns la
obiectivele $i"ate 3n Ca!itolul II:
+, 1es!ectarea legislatiei $inanciar=contabile de catre S,C, ?A' S,1,', !e !erioada
Ianuarie )**0=5ctombrie )**0 si a bilantului )**/:
E"aminarile !rin sondaC a materialului documentar mentionat au dus la conclu#ia
ca nu se res!ecta 3n totalitate legisla-ia $inanciar H contabil% 3n vigoare,
Calcularea activului net contabil la 2+,+*,)**0 !e ba#a balan-ei de veri$icare la 2+,+*,)**0 este
de +)2,</) lei,
entru ca !re#entul ra!ort de e"!erti#% contabil% e"traCudiciara s% !oat% veni 3n s!riCinul
bene$iciarului, recomand%m : revi#uirea si luarea masurilor de res!ectare a legislatiei 3n vigoare
!entru !unctele de la Ca!itolul II,
1a!ortul de e"!erti#a contabila e"traCudiciara s=a intocmit !e ba#a documentelor
contabile si a altor documente !re#entate de catre asociatul d=nul A!ostol ?asile, Jn ca#ul 3n care
in$ormatiile siGsau documentelor !re#entate nu sunt com!lete, li!sesc, con-in in$orma-ii cu sco!ul
de a induce 3n eroare sau care !ot induce 3n eroare, E3(ert ABC S,1,', este absolvit% de orice
vina care ar decurge din aceasta,
)4
CONCL!1II
E"!erti#a contabil% este o $orm% de cercetare &tiin-i$ic% e$ectuat% 3n vederea l%muririi
modului 3n care sunt re$lectate 3n documente, eviden-a teBnic=o!erativ% &i contabil%, anumite
$a!te, 3m!reCur%ri, situa-ii de natur% economico=$inanciar%,
E"!ertul contabil este !ersoana care a dob3ndit aceast% calitate 3n condi-iile legii &i are
com!eten-a !ro$esional% de a veri$ica &i de a a!recia modul de organi#are &i de conducere a
activit%-ii economico=$inanciare &i de contabilitate, de a su!ravegBea gestiunea societ%-ilor
comerciale &i de a veri$ica legalitatea bilan-ului contabil &i a contului de !ro$it &i !ierderi,
E"!ertul contabil !oate, de asemenea, s% organi#e#e &i s% conduc% contabilitatea societ%-ilor
comerciale &i s% anali#e#e, !rin !rocedee s!eci$ice contabilit%-ii, situa-ia economic%, $inanciar% &i
$iscal% a acestora,
E"!er-ii contabili au datoria s% se mani$este cu tot mai mult% res!onsabilitate !entru
satis$acerea e"igen-elor !ro$esionale, etice &i deontologice, 'i!sa de $ermitate a !ro$esionistului,
!endularea acestuia 3ntre interesul $inanciar !ersonal &i interesul !ublic obiectiv, absen-a t%riei de
caracter !entru !%strarea neatins% a demnit%-ii !ersonale sunt cau#e 3n care sl%biciunile !ot a$ecta
grav calitatea actului !ro$esional, uneori !;n% la a deveni subiect al legii !enale,
Activitatea de e"!ert contabil !oate $i e"ecutat% numai de !ersoanele care au aceast% calitate
&i sunt 3nscrise 3n Aabloul Cor!ului E"!er-ilor Contabili &i Contabililor Autori#a-i din 1om;nia,
Jntre +774 &i )***, CECCA1 a devenit membru al Federa-iei Interna-ionale a Contabililor H
IFAC, Comitetului de Standarde Interna-ionale de Contabilitate H IASC, Federa-iei E"!er-ilor
Contabili Euro!eni H FEE, Federa-iei E"!er-ilor Contabili Mediteraneeni H FCM, Comitetului de
Integrare a (%rilor 'atine din Euro!a &i America, Aotodat%, CECCA1 a 3ncBeiat acorduri
bilaterale de colaborare cu institute !ro$esionale din Anglia, Fran-a, Italia, 5landa, Serbia,
Slovacia, Slovenia, @ulgaria, 'iban, Ungaria, Israel, olonia,
)<
Jn anul +77<, la Con$erin-a Na-ional% a CECCA1 a $ost ado!tat Codul privind conduita etic
i profesional a experilor contabili i contabililor autorizai din Romania.
Codul etic na-ional din 1om;nia stabile&te normele de conduit% !entru !ro$esioni&ti contabili
&i $ormulea#% !rinci!iile $undamentale care trebuie res!ectate de ace&tia 3n vederea reali#%ri
obiectivelor comune ro$esioni&tii contabili din 1om;nia ac-ionea#% 3n di$erite entit%-i &i ramuri
ale economiei na-ionale ca liberi !ro$esioni&ti sau angaCa-i, sco!ul de ba#% al codului trebuie 3ns%
res!ectat,
Jn -ara noastr% la elaborarea codului etic na-ional al !ro$esioni&tior contabili din 1om;nia s
au avut 3n vedere recomand%rile I,F,A,C, =Federa-iei Interna-ionale a Contabililor= 3n leg%tur% cu
$a!tul c% C,E,C,C,A,1, are res!onsabilitatea !reg%tirii unor cerin-e etice detaliate a introducerii &i
3mbun%t%-irea acestor cerin-e,
I,F,A,C, crede c% datorit% di$eren-elor de cultur% lingvistice, legislative &i sociale sarcina
!reg%tirii unor cerin-e etice detaliate revine 3n !rinci!al organismelor membre din $iecare -ar%
care au res!onsabilitatea introducerii &i 3mbun%t%-irii acestor cerin-e,
De aceea I,F,A,C, crede c% identitatea !ro$esiunii contabile este caracteri#at% la nivel
mondial de str%dania ei de a reali#a un num%r de obiective comune &i res!ectarea anumitor
!rinci!ii $undamentale 3n acest sco!, rin urmare I,F,A,C, recunosc;nd res!onsabilit%-ile
!ro$esiunii contabile &i consider;nd c% rolul s%u este de a o$eri !rinci!iile c%l%u#itoare,
3ncuraC;nd continuitatea e$orturilor &i !romov;nd armoni#area, a considerat necesar s%
stabileasc% un cod interna-ional al eticii !entru !ro$esioni&tii contabili, care s% constituie ba#a !e
care s% $ie $undamentate cerin-ele etice din $iecare -ar%, !entru !ro$esioni&tii contabili din $iecare
-ar%,
Acest cod interna-ional este menit a servi ca model !e care s% se ba#e#e !rinci!iile etice
din $iecare -ar%,
Codul stabile&te standarde de conduit% !entru contabili !ro$esioni&ti &i $ormulea#%
!rinci!iile $undamentale care trebuie res!ectate de contabili !ro$esioni&ti 3n vederea reali#%rii
obiectivelor comune,
ro$esioni&tii contabili din 3ntreaga lume ac-ionea#% 3n medii di$erite, culturi &i
reglement%ri di$erite, sco!ul de ba#% al codului trebuie 3ns% 3ntotdeauna res!ectat,
Jn condi-iile economiei de !ia-%, a e"isten-ei &i $unc-ion%rii societ%-ilor comerciale,
!roblemele teoretice, legale &i metodologice !rivind e"!erti#ele contabile sunt utile !entru
teBnicienii contabilit%-ii, !entru ac-ionari, investitori, de!onen-i, creditori, !entru magistra-i,
avoca-i, $isc, !recum &i !entru oamenii de a$aceri 3n general,
).
BIBLIOGRA+IE
+, @5@I(AN Nicolae H Expertiza Contabil n Romnia ,Ed, Mirton, Aimi&oara, )**<:
), @UNGEA 5vidiu H Expertiza contabil, Ed, Mirton, Aimi&oara, )**2:
2, DONI'O 'igia, 15FU Claudia H Drept procesual civil, vol , partea !eneral, Ed,
Universitas Aimisiensis, Aimi&oara, )**+:
4, F5D51 Maria H "robele in procesul civil, Ed, Universul Iuridic, @ucure&ti, )**.:
<, 51EA Evelina H "articipanii la porcesul civil, Ed, 1osseti, @ucure&ti, )**<:
., OA1U( ?asile, 15AI'O Aristi-a, D1EMU(A Emilian, G51@ONESCU
Constantin, DA1IE ?asile H#anualul expertului contabil si contabilului autorizat,
Editia a$%$a actualizat, Ed, Agora, @ac%u, )**):
/, E1EF Ion H Control financiar si Expertz contabil, Ed, Mirton, Aimi&oara, )**4,
0, PPP = 5rdonan-a nr,) din )+ ianuarie )*** !rivind organi#area activit%-ii de e"!erti#%
teBnic% Cudiciar% &i e"traCudiciar%
7, PPP = 5rdonanta +/G)**/ !entru modi$icarea si com!letarea 5rdonantei Guvernului
nr, .<G+774 !rivind organi#area activitatii de e"!erti#a contabila si a contabililor
autori#ati:
+*, PPP = 1egulamentul de organi#are &i $unc-ionare a Cor!ului E"!er-ilor Contabili &i
Contabili Autori#a-i din 1om;nia din )2 octombrie +77<:
++, 1evista Contabilitatea E"!erti#a &i Auditul A$acerilor editate de CECCA1, colec-ia
)**< H )**7,
+), QQQ,ceccar,ro
)/
)0