Sunteți pe pagina 1din 24

UNIVERSITATEA „ALEXADRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: FINANȚE-BĂNCI
DISCIPLINA:FINANȚE

Analiza surselor de finanțare ale


interprinderii SC MEDLIFE SA

Conducător științific,
NUCU ANCA-ELENA

STUDENT
GRIGORAȘ ANDREEA
GRUPA NR. 2.

IAȘI 2018
Cuprins

Introducere ................................................................................................................................................... 3

Capitolul 1. Prezentarea generală a întreprinderii Med Life ........................................................................ 4

1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității .............................................................. 4

1.1.1 Obiectul de activitate ................................................................................................................ 4

1.1.2 Structura de acționariat ................................................................................................................ 5

1.2 Piața și concurența ........................................................................................................................ 6

Capitolul 2. -Structura surselor de finanțare a firmei ................................................................................... 8

2.1. Descrierea surselor de finanțare ale companiei pentru perioada 2014-2017 ..................................... 8

2.2. Evoluții în structura surselor de finanțare ale întreprinderii în perioada 2014-2017 ......................... 9

Capitolul 3 – Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență ......................................................... 15

3.1 Structura capitalurilor proprii ale companiei în perioada 2014-2017............................................... 15

3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență .............. 17

Capitolul 4. Analiza resurselor împrumutate.............................................................................................. 18

4.1 Structura resurselor împrumutate în perioada 2014-2017 ................................................................ 18

4.2 Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de influență ............... 21

5. Concluzii ................................................................................................................................................ 23

6. Bibliografie............................................................................................................................................. 24
Introducere

Medicina este o ramură a științelor biologice, definită ca și arta de a vindeca, care se


ocupă cu studiul corpului omenesc ce are ca scop menținerea și restabilirea sănătății. Așadar are
un rol foarte important în viața oamenilor deoarece ne ajută să ne depistăm din timp problemele,
sa le tratăm și să ne menținem un echilibru sănătos. Instituțiile medicale private și cele de stat,
sunt cele care acordă și oferă servicii medicale de care omul are nevoie în viața de zi cu zi.
În această lucrare, intitulată „Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii” am ales, de
pe site-ul www.bvb.ro, centrul medical Med Life, pentru cercetarea unui studiu de caz. Scopul
acestei lucrări este de a analiza structura surselor de finanțare în perioada 2014-2017.
Capitolul 1. Prezentarea generală a întreprinderii Med Life

1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității


Compania Med Life a fost înființată în anul 1996, numărându-se printre cei mai
importanți furnizori de servicii medicale de pe piață, prezentă și astăzi, în România. Societatea
își are sediul central în București, pe strada Calea Griviței, nr.365, sectorul 1, este înregistrată la
Registrul Comerțului în București, având un cod unic: 8422035, fiind, totodată și o societate pe
acțiuni, pe perioadă nedeterminată.
Med Life este furnizorul de servicii medicale care oferă clienților o gamă variată de
servicii, la cele mai înalte standarde, bazate pe o tehnologie de ultimă generație, în condiții
excelente de siguranță și confort.

1.1.1 Obiectul de activitate


Obiectul de activitate al companiei este: „activități de asistență medicală ambulatorie și
stomatologică” – cod CAEN: 8622 - „asistență medicală specializată”, iar ca și activități
secundare sunt: CAEN 8610 - „activități de asistență medicală spitalicească”, CAEN 8621,
CAEN 8623, CAEN 8690, CAEN 8710, CAEN 8720, CAEN8730, CAEN 7211, CAEN 7219,
CAEN 7220.
Capitalul social subscris și vărsat al societății este în valoarea de 5.536.270,5 RON, din
care 4.015.500 RON (+) și 362.161,1 USD (-) aport în numerar și 2.935,5 RON, aport în natură
depus de M. Marcu Mihai și Marcu Nicolae, în calitate de acționari. 513.270,5 RON,
reprezentând contribuția la capitalul social ca urmare a operațiunii de majorare de capital făcut în
luna decembrie 2017.
Capitalul social se împarte în 22.145.082 acțiuni ordinale, nominative, liber transferabile, vărsate
integral, fiecare având valoarea nominală de 0,25 RON, prin înscrieri în registrul acționarilor
societății.
Capitalul social al acestei societății poate fi majorat numai cu ajutorul hotărârii Adunării
Generale a Acționarilor prin:
- aportul în bani și/sau în natură;
- încorporarea profitului, rezervelor și primelor cu excepția rezervelor legale.
Totodată, capitalul social poate fi diminuat în urma unei hotărâri AGA, în care sunt stabilite
motivele și procedura aferentă.
1.1.2 Structura de acționariat
Conducerea companiei Med Life este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor,
care poate fi ordinară și extraordinară. Atribuțiile Adunării Generală a Acționarilor, sunt
prevăzute în actul de constituire al companiei, în legislația aplicabilă, precum și în Procedura de
organizare și desfășurare a societății.
Med Life este administrată de către un Consiliu de Administrație (CA), altcătuit din 7
membri, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea
de a fi realeși. CA se întrunește o dată la 3 luni sau de câte ori este nevoie și acționează în
interesul societății, protejând interesele generate ale acționarilor.
Consiliul de Administrație este cel care îi numește pe cei 10 directori, pe o perioadă de 4
ani. Aceștia sunt răspunzători de buna desfășurare a activității, de zi cu zi a firmei, în limitele
stabilite, prin prevederile prezentului Act Constitutiv și prin legea aplicabilă.
Tabelul nr.1.1- Structura acționariat pentru anii 2016, 2017 (Sursă Raport anual 2017)
Acționari Număr acțiuni

Marcu Mihail 4.219.320

Marcu Nicolae 3.013.800

Cristescu Mihaela Gabriela 3.028.892

IFC(International Finance Corporation) 1.004.600

Alții 8.825.388

Sursă: Raport anual 2017

Număr acționari

21% MARCU MIHAIL

44% MARCU NICOLAE


15% CRISTESCU MIHAELA GABRIELA
IFC
5% 15%
ALTII

Graficul 1.1 – Structura acționariat pentru anii 2016, 2017


Sursă: Raport anual 2017
1.2 Piața și concurența
Med Life furnizează servicii medicale de calitate, prin: profesionalism, grijă și
responsabilitate, astfel încât garantează siguranța actului medical. Accesul la serviciile oferite
este facilitat de sistemul integrat pe care îl aplică cu strictețe în: ambulatoriu, farmacii, servici de
spitalizare, servicii stomatologice, laborator de analize, abonamente corporate și imagistică .
Grupul Med Life are mai mult de 140 de parteneri reprezentanți prin clinici private în România.
Activitatea acestei societății constă în prestarea de servicii medicale printr-o serie de
centre medicale localizate în București, Brașov, Cluj, Timișoara, Iași, Galați și Constanța. Med
Life este unul dintre cei mai mari prestatori de servicii medicale din România , ce deține o cotă
semnificativă de piață la nivel național.
Tabelele prezentate indică cifra de afaceri aferentă domeniilor de activitate.
Tabelul nr. 1.2- Cifra de afaceri pe domeniu de activitate(2014,2015,2016)

Sursă: Raport anual 2017


Tabelul nr. 1.3 – Cifra de afaceri pe domeniu de activitate(2015,2016,2017)

Sursă: Raport anual 2016


Printre principali concurenți de pe piață se numără: Regina Maria , Sanador, Medicover,
Gral Medical, Arcadia.
Capitolul 2. -Structura surselor de finanțare a firmei

Cadrul propice de dezvoltare și creștere al companiei Med Life a fost creat de sistemul de
sănătate slab dezvoltat al României.
În acest caz, firma a obținut următoarele progrese: extinderea produsului intern brut, ce
va determina majorarea cheltuielilor cu sănătatea, intensificarea alocării unui procent mai mare
din PIB-ul sănătății, extinderea ponderii cheltuielilor privind serviciile medicale private în totalul
cheltuielilor cu sănătatea, dezvoltarea gradului de conștientizare în rândul românilor.
2.1. Descrierea surselor de finanțare ale companiei pentru perioada 2014-2017
Categoriile principale de surse de finanțare ale întreprinderii sunt:
a) Resursele proprii:
- capital subscris vărsat: aportul de bani, în care asociații și-au asumat angajamentul, de a-l pune
la dispoziția societății, în calitate de proprietari;
- prime de capital: fondurile proprii înființate ca diferență dintre valoarea de emisie și valoarea
nominală a acțiunilor;
- rezerve: stabilite anual din profitul firmei;
- rezultat reportat: acesta provine din preluarea începutului exercițiului financiar curent, a
rezultatului din contul de profit și pierdere al exercițiului financiar precedent, precum și
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile;
- rezultatul exercițiului: constituie diferența dintre venituri și cheltuieli;
- provizioane: apar în bilanț atunci când, se produce o obligație legală sau constructivă, legată de
un eveniment trecut, și poate ca în viitor să fie necesară consumarea unor resurse economice,
care să atingă această obligație; acestea sunt controlate la sfârșit de perioadă, și prelucrate pentru
a da estimarea curentă adecvată;
- subvenții pentru investiții: resursele obținute de la bugete sau alte întreprinderi, interesate
pentru a procura sau a crea active imobilizate;
- patrimoniul public.
b) Resurse împrumutate:
După exigibilitate:
- datorii pe termen mediu si lung: emisia de acțiuni și obligațiuni (capital propriu + capital
împrumutat);
- datorii pe scurt: datorii curente.
După natura lor:
- datorii financiare: credite bancare, împrumut obligator, leasing financiar;
- datorii din exploatare: datorii către furnizori, datorii către stat, venituri în avans.
Formele finanțării întreprinderii:
a) resurse de finanțare pe termen lung: capital permanent = capitaluri proprii (resursele
proprii) + datorii pe termen mediu și lung;
b) resurse de finanțare pe termen scurt: datorii pe termen scurt = datorii din exploatare pe
termen scurt + credite pe termen scurt.

Tabelul nr. 2.1 – Principalele surse de finanțare

Denumire 2014 2015 2016 2017

Capital subscris vărsat 13.932.034 13.932.034 13.932.034 81.495.170

Prime de capital 8.909.034 8.909.034 8.909.034 75.959.199

Rezerve 83.128.282 86.504.066 91.961.424 93.181.880

Rezultat reportat 24.014.725 19.139.252 24.346.985 22.640.779

Sursă: Rapoartele 2015, 2017


Tabelul nr.2.2- Principalele surse de finanțare – (procente din total)
Denumire 2014 2015 2016 2017

capital subscris vărsat 12% 11% 11% 66%

Prime de capital 8% 9% 9% 74%

Rezerve 24% 24% 26% 26%

Rezultat reportat 27% 21% 27% 25%

Conform tabelului de mai sus, se observă faptul că anul 2017 a acum o creștere
exponențială față de anii anteriori. Primele de capital ale companiei ajung la o cotă de 74% din
totalul surselor de finanțare, urmate de capitalul subscris vărsat 66%. Se poate observa de
rezervele și rezultatul reportat nu suferă schimbări majore.

2.2. Evoluții în structura surselor de finanțare ale întreprinderii în perioada 2014-2017


Capitalul propriu: este sursa stabilită de finanțare, pusă la dispoziția societății pentru buna
desfășurare a activității sale.
Capitaluri(resurse) proprii:
 capital subscris vărsat;
 prime de capital;
 rezultatul exercițiului;
 rezultat reportat;
 rezerve;
 provizioane;
 subvenții pentru investiții;
 patrimoniul public.
Tabelul nr. 2.3. – Capitalul emis aferent anilor de analiză

2014 2015 2016 2017

Capital emis 13.932.034 13.932.034 19.932.034 81.495.170

Capital emis(capital subscris vărsat + prime de capital)

Capital emis
2014 2015 2016 2017

12%
11%
11%
66%

Graficul 2.1. -Capitalul emis

Capitalul emis se divide în două părți: capital social și prime de capital. În următoarele
grafice și tabele sunt prezentate sumele în mărimi absolute și relative pentru respectiva perioada
analizată.

Tabelul nr. 2.4. – Capital social și prime de capital


Capital social Prime de capital
2014 5.023.000 8.909.034
2015 5.023.000 8.909.034
2016 5.023.000 8.909.034
2017 5.536.271 75.959.199
2014,2015,2016

36%
Capital social
64%
Prime de capital

Graficul 2.2 – Capital social și prime de capital(2014,2015,2016)

2017
Capital social prime de capital

7%

93%

Graficul 2.3 – Capital social și prime de capital(2017)


În anul 2017, au fost emise 2.053.082 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,25
RON/acțiune. Capitalul social a înregistrat o creștere de la 5.023.000 RON la 5.536.271
RON(10,02 %).

2014 2015 2016 2017

Rezerve 83.128.282 86.504.066 91.961.424 93.181.880


REZERVE
2014 2015 2016 2017

25% 27%

27% 21%

Graficul 2.4. – Rezerve (2014-2017)


Tabelul nr. 2.6. – Rezultat reportat ( 2014-2017)
2014 2015 2016 2017

Rezultat reportat 25.014.725 19.139.252 24.346.985 22.640.779

Rezultat reportat
2014 2015 2016 2017

14%
11%
61% 14%

Graficul 2.5 – Rezultatul reportat

Resurse împrumutate:
A. Datorii pe termen mediu și lung:

a. Datorii financiare > 1 an: credite bancare,


împrumut obligatar, leasing financiar.
b. Datorii din exploatare > 1 an: datorii către
furnizori, datorii către stat, venituri în avans, etc.

B. Datorii pe termen scurt:


a. Datorii financiare < 1 an: credite bancare,
împrumut obligatar, leasing financiar.
b. Datorii din exploatare < 1 an: datorii către
furnizori, datorii către stat, venituri în avans, etc.

Tabelul nr. 2.7. – Resurse împrumutate


DENUMIRE 2014 2015 2016
Datorii comerciala 64.808.736 73.170.998 98.432.380

Descoperire de cont 15.582.209 15.513.594 1.267.442

Porțiunea curentă a datorie din leasing 1.255.341 7.302.056 7.031.122


financiar
Porțiunea curentă a datoriilor pe termen 13.918.290 17.907.388 19.127.593
lung
Datorii cu impozitul pe profit curent 84.649 918.814 1.099.391

Alte datorii 9.262.150 11.673.569 17.713.204

Datorii asociate cu active destinate vânzării 745.267 690.640 629.207

Graficul
2014 2.6 –
1%
0% Resurse
Datorii comerciale
9% împrumu
13% Descoperire de cont
tate 2014
1%
Porțiunea curentă a datoriei din
15% 61% leasing financiar
Porțiunea curentă a datoriilor pe
termen lung
Datorii cu impozitul pe profit
curent
2015
Dat.comerciale Descop. De cont Dat.din leasing finan. Dat. pe termen lung
Dat. cu imp. pe profit Alte datorii

9% 1%
1%

14%

58%
5% 12%

Graficul 2.7 – Resurse împrumutate

2016
Dat.com. Descop. De cont Dat.din leasing finaciar Dat.pe termen lung
Dat. cu imp. pe profit Alte datorii

12% 0%
1%
13%

5% 68%

1%

Graficul 2.8 - Resurse împrumutate 2016


Tabelul nr. 2.8 - Datorii
DENUMIRE 2014 2015 2016

Datorii din leasing financiar 1.666.461 12.294.667 10.382.639

Datorii cu impozitul amânat 15.059.481 14.809.109 14.655.982

Datorii pe termen lung 155.022.740 143.524.638 202.761.616


Capitolul 3 – Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență

3.1 Structura capitalurilor proprii ale companiei în perioada 2014-2017


Acest tabel conține structura capitalului propriu al centrului medical Med Life , exprimate
în valori absolute.
Tabelul nr.3.1-Surse proprii de finanțare
Denumire indicator 2014 2015 2016 2017

Surse proprii de finanțare


CAPITALURI
Capital emis 13.932.034 13.932.034 13.932.034 13.932.034
Rezerve 83.128.282 83.128.282 86.504.066 91.961.424
Rezultat reportat 24.014.725 24.014.725 19.139.252 24.345.985
Capitaluri atribuibile 73.045.591 73.045.591 81.296.848 81.546.473
proprietarilor Grupului
Interese care nu contează 3.772.288 3.772.288 5.899.644 11.472.411
TOTAL CAPITALURI 76.817.879 76.817.879 87.196.492 93.018.884
PROPRII

Acest tabel conține modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a finanțării proprii:

Tabelul nr.3.2- Surse proprii de finanțare


Denumire indicator 2015/2014 2016/2015 2017/2016

Surse proprii de finanțare

CAPITALURI
Capital emis 0,00% 0,00% 0,00%
Rezerve 0,00% 4,06% 6,30%
Rezultat reportat 0,00% -20,30% 27,20%
Capitaluri atribuibile 0,00% 11,29% 0,30%
proprietarilor Grupului
Interese care nu contează 0,00% 56,39% 94,45%

TOTAL CAPITALURI PROPRII 0,00% 13,51% 6,67%


!!!!!!!trebuie sa reformulez interpretarea, ptr ca s- au modificat datele,
dar sa pastrez aceeasi structura...... În acest tabel se observă modificarea capitalului
propriu, remarcându-se creșterile și descreșterile, unde cea mai mare creștere o reprezintă pe
modificarea nominală relativă anuală a anilor 2017/2016.

Grafic 3.1- Surse proprii de finanțare 2016

An 2016

Capital emis Rezerve


Rezultat reportat Capitaluri atribuibile proprietarilor Grupului
Interese care nu contează TOTAL CAPITALURI PROPRII

Grafic 3.2- Surse proprii de finanțare 2017

An 2017

Capital emis Rezerve


Rezultat reportat Capitaluri atribuibile proprietarilor Grupului
Interese care nu contează TOTAL CAPITALURI PROPRII

!!!!!! Conform graficelor de mai sus 3.1 și 3.2 se observă că, valoarea
predominantă este cea a intereselor care nu contează-făcând parte din Capitalurile
atribuibile proprietarilor Grupului, având o creștere continuă de la an la an, cea mai
mare fiind din anul 2017. Cea mai mare valoarea a rezervelor sau altceva.... este
cea din anul ...., având o scădere observabilă în anul .....
Ca și element nemodificat este....... cel al ....... (numai în anii 2015-2016).

3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență

Grafic 3.5- Evoluția capitalurilor proprii

Evoluția capitalurilor proprii


100%

80%

60%

40%

20%

0%
Capital emis Rezerve Rezultat reportat Capitaluri Interese care nu TOTAL
-20% atribuibile contează CAPITALURI
proprietarilor PROPRII
-40% Grupului

-60%

2015 2016 2017

!!!!!Din graficul de mai sus, se observă că, ........ a crescut în anul ...... față de
anii..... și ......
Capitolul 4. Analiza resurselor împrumutate

4.1 Structura resurselor împrumutate în perioada 2014-2017


Acest tabel conține structura resurselor împrumutate a întreprinderii Med Life, exprimate în valori
absolute.
Tabelul nr.4.1-Resurse împrumutate
Surse externe de 2014 2015 2016 2017
finanțare
Datorii curente
Datorii comerciale 64.808.736 73.170.998 98.432.380 103.839.523
Descoperire de 15.582.209 15.513.594 1.267.442 2.013.469
cont
Porțiunea curentă 1.255.209 7.032.056 7.031.122 3.177.961
a dat. din leasing
financiar
Porțiunea cu 13.918.290 17.907.388 19.127.593 36.642.740
impozitul pe profit
curent
Datorii cu 84.649 919.814 1.099.391 1.112.973
impozitul pe profit
curent
Alte datorii 9.262.150 11.673.569 17.713.204 20.232.973
Datorii asociate cu 745.267 690.640 629.207 558.370
active destinate
vânzării
TOTAL 105.656.642 126.908.056 145.303.339 167.577.743
DATORII
CURENTE
Datorii pe termen
lung
Datorii din leasing 1.666.461 12.294.667 10.382.639 10.111.452
financiar
Datorii pe termen 155.022.740 143.524.638 202.761.616 242.797.699
lung
TOTAL 156.689.201 155.819.305 213.144.255 252.909.151
DATORII PE
TERMEN LUNG
Datorii cu 15.059.481 14.809.109 14.655.982 15.196.634
impozitul amânat
TOTAL 171.748.682 297.536.473 373.100.576 435.683.528
DATORII

Acest tabel conține modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a finanțării externe.
Tabelul nr. 4.2- Resurse împrumutate
Surse externe de 2015/2014 2016/2015 2017/2016
finanțare
Datorii curente

Datorii comerciale 12,903% 34,532% 5,493%


Descoperire de cont -0,44% -91,83% 58,860%
Porțiunea curentă a dat. 460,229% -0,013% -54,802%
din leasing financiar
Porțiunea cu impozitul 28,660% 6,814% 91,570%
pe profit curent
Datorii cu impozitul pe 986,662% 19,523% 91,570%
profit curent
Alte datorii 26,035% 51,737% 14,225%
Datorii asociate cu active -7,33% -8,895% -11,258%
destinate vânzării
TOTAL DATORII 20,113% 14,95% 15,329%
CURENTE
Datorii pe termen lung
Datorii din leasing 637,77% -15,555% -26,12%
financiar
Datorii pe termen lung -7,417% 41,273% 19,745%
TOTAL DATORII PE -0,555% 36,789% 18,656%
TERMEN LUNG
Datorii cu impozitul 16,625% 1,34% 36,689%
amânat
TOTAL DATORII 73,239% 25,396% 16,773%
!!!! nustiu daca este bine interpretat!!!! -trebuie sa pastrez acceasi forma , doar sa
schimb datele..... În tabelul de mai sus se observă modificarea resurselor împrumutate, remarcându-se
prin creșterile și descreșterile, unde cea mai mare creștere o reprezintă pe modificarea nominală relativă
anuală a anilor 2015/2014.

Grafic 4.1- Resurse împrumutate 2015

An 2015
Datorii comerciale Descoperire de cont
Porțiunea curentă a dat. din leasing finan. Porțiunea cu imp. pe profit curent
Datorii cu impozitul pe profit curent Alte datorii
Datorii asociate cu active destinate vânz. Datorii din leasing financiar
Datorii pe termen lung Datorii cu imp. amânat

0% 0% 1% 0%

29% 21%
1%

0%
45%
1%

Grafic 4.2- Resurse împrumutate 2016

An 2015
1% 11%
12%
13%
-30%

-5% 17% 6%
-3%

2% 0%

Datorii comerciale Descoperire de cont


Porțiunea curentă a dat. din leasing finan. Porțiunea cu imp. pe profit curent
Datorii cu impozitul pe profit curent Alte datorii
Datorii asociate cu active destinate vânz. Datorii din leasing financiar
Datorii pe termen lung Datorii cu imp. amânat

Grafic 4.3- Resurse împrumutate 2017


An 2017
Datorii comerciale
1%
-3% -7% 5% 16%
4% Descoperire de cont

-15% Porțiunea curentă a dat. din leasing


finan.
25% Porțiunea cu imp. pe profit curent

24% Datorii cu impozitul pe profit curent

Alte datorii

Datorii asociate cu active destinate


vânz.

Din graficele de mai sus: 4.1, 4.2 și 4.3 se constată că, porțiunea cu impozitul pe profit din anul 2015
și 2017, are valoarea cea mai mare valoare, cu creșteri și descreșteri de la an la an.

4.2 Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de


influență

Grafic 4.4- Evoluția resurselor împrumutate

Evoluția resurselor împrumutate


100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%

2015 2016 2017


!!!!!imi spune aici: EXPLICAREA EVOLUTIEI FACTORILOR DE
INFLUENTA,,, NUSTIU CUM TREBUIE SA SCRIU..., IMPLICATIII
Conform graficului, se observă că.......
5. Concluzii
În acest proiect s-a analizat, principalele surse de finanțare a societății S.C Med Life S.A, din
punct de vedere a capitalului propriu și a resurselor împrumutate. Așadar, s-a remarcat (

!!!!!!trebuie sa spun despre cresterea capitaluului propriu, si daca este


profit si de ce...sa spun din ce an firma a inceput sa obtina profit,de ce
.....!!!!!!!)
6. Bibliografie
 www.medlife.ro
 www.bvb.ro
 Toma, M.; Alexandru,F ., Finanțe și gestiune financiară de întreprindere, Editura
Economică, București,2003
 Onofrei, Mihaela. ”Finanțele întreprinderii, Editura Economică.” (2004)
 VINTILĂ, Georgeta. Gestiunea financiară a întreprinderii. Ed. a 5-a: București :Editura
Didactică și Pedagogică, 2010.

S-ar putea să vă placă și