Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

ŞCOALA : Gimnazială ,,Prof.Nicolae Caranda’’,Glogova


Data: 25.10.2019
CLASA : a II-a
PROPUNĂTOR: Dabega Rodica
ARIA CURRICULARĂ :Matematică şi știinţe ale naturii
DISCIPLINA : Matematică și explorarea mediului
DISCIPLINE INTEGRATE: CLR, MM
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale de la 0 la 1 000
SUBIECTUL LECŢIEI: Numerelor naturale de la 0 la 1 000
Vegetatia si fauna
TIPUL LECŢIEI: aprofundare și consolidare a cunoştinţelor și deprinderilor
RESURSE: TEMPORALE - 50 min
UMANE – 14 elevi

COMPETENȚE GENERALE – MEM

3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat


4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică

COMPETENȚĂ GENERALĂ - CLR

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

COMPETENȚĂ GENERALĂ – MM
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei

COMPETENȚE SPECIFICE - MEM

1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 1000


1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-1000
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -1000, folosind poziţionarea pe axa numerelor
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute
2.2. Aplicarea unor elemente şi cunoştinţe dobândite la alte discipline în descrierea şi explicarea realităţii înconjurătoare
3.1. Identificarea poziţiei elementelor reprezentate pe hartă
4.2.Dobândirea interesului pentru înţelegerea rolului mediului înconjurător pentru viaţa și
activitatea societăţii
4.3. Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea și înţelegerea diversităţii naturale și umane

COMPETENȚE SPECIFICE – CLR

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concretede comunicare


2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare

COMPETENȚE SPECIFICE – MM

2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici și individual, asociind dirijatul intuitiv

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

O1 – să completeze rebusul dat ;


O2 - să realizeze corespondenţa dintre numerele scrise cu cifre şi cele scrise cu litere;
O3 – să formeze numere din 2 și 3 cifre ;
O4 –să compună numere din descompuneri date;
O5 - să identifice succesorul şi predecesorul unui număr;
O6 -să ordoneze crescător/descrescător numerele date;
O7- să folosească corect semnele de comparaţie >, <, =, utilizând conştient regula însuşită;
O8 – să scrie numere după anumite criterii date;
O9 – să interpreteze cântece în colectiv.
STRATEGII DIDACTICE :

Metode şi procedee : conversaţia, observaţia, problematizarea, exerciţiul, observaţia dirijată,


expunerea, stafeta, jocul didactic
Mijloace de învăţământ : planşa cu meri,respectiv păr, jetoane simbol(mere,pere,alune și
păsări), planşa-cuiburi, planşa veverița,manualul,fişe de lucru
Forma de organizare: frontală, individuală, pe grupe
Mijloace de evaluare: scrisă, orală

BIBLIOGRAFIE:
• Didactica matematicii şi explorării mediului la clasa a II – suport de curs, 2015
• Ministerul Educaţiei Naţionale, Programa şcolară pentru disciplina Matematica şi explorarea mediului – clasa
pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, Aprobată prin ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013; • Petrovici, Constantin şi colab.
(2016), „Elemente de didactica matematicii în grădiniţă şi învăţământul primar” – ediţia a II-a, revăzută, Editura PIM.
METODE
MOMENTE OB MATERIAL
CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII ŞI PROCE EVALUARE
LE LECŢIEI OP DIDACTIC
DEE

1. Moment Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei.


organizatoric Se pregătesc, caietele, manualele, materialul didactic.
2.Verificarea  Se verifică tema scrisă, cantitativ şi calitativ.Se fac Conversaţia
cunoştinţelor O1 observaţii, scurte generalizări etc
însuşite anterior O2  Se poartă o scurtă convorbire despre padure – câteva Explicaţia Orală
O3 caracteristici.
 PADUREA numerelor Exerciţiul Frontală
Elevii vor fi îndrumaţi să îmbrace copacii în haine de
toamnă, potrivind frunzele ce conţin numerele scrise cu Observarea Individuală
cifre, cu frunzele ce conţin varianta în litere. Planşa, jetoane sistematică
Se formează doua echipe: Pe echipe
- Echipa foioaselor
- Echipa coniferelor


 Jocul păsărelelor
În jurul pomului sunt aşezate câteva păsări călătoare
păsările, fiecare purtând o cifră.
Elevii vor avea ca sarcină să formeze din aceste cifre,
numere noi. Elevii vor lucra în două echipe, la tablă și
pe fișe de lucru; câteva nr. scrise, iar restul oral.
(Anexa 2 și 3) – Item 1

 Păsările călătoare
Se descoperă prin două ghicitori despre barză și pupăză.
O4 (Anexa 4)
Se intuiesc pe planşă păsările şi elementele
componente. Elevii vor trebuie să compună numerele
descompuse în prealabil.
O4
3. Captarea O1  Se propune elevilor să numească cuibul Conversaţia Frontală
atenţiei câştigător, într-un concurs imaginar. Se cere
argumentarea răspunsului. Explicaţia Orală

Exerciţiul
Individuală

4.Anunţarea Se anunţă subiectul lecţiei şi se prezintă obiectivele Explicaţia


subiectului şi a O1 propuse, pe înţelesul elevilor.
obiectivelor Se scrie titlul la tablă, iar elevii în caiete. Exerciţiul
Se completeaza rebusul despre vegetatia si fauna
5.Dirijarea  Petrecerea păsărilor- predecesor/ succesor Explicaţia
învățării O2 Păsările călătoare din cuiburile anterioare, dau o Orală
petrecere înaintea plecării spre țările calde. Fiecare îşi
O3 invită vecinii. Ajutaţi-i pe aceştia să ajungă la Frontalî
petrecerea potrivită. Planşe, jetoane Exerciţiul
Elevii au ca sarcină să scrie vecinii lângă cuiburile
corespunzătoare. Se scriu la tablă şi în caiete.

 Veverița- ordonare
Se îndruma elevii să ajute veverița să ajungă la Exerciţiul
O6 destinaţie, ordonând alunele/ numerele în ordine - planşe
crescătoare/ descrescătoare. Orală
 Se propune spre rezolvare, din manual, pagina
27, exerciţiul 2 și 3. Se face verificare orală. Frontală
problematiz
are
 Stejarul – comparare
O7 Se cere elevilor să recunoască stejarul cu cel mai mare -fişe de lucru
număr. Individuală
Se reactualizează regula comparării numerelor în Conversaţia
legatură cu noţiunile însuşite anterior. Scrisă
Se cere observarea brazilor şi se realizează comparaţia. Explicaţia

Se rezolvă exerciţiile propuse cu numerele de pe stejari Exerciţiul Frontală


– Item 2.
560 401 503 879 Observaţia
289 567 412 316 dirijată
712 613 932 740

6. Asigurarea
retenţiei şi a O8  Ştafeta
transferului Fiecare rând/ echipă va rezolva de pe fișă - Itemul 4 Explicaţia
(parțial în scris). Se va face verificarea orală. - fişe de lucru Scrisă
Exerciţiul
Individuală

7. Obținerea Conversaţia Frontală


performanței O7 Punctul isteţilor:
Explicaţia Orală
*Completează cu cifre potrivite:

435 < 35 4 7 > 453

67 > 672 7 8 = 79
8. Încheierea Se fac aprecieri generale si individuale asupra Conversaţia
activităţii O1 desfasurarii lectiei, modului in care au participat elevii
si au raspuns la solicitari Explicaţia
Se dă tema pentru acasă şi se explică modul de realizare
– Itemii e – h de pe fișa de lucru.
Se interpretază cântecul: ,,In padurea cu alune’’
600 + 80 + 7 =

200 + 0 +6 =

700 + 50 + 0 =

500 + 20 +4 =