Sunteți pe pagina 1din 5

BASCHET - Ştafete pentru perfectarea si consolidarea driblingului

Clasa XII-a

Driblingul reprezintă elementul cel mai spectaculos din jocul de baschet,


solicitînd tot odată din partea celui care-l execută un control perfect al
mingii.

Impresia de uşurinţă pe care o dau jucătorii care driblează bine este de fapt
rezultatul unor îndelungate exersări prin care ei îsi formează o suficientă
varietate de execuţii. Această varietate de execuţie a driblingului le conferă
o ridicată valoare jocului lor, ei devenind foarte “periculoşi” atunci cînd au
mingea.

Driblingul este elementul tehnic care permite jucătorului să se deplaseze


pe teren în toate direcţiile şi in orice regim de viteză. Jucătorul care are
mingea, înainte de a porni în dribling, trebuie să asigure protecţia acesteia
şi să observe poziţia coechipierilor pe teren.

Driblingul este permis numai cu o singură mîna şi se execută în


următoarele moduri: driblingul pe loc - înalt, mijlociu, jos; înainte înapoi,
lateral; şerpuit cu schimbarea direcţiei.

INDICATII METODICE GENERALE

Driblingul reprezintă elementul care, după aruncarea la coş, conferă cea


mai mare satisfacţie jucătorului începător. Mai mult, se recomandă
însuşirea lui la un asemenea nivel încît să poată oferi posibilitatea de a
acţiona cît mai înlanţuit în joc, dar mai ales de a fi folosit tactic cît mai
oportun.
Învăţarea driblingului trebuie realizată atît cu mîna îndemînatică, cît şi cu
cealaltă şi mai ales prin a reuşi ca elevii să se obişnuiască de a nu privi
direct mingea în timpul execuţiei.
Exerciţiile sub formă de concurs (ştafetele) sunt cele mai indicate de a fi
folosite în învaţarea şi perfecţionarea driblingului.

1. ŞTAFETA PENTRU DRIBLING ÎNALT, MIJLOCIU ŞI JOS PE SUB


OBSTACOLE.

Formaţii: Colectivul este împarţit pe două şiruri, A şi B, aşezate fată în


faţă, pe cele două linii de fund ale terenului. Din 4 în 4 m, de-a lungul sălii,
se plasează 3 ştachete sprijinite de stîlpii de sărit ori atîrnate la scara de
gimnastică, la diferite înalţimi: 130 m, 150 m, 170 m.
Indicaţii metodice: Pe sub acestea se execută dribling jos, mijlociu şi înalt
sub formă de stafetă, urmărindu-se ca fiecare să execute corect driblingul.

2. DRIBLEAZĂ ŞI ATINGE MINGEA!

Formaţii: Jucătorii sunt împarţiţi în două echipe, A şi B, aşezate pe şiruri, pe


linia de fund a terenului. Înaintea fiecărei echipe se plasează cîte 3-4 mingi
de-a lungul terenului, la distanţe egale între ele.

Indicaţii metodice: Primii pornesc în dribling şerpuit printre mingi. În dreptul


fiecărei mingi execută un dribling jos, atingînd mingea (care serveşte ca
obstacol) cu mîna opusă celei cu care driblează. După ultima ocolire se
întorc în dribling în linie dreaptă pînă la locul de plecare, transmit mingea
următorului şi trec la coada şirurilor.

3. STAFETA CU DRIBLING, “ ÎN VITEZĂ”

Formaţii: Jucătorii sunt împarţiţi în două echipe, A şi B, asezate pe şiruri în


colţurile din stînga ale terenului.

Indicaţii metodice: La semnalul de începere primii pornesc în dribling spre


cercurile spatiilor de 3 secunde, fiecare spre un panou, ocolesc cercurile în
dribling şi se întorc în viteză, predau mingea în dribling următorului şi trec
la coada şirurilor de unde au plecat.

4. STAFETA CU DRIBLIG ÎN LINIE ŞI CIRCULAR

Formaţii: Efectivul grupei este asezat pe două şiruri, A si B, faţă în faţă, la


capetele liniei de la centrul terenului. A în stînga, B în dreapta.

Indicaţii metodice: La semnalul de începere pornesc în dribling oblic spre


dreapta către spaţiul de 3 secunde, ocolesc cercul de la dreapta spre
stînga, apoi se deplasează unul spre celălat, după care se îndreaptă spre
locul de plecare, predau mingea următorului şi trec la coada şirului.

5. ŞTAFETA COMBINATĂ CU OBSTACOLE

Formatii: Jucătorii sunt aşezaţi pe două siruri, A si B, faţă în faţă, în colţurile


liniei de fund a terenului. Pentru desfăşurarea ştafetei, la alcătuirea
traseului se folosesc următoarele materiale: o minge medicinală, o bancă
de gimnastică aşezată de-a lungul terenului, înca o minge medicinală, 2
stîlpi cu ştacheta ridicată la 1,20 m, un obstacol aşezat transversal.

Indicaţii metodice: Primul jucător din şirul A parcurge în dribling următorul


traseu: ocolirea mingii prin dreapta, săritură laterală peste bancă pe
stanga, ocolirea celei de-a doua mingi prin stînga, trecere pe sub ştachetă,
săritură înainte peste obstacolul transversal, continuarea driblingului înainte
spre locul de plecare, transmite ştafeta următorului şi trece la coada şirului.
Cei din şirul B execută acelaşi traseu dar din partea lui.

6. CURSA PE EFECTIVUL DE NUMERE

Formaţii: Efectivul grupei se împarte în mai multe echipe, a cîte 4 jucători,


aşezaţi pe şiruri pe linia de fund a terenului. Componenţii unei echipe au pe
tricouri acelaşi număr.

Indicaţii metodice: Profesorul strigă un număr, iar jucătorii cu numerele


respective ies din şir prin dreapta, ridică mingea aflată pe linia de centru si
pleacă în dribling cu mîna dreaptă spre linia de fund opusă. După ce
execută un dribling dincolo de linia de fund, se întorc în dribling cu mîna
stîngă pînă la centru, lasă mingea jos şi trec prin dreapta la locurile lor.
Cine ajunge mai repede cîstigă 1 punct. Echipa care acumulează mai
multe puncte este declarată cîştigatoare.

7.STAFETA CU OBSTACOLE

Formaţii: Jucătorii sunt împărţiţi în 2 echipe, A şi B, aşezate pe şiruri, pe


liniile de fund ale celor două terenuri, orientate cu faţa spre coşul opus.
De-a lungul terenului se aşează lateral 4 bănci de gimnastică, la 4 m una
de cealaltă.

Indicatii metodice: Primii din şiruri pornesc în dribling spre coşurile opuse,
sar peste bănci, în dreapta coşurilor se opresc într-un timp, aruncă,
recuperează mingea, se înapoiază cu acelaşi dribling pînă la locul de
plecare şi transmit mingea următorilor. La clasament contează timpul
înregistrat şi coşurile marcate.
8.STAFETA SIMPLA

Formaţii: Jucătorii sunt împarţiţi în două echipe, A si B, aşezate pe şiruri în


partea dreaptă a terenului, pe cîte o jumătate de teren (în lungime).

Indicaţii metodice: Primii au cîte o minge şi pornesc în dribling spre panoul


opus, aruncă la coş, recuperează mingea şi se îndreaptă în dribling spre
şirurile lor, pasează următorilor şi fiecare trece la coada şirului de unde a
plecat. Echipa care termină prima primeşte 5 puncte, iar cealalte cite
3 puncte la care se adaugă cîte 1 punct de fiecare coş marcat. După cîteva
repetări este declarată caştigătoare echipa care totalizează cele mai multe
puncte.

9. STAFETA CU DRIBLING IN VITEZA MAXIMA PRINTRE JALOANE

Formaţii: Patru şiruri la 6 m distanţă faţă de linia de fund, primii din firecare
şir cu cîte o minge, distanţa dintre jaloane este de 3 m. La semnal,
posesorii mingilor pornesc în dribling în viteză maximă printre jaloane, îl
ocolesc pe ultimul şi se întorc tot printre jaloane, apoi pasează următorilor.

Indicaţii metodice: cînd elevul trece pe lîngă jalon trebuie să împingă


mingea în sol cu mîna din exterior.
Ştafeta se desfăşoară sub formă de concurs, pe serii de 4 executanţi sau
dupa ce întregul şir execută driblingul multiplu în viteză maximă printre
jaloane.

10. ŞTAFETĂ CU DRIBLING PE TOT TERENUL ŞI ARUNCARE LA COş

Formatii: Clasa se organizează pe două şiruri (echipe) egale ca număr de


elevi, dispuse în afara liniilor de fund ale terenului. Fiecare echipă are o
minge.

Indicaţii metodice: La semnal, elevul cu mingea parcurge în dribling


(dribling înalt, de contraatac) toată lungimea terenului, aruncă la coş
(înscrierea coşului este obligatoru, in caz de ratare se încearcă pînă se
înscrie), recuperează, continuă driblingul în sens invers (cu mîna stîngă) şi
depune mingea pe sol la picioarele coechipierului. Cîştigă echipa care
termină ştafeta mai repede.
Bibliografie
1. Hrisca Aristeia, Negulescu Corneliu - Baschet. Tehnica si tactica
individuala. Metodica invatarii, Edit. Sport-Turism, Bucuresti, 1981
2. Barta Andrei, Dragomir Petrica - Educatia fizica, EDP, Bucuresti, 1999

Gheorghe Varsan, profesor de educaţie fizică, grad didactic superior, şcoala nr. 86
din Chişinău.
Municipiul Chişinău.
School86@mail.md
74-93-21

S-ar putea să vă placă și