Sunteți pe pagina 1din 18

Unitatea I : Patria şi limba română (20 de ore)

Eșalonare în
timp
Competențe specifice Unități de competențe Unități de conținut Activități de Observații
Nr. Data învățare-evaluare
de
ore
CS 1. Perceperea identității 1.1.Relatarea despre sine ca 1. Limba română –hrana sufletului 1 02.09 Exerciții de prezentare a importanței limbii
lingvistice și culturale proprii reprezentant al .comunităţii pentru dezvoltarea personală
în context național, vorbitorilor de limba română. 2. Recuperare și consolidare 03.09 Exerciții de recuperare și consolidare a
manifestând curiozitate și 1.2.Asocierea experiențelor de viață Noțiuni de morfologie 1 temelor
toleranță și de lectură cu elemente specifice ale 3. Recuperare și consolidare 1 03.09 Exerciții de recuperare și consolidare a
culturii locale și naționale. Noțiuni de sintaxă temelor
4. Recuperare și consolidare 1 04.09 Exerciții de recuperare și consolidare a
Noțiuni de teorie literară temelor
5. Exerciții aplicative 1 07.09 Exerciții de recuperare și consolidare a
2.1. Sintetizarea informațiilor, a temelor
CS 2. Participarea la intențiilor și atitudinilor comunicării 6. Evaluare inițială 1 08.09 Test cu itemi
interacțiuni verbale în diverse din diverse tipuri de texte orale. 7. Analiza evaluării 1 09.09 Autoevaluarea frontală a rezultatelor
situaţii de comunicare orală, 2.3. Adecvarea normelor de etichetă
8. Atelier de discuție: Limba română și 1 08.09 Ilustrarea prin fapte a aparteneței la
dovedind coeziune şi coerenţă verbală la diferite situaţii de
cultura națională în context european familie, comunitate, statul RM, Europa
discursivă comunicare orală.
9. Sărbători naționale 1

CS 3. Lectura și receptarea 3.1. Confirmarea înțelegerii unui text 9. Poezia lirică. 1 Lectura interogativă și expresivă a textului
textelor literare şi nonliterare prin răspuns la întrebări în baza lui Poezia lirică.”Legământ” de G.Vieru 10.09
prin diverse strategii, 3.2. Identificarea componentelor de Lectură şi observare.Exprimarea stărilor
demonstrând spirit de structură a textului literar și nonliterar postlectorale
observaţie şi atitudine creativă 3.4. Exprimarea propriilor stări 10. Poezia lirică.”Legământ” de G.Vieru. 1 10.09 Exerciții de comprehensiune: reflecții
postlectorale Explorarea textului asupra limbajului și a structurii textelor
3.6. Identificarea valorilor literar- 5. Poezia lirică. .”Legământ” de G.Vieru . 1 11.09 lirice
artistice ale textului pe parcursul Interpretarea textului.
lecturii
6. Eul liric 1 14.09

6.Comunicarea orală.Reguli de acces la 1 Joc de rol. Prezentarea publică a situațiilor


2.1. Identificarea temei, a unor cuvânt: întreruperi, de comunicare
informații esențiale și de detaliu, suprapuneri,luarea /predarea
informaţiilor explicite și implicite, în cuvântului,aşteptarea rândului la cuvânt
1
CS 3. Lectura și receptarea diverse tipuri de texte orale
textelor literare şi nonliterare 2.3. Prezentarea orală, pe baza
prin diverse strategii, unor repere date de profesor, a 7. Cartea – obiect cultural 1 Prezentări de carte
demonstrând spirit de unor informații și a unor idei ,,Ex libris” de Tudor Arghezi
observaţie şi atitudine creativă
3.1. Confirmarea înțelegerii unui text
prin răspuns la întrebări în baza lui 8. Structura cărţii.Pagina de titlu şi 1 Organizarea informaţiei/ a termenilor în
cuprinsul. clustering
CS 4. Producerea textelor 4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 9. Textul nonliterar. Notițele 1 Exerciții de prezentare a textului scris de
scrise de diferit tip, pe textelor cu păstrarea structurii şi a mână; așezare în pagină; inserarea unor
suporturi variate, manifestând aspectului îngrijit grafice, scheme etc.
creativitate şi responsabilitate 4.2. Aranjarea în pagină a textului
pentru propria exprimare literar și nonliterar
CS 5. Utilizarea limbii ca 5.1. Exprimarea intențiilor de 10.Lexic.Actualizarea cunoştinţelor din 1 Exerciții de utilizare adecvată a
sistem și a normelor comunicare prin achiziții lexicale, clasa a IV-a terminologiei lingvistice;
lingvistice (ortografice, fonetice, gramaticale Exerciții cu caracter ludic;
ortoepice, lexicale, fonetice, 5.2. Respectarea normelor lingvistice Exerciții de utilizare a dicționarului;
semantice, gramaticale) în în diverse situații de comunicare Dictare de cuvinte
realizarea actelor
comunicative, demonstrând 11.Sintaxă.Actualizarea cunoştinţelor din 1 Exerciții de utilizare adecvată a
corectitudine şi autocontrol clasa a IV-a terminologiei lingvistice;
Exerciții cu caracter ludic;Grila de
analiză;Analiza faptelor de limbă
CS 4. Producerea textelor 4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 1
scrise de diferit tip, pe textelor cu păstrarea structurii şi a 12.Redactare.Părţile textului
suporturi variate, manifestând aspectului îngrijit scris:introducere, cuprins,încheiere
creativitate şi responsabilitate 4.2. Aranjarea în pagină a textului
pentru propria exprimare literar și nonliterar

13. Evaluare initială .Test cu itemi 1

CS 5. Utilizarea limbii ca 5.1. Exprimarea intențiilor de 14. Sinonime 1 Exerciții de utilizare a dicționarului;
sistem și a normelor comunicare prin achiziții lexicale, Exerciții de recunoaștere, de completare,
lingvistice (ortografice, fonetice, gramaticale de înlocuire
ortoepice, lexicale, fonetice, 15. Antonime 1
semantice, gramaticale) în 5.3. Identificarea strategiilor de
realizarea actelor învăţare autonomă a limbii cu 16. Familia lexicală 1 Exerciții de utilizare adecvată a
comunicative, demonstrând ajutorul dicționarelor terminologiei lingvistice;
corectitudine şi autocontrol Exerciții cu caracter ludic;
Autodictarea

2
17. Câmpul lexical 1 Exerciții cu caracter ludic;
Definirea sensului de bază al cuvântului;

18. Oră de sinteză: Poezia lirică. 1 Exerciții de recapitulare


Organizarea monologului Cum prezentăm
o carte?

Criterii de evaluare a produsului: 19. Evaluare sumativă orală. 1 Prezentarea publică a cărții citite
Respectarea algoritmului: Titlu, autor, editură, timp, spațiu, personaje, Produs: Prezentarea de carte recent/cărții preferate
impresii. Explicarea convingătoare a alegerii cărții. Exprimarea
argumentată a propriilor stări postlectorale. Experiența de lectură: 20. Analiza probei de evaluare 1 Exerciții de analiză a probei de evaluare
revenirea la text pentru a confirma sau a contesta o interpretare.
Prezentarea în fața colegilor/părinților. (Ref. de ev., p. 31)

Unitatea II: Binele și curajul (20 ore)

CS 1. Perceperea identității 1.2. Explicarea conceptului de 1. Limba română și cultura națională 1 Ilustrarea prin fapte a apartenenţei la
lingvistice și culturale proprii identitate etnică, lingvistică, Atelier de discuție familie, comunitate, statul Republica
în context național, culturală Moldova, Europa;
manifestând curiozitate și
toleranță
3.1. Confirmarea înțelegerii unui text 2.Textul liric. “O furnică” de T.Arghezi. 1 Lectura expresivă a textului, lectura cu
CS 3. Lectura și receptarea prin răspuns la întrebări în baza lui Observarea textului: vocabular. voce a textului
textelor literare şi nonliterare 3.6. Identificarea valorilor literar- Exerciții de identificare a sensurilor
prin diverse strategii, artistice ale textului pe parcursul cuvintelor
demonstrând spirit de lecturii 3.“O furnică” de T.Arghezi. Realitate şi 1 Demonstrarea înţelegerii textului prin
observaţie şi atitudine creativă 3.7. Recunoașterea figurilor de stil în ficţiune în opera literară. răspuns la întrebări
limita unităților de conținut
4.“O furnică” de T.Arghezi Figura de 1 Recitare de poezie
stil. Personificarea. Identificarea în text a figurilor de stil

5. “O furnică” de T.Arghezi. Interpretarea limbajului figurat, discuții


Interpretarea textului privind semnificaţiile textelor citite
CS 5. Utilizarea limbii ca 5.1. Exprimarea intențiilor de 6. Cuvântul. Rolul cuvintelor în 1 Analiza faptelor de limbă;
sistem și a normelor comunicare prin achiziții lexicale, comunicare. Exerciții de utilizare adecvată a
lingvistice (ortografice, fonetice, gramaticale terminologiei lingvistice;
ortoepice, lexicale, fonetice, 5.2. Respectarea normelor lingvistice 7. Dicţionarul explicativ 1 Exerciții de utilizare a dicționarului;

3
semantice, gramaticale) în în diverse situații de comunicare Exerciții cu caracter ludic
realizarea actelor 5.3. Identificarea strategiilor de 8. Cuvântul de bază şi derivat. Structura 1 Analiza faptelor de limbă
comunicative, demonstrând învăţare autonomă a limbii cu ajutorul morfematică a cuvântului. Exerciții de
corectitudine şi autocontrol dicționarelor 9.Abatere de la normă :cacofonia 1 Exerciții de recunoaștere, de
completare, de înlocuire, de
transformare

CS 2. Participarea la 2.2. Utilizarea resurselor fono- 10. Dicția. Arta de a pronunța corect 1 Frământări de limbă ca mijloc de
interacțiuni verbale în diverse respiratorii individuale în comunicarea antrenare a articulaţiei
situaţii de comunicare orală, orală 11. Situația de comunicare. Elementele 1 Extragerea informațiilor esențiale și
dovedind coeziune şi coerenţă 2.1. Identificarea temei, a unor comunicării identificarea componentelor situației de
discursivă informații esențiale și de detaliu, comunicare, a stărilor/ emoțiilor/
informaţiilor explicite și implicite, în sentimentelor emițătorului de detaliu
diverse tipuri de texte orale din diferite mesaje orale

CS 4. Producerea textelor 4.1. Scrierea corectă, lizibilă a textelor 12. Textul nonliterar. Orarul activităților 1 Analiza mostrelor de texte Dispunerea
scrise de diferit tip, pe cu păstrarea structurii şi a aspectului grafică în pagină a elementelor
suporturi variate, manifestând îngrijit constituente ale textului/textelor de
creativitate şi responsabilitate 4.2. Aranjarea în pagină a textului diferite tipuri
pentru propria exprimare literar și nonliterar
CS 3. Lectura și receptarea 3.1. Confirmarea înțelegerii unui text 13-14. Atelier de lectură și scriere: 2 Exerciții de interpretare a limbajului
textelor literare şi nonliterare prin răspuns la întrebări în baza lui “Povestea furnicii” de I. Druţă figurat, discuții privind semnificaţiile
prin diverse strategii, textelor citite
demonstrând spirit de
observaţie şi atitudine creativă
CS 5. Utilizarea limbii ca 5.2. Respectarea normelor lingvistice 15. Modificări în ortografia limbii 1 Identificarea informației necesare în
sistem și a normelor în diverse situații de comunicare române DOOM2 dicționarul ortografic
lingvistice (ortografice,
ortoepice, lexicale, fonetice,
semantice, gramaticale) în
realizarea actelor
comunicative, demonstrând
corectitudine şi autocontrol
6.1. Identificarea informațiilor esențiale 16. Informaţii esenţiale din lectură şi Exerciții de identificare, extragere a
CS 6. Integrarea experiențelor receptate din cotidian cotidian:mass-media,evenimente socio- informației necesare: cuvintelor-cheie,
lingvistice și de lectură în culturale idei principale, detalii
contexte şcolare şi de viață, 6.2. Exprimarea experienţelor de
dând dovadă de atitudine lectură prin texte recomandate pentru 17. Literatura, a învăța să fii. Interese și Exerciții de motivare a interesului
pozitivă şi interes gestionarea propriei învăţări preferințe de lectură pentru lecturi Exerciții de argumentare
a preferinţelor literare

4
Criterii de evaluare a produsului: 18. Oră de sinteză
Corectitudinea lingvistică a exprimării scrise; Lizibilitate; așezare în
pagină; scriere corectă.Rezolvarea corectă a itemilor propuși. 19.Evaluare sumativă /test complex/

20.Analiza evaluării

Unitatea de învăţare III: Natura și Universul (18 ore)

CS 3. Lectura și receptarea 3.1. Confirmarea înțelegerii unui text 1.Opera lirică. Pastelul ,,Sfîrșit de 1
textelor literare şi nonliterare prin răspuns la întrebări în baza lui toamnă” de Vasile Alecsandri. Lexicul Exerciții de comprehensiune: reflecții
prin diverse strategii, 3.2. Identificarea componentelor de textului asupra limbajului și a structurii textelor
demonstrând spirit de structură a textului literar și nonliterar 2.Opera lirică. Pastelul ,, Sfârşit de 1 lirice
observaţie şi atitudine creativă 3.4. Exprimarea propriilor stări toamnă” de Vasile Alecsandri. Structura
postlectorale textului: vers, strofă, rimă
3.6. Identificarea valorilor 3.Opera lirică. Pastelul ,,Sfîrșit de 1 Identificarea în text a figurilor de stil
literarartistice ale textului pe parcursul toamnă” de Vasile Alecsandri. Imaginea
lecturii primăverii. Imagini vizuale, auditive în
3.7. Recunoașterea figurilor de stil în opera literară.
limita unităților de conținut 4.Interpretarea textului “Sfârşit de 1 Demonstrarea înţelegerii textului prin
toamnă”. Comparația. răspuns la întrebări
CS 5. Utilizarea limbii ca 5.1. Exprimarea intențiilor de 5.Alfabetul limbii române 1 Identificarea elementelor de limbă
sistem și a normelor comunicare prin achiziții lexicale, dintr-un text, la prima vedere
lingvistice (ortografice, fonetice, gramaticale 6.Tipuri de sunete. Vocală. Semivocală. 1
ortoepice, lexicale, fonetice, 5.2. Respectarea normelor lingvistice Consoană
semantice, gramaticale) în în diverse situații de comunicare 7.Silaba. Despărțirea în silabe 1 Exerciții de recunoaștere, de
realizarea actelor 5.3. Identificarea strategiilor de completare, de înlocuire;
comunicative, demonstrând învăţare autonomă a limbii cu ajutorul 8.Accentul fonetic 1 Analiza faptelor de limbă
corectitudine şi autocontrol dicționarelor
5.4. Monitorizarea propriei exprimări
prin raportare la normă
Criterii de evaluare a produsului: 9.Evaluare orală. Produs: Textul literar 1 Recitare de text liric
Memorarea propriu-zisă a textului; Tempoul, modulațiile vocii, memorat/recitat: Pastelul ,,Sfârșit de
articularea, direcționarea vocii; Contactul/relația cu auditoriul. toamnă” de Vasile Alecsandri
(Referențialul de evaluare, pag. 13)
CS 2. Participarea la 2.2. Utilizarea resurselor fono- 10.Dicția. Arta de a pronunța corect 1 Frământări de limbă ca mijloc de
interacțiuni verbale în diverse respiratorii individuale în comunicarea antrenare a articulaţiei

5
situaţii de comunicare orală, orală 11.Articularea vocalelor și a consoanelor 1 Exerciții de antrenare a sunetelor în
dovedind coeziune şi coerenţă 2.3. Prezentarea orală, pe baza silabe, cuvinte și texte: articularea
discursivă unor repere date de profesor, a vocalelor, articularea consoanelor
unor informații și a unor idei
CS 4. Producerea textelor 4.2. Aranjarea în pagină a textului 12.Scrierea funcțională. Mesajul 1 Elaborarea, în echipă/ individual, a
scrise de diferit tip, pe literar și nonliterar electronic unor texte nonliterare cu ajutorul
suporturi variate, manifestând 4.3. Exprimarea, în scris, a unor tehnologiilor informaționale
creativitate şi responsabilitate informaţii, opinii pentru varii texte
pentru propria exprimare 4.4. Elaborarea textelor nonliterare
pentru e-comunicare
CS 6. Integrarea experiențelor 6.1. Identificarea informațiilor esențiale 13.Temă transdisciplinară Natura în 1 Sarcini de procesare a informaţiei.
lingvistice și de lectură în receptate din cotidian literatură și muzică Interpretarea, decodificarea
contexte şcolare şi de viață, 6.2. Exprimarea experienţelor de organizatorilor grafici: semne,
dând dovadă de atitudine lectură prin texte recomandate pentru simboluri, forme, culori etc.
pozitivă şi interes gestionarea propriei învăţări
CS 4. Producerea textelor 4.1. Scrierea corectă, lizibilă a textelor 14.Organizarea textului descriptiv 1 Analiza mostrelor de texte. Dispunerea
scrise de diferit tip, pe cu păstrarea structurii şi a aspectului grafică în pagină a elementelor
suporturi variate, manifestând îngrijit 15.Atelier de scriere: ,,Toamna îmbracă 1 constituente ale textului/textelor de
creativitate şi responsabilitate 4.2. Aranjarea în pagină a textului în galben natura” diferite tipuri
pentru propria exprimare literar și nonliterar
16. Oră de sinteză. Alfabetul limbii 1 Exerciții de recapitulare
române
Criterii de evaluare a produsului: 17. Evaluare.Dictare fonetică 1
Potrivirea sunet-literă. Împărțirea cuvintelor în silabe. Aplicarea unor
semne convenționale pentru anumite sunete auzite în timpul dictării.
VEZI ,,Tatiana Cartaleanu. Dictarea în școală”!, pag. 84-86
18 Analiza evaluării. 1 Exerciții de analiză

Unitatea IV Familia (20 de ore)

CS 3. Lectura și receptarea 3.1. Confirmarea înțelegerii unui text 1. Opera epică ,,Balada celor cinci 1 Lectura cu voce a textelor și a
textelor literare şi nonliterare prin răspuns la întrebări în baza lui motănași” de Ion Druță. Lectura textului fragmentelor de texte
prin diverse strategii, 3.4.Exprimarea propriilor stări 2. Opera epică ,,Balada celor cinci 1 Exerciții de comprehensiune: reflecții
demonstrând spirit de postlectorale motănași” de Ion Druță. Vocabularul asupra limbajului și a structurii textelor
observaţie şi atitudine creativă 3.5. Rezumarea unui text narativ textului epice
în baza planului simplu de idei 3. Opera epică ,,Balada celor cinci 1 Identificarea în text a figurilor de stil
3.6. Identificarea valorilor literar- motănași” de Ion Druță. Figuri de stil:
artistice ale textului pe parcursul comparația și personificarea
6
lecturii 4. Opera epică ,,Balada celor cinci 1 Ordonarea secvenţelor narative dintrun
3.7. Recunoașterea figurilor de motănași” de Ion Druță. Momentele text în vederea rezumării acestuia
stil în limita unităților de conținut subiectului
3.8. Caracterizarea personajelor 5. Opera epică ,,Balada celor cinci 1
literare din perspectiva valorilor motănași” de Ion Druță. Narațiunea ca
mod de expunere
6. Opera epică ,,Balada celor cinci 1
motănași” de Ion Druță. Planul simplu de
idei
CS 4. Producerea textelor 4.1. Scrierea corectă, lizibilă a textelor 7. Redactare. Părțile textului scris: 1 Analiza mostrelor de texte Dispunerea
scrise de diferit tip, pe cu păstrarea structurii şi a aspectului introducere, cuprins, încheiere grafică în pagină a elementelor
suporturi variate, manifestând îngrijit 8. Atelier de scriere: Textul narativ cu 1 constituente ale textului/textelor de
creativitate şi responsabilitate 4.2. Aranjarea în pagină a textului începutul dat:,,Atunci când am venit pe diferite tipuri
pentru propria exprimare literar și nonliterar lume…”

CS 5. Utilizarea limbii ca 5.1. Exprimarea intențiilor de 9.Verbul. Actualizarea cunoștințelor 1 Exerciții de utilizarea adecvată a
sistem și a normelor comunicare prin achiziții lexicale, terminologiei lingvistice
lingvistice (ortografice, fonetice, gramaticale 10.Verbul. Număr, persoană, mod și 1
ortoepice, lexicale, fonetice, 5.2. Respectarea normelor lingvistice timp Analiza faptelor de limbă
semantice, gramaticale) în în diverse situații de comunicare 11. Modurile personale ale verbului: 1
realizarea actelor 5.3. Identificarea strategiilor de indicativul
comunicative, demonstrând învăţare autonomă a limbii cu ajutorul 12. Timpurile modului 1
corectitudine şi autocontrol dicționarelor indicativ: trecut, prezent și
5.4. Monitorizarea propriei exprimări viitor
prin raportare la normă 13–14. Aspectele timpului trecut. 2
Imperfectul. Perfectul
compus

15. Modurile personale ale verbului: 1


imperativul
16. Verbele auxiliare: a avea, a vrea 1

17 Modurile nepersonale: infinitivul, 1


participiul
18. Oră de sinteză: Verbul. Opera epică - 1 Exerciții de recapitulare
narațiunea
Criterii de evaluare a produsului: 19. Evaluare sumativă.Test cu itemi 1
Corectitudinea lingvistică a exprimării scrise; Lizibilitate; așezare în

7
pagină; scriere corectă.Rezolvarea corectă a itemilor propuși. 20. Analiza probei de evaluare 1 Exerciții de analiză a probei de
evaluare

Unitatea V Copilăria (18 ore)

CS 3. Lectura și receptarea 3.1. Confirmarea înțelegerii unui text 1. Opera epică. ,,Amintiri din copilărie” 1 09/12 Lectura interogativă și expresivă a
textelor literare şi nonliterare prin răspuns la întrebări în baza lui de Ion Creangă - fragment. Lectura textului
prin diverse strategii, 3.4. Exprimarea propriilor stări textului. Regionalismele
demonstrând spirit de postlectorale 2. Opera epică. ,,Amintiri din copilărie” 1 Exerciții de comprehensiune: reflecții
observaţie şi atitudine creativă 3.7. Recunoașterea figurilor de stil în de Ion Creangă - fragment. Vocabularul 10/12 asupra limbajului și a structurii textelor
limita unităților de conținut textului epice
3.8. Caracterizarea personajelor literare 3. Opera epică. ,,Amintiri din copilărie” 1 Identificarea în text a figurilor de stil
din perspectiva valorilor de Ion Creangă - fragment. Figuri de stil:
3.9. Compararea unor personaje din Enumeraţia. Repetiţia 11/12
diferite opere literare din perspectiva 4.-5.Opera epică. ,,Amintiri din 2 11/12 Demonstrarea înţelegerii textului prin
valorilor copilărie” de Ion Creangă - fragment. 12/12 răspuns la întrebări
Acţiunea. Personajele.
Timpul. Spaţiul. Autorul şi naratorul
CS 2. Participarea la 2.3. Prezentarea orală, pe baza 6.-7. Temă transdisciplinară: 1 12/12 Prezentare publică Profesorul
interacțiuni verbale în diverse unor repere date de profesor, a ,,Nu există decât un singur copil perfect 1 16/12 împreună cu
situaţii de comunicare orală, unor informații și a unor idei în lumea aceasta şi fiecare mamă îl are” elevii aleg
genericul
dovedind coeziune şi coerenţă
discursivă
Criterii de evaluare a produsului: 8-9. Evaluarea prezentării portofoliului 2 17/12 Prezentare publică
Structura în conformitate cu cerințele; Aspect general/Ilustrarea: elevului + Analiza structurii portofoliului 18/12
prezentarea în mapă/dosar, lizibilitate în redactare/scriere; originalitate
(R. E., p.28);
Prezentarea orală: Captarea atenției prin gesturi și mimică adecvată,
contact vizual cu toți colegii; Tonul, intonația, timbrul; Fluența și
originalitatea; Formatul prezentării (R.E., p. 15)
CS 3. Lectura și receptarea 3.5. Rezumarea unui text narativ în 10. Rezumatul. Pregătirea rezumării 1 18/12 Ordonarea secvenţelor narative dintr-
textelor literare şi nonliterare baza planului simplu de idei un text în vederea rezumării acestuia
prin diverse strategii, 11. Rezumatul. Redactarea rezumatului 1 19/12
demonstrând spirit de
8
observaţie şi atitudine creativă
CS 2. Participarea la 2.1. Identificarea temei, a unor 12-13. Atelier de lectură și 2 19/12 Comunicări orale
interacțiuni verbale în diverse informații esențiale și de detaliu, discuții: ,,În ,,Amintiri din copilărie”, 23/12
situaţii de comunicare orală, informaţiilor explicite și implicite, în Creangă povestește copilăria copilului
dovedind coeziune şi coerenţă diverse tipuri de texte orale universal” George Călinescu
discursivă 2.3. Prezentarea orală, pe baza 14.Sinteza achizițiilor din semestrul I 1 24/12/2019
unor repere date de profesor, a
CS 6. Integrarea experiențelor unor informații și a unor idei
lingvistice și de lectură în
contexte şcolare şi de viață, 6.1. Identificarea informațiilor esențiale
dând dovadă de atitudine receptate din cotidian
pozitivă şi interes
CS 2. Participarea la 2.2. Utilizarea resurselor fono- 15.Dicția. Arta de a pronunța corect 1 09/01/2020 Exerciții de pronunțare corectă.
interacțiuni verbale în diverse respiratorii individuale în comunicarea
situaţii de comunicare orală, orală 16. Comunicarea în acțiune.Vizionarea 1 09/01
dovedind coeziune şi coerenţă 2.3. Prezentarea orală, pe baza filmului ,,Amintiri din copilărie”
discursivă unor repere date de profesor, a
unor informații și a unor idei
CS 4. Producerea textelor 4.1. Scrierea corectă, lizibilă a textelor 17. Redactare. Părțile textului scris: 1 13/01 Analiza mostrelor de texte Dispunerea
scrise de diferit tip, pe cu păstrarea structurii şi a aspectului introducere, cuprins, încheiere grafică în pagină a elementelor
suporturi variate, manifestând îngrijit 18.Redactarea textului scris:Copilărie, 1 14/01 constituente ale textului/textelor de
creativitate şi responsabilitate 4.2. Aranjarea în pagină a textului ce frumoasă ești! diferite tipuri
pentru propria exprimare literar și nonliterar

Unitatea VI Jocul și joaca (18 ore)

CS 3. Lectura și receptarea 3.1. Confirmarea înțelegerii unui text 1. Opera epică ,,Vizită...” de Ion Luca 1 Lectura cu voce a textelor și a
textelor literare şi nonliterare prin răspuns la întrebări în baza lui Caragiale. Lectura textului 15/01 fragmentelor de texte
prin diverse strategii, 3.3. Formularea ghidată a mesajului 2. Opera epică ,,Vizită...” de Ion Luca 1 15/01 Exerciții de comprehensiune: reflecții
demonstrând spirit de textului literar Caragiale. Vocabularul textului asupra limbajului și a structurii textelor
observaţie şi atitudine creativă 3.4. Exprimarea propriilor stări epice
postlectorale 3. Opera epică ,,Vizită...” de Ion Luca 1 16/01 Identificarea indiciilor de timp și spațiu
3.6. Identificarea valorilor Caragiale. Timpul și spaţiul. Acţiunea.
literarartistice ale textului pe parcursul Personajele
lecturii 4. Opera epică ,,Vizită...” de Ion Luca 1 16/01 Identificarea în text a temei, ideii și a
3.8. Caracterizarea personajelor literare Caragiale. Tema și ideea/ideile textului mesajului literar.
din perspectiva valorilor narativ. Mesajul textului
3.9. Compararea unor personaje din
9
diferite opere literare din perspectiva 5. Opera epică ,,Vizită...” de Ion Luca 1 20/01 Lectura pe roluri a dialogurilor
valorilor Caragiale.
Dialogul ca mod de expunere
6. Opera epică ,,Vizită...” de Ion Luca 1 21/01 Demonstrarea înţelegerii textului prin
Caragiale. Interpretarea literară a răspuns la întrebări
textului
CS 2. Participarea la 2.1. Identificarea temei, a unor 7. Formule specifice dialogului 1 22/01 Jocul de rol
interacțiuni verbale în diverse informații esențiale și de detaliu,
situaţii de comunicare orală, informaţiilor explicite și implicite, în 8. De la textul dialogat la textul narativ. 1 22/01 Exerciții de transformare a textului
dovedind coeziune şi coerenţă diverse tipuri de texte orale Vorbirea directă și vorbirea indirectă dialogat în text narativ
discursivă 2.3. Prezentarea orală, pe baza unor 9. Atelier de discuție: Jocurile copilăriei 1 23/01 Prezentarea publica a comunicărilor
repere date de profesor, a unor mele orale
informații și a unor idei
CS 5. Utilizarea limbii ca 5.1. Exprimarea intențiilor de 10.Substantivul. Actualizarea 1 23/01 Exerciții de actualizare a cunoștințelor
sistem și a normelor comunicare prin achiziții lexicale, cunoștințelor
lingvistice (ortografice, fonetice, gramaticale 11.Substantive comune și proprii 1 27/01 Analiza faptelor de limbă
ortoepice, lexicale, fonetice, 5.2. Respectarea normelor lingvistice
semantice, gramaticale) în în diverse situații de comunicare 12.Genul substantivelor 1 28/01
realizarea actelor 5.3. Identificarea strategiilor de
comunicative, demonstrând învăţare autonomă a limbii cu ajutorul 13.Numărul substantivelor 1 29/01
corectitudine şi autocontrol dicționarelor
5.4. Monitorizarea propriei exprimări 14.-15.Articolul. Articolul hotărât. 2 29/01
prin raportare la normă Articolul nehotărât 30/01
16.Oră de sinteză: Opera epică: Schița. 1 30/01 Exerciții de recapitulare
Dialogul. Substantivul. Articolul

Criterii de evaluare a produsului: 17.Evaluare sumativă orală. Produs: 1 03/02 Teatralizarea unor secvențe de text
Memorarea propriu-zisă a textului; Corectitudinea articulării cuvintelor; Dramatizarea unui fragment de text epic Joc de rol: prezentarea personajului
Tempoul, modulațiile vocii, articularea, direcționarea vocii; din opera ,,Vizită...” de Ion Luca
Folosirea adecvată a elementelor nonverbale (mimică, gestică, poziție Caragiale
corporală). (Vezi Ref. de ev. pag. 13!) 18.Analiza probei de evaluare 1 04/02 Exerciții de analiză a probei de
evaluare

10
Unitatea VII Dreptatea (18 ore)

CS 3. Lectura și receptarea 3.1. Confirmarea înțelegerii unui text 1.Opera epică. Basmul ,,Prâslea cel 1 05/02 Exerciții de comprehensiune: reflecții
textelor literare şi nonliterare prin răspuns la întrebări în baza lui voinic și merele de aur” de Petre asupra limbajului și a structurii textelor
prin diverse strategii, 3.2. Identificarea componentelor de Ispirescu. Lectura textului epice
demonstrând spirit de structură a textului literar și nonliterar
observaţie şi atitudine creativă 3.6. Identificarea valorilor
literarartistice ale textului pe parcursul
lecturii
3.8. Caracterizarea personajelor literare 2.Opera epică. Basmul ,,Prâslea cel 1 05/02
din perspectiva valorilor voinic și merele de aur” de Petre
3.9. Compararea unor personaje din Ispirescu. Vocabularul textului
diferite opere literare din perspectiva 3-4.Opera epică. Basmul ,,Prâslea cel 2 06/02 Elaborarea de hărţi ale naraţiunii
valorilor voinic și merele de aur” de Petre 06/02
Ispirescu.Timpul și spațiul întâmplării.
Personajele. Eroul basmului
5.Opera epică. Basmul ,,Prâslea cel 1 10/02 Demonstrarea înţelegerii textului prin
voinic și merele de aur” de Petre răspuns la întrebări
Ispirescu. Situaţii specifice basmului.
Formulele basmului
6.Opera epică. Basmul ,,Prâslea cel 1 11/02
voinic și merele de aur” de Petre
Ispirescu. Semnificația basmului

7.Personajul literar. Trăsături fizice și 1 12/02 Joc de rol: prezentarea personajului


morale ale personajului
8. Personaje pozitive și personaje 1 12/02
negative în povești
9.Cazurile substantivului: Nominativul 1 13/02 Analiza faptelor de limbă
CS 5. Utilizarea limbii ca 5.1. Exprimarea intențiilor de
sistem și a normelor comunicare prin achiziții lexicale, 10.Prepoziţia. Regimul cazual al 1 13/02 Exerciții de recunoaștere, de
lingvistice (ortografice, fonetice, gramaticale prepoziției completare, de înlocuire, de
ortoepice, lexicale, fonetice, 5.2. Respectarea normelor lingvistice 11.Cazurile substantivului: Acuzativul 1 17/02 transformare
semantice, gramaticale) în în diverse situații de comunicare Exerciții de utilizarea adecvată a
realizarea actelor 5.4. Monitorizarea propriei exprimări 12.Cazurile substantivului: Genitivul 1 18/02 terminologiei lingvistice
comunicative, demonstrând prin raportare la normă
13.Cazurile substantivului: Dativul 1 19/02
corectitudine şi autocontrol

11
14.Cazurile substantivului: Vocativul 1 19/02

CS 1. Perceperea identității 1.2. Explicarea conceptului de 15.Atelier de discuție: Basmele 1 20/02 Activități de utilizare a diverselor
lingvistice și culturale proprii identitate etnică, lingvistică, culturală copilăriei mele resurse informaționale și
în context național, comunicaționale pentru corectitudine
manifestând curiozitate și 2.3. Prezentarea orală, pe baza 16.Oră de sinteză: Basmul; Cazurile 1 20/02 şi autocontrol
toleranță unor repere date de profesor, a substantivului
CS 2. Participarea la unor informații și a unor idei
interacțiuni verbale în diverse
situaţii de comunicare orală, 6.1. Identificarea informațiilor esențiale
dovedind coeziune şi coerenţă receptate din cotidian
discursivă
CS 6. Integrarea experiențelor
lingvistice și de lectură în
contexte şcolare şi de viață,
dând dovadă de atitudine
pozitivă şi interes
Criterii de evaluare a produsului: 17. Evaluare sumativă.Test cu itemi 1 24/02
Criterii de evaluare a produsului:
Corectitudinea lingvistică a exprimării scrise; Lizibilitate; așezare în 18. Analiza probei de evaluare 1 25/02 Exerciții de corectare a greșelilor
pagină; scriere corectă.Rezolvarea corectă a itemilor propuși.

Unitatea VIII Frumosul (18 ore)

CS 3. Lectura și receptarea 3.1. Confirmarea înțelegerii unui text 1. Opera lirică ,,” de Mihai Eminescu. 1 26/02 Exerciții de comprehensiune: reflecții
textelor literare şi nonliterare prin răspuns la întrebări în baza lui Lexicul textului asupra limbajului și a structurii textelor
prin diverse strategii, 3.2. Identificarea componentelor de 2. Opera lirică ,,Somnoroase păsărele” de 1 26/02 lirice
demonstrând spirit de structură a textului literar și nonliterar Mihai Eminescu. Structura textului
observaţie şi atitudine creativă 3.4. Exprimarea propriilor stări
postlectorale 3. Opera lirică ,,Somnoroase păsărele” de 1 27/02 Identificarea în text a figurilor de stil
3.6. Identificarea valorilor Mihai Eminescu. Figuri de stil: epitetul
literarartistice ale textului pe parcursul 4. Opera lirică ,,Somnoroase păsărele” de 1 27/02 Demonstrarea înţelegerii textului prin
lecturii Mihai Eminescu. Interpretarea textului răspuns la întrebări
3.7. Recunoașterea figurilor de stil în
limita unităților de conținut
CS 1. Perceperea identității 1.2. Explicarea conceptului de 5. Scrierea reflexivă. 1 02/03 Analiza mostrelor de texte. Dispunerea
lingvistice și culturale proprii identitate etnică, lingvistică, culturală Scrisoarea. Tipuri de scrisori grafică în pagină a elementelor
în context național, 4.1. Scrierea corectă, lizibilă a textelor constituente ale textului/textelor de
6. Felicitarea. Discursul de felicitare 1 03/03
manifestând curiozitate și cu păstrarea structurii şi a aspectului diferite tipuri

12
toleranță îngrijit 7-8. Temă transdisciplinară: Imaginea 1 04/03 Sarcini de procesare a informaţiei.
CS 4. Producerea textelor 4.2. Aranjarea în pagină a textului mamei în literatură, muzică și pictură 04/03 Interpretarea, decodificarea
scrise de diferit tip, pe literar și nonliterar organizatorilor grafici: semne,
suporturi variate, manifestând 4.3. Exprimarea, în scris, a unor 9. Evaluare sumativă practică. Produs: 1 09/03 simboluri, forme, culori etc.
creativitate şi responsabilitate informaţii, opinii pentru varii texte Proiectul de grup: Scriitorii români și
pentru propria exprimare 6.1. Identificarea informațiilor esențiale povestea lor de viață.
CS 6. Integrarea experiențelor receptate din cotidian 10. Numeralul. Numerale cardinale 1 10/03
lingvistice și de lectură în simple și compuse
contexte şcolare şi de viață,
dând dovadă de atitudine
pozitivă şi interes
CS 5. Utilizarea limbii ca 5.1. Exprimarea intențiilor de 11. Valorile morfologice și funcțiile 1 11/03 Exerciții de recunoaștere, de
sistem și a normelor comunicare prin achiziții lexicale, sintactice ale numeralului cardinal completare, de înlocuire, de
lingvistice (ortografice, fonetice, gramaticale 12. Numeralul. Numerale ordinale 1 11/03 transformare
ortoepice, lexicale, fonetice, 5.2. Respectarea normelor lingvistice
semantice, gramaticale) în în diverse situații de comunicare 13. Valorile morfologice și funcțiile 1 12/03 Exerciții de utilizarea adecvată a
realizarea actelor 5.3. Identificarea strategiilor de sintactice ale numeralului ordinal terminologiei lingvistice
comunicative, demonstrând învăţare autonomă a limbii cu ajutorul 14. Ortografia numeralelor 1 12/03
corectitudine şi autocontrol dicționarelor 15. Atelier de discuție şi scriere: Analiza faptelor de limbă
5.4. Monitorizarea propriei exprimări ,,Opera fiecărui om, indiferent că-i
prin raportare la normă literatură, muzică, pictură, arhitectură
sau orice altceva, este întotdeauna un 1 16/03
portret al lui însuşi…” Samuel Butler
CS 2. Participarea la 2.3. Prezentarea orală, pe baza 16. Oră de sinteză: Opera lirică, 1 17/03 Extragerea informațiilor esențiale și
interacțiuni verbale în diverse unor repere date de profesor, a Scrisoarea, Felicitarea, Numeralul identificarea componentelor situației de
situaţii de comunicare orală, unor informații și a unor idei comunicare, a stărilor/
dovedind coeziune şi coerenţă emoțiilor/sentimentelor
discursivă 5.1. Exprimarea intențiilor de
CS 5. Utilizarea limbii ca comunicare prin achiziții lexicale,
sistem și a normelor fonetice, gramaticale
lingvistice (ortografice, 5.2. Respectarea normelor lingvistice
ortoepice, lexicale, fonetice, în diverse situații de comunicare
semantice, gramaticale) în 5.4. Monitorizarea propriei exprimări
realizarea actelor prin raportare la normă
comunicative, demonstrând
corectitudine şi autocontrol
Activități de utilizare a diverselor
Criterii de evaluare a produsului: 17. Evaluare sumativă scrisă. Produs: 1 18/03 resurse informaționale și
Corectitudinea lingvistică a exprimării scrise; Redactarea unei scrisori de felicitare comunicaționale pentru corectitudine
Respectarea parametrilor de realizare a discursului de felicitare

13
18.Analiza evaluării 1 19/03 şi autocontrol

Unitatea IX Timpul și istoria (18 ore)

CS 3. Lectura și receptarea 3.1. Confirmarea înțelegerii unui text 1. Opera epică. Legenda ,,Dragoș Vodă.” 1 18/03 Exerciții de comprehensiune: reflecții
textelor literare şi nonliterare prin răspuns la întrebări în baza lui Lectura textului asupra limbajului și a structurii textelui
prin diverse strategii, 3.2. Identificarea componentelor de 2. Text narativ: narator, personaj, 1 19/03 epic
demonstrând spirit de structură a textului literar și nonliterar acțiune, timp, spațiu
observaţie şi atitudine creativă 3.4. Exprimarea propriilor stări
postlectorale 3. Opera epică. Legenda ,,Dragoș Vodă.” 1 23/03 Lectura cu voce a textelor și a
3.6. Identificarea valorilor Vocabularul textului fragmentelor de texte
literarartistice ale textului pe parcursul 4. Opera epică. Legenda ,,Dragoș Vodă.” 1 24/03 Identificarea indiciilor de timp și spațiu
lecturii Explorarea textului. Timpul și spațiul
3.7. Recunoașterea figurilor de stil în întâmplării
limita unităților de conținut 5. Opera epică. Legenda ,,Dragoș Vodă.” 1 25/03 Ordonarea secvenţelor narative dintrun
Explorarea textului. Personajele. text în vederea rezumării acestuia
Acțiunea
6. Opera epică. Legenda ,,Dragoș Vodă.” 1 25/03 Demonstrarea înţelegerii textului prin
Interpretarea literară a textului răspuns la întrebări

CS 4. Producerea textelor 4.2. Aranjarea în pagină a textului 7. Scrierea funcțională. 1 26/03 Elaborarea, în echipă/ individual, a
scrise de diferit tip, pe literar și nonliterar unor texte nonliterare cu ajutorul
suporturi variate, manifestând 4.3. Exprimarea, în scris, a unor tehnologiilor informaționale
creativitate şi responsabilitate informaţii, opinii pentru varii texte
pentru propria exprimare 4.4. Elaborarea textelor nonliterare
pentru e-comunicare
CS 5. Utilizarea limbii ca 5.1. Exprimarea intențiilor de 8. Pronumele personal. Persoana, 1 26/03 Exerciții de recunoaștere, de
sistem și a normelor comunicare prin achiziții lexicale, numărul și genul pronumelui personal completare, de înlocuire, de
lingvistice (ortografice, fonetice, gramaticale 9. Cazul pronumelui personal. Formele și 1 30/03 transformare
ortoepice, lexicale, fonetice, 5.2. Respectarea normelor lingvistice funcțiile sintactice ale pronumelui Exerciții de utilizarea adecvată a
semantice, gramaticale) în în diverse situații de comunicare personal în cazul nominativ terminologiei lingvistice
realizarea actelor 5.3. Identificarea strategiilor de 10. Formele și funcțiile sintactice ale 1 31/03 Analiza faptelor de limbă
comunicative, demonstrând învăţare autonomă a limbii cu ajutorul pronumelui personal în cazul acuzativ
corectitudine şi autocontrol dicționarelor 11. Formele și funcțiile sintactice ale 1 01/04
5.4. Monitorizarea propriei exprimări pronumelui personal în cazul dativ
prin raportare la normă 12. Formele și funcțiile sintactice ale 1 01/04
pronumelui personal în cazul genitiv

14
13. Formele și funcțiile sintactice ale 1 02/04
pronumelui personal în cazul vocativ
14. Pronumele personal de politeţe 1 02/04

CS 1. Perceperea identității 1.2. Explicarea conceptului de 15.Atelier de lectură. Legenda cultă. 1 06/04 Exerciții de interpretare: interpretarea
lingvistice și culturale proprii identitate etnică, lingvistică, culturală Legenda Lăcrimioarei de Vasile limbajului figurat, discuții privind
în context național, Alecsandri: semnificaţiile textelor citite
manifestând curiozitate și
toleranță 3.1. Confirmarea înțelegerii unui text
CS 3. Lectura și receptarea prin răspuns la întrebări în baza lui
textelor literare şi nonliterare
prin diverse strategii,
demonstrând spirit de
observaţie şi atitudine creativă
CS 2. Participarea la 2.3. Prezentarea orală, pe baza 16. Oră de sinteză: Legenda; Mesajul 1 07/04 Exerciții de recapitulare
interacțiuni verbale în diverse unor repere date de profesor, a electronic, Pronumele persdonal
situaţii de comunicare orală, unor informații și a unor idei
dovedind coeziune şi coerenţă
discursivă
Criterii de evaluare a produsului: 17. Evaluare sumativă orală. 1 08/04 Evaluarea reciprocă a produselor
Relatarea ideilor de bază ale textului; Transformarea dialogului în Produs: Povestirea unei legende lecturate realizate
vorbire indirectă; Corectitudinea exprimării verbale; Folosirea adecvată a individual
elementelor nonverbale (mimică, gestică, poziție corporală).
18. Analiza probei de evaluare 1 08/04

Unitatea X (18 ore)

CS 3. Lectura și receptarea 3.1. Confirmarea înțelegerii unui text 1. Opera epică ,,Basm” de Geo Bogza. 1 Exerciții de comprehensiune: reflecții
textelor literare şi nonliterare prin răspuns la întrebări în baza lui Lectura textului 09/04 asupra limbajului și a structurii textelor
prin diverse strategii, 3.2. Identificarea componentelor de 2. Opera epică ,,Basm” de Geo Bogza. 1 09/04 epice
demonstrând spirit de structură a textului literar și nonliterar Lexicul textului
observaţie şi atitudine creativă 3.6. Identificarea valorilor 3. Opera epică ,,Basm” de Geo Bogza. 1 13/04 Demonstrarea înţelegerii textului prin
literarartistice ale textului pe parcursul Trăsături fizice și morale ale personajelor răspuns la întrebări
lecturii
4. Opera epică ,,Basm” de Geo Bogza. 1 14/04
3.8. Caracterizarea personajelor literare
Tema și ideea textului narativ

15
din perspectiva valorilor 5. Opera epică ,,Basm” de Geo Bogza. 1 15/04
Moduri de expunere ale textului
6. Literatura și muzica 1 15/04 Exerciții de realizare a comparației
literaturii cu muzica

CS 5. Utilizarea limbii ca 5.1. Exprimarea intențiilor de 7. Adjectivul. Actualizarea cunoștințelor 1 16/04 Exerciții de recunoaștere, de
sistem și a normelor comunicare prin achiziții lexicale, completare, de înlocuire, de
lingvistice (ortografice, fonetice, gramaticale 8. Adjectivul. Adjective variabile și 1 16/04 transformare
ortoepice, lexicale, fonetice, 5.2. Respectarea normelor lingvistice adjective invariabile Exerciții de utilizarea adecvată a
semantice, gramaticale) în în diverse situații de comunicare 9. Acordul adjectivului cu substantivul 1 28/04 terminologiei lingvistice
realizarea actelor 5.3. Identificarea strategiilor de determinat. Locul lui față de substantivul
comunicative, demonstrând învăţare autonomă a limbii cu ajutorul determinat
corectitudine şi autocontrol dicționarelor
5.4. Monitorizarea propriei exprimări 10. Adjectivul. Funcțiile sintactice ale 1 29/04
prin raportare la normă adjectivului
11. Adjectivul. Adjective formate cu 1 29/04
sufixe. Adjective formate cu prefixe
12. Ortografia adjectivului 1 30/04

CS 4. Producerea textelor 4.1. Scrierea corectă, lizibilă a textelor 13. Textul descriptiv 1 30/04 Aplicarea regulilor studiate la
scrise de diferit tip, pe cu păstrarea structurii şi a aspectului producerea textului scris
suporturi variate, manifestând îngrijit 14. Adecvarea la temă 1 04/05
creativitate şi responsabilitate 4.2. Aranjarea în pagină a textului
pentru propria exprimare literar și nonliterar 15. Atelier de scriere: Primăvara este 1 05/05
atunci când viața este vie în tot ce ne
CS 5. Utilizarea limbii ca 4.3. Exprimarea, în scris, a unor înconjoară
sistem și a normelor informaţii, opinii pentru varii texte 16. Oră de sinteză: Opera epică, 1 06/05 Activități de utilizare a diverselor
lingvistice (ortografice, Adjectivul, Textul descriptiv resurse informaționale și
ortoepice, lexicale, fonetice, 5.1. Exprimarea intențiilor de comunicaționale pentru corectitudine
semantice, gramaticale) în comunicare prin achiziții lexicale,
şi autocontrol
realizarea actelor fonetice, gramaticale
comunicative, demonstrând 5.2. Respectarea normelor lingvistice
corectitudine şi autocontrol în diverse situații de comunicare
5.3. Identificarea strategiilor de
învăţare autonomă a limbii cu ajutorul
dicționarelor
5.4. Monitorizarea propriei exprimări
prin raportare la normă
Criterii de evaluare a produsului: 17. Evaluare sumativă scrisă. Produs: 1 06/05 Evaluarea reciprocă a produselor
Coerența; Centrarea descrierii pe subiectul din imagine; Ordinea logică a Descrierea alcătuită pe baza unor realizate
16
ideilor; Realizarea acordurilor; Echilibrul lexical în descrierea produsă; imagini
Elaborarea propriu-zisă a descrierii; Respectarea numărului propus de 18. Analiza probei de evaluare 1 07/05
enunțuri; Raportul echilibrat între cuvinte (cu dominanta adjective,
însușiri). Vezi R. E. pag. 24!

Unitatea XI Prietenia și dragostea (18 ore)

CS 3. Lectura și receptarea 3.1. Confirmarea înțelegerii unui text 1. Opera epică. Mitul ,,Filemon și 1 Exerciții de comprehensiune: reflecții
textelor literare şi nonliterare prin răspuns la întrebări în baza lui Baucis” de Alexandru Mitru. Lectura 07/05 asupra limbajului și a structurii textelor
prin diverse strategii, 3.6. Identificarea valorilor textului epice
demonstrând spirit de literarartistice ale textului pe parcursul 2. Opera epică. Mitul ,,Filemon și 1 11/05
observaţie şi atitudine creativă lecturii Baucis” de Alexandru Mitru. Lexicul
3.8. Caracterizarea personajelor literare textului
din perspectiva valorilor 3. Opera epică. Mitul ,,Filemon și 1 12/05
Baucis” de Alexandru Mitru. Momentele
subiectului
4. Opera epică. Mitul ,,Filemon și 1 13/05 Organizarea informaţiei/ a termenilor
Baucis” de Alexandru Mitru. Trăsături în clustering
fizice și morale ale personajelor
5. Opera epică. Mitul ,,Filemon și 1 13/05 Demonstrarea înţelegerii textului prin
Baucis” de Alexandru Mitru. răspuns la întrebări
Interpretarea textului

CS 5. Utilizarea limbii ca 5.1. Exprimarea intențiilor de 6. Propoziția. Noțiuni generale 1 14/05 Exerciții de recunoaștere, de
sistem și a normelor comunicare prin achiziții lexicale, completare, de înlocuire, de
lingvistice (ortografice, fonetice, gramaticale 7. Subiectul. Actualizarea cunoștințelor 1 14/05 transformare
ortoepice, lexicale, fonetice, 5.2. Respectarea normelor lingvistice Exerciții de utilizarea adecvată a
semantice, gramaticale) în în diverse situații de comunicare 8. Subiectul exprimat/ neexprimat; 1 18/05 terminologiei lingvistice
realizarea actelor 5.4. Monitorizarea propriei exprimări subiectul simplu/ Analiza faptelor de limbă
comunicative, demonstrând prin raportare la normă multiplu
corectitudine şi autocontrol 9. Predicatul. Actualizarea cunoștințelor 1 19/05

10. Predicatul verbal 1 20/05

11. Atributul. Actualizarea cunoștințelor 1 20/05

12. Complementul 1 21/05

17
13. Recapitularea materiei de studiu 1 21/05 Exerciții de recapitulare
pentru semestrul II
Criterii de evaluare a produsului: 14. Evaluare sumativă (semestrială) 1 25/05 Test cu itemi
Corectitudinea lingvistică a exprimării scrise; scrisă: Test cu itemi
Lizibilitate; așezare în pagină; scriere corectă
15. Analiza probei de evaluare 1 26/05 Exerciții de corectare a greșelilor

Criterii de evaluare a produsului: 16.-17. Evaluarea prezentării 1 27/05 Prezentare publică


Structura în conformitate cu cerințele; Aspect general/Ilustrarea: portofoliului elevului + Analiza structurii 27/05
prezentarea în mapă/dosar, lizibilitate în redactare/scriere; originalitate portofoliului
(R. E., p.28);
Prezentarea orală: Captarea atenției prin gesturi și mimică adecvată,
contact vizual cu toți colegii; Tonul, intonația, timbrul; Fluența și
originalitatea; Formatul prezentării (R. E., p. 15)
CS 2. Participarea la 2.3. Prezentarea orală, pe baza 18. Atelier de discuție: Cum e să fii 1 28/05 Comunicări orale
interacțiuni verbale în diverse unor repere date de profesor, a prieten?
situaţii de comunicare orală, unor informații și a unor idei
dovedind coeziune şi coerenţă
discursivă

18