Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

DISCIPLINA: Consiliere şi orientare


SUBIECTUL LECŢIEI: Educaţia interculturală
TIPUL LECŢIEI: aprofundarea şi consolidarea cunoştintelor
STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE DIDACTICE:
- metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe: de comunicare orală expozitive (descrierea, povestirea, explicaţia), de
comunicare orală conversative (conversaţia euristică, problematizarea)
- metode de învăţare dirijată (observarea sistematică, exerciţii)
MATERIALE DIDACTICE: calculatorul, imagini, tabla, cretă, fişă de lucru
MODURI DE ORGANIZARE: frontal, individual.
MODALITĂŢI DE EVALUARE: oral, observarea directă.
OBIECTIVE CADRU:
1. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine ca persoană unică şi valoroasă
2. Formarea atitudinilor, achiziţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor inter-personale
3. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei elevul va fi capabil de:
 identificarea asemănărilor dintre copiii de diferite etnii
 identificarea diferențelor dintre copiii de diferite etnii
 explicarea diferențelor ce pot interveni în cultura diferitelor etnii
 stabilirea comportamentelor pozitive fata de celelalte etnii

Nr. Etapele activităţii Conţinutul activităţii Sarcini şi situaţii Metode Materiale Mod de
crt. de învăţare didactice didactice organizare
1. Moment Profesorul pregateste Elevii efectueaza conversaţia Frontal
organizatoric materialele necesare; se exerciţiile de
pregătesc elevii pentru dezvoltarea a exerciţii
activitate. muşchiilor mici
Profesorul execută ai mâinii
exerciţii pentru
dezvoltarea muşchilor
mici ai mâinii.
2. Captarea atenţiei Elevilor li se vor arăta Elevii vor urmări joc imagini Grupe
imagini cu doi copii imaginile.
(unul de etnie română și Elevii răspund la
altul de etnie rromă) și întrebări.
vor fi provocați să
găseasca asemănările
între copii și eventualele
deosebiri ce apar in
imagine.
3. Anunţarea temei “Astăzi vom învăța că Elevii sunt atenţi explicaţia Frontal
diferențele dintre etnii nu la explicaţiile
trebuie să ne desparta ci profesorului.
dimpotrivă să ne apropie,
să avem comportament
corect corect față de toți
indiferent de etnie, rasă
sex”
4. Desfăşurarea Profesorul le va explica Elevii sunt atenţi Descrierea Tabla Individual
activităţii copiilor că în fața legii și la explicaţiile explicaţia
conform cartei profesorului. conversaţia Creta Frontal
drepturilor omului toți euristică
oamenii sunt egali. De Elevii răspund la
aceea modul nostru de întrebări.
relaționare trebuie să fie
unul corect, unul de
egalitate. Copii vor fi
rugati să prezinte situații
in care au interacționat
cu copiii din altă etnie și
să descrie modul lor de
comportare, dacă a fost
unul adecvat, dacă s-au
comportat tot la fel ca cei
din propria etnie sau nu.
Copiii vor fi ghidați să își
repereze eventualele
greșeli făcute și să
dobândească un
comportament corect.
Profesorul va împărtăși
elevilor elemente din
cultura rromilor și a
românilor, cerându-le să
găseasca asemănări și
deosebiri, puncte slabe și
puncte tari
5. Asigurarea Profesorul le cere Elevii vor rezolva explicaţia Planse Grupe
feedback- ului, elevilor să se împartă în sarcina lucrând conversaţia markere Fronta
retenţiei şi a patru grupe. Fiecare pe echipe, dupa euristică patafix Individual
transferului grupă trebuie să scrie pe care vor prezenta
o planșă idei legate de clasei ideile lor.
diferențele dintre etnii, Elevii răspund la
asemănările dintre etnii, întrebări, sunt
comportamente ce atenţi la
trebuie evitate, explicaţiile
comportamente profesorului,
recomandate. Apoi câte o notează tema
persoană din fiecare
grupă le va prezenta
celorlalți.
Profesorul le va prezenta
copiilor un studiu de caz
și le va cere ca ora
viitoare să o interpreteze,
să identifice
comportamentele corecte
și incorecte și să propună
soluții.
6. Evaluarea Elevii vor fii evaluaţi pe Obs.
baza activităţii de la directă
clasă.

S-ar putea să vă placă și