Sunteți pe pagina 1din 12

Proiectare didactica la limba si literatura romana,clasa a V-a, an scolar 2018-2019, Republica Moldova

Data Unitatea de Competenţa Tema lecţiei Nr. Activităţi de învăţare/ Activităţi pentru
învăţare specifică de evaluare elevul cu CES
ore
7. Respectarea normei ortografice, Atelier de discuţie Atelier de
ortoepice, semantice, gramaticale, Introducere. Prezentarea 1 Formularea unui cod de discuţie
punctuaţionale, stilistice a limbii române cursului norme. Formularea unui
literare. Recapitularea temelor Prezentarea grafică a cod de norme.
10. Valorificarea mijloacelor expresive studiate în treapta 5 normelor elementare de Exerciţii de
ale limbii române literare, în diferite primară. etichetă verbală. asociere a
situaţii de comunicare orală şi scrisă Sintaxa. Părţile de Simularea situaţiilor de sunetului cu
15. Exprimarea adecvată a propriei vorbire. comunicare monologată litera;
identităţi, prin conştientizarea şi dialogată.
apartenenţei la comunitatea lingvistică a Evaluare iniţială. 1 Conversaţia euristică.
vorbitorilor de Analiza evaluarii 1 Analiza
Unitatea I 8. Lectura, audierea şi interpretarea Cartea – obiect cultural. 1 Explicaţia
textelor literare şi nonliterare, în limita Exerciţii de
CARTEA standardelor de conţinut Interiorul cartii. 1 Cercetarea identificare a
literei/silabei
Cartea si biblioteca: 2 Problematizarea care lipseşte din
9. Operaţionalizarea terminologiei Cele dintîi lecturi de poziţia iniţială
lingvistice şi literare, în limita M.Eliade Descoperirea sau finală - în
standardelor de conţinut scris
Cele dintîi lecturi de 2 Analiza Exerciţii de
M.Eliade exprimare
14. Identificarea propriilor atuuri, nevoi Explorarea textului Analiza sensurilor corectă, orală şi
şi puncte vulnerabile în diferite situaţii de cuvintelor scrisă, cu
comunicare orală şi scrisă. Situaţia de comunicare. 1 propuse utilizarea unor
materiale
Tipuri şi modalităţi 1 Exerciţiul didactice de
15. Exprimarea adecvată a propriei suport (planşe,
identităţi, prin conştientizarea Situaţia de comunicare. 1 Problematizarea litere, obiecte
apartenenţei la comunitatea lingvistică a Condiţii şi componente Interpretarea , comen- concrete,
vorbitorilor de limbă română. tarea , ilustraţii)
Organizarea monologului 1 analiza faptelor de limbă Exerciţii de
din subliniere şi
textul dat completare a
6. Explicarea funcţionării sistemului Atelier de lectură şi 1 grupurilor de
fonetic, lexical, gramatical al limbii scriere: Exerciţii de formare a litere
române. Povestea fără sfîrşit de cuvintelor derivate Exerciţii de
M.Ende Conversaţia euristică asociere a
Exerciţii de recapitu-lare sunetului cu
Cartea-obiect Conversaţia euristică litera;
cultural.Exerciţii de 1 Explicaţia
sinteză. Algoritmul de analiză şi
Evaluare sumativă. 1 cercetare , descoperire a
Analiza evaluării. 1 greşelilor
Cuvîntul şi textul. 2 Lectura expresivă Exerciţii de
Unitatea II 6. Explicarea funcţionării sistemului Cuvîntul Cercetarea şi analiza recunoaştere şi
fonetic, lexical, gramatical al limbii vocabularului textului diferenţiere (a
române. Familia lexicală 2 cuvintelor ce
Cuvîntul şi 9. Operaţionalizarea terminologiei Reacţia cititorului conţin litera ,,x’’
textul lingvistice şi literare, în limita Cîmpul lexical 2 Discuţia ghidată de cuvinte scrise
standardelor de conţinut. cu ,,cs’’)
Realitate şi ficţiune. 1 Exprimarea orală a
O furnicăde T.Arghezi opiniei asupra textului Exerciţii de
8. Lectura, audierea şi interpretarea Conversaţia euristică asociere a
textelor literare şi nonliterare, în limita O furnică de T.Arghezi 1 sunetului cu
standardelor de conţinut. Explorarea textului Problematizarea litera;
10. Valorificarea mijloacelor expresive Interogarea multipro-
ale limbii române literare, în diferite O furnică de T.Arghezi 1 cesuală
situaţii de comunicare orală şi scrisă. Interpretarea textului Exerciţii de
9. Operaţionalizarea terminologiei Explicarea şi exempli- formare, citire şi
lingvistice şi literare, în limita Atelier de lectură şi ficarea de texte non- pronunţare
standardelor de conţinut. scriere. 2 iterare corectă a
13. Producerea textelor care reflectă Povestea furnicii de I. cuvintelor;
propriile experienţe senzoriale, idei, Druţă Lectura personalizată
judecăţi, opinii, argumente. Exerciţiul
Lexicul.Exerciţii de 1 Lectura interogativă a
sinteză textului
Evaluare sumativă 1 Lectura analitică a
Analiza evaluării 1 textului
7. Respectarea normei ortografice, Tipuri de texte 1 Atelier de lectură
Unitatea III ortoepice, semantice, gramaticale, Problematizarea Exerciţii de
punctuaţionale, stilistice a limbii române Textul literar 1 Explicarea identificare a
literare. literei/silabei
Tipuri de 8. Lectura, audierea şi interpretarea Sfîrşit de toamnă de 4 Conversaţia catihetică care lipseşte din
texte textelor literare şi nonliterare, în limita V.Alecsandri. poziţia iniţială
standardelor de conţinut. Explorarea textului Explicaţia sau finală - în
9. Operaţionalizarea terminologiei Algoritmul de lucru scris
lingvistice şi literare, în limita Textul nonliterar 1 Exerciţiul Exerciţii de
standardelor de conţinut. Explicaţia exprimare
1. Utilizarea diverselor strategii de Biografia şi autobiografia 1 Exerciţii de identificare a corectă, orală şi
informare/documentare, în vederea sunetelor scrisă, cu
abordării eficiente a comunicării orale şi Orarul 1 utilizarea unor
scrise 2. Aranjarea/ordonarea în pagină Cercetarea materiale
sau în formular standardizat a textului Mesajul telefonic 2 Descoperirea didactice de
propriu/produs. Exerciţiul suport (planşe,
3. Rezumarea textelor literare şi Sunetele limbii române 2 Descoperirea litere, obiecte
nonliterare. Problematizarea concrete,
4.Organizarea/desfăşurarea/utilizarea Cercetarea ilustraţii)
diverselor strategii de învăţare autonomă Diftongul.Triftongul 2 Exerciţii de
a limbii, prin observare directă şi Aplicarea regululor subliniere şi
exersare. Silaba 3 studiate la despărţirea completare a
4.Organizarea/desfăşurarea/utilizarea cuvintelor în silabe grupurilor de
diverselor strategii de învăţare autonomă Organizarea textului scris. 1 Comentarea ortogramelor litere
a limbii, prin observare directă şi Exercitii de
exersare. Atelier de lectură şi Exerciţii de aplicare a scriere a literelor
6. Explicarea funcţionării sistemului scriere. 1 normelor ortoepice mari/mici de
fonetic, lexical, gramatical al limbii Toamna în Moldova de Lucrul cu dicţionarul tipar, de copiere,
române. P.Cărare ortografic transcriere,
9. Operaţionalizarea terminologiei Fonetica.Exerciţii de 1 dictare;
lingvistice şi literare, în limita sinteză
standardelor de conţinut Evaluare sumativă 1 Comentarea utilizării
7. Respectarea normei ortografice, Analiza evaluării. semnelor de punctuaţie în
ortoepice, semantice, gramaticale, Exercitii de sinteza 1 textul produs
punctuaţionale, stilistice a limbii române
literare.
Naraţiunea. 4 Exerciţiul
8. Lectura, audierea şi interpretarea Balada celor cinci Algoritmul Exerciţii de
textelor literare şi nonliterare, în limita motănaşi de I.Druţă Analiza fonetică identificare a
Unitatea IV standardelor de conţinut Explorarea textului Explicaţia literei/silabei
9. Operaţionalizarea terminologiei Algoritmul care lipseşte din
lingvistice şi literare, în limita poziţia iniţială
Naraţiunea standardelor de conţinut Planul simplu de idei 2 Analiza sau finală - în
10. Valorificarea mijloacelor expresive Cercetarea scris
ale limbii române literare, în diferite
situaţii de comunicare orală şi scrisă Verbul- nucleul 1 Problematizarea
2. Aranjarea/ordonarea în pagină sau în comunicării Interogarea Exerciţii de
formular standardizat a textului multiprocesuală exprimare
propriu/produs. Modurile personale.Modul 2 corectă, orală şi
6. Explicarea funcţionării sistemului indicativ.Prezentul scrisă, cu
fonetic, lexical, gramatical al limbii Discuţie în plen utilizarea unor
române. Imperfectul.Perfectul 2 Interogarea frontală materiale
9. Operaţionalizarea terminologiei compus didactice de
lingvistice şi literare, în limita Conversaţia catihetică, suport (planşe,
standardelor de conţinut Perfectul simplu.Mai mult 2 euristică litere, obiecte
ca perfectul concrete,
Interogarea încrucişată ilustraţii)
Viitorul 1 Cercetarea
13. Producerea textelor care reflectă
propriile experienţe senzoriale, idei, Modul imperativ 2 Problematizarea
judecăţi, opinii ,argumente. Descoperirea Exerciţii de
Verbele predicative şi 2 subliniere şi
nepredicative.Verbele completare a
auxiliare Elaborarea unei hărţi a grupurilor de
naraţiunii litere
Atelier de lectură şi 2 Atelier de discuţii.
scriere. Ciobănilă de V
Voiculescu
Conversaţia euristică
Exerciţii de sinteză. 1 Cercetarea
Evaluare sumativă. 1 Descoperirea
Analiza evaluării 1 Atelier de scriere
8. Lectura, audierea şi interpretarea Autor. Narator. Personaj. 3 Algoritmul Exerciţii de
Unitatea V textelor literare şi nonliterare, în limita Amintiri din copilărie de I. Cercetarea precizare prin
standardelor de conţinut Creangă Analiza corespondenţă a
Autor. 9. Operaţionalizarea terminologiei Identificarea elemen- sinonimelor şi
lingvistice şi literare, în limita Figurile de stil. telor lingvistice studiate antonimelor date
Narator. standardelor de conţinut. Enumeraţia. Repetiţia 2 Interpretarea /
Personaj 10. Valorificarea mijloacelor expresive Comentarea/ Exerciţii de
ale limbii române literare, în diferite Personajul literar. analiza faptelor de limbă formulare de
situaţii de comunicare orală şi scrisă Autor/Narator. din textul dat propoziţii,
3. Rezumarea textelor literare şi Conversaţia catihetică pornind de la
nonliterare. Interpretarea textului 1 cuvinte date
Explicaţia
6. Explicarea funcţionării sistemului Rezumatul 2 Graficul conceptual Exerciţii de
fonetic, lexical, gramatical al limbii completare a
române. Substantivul. Conversaţia catihetică unor silabe cu
9. Operaţionalizarea terminologiei Actualizare Explicaţia litere;
lingvistice şi literare, în limita Explicarea şi Exercitii de
standardelor de conţinut. Cazurile substantivului 1 exemplificarea noţiunilor scriere a literelor
7. Respectarea normei ortografice, Prepoziţia. studiate mari/mici de
ortoepice, semantice, gramaticale, tipar, de copiere,
punctuaţionale, stilistice a limbii române Cazul nominativ 1 Analiza faptelor de limbă transcriere,
literare. Cazul acuzativ 1 Exerciţiul dictare;
10. Valorificarea mijloacelor expresive Cazul dativ 1 Exercitii de
ale limbii române literare, în diferite Cazul genitiv 1 Explicarea şi scriere a literelor
situaţii de comunicare orală şi scrisă Articolul genitival 1 exemplificarea noţiunilor mari/mici de
Vocativul 1 studiate tipar, de copiere,
transcriere,
Substantivul. Exerciţii 1 Construirea enunţurilor dictare;
de sinteză cu verbe auxiliare
Evaluare sumativă 1
Analiza evaluării 1 Identificarea valorii
morfologice a verbului
Atelier de discuţie Graficul conceptual
Amintiri din copilărie de 2 Algoritmul de lucru
I. Creangă. asupra textului
necunoscut
Dialogul. 2 Lectura comentată Exerciţii de
Unitatea VI 8. Lectura, audierea şi interpretarea Vizită de I.L. Caragiale. Conversaţia euristică scriere a
textelor literare şi nonliterare, în limita Explorarea textului Descoperirea denumirii unor
Dialogul standardelor de conţinut. Jurnalul dublu obiecte
Timpul şi spaţiul 1 Interogarea familiare;
multiprocesuală pe text
9. Operaţionalizarea terminologiei Dialogul ca mod de 2 epic
lingvistice şi literare, în limita expunere exerciţii de
standardelor de conţinut. Interpretarea textului scriere a
Discuţie în plen cuvintelor pe
Organizarea dialogului. 2 Explicaţia silabe
10. Valorificarea mijloacelor expresive Informaţia
ale limbii române literare, în diferite Formularea, în scris,a
situaţii de comunicare orală şi scrisă opiniei proprii în raport
Pronumele personal 1 cu textul studiat

5. Elaborarea şi realizarea spontană, Monologul deinformare


fluentă, exactă a diverselor acte de Declinarea pronumelui 1 Observarea valorii
comunicare orală şi scrisă personal. (Cazul expresive a
nominativ) substantivului

12. Respectarea etichetei verbale în orice Analiza faptelor de limbă Exerciţii de


situaţie de comunicare orală şi scrisă. Declinarea pronumelui 1 Monologul de informare scriere a
personal. (Cazul acuzativ) propoziţiilor
Cercetarea enunţiative,
Declinarea pronumelui 1 Descoperirea respectând
personal. ( cazul genitiv) Graficul T scrierea cu
majuscule la
Declinarea pronumelui 1 Discuţia dirijată început şi
personal. ( cazul dativ) folosirea
acestora pentru
Pronumele personal de 2 Observarea valorii substantivele
politeţe expresive a părţilor de proprii
vorbire, în baza textului
Numeralul citit
Valorile morrfologice şi 2
6. Explicarea funcţionării sistemului funcţiile sintactice ale
fonetic, lexical, gramatical al limbii numeralului cardinal Explicarea şi
române exemplificarea
Atelier de lectură . 1 noţiunilor studiate
D-L Goe de Ion Luca
Caragiale
9. Operaţionalizarea terminologiei
lingvistice şi literare, în limita Pronumele. Numeralul . 1
standardelor de conţinut.
Exerciţii de sinteză 1
Evaluare sumativă 1
Analiza evaluării 1
. 8. Lectura, audierea şi interpretarea Legenda –creatie populară 1 Identificarea/ Exerciţii de
textelor literare şi nonliterare, în limita comentarea/ identificare a
Unitatea standardelor de conţinut. Legenda Dragoş-Vodă 1 analiza faptelor de limbă titlului şi a
VII din textul propus autorului, timpul
9. Operaţionalizarea terminologiei Timpul şi spaţiul 1 Observarea şi spaţiul
lingvistice şi literare, în limita întîmplării Explicaţia precum şi a
Legenda standardelor de conţinut. Analiza personajelor;
Personajele 1 Observarea
Explicaţia
10. Valorificarea mijloacelor expresive Adjectivul. 2 Analiza
ale limbii române literare, în diferite Identificarea /comentarea
situaţii de comunicare orală şi scrisă Acordul adjectivului 1 /analiza faptelor de limbă
6. Explicarea funcţionării sistemului din textul propus Exercitii de
fonetic, lexical, gramatical al limbii Funcţiile sintactice ale 2 Problematizarea scriere a literelor
române adjectivului Cercetarea Descoperirea mari/mici de
Exerciţii de identificare a tipar, de copiere,
Formarea adjectivelor 1 cazului studiat transcriere,
9. Operaţionalizarea terminologiei Identificarea/ dictare;
lingvistice şi literare, în limita Adverbul 2 comentarea / Exerciţii de
standardelor de conţinut. analiza faptelor de limbă identificare a
7. Respectarea normei ortografice, Interjecţia 2 din textul propus structurilor
ortoepice, semantice, gramaticale, Cercetarea gramaticale
punctuaţionale, stilistice a limbii române Atelier de lectură şi 1 Descoperirea corecte de cele
literare. scriere. Analiza incorecte;
10. Valorificarea mijloacelor expresive Legenda Lăcrimioarei de Discuţie orală în baza
ale limbii române literare, în diferite vasile Alexandri textului
situaţii de comunicare orală şi scrisă Observarea textului
Exerciţii de sinteză 1 Exerciţii de descoperire a
indicilor de timp şi spaţiu
Evaluare sumativă 1 în schiţă

Analiza evaluării 1
Basmul. 3 Exerciţii de declinare a Exerciţii de
Unitatea 8. Lectura, audierea şi interpretarea Prîslea cel Voinic şi numeralului alcătuire de
textelor literare şi nonliterare, în limita merele de aur de P. Analiza faptelor de limbă propoziţii
VIII standardelor de conţinut. Ispirescu Explicaţia simple cu
9. Operaţionalizarea terminologiei Cercetarea Analiza cuvinte date;
Basmul lingvistice şi literare, în limita Timpul şi spaţiul 2 Algoritmul
standardelor de conţinut. întîmplării. Eroul basmului Analiza
Cercetarea
6. Explicarea funcţionării sistemului Situaţii şi formule Problematizarea Exerciţii de
fonetic, lexical, gramatical al limbii specifice basmului 1 Descoperirea citire a silabelor
române. şi cuvintelor;
Semnificaţia basmului. 1 Discuţia catihetică
Predicatul. Tipurile 1 Graficul conceptual
9. Operaţionalizarea terminologiei
lingvistice şi literare, în limita Predicatul verbal 1 Identificarea elemen- Exerciţii de
standardelor de conţinut. telor lingvistice stu-diate marcare prin
Predicatul nominal 1 intonaţie a
semnelor de
1. Utilizarea diverselor strategii Numele predicativ simplu Interpretarea /analiza/ punctuaţie(.,! ?);
de informare/documentare, în şi numele predicativ 2 comentarea faptelor de
vederea abordării eficiente a multiplu limbă din textul studiat
comunicării orale şi scrise.

Povestirea 1 Interpretarea/analiza/ Jocuri de rol;


10. Valorificarea mijloacelor expresive comentarea faptelor de
ale limbii române literare, în diferite Atelier de lectură şi limbă din textul studiat Exerciţii –joc de
situaţii de comunicare orală şi scrisă.14. scriere. Zîna munţilor de 2 identificare şi
Identificarea propriilor atuuri, nevoi şi P. Ispirescu Algoritmul reproducere a
puncte vulnerabile în diferite situaţii de Explicaţia stărilor
comunicare orală şi scrisă. Predicatul.Exerciţii de 1 Cercetarea emoţionale , în
sinteză Analiza diverse contexte
Identificarea elemen- (cu şi fără suport
Evalare sumativă 1 telor lingvistice stu-diate imagistic);
Analiza faptelor de limbă
Analiza evaluării 1 Dramatizări.
8. Lectura, audierea şi interpretarea Mitul Filimon şi Baucis 4 Situaţia de problemă
textelor literare şi nonliterare, în limita Timpul şi spaţiul mitic
standardelor de conţinut.
Ce este mitul Semnificaţia 1 Conversaţia catihetică
mitului Problematizarea

6. Explicarea funcţionării sistemului Personajele 1


fonetic, lexical, gramatical al limbii Exerciţii de analiză a
române. Subiectul.Tipologia 1 faptelor de limbă
Explicaţia
Părţile de vorbire prin care 2
se exprimă subiectul
7. Respectarea normei ortografice, L ectura ghidată
ortoepice, semantice, gramaticale, Texte de interes 2 Atelier de lectură Exerciţii de
punctuaţionale, stilistice a limbii române personal.Anunţul Interogarea redare a unui
literare. multiprocesuală mesaj prin
Scrisoarea .Tipurile de 1 utilizarea altor
2. Aranjarea/ordonarea în pagină sau în scrisori Discuţie în plen modalităţi de
formular standardizat a textului Discuţii în baza textului exprimare
propriu/produs. Atelier de lectură şi (desen, mimă
scriere. Descoperirea …);
10. Valorificarea mijloacelor expresive Un cîntăreţ fără de 1 Cercetarea
ale limbii române literare, în diferite seamă de A. Mitru. raţionamentul Exerciţii joc de
situaţii de comunicare orală şi scrisă. povestire a unei
Subiectul . Exerciţii. 1 Exerciţii de comentare a întamplări
Evaluare sumativă. 1 textului evenimente,
Analiza evaluării. 1 oferind detalii;
8. Lectura, audierea şi interpretarea L ectura ghidată
textelor literare şi nonliterare, în limita Poezia. 1 Exerciţii de
Unitatea IX standardelor de conţinut. Ce te legeni...de M relatare a
9. Operaţionalizarea terminologiei Eminescu Atelier de lectură conţinutului
Poezia lingvistice şi literare, în limita unor poveşti,
standardelor de conţinut. Forma poeziei. Figurile de 1 Interogarea povestiri,
10. Valorificarea mijloacelor expresive stil multiprocesuală lecturi;
ale limbii române literare, în diferite
situaţii de comunicare orală şi scrisă. Dialogul imaginar 1 Exerciţii –joc de
9. Operaţionalizarea terminologiei Poezia Bate vînt de 2 Conversaţia catihetică completare a
lingvistice şi literare, în limita Dumitru Matcovschi unor poveşti
standardelor de conţinut. 2 Graficul conceptual fără final;
10. Valorificarea mijloacelor expresive Atributul
ale limbii române literare, în diferite
situaţii de comunicare orală şi scrisă. Complementul. Tipurile 3 Explicaţia Jocuri de rol;
Atelier de lectură şi - exerciţii de
8. Lectura, audierea şi interpretarea scriere. extragere a unei
textelor literare şi nonliterare, în limita La mijloc de codru de 1 învăţături
standardelor de conţinut. M. Eminescu Demonstraţia morale dintr-o
9. Operaţionalizarea terminologiei situaţie trăită,
lingvistice şi literare, în limita Atributul. Exerciţii 1 relatată sau
standardelor de conţinut. Evaluare sumativă orală 2 citită.
12. Respectarea etichetei verbale în orice Snoava. 1 Analiza Cercetarea Exerciţii- joc de
situaţie de comunicare orală şi scrisă. Boierul şi Păcală Problematizarea exprimare a
8. Lectura, audierea şi interpretarea Descoperirea aprobării şi
textelor literare şi nonliterare, în limita Explorarea 1 Scrierea liberă dezaprobării de
standardelor de conţinut. textului.Personajele Lectura în voce tipul
9. Operaţionalizarea terminologiei Reacţia cititorului ,,Adevărat/Fals
lingvistice şi literare, în limita Conjuncţia 2 Lectura comentată ,, ,,Aşa da/Aşa
standardelor de conţinut. Interogarea nu,, ;
4. Organizarea/desfăşurarea/utilizarea Formule specifice 1 multiprocesuală Exerciţii-joc de
diverselor strategii de învăţare autonomă dialogului Discuţia ghidată simulare pentru
a limbii, prin observare directă şi Lectura în voce obţinerea unor
exersare. Proverbul. Zicătoarea. 3 Joc de rol informaţii utile
10. Valorificarea mijloacelor expresive Ghicitoarea Lectura în voce (,,Unde este?...,,
ale limbii române literare, în diferite Graficul conceptual La ce oră?.....,,
situaţii de comunicare orală şi scrisă Exercitii de sinteza 2 Explicaţia Cum ajung
14. Identificarea propriilor atuuri, nevoi Evaluare finală 1 Conversaţia catihetică la?.....,,….);
şi puncte vulnerabile în diferite situaţii de Analiza evaluarii 1 Cercetarea
comunicare orală şi scrisă. Analiza Exerciţii –joc
13. Producerea textelor care reflectă Atelier de lectura 1 Descoperirea pentru obţinerea
propriile experienţe senzoriale, idei, comentariul unor informaţii
judecăţi, opinii, argumente La discretia profesorului 2 utile din cartea de
telefon, panouri
de informaţii