Sunteți pe pagina 1din 18

Departamentul Contabilitate, Informatică Economică și Statistică

Master: Managementul resurselor umane, anul I zi


An universitar 2016/2017, sem. II

PROIECT DE ECHIPĂ

<CREŞTEREA PERFORMANŢEI MEDICILOR ÎN RECUPERAREA MEDICALĂ A


PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI>

<În cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi>

Echipa: Ponderea contribuţiei la proiect:

1. BISTRICEANU ANDREI TUDOR ____ %

2. FORMAGIU ROXANA MARIA ____ %

3. NEAMŢU ELENA IONELA ____ %

4. UNGUREANU GEORGIANA ____ %

Regula generală este de 3-4 membri în echipă. Ordinea membrilor este cea alfabetică, fiind obligatorie
înregistrarea contribuţiei reale la elaborarea proiectului.

Copyright©Gabriela Mesnita

IAŞI 2017
2

OBSERVAȚII IMPORTANTE

U Se va citi și completa cu atenție formularul, păstrându-se forma și conținutul lui, fără a se


elimina componente sau text din structura lui.
U În cazul în care una dintre informațiile sau anexele solicitate lipsesc, nota va fi diminuată cu
punctajul alocat secțiunii respective, conform Grilei de evaluare. Omisiunile nu vor putea fi
rectificate după predarea proiectului.
U Proiectul se va realiza conform cerințelor specificate în cadrul orelor de seminar alocate
disciplinei și va avea obligatoriu pagină de cuprins.
U Proiectele vor aborda probleme și idei strict din domeniul specializării de Master, discutate la
orele de seminar.
U Versiunea electronică a formularului va fi pusă la dispoziție pe portalul FEAA sau prin mail.
U Tuturor elementelor din prezentul formular le corespund explicații detaliate în Suportul de
lucrări practice, disponibil, de asemenea, pe portal.

CUPRINS
I. PROBLEMA/OPORTUNITATEA DE PROIECT ȘI SURSA DE FINANȚARE........................................................3
1.1 Specificarea problemei/oportunității.........................................................................................................................3
1.2 Descrierea solicitantului finanțării (a cui este problema, din punct de vedere instituțional).................................3
1.3 Identificarea modului de finanțare a proiectului.....................................................................................................4
II. RELEVANȚA PROPUNERII DE PROIECT ÎN RAPORT CU CERINȚELE FINANȚATORULUI.........................5
2.1 Justificarea propunerii de proiect (maxim 4 pagini)...............................................................................................5
2.2 Analiza SWOT a propunerii de proiect...................................................................................................................5
2.3 Identificarea și caracterizarea categoriilor de beneficiari direcţi, grupuri-ţintă, beneficiari indirecţi...................6
2.4 Definirea scopului proiectului.................................................................................................................................6
2.5 Definirea obiectivelor proiectului (maxim 2 pagini)..............................................................................................6
III. PLANIFICAREA PROPUNERII DE PROIECT............................................................................................................7
3.1 Stabilirea jaloanelor proiectului și a elementelor livrabile asociate (maxim 1 pagină).........................................7
3.2 Construirea structurii de descompunere a proiectului (WBS), în format rezumat (maxim 8 pagini)...................7
Descompunerea proiectului pe activități/subactivități (plecând de la jaloane și livrabile) și descrierea detaliată a
activităţilor........................................................................................................................................................................7
3.3 Realizarea structurii echipei proiectului și a responsabilităților pe activități (maxim 3 pagini, fără graficul
responsabilităților)................................................................................................................................................................7
3.4 Realizarea diagramei Gantt pentru planificarea calendaristică a proiectului (maxim 6 pagini, în anexă)...........7
IV. PLANFICAREA BUGETULUI PROIECTULUI............................................................................................................8
4.1 Estimarea resurselor necesare proiectului...............................................................................................................8
4.2 Estimarea bugetului.................................................................................................................................................8
V. IDENTIFICAREA POTENȚIALELOR RISCURI ȘI ESTIMAREA INDICATORILOR DE EVALUARE..................9
5.1 Identificarea potențialelor riscuri ale proiectului (maxim 1 pagină)......................................................................9
5.2 Estimarea indicatorilor de evaluare a proiectului (maxim 1 pagină).....................................................................9
5.3 Realizarea matricei cadru logic a proiectului........................................................................................................10
Vi. BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................................................10
Listă de verificare................................................................................................................................................................10
Grilă de evaluare..................................................................................................................................................................10
Graficul responsabilităţilor pentru proiect.....................................................................................................................11
Buget agregat și bugetul estimat pe perioade calendaristice (se va realiza in Excel)...................................................12
Matricea cadru logic.......................................................................................................................................................13
I. PROBLEMA/OPORTUNITATEA DE PROIECT ȘI SURSA DE FINANȚARE

1.1 Specificarea problemei/oportunității : prezentarea unei probleme care se doreşte a fi rezolvată sau a
unei oportunită ț i care poate fi exploatată, în 2-3 fraze (vezi suportul de lucrări practice). Se va
specifica posibila solu ție, sub forma rezultatului final dorit, a produsului și/sau serviciului și/sau
sistemului și/sau a modelului, și/sau prototipului și/sau procedurilor nou create.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea performan ței medicilor din cadrul Spitalului de
Recuperare Iași, prin participarea la cursuri de formare și perfec ț ionare în domeniul medicinei de
recuperare.

Se dorește crearea unui sistem de formare prin dezvoltarea competen țelor personalului din domeniul
medicinei prin participarea la programe de formare și perfec ț ionare și acces la cele mai noi
tehnologii inovative și informa ț ii din domeniu.

1.2 Descrierea solicitantului finan țării 1 (a cui este problema, din punct de vedere institu țional)

Denumire Spital Clinic de Recuperare Iaşi


Date de contact Str. Pantelimon Halipa, nr. 14, TEL. +4 0232 266044; FAX +4 0232
252030, www.scr.ro, email: secretariat@scr.ro
Tip (instituţie publică, organizaţie
non-guvernamentală, firmă INSTITUŢIE PUBLICĂ
privată)

Obiect de activitate COD CAEN: 8610 - Activităţi de asistenţă spitalicească


Misiune Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi își propune să asigure servicii medicale
calitative şi multidisciplinare în scopul recuperării şi scăderii ponderii
dizabilităţii.
Obiective (strategice, Creşterea calităţii şi adresabilităţii serviciilor medicale;
opera ționale) Dezvoltarea turismului medical;
Dezvoltarea cercetării medicale în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare
Iaşi;
Creşterea performanţei personalului medical prin participarea la diferite
cursuri de specialitate.
Proiecte implementate anterior Denumire Sursă de finan țare Scop
care au legătură cu propunerea proiect

1
Solicitantul finanțării este obligatoriu o organizație (firmă, instituție publică, ONG etc.) cu personalitate juridică care
propune și urmează să implementeze proiectul.
4

curentă (dacă este cazul). Se “Soluţie Co-finanţat prin Obiectivul proiectului a fost
adaugă linii în func ție de Informatică e- POS CCE, Fondul creșterea calită ț ii actului
necesită ț i Sănătate pentru European de medical prin punerea la
Spitalul Clinic Dezvoltare dispozi ț ia cetă țenilor servicii
de Recuperare RegionalĂ, Axa integrate de sănătate prin
Iaşi”, cod SMIS- prioritară III “ implementarea de sisteme,
CSNR 38030 Tehnologia servicii și aplica ț ii e-sănătate și
Informaţiei şi gestionarea eficientă a
Comunicaţiilor principalelor fluxuri de activită ț i
pentru sectoarele și informa ț ii din cadrul Spitalului
public şi privat”, Clinic de Recuperare Iași.
Domeniul majoritar
de intervenţie
„Dezvoltarea şi
creşterea eficienţei
serviciilor publice
electronice”,
Operaţiunea 4
„Susţinerea
implementării de
soluţii de e-sănătate
şi asigurarea
conexiunii la
broadband, acolo
unde este necesar”.

1.3 Identificarea modului de finan țare a proiectului (finan țatorul sau cine aprobă proiectul). Se va alege una
dintre următoarele 2 variante2:

a. Finanțare externă, de tip nerambursabil, ajutor de stat, schemă de minimis etc. Dacă proiectul
este conceput pentru a ob ține o finanțare externă, se vor specifica următoarele elemente:
 programul de finanţare (linia de finanțare),
 obiectivele programului de finanțare (NU obiectivele proiectului) şi priorităţile în care se
încadrează propunerea de proiect
 criteriile pentru evaluarea eligibilității proiectului (a solicitan ților, tipurile de cheltuieli și
ac țiuni)
Pentru detaliile necesare se vor folosi informa ț iile oferite prin documentele programului de
finan țare ,cu trimiterile bibliografice necesare, dar nu se vor copia integral informaţiile. Se vor selecta
doar cele relevante din punctul de vedere al ideii de proiect, în max. o jumătate de pagină.

SAU

b. Venituri proprii. Dacă proiectul este conceput pentru a fi aprobat de conducerea unei organizații
(firmă, institu ț ie publică, ONG etc.), atunci este necesar să se prezinte strategia, obiectivele strategice și
opera ț ionale ale organiza ției, regulile economice de finan țare, restric ț iile privind cheltuielile etc.
ATENŢIE! Pe baza informa ț iilor prezentate în această sec țiune ar trebui să reiasă eligibilitatea propunerii
de proiect și a solicitantului în raport cu cerin țele sursei de finan țare.

Varianta a:
Sursa de finanţare pe care proiectul îşi propune să o contracteze face parte din cadrul Programului
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 1 - Educaţie şi formare,
Acţiune 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane prin educaţie şi formare profesională (DRU şi FP).
Obiectivul programului pe care se pliază acest proiect îl reprezintă crearea unui sistem de formare prin
dezvoltarea competenţelor personalului din domeniul medicinei, prin participarea la programe de formare şi
perfecţionare şi acces la cele mai noi tehnologii inovative şi informaţii în domeniu.

2
Atunci când se urmărește obținerea unei finanțări externe, propunerea de proiect se adresează strict acelui finanțator,
chiar dacă pentru implementare se apelează și la fonduri proprii sau împrumutate, drept contribuție proprie. Ca
urmare, în acest punct nu trebuie să apară detalii decât despre sursa de finanțare externă. Un proiect se scrie doar
pentru o singură sursă de finanțare sau un singur finanțator.
Pe baza analizei efectuate, Spitalul Clinic de Recuperare îşi îndeplineşte toate condiţiile cerute în
ghidul solicitantului după cum urmează:
a. Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi îşi desfaşoară activitatea în România;
Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi este un spital clinic cu secţii universitare definite în Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
„Spitalul clinic este spitalul care are în competenţă secţii clinice universitare care asigură asistenţă medicală,
desfăşoară activitate de învăţământ, cercetare ştiinţifică – medicală şi de educaţie continuă”, având relaţii
contractuale cu o instituţie de învăţământ medical superior acreditată şi anume, UMF Iaşi.
Spitalul clinic are personalitate juridică şi este organizat ca entitate de drept public cu activitate de
cercetare-dezvoltare în secţiile universitare. Spitalul clinic este instituţie publică în care îşi desfaşoară
activitatea în secţii universitare conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu activitate de
cercetare în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
b. Clădirea şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la data
depunerii cererii de finantare:
- nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecatoreşti cu privire la situa ția
juridică;
- nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun;
Clădirea şi terenul se află în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare şi în proprietatea Consilului
Local Iaşi.
c. Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi face parte dintr-o structură organizată sub forma unui cluster de
cercetare împreună cu alte spitale universitare din Iaşi, SC ANTIBIOTICE SA IAŞI şi Universitatea de Medicină
şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi

d. Proiectul de faţă implică atât instruirea personalului medical (medici şi asistente) din cadrul
spitalului, cât şi amenajarea unui spaţiu administrat de spital care este momentan dezafectat şi care va avea
rol de sală de curs.
În acest spaţiu dezafectat se va amenaja o sală de curs în care se vor face reparaţii, se vor achiziţiona
mobilier specific şi echipamente IT.
e. Activitățile eligibile ale proiectului vor începe imediat după semnarea contractului de finan țare.
În conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare a POSDRU 2007-2013, în cadrul
acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile următoarele activităţi:
1. Furnizarea de programe de formare şi de perfecţionare pentru persoanele din grupurile ţintă,
inclusiv formare la distanţă
2. Dezvoltarea sistemelor de stimulente şi de sprijin financiar pentru debutul şi dezvoltarea carierei
didactice;
3. Introducerea unor sesiuni specifice de formare care au ca tematică egalitatea de gen, egalitatea de
şanse şi nediscriminarea şi respectarea diversităţii, dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului, pentru
persoanele din grupurile ţintă;
f. Cheltuieli eligibile
Categoriile şi subcategoriile de cheltuieli eligibile pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte sunt
prevăzute şi detaliate în Ordinul pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul
operaţiunilor finanţate prin POSDRU 2007-2013.
Lista categoriilor şi subcategoriilor de cheltuieli eligibile pentru această cerere de propuneri de
proiecte:
1. Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului
1.2 Onorarii
3. Cheltuieli pentru derularea proiectului
3.1 Servicii de sonorizare
3.3 Prelucrare date
3.5 Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit
şi/sau electronic
3.7 Materiale consumabile
4. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate)
4.1 Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are
expertiza necesară, inclusiv managementul proiectului şi consultanţă juridică;
4.2 Cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea
furnizării unor servicii:
4.2.1 Organizarea de evenimente,
4.2.2 Pachete complete conţinând transport, cazarea şi/sau hrana participanţilor/ personalului
propriu,
4.2.3 Audit financiar extern,
4.2.4 Expertiză contabilă,
4.2.5 Editarea şi tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare,
4.2.6 Editarea şi tipărirea de materialele publicitare;
5. Taxe
6

5.1 Taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de certificare a competenţelor profesionale


obţinute pe alte căi decât cele formale)
5.2 Taxe de eliberare a certificatelor de calificare
5.3 Taxe pentru participarea la programe de formare / educaţie
5.4 Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare
7. Subvenţii (ajutoare, premii) şi burse:
7.2 Subven ț ii pentru dezvoltarea carierei cadrelor didactice/personalului didactic din învăţământ
(ISCED 0-6) precum și personalului didactic auxiliar (ISCED 0-6)
8. Cheltuieli indirecte/ cheltuieli generale de administraţie
8.1 Cheltuieli aferente personalului administrativ şi personalului auxiliar
8.2 Utilităţi
8.4 Servicii de întreţinere şi reparare echipamente şi mijloace de transport
8.5 Arhivare documente
8.6 Amortizare active
8.7 Cheltuieli financiare şi juridice (notariale):
8.8 Multiplicare, cu excepţia materialelor de informare şi publicitate
8.9 Conectare la reţele informatice
8.10 Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică
8.12 Materiale consumabile
9. Cheltuieli de informare şi publicitate
10.Cheltuieli de tip FEDR
10.1 Instalaţii tehnice
10.2 Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale
10.3 Alte cheltuieli pentru investiţii

Toate condiţiile pentru realizarea proiectului de faţă sunt îndeplinite conform Ghidului de finanţare
POSDRU – Axa 1 – Activitatea 1.3.
II. RELEVANȚA PROPUNERII DE PROIECT ÎN RAPORT CU CERINȚELE
FINANȚATORULUI
2.1 Justificarea propunerii de proiect (maxim 4 pagini)
Răspunde ț i detaliat la următoarele întrebări:
a) Care este problema de rezolvat sau oportunitatea apărută? Se va relua problema/oportunitatea
enun țată deja la punctul 1.1, fiind prima frază cu care începe prezentarea . Se vor oferi suficiente
detalii prin care să se eviden țieze contextul în care a apărut problema, pe cine afectează, de când a
apărut, ce s-a mai încercat pentru rezolvarea ei, ce solu ț ii ar fi posibile.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea performan ței medicilor din cadrul
Spitalului de Recuperare Iași, prin participarea la cursuri de formare și perfec ț ionare în domeniul
medicinei de recuperare.
Având în vedere structura organizatorică a spitalului şi fiind singurul spital de recuperare din
zona Moldovei cu o adresabilitate crescută, ne dorim ca medicii din cadrul instituţiei să fie instruiţi şi să
capete noi competenţe necesare în tratarea bolilor.
Neparticiparea cadrelor medicale la aceste programe de instruire și perfec ț ionare ar putea
avea un impact negativ asupra calită ț ii serviciilor medicale, adresabilitatea pacien ților ar scădea
considerabil, iar singurii care ar avea de suferit ar fi beneficiarii de servicii medicale.
Se dorește crearea unui sistem de formare prin dezvoltarea competen țelor personalului din
domeniul medicinei prin participarea la programe de formare și perfec ț ionare și acces la cele mai
noi tehnologii inovative și informa ț ii din domeniu.

b) Care sunt cauzele care au generat problema sau elementele declanșatoare ale oportunității (de
ce a apărut)? Trebuie surprinse motivele reale, concrete, verificabile pentru care problema necesită
rezolvarea sau exploatată oportunitatea. Informa ț iile trebuie să fie concrete, raportate la contextul de
func ț ionare a solicitantului proiectului, la activită ț ile desfășurate, factorii din mediul extern. Se va
ț ine cont de faptul că aceste cauze trebuie eliminate (par ț ial sau total) prin implementarea
proiectului.

Cauzele care au generat această problemă sunt:


- adresabilitate crescută a pacien ților;
- singurul spital de recuperare din zona Moldovei;
- rata îmbolnăvirilor se află în creștere mai ales în rândul tinerilor;
- diagnosticarea cu boli rare ale pacien ț ilor (în cadrul spitalului sunt derulate programe
na ț ionale de sănătate);
- lipsa disponibilită ț ii medicilor de a participa la alte cursuri de formare din cauza activită ț ii
didactice solicitante.

c) Care sunt efectele, estimate inclusiv prin date cantitative (numerice), care ar putea fi
generate/perpetuate ca urmare a nerezolvării problemei sau neexploatării oportunității? Pe cine
și cum vor afecta aceste efecte (persoane, comunită ț i, departamente, parteneri etc.)? Se descriu
efectele, astfel încât să se eviden ț ieze, de exemplu, eventualele dificultă ț i de derulare a unor
activită ț i, de înrăută ț ire/agravare a unor situa ții existente, crearea unor necesită ț i/nevoi la nivel de
organiza ție, comunitate, imposibilitatea continuării activită ț ilor etc.

În cadrul sistemului medical public, proiectele de formare și perfec ț ionare se desfășoară cu mare
greutate din cauza insuficien ței resurselor materiale și a dotării deficitare cu echipamente. Lipsa
fondurilor afectează nivelul de instruire a medicilor, dat totodată și pacien ț ii.
Ca efecte care ar putea să împiedice nerezolvarea acestei probleme ar fi:
-nivelul slab de finanţare;
-regulile rigide;
-instabilitatea legislativă;

d) Care este mediul/contextul în care se va implementa proiectul? Se vor avea în vedere


următoarele aspecte (fără a fi limitative și cumulative): resursele existente în organiza ț ie, care pot fi
puse la dispozi ția proiectului, sau cele posibil de atras, procedurile existente favorabile proiectului,
experien ța în domeniul proiectului, cadrul legislativ favorabil, factori externi pozitivi (conjuncturali sau
nu) etc.
Mediul în care se va implementa proiectul va fi în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare în
Iași, într-un spa ț iu ce apar ține acestuia, momentan dezafectat, pe care îl vom moderniza ulterior.
Vom amenaja spa țiul conform unei săli de curs cu mobilier specific:
- mese și scaune;
- tablă de scris;
8

- jaluzele verticale;
- aparate aer condi ționat;
Și cu echipamente IT:
- laptop;
- videoproiector;
- imprimantă multifunc ț ională;
Ac ț iunile vor consta și în văruirea spa ț iului precum și amenajarea cu parchet.
Astfel, demararea unui asemenea proiect nu va presupune utilizarea unor resuse financiare
imense, ci se va încadra într-un buget relativ mediu.
Pe lângă resursele materiale de care beneficiem, ne sprijinim și pe resursele umane
existente. De fapt, resursa umană existentă, reprezentată de medici și asisten ți, va beneficia de
aceste cursuri. Acestea își propun actualizarea și perfec ț ionarea cunoștin ț elor din domeniul
reabilitării pentru a crește nivelul de performan ță al cursan ților în îndeplinirea atribu țiilor pe care le
au.
Ideea de creștere a performan țelor personalului medical a fost adoptată ca urmare a unei
necesită ți crescute de a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilită ț i.
e) Există mai multe posibile soluții pentru rezolvarea problemei/exploatarea oportunității? Care
este cea mai fezabilă/eficientă/utilă/conformă (presupune descrierea, în 2-3 fraze, a fiecărei solu ț ii,
cu elemente specifice, nu generalită ț i) ?
O primă solu ț ie ar fi facilitarea rapidă și eficientă a accesului medicilor la informa ț ie, adusă
în prim plan și materializată prin competen țele dobândite după efectuarea acestor cursuri.
O altă solu ție constă în accesul la informa ț ii clare și corecte, fiind un obiectiv central în
strategia proprie de dezvoltare a spitalului atât pe termen scurt, mediu sau lung.

f) Care este rezultatul final, produsul sau serviciul care se creează prin implementarea solu ț iei , ce
sistem, aplicație sau model poate fi dezvoltat/achiziționat astfel încât soluția să ofere rezultatul
așteptat? (descrierea specifica ț iilor pentru rezultatul dorit, a func ț ionalită ț ilor create etc.)
În cadrul proiectului, medicii vor avea șansa de a interac ț iona direct cu exper ți valoroși ai
lumii medicale și academice din spa țiul românesc, prin perspectiva orientării către o carieră de
succes. Consilierea de specialitate și parcurgerea stagiilor practice vor oferi medicilor
competen țe/performan ț e din domeniul medicinei, prin participarea la programe de formare şi
perfecţionare şi acces la cele mai noi tehnologii inovative şi informaţii.
Se doreşte identificarea unor soluţii clinice, implementarea unor metode şi protocoale
ştiinţifice în vederea recuperării multidisciplinare a pacienţilor având ca scop satisfacţia independenţei
fizice.

g) Care sunt elementele de originalitate/inovare ale soluției selectate? Care sunt avantajele și
dezavantajele ce vor fi generate pentru organizație, comunitate, oameni etc.? De ce soluția este
relevantă pentru finanțator (în raport cu obiectivele și priorită ț ile finan țatorului)?
În afara faptului că proiectul vine cu o idee inovatoare în domeniul medical, aceasta poate
determina pe termen lung, apari ția și a altor ini ț iative de acest fel.
Așadar, prin prezentul proiect, se urmăresc generarea anumitor avantaje atât pentru
personalul medicat, cât și pentru persoanele cu dizabilită ț i.
 crearea unui sistem de formare prin dezvoltarea competenţelor personalului din domeniul
medicinei;
 participarea la programe de formare şi perfecţionare;
 acces la cele mai noi tehnologii inovative şi informaţii în domeniu;
 sprijin medical pentru persoanele cu dizabilită ț i;
 metode moderne de transmitere de informa ț ii, bazate pe legătura video și audio între spa țiile
alocate tratamentului pacien ților și sala de curs;
 demonstra ț ii clinice de înaltă performan ță, videoconferin țe.
Printre dezavantajele acestui proiect se numără:
 rigiditatea personalului medical la schimbările organizaţionale privind implementarea unor
proceduri inovative;
 infrastructură cu un grad ridicat de uzură ce determină cheltuieli indirecte mari;
 motivaţie scăzută a personalului de implicare în proiecte suplimentare serviciilor medicale.
 lipsa timpului medicilor;
 listele de așteptare pentru pacien ț i foarte lungi.

h) Ce proiecte asemănătoare s-au mai desfășurat în legătură cu propunerea de proiect, în


organizație sau în altele? Ce rezultate s-au înregistrat? Ce a mers bine și ce nu în acele
proiecte? Ce se poate folosi din acele experiențe?
Până în prezent nu au mai existat proiecte de acest fel.

2.2 Analiza SWOT a propunerii de proiect


Se va completa tabelul următor pentru a evidenţia punctele tari (ce există acum și poate fi exploatat în
favoarea proiectului), nevoile/punctele slabe (cauzele/efectele ce se încearcă a fi eliminate prin proiect),
oportunităţile şi ameninţările (constrângerile). Analiza NU prezintă avantajele/dezavantajele proiectului.
Elementele din analiza SWOT trebuie să se regăsească în răspunsurile din subcapitolul anterior.
Factori interni Benefici în rezolvarea Riscanți pentru rezolvarea
sau externi problemei/valorificarea problemei/valorificarea
oportunității oportunității
Factori interni, din Puncte tari: Puncte slabe:
organiza ția/ comunitatea  Resurse umane calificate în • Rigiditatea personalului
pe care organiza ția o reabilitare medicală; medical la schimbările
reprezintă)  Echipamente medicale organizaţionale privind
specifice reabilitării medicale; implementarea unor proceduri
 Structura organizatorică pluri şi protocoale inovative;
specializată în domeniul reabilitării • Infrastructură cu un grad
medicale (recuperare neurologică, ridicat de uzură ce determină
recuperare cardio-respiratorie, cheltuieli indirecte mari;
recuperare neuro psiho motorie, •Motivaţie scăzută a
balneofizioterapie şi recuperare personalului de implicare în
ortopedie-traumatologie) ; proiecte suplimentare serviciilor
 Experienţa în derularea medicale.
proiectelor cu finanţare
nerambursabilă;
 Baza de date persoane cu
grade diferite de dizabilitate tratate
în Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi;
Factori externi, din afara Oportunități: Amenințări:
organiza ției/ comunită ț ii • Relaţii de colaborare cu • Subfinantarea sistemul de
pe care organiza ția o asociaţiile de pacienţi grupate pe sănătate public;
reprezintă tipuri de diagnostic ; • Modificări legislative
• Încheierea unor contracte de frecvente cu impact negativ
colaborare în domeniul reabilitării asupra strategiei de dezvoltare
medicale cu alte centre de a serviciilor medicale;
recuperare din ț ară. • Legisla ție permisivă
privind migrarea personalului
medical calificat;

2.3 Identificarea și caracterizarea categoriilor de beneficiari direcţi, grupuri-ţintă, beneficiari indirecţi

Din 2.1, în special 2.1c, trebuie să rezulte categoriile de persoane afectate de problemă/oportunitate și
asupra cărora se vor vedea efectele rezultatului implementării proiectului. Se vor completa următoarele
tabele.

Tabelul nr. 1 – Beneficiari direcți

Categorii de
Cuantificare Descriere, caracteristici,
Nr. beneficiari direcți
numerică pe particularități demografice, Nevoi percepute
crt. (dacă este cazul pt.
categorii sociale, profesionale etc.
descompunere)
1 MEDICI 180 Toţi medicii Spitalului Clinic de Metode (cu
Recuperare eficien ță redusă)
învechite de
diagnostic şi
tratament
2 PERSOANE CU 16812 Pacienţi internaţi în spital în anul Lipsa unor metode
DIZABILITĂŢI DIN 2015 de tratament
ZONA MOLDOVEI moderne şi
inovatoare
3 SPITALUL CLINIC DE 1 Oferă servicii medicale Nevoia de plus
RECUPERARE IAȘI valoare în cadrul
spitalului.
10

Tabelul nr. 2 – Grupuri țintă


(se completează numai dacă nr. beneficiarilor direc ți este foarte mare și se impune selec ț ia grupului
ț intă )

Grupuri țintă pe Modul de


Nr. Cuantificare Criterii de selecție și motivarea
categorii de acoperire a
crt. numerică alegerii criteriilor și grupurilor
beneficiari direcți nevoilor
1 MEDICI 411 MEDICI SPECIALITATEA Identificare de noi
REABILITARE MEDICALĂ metode de
tratament în
recuperare

Tabelul nr. 3 – Beneficiari indirecți

Nr. Categorii de
Legătura cu beneficiarii direcți Impactul proiectului asupra lor
crt. beneficiari indirecți
1 APARȚINĂTORII Familia pacientului oferă Reducerea dependen țelor fa ță de
PACIENȚILOR CU principalul sprijin moral și familie
DIZABILITĂȚI material
2 STATUL Beneficiarii din grupul ț intă sunt Reducerea costurilor sociale și
majoritatea sus ținuti de către medicale
stat

2.4 Definirea scopului proiectului

Se va stabili scopul proiectului, având în vedere că el trebuie să fie clar formulat, să scoată în eviden ță ce se
poate rezolva din problema identificată şi ce nu poate fi rezolvat, cui se adresează proiectul.
Reducerea gradului de dizabilitate și integrarea socio-profesională a pacien ților cu dizabilită ți prin
participarea personalului medical la programe de formare şi perfecţionare şi acces la cele mai noi tehnologii
inovative şi informaţii în domeniu.

2.5 Definirea obiectivelor proiectului (maxim 2 pagini)

a) Se vor stabili obiectivele pe termen mediu şi lung (generale) (trebuie să existe coresponden ță cu
argumentarea de la 2.1).
O1. Identificarea și dezvoltarea unor metode de diagnostic și tratament inovatoare în domeniul reabilitării
medicale.
O2. Diminuarea numărului de persoane cu afec ț iuni dizabilitante.
O3. Creșterea nivelului performan ței în domeniul medical prin programe de perfec ț ionare.
O4. Conștientizarea creșterii alarmante a numărului de bolnavi.
O3. Men ținerea notorietă ț ii Spitalului Clinic de Recuperare Iași la nivel local.

b) Se vor stabili obiectivele pe termen scurt (specifice sau operaţionale) ale proiectului (trebuie să existe
coresponden ță cu justificarea de la 2.1 și cu analiza SWOT, 2.2).
O1. Crearea unui spa țiu adecvat instruirii personalului medical.
O2. Creșterea nivelului de competen ță a personalului în domeniul reabilitării medicale.

III. PLANIFICAREA PROPUNERII DE PROIECT

3.1 Stabilirea jaloanelor proiectului și a elementelor livrabile asociate (maxim 1 pagină)

Pe baza scopului, a obiectivelor pe termen scurt, se vor formula jaloanele/reperele proiectului, văzute
ca momente/evenimente importante de măsurare a progresului acestuia. Jaloanele vor sta la baza
descompunerii proiectului în activităţi şi subactivităţi, precum şi la stabilirea indicatorilor de evaluare.
Pentru fiecare jalon se vor enumera elementele livrabile asociate.
J.1 Echipa proiectului desemnată
LIVRABILE: fișe post, contracte de colaborare cu firma câștigătoare
J.2 Proiect lansat
LIVRABILE: invita ț ii conferin ță, anun ț mass-media, afișe, conferinţa de presă, foto conferin ță
presă.
J.3 Proiect tehnic autorizat
LIVRABILE: documenta ția de avizare lucrări de interven ț ie, aviz branșament telefonie și internet
J.4 Documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări amenajare spațiu realizată
LIVRABILE: caiet sarcini, fișă de date a achizi ț iei, notă fundamentare alegere procedură de
achizi ț ie, notă fundamentare valoare estimată, anun ț/invita ț ie de participare.
J.5 Licitația de atribuire a contractului de execuție lucrări amenajare spațiu organizată
LIVRABILE: roaport final procedură achizi ț ie, adresă comunicare rezultat procedură, contract de
execu ție lucrări.
J.6 Spațiu amenajat
LIVRABILE: proces verbal de recep ț ie la terminarea lucrărilor.
J.7 Documentația de achiziție a echipamentelor si a mobilierului din sala de curs aprobată
LIVRABILE: caiet sarcini, fișă de date a achizitiei, notă fundamentare alegere procedură de achizi ț ie,
notă fundamentare valoare estimată, anun ț/invita ț ie de participare.
J.8 Licitația de atribuire a echipamentelor si mobilierului din sala de curs aprobata organizată
LIVRABILE: raport final procedură achizi ț ie, adresă comunicare rezultat procedură, contract de
furnizare echipamente.
J.9 Echipamente si mobilier funcționale
LIVRABILE: procese verbale recep ție a mobilierului și de punere în func ț iune a echipamentelor
J. 10 Documentatia de atribuire servicii de instruire
J.11 Licitatia de atribuire servicii de instruire(oferta acceptata)
J.12 Utilizatori instruiți
LIVRABILE: materiale de curs, lista persoanelor instruite, certificate, teste.
J.13 Contracte de garanție/service/mentenanță semnate
LIVRABILE: contract de garan ț ie, contract de mentenan ță, contract de service.
J.14 Bază de date medici specialisti, cadre didactice instruite
LIVRABILE: Liste electronice, conven ții studiu, contracte colaborare cu alte spitale
J.15 Proiect închis
LIVRABILE mape conferin ță presă, anunt presă, invitatii presă, CD conferin ță presă

3.2 Construirea structurii de descompunere a proiectului (WBS), în format rezumat (maxim 8 pagini)

Descompunerea proiectului pe activități/subactivități (plecând de la jaloane și livrabile) și descrierea


detaliată a activităţilor
Se vor descrie detaliat doar activităţile care vor conduce la atingerea jaloanelor. Descrierea va include
şi posibile soluţii tehnice, eventuale justificări economice pentru soluţia selectată, ipoteze și contextul în
care se vor derula. Activităţile se vor descompune în subactivităţi, respectând regulile din suportul de
curs. Se va pune accent pe ipotezele în care urmează să se desfășoare activită ț ile, în func ț ie de care
se selectează și modalitatea de desfășurare a lor. De asemenea, trebuie acordată o aten ție sporită
activită ț ilor de monitorizare și control, prin care se asigură că proiectul își atinge scopul. Se va stabili
durata fiecărei subactivită ț i sau a activită ț ilor ce nu sunt supuse descompunerii. Redarea structurii de
descompunere va fi în format rezumat.
J.1 Echipa proiectului desemnată
- Activitatea 1100 Stabilirea fișei postului pentru personalul specializat în instruirea personalului.
Subactivitatea 1110. Întocmirea fișei postului pentru fiecare persoană desemnată pentru
desfășurarea cursurilor de intruire a personalului medical în care se vor descrie responsabilită ț ile și
sarcinile, aptitudinile și abilită ț ile, competen țele, precum și alte cunoștin ț e necesare postului.
- Activitatea 1200. Elaborarea contractului de colaborare cu firma câștigătoare.
Subactivitatea 1210. Studierea pie ței în vederea selectării persoanelor specializate în instruirea
cadrului medical. Pentru selec ț ia firmei câștigătoare în vederea realizării contractului specific, se va
recurge la o procedură care să asigure transparen ța și libera concuren ță, pentru ob ț inerea unui
rezultat eficient. Selectarea firmei de instruire va fi planificată corespunzător, astfel încât prin încheierea
contractului să se realizeze încadrarea în bugetul prevăzut, fără a se face rabat de la calitatea necesară
sistemului implementat.
Subactivitatea 1210. Stabilirea criteriilor cu privire la selectarea firmelor specializare care
activează pe pia ța vizată.
Subactivitatea 1220. Studierea comparată a tipurilor de proiecte implementate de posibilii
ofertan ț i
12

Subactivitatea 1230. Redactarea raportului preliminar privind posibilii ofertan ț i.

J.2 Proiect lansat


- Activitatea 2100. Editarea şi listarea invitaţiilor la conferinţă
Subactivitatea 2110. Înmânarea lor către participanţi.
- Activitatea 2200. Redactarea anunţului către mass-media.
Subactivitatea 2210. Publicarea anunţului de mass-media.
- Activitatea 2300. Crearea afişelor.
Subactivitatea 2310. Împărţirea afişelor.
- Activitatea 2400. Susţinerea conferinţei de presă.
Subactivitatea 2410. Promovarea proiectului implementat.
- Activitatea 2500. Realizarea fotografiilor.
Subactivitatea 2510. Arhivarea dovezilor.

J.3 Proiect tehnic autorizat


: documenta ția de avizare lucrări de interven ț ie, aviz branșament telefonie și internet

J.4 Documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări amenajare spațiu realizată


J.5 Licitația de atribuire a contractului de execuție lucrări amenajare spațiu organizată
J.6 Spațiu amenajat
J.7 Documentația de achiziție a echipamentelor si a mobilierului din sala de curs aprobată
J.8 Licitația de atribuire a echipamentelor si mobilierului din sala de curs aprobata organizată
J.9 Echipamente si mobilier funcționale
J.11 Licitatia de atribuire servicii de instruire(oferta acceptata)
J.10 Documentatia de atribuire servicii de instruire
J.12 Utilizatori instruiți
J.13 Contracte de garanție/service/mentenanță semnate
J.14 Bază de date medici specialisti, cadre didactice instruite
J.15 Proiect închis

3.3 Realizarea structurii echipei proiectului și a responsabilităților pe activități (maxim 3 pagini, fără
graficul responsabilită ț ilor )

a) Se va construi o organigramă a echipei proiectului. Se vor delimita clar cele două niveluri ale echipei: de
management şi operațională. Fiecare pozi ție/func ț ie din organigramă va avea delimitate responsablită țile în
Graficul responsabilităților (cine, ce face), unde vor fi incluse și responsabilitățile eventualilor parteneri și
ale firmelor contractate (furnizori) pentru bunuri, lucrări sau servicii, prezentat în Anexa 1.

b) Stabilirea responsabilităților partenerilor proiectului (dacă este cazul): o scurtă prezentare a lor, a
echipei care va gestiona proiectul la nivelul fiecărui partener (tot din punct de vedere al rolurilor și pozi ț iilor în
cadrul proiectului), specificarea responsabilităţilor pe activităţile în care vor fi implicaţi (în Graficul
responsabilită ț ilor). Atenţie, partenerii NU sunt furnizorii proiectului. Partenerii au aceleaşi drepturi şi
obligaţii ca şi solicitantul/beneficiarul proiectului.
3.4 Realizarea diagramei Gantt pentru planificarea calendaristică a proiectului (maxim 6 pagini, în
anexă)

Durata proiectului va fi de __ luni.3

Planificarea calendaristică a proiectului se va realiza cu ajutorul diagramei Gantt, stabilindu-se secvenţa


de derulare a activităţilor/subactivităţilor prin intermediul dependenţelor FS, SS, FF, SF. Fiecărui jalon i se vor
asocia activită ț ile corespunzătoare, urmând a se stabili dependen ța de activitatea care confirmă ob ținerea
lui. Diagrama Gantt va fi ataşată ca anexă, folosind o trimitere în cadrul acestui formular (ex. Anexa nr. x).
Planificarea calendaristică nu trebuie să conţină descrieri ale activităţilor/subactivităţilor, ci doar denumirea lor
și a jaloanelor (vă rugăm să verificaţi dacă denumirea jaloanelor și activităților lor sunt aceleaşi cu cele
menţionate în secţiunile 3.1 și 3.2).

U Notă: Planul proiectului va fi prezentat într-o diagramă Gantt generată cu un produs software specific
domeniului (de exemplu, Microsoft Project, Open project) sau cu alte aplicaţii. NU se va apela la
modul tabelar de redare a planului proiectului specific proiectelor finanţate prin unele fonduri
europene!!!

IV. PLANFICAREA BUGETULUI PROIECTULUI

4.1 Estimarea resurselor necesare proiectului

În funcţie de durata şi complexitatea activităţilor se vor stabili resursele necesare. Pentru fiecare tip de
resursă, se vor preciza numărul de unităţi (bucă ț i, nr. de ore de lucru, mp de spa ț iu etc.) şi pre țul pe unitate,
calculându-se valoarea totală. Trebuie luate în calcul și resursele umane (echipa proiectului) în func ție de
graficul responsabilită ț ilor, stabilind de data aceasta și timpul de lucru pentru fiecare resursă. În tabelul 4 se
introduc, pentru fiecare activitate, resursele necesare și vor fi făcute estimările de cantită ț i, pre ț și valoare.

Tabelul nr. 4 – Cuantificarea resurselor pe activități (cantități și valori)

Cod Denumire activitate Denumire Cantitate Preț pe Valoare (cantitate


activitate resursă estimată unitate de estimată x preț)
necesară resursă
1000
2000
....
N000

4.2 Estimarea bugetului

Pe baza tabelului 4, se va planifica bugetul proiectului, prin completarea formularului din Anexa 2. Formularul
se completează în Excel sau alt program de calcul tabelar.

U Notă: Tipurile de cheltuieli din anexă sunt orientative, însă din proiect trebuie să rezulte suficiente detalii
pentru justificarea sumelor incluse la fiecare poziţie bugetară (vezi suportul de curs şi de lucrări practice).

V. IDENTIFICAREA POTENȚIALELOR RISCURI ȘI ESTIMAREA INDICATORILOR


DE EVALUARE

5.1 Identificarea potențialelor riscuri ale proiectului (maxim 1 pagină)

Principalele riscuri se vor estima plecând de la amenin țările identificate în analiza SWOT a proiectului. Se
selectează doar acele riscuri care pot afecta decisiv atingerea obiectivelor și/sau a jaloanelor. Se va completa

3
Se va ţine cont de restricţiile de timp impuse prin linia de finanţare.
14

Tabelul 6, unde se stabilește impactul (efectele) asupra proiectului, precum şi modalităţile de contracarare a
riscurilor sau de diminuare a efectelor lor..
Tabelul nr. 5 – Riscurile proiectului
Acţiuni de efectuat pentru
Cod Riscul după categoria în
Impact asupra proiectului contracararea riscului sau
risc care se încadrează
reducerea efectelor
F11 Creșterea tarifelor de Depășirea costului cu resursele În situații excepționale se pot
salarizare umane folosi rezervele aflate la
dispoziția managerului de
proiect

Explicații:
U Categoriile mari de riscuri, plecând de la factorii ce ar putea influența proiectul, sunt:
 economic  tehnic
 financiar  social si cultural
 legislativ  natural
 politic  managerial
U Impactul asupra proiectului poate fi reprezentat de:
 anularea unei activităţi;
 întârzierea proiectului;
 alocarea de sume suplimentare pentru acoperirea costurilor generate de risc;
 depășirea costurilor la o pozi ț ie bugetară;
 solicitarea întreruperii proiectului;
 închiderea proiectului.
U Codul pentru fiecare risc se va forma după următorul şablon: prima literă a tipului de factor care
determină riscul (de exemplu, E pentru categoria economic, S pentru social etc.) + 1-2 cifre prin care
să se indice ordinea riscului în cadrul categoriei de care apar ț ine. Se va explica modul în care s-a
stabilit secven ța caracterelor în cod.

5.2 Estimarea indicatorilor de evaluare a proiectului (maxim 1 pagină)

Indicatorii de evaluare se stabilesc pentru fiecare jalon (cel puțin câte 2 indicatori), completând tabelul
următor, ț inând cont și de activităţile de monitorizare prevăzute în descompunerea proiectului (3.2).
Atenţie! Indicatorii se vor ataşa jaloanelor, nu activităţilor planificate.
Tabelul nr. 6 – Indicatori de evaluare
Momentul măsurării
Valoarea indicatorului
Denumirea jalonului Denumirea indicatorilor estimată a (după ob ț inerea jalonului, după
indicatorului desfășurarea unei activită ț i sau a
unei etape)
Jalon 1 Indicator 11 5 La finalul activită ț ii
Indicator 12 3 După ob ț inerea unui livrabil
Indicator 1n n etc.
....
Jalon n Indicator n1 6 La raportul final de monitorizare
Indicator n2 1 La atingerea jalonului

5.3 Realizarea matricei cadru logic a proiectului

Se va realiza fişa de sinteză a proiectului, prin matricea cadru logic, completând Anexa 3.

VI. BIBLIOGRAFIE

Lista bibliografică se va întocmi pe categorii – cărţi, reviste, resurse web etc.


LISTĂ DE VERIFICARE

Înainte de a depune proiectul, va rugăm să verificaţi dacă formularul este complet (revezi şi Nota de la
începutul formularului) şi, în special dacă:

Dosarul proiectului este complet şi corespunde cu cerinţele din formularul propus şi din descrierea
programului de finanţare sau a strategiei organizaţiei.

Au fost completate toate rubricile.

Durata activităţilor şi planificarea calendaristică a proiectului (secţiunea 3.2b) sunt incluse în cadrul
formularului.

Bugetul este complet şi prezentat în formatul solicitat.

Matricea cadru logic aferentă proiectului a fost completată în concordanţă cu formatul furnizat.

GRILĂ DE EVALUARE

Prezentarea cadrului general asigură o imagine clară asupra problemei/oportunită ț ii, a 0,5 puncte
solicitantului şi a sursei de finanţare
Motivarea necesită ții proiectului corespunde cerinţelor formulate şi au fost surprinse toate 1 punct
componentele secţiunilor 2.1și 2.2
Grupurile ţintă, beneficiarii direcţi şi indirecţi au fost identificaţi corect (localizare, cuantificare, 1 punct
segmentare etc.)
Scopul şi obiectivele proiectului sunt clar formulate. Sunt surprinse atât obiectivele pe termen 1 punct
lung (generale), cât şi obiectivele pe termen scurt (specifice) și au fost argumente din punct de
vedere al încadrării în obiectivele sursei de finan țare
Jaloanele și elementele livrabile sunt relevante pentru proiect, asigură identificarea clară a 1 punct
paşilor de urmat pentru atingerea scopului/obiectivelor proiectului
Activităţile/subactivităţile sunt descrise, relevante pentru jaloane, coerent prezentate prin 1.5 puncte
structura descompunerii pe lucrări în format rezumat. Au fost realizate planificarea
calendaristică şi Matricea cadru logic a proiectului
Pentru echipa de management şi cea opera ț ională sunt stabilite clar responsabilităţile, 1 punct
abilităţile şi cunoştinţele necesare. Au fost elaborate organigrama proiectului și graficul
responsabilită ț ilor
Resursele au fost stabilite corespunzător pe fiecare activitate. Bugetul a fost estimat în funcţie 1 punct
de resursele alocate pe activităţi, s-a utilizat anexa indicată
S-au stabilit indicatorii de evaluare și riscurile 1 punct
Punct din oficiu 1 punct
TOTAL 10 puncte
16

ANEXA 1

Graficul responsabilităţilor pentru proiect

Cod Denumire Manager de Persoana 1* Persoana 2* Persoana 3* Firma 1* Firma 2 … Persoana n/


activitate activitate proiect Firma n*
1000 Organizare RD D
licitație

Tipuri de responsabilităţi
R = Responsabil cu efectuarea activităţii C = Consultanță D = Derulează activitatea
Note:
1. Se completează la intersecția liniei cu coloana cu R, C, D sau RD. Nu la toate intersecțiile trebuie să se identifice un anumit tip de responsabilitate.
2. Consultanță poate oferi doar cineva din exteriorul organizației, angajat în cadrul proiectului cu acest scop
3. Responsabil este incompatibil cu consultanță.

* Se vor înlocui Persoana 1, 2 .. n și Firma 1, 2 ... n cu funcțiile/rolurile identificate la punctul 3.3.a (Responsabil logistică, Administrator rețea etc.), respectiv
furnizorii necesari pentru derularea unor activități identificate prin descrierea activităților (3.2a) , cum ar fi firma software, firma echipamente productie, firma
publicitate etc.
17

ANEXA 2

Buget agregat și bugetul estimat pe perioade calendaristice (se va realiza in Excel)


18

Anexa 3

Matricea cadru logic

Scopul proiectului: .......


Obiective pe termen lung:
...
...
Obiective pe termen scurt
...
...
Jaloane Indicatori de evaluare Surse de verificare Riscuri (codul de la 4.1a) şi
ipoteze (plecând de la
oportunitățile din 2.1d)
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
Activităţile pentru atingerea jaloanelor Resursele necesare desfăşurării activităţilor (doar pe categorii de
resurse, fără specificarea lor detaliată)
... ...
... ...
... ...
... ...