Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Obiectul de studiu: Biologie.


Clasa: a X-a (Anul I, grupa 13 C).
Data:
Subiectul lecţiei: Încrengătura Moluşte (Mollusca).
Tipul lecţiei: De formare a capacităţilor de analiză – sinteză a cunoştinţelor.
Demersul formării competenţelor:
Competenţe de comunicare în limba maternă (limba de stat)

Competenţe de a comunica într-un limbaj ştiinţific coerent

Competenţe de a realiza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse


situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfo-anatomice, procese şi
fenomene vitale.
Identificarea trăsăturilor distinctive ale moluştelor.

Scopul metodic: Utilizarea diverselor metode şi tehnici de predare – învăţare – evaluare în


formarea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor.
Obiective operaţionale:
Elevul va fi capabil:
O1 – să identifice din text trăsăturile distinctive ale moluştelor;
O2 – să compare, în baza informaţiei obţinute, trăsăturile distinctive ale claselor din
încrengătura Moluştelor;
O3 – să interpreteze date în scris sau oral despre moluşte;
O4 – să estimeze rolul moluştelor în natură şi în viaţa omului.
Strategii didactice:
a) Metode de învăţare: conversaţia euristică, analiza, sinteza, explicaţia, demonstrarea,
comparaţia, algoritmizarea, problematizarea, analiza comparativă, observaţia,
comentariul, argumentul, asaltul de idei.
b) Mijloace didactice: manual, note-book, proiector, colecţie de scoici, tabele, postere.
c) Forme de organizare a activităţii: individuală, în perechi şi frontală.
Bibliografie:
1. Ion Ungureanu, „Biologie”, manual pentru clasa a X-a, Editura Bons Offices, Chişinău,
2007, ISBN 978-9975-80-062-4.
2. Oleg Botnaru, „Biologie”, manual pentru clasa a X-a, Editura Prometeu, Chişinău, 2004,
ISBN 9975-919-44-8.
3. Vasile Ciocoi, „Biologie”, manual pentru clasa a X-a, Editura Lumina, Chişinău, 2001,
ISBN 9975-65-123-2.
Desfăşurarea lecţiei:

Obiect.
Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode
vizate
I. Evocare Salutul. Organizarea clasei. Notarea absenţelor. Salutul profesorului. Elevul de serviciu comunică
Moment Crearea climatului adecvat pentru desfăşurarea numele elevilor absenţi. Receptă. Conversaţia
organizatoric lecţiei. Numeşte motto-ul lecţiei: „Orice fiinţă vie,
Captarea oricare ar fi regnul căruia ea îi aparţine şi oricare ar
atenţiei fi gradul de perfecţiune pe care l-a putut atinge, se
găseşte complet subordonată condiţiilor în care
trăieşte” (Ion Atanasiu)
II. Reactualizarea Propune elevilor următoarele sarcini:
cunoştinţelor a) Completează tabelul Îndeplinesc individual sarcinile. Răspund la Activitate
„Caracteristica comparativă a celor trei întrebări. individuală
încrengături de viermi”: şi frontală,
Nr. Viermii Viermii Viermii Problemati-
Caracteristica zare,
d/o plaţi cilindrici inelaţi V. I – Viermii plaţi.
Algoritmi-
1. Mediul de viaţă V. II – Viermii cilindrici.
zare,
2. Locomoţia V. III – Viermii inelaţi. Demonstra-
3. Nutriţia re
4. Respiraţia Explicaţie.
5. Excreţia
6. Transportul
substanţelor
7. Sensibilitatea
8. Înmulţirea
9. Reprezentanţi
b) Prin ce sunt mai superiori:
- viermii cilindrici faţă de cei plaţi;
- viermii inelaţi faţă de cei cilindrici;
c) Definiţi noţiunile:
- unisexuat;
- hermafrodit;
- parazit;
- animale bentonice;
- dimorfism sexual;
- hidroschelet;
- gazdă intermediară;
- gazdă definitivă.
d) Ce reprezentanţi ai viermilor vedeţi pe imagini ?
Numiţi: TIC
- regnul;
- încrengătura;
- clasa din care aceştea fac parte.
Spune ghicitoarea şi propune elevilor să numească
Realizarea sensului subiectul lecţiei. Ghicitoarea: Ghicesc răspunsul şi numesc subiectul lecţiei.
Corpul moale şi plăpînd
Ele-n casă-l ţin mai mult,
Uneori iese afară -
Pentru-a căuta mîncare.
Propune elevilor şi scrie pe poster ce trăsături Activitate
distinctive prezintă moluştele. Fiecare elev scrie pe poster ce cunoaşte la individuală
Peste trei minute demonstrează pe slide-uri moment despre moluşte. şi în
reprezentanţii din fiecare clasă de moluşte şi propune perechi
elevilor să noteze pe poster ce-şi mai amintesc După două minute elevii schimbă posterele şi
despre moluşte în baza imaginilor prezentate. selectează trăsăturile distinctive ale moluştelor.
III. Reflecţie O1 Sarcini didactice: Lucrează cu informaţia din text. Scriu pe tablă şi Conversa-
Prezentarea - Citiţi textul din manual; în caiete trăsăturile distinctive ale moluştelor: ţie
conţinutului - Scrieţi trăsăturile distinctive ale moluştelor 1. Au corpul moale. euristică
lecţiei: (încercuiţi); 2. Posedă simetrie bilaterală. La unele specii, ca Analiză
- conducerea
- Subliniaţi trăsăturile ce caracterizează exclusiv urmare a deplasării specifice a organelor, corpul Sinteză
învăţării;
- obţinerea
moluştele. devine asimetric.
performanţelor; 3. Corpul este nesegmentat.
- asigurarea feed- Încrengătura Moluşte include trei clase: 4. Au cavitate secundară a corpului cu rămăşiţe
back-ului special Gasteropode, Bivalve, Cefalopode. de celom.
pentru conţinutul M 5. În structura corpului se disting 3 regiuni:
vizat de temă. capul, trunchiul şi piciorul.
G B C 6. La bază trunchiul este înconjurat de o cută
mare epitelială – mantia.
Melci Scoici Sepii, Caracatiţe 7. Între mantie şi cavitatea corpului se află
O2 Propune sarcina didactică: cavitatea paleală.
V. I – Clasa Gasteropode 8. Pe partea dorsală a corpului este prezentă
V. II – Clasa Bivalva cochilia, produsă de mantie.
V. III – Clasa Cefalopode 9. Aparatul digestiv constă din: gură cu glande
- Citiţi textul propus; salivare - esofag - guşă – stomac (ficat) – intestin
- Faceţi referinţe la textul anterior; – anus.
- Completaţi tabelul doar pentri clasa respectivă 10. Aparatul circulator: de tip deschis – inima (2
conform algoritmului; camere) – atriu şi ventricol, sîngele este incolor.
- Prezentaţi rezultatele. 11. Sistemul nervos: de tip ganglionar – inelul
Sarcini didactice: parafaringian şi două perechi de cordoane
- În baza informaţiei, completaţi schema: nervoase longitudinale.
Asemănări 12. Excreţia: rinichi (mai des - impari).
13. Sistemul respirator: la formele acvatice –
Gasteropode Bivalve branhii, la formele secundar acvatice – plămîni.
Deosebiri 14. Reproducerea: animale unisexuate,
hermafrodite. Fecundarea internă, încrucişată.
Gasteropode Bivalve Demonstrează pe planşă structura internă a
moluştelor.
Notează în caiete.

Caracteristica comparativă a unor clase de


moluşte:
Clasele de Gastero- Cefalopo- Lucrul cu
Bivalvele textul
moluşte podele dele
Instruirea
Terestru, Acvatic Acvatic
reciprocă
Mediul de acvatic (ape (ape dulci marin
(Mozaic)
viaţă dulci şi şi sărate)
sărate)
Asimetric Simetrie Simetrie
bilaterală bilaterală,
Simetria
corpul turtit
corpului
dorso-
Observarea
ventral
Forma Răsucit Nerăsucit Nerăsucit
corpului
Întreagă şi Separată în Separată în
răsucită două camere, la
Cochilia jumătăţi unele specii Explicarea
este redusă
sau lipseşte
Pe el sînt Redus Capul şi
situaţi ohii ochii bine
Capul şi organele dezvoltaţi,
senzitive posedă
tentacule
Organele Plămîni, Branhii Branhii
de branhii lamelare
respiraţie
Radula + - +
Bicamearlă Tricamera 2–4
Inima lă (2 A + 1 camere + 1
V) V
Tipul de Internă Externă Internă
fecundare
Melcul Scoica-de- Caracatiţa,
viţei-de- rîu, midii, octapodul,
vie, stridii, Sepia,
Reprezen- limneea, scoica-de- calmarul.
tanţi limaxul, lac, scoica-
arionul de-perle.
(melci fără
cochilie)
Analiza
Completează schema. compara-
Prezintă informaţiile. tivă
Argumen-
tul
Demonstra
rea
IV. Extinderea O3 Propune sarcina: Cum s-ar putea soluţiona problema La scoica-de-perlă stratul de sidef este bine Asaltul de
combaterii bolii gălbeaza oilor ? dezvoltat. Sideful se depune în jurul unui fir de idei
- Studiaţi temele din portofoliu şi prezentaţi nisip, formînd perla. Mărgăritara-de-rîu se
informaţiile suplimentare (Curriculum plus). foloseşte la fabricarea nasturilor.
O4 - Rolul moluştelor în natură şi în viaţa omului. Stridiile, midiile – în alimentaţie. Limaxul,
arionul produc daune agriculturii.
Cea mai mare dintre scoici este Tridacna şi se
găseşte în mările tropicale, avînd lungimea de 2
m şi greutatea de 150 kg.
Molusca Viviparus trăieşte în simbioză cu algele
verzi ce formează un şpat pe cochilia melcului.
Melcul foloseşte O2 eliminat de alge, iar algele
utilizează CO2 eliminat de către melc pe urma
metabolismului gazos.
Nautilul – specie de cefalopode la care corpul
este închis într-o cochilie spiralată.
Caracatiţa are opt braţe lungi, înzestrate cu
ventuze.
Sepia are 10 braţe, o glandă cu cerneală situată
lîngă orificiul anal, din secretul acestei glande se
fabrică vopseaua de tuş.
Cefalopodele au însuşirea de a-şi schimba
culoarea corpului.
V. Consolidarea Ce noţiuni noi am studiat ? Definiţi-le.
Lucru
cunoştinţelor Rezolvaţi sarcinile de la evaluarea curentă din Realizează sarcinile din manual (pag. 99).
achiziţionate individual
manual (pag. 99).
VI. Bilanţul lecţiei Generaliza
Motivarea Apreciază activitatea elevilor la lecţie. Receptă rea
elevilor Analiza
VII. Indicaţii la
Anunţă sarcinile pentru acasă.
lucrul Notează
pentru acasă De studiat tema „Încrengătura Moluşte”.