Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei PEDIATRIE SI PRINCIPII DE INGRIJIRE CALIFICATA

Anul de studiu III Semestrul * II Tipul de evaluare finală (E / V / C) E2

Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F - facultativă) Ob Numărul de credite 4


Total ore de studiu Total ore pe
Total ore din planul de învăţământ 70 30 100
individual semestru
Conf.dr. Eugen Cirdeiu
Titularul disciplinei
Sef lucrari dr. Anton Dana Teodora
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru
fiecare semestru

Total C** S L P
Facultatea MEDICINA 70 28 42
MEDICINA MAMEI SI
Departamentul
COPILULUI
** C – curs, L – activităţi de laborator, P – proiect
Profilul MEDICINA
sau lucrări practice
ASISTENTA MEDICALA
Specializarea
GENERALA

Cunoştinţe minime necesare studenţilor pentru parcurgerea noţiunilor de curs/stagii/lucrări


practice
Cunostintele acumulate in anii anteriori de studiu la disciplina Puericultura

Obiectivele disciplinei
insusirea de cunostinte teoretice si practice in domeniul PEDIATRIEI

Programa analitică a cursului Nr. ore


INGRIJIRI SPECIFICE IN BOLILE APARATULUI RESPIRATOR: rinofaringita, 4
otita, laringita acuta, bronsiolita, pneumonii
INGRIJIRI SPECIFICE IN BOLILE APARATULUI DIGESTIV: BOALA 4
DISREICA ACUTA, SINDROAME DE MALABSORBTIE (CELIACHIA,
ALETGIA LA LAPTELE DE VACA, MUCOVISCIDOZA, INTOLERANTA LA
DIZAHARIDEC), ULGERUL GASTRO-DUODENAL
INGRIJIRI SPECIFICE IN BOLILE APARATULUI RENAL: infectia urinara, 2
glomerulonefrita acuta, sindromul nefrotic
INGRIJIRI SPECIFICE IN BOLILE APARATULUI CARDIO-VASCULAR: 4
malformatii congenitale de cord, hipertensiunea arteriala
INGRIJIRI SPECIFICE IN BOLILE SANGELUI: ANEMIA FERIPRIVA, 2
ANEMII HEMOLITICE
INGRIJIRI SPECIFICE IN AFECTIUNI ONCOLOGICE: leucemii 2
INGRIJIRI SPECIFICE IN AFECTIUNI NEUROLOGICE: convulsii, epilepsia 2
INGRIJIRI SPECIFICE IN BOLILE NOU-NASCUTULUI : iceterele nou- 4
nascutului, enterocolita ulcero-necrotica
INGRIJIRI SPECIFICE IN DISTROFIA , RAHITISMUL, TETANIA 2
INGRIJIRI SPECIFICE IN DIABETUL ZAHARAT, RAA 2

Programa analitică lucrări practice/stagii


Completarea foii de observatie clinica in Pediatrie: curba febrila, puls, nr. 4
Respiratii/minut, aspectul scaunelor, diureza.
Determinarea şi interpretarea datelor antropometrice: greutatea, talia, perimetre. 4
Tehnici de ingrijire a copilului cu afectiuni ale:
- aparatului respirator: drenajul secretiilor bronsice, aerosolizarea
-cardiovascular: tensiunea arteriala, pulsul 14
-digestiv: recoltarea produselor biologice (materii fecale), adminstrarea solutiilor
de rehidratare, preparate dietetice recomandate in boala diareica, reflux gastro-
esofagian, colici abdominale, constipatie, regimul alimentar in ulcer.
-renal: aspectul urinii, recoltarea produselor biologice (sumar urina, urocultura)
-boli hematologice şi oncologice: pregatirea bolnavului pentru punctia medulara,
transfuzia
-boli ale sistemului nervos: administrarea medicatiei anticonvulsivante (intrarectal,
intramuscular)
-afecţiuni carenţiale: indici nutritionali, profilaxia rahitismului
-regimul igieno-dietetic in diabetul zaharat, tehnici de administrare a insulinei
Tehnici de îngrijire a copilului bolnav : termometrizarea, mijloace fizice de scădere 8
a febrei, dezobstrucţia căilor respiratorii superioare, gavajul, clisma, spălătura
gastrică, pregătirea bolnavului pentru explorări microbiologice, EKG, probe
funcţionale respiratorii, endoscopie.
Tehnici de alimentatie a sugarului: alimentatia naturala, alimentatia artificiala, 2
diversificarea
Administrarea medicaţiei în pediatrie : recunoasterea indicatiilor, mod de 4
prezentare şi doze, căi de administrare, efecte adverse.
Puncţii venoase, recoltări de produse patologice, tehnica injectiilor intramusculare, 4
subcutanate, intradermice perfuzia.
Pregatirea bolnavului pentru examenul radiologic cardiotoracic, digestiv, renal, 2
schelet

Competenţe practice dobândite la finalul anului/semestrului


-examinarea unui copil, intocmirea foii de observatie, cunoasterea principalelor tehnici de ingrijire a unui
copil bolnav, cunoasterea modalitatilor de administrare a medicatiei la copil.

Ponderea în notare exprimată în


La stabilirea notei finale se iau în considerare procente
(Total = 100%)

- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală): 50%

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 40%

- testarea periodică prin lucrări de control 10%


- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri /
--
proiecte etc.
- alte activităţi (PRECIZAŢI) : colocviu --
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală E/V (de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi
/ sau test grilă şi / sau probleme etc.), examinare orală, colocviu individual ori în grup, proiect,
etc.)
– 1 test scris semestrial
– Examen final: examen practic şi lucrare scrisa descriptiva

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse


studentului
(completaţi cu 0 activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de 5
8. Pregătire prezentări orale 3
curs
10
2. Studiu după manual, suport de curs 9. Pregătire examinare finală 1
3. Studiul bibliografiei minimale
2 10. Consultaţii 1
indicate
4. Documentare suplimentară în
1 11. Documentare pe teren 0
bibliotecă
5. Activitate specifică de pregătire
0 12. Documentare pe Internet 2
SEMINAR şi / sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri,
0 13. Alte activităţi .... 0
traduceri, etc.
7. Pregătire lucrări de control 5 14. Alte activităţi .... 0
TOTAL ore studiu individual (pe semestru)
= minimum 30

Bibliografie obligatorie :
1. A.G. Dimitriu, C. Iordache, N. Nistor. Pediatrie-Patologie cardiovasculara si urgente la
copil. Casa de Editura Venus, Iasi, 2007.
2. C.Iordache (ed). Tratat de intoxicaţii acute. Intoxicaţiile acute la copil. Ed. Institutul
European 2010
3. C.Iordache (ed). Tratat de Pediatrie. Ed. Gr.T.Popa, Iaşi,2011
4.Anton Dana Teodora (coord) – PEDIATRIE – notiuni fundamentale. Ed. UMF
“Gr.T.Popa” Iasi 2012.
5. Cursul predat

Bibliografie suplimentară pentru materia de curs şi lucrări practice


-Rodica Badeti si col. Urgente pediatrice. Ed.Brumar, Timisoara 2005.

Data completării: Semnătura coordonatorului de activitate didactică


2012 Conf.dr. E. Cirdeiu
Sef lucrari dr. Anton Dana Teodora

S-ar putea să vă placă și