Sunteți pe pagina 1din 9

An şcolar: 2019 / 2020

Şcoala Gimnazială “C. Antoniu” Ţigănaşi


Structura : Şcoala Mihail Kogălniceanu
Disciplina: Algebră
Clasa: a VI-a
Nr. săptămâni: 15
Total ore: 30 (2 ore/săptămână )
Profesor : Grecu Aida-Andreea
Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Naționale NR. 3393/28.02.2017

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL I

Nr. de
Unitatea de învăţare Competenţe specifice. Conţinuturi ore Săpt. Obs.
TEST INIȚIAL 1 oră ▪ Test iniţial 1 S1
1.2. Identificarea în limbajul cotidian sau în ▪Mulţimi: descriere, notații, reprezentări;
enunţuri matematice a unor noţiuni specifice mulțimi numerice / nenumerice; element,
teoriei mulţimilor relaţia dintre element și mulțime 1 S1
MULȚIMI 2.2. Evidenţierea, prin exemple, a relaţiilor de ▪Relaţii între mulţimi (incluziune, egalitate) 1 S2
6 ore apartenenţă sau de incluziune ▪Mulțimi finite, cardinalul unei mulțimi finite; S2
3.2. Selectarea şi utilizarea unor modalităţi mulțimi infinite, N 1 S3
adecvate de reprezentare a mulţimilor şi a ▪Operații cu mulțimi reuniune, intersecție S3
operaţiilor cu mulţimi diferență 1 S4
4.2. Exprimarea în limbaj matematic a unor ▪ La dispoziția profesorului 1
situaţii concrete ce se pot descrie utilizând ▪ Evaluare 1
mulţimile
5.2. Interpretarea unor contexte uzuale şi/sau
matematice utilizând limbajul mulţimilor
6.2. Transpunerea unei situaţii-problemă în
limbaj matematic utilizând mulţimi, relaţii şi
operaţii cu mulţimi

Page 1 of 9
1.1 Identificarea unor noțiuni specifice ▪Descompunerea nr. naturale în produs de
mulțimilor și relației de divizibilitate în N puteri de nr. prime 1 S4
MULȚIMEA 2.1. evidențierea în exemple a relațiilor de ▪Determinarea c.m.m.d.c. și a c.m.m.m.c; nr. S5
NUMERELOR apartenență, de incluziune, de egalitate și a prime între ele 2
NATURALE criteriilor de divizibilitate ▪Proprietăți ale divizibilității în N S6
6 ore 3.1. utilizarea unor modalități adecvate de aǀa; aǀb și bǀc => aǀc; aǀb și aǀc => aǀ(b±c); S6
reprezentare a mulțimilor și de determinare a aǀbc și (a,b)=1 => aǀc; a,b,c  N 1 S7
c.m.m.d.c și a c.m.m.m.c. ▪ La dispoziția profesorului 1
4.1. exprimarea în limbaj matematic a unor ▪Evaluare 1
situații concrete care se pot descrie utilizând
mulțimile și divizibilitatea în N
5.1. analizarea unor situații date în contextul
mulțimilor și al divizibilității în N
6.1. transpunerea, în limbaj matematic, a unor
situații date utilizând mulțimi, operații cu
mulțimi și divizibilitatea în N
NUMERE 1.2. Identificarea rapoartelor, proporțiilor și a ▪Rapoarte; proporţii. Proprietatea
mărimilor direct sau invers proporționale fundamentală a lor. Aflarea unui termen
ORGANIZAREA 2.2. prelucrarea cantitativă a unor date utilizând necunoscut dintr-o proporţie 1 S7
DATELOR ȘI rapoarte și proporții pentru organizarea de date ▪ Proporții derivate 1 S8
PROBABILITĂȚI 3.2. aplicarea unor metode specifice de ▪ Sir de rapoarte egale 1 S8
rezolvare a problemelor în care intervin ▪ Mărimi direct proporționale. Regula de trei S9
RAPOARTE ȘI rapoarte, proporții și mărimi direct/invers simplă. 1 S9
PROPORȚII proporționale ▪ Mărimi invers proporționale. Regula de trei
4.2. exprimarea în limbaj matematic a relațiilor simplă. 1 S10
9 ore și a mărimilor care apar în probleme cu ▪Elemente de organizarea datelor; S10
rapoarte, proporții și mărimi direct sau invers reprezentarea datelor prin grafice în contextul S11
proporționale proporționalității; probabilități 1 S11
5.2. analizarea unor situații practice cu ajutorul ▪ Procente 1
rapoartelor, proporțiilor și a colecțiilor de date ▪ La dispoziția profesorului 1
6.2. modelarea matematică a unei situații date în ▪ Evaluare 1
care intervin rapoarte, proporții și mărimi direct
sau invers proporționale
7.2 interpretarea unui raport ca raport
procentual sau ca probabilitate
Page 2 of 9
LUCRARE SCRISĂ ▪ Pregătirea lucrării scrise 1 S12
SEMESTRIALĂ ▪ Lucrare scrisă 1 S12
2 ore
1.3. identificarea caracteristicilor numerelor ▪Mulțimea numerelor întregi; opusul unui
MULȚIMEA întregi în contexte variate număr întreg; reprezentarea pe axă. 1 S13
NUMERELOR ▪Modulul unui număr întreg. Compararea și S13
ÎNTREGI ordonarea numerelor întregi 1 S14
▪ Adunarea numerelor întregi; proprietăți 1 S14
5 ore ▪ Scăderea numerelor întregi 1 S15
▪ La dispoziția profesorului 1
RECAPITULAREA ŞI ▪ Exercitii si probleme recapitulative conform 1 S15
CONSOLIDAREA plan de recapitulare
CUNOŞTINŢELOR
1 oră

Page 3 of 9
An şcolar: 2019 / 2020
Şcoala Gimnazială “C. Antoniu” Ţigănaşi
Structura : Şcoala Mihail Kogălniceanu
Disciplina: Geometrie
Clasa: a VI -a
Nr. săptămâni: 15
Total ore: 30 (2 ore/săptămână )
Profesor : Grecu Aida-Andreea
Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Naționale NR. 3393/28.02.2017

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL I

Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi de Săpt. Obs.
ore
1.5. recunoașterea unor figuri geometrice ▪ Unghiuri opuse la vârf, congruența lor;
plane (drepte, unghiuri, cercuri, arce de unghiuri în jurul unui punct; suma
NOȚIUNI GEOMETRICE cerc) în configurații date măsurilor lor 1 S1
FUNDAMENTALE 2.5. recunoașterea coliniarității unor ▪ Unghiuri suplementare, complementare 1 S1
puncte, a faptului că două unghiuri sunt ▪ Unghiuri adiacente. Bisectoarea unui S2
opuse la vârf, adiacente, complementare unghi.Construcția bisectoarei. 1 S2
26 ore sau suplementare și a paralelismului sau ▪ Drepte paralele; construirea (prin S3
perpendicularității a două drepte translaţie).Axioma paralelelor 1 S3-S4
3.5. utilizarea unor proprietăți referiotare la ▪ Criterii de paralelism(unghiuri formate S4
distanțe, drepte, unghiuri, cerc pentru de două drepte paralele cu o secantă). 1
realizarea unor construcții geometrice ▪ Probleme-aplicații practice în poligoane
4.5. exprimarea, prin reprezentări și corpuri geometrice 2 S5
geometrice sau în limbaj specific ▪ Evaluare 1 S6
matematic, a noțiunilor legate de dreaptă, ▪ Drepte perpendiculare în plan (def, S6
unghi și cerc notaţie; construcţie) oblice; aplicații S7
5.5. analizarea seturilor de date numerice practice în poligoane și corpuri
sau a reprezentărilor geometrice în vederea geometrice 2 S7-S8
optimizării calculelor cu lungimi de ▪Distanţa de la un punct la o dreaptă 1
segmente, distanțe, măsuri de unghiuri și ▪ La dispoziția profesorului 1 S8-S9
Page 4 of 9
arce de cerc ▪ Evaluare 1 S9
6.5. interpretarea informațiilor conținute în ▪ Mediatoarea unui segment; construcţie; S10
reprezentări geometrice pentru simetria față de odreaptă 2 S10
determinarea unor lungimi de segmente, ▪ Cerc (def, construcție); elemente în cerc: S11
distanțe și a unor măsuri de unghiuri/arce centru, rază, coardă, diametru, arc de cerc,
de cerc unghi la centru, măsuri 2
▪ Pozițiile unei drepte față de un cerc 1
▪Pozițiile relative a două cercuri 1
▪La dispoziția profesorului 1
▪ Evaluare 1
1.6. recunoașterea unor elemente de ▪ Triunghiul: definiţie, elemente,
TRIUNGHIUL geometrie plan asociate noțiunii de triunghi clasificare, perimetru. 2 S11-S13
2.6. calcularea unor lungimi de segmente, ▪ Suma măsurilor unghiurilor unui
6 ore măsuri de unghiuri în contextul geometriei triunghi; unghi exterior unui triunghi; S13
triunghiului teorema unghiului exterior 1 S14
3.6. Clasificarea triunghiurilor după ▪ La dispoziția profesorului 1 S14
anumite criterii date sau alese ▪ Evaluare 1
4.6. Exprimarea proprietăţilor figurilor
geometrice în limbaj matematic
LUCRARE SCRISĂ ▪ Pregătirea lucrării scrise 1 S12
SEMESTRIALĂ ▪ Discutarea lucrării scrise 1 S12
2 ore
RECAPITULAREA ŞI -Exercitii si probleme recapitulative 2 S15
CONSOLIDAREA conform planului de recapitulare
CUNOŞTINŢELOR
2 ore

Page 5 of 9
An şcolar: 2019 / 2020
Şcoala Gimnazială “C. Antoniu” Ţigănaşi
Structura : Şcoala Mihail Kogălniceanu
Disciplina: Algebră
Clasa: a VI -a
Nr. săptămâni: 20 (din care săptămâna ”Școala altfel”)
Total ore: 38 (2 ore/săptămână )
Profesor : Grecu Aida-Andreea
Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Naționale NR. 3393/28.02.2017

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL II

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săpt. Obs


. ore
2.3. utilizarea operațiilor cu numere întregi ▪ Înmulţirea numerelor întregi; proprietăți. 1 S16
pentru rezolvarea ecuațiilor și inecuațiilor ▪ Împărţirea numerelor întregi când deîmpărţitul S16
MULȚIMEA 3.3. aplicarea regulilor de calcul și folosirea este multiplu al împărţitorului. 1 S17
NUMERELOR parantezelor în efectuarea operațiilor cu numere ▪ Puterea unui nr întreg nenul cu exponent număr
ÎNTREGI întregi
natural. Reguli de calcul cu puteri 1 S17
4.3. redactarea etapelor de rezolvare a ecuațiilor
și a inecuațiilor studiate în mulțimea numerelor
▪ Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea S18
10 ore parantezelor 1 S18
întregi
5.3. interpretarea unor date din probleme care se ▪ Ecuaţii în Z 1 S19
rezolvă utilizând numere întregi ▪ Inecuaţii în Z 1 S19
6.3. transpunerea în limbaj algebric, a unei ▪ Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor, 1 S20
situații date, rezolvarea ecuației sau inecuației inecuațiilor 1 S20
obținute și interpretarea rezultatului ▪ La dispoziția profesorului 1
▪ Evaluare 1
MULȚIMEA 1.4. recunoașterea fracțiilor echivalente, a ▪Număr rațional. Mulțimea numerelor raționale;
NUMERELOR fracțiilor ireductibile și a formelor de scriere a reprezentarea numerelor raționale pe axa
RAȚIONALE unui număr rațional numerelor; opusul unui număr rațional 2 S21
22 ore 2.4. aplicarea regulilor de calcul cu numere ▪ Modulul; compararea și ordonarea nr raționale S22
rationale pentru rezolvarea ecuațiilor
▪ Adunarea și scăderea numerelor raționale; S22
3.4. utilizarea proprietăților operațiilor pentru
proprietățile adunării S23
Page 6 of 9
compararea și efectuarea calculelor cu numere ▪ Înmulţirea numerelor raţionale ; proprietăți 1
raționale ▪ Ridicarea la putere cu exponent număr întreg a S24
4.4. redactarea etapelor de rezolvare a unor unui nr. rațional nenul; reguli de calcul cu puteri 1 S24
probleme, folosind operații în mulțimea ▪ Împărţirea numerelor raţionale 2 S25
numerelor rationale
▪ Ordinea efectuării operaţiilor și folosirea S26
5.4. determinarea unor metode eficiente în
efectuarea calculelor cu nr raționale
parantezelor 1 S27
6.4. interpretarea matematică a unor probleme ▪ Ecuaţii in Q. (x+a=b, x·a=b, x:a=b, ax+b=c, 1 S27-S28
practice prin utilizarea operațiilor cu numere unde a, b, c sunt numere rsționale) S31
raționale ▪ Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor 2
▪ La dispoziția profesorului
▪ Evaluare 2
1
8
1
LUCRARE SCRISĂ ▪ Pregătirea lucrării scrise 1 S32,33
SEMESTRIALĂ ▪ Lucrare scrisă 1 S32,33
2 ore
RECAPITULAREA -Exercitii si probleme recapitulative conform 4
ŞI planului de recapitulare S34-S35
CONSOLIDAREA
CUNOŞTINŢELOR
4 ore

Page 7 of 9
An şcolar: 2019 / 2020
Şcoala Gimnazială “C. Antoniu” Ţigănaşi
Structura : Şcoala Mihail Kogălniceanu
Disciplina: Geometrie
Clasa: a VI -a
Nr. săptămâni: 20 (din care săptămâna ”Școala altfel”)
Total ore: 38 (2 ore/săptămână )
Profesor : Grecu Aida-Andreea
Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Naționale NR. 3393/28.02.2017

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL II

Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi de Săpt. Obs.
ore
1.6. Recunoaşterea şi descrierea unor ▪ Construcţia triunghiului: cazurile
proprietăţi ale triunghiurilor în LUL,ULU, LLL.; inegalități între elementele
configuraţii geometrice date triunghiului (observate din cazurile de
TRIUNGHIUL 2.6. Calcularea unor lungimi de segmente construcție) 2 S16
şi a unor măsuri de unghiuri utilizând ▪ Linii importante în triunghi: bisectoarele
32 ore metode adecvate unghiurilor unui triunghi; concurenţa lor. S17
3.6. utilizarea criteriilor de congruență și a Cercul înscris în triunghi 2
proprietății unor triunghiuri particulare ▪ Mediatoarele laturilor unui triunghi; S18
pentru determinarea caracteristicilor unei concurența lor; cercul circumscris unui
configurații geometrice triunghi 1 S18
4.6. exprimarea în limbaj geometric simbolic ▪ Înălțimile unui triunghi: definiție, S19
și figurativ a caracteristicilor triunghiurilor și
construcție, concurență 1 S19
ale liniilor importante în triunghi
5.6. analizarea unor construcții geometrice în ▪ Medianele unui triunghi: definiție, S20
vederea evidențierii unor proprietăți ale construcție, concurenţa lor 1 S20
triunghiurilor ▪ La dispoziția profesorului 1 S21
6.6. transpunerea, în limbaj specific, a unei ▪ Evaluare 1 S21-S22
situații date legate de geometria triunghiului, ▪ Congruenţa triunghiurilor oarecare; criterii
rezolvarea problemei obținute și interpretarea de congruență ( LUL,ULU, LLL.) 1 S22

Page 8 of 9
rezultatului ▪ Criterii de congruență a triunghiurilor S23
dreptunghice (CC, IC, CU, IU.) 1 S23 (24-25)
▪ Metoda triunghiurilor congruente 2 S24
▪ Aplicații: proprietatea punctelor de pe S25
bisectoarea unui unghi/mediatoarea unui
segment 1
▪ La dispoziția profesorului 1
▪ Evaluare 1
▪ Proprietățile triunghiului isoscel; 2
▪ Proprietățile triunghiului echilateral 1 S25-S26
▪ Proprietățile triunghiului dreptunghic: S27-S31
(cateta opusă unghiului de 300, mediana S31
corespunzătoare ipotenuzei, teoreme directe și
reciproce) teorema lui Pitagora (fără
demonstrație, verificări de triplete de numere
pitagoreice, determinarea de lungimi folosind (28-30)
pătratele unor numere naturale) 3
▪ La dispoziția profesorului 9
▪ Evaluare 1
LUCRARE SCRISĂ ▪Pregătirea lucrării scrise 1 S32,33
SEMESTRIALĂ ▪Discutarea lucrării scrise 1 S32,33
2 ore
RECAPITULAREA ŞI ▪Exercitii si probleme recapitulative conform 4 S34-S35
CONSOLIDAREA planului de recapitulare
CUNOŞTINŢELOR
4 ore

Page 9 of 9