Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM

EDUCAŢIE MUZICALĂ

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ

(Clasele I – X)

Aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării Nr…………./2005

- 2005 -

1
NOTA DE PREZENTARE

Arta îndeplineşte o funcţie de cunoaştere şi una de comunicare, ea reflectă conţinutul


esenţial şi tipic realităţii obiective.
Educaţia artistică stimulează creativitatea şi imaginaţia. Aceasta furnizează numeroase
experienţe senzoriale, vizuale, tactile şi poate fi premiza unui mod aparte de a comunica şi de
a înţelege lumea.
Copiii cu deficienţe severe, profunde sau asociate se caracterizează printr-o diversitate
de forme de manifestare la nivel anatomo-fiziologic, comportamental, cognitiv, psihologic şi
social. Pentru relaţiona cu lumea înconjurătoare ei au nevoie adesea de mijloace alternative
de exprimare şi comunicare. Indiferent de nivelul de dezvoltare a abilităţilor plastice şi
muzicale mijloacele de expresie artistică au scop educaţional-terapeutic.
Importanţa activităţilor de expresie plastică şi grafică (desen, pictură, sculptură,
modelaj) pentru elevii cu deficienţe severe, profunde sau asociate derivă din faptul că sunt
modalităţi de exprimare şi interacţiune cu mediul, în special dacă abilităţile de comunicare
sunt insuficient dezvoltate.
Educaţia muzicală şi audiţiile muzicale permit copilului cu deficienţe severe, profunde
sau asociate să-şi diminueze propriile tensiuni emoţionale şi comportamentale, să-şi dezvolte
capacitatea de cooperare cu membrii grupului şi să-şi formeze şi să-şi dezvolte mijloace noi
de expresie prin activităţi de tip vocal, gestual, instrumental.
Educaţia artistică (plastică şi muzicală) oferă copiilor cu deficienţe severe, profunde
sau asociate ocazia de a:
 Cunoaşte însuşirile mediului analizând culorile, formele, texturile, modelele obiectelor
din lumea înconjurătoare
 Exprima ceea ce simt, văd, aud, gândesc atunci când participă şi se implică la/în
experienţe artistice
 Explora şi combina materialele şi mijloacele din mediul înconjurător din punct de
vedere vizual, auditiv, tactil, în vederea pregătirii pentru comunicare
 Utiliza elementele artistice în comunicarea curentă
 Formula aprecieri personale despre experienţele şi produsele artistice personale şi ale
colegilor

OBIECTIVELE CADRU

I. Explorarea senzorială a lumii înconjurătoare în vederea exprimării artistice a


elevului
II. Utilizarea unor materiale şi instrumente de lucru
III. Realizarea unor activităţi artistice şi concretizarea lor în plan comunicaţional
IV. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de apreciere a activităţii artistice
2
CICLUL PRIMAR

I. Explorarea senzorială a lumii înconjurătoare în vederea exprimării artistice a elevului

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


1. Explorarea vizuală, auditivă, tactilă, Exerciţii de stimulare multisenzorială
gustativă, olfactivă a realităţii - stimularea auzului, văzului, simţului tactil,
înconjurătoare olfactiv şi gustativ
- stimularea motorie în acţiunea directă cu
obiecte din mediul înconjurător
2. Identificarea zgomotelor, sunetelor, Exerciţii de diferenţiere zgomot-sunet-voce
vocilor etc. Exerciţii de receptare a zgomotelor şi a sunetelor din
realitatea înconjurătoare
3. Concretizarea însuşirilor mediului Exerciţii de receptare a funcţionalităţii obiectelor din mediul
înconjurător prin realizarea de activităţi înconjurător
şi produse artistice Exerciţii de identificare a sursei sonore în câmpul vizual
Exerciţii de recunoaştere a persoanei după voce

II. Utilizarea unor materiale si instrumente de lucru

OBIECTIVE DE REFERINTA EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE


1. Manipularea şi identificarea Exerciţii de familiarizare cu principalele instrumente de
instrumentelor utilizate în activităţile lucru: fluier, tobă, nai, muzicuţă, frunză, vioară etc.
artistice Exerciţii de familiarizare cu principalele materiale de lucru:
casetofon, casete audio, CD, TV, video, DVD etc.
2. Manipularea şi identificarea Exerciţii de coordonare bimanuală şi oculomanuală şi de
instrumentelor şi a materialelor utilizate coordonare audio-motorie (euritmie)
(instrumente muzicale, aparate muzicale Exerciţii de manipulare a instrumentelor şi a materialelor de
etc.) lucru
3. Realizarea unor lucrări artistice libere Exerciţii de utilizare a instrumentelor şi a materialelor de
sau pe o temă dată utilizând diverse lucru în scopul realizării unui produs artistic
materiale

III . Realizarea unor activităţi artistice şi concretizarea lor în plan comunicaţional

OBIECTIVE DE REFERINTA EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE


1. Stimularea exprimării libere prin Exerciţii de imitare a sunetelor din realitatea înconjurătoare
intermediul limbajului muzical Exerciţii de reproducere a sunetelor muzicale
Exerciţii de asociere a secvenţelor sonore cu mişcarea
corporală
2. Realizarea unor compoziţii ca suport Exerciţii pentru utilizarea sunetelor muzicale ca formă de
comunicaţional comunicare
3. Dezvoltarea simţului ritmic Exerciţii de reproducere a unor ritmuri diferite

3
4. Dezvoltarea auzului muzical şi a vocii Exerciţii pentru emisia vocală de sunete muzicale
Exerciţii pentru emisia de sunete muzicale utilizând
instrumentele muzicale
Exerciţii de audiţie muzicală
5. Interpretarea individual şi în grup a Exerciţii de interpretare vocală a unor fragmente muzicale şi
unor secvenţe muzicale a unor cântece scurte

IV. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de apreciere a activităţilor artistice

OBIECTIVE DE REFERINTA EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE


1. Descrierea lucrărilor realizate Exerciţii pentru descriere a produsului activităţii personale şi
a colegilor
2. Interpretarea şi aprecierea propriei Exerciţii de comparare a produsului personal cu modelul
lucrări prezentat sau cu altele similare
3. Interpretarea lucrărilor celorlalţi Exerciţii de apreciere a produsului activităţii personale şi a
(colegi, artişti, etc.) colegilor

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

Modulul I: Explorarea senzorială a mediului


1. Zgomote şi sunete din realitatea înconjurătoare
2. Diferenţierea zgomot-sunet-voce
3. Identificarea sursei sonore în câmpul vizual
4. Recunoaşterea persoanei după voce

Modulul II: Familiarizarea cu instrumentele şi materialele de lucru


1. Instrumente muzicale: fluier, tobă, nai, muzicuţă, frunză, vioară etc.
2. Materiale de lucru: casetofon, casete audio, CD, TV, video, DVD etc.

Modulul III: Folosirea materialelor şi instrumentelor de lucru


1. Coordonare audio-motorie (euritmie)
2. Manipularea instrumentelor şi a materialelor de lucru
3. Produs artistic

Modulul IV: Activităţi de expresie muzicală


1. Emisia conştientă de sunete
2. Imitarea sunetelor din realitatea înconjurătoare
3. Reproducerea de sunete muzicale
4. Asocierea secvenţelor sonore cu mişcarea corporală
5. Emisia de sunete muzicale utilizând instrumentele muzicale
6. Sunetele muzicale ca formă de comunicare
7. Audiţia muzicală
8. Interpretarea vocală a unor fragmente muzicale şi a unor cântece scurte
9. Reproducerea unor ritmuri diferite

4
Modulul V: Activităţi de formare a capacităţii elevilor de a aprecia produsele activităţii artistice
1. Descrierea produsului activităţii personale şi a colegilor
2. Compararea produsului personal cu modelul prezentat sau cu altele similare
3. Aprecierea produsului activităţii

Exemple orientative de subiecte aplicative:


Fenomene ale naturii – ploaia, ninsoarea, furtuna, tunetul etc.
Zgomote din natură – ploaia, tunetul, susurul apei etc.
Pete de culori
Forme, mărimi, linii şi puncte, forme geometrice elementare
Aproape – departe
Mic – mare
Cald – rece
Bucurie – tristeţe
Crăciun – felicitări
Anotimpuri
Sunet-mişcare (elemente de dans)

CICLUL SECUNDAR
OBIECTIVE DE REFERINTA EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE
1. Descrierea realităţii înconjurătoare Exerciţii de receptare a zgomotelor şi a sunetelor din
investigate realitatea înconjurătoare
Exerciţii de diferenţiere zgomot-sunet-voce
Exerciţii de identificare a sursei sonore în câmpul vizual şi în
afara acestuia
Exerciţii de recunoaştere a persoanei după voce şi a locului
unde este poziţionată aceasta
Exerciţii de recunoaştere a instrumentelor muzicale după
sunetele emise
Exerciţii de recunoaştere a melodiilor

2. Exprimarea emoţiilor, sentimentelor şi Exerciţii pentru realizarea de compoziţii cu finalitate


a ideilor prin compoziţii libere

3. Recunoaşterea creaţiilor artistice din Audiţii muzicale


lumea înconjurătoare

4. Dezvoltarea simţului ritmic Exerciţii pentru recunoaşterea şi reproducerea unor structuri


ritmice

I. Extinderea explorării senzoriale a lumii înconjurătoare şi exprimarea artistică prin alegerea


unor teme de lucru.

II. Utilizarea unor materiale şi instrumente de lucru

5
OBIECTIVE DE REFERINTA EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE
1. Dezvoltarea capacitaţii de a combina Exerciţii de familiarizare cu principalele instrumente de
materiale si instrumente prin realizarea de lucru: fluier, tobă, nai, muzicuţă, frunză, vioară etc.
lucrări artistice pe o tema dată Exerciţii de familiarizare cu principalele materiale de lucru:
casetofon, casete audio, CD, TV, video, DVD etc.
Exerciţii pentru coordonarea bimanuală şi oculomanuală
Exerciţii de manipulare a instrumentelor şi a materialelor de
lucru

2. Concretizarea combinării materialelor Exerciţii pentru utilizarea instrumentelor şi a materialelor de


şi a instrumentelor în produse care lucru în scopul realizării unui produs artistic
exprimă liber idei, sentimente, mesaje Exerciţii de combinare a tehnicilor şi a materialelor de lucru
personale

III . Realizarea unor activităţi artistice şi concretizarea lor în plan comunicaţional

OBIECTIVE DE REFERINTA EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE


1. Realizarea unor compoziţii ca suport Exerciţii pentru utilizarea compoziţiilor ca mijloc de
comunicaţional comunicare
Exerciţii pentru emisia conştientă de sunete
Exerciţii de utilizare a sunetelor muzicale ca formă de
comunicare
Îmbinarea formelor de expresie muzicală cu cele de expresie
verbală şi mimico-gestuală

3. Dezvoltarea simţului ritmic Exerciţii pentru recunoaşterea şi reproducerea unor structuri


ritmice

4. Interpretarea individual şi în grup a Exerciţii pentru imitarea sunetelor din realitatea


unor cântece înconjurătoare
Exerciţii pentru reproducerea de sunete muzicale
Reproducerea de contraste de sunete (tare-încet) şi tempouri
(repede-rar)
Exerciţii de asociere a secvenţelor sonore cu mişcarea
corporală (secvenţe de dans)
Exerciţii de interpretare a unor fragmente muzicale utilizând
instrumentele specifice
Exerciţii de interpretare solistică şi corală a unor creaţii
muzicale

5. Valorizarea contribuţiei colegilor în Exerciţii de audiţie muzicală


munca în echipă Exerciţii de interpretare solistică şi corală a unor creaţii
muzicale

IV. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de apreciere a activităţilor artistice

6
OBIECTIVE DE REFERINTA EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE
1. Dezvoltarea capacităţii de a selecţiona Exerciţii pentru descrierea produsului activităţii personale şi
şi de a opta pentru o creaţie artistică, a colegilor
conform preferinţelor

2. Evidenţierea elementelor pozitive şi Exerciţii de comparare a produsului personal cu modelul


negative caracteristice unei creaţii prezentat sau cu altele similare
artistice

3. Cunoaşterea semnificaţiei creaţiei Exerciţii pentru identificarea semnificaţiei produsului


artistice activităţii

4. Comunicarea propriilor succese, Exerciţii de realizare a unor „eseuri” despre produsele


precum şi a dificultăţilor întâmpinate în artistice
activităţile artistice

5. Prezentarea lucrărilor personale Exerciţii pentru realizarea unor „eseuri” despre produsele
grupului de elevi sub formă de „eseu” artistice

CONTINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

Modulul I: Explorarea senzorială a mediului


1. Zgomote şi sunete din realitatea înconjurătoare
2. Diferenţierea zgomot-sunet-voce
3. Identificarea sursei sonore în câmpul vizual şi în afara acestuia
4. Recunoaşterea persoanei după voce şi a locului unde este poziţionată aceasta
5. Recunoaşterea instrumentelor muzicale după sunetele emise
6. Recunoaşterea melodiilor

Modulul II: Familiarizarea cu instrumentele şi materialele de lucru


1. Instrumente muzicale: fluier, tobă, nai, muzicuţă, frunză, pian, acordeon, contrabas, ţambal, xilofon,
vioară etc.
2. Materiale de lucru: casetofon, casete audio, CD, TV, video, DVD etc.

Modulul III: Folosirea materialelor şi instrumentelor de lucru


1. Coordonare audio-motorie (euritmie)
2. Produs artistic

Modulul IV: Activităţi de expresie muzicală


1. Emisia conştientă de sunete
2. Imitarea sunetelor din realitatea înconjurătoare
3. Reproducerea de sunete muzicale
4. Recunoaşterea şi reproducerea unor structuri ritmice
5. Asocierea secvenţelor sonore cu mişcarea corporală (secvenţe de dans)
6. Interpretarea unor fragmente muzicale utilizând instrumentele specifice
7. Sunetele muzicale ca formă de comunicare
8. Audiţia muzicală
9. Interpretarea solistică şi corală a unor creaţii muzicale
7
Modulul V: Activităţi de formare a capacităţii elevilor de a aprecia produsele activităţii artistice
1. Descrierea produsului activităţii personale şi a colegilor
2. Compararea produsului personal cu modelul prezentat sau cu altele similare
3. Aprecierea produsului activităţii

Exemple orientative de subiecte aplicative


Portretul
Autoportretul
Natura statică – elemente naturale în corespondenţă
Pictura pe lemn
Pictura pe ceramică – motive geometrice
Pictura pe piele – pictura naturale florale, tatuajul
Pictura pe sticlă – culori tari, culori pale
Forme geometrice combinate
Mozaic
Colajul
Vitralii
Îndoitul – imaginea in oglinda
Pictura în programe PC
Pictura cu degetele, nasul
Plante/animale
Familia mea
Apa în natura
Compoziţii colective
Vizionări de filme
Vizite la muzeu
Audiţii muzicale
Portofoliul
Icoane pe sticlă
Albume
Pliante/postere
Compoziţii libere
Drumeţii, excursii

ATITUDINI ŞI VALORI

- Cultivarea unui mediu educaţional deschis tuturor copiilor cu deficienţe severe, grave,
profunde, asociate
- Asigurarea flexibilităţii activităţilor educaţionale şi de învăţare
- Respectarea individualităţii fiecărui copil/elev implicat în activităţile de educaţie
- Crearea unui climat socio-afectiv securizant, plăcut, stimulativ în cadrul grupului şi în mediul
şcolar
- Realizarea de parteneriate socio-educaţionale cu şcoala, familia şi alte instituţii din comunitate