Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Numele profesorului: Beşliu Aliona


Data:
Grupa:
Obiectul: Matematică;
Titlul lecţiei: Ecuaţii trigonometrice reductibile la ecuaţii algebrice. Ecuaţii trigonometrice omogene (de gr I, II) şi reductibile la ele.
Ecuaţii trigonometrice de forma a sin x+b cos x=c, a, b, c∈ R.
Tipul lecţiei: aplicare;

Competenţe generale
CG1 – Folosirea corectă a terminologiei specifice matematicii în contexte variate de aplicare;
CG2 – Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice;
CG3 – Utilizarea corectă a algoritmilor matematici în rezolvarea de probleme cu diferite grade de dificultate;

Competenţe specifice
CS1 – Utilizarea de proprietăţi ale funcţiilor în rezolvarea ecuaţiilor;
CS2 – Alegerea strategiilor de rezolvare în vederea optimizării calculelor;
CS3 – Optimizarea calculului trigonometric prin alegerea adecvată a formulelor;

Obiective operaţionale
a) cognitive
OC1 – să recunoască metodele de rezolvare a ecuaţiilor trigonometrice reductibile la gradul doi, omogene şi a sin x+b cos x=c
OC2 – să rezolve corect aceste tipuri de ecuaţii, alegând metoda convenabilă;
b) afective
OA1 – elevii să fie atenţi;
OA2 – elevii să participe cu interes la lecţie;
OA3 – elevii să îşi dezvolte simţul critic, spiritul de observaţie şi atenţia;
c) Psiho - motorii
OP1 - elevii să noteze pe caiete şi / sau pe tablă conţinutul lecţiei;

Strategia didactică:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, învăţarea prin descoperire, exerciţiul;
b) Resurse: manualul, culegeri de probleme.
Conţinut şi sarcini de instruire Modalităţi
Structura Strategia
Obiective de
lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor didactică
evaluare
1 2 3 4 5 6
I. Moment OA1 Se creează condiţii optime pentru buna desfăşurare a lecţiei. Elevii vor avea pe bănci caietele şi
Conversaţia
organizatoric OA2 manualul.
Se reactualizează cunoştinţele dobândite anterior: tipuri de acuaţii Ecuaţii trigonometrice studiate: ecuaţii
CG1 trigonometrice studiate până în acum. trigonometrice fundamentale şi care se
II. Evaluare CG2 Verific frontal temele scrise făcând, eventual, observaţii, iar dacă rezolvă cu ajutorul ec. fundamentale, Aprecieri
Conversaţia
iniţială CG3 există probleme nefinalizate sau nerezolvate acestea se rezolvă la ecuaţii trigonometrice care se rezolvă cu verbale
tablă sau le sugerez elevilor metoda de rezolvare. ajutorul ecuaţiilor algebrice, ecuaţii
trigonometrice omogene.
Vom studia un nou tip de ecuaţii trigonometrice: ecuaţii liniare în Elevii sunt atenţi şi notează titlul lecţiei în
III.Anunţarea
sin şi cos. Scriu titlul lecţiei pe tablă: Ecuaţii trigonometrice caiete.
noului
reductibile la ecuaţii algebrice. Ecuaţii trigonometrice omogene
conţinut şi a
(de gr I, II) şi reductibile la ele. Ecuaţii trigonometrice de
obiectivelor
forma a sin x+b cos x=c, a, b, c∈ R.
I. Ecuatia asin2x + bsinx + c = 0, 𝒂, 𝒃, 𝒄 ∈ 𝑹, 𝒂 ≠ 𝟎 Elevii sunt antrenaţi în rezolvarea ecuaţiei Conversaţia Aprecieri
prin intermediul substitutiei t = sinx, (|t|≤1) se reduce la ecuatia în primele două cazuri. Explicaţia verbale
patrata at2 + bt + c = 0. Se enunţă condiţiile ca ecuaţiile Descoperirea
Exemple Sa se rezolve ecuatiile fundamentale obţinute să admită soluţii.
a) 2sin2x - 5sinx + 2 = 0
Se noteaza sinx = t si ecuatia devine
2t2 - 5t + 2 = 0,
de unde t1 = 1/2 si t2 = 2. Cum |t|≤1, ramane t = 1/2 si prin urmare
ecuatia initiala este echivalenta cu ecuatia
CG1 sinx = 1/2,
CS1
IV.
CS3
Prezentarea b) sin22x - sin2x = 0;
OC1
conţinutului Se noteaza sinx = t si se obtine ecuatia patrata t2 - t = 0 cu
OC2
şi dirijarea solutiile t1 = 0 si t2 = 1. Astfel ecuatia initiala este echivalenta cu
OA1
învăţării totalitatea de ecuatii
OA2
OA3 sin2x = 0,
OP1 sin2x = 1,
de unde

Aprecieri
verbale

c) 6cos2x - 5cosx + 1 = 0
Se noteaza cosx = t si se obtine ecuatia patrata
6t2 - 5t + 1 = 0
cu solutiile t = 1/3 si t2 = 1/2. Cum ambele solutii verifica conditia
|t|≤1 se obtine totalitatea
1 Aprecieri
𝑐𝑜𝑠𝑥 = ,
[ 3 verbale
𝑐𝑜𝑠𝑥 = 1/2
de unde

Aprecieri
verbale
II. ecuaţii omogene a0sinnx + a1sinn-1xcosx + ... + ak-1sinxcosn-
1
x + ancosnx = 0, unde a0·an № 0, se numeste ecuatie omogena
de gradul n in raport cu sinx si cosx

Cum nu verifica ecuatia (toti termenii,


incepand cu al doilea sunt nuli, iar primul este diferit de zero)

multiplicand ecuatia cu se obtine ecuatia echivalenta


a0tgnx + a1tgn-1x + ... + an-1tgx + an = 0 Elevii sunt antrenaţi în descoperirea
care prin substitutia tgx = t, se reduce la rezolvarea unei ecuatii metodelor de rezolvare a ecuaţiei.
algebrice de gradul n. Idee (sugerată de profesor eventual !):
Exemple 5sin2x + 5sinxcosx = 3; folosirea unor formule trigonometrice
Se scrie 3 = 3·1 = 3·(sin2x + cos2x) si ecuatia devine care să permită exprimarea lui sin şi cos
5sin2x + 5sinx·cosx = 3sin2x + 3cos2x în funcţie de o aceeaşi funcţie Aprecieri
sau trigonometrică. verbale
2sin2x + 5sinx·cosx - 3cos2x = 0
adica o ecuatie trigonometrica omogena de gradul al doilea. Se
rezolva similar exemplelor precedente si se obtin solutiile x = - Aprecieri
arctg3 + pk, k О Z si verbale

Se rezolvă la tablă ecuaţiile propuse.


III. a sin x  b cos x  c , a, b, c  R , a şi b nu sunt
simultan 0 ( a 2  b 2  0 ).
a  0 a  0
1.Dacă  sau  ecuaţia (1) este echivalentă cu ecuaţia
b  0 b  0 Se pot pierde ca soluţii acele valori pentru Aprecieri
c c x verbale
cos x  , respectiv cu ecuaţia sin x  , care sunt ecuaţii care funcţia tg nu este definită.
b a 2
trigonometrice fundamentale. Funcţia nu este definită pentru valorile
2k  1 , k  Z .
2.Dacă a  b  0 , dar c  0 ecuaţia (1) devine
b
a sin x  b cos x  0 şi este echivalentă cu ecuaţia tg x   ,
a
care este de asemenea ecuaţie trigonometrică fundamentală.
3.
Vom studia în continuare soluţiile unei ecuaţii de forma (1) în care
a bc  0 .

Metoda 1 (metoda substituţiei universale) Expresiile sin x şi


x Aprecieri
cos x se pot exprima în funcţie de tg , cu formulele: verbale
2
x x
2 tg 1  tg 2
sin x  2 , cos x  2 . Notăm apoi
x x
1  tg 2 1  tg 2
2 2
x
tg  t şi se obţine o ecuaţie algebrică în necunoscuta t.
2
3 sin x  cos x  1 Aprecieri
Exemple Să se rezolve ecuaţiile . Forma generală a unei ecuaţii omogene verbale
sin x  2 cos x  2 de gradul al II-lea.
Observăm că prima ecuaţie are două soluţii, iar a doua doar una. Identificarea unor formule pentru
S-au pierdut soluţii ? omogenizarea ecuaţiei:
x x
Obs. ! Rezolvând ecuaţia prin această metodă se pot pierde soluţii, sin x  2 sin cos
2 2
x
şi anume acele valori pentru care expresia tg nu este definită : x x
2 cos x  cos 2  sin 2
numerele 2k  1 , k  Z . Mai întâi vom verifica dacă aceste
2 2

numere sunt soluţii ale ecuaţiei, adică dacă  b  c şi apoi vom Se rezolvă ecuaţia la tablă.
efectua înlocuirile precizate. Se rezolvă ecuaţiile la tablă.

Metoda 2 (metoda omogenizării)


x x
Utilizând formulele sin x  2 sin cos şi
2 2
x x
cos x  cos 2
 sin 2 , se aduce ecuaţia la forma
2 2
x x  x x  x x Suma pătratelor celor două numere fiind
2a sin cos  b cos 2  sin 2   c sin 2  cos 2  . 1, ele pot reprezenta cos, respectiv sin ale
2 2  2 2  2 2
unui acelaşi număr real  ,   o, 2  .
Aceasta este o ecuaţie omogenă, iar rezolvarea ei a fost discutată.
3 sin x  cos x  1 Se rezolvă la tablă ecuaţia.
Exemple Să se rezolve ecuaţiile .
sin x  2 cos x  2

Metoda 3 (metoda unghiului auxiliar)


Se împarte ecuaţia prin a 2  b 2  0 . Aceasta devine
a b c
sin x  cos x  . Numerele
a  b2
2
a b
2 2
a  b2
2
Se rezolvă la tablă ecuaţiile propuse
a b utilizând această metodă.
, pot reprezenta cosinusul, respectiv
Metoda este eficientă pentru:
a 2  b2 a 2  b2
sinusul aceluiaşi număr real  ,   o, 2  , deoarece suma
a, b  1,   
3 ,  3,1 ,  1,  1
pătratelor lor este egală cu 1. Ecuaţia devine:
c
cos  sin x  sin  cos x  echivalent cu
a  b2
2

sin x   
c
. Aceasta este o ecuaţie trigonometrică
a 2  b2 Utilizarea unei relaţii în sin şi cos în
scopul formării unui sistem. Aceasta este
fundamentală a cărei rezolvare a fost studiată.
formula fundamentală a trigonometriei:
3 sin x  cos x  1 sin 2 x  cos 2 x  1
Exemple Să se rezolve ecuaţiile .
sin x  cos x  1 Se rezolvă la tablă sistemul.
Obs. Metoda unghiului auxiliar se utilizează atunci când numerele
a b
, reprezintă cosinusul, respectiv sinusul
a 2  b2 a 2  b2
unor unghiuri cunoscute.

Metoda 4 (utilizând formula fundamentală a trigonometriei)


Ţinînd cont de relaţia sin 2 x  cos 2 x  1 şi notînd
  cos x ,   sin x , obţinem sistemul: Se rezolvă ecuaţiile la tablă.
 c  b
 
a  b  c  a
 2  . Se rezolvă sistemul, iar
    1  2   c  b   1
2

  a 
soluţiile se determină ţinând seama de poziţia punctului
corespunzător fiecărei soluţii de forma ,   pe cercul
trigonometric.
3 sin x  cos x  1
Exemple Să se rezolve ecuaţiile .
sin x  cos x  1

CG1 Propun spre rezolvare următoarele ecuaţii: Se rezolvă ecuaţiile la tablă.


CG2 2
tg 2x - 4tg2x + 3 = 0;
CG3 Voi face
CS1 aprecieri
CS2 sin x  cos x  1 individuale şi
V. Evaluare CS3 Exerciţiul frontale
sin x  cos x  2
OC3 asupra
OA1 3 sin x  cos x  1 modului de
OA2 participare la
OA3 cos 4x  2 sin 4 x  1 lecţie.
OP1
VI. Tema Manual: lecţia este la pagina 194, iar de scris, de la pag 223
pentru acasă exerciţiile de la paragraful V.

S-ar putea să vă placă și