Sunteți pe pagina 1din 152

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI”

CLUJ - NAPOCA
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

IOSIF SANDOR

BAZELE GENERALE ALE TEORIEI EDUCAŢIEI


FIZICE ŞI SPORTULUI

SUPORT DE CURS
Uz intern

CLUJ-NAPOCA
2008
CUVÂNT INTRODUCTIV
Acest suport de curs se adresează studenţilor din domeniul
învăţământului superior de educaţie fizică şi sport, specialiştilor domeniului
ce doresc să se autoperfecţioneze. Am încercat să îl concepem ca pe o
sinteză a studiilor din domeniu publicate anterior de către mai mulţi
teoreticieni de înaltă valoare ştiinţifică, distinşi profesori şi intelectuali
printre care aş aminti aici doar pe Ion Şiclovan, Gheorghe Cârstea, Adrian
Dragnea, a căror cursuri, student fiind, am avut onoarea şi plăcerea să le
urmez.
Având punct de plecare programa de învăţământ, am ţinut cont de
tendinţele dezvoltării domeniului, de structura anilor de studii conform
„Planului Bologna”, ca şi de volumul de ore prevăzut în programă. Astfel,
unele probleme sunt tratate mai pe larg, altele sunt doar menţionate. Multe
din problemele domeniului educaţiei fizice şi sportului sunt aprofundate în
cadrul altor discipline desfăşurate atât sub nivel de Licenţă cât şi la studiile
Masterale.
Aceste sinteze încearcă să înzestreze pe viitorul specialist în
educaţie fizică si sport cu cunoştinţele necesare desfăşurării activităţii, să-l
ajute să înţeleagă esenţa studiul teoretic ca o condiţie sine-qua non a reuşitei
profesionale. Foarte mulţi absolvenţi de liceu, sportivi cu diferite categorii
de clasificare, în momentul în care se înscriu la o facultate ce are ca profil
Educaţia fizică şi sportul, cred că acolo se vor desfăşura doar lecţii practice.
Ceea ce dânşii vor descoperi odată admişi este că, în cadrul acestor instituţii
se realizează o fundamentare ştiinţifică a activităţii practice. Aprofundând
acest curs, ei vor înţelege că practica nu poate exista fără TEORIE, precum
nici teoria nu se poate lipsi de PRACTICĂ.
De informaţiile găsite în acest curs se pot folosi şi diferite
categorii de licenţiaţi care doresc să aprofundeze studii Masterale în cadrul
unei Facultăţi cu profil de Educaţie Fizică şi Sport, precum şi cei ce,
activând în domeniul nostru, au de susţinut diferite examene pentru

3
ocuparea unui post în învăţământ sau pentru obţinerea definitivatului în
învăţământ şi a gradelor didactice. Informaţiile din acest curs nu sunt
suficiente pentru examenele mai sus menţionate, având în vedere că, în
general, examenele solicită, pe lângă „Teoria educaţiei fizice şi a sportului”
şi cunoştinţe ce au ca obiect de studiu „Metodica” specialităţii. Bibliografia
este mult mai vastă ceea ce demonstrează încă o dată nivelul dezvoltării
ştiinţei educaţiei fizice si sportului, a cercetării din domeniul nostru de
activitate.
Doresc să închei aceste rânduri cu dorinţa ca cititorul, cel ce
studiază acest curs, viitorul specialist să îşi formeze o concepţie nouă în ceea
ce priveşte activităţile de educaţie fizică şi sport în conformitate cu noile
orientări pe plan naţional şi mondial ce au în vedere activitatea ştiinţifică, şi
să fie un ghid în permanenta căutare a ceea ce este nou, actual şi modern în
activitatea sa.

AUTORUL

4
CUPRINS
Cuvânt introductiv / 3
1. Statutul de ştiinţă al Teoriei educaţiei fizice şi sportului / 8
1.1.Tendinţe privind orientarea gândirii teoretice în domeniul educaţiei
fizice şi sportului / 9
1.2. Obiectul de studiu al TEFS / 10
1. 3. Sarcinile TEFS / 11
1.4. Probleme abordate de TEFS / 11

2. Categorii ale Teoriei educaţiei fizice şi sportului / 13


2.1. Educaţia fizică / 13
2.2. Sportul / 23
2.3. Antrenantul sportiv / 33
2.4. Cultura fizică / 34
2.5. Mişcarea sau motricitatea omului / 36
2.6. Act motric / 37
2.7. Acţiune motrică / 37
2.8. Activitate motrică / 37
2.9. Dezvoltarea fizică / 38
2.10. Capacitatea motrică / 38

3. Educaţia fizică şi sportul ca activităţi sociale / 41


3.1. Esenţa educaţiei fizice şi sportului / 41
3.2. Idealul Educaţiei Fizice şi Sportului / 42
3.3. Concepţia românească despre educaţie fizică şi sport / 44
3.4. Funcţiile educaţiei fizice şi sportului / 45

4. Mijloacele educaţiei fizice şi sportului / 49


4.1. Mijloacele specifice / 49
4.1.1.Exerciţiul fizic / 49

5
4.1.2. Măsurile de refacere a capacităţii de efort / 56
4.1.3. Aparatura şi echipamentul de specialitate / 57
4.2. Mijloace asociate / 58
4.2.1. Factorii naturali de călire / 58
4.2.2. Condiţiile de igienă / 58
4.2.3. Mijloacele ce aparţin altor laturi ale educaţiei /58

5. Sistemul românesc de educaţie fizică şi sport / 59


5.1. Caracteristicile sistemului românesc de educaţie fizică şi sport / 60
5.2. Principiile de organizare a sistemului de educaţie fizică şi sport / 62

6. Componentele procesului instructiv-educativ de educaţie fizică şi


sport / 64
6.1. Cunoştinţele de specialitate / 64
6.2. Indicii morfo-funcţionali / 65
6.3. Calităţile motrice / 65
6.3.1. Viteza / 68
6.3.2. Îndemânarea / 72
6.3.3. Forţa / 77
6.3.4. Rezistenţa / 82
6.3.5. Elasticitatea, supleţea şi mobilitatea / 90
6.4. Deprinderile motrice / 92
6.5. Priceperile motrice / 96
6.6. Elementele de conţinui ale celorlalte laturi ale educaţiei / 97
6.7. Componentele (parametrii) efortului / 97
6.8. Programa de Educaţie Fizică / 99

7. Principiile de instruire în educaţie fizică şi antrenament sportiv / 101


7.1.Principiul participării conştiente şi active / 103
7.2.Principiul intuiţiei / 104
7.3.Principiul accesibilităţii / 105
7.4. Principiul sistematizării şi continuităţii / 107

6
7.5. Principiul legării instruirii de cerinţele activităţii practice /
108
7.6. Principiul însuşirii temeinice / 109

8.Metodele în Educaţie Fizică şi Sport / 111


8.1. Metode de instruire propriu-zisă / 112
8.1.1. Metodele verbale / 112
8.1.1.1.Expunerea verbală / 112
8.1.1.1.1. Povestirea / 113
8.1.1.1.2. Explicaţia / 113
8.1.1.1.3. Prelegerea / 113
8.1.2.2. Conversaţia / 114
8.1.2.3. Studiul individual / 114
8.1.2.4. Brain storming-ul / 114
8.1.2. Metodele intuitive / 114
8.1.2.1. Demonstraţia / 114
8.1.2.2. Observarea execuţiei altor subiecţi / 115
8.1.3. Metodele practice / 115
8.1.3.1. Exersarea / 115

9. Tendinţe şi orientări metodologice în educaţie fizică şi sport / 116


9.1. Autonomia în educaţie fizică si sport / 117
9.2. Tratarea diferenţiată în educaţie fizică si sport / 122
9.3. Modelarea / 123
9.4. Instruirea programată / 126
9.5. Algoritmizarea / 128
9.6. Problematizarea / 131

10. Ereditatea şi mediul / 133


10.1. Aptitudinile motrice / 137
10.2. Talentul / 140
Bibliografie

7
1. Statutul de ştiinţă al Teoriei educaţiei fizice şi sportului
Aspecte privind necesitatea cunoaşterii ştiinţifice a domeniului educaţiei
fizice şi sportului
Teoriile ştiinţifice s-au dezvoltat în secolul al XXI-lea într-un ritm
neprevăzut.
Educaţia fizică şi sportul sunt activităţi prin excelenţă practice şi
tocmai de aceea Teoria educaţiei fizice şi sportului trebuie să se alinieze la
regulile noii epistemologii, contribuind decisiv la integrarea sa în conceptul
general al ştiinţelor.
Aspecte comune ce ies la iveală din analiza „teoriilor” educaţiei
fizice şi sportului, ale autorilor străini şi români, rezultă câteva note comune
exprimate sub forme relativ diferite:
- aserţiuni asupra obiectivelor şi scopurilor educaţiei fizice şi
sportului care să mobileze un anumit tip de personalitate;
- norme cu caracter metodologic, etic, educativ şi organizatoric,
care să stea la baza activităţilor de educaţie fizică şi sport;
- structura sistemelor de educaţie fizică şi sport din diferite ţări,
racordată la sistemele politico-ideologice;
- noţiuni şi concepte mai mult sau mai complet definite, în funcţie
de profilul pregătirii profesionale a autorilor;

8
- înţelegerea educaţiei fizice şi sportului ca procese instructiv
- educative.
1.1.Tendinţe privind orientarea gândirii teoretice în
domeniul educaţiei fizice şi sportului
1. Inversarea raportului dintre abordarea reducţionistă şi cea
holistă. Abordarea educaţiei fizice şi sportului trebuie făcută în sistem, ca
activităţi convergente. Orice altă abordare duce la empirism.
2. Abandonarea vechii dihotomii cunoaştere cantitativă (ştiinţifică)
- cunoaştere calitativă (non-ştiinţifică). Pentru realizarea progresului se
utilizează metodologiile de cunoaştere şi interpretare globală, fără a se
renunţa la adevăruri desprinse prin alte metode care le fundamentează.
3. Acceptarea hazardului ca principiu explicativ.
4. Dezvoltarea unei viziuni constructiviste asupra ştiinţei în general
şi a teoriei educaţiei fizice şi sportului în special.
5. Extinderea cunoaşterii ştiinţifice la fenomenele subiective,
culturale şi istorice care apropie ştiinţa de cunoaşterea artistică.
6. Interdependenţa dintre ştiinţă în general şi ştiinţă în
particular.
7. Schimbări notabile în limbajul ştiinţelor:
- accentuarea caracterului pragmatic al enunţurilor ştiinţifice;
- prezentarea diferenţelor în sens terapeutic dintre limbajul
comun şi cel artificial – ştiinţific;

9
- utilizarea noilor concepte şi limbaje inter-ştiinţifice.
Condiţii minimale pentru ca o ştiinţă să fie recunoscută:
- să aibă domeniu sau obiect propriu de investigare;
- să posede o axiomatică proprie;
- să posede un nivel de integrare teoretică şi conceptuală;
- să aibă metode proprii (în sens larg);
- să posede o epistemologie internă ;
- să aibă contingente istorice bine conturate.
Legătura TEFS cu ştiinţele de graniţă
Legătura TEFS cu ştiinţele de graniţă este o legătură dialectică. Ea
se situează la graniţa dintre ştiinţele biologice şi cele sociale având relaţii de
parţială dependenţă faţă de biologie, medicină, antropologie, sociologie,
psihologie, ştiinţele educaţiei şi instrucţiei.

1.2. Obiectul de studiu al TEFS


Obiectul de studiu al Teoriei educaţiei fizice şi sportului îl
constituie:
- activităţile de educaţie fizică, relaţiile dintre acestea,
sistemul de reglare şi transformare a informaţiilor specifice, principiile
care le generează şi finalităţile, pe de o parte şi cele sportive, pe de altă
parte;
- determinarea şi explicarea aparatului noţional;

10
- descrierea şi clasificarea activităţilor motrice;
- să stabilească notele comune şi diferenţiale, metodele şi
mijloacele ce le sunt proprii;
- aspecte care ţin de structură şi organizare.

1. 3. Sarcinile TEFS
Sarcinile TEFS se desprind din cele 3 funcţii principale:
Cognitivă:
- de analiză permanentă a tuturor aspectelor domeniului;
- de explicare a noutăţilor apărute;
- de prezentare a idealului, funcţiilor şi obiectivelor în raport cu
comanda socială;
- de prezentare a celor mai eficiente forme de organizare.
Normativă:
- de înarmare a celor care conduc acest proces cu norme, reguli,
legi şi cerinţe necesare activităţii de educaţie fizică şi sport.
Tehnică:
- de însuşire de către specialişti a unor tehnologii noi de predare,
iar a beneficiarilor (elevi, studenţi, sportivi) de tehnici noi de învăţare.

1.4. Probleme abordate de TEFS


T.E.F.S. abordează următoarele:

11
- noţiunile fundamentale din domeniu;
- educaţia fizică şi sportul ca activităţi sociale;
- originea şi esenţa educaţiei fizice şi sportului;
- idealul, funcţiile şi obiectivele educaţiei fizice şi sportului;
- sistemul de educaţie fizică şi sport din ţara noastră;
- sistemul mijloacelor educaţiei fizice şi sportului;
- exerciţiul fizic-mijloc de bază;
- componentele procesului instructiv-educativ de educaţie fizică şi
sport;
- metodele şi principiile de instruire.

12
2. Categorii ale Teoriei educaţiei fizice şi sportului

2.1. Educaţia fizică


Concepţia despre educaţia fizică reprezintă valorificarea
conceptului de educaţie fizică, prin aplicarea lui la condiţiile concrete ale
anumitor societăţi. Concepţia despre educaţia fizică se desprinde din
concepţia generală asupra vieţii unei societăţi, diferită de la o epocă la alta,
de la o ţară la alta.
Conform legii educaţiei fizice şi sportului "prin educaţie fizică şi
sport se înţeleg toate formele de activitate fizică menite, printr-o
participare organizată sau independentă, să exprime sau să amelioreze
condiţia fizică şi confortul spiritual, să stabilească relaţii sociale civilizate şi
să conducă la obţinerea de rezultate în competiţii de orice nivel. Practicarea
educaţiei fizice şi sportului este un drept al persoanei, fără nici o
discriminare, garantat de stat, iar autorităţile administrative, instituţiile de
învăţământ şi instituţiile sportive au obligaţia de a sprijini educaţia fizică,
sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi de a asigura condiţiile de
practicare a acestora".
După I. Şiclovan "educaţia fizică reprezintă un proces deliberat
construit şi dirijat în vederea perfecţionării dezvoltării fizice, a capacităţii
motrice a oamenilor, în concordanţă cu particularităţile de vârstă, sex,

13
cerinţele de integrare socială a tinerilor» solicitările fizice ale profesiilor şi
menţinerea condiţiei fizice".
Particularităţi:
- educaţia implică, presupune activitate - se desfăşoară ca proces
bilateral, unde este necesară prezenţa celor doi factori: educatorul şi
educaţii;
- urmăreşte "cultivarea", creşterea, educarea, formarea, învăţarea,
consolidarea, perfecţionarea capacităţilor fizice ale oamenilor;
- este proces instructiv-educativ.
Educaţia fizică este:
- fiziologică prin natura exerciţiilor;
- pedagogică prin metodă;
- biologică prin efecte;
- socială prin organizare;
- accesibilă tuturor vârstelor şi are obiective diferenţiate pentru
fiecare eşalon.
Subsisteme:
- educaţia fizică a tinerei generaţii:
- învăţământul preşcolar;
- învăţământul primar;
- învăţământul gimnazial;
- învăţământul liceal;

14
- învăţământul tehnico-profesional;
- învăţământul special;
- educaţia fizica profesională;
- educaţia fizică a vârstnicilor;
- educaţia fizică militară;
- autoeducaţia (activitatea independentă).
Note definitorii ale educaţiei fizice:
- dispune de un sistem de mijloace şi metode, tehnologii de
predare, diferenţiate conform condiţiilor şi obiectivelor proprii categoriilor
de
subiecţi;
- răspunde cerinţelor de realizare a dezvoltării fizice şi
capacităţii, motrice în vederea satisfacerii solicitărilor proprii
diferitelor profesiuni şi menţinerii îndelungate a unei bune condiţii fizice;
- îmbină în mod echilibrat instruirea cu educaţia în vederea
formării unei personalităţi complete evoluate şi armonioase.
- este o componentă a educaţiei generale, realizată în cadrul
unui proces instructiv - educativ sau în mod independent, în vederea
dezvoltării armonioase a personalităţii şi creşterii calităţii
vieţii.
- cuprinde un complex de stimuli ce influenţează
procesele de dezvoltare somato - funcţională, motrică şi psihică.

15
- se reflectă ca un ansamblu de idei, norme şi reguli,
reunite într-o concepţie unitară de organizare şi aplicare la diferite
categorii de subiecţi.
- se constituie ca un ansamblu de forme de organizare
ce valorifică sistematic exerciţiile fizice în scopul realizării obiectivelor
sale.
- este un sistem complex de instrumente care se
exercită simultan asupra individului, favorizând ameliorarea condiţiei
fizice, psihice şi integrarea socio-culturală.
- implică un sistem de mijloace, metode, forme de organizare eu
caracter mixt, care vizează dezvoltarea fizică, capacitatea motrică,
capacitatea de efort, intr-o sinteză a acţiunii multilaterale a acestei activităţi.
- se constituie ca o necesitate pentru toţi indivizii societăţii şi în
special pentru cei cu nevoi speciale (cu diferite tipuri de deficienţe).
Obiectivele educaţiei fizice
Obiectivele educaţiei fizice anticipează rezultatul educaţiei în
termenii comportamentului, prescriind cum va trebui să răspundă subiectul
după parcurgerea unei anumite secvenţe sau etape de învăţare.
Scopurile pot fi concretizate într-o multitudine de obiective, care
vizează influenţarea personalităţii în ansamblul ei.
Conţinutul obiectivelor este de obicei măsurabil prin metode
consacrate, pentru a oferi posibilitatea unui control riguros al activităţii

16
educaţionale. Educaţia fizică îşi realizează rolul în funcţie de
complexitatea şi diversitatea obiectivelor sale, circumscrise în viziunea
anterior prezentată, a punctelor de vedere bio-psiho-sociale.
După gradul de generalitate:
a) Obiectivele generale evidenţiază esenţa educaţiei fizice,
dimensiunile comune ale subsistemelor acesteia.
b) Obiectivele specifice reprezintă o particularizare a
obiectivelor generate la nivelul subsistemelor educaţiei fizice.
c) Obiectivele intermediare acţionează la nivelul ciclurilor de
învăţământ, anilor de studii, etc.
d) Obiectivele operaţionale vizează comportamentele imediate,
observabile în timp scurt, ce pot fi urmărite şi măsurate, adică
acţiunile pe care subiectul trebuie să le realizeze în timpul unei
activităţi, lecţii, şedinţe.
Obiectivele generale
(aşa cum sunt ilustrate de M. Epuran, V. Epuran, I. Şiclovan, E.
Firea, A. Dragnea, Gh. Mitra, A. Mogoş ) sunt:
- menţinerea unei stări optime de sănătate;
- favorizarea dezvoltării fizice armonioase;
- dezvoltarea capacităţii motrice generate, adică educarea
calităţilor motrice de bază şi formarea unui sistem de deprinderi şi
priceperi motrice, de bază, utilitar - aplicative şi specifice unor ramuri de

17
sport;
- formarea capacităţii de practicare sistematică şi independentă
a exerciţiilor fizice;
- dezvoltarea armonioasă a personalităţii. .
Obiective de dezvoltare structural -
funcţională a organismului.
Acestea se referă la:
- armonia între indicii somatici şi funcţionali;
- armonia şi proporţionalitatea în interiorul fiecărei categorii
de indici;
- menţinerea unui tonus muscular optim ;
- formarea şi menţinerea unei atitudini corporale corecte;
- prevenirea şi corectarea deficienţelor de postură şi fizice;
- combaterea excesului ponderal şi a obezităţii.
Obiective în plan motric
- dezvoltarea componentelor fitness-ului (rezistenţă cardio-
vasculară, rezistenţă musculară, forţă, mobilitate supleţe,
compoziţie corporală);
- dezvoltarea componentelor fitness-ului motor (echilibru,
coordonare segmentară, agilitate, putere, timp de reacţie, viteză);
- formarea unui sistem de deprinderi şi priceper i motrice
de bază, utilitar-aplicative şi specifică unor ramuri şi probe sportive;

18
- îmbunătăţirea capacităţii de efort, prin stimularea
marilor funcţii.
Obiective psihomotorii (după V. Horghidan)
- dezvoltarea schemei corporale în două direcţii:
• ca reper în reglarea mişcărilor;
• ca nucleu al imaginii de sine .
- dezvoltarea coordonărilor senzorimotorii normale;
- dezvoltarea echilibrului static şi dinamic;
- realizarea unor reechilibrări în perioada pubertară;
- formarea coordonatelor de timp ale mişcării: ritm,
tempou, durată, elemente ce conferă eficienţă mişcării;
- dezvoltarea lateralităţii şt armoniei laterale;
- formarea reprezentărilor ideomotorii şi a capacităţii de a
opera cu ele;
- educarea capacităţii de relaxare generală şi selectivă;
- dezvoltarea capacităţii de diferenţiere kinestezică.
Obiective cognitive
- dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte propria persoană, mediul
ambiant, natural şi social (percepere, descoperire, redescoperire, înţelegerea
informaţiilor sub diverse forme);

19
- dezvoltarea calităţilor atenţiei, memoriei, aspectelor intuitive
ale gândirii, creativităţii (motrice), adică generare de informaţii variate,
pornind de la aceleaşi date, originalitate - "producţie divergentă".
Obiective în plan motivaţional şi afectiv - volitiv
- formarea unor convingeri referitoare la rolul exerciţiilor fizice
în creşterea calităţii vieţii;
- echilibrarea şi reglarea emoţională (prin descărcarea
agresivităţii, derulare etc);
- educarea atitudinilor, convingerilor, sentimentelor morale
(fair-play), respect, colaborare, într-ajutorare, prietenie etc);
- educarea emoţiilor estetice (date de aprecierea frumuseţii
mişcărilor şi a esteticii corporale);
- dezvoltarea capacităţii de autoreglare la nivelul
comportamentului
global (disciplină, spirit de organizare, curaj, perseverenţă, dârzenie etc).
Scopul şi finalităţile educaţiei fizice
Scopul educaţiei fizice defineşte linia generală care orientează
acţiunile de formare şi dezvoltare a personalităţii subiecţilor, proiectate de
ideal.
Scopul serveşte ca ghid în selectarea obiectivelor generale şi
specifice şi vizează finalitatea acţiunii educaţionale. În stabilirea scopului

20
educaţiei fizice trebuie respectate o serie de criterii (adaptate după J. Bewey,
1992):
- concordanţa cu idealul educaţiei fizice;
- depăşirea nivelului actual prin acţiuni de perfecţionare,
ajustare, restructurare, reformulare, la nivel conceptual şi practic
(praxiologic);
- valorificarea potenţialului existent, a resurselor şi
necesităţilor interne ale subsistemelor educaţiei fizice;
- deschiderea spre nou, spre alte posibile alternative.
Scopul educaţiei fizice trebuie să aibă:
- un caracter practic, - să configureze direcţiile principale de
acţiune într-o perioadă istorică definită;
- un caracter strategic - prin care să se asigure dezvoltarea
domeniului pe termen lung.
Scopul educaţiei fizice îl constituie dezvoltarea complexă a
personalităţii individului, în concordanţă cu cerinţele societăţii, de
dobândire a autonomiei, eficienţei şi echilibrului cu mediul natural şi
social.
Finalităţile educaţiei fizice reprezintă materializarea
obiectivelor sub toate aspectele, cu alte cuvinte, progresul pe care îl
înregistrează subiectul (individul) în plan somatic, funcţional, motric,
cognitiv, afectiv şi social.

21
Aceste finalităţi sunt reprezentate de:
1. Indicii superiori ai dezvoltării fizice.
2. Funcţionalitatea perfectă a principalelor aparate şi sisteme
ale organismului.
3. Indicii superiori ai calităţilor motrice - viteză, rezistenţă,
forţă,
mobilitate, coordonare.
4. Sistem larg de deprinderi şi priceperi motrice de bază,
utilitar - aplicative şi specifice ramurilor de sport.
5. Capacitate de efort crescută.
6. Capacitate psihică crescută (intelectuală, afectivă, morală,
volitivă).
7. Integrare superioară în mediul natural şi social.
Formele de organizare a educaţiei fizice
Cel mai răspândit mod de organizare este ca proces de învăţământ
care şi-a dovedit eficacitatea în realizarea obiectivelor, îl reprezintă
organizarea pe clase şi lecţii.
Educaţia fizică se desfăşoară în două forme distincte:
a. ca proces de instruire şi educare deliberat conceput,
desfăşurat în forme instituţionalizate (şcoli, licee, universităţi) cu ajutorul
specialiştilor care dirijează acest demers. Acest proces se bazează pe
programe de instruire ascendente, pe clase sau ani de studii;

22
b. ca activitate independentă de timp liber, care se bazează
pe sistemul de cunoştinţe, achiziţii, deprinderi, structuri operaţionale
însuşite în cadrul procesului menţionat anterior. Aceste forme de
organizare se particularizează în cadrul fiecărui subsistem al educaţiei fizice;

2.2. Sportul
M. Epuran (1990) – „Sportul este competiţie, întrecere cu spaţiul,
timpul, gravitaţia, cu natura, cu alţii şi cu sine”.
Sportul constituie o activitate socială, îndreptată spre
perfecţionarea dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice, dezvoltându-se ca
urmare a Jocurilor Olimpice.
Sportul este o activitate de întrecere constituită dintr -un
ansamblu de acţiuni motrice, diferenţiate pe ramuri de sport prin care se caută
perfecţionarea posibilităţilor morfo-funcţionale şi psihice, concretizate în
performanţe ca: record, depăşire proprie sau a partenerului.
Sportul reuneşte toate formele de activitate fizică
menite, printr-o participare organizată sau nu, să exprime sau să
amelioreze condiţia fizică si confortul spiritual, să stabilească relaţii sociale
sau să conducă la obţinerea de rezultate în competiţii de orice nivel.
Sportul este o structură de activităţi motrice codificate
şi regii instituţionalizate corespunzătoare practicării diferitelor forme de
competiţii sportive, după reguli oficiale, între doi sau mai mulţi

23
protagonişti sau a unui individ cu sine însuşi.
Sportul desemnează o activitate motrică de loisir sau
de întrecere, desfăşurată într-un cadru instituţionalizat sau independent,
cu caracter mai mult sau mai puţin spontan şi competitiv.
Sportul se prezintă ca mediu propice pentru însuşirea
atitudinilor, valorilor şi comportamentelor social-personale apreciate în plan
cultural.
Caracteristici, asemănări şi deosebiri faţă de educaţia fizică:
- este un domeniu complex atât ca structură, cât şi ca funcţii
sociale incluzând un sistem de exerciţii fizice diversificate (pe ramuri de
sport);
- deşi are caracter formativ, urmăreşte în special valorificarea
maximă a talentelor şi aptitudinilor oamenilor spre diferite ramuri de sport;
- trăsătura lui principală este competiţia;
- fiecare ramură de sport cuprinde structuri şi tehnici proprii faţă de
educaţia fizică, care include un sistem larg de exerciţii fizice;
- educaţia fizică este obligatorie, pe când sportul este benevol;
- aceste domenii se întrepătrund, intercodiţionează;
- educaţia fizică formează cunoştinţe, deprinderi şi calităţi necesare
sportului;
- de asemenea şi elementele din ramurile de sport modernizează
conţinutul educaţiei fizice (tehnica sportivă);

24
- cele două domenii nu se identifică;
- sportul este condiţionat de tipul şi nivelul de dezvoltare al
societăţii.
Obiectivele Sportului
I. Sport de performanţă
Maximizarea performanţelor prin:
- dezvoltarea aptitudinilor (calităţilor) motrice şi combinaţii ale
acestora;
- perfecţionarea tuturor deprinderilor şi priceperilor motrice
respectiv a elementelor şi procedeelor tehnice şi a acţiunilor tehnico-tactice;
- dezvoltarea capacităţilor cognitive, afective, motivaţionale;
- crearea dispoziţiei pentru obţinerea performanţei (disponibilitate
pentru efort, ambiţie, perseverenţă, toleranţă la frustrare etc);
- prevenirea sau compensarea deficienţelor fizice datorate efortului
specific;
- favorizarea integrării în societate.
II. Sport în timpul liber (pentru toţi) – reflectă calitatea vieţii
- dobândirea unui mod sănătos de viaţă;
- dezvoltare fizică;
- integrare socială prin:
• formarea valorilor morale şi ale spiritului sportiv, ale disciplinei
şi regulilor;

25
• capacitate de acţiune individuală şi în grup;
• respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi, inclusiv faţă de grupurile
minoritare (persoane puţin înzestrate motric, sportivi care au depăşit vârsta
performanţelor, persoane de vârsta a III-a;
• formarea spiritului de toleranţă şi de răspundere, elemente sociale
în viaţa unei societăţi democrate;
- recreere.
III. Sport adaptat – dezvoltarea sentimentului de plenitudine şi
îmbunătăţirea imaginii de sine
- reducerea handicapului social;
- îmbunătăţirea condiţiei fizice care să favorizeze obţinerea de
performanţe profesionale şi sociale;
- favorizarea progresului prin activităţile de petrecere a timpului
liber;
- încurajarea relaţiilor sociale atât între indivizii deficienţi cât şi
între aceştia şi persoanele valide.
Eşaloane (subsisteme):

I. Sport pentru toţi

- Sport de întreţinere

- Sport în timpul liber (loisir)

- Sport în familie

26
- Sport pentru oameni aflaţi în condiţii speciale

- Sport pentru vârstnici


II. Sport de performanţă
- Sport amator (practicat de sportivii amatori)
- Sport nonamator (practicat de sportivii profesionişti).
- Sport de elită
- Sportul la copii şi juniori
- Sportul practicat de seniori si juniori consacraţi
- Sport extrem
III Sport adaptat
- Sport-terapie
- Sport adaptat de performanţă (Special Olympics).
Funcţiile Sportului
- contribuie la asigurarea unei stări optime de sănătate şi a unei
dezvoltări fizice corecte şi armonioase;
- contribuie prin competiţii la dezvoltarea gustului pentru mişcare,
pentru unele ramuri de sport;
- contribuie la integrarea socială a individului;
Clasificare (A. Dragnea):
a. din punct de vedere pedagogic şi psihologic ( M. Baquet, 1948 - citat
de M. Epuran):

27
- jocurile copiilor sau jocuri şcolare
- sporturi colective;
- sporturi individuale;
- sporturi de luptă.
b. după consumul energetic fizic şi psihic (Chappuis, 1964 - citat de M.
Epuran):
- sporturi care necesita un mare consum energetic şi o mare
concetrare nervoasă
- sporturi care necesită consum energetic mic şi o mare concentrare
nervoasă
- sporturi care necesită m energetic necesita un mare consum
energetic şi o redusă concentrare nervoasă;
- sporturi cu consum energetic mic şi o concentrare nervoasă
redusă.
c. în funcţie de limitele pe care sportivul trebuie să le depăşească în
concurs (Hubbard A, 1965 - citat de M. Epuran):
- sporturi în care se depăşeşte spaţiul timpul etc;
- sporturi în care se depăşeşte adversarul.
d. în funcţie de finalităţile urmărite în activitatea pedagogică
(Chappuis, 1964 - citat de M. Epuran, 2001):
- stăpânirea mediului;
- stăpânirea corpului;

28
- îmbunătăţirea calităţilor fizice şi a raporturilor cu ceilalţi.
e. după tipul de solicitare şi de stres (Cratty, 1973 - citat de M. Epuran,
2001):
- sporturi care solicită coordonarea ochilor şi stabilitatea
proceselor psihice
- sporturi care solicită expresia artistică;
- sporturi cu mobilizare totală a energiei;
- sporturi ce presupun anticiparea mişcărilor adversarilor.
f. după numărul de competitori (M Epuran, 1992):
- sporturi individuale;
- sporturi în cuplu.
g. după obiective: -sport de performanţă; -sport pentru toţi; -sport
adaptat.
h. după calităţile motrice implicate: - sporturi care solicită prioritar
viteza, rezistenţa, capacităţile coordinative, forţa etc;
i. după structură:
- sporturi ciclice; - sporturi aciclice; -sporturi combinate.
- sporturi cu monostructură; - sporturi cu polistructură; - complexe
de exerciţii (Matveev)
j. după ponderea factorilor care determină performanţa: - sporturi
bazate pe componentă biologică; - sporturi bazate pe componentă
tehnologică

29
k. după acţiunea tactică din competiţii (D. Harre): - sporturi
individuale (cu incomodarea sau influenţarea adversarului);
- sporturi în doi (cu incomodarea sau influenţarea adversarului);
- sporturi pe echipe (cu incomodarea sau influenţarea
adversarului);
l. după contactul între competitori: - sporturi cu contact direct; -
sporturi fără contact direct.
m. în funcţie de direcţiile de acţiune şi al tacticii (J. Weineck): -
sporturi bazate pe procedee tehnice cu parametrii spaţiali şi dinamici;
- sporturi bazate pe caracteristicile temporale şi dinamice ale
actelor şi acţiunilor motrice;
- sporturi bazate pe variabilitatea acţiunilor şi procedeelor de
rezolvare a problemelor tactice.
n. în funcţie de caracteristicile efortului: - sporturi anaerobe;
sporturi aerobe; sporturi mixte
o. după caracteristicile prioritare ale solicitării: - sporturi cu
solicitare preponderent:
■ neuropsihică, neuromusculară;
■ cardiorespiratorie,
■ neuromusculară, metabolică;
■ neuromusculară,
■ endocrinometabolică,

30
■ cardiorespiratorie.
p. după condiţiile de desfăşurare: - sporturi în diverse medii (sol,
apă, aer); - sporturi desfăşurate la altitudine; - sporturi de sezon.
r. după criteriul de evaluare a performanţei în competiţie (P. de
Hillerin): - sporturi cu limitare spaţială şi condiţii de mediu standardizate;
- sporturi cu limitare spaţială standardizată sau nestandardizată şi
condiţii de mediu nereproductibile;
- sporturi cu performanţă măsurabilă direct, ca mărime fizică;
- sporturi cu performanţă măsurabilă fizic direct, dar cu criterii
arbitrare de precizare a condiţiilor de concurs;
- sporturi cu performanţe evaluate de către arbitrii prin notare;
- sporturi individuale „de luptă” în care criteriul performanţei
conduce la maximizarea realizărilor tehnico-tactice proprii;
- sporturi de echipă cu maximizarea realizărilor tehnico-tactice
măsurabile prin puncte, ale echipei proprii.
s. după factorul care induce i n c e r t i t u d i n e a î n s i t u a ţ i i l e
competiţionale (P.Parlebas): -mediu, partener, adversar; - fără
incertitudine.
t. după gradul de risc: - sporturi cu risc calculat; - sporturi extreme.
ţ. după compararea performanţelor: - sporturi cu comparare
directă a performanţelor, în care sportivii iau startul simultan; sporturi cu
comparare indirectă, în care sportivii iau startul succesiv.

31
u. în funcţie de modul de apreciere a performanţei (Goirand,
Metzler 1986):
- sporturi în care practicanţii realizează o performanţă prin căutarea
de „a face mai mult” sau „a face mai puţin” decât ceilalţi;
- sporturi în care participanţii nu realizează performanţe dar produc
forme corporale prin care caută să producă plăcere şi încântare;
- sporturi în care participanţii nu realizează întotdeauna
performanţe deoarece ei acţionează pentru a stăpâni un raport uman,
acţiune şi reacţiune, în impunerea unuia (unora) asupra celuilalt.
v. funcţie de includerea în programul J.O: - sporturi olimpice; -
sporturi neolimpice
Tendinţe manifestate în sportul contemporan
- transformarea competiţiilor în spectacole al căror dramatism
să atragă la locurile de desfăşurare un mare număr de spectatori şi să
trezească interesul a cât mai multe mijloace mass-media;
- organizarea de întreceri de toate tipurile, acestea favorizând în
mare măsură dezvoltarea şi manifestarea personalităţii;
- se manifestă tendinţa de creştere a numărului de sportivi
pretendenţi la medalii;
- apariţia tehnologiilor avansate de pregătire în tot mai multe ţări;
- apariţia tendinţelor spre elitism şi ascetism, de la sportul popular
către sportul de elită, rezervat numai unora;

32
- competiţia sportivă devine tot mai mult apanajul unor tineri care
îşi fac din sport o profesie, din dorinţa câştigării statutului de vedetă
(component al echipei) care se obligă la un anumit rol psihosocial, dar care
îi oferă şi posibilitatea obţinerii unor avantaje substanţiale.
- pierderea în tot mai mare măsură a caracterului umanist al
sportului.

2.3. Antrenamentul sportiv


Antrenament sportiv - proces complex bio-psiho-pedagogic,
planificat, desfăşurat sistematic şi continuu gradat, de adaptare a
organismului sportivului la eforturi fizice şi psihice intense, necesare pentru
obţinerea unor rezultate în competiţiile sportive.
- se adresează unui număr mic de indivizi;
- beneficiază de un număr redus de exerciţii, dar aceste mijloace
sunt specifice, perfecţionate uneori până la virtuozitate;
- calităţile şi deprinderile şi priceperile motrice, parametrii
efortului fizic se desfăşoară la un înalt nivel faţă de educaţia fizică;
- are două laturi: instruirea şi educaţia.
Tendinţe manifestate în cadrul antrenamentelor în sportul
contemporan

33
- menţinerea unor volume de efort raţionale (optime) care să
asigure progresul şi, mai ales, caracterul relativ extensiv necesar
acumulărilor pentru stabilitatea formei sportive;
- perfecţionarea strategiilor de selecţie;
- creşterea considerabilă a intensităţii eforturilor de antrenament,
- creşterea ponderii pregătirii integrale a sportivilor în dauna
pregătirii cu mijloace de bază şi specifice.
- utilizarea în mai mare măsură a trenajoarelor, dispozitivelor,
simulatoarelor etc.
- conducerea antrenamentului şi competiţiilor de către o echipă
de specialişti.

2.4. Cultura fizică


Cultura reprezintă totalitatea cunoştinţelor şi valorilor materiale şi
spirituale create de omenire şi care contribuie la progresul cunoaşterii (
inclusiv creaţiile din domeniul educaţiei fizice şi sportului);
Cultura fizică:
Cultură fizică - ansamblu de valori înfăptuit printr-un tip de
activitate specifică, motrică şi sportivă, care are drept ţel ridicarea nivelului
calitativ al potenţialului biologic, spiritual şi motric al omului.
(Terminologia educaţiei fizice şi sportului, 1978)

34
Componentă a culturii universale care cuprinde categoriile
(noţiunile), legităţile, instituţiile şi bunurile materiale create pentru
valorificarea exerciţiilor fizice în scopul perfecţionării biologice şi spirituale
a omului.
Momente obligatorii ale actului cultural:
- Cognitiv (de cunoaştere a realităţii, a fenomenului);
- Axiologic (de raportare a acestora la nevoile individuale şi
colective);
- Creator (de creaţie);
- Generalizator (de răspândire, de aplicare).
Valori materiale şi spirituale ce aparţin culturii fizice:
1) Valori pe linia organizării superioare a practicării exerciţiilor
fizice (disciplinele ştiinţifice, recordurile, performanţele, măiestria tehnică);
2) Valori pe linia dezvoltării filogenetice a omului;
3) Valori create în procesul de practicare a exerciţiilor fizice, mai
ales că aceasta este în strânsă legătură cu muzica, dansul, cântecul, cu
formarea trăsăturilor de caracter, cu asimilarea unor cunoştinţe din alte
domenii;
4) Valori de natură materială (instalaţii şi materiale sportive, baze
sportive, aparatură, etc.);
5) Valori realizate prin spectacolul sportiv (fair- play, receptivitate
faţă de frumos, măiestrie sportivă, delirul, încântarea, corectitudinea, etc.).

35
2.5. Mişcarea sau motricitatea omului
Mişcarea - în sensul cel mai larg, desemnează o schimbare de
poziţie sau transformare suferită de un corp sau de una dintre părţile sale, "o
ieşire din starea de imobilitate, stabilitate, o schimbare a poziţiei corpului în
spaţiu, în raport cu unele repere fixe." (A. Dragnea, A. Bota, 1999).
Motricitatea este o activitate integrată, adaptată, ce reuneşte
"totalitatea actelor motrice efectuate pentru întreţinerea relaţiilor cu mediul
natural sau social, inclusiv prin efectuarea deprinderilor specifice ramurilor
de sport." (Terminologia educaţiei fizice şi sportului, 1978) Motricitatea
exprimă o caracteristică globală, cuprinzând ansamblul de procese şi
mecanisme prin care corpul uman sau segmentele sale se deplasează,
detaşându-se faţă de un substrat (prin contracţii fazice sau dinamice) sau
îşi menţin o anumită poziţie prin contracţii tonice sau statice – (A. Dragnea,
A. Bota, 1999).
Mişcările pot fi:
- ciclice-aciclice;
- voluntare-involuntare;
- active-pasive;
- uniforme-accelerate;
-automate.
Parametrii mişcării: -spaţiali, temporali şi energetici.

36
2.6. Act motric - element de bază al oricărei mişcări,
efectuat în scopul adaptării imediate sau al construirii de acţiuni
motrice. (Terminologia educaţiei fizice şi sportului, 1978)
- reprezintă reacţiile individului la situaţiile concrete în care se află
(voluntare, reflexe, instinctuale şi automatizate)
- sunt baza acţiunilor motrice

2.7. Acţiune motrică - sistem de acte motrice prin care se


atinge un scop imediat, unic sau integrat într-o activitate motrică.
(Terminologia educaţiei fizice şi sportului, 1978).
Reprezintă conţinutul activităţii motrice. Sunt grupate, dozate şi
codificate, constituind deprinderile şi priceperile motrice.

2.8. Activitate motrică - ansamblu de mişcări sau de


acţiuni motrice produse de organism, o mulţime de operaţii, acte sau
gesturi motrice orientate şi încadrate într-un sistem de idei, reguli şi forme
de organizare în vederea îndeplinirii unui anumit obiectiv, în general în scop
adaptativ.
- acestea acţiuni motrice sunt: de învăţare, consolidare, verificare,
desfăşurate intenţionat, deliberat, inteligent sau spontan.

37
2.9. Dezvoltarea fizică
- rezultatul, precum şi acţiunea îndreptată spre influenţarea
creşterii corecte şi armonioase a organismului uman, concretizată în indici
morfo-funcţionali, proporţionali şi apropiaţi de valorile unui organism
sănătos.
Calitatea acestor indici este dată de rezultatul cumulativ al
factorilor ereditari, de mediu natural şi social;
- factorul social are rol primordial în influenţarea dezvoltării fizice.
Obiectivele ce au în vedere dezvoltarea fizică armonioasă:
- armonie între indicii morfologici şi cei funcţionali;
- proporţionalitatea între indicii somatici;
- proporţionalitatea între indicii funcţionali.
Pentru realizarea obiectivelor ce au în vedere dezvoltarea fizică
armonioasă trebuie ca, prin educaţia fizică şi antrenamentul sportiv să se
acţioneze asupra organismului uman în sens profilactic, preventiv sau
terapeutic, evitându-se (mai ales prin antrenamentul sportiv) unele influenţe
unilaterale care au efecte inestetice, neplăcute, dizgraţioase şi au efecte
negative asupra sănătăţii organismului.

2.10. Capacitatea motrică


Din punct de vedere al activităţilor motrice, indivizii se deosebesc
între ei prin modul cum se adaptează, prin felul cum execută, rezolvă

38
anumite sarcini motrice impuse de situaţiile complexe şi variabile ale
mediului extern.
Capacitatea motrică a organismului uman este o rezultantă
plurifactorială a interacţiunii dintre aptitudini, calităţi motrice, deprinderi
motrice, cunoştinţe, experienţă, motivaţie şi stări emoţionale. Motivaţia şi
stările emoţionale, ca şi componente psihice, pot modifica pozitiv sau
negativ nivelul, potenţialul de manifestare a capacităţii motrice.
Din nenumăratele definiţii a capacităţii motrice credem că cea mai
complexă este cea emisă de A. Dragnea şi Aura Bota (2000), conform
cărora “capacitatea motrică reprezintă un complex de manifestări
preponderent motrice (priceperi şi deprinderi), condiţionat de nivelul de
dezvoltare a calităţilor motrice, indici morfo-funcţionali, procesele psihice
(cognitive, afective, motivaţionale) şi procesele biochimice metabolice toate
însumate, corelate şi reciproc condiţionate având ca rezultat efectuarea
eficientă a acţiunilor şi actelor solicitate de condiţiile specifice în care se
practică activităţile motrice.”
Facultatea individului de a se mişca este determinată de legătura
dintre factori anatomici, fiziologici şi diferite componente ale capacităţii
motrice generale, cum ar fi: viteza, forţa, rezistenţa, îndemânarea
elasticitatea, supleţea şi mobilitatea.
Este formată din:
- deprinderi şi priceperi motrice de bază şi aplicativ-utilitare;

39
- deprinderi şi priceperi motrice specifice unor ramuri de sport;
- calităţi motrice de bază şi specifice.
Este influenţată de:
-procesele psihice;
-procesele biochimice;
-indicii morfo-funcţionali.
Tipuri:
Generală
-calităţi motrice de bază + deprinderi, priceperi de bază şi aplicativ
utilitare;
Specifică
-calităţi motrice specifice + deprinderi, priceperi specifice unor
ramuri de sport.
Obiectivul prioritar al educaţiei fizice şi al antrenamentului sportiv
este îmbunătăţirea capacităţii motrice.

40
3. Educaţia Fizică şi Sportul ca activităţi sociale

3.1. Esenţa educaţiei fizice şi sportului


Complexitatea acestor activităţi vizează conţinutul, structura,
organizarea şi desfăşurarea lor;
Se au în vedere totalitatea exerciţiilor fizice, aspectele tehnice şi
organizatorice, disciplinele ştiinţifice, instituţiile implicate, cadrele de
specialitate, instalaţiile şi materialele folosite.
Apariţia şi dezvoltarea exerciţiilor fizice este determinată de:
- condiţiile sociale cu influenţe din partea ştiinţei, religiei şi
nivelului de cultură;
- fundamentarea ştiinţifică – aceasta s-a realizat în timp, şi s-a
amplificat odată cu apariţia T.M.E.F.S. şi a altor discipline teoretico-
metodice;
- evoluţia în timp a unor materiale şi instalaţii sportive, inclusiv a
bazelor sportive.
În fiecare etapă social istorică scopurile sau obiectivele educaţiei
fizice şi sportului s-au adaptat, modificat conform comenzii sociale.
În epoci diferite şi sisteme sociale diferite, comanda socială a fost
diferită. Dar indiferent de aceasta, esenţa educaţiei fizice şi sportului a fost
perfecţionarea dezvoltării fizice şi a capacităţilor motrice a oamenilor.

41
Comanda socială a societăţii actuale, solicită educaţiei fizice şi
sportului să pregătească tineretul pentru muncă şi viaţă. Acestea, trebuie să
contribuie la educarea şi formarea tineretului din punct de vedere moral,
estetic, intelectual şi profesional, să-l facă capabil să facă faţă cu de
randament maxim cerinţelor impuse de o societate de consum,
concurenţială.
Tocmai prin obiectivele şi scopurile lor, esenţa exerciţiilor fizice şi
a sportul ui are aplicabilitate pentru realizarea tuturor funcţiilor lor: cultural-
educativă, socială recreativă, de destindere, morală etică, estetică şi de
emulaţie a indivizilor societăţii.

3.2. Idealul Educaţiei Fizice şi Sportului


Idealul educaţiei fizice şi sportului reprezintă proiecţia solicitată de
societate pentru aceste activităţi în viitorul apropiat şi îndepărtat, privind
contribuţia la determinarea modului de viaţă prefigurat, sistemul de
priorităţi propus, sau ce anume este realmente important pentru individ într-o
lume complexă, contradictorie, rareori confortabilă şi întotdeauna
stimulativă.
- decurge din idealul social general şi din idealul educaţional
integrat celui general.
- poate fi definit ca finalitate de maximă generalitate.

42
- desemnează "cum trebuie să arate", dar mai ales "ce trebuie să
ştie să facă subiectul", educat fizic şi motric, capabil să se integreze cu
succes în societate.
- idealului educaţiei fizice şi sportului influenţează pozitiv calitatea
vieţii cu condiţia ca direcţia de abordare a elementelor de progres să fie
îndreptată asupra următoarelor elemente:
• Nivelul optim al capacităţii motrice prognosticat.
• Stabilirea unui program rezonabil de educaţie fizică şi sport
şi nivelul acestuia.
• Activităţile fizice de dezvoltare necesare în paralel cu activităţile
de timp liber.
• Atitudinile ce trebuie promovate în legătură cu menţinerea
sănătăţii şi problemele ecologice.
• Experienţele sportive recomandabile pentru majoritatea
subiecţilor.
Aceste elemente sunt influenţate de mai mulţi factori:
- valorile şi normele stabile pe care societatea în general şi
fiecare
individ în parte le-au apreciat de-a lungul timpului (conceptul de
"om frumos şi bun" din Grecia antică);

43
- influenţele politice în planul educaţional care au determinat
o abordare progresistă sau tradiţionalistă cu efecte asupra educaţiei
fizice şi sportului;
- caracteristicile economice şi civilizaţiile industriale şi post
industriale care au condus la schimbări ale idealului;
- influenţele naţionaliste şi religioase.

3.3. Concepţia românească despre educaţie fizică şi sport:


- fac parte din măsurile privind dezvoltarea fizică armonioasă şi
menţinerea unei stări optime de sănătate a populaţiei;
- contribuie la pregătirea pentru muncă şi viaţă;
- prin ele se urmăreşte angrenarea unui număr de oameni în
practicarea exerciţiilor fizice;
- se urmăreşte afirmarea talentelor pe plan internaţional;
- petrecerea în mod plăcut, util, recreativ a timpului liber;
- asigurarea unei conduceri unitare pe fondul unei autonomii
locale;
- accent pe educaţia fizică şcolară ca premisă pentru sportul de
performanţă.
Tendinţe imediate pe care le presupune perspectiva socială:
-diminuarea diferenţei între munca fizică şi cea intelectuală, între
diferite genuri de muncă fizică;

44
-crearea unor condiţii organizatorice şi materiale mai bune;
-necesitatea mişcării ca urmare a efectelor revoluţiei tehnico-
ştiinţifice.
Elemente de referinţă ale idealului educaţiei fizice
- dezvoltarea fizică armonioasă concretizată în indici
morfologici;
- aptitudinile (calităţile) motrice de bază;
- deprinderile şi priceperile motrice de bază, utilitar-aplicative
şi specifice unor probe şi ramuri de sport;
- cunoştinţe şi abilităţi privind practicarea independentă a
exerciţiilor fizice;
- calităţi, trăsături morale, intelectuale şi estetice;
- capacitatea de integrare socială şi recunoaştere a valorilor
generate de activităţile motrice.

3.4. Funcţiile educaţiei fizice şi sportului


Funcţia – în general - reprezintă esenţa unei activităţi, o realitate
ce caracterizează măsura în care aceasta este orientată în vederea atingerii
scopului.
Funcţiile educaţiei fizice şi sportului realizează o corespondenţă
între practicarea exerciţiilor fizice în diverse forme şi efectul (impactul)
acestora în ansamblul vieţii sociale.

45
Funcţiile activităţilor motrice satisfac cerinţele esenţiale,
fundamentale care asigură existenţa sistemului (M.Epuran, V.Epuran, 1974).
După I. Şiclovan (1979), prin funcţiile educaţiei fizice şi
sportului se înţeleg acele destinaţii (roluri, influenţe) ale activităţilor în
cauză, care au caracter constant, răspunzând unor nevoi ale
dezvoltării şi vieţii omului. Aceste funcţii derivă din ideal şi se
subordonează acestuia.
I. Şiclovan enunţă următoarele funcţii, clasificate în 2 categorii:
1. Funcţii specifice:
- funcţia de perfecţionare a dezvoltării fizice armonioase;
- funcţia de perfecţionare a capacităţii motrice.
2. Funcţii asociate:
- funcţia igienică;
- funcţia educativă;
- funcţia recreativă;
- funcţia de emulaţie.
Funcţia de optimizare a potenţialului biologic
Prin funcţia de perfecţionare a capacităţii motrice, educaţia fizică şi
sportul presupun învăţarea mişcărilor, precum şi învăţarea prin mişcare
(prin stimularea structurilor perceptiv - motorii, cognitive, a imaginii de
sine şi a socializării).

46
Funcţia psiho-socială
Educaţia fizica şi sportul sunt indispensabile în procesul de
dezvoltare armonioasă a personalităţii umane. Ele pregătesc tinerii pentru
viaţă.
Pe lângă dezvoltarea capacităţii motrice, influenţe importante
sunt induse şi pe planul dezvoltării cognitive şi a celei afective. Sunt
stimulate:
Pe plan psihic:
- activitatea intelectuală (gândirea, atenţia, memoria, imaginaţia,
creativitatea),
- activitatea de dobândire a cunoştinţelor, deprinderilor
motrice;
- activităţile de fitness şi tot ce ţine de motricitatea omului;
- comportamentele afective: interese, motivaţii, atitudini, valori;
Pe plan social:
- sentimentul de apartenenţă la un grup în care i se recunoaşte
valoarea;
- i se oferă posibilitatea punerii în valoare a ideilor şi activităţilor
proprii;
- în mediul social se dezvoltă capacitatea de apreciere şi
autoapreciere,
- se formează capacitatea de a acţiona în grup;

47
- prinde contur noţiunea de fair-play.
Funcţia culturală
Reprezintă o semnificaţie nouă a îmbinării armonioase a valorilor
culturii fizice cu motricitatea individului.
- estetica mişcării, frumuseţea execuţiei se asociază cu perfecţiunea
tehnică, eficienţa ei totul în vederea atingerii de performanţe sportive sau
scopului;
Între sport şi cultură există un limbaj comun având la bază idei,
convingeri, obiceiuri, instituţii, discipline ştiinţifice, tehnologii, opere
artistice etc, care are drept finalităţi crearea de opere de artă, spectacole
grandioase etc.
Funcţia economică
Efectele economice ale sportului pot fi :
- imediate
- tardive
„Industria sportului” este un domeniu cu aplicabilitate largă. La
buna pregătire a sportivului este nevoie de însumarea muncii unei întregi
armate de specialişti din domenii diferite.

48
4. Mijloacele educaţiei fizice şi sportului
Mijloacele educaţiei fizice şi antrenamentului sportiv (împreună
cu metodele şi procedeele metodice) reprezintă instrumente didactice cu
care se operează în procesul instructiv-educativ, îndeplinind funcţiile şi
obiectivelor acestora.
Categorii de mijloacele:
4.1. Specifice - asigură în mod direct orice progres în ceea ce
priveşte dezvoltarea somatică, funcţională şi capacitatea motrică a
omului. Acestea sunt:
- exerciţiul fizic;
- aparatura de specialitate;
- măsuri de refacere a capacităţii de efort (acestea se asigură prin
pauze active sau pasive).

4.1.1.Exerciţiul fizic
- în programarea şi realizarea procesului de instruire este
mijlocul specific de bază. Au apărut pe baza acţiunilor de muncă, iar apoi
au devenit un mijloc de pregătire pentru muncă.
I. Şiclovan: „exerciţiul fizic reprezintă o acţiune preponderent
corporală, efectuată sistematic şi conştient în scopul perfecţionării
dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice a oamenilor. Fără îndoială, indicii
superiori ai dezvoltării morfologice şi funcţionale a organismului, precum şi

49
cei ai priceperilor, deprinderilor şi calităţilor motrice, nu pot fi obţinuţi fără
repetarea sistematică, conştientă a unor exerciţii fizice anume orientate în
acest scop”.
Exerciţiul fizic reprezintă o acţiune motrică cu valoare
instrumentală, conceput şi programat în vederea realizării obiectivelor
proprii educaţiei fizice şi antrenamentului sportiv.
Conţinutul şi forma exerciţiului fizic
Conţinutul exerciţiului fizic este astfel structurat încât să conducă
la realizarea scopului final al educaţiei fizice sau sportului. Acesta cuprinde:
• mişcările corpului sau ale segmentelor (translaţie, rotaţie,
balansare, răsucire etc);
• efortul fizic solicitat, apreciat prin volum, intensitate,
complexitate, densitate etc;
• efortul psihic, respectiv gradul de solicitare a proceselor psihice
(exerciţiu fizic este un act voluntar, intenţional şi orientat conştient,
influenţând benefic comportamentul uman în ansamblul său).
Aprecierea conţinutului se face prin corelaţia celor trei parametri
(volum, intensitate, complexitate) cu durata exerciţiului, vârsta subiecţilor
şi conţinutul programelor.
Forma exerciţiului fizic reprezintă modul în care se succed
mişcările componente, precum şi relaţiile dintre acestea. Forma este
legată de aspectul exterior vizibil, care dă atributul calitativ al mişcării.

50
Dacă conţinutul înseamnă coordonări interne şi procese energetice
complexe, forma exprimă plastica mişcării, ritmul, forţa de redare,
semnificaţia sa.
Elemente care definesc forma:
- poziţia corpului şi segmentelor: iniţială, finală, faţă de obiect sau
aparat;
- direcţia;
- amplitudinea;
- relaţia între segmente;
- tempoul;
- ritmul;
- dispunerea faţă de adversari şi parteneri.
Forma exerciţiului fizic reprezintă structura lui internă şi externă.
Structura internă se compune din:
-procesele de coordonare neuro-musculară;
-legăturile dintre funcţiile vegetative şi motrice;
-procesele energetice.
Structura externă se compune din:
-raportul dintre cei trei parametri: spaţiali, temporali şi dinamici.
Caracteristici ale exerciţiului fizic privind forma:
- spaţiale: (poziţii, direcţii, distanţă, traiectorie, poziţiile mişcării:
rectilinii şi curbilinii);

51
- temporale: (ritm, tempo, durată);
- spaţio-temporale, - depind de viteza (optimă, maximă, voluntară
sau forţată) cu care se efectuează exerciţiul fizic;
- dinamice determinate de forţele care influenţează mişcarea;
Forţele interne:
- active (ale aparatului locomotor, de tracţiune a muşchilor);
- pasive (elasticitatea muşchilor, consistenţa lor);
- de reacţie (interacţiunea dintre segmente).
Forţele externe:
- greutatea propriului corp;
- reacţia sprijinului;
- rezistenţa aerului (aer, apă, adversari);
- ritmică: ritmul mişcării este raportul dintre fazele active şi cele
pasive, dintre relaxare şi încordare.
- calitative (mai puţin precise): mecanice, energice, line
(schimbarea direcţiilor) şi elastice (amortizare).
Un concept foarte apropiat de forma exerciţiului fizic îl
reprezintă tehnica, definită ca ansamblu de procedee structurale eficiente
şi raţionale pentru îndeplinirea anumitor sarcini motrice.
Funcţia principală a repetării exerciţiilor fizice este formarea
deprinderilor motrice,

52
Relaţia dialectică între formă şi conţinut:
Conţinutul are rol determinant, iar forma rol activ.
Clasificarea exerciţiilor fizice
Exerciţiile fizice sunt instrumente de acţiune al căror conţinut,
formă şi organizare conduc la efecte funcţionale stabile.
 Din punct de vedere al structurii şi formei:
- exerciţii analitice şi globale - reproduc fragmentar sau în
totalitate o anumită structură tehnică, o situaţie tehnico-tactică sau o altă
sarcină motrică
- exerciţii simple şi complexe - au o influenţă selectivă sau de
ansamblu asupra unor capacităţi, calităţi etc.
- exerciţii standardizate şi variabile - presupun o învăţare de tip
algoritmic sau creativ
- exerciţii speciale - reproduc sarcinile pe care le solicită
competiţia într-o ramură sau probă sportivă.
 După gradul de codificare:
- exerciţii cu codificare internă: toţi parametrii exerciţiului sunt
clar definiţi (distanţă, timp estimat, pauze etc.).
- exerciţii cu codificare externă: exersarea se realizează în condiţii
externe definite (ex. dribling printre jaloane);

53
- exerciţii cu codificare mixtă: atât parametrii exerciţiului cât şi
condiţiile externe sunt bine precizate (ex. volum de repetări, intensitate
pentru un parcurs cu obstacole);
- exerciţii fără codificare: se realizează conform unei orientări
generale (ex. alergare de o oră pe teren pe variat în tempo uniform);
- exerciţii cu codificare strictă: au caracter competitiv şi presupun
măsurarea performanţelor realizate şi întocmirea clasamentelor.
• După natura efectelor pe care le induc:
- exerciţii pregătitoare - generale, pentru toate probele, vârstele şi
nivelurile de pregătire;
- orientate, care solicită grupele musculare antrenate în efortul
specific, reproducând parţial execuţiile proprii probei respective;
- specifice, care reproduc integral conţinutul şi forma gesturilor
tehnice proprii probei respective
- exerciţii specifice: transformă potenţialul fizic, tehnic, tactic, în
capacitate, de performanţă prin reproducerea identică a practicii de concurs,
- exerciţii de concurs: angajează stresul de competiţie.
• După calităţile motrice:
- exerciţii pentru forţă, viteză, rezistenţă, coordonare,
supleţe, cu multiplele lor combinaţii.
• După tipul de încărcătură adiţională:

54
- exerciţii cu partener, cu haltere, cu mingi medicinale, saci cu
nisip etc.
• După tipul de pregătire:
- exerciţii pentru pregătirea tehnică, tactică, fizică, artistică etc.
• După sistemele biologice solicitate:
- exerciţii neuro-musculare, exerciţii cardio-respiratorii,
exerciţii endocrino-metabolice.
• După natura contracţiei musculare:
- exerciţii statice, exerciţii dinamice şi exerciţii mixte.
 După intensitatea efortului fizic:
- exerciţii maximale, submaximale, medii etc.
• După natura obiectivelor:
- exerciţii pentru dezvoltarea calităţilor motrice;
- exerciţii pentru dezvoltarea fizică armonioasă (analitice şi
sintetice);
- exerciţii pentru învăţarea şi perfecţionarea deprinderilor
motrice (exerciţii fragmentare, globale sau ajutătoare);
- exerciţii pentru dezvoltarea capacităţii de efort (anaerob
alactacidă
- - 1-20 s, anaerob lactacidă
- - 21-120 s, aerob-anaerobă

55
- - 121-300 s, aerobă peste 30 s).
• După funcţiile îndeplinite, exerciţiile fizice pot fi: introductive
(pregătitoare-de încălzire), repetitive (de fixare a mecanismului de
bază), asociative (de favorizare a transferului), aplicative, creative (sub
formă de joc aleator), de întrecere, de recuperare (compensatorii), de
expresie corporală etc.
• După structura socială de efectuare a exerciţiilor, acestea
pot fi: individuale, în grup, mixte sau demixtate.
• După gradul de constrângere, exerciţiile pot fi: tipizate,
semitipizate şi libere.

4.1.2 Măsurile de refacere a capacităţii de efort


În lecţia de educaţie fizică se utilizează pauzele dintre repetări (cu
durată şi caracter impuse de caracteristicile efortului prestat), şi la sfârşitul
acesteia, obiectivul se realizează prin intermediul verigii revenirii
organismului după efort.
In cadrul antrenamentului sportiv refacerea include:
a). pauzele de revenire dintre exerciţii (pasive sau active);
b). schimbarea competitorilor în fazele de atac şi apărare (în
jocurile sportive);

56
c) măsurile hidrofizioterapice (duşuri calde, relaxare în
bazine cu apă caldă), oxigenarea (în camere special amenajate, în care se
inhalează aer îmbogăţit cu O 2 ), relaxarea în saună, utilizarea
susţinătoarelor de efort, alimentaţia adecvată, vitaminizarea, somnul şi
regimul riguros de viaţă.

4.1.3. Aparatura şi echipamentul de specialitate se pot


diferenţia, în funcţie de scop:
• aparatură componentă a practicării sporturilor (aparatele de
gimnastică, mingile în jocurile sportivi, schiurile, saltelele, prăjina,
ambarcaţiunile în canotaj, caiac-canoe, halterele etc.);
• aparatură pentru perfecţionarea tehnicii, numită şi "aparatura
specială şi îngrăditori de mişcare" (manechinele la lupte, lonjele în
gimnastică, bacul în sporturile nautice, groapa cu bureţi, bazinul cu "apă
moale" la săriturile în apă, aparatul de aruncat mingi la tenis etc);
• aparatură de protecţie cu rol de a ajuta sportivii să suporte
anumite şocuri impuse de conţinutul sportului respectiv, casca la ciclism,
schi, mănuşile, genuncherele, saltelele în gimnastică, echipamentul
jucătorilor de hochei etc.
• aparatura de tip trenajoare - simulatoare. Trenajoarele
asigură dezvoltarea calităţilor motrice specifice ramurii de sport, în paralel

57
cu perfecţionarea tehnicii, iar simulatoarele creează posibilitatea pregătirii
tehnice şi fizice specifice în condiţii analoge probei respective.

4.2. Mijloacele Asociate:


4.2.1. Factorii naturali de călire implică expunerea raţională a
corpului la soare, în paralel cu practicarea exerciţiilor fizice în aer curat
şi cu folosirea diverselor procedee de fricţionări cu apă (I. Şiclovan,
1979).

4.2.2.Condiţiile de igienă implică preocupări ale


responsabililor (managerilor) privind crearea unui climat favorabil de
practicare a exerciţiilor fizice, în ceea ce priveşte: igiena sălilor de
educaţie fizică, dotarea acestora cu duşuri, instalaţii de aerisire şi iluminat
corespunzătoare etc.
4.2.3. Mijloacele ce aparţin altor laturi ale educaţiei şi sunt
folosite ori de câte ori se consideră că acestea sunt necesare în realizarea
obiectivelor educaţiei fizice şi sportului. Aceste mijloace pregătesc
subiecţii din punct de vedere cognitiv, afectiv, moral, estetic etc.

58
5. Sistemul românesc de educaţie fizică şi sport
Generalităţi privind noţiunea de sistem
Sistemul social - constituit din subsisteme:
- economice;
- ştiinţifice;
- culturale;
- militare;
- de învăţământ etc.
La acestea, având în vedere domeniul nostru de activitate, putem
adăuga şi pe acela al educaţiei fizice şi sportului.
Eventualele disfuncţionalităţi într-unul sau altul din aceste
subsisteme creează disfuncţionalităţi în întreg sistemul social.
Noţiunea de sistem cuprinde totalitatea instituţiilor, organizaţiilor,
structurilor administrative etc., ce se găsesc într-un anume timp dat într-un
teritoriu bine determinat, care interacţionează, şi se află într-o relaţie de
interdependenţă cu scopul de a realiza obiective comune impuse de
comanda socială. Tocmai de aceea, aceste sisteme sunt deschise, dinamice
şi complexe. Ele recepţionează, prelucrează şi transferă informaţie având
capacitatea de reglare şi autoreglare şi de adaptare la cerinţele impuse de
societate în cadrul căruia funcţionează, de ideologia acesteia.

59
Elementele componente ale unui sistem:
1. concepţia sistemului social care este determinată de
caracteristicile sociale, economice, politice şi culturale ale diferitelor state,
de tradiţiile şi aspiraţiile popoarelor respective; de aici derivă
fundamentarea din punct de vedere teoretic, fondul de idei ce stau la baza
organizării, desfăşurării şi finalităţii activităţilor;
2. forţele organizatorice şi cadrul social, nivelul de civilizaţie
existent (raportat la cerinţele internaţionale, globale sau zonale), privite ca
etalon a nivelului de dezvoltare a ţării respective.
3. mijloacele şi formele de organizare şi funcţionare care să le
asigure eficienţa şi integrarea într-un sistem social.
Având în vedere teoria sistemelor, un sistem are componente:
- materiale (numărul componentelor şi calitatea lor);
- structurale (relaţiile dintre componente);
- funcţionale (reacţia la solicitările externe şi interne);
- conceptuale (de natură ideologică).

5.1. Caracteristicile sistemului românesc de educaţie


fizică şi sport
În vederea stabilirii unui model prospectiv ideal pentru toate
categoriile de cetăţeni din ţara noastră, sistemul românesc de educaţie fizică
şi sport are stabilite scopurile, finalităţile, obiectivele finale şi intermediare

60
ale sistemului integral şi al fiecărui subsistem al său. Acestea au la bază
elemente ca tradiţiile practicării educaţiei fizice şi sportului în
România, respectarea drepturilor tuturor cetăţenilor indiferent vârstă,
profesie, sex, rasă, cult religios, nevoi speciale etc., privind practicarea
educaţiei fizice şi sportului
Respectând ideologiile societăţilor democrate, în România,
educaţia fizică şi sportul sunt activităţi garantate de către stat.
Pentru a realiza obiectivele sistemului au fost desemnate
instituţiile, organismele, organizaţiile (guvernamentale sau
neguvernamentale) cu atribuţii şi funcţii precise, bine stabilite.
Nivelul calitativ al sistemului este determinat de buna funcţionare
întregului sistem de relaţii a elementelor de structură.
Întreg sistemul funcţionează având la bază cadrul legislativ,
actele normative în vigoare, precizându-se statutul şi rolul instituţiilor şi
organizaţiilor cuprinse, precum şi a specialiştilor ce acţionează în cadrul
său.
Legea educaţiei fizice şi sportului precizează poziţia fiecărui
subsistem (minister, federaţii, cluburi, asociaţii, organizaţii), atribuţiile de
comandă, control şi execuţie, precum şi atribuţiile fiecărui subsistem în
contextul general social.
Sursele de finanţare pentru funcţionarea sistemului de educaţie
fizică şi sport provin, în mare parte, de la bugetul, prin finanţare de la

61
organizaţii neguvernamentale sau alte surse atrase (sponsorizări, donaţii,
etc). De elasticitatea sistemului de finanţare şi, mai ales, de managementul
specific consumării fondurilor, depinde buna funcţionare a sistemului de
educaţie fizică şi sport.
Activitatea de educaţie fizică şi sport din România se desfăşoară sub
îndrumarea profesorilor de educaţie fizică şi sport, antrenorilor,
instructorilor ce îşi desfăşoară activitatea în şcoli, facultăţi şi cluburi
sportive. Cerinţele superioare a desfăşurării activităţilor din sistem impun o
categorie aparte de specialişti ca: medicii, psihologii, fizioterapeuţii,
cercetătorii etc.
Baza materială, patrimoniul de care dispune sistemul de
educaţie fizică şi sport aflate în subordinea A.N.S., a altor departamente
(învăţământ, apărare, transporturi etc), a administraţiilor locale sau în
proprietate particulară trebuie să fie întreţinute şi dotate corespunzător, să
asigure condiţii bune pentru practicarea exerciţiilor fizice şi securitatea
participanţilor (sportivi, public). Acesta poate fi concesionat sau închiriat cu
condiţia menţinerii destinaţiei sportive a acestuia

5.2. Principiile de organizare a sistemului de educaţie fizică şi


sport
1. Asigurarea practicării continue şi simultane a exerciţiilor fizice
la nivelul tuturor subsistemelor sale;

62
2. Oferta sistemului trebuie să asigure forme de organizare care să
ofere posibilitatea fiecărui cetăţean să practice activităţile de educaţie fizică
şi sport după posibilităţi şi aptitudini, după preferinţe şi opţiuni în funcţie de
particularităţile individuale;
3. Asigurarea unei legături eficiente între educaţia fizică şi sportul
şcolar, zonele geografice ce se pretează depistării a copiilor cu aptitudini
superioare, sportul de performanţă ce cuprinde tineri şi adulţi şi sportul
pentru toţi care cuprinde populaţia cu motivaţie pentru valorile individuale şi
sociale ale sportului.
4. În vederea creşterii eficienţei, a ordinii şi funcţionalităţii
superioare a sistemului de educaţie fizică şi sport este imperios necesară
asigurarea unităţii conducerii, îndrumării, răspunderii şi competentei
profesionale a mişcării sportive.
5. Valorificarea maximă a bazei materiale existente, modernizarea
acesteia acolo unde este cazul, construirea de noi baze sportive şi
valorificarea superioară a resurselor organizatorice.

63
6. Componentele procesului instructiv-educativ de educaţie fizică
Componentele corespund modelului fiecărui subsistem de educaţie
fizică, sunt finalităţi ale procesului instructiv-educativ. Nivelul lor oferă
imaginea muncii specialistului.
Aceste componente sunt:
-cunoştinţele teoretice de specialitate;
-indicii morfo-funcţionali ai organismului;
-calităţile motrice;
-deprinderile şi priceperile motrice;
-elementele de conţinut ale celorlalte laturi ale educaţiei generale.
6.1. Cunoştinţele de specialitate:
-sunt de natură teoretică;
-pentru transmiterea lor se prevăd lecţii teoretice sau se transmit în
timpul procesului de instruire, pe cale verbală sau intuitivă;
-au rol în conştientizarea elevilor;
-se referă la întreaga sferă de practicare a exerciţiilor fizice;
-ajută la formarea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor şi
priceperilor motrice şi la dezvoltarea calităţilor motrice.

64
6.2. Indicii morfo-funcţionali:
-în procesul instructiv-educativ se urmăreşte dezvoltarea unor
indici superiori şi armonioşi atât pe plan somatic cât şi funcţional respectînd
particularităţile de vârstă şi sex ale indivizilor;
-nivelul lor sunt detereminaţi genetic;
-nivelul lor condiţionează capacitatea de muncă, randamentul
oamenilor în viaţa de zi cu zi;
-constituie fondul biologic de bază pentru dezvoltarea calităţilor
motrice şi formarea priceperilor şi deprinderilor motrice;
-aceşti indici se îmbunătăţesc atât prin practicarea exerciţiilor
fizice ca activitate independentă cât şi în urma practicării lor sistematice în
cadrul lecţiilor de educaţie fizică şcolară.

6.3. Calităţile motrice


„Calităţile motrice sunt însuşiri foarte importante ale organismului,
materializate în posibilitatea acestuia de a executa acţiuni motrice care
pretind într-o măsură mai mare sau mai mică, forţă, rezistenţă, viteză,
îndemânare” (Gh. Mitra, Al. Mogoş).
Întreaga varietate de acte, acţiuni şi activităţi motrice efectuate de
om dea-lungul vieţii, în domenii varia, se efectuează în concordanţă cu
gradul de dezvoltare al calităţilor motrice

65
Calităţile motrice - viteza, îndemânarea, forţa, rezistenţa,
mobilitatea – supleţea - elasticitatea - fac parte, alături de deprinderile şi
priceperile motrice, din sfera capacităţilor motrice.
Acţiunea motrică simplă sau complexă, este rezultatul multiplelor
forme de combinare a calităţilor motrice cu elemente de tehnică.
Indicii de dezvoltare a forţei, vitezei, îndemânării, rezistenţei,
supleţei, nu condiţionează numai efectuarea deprinderilor de mişcare, ci şi
valorificarea maximă a acestora.
Ţinând seama de legăturile indisolubile dintre calităţile motrice şi
priceperile şi deprinderile de mişcare, este necesar ca dezvoltarea acestora să
fie făcută diferenţiat în concordanţă cu cerinţele specifice ale aplicării
deprinderilor motrice în diferitele activităţi practice.
Calităţilor motrice favorizează creşterea capacităţii de efort a
organismului.
Ele se dezvoltă în mod individual, de la naştere şi până la moarte,
fiind determinate de sex, vârstă, ereditate, componente genetice, experienţa
motrică anterioară, mediul geografic natural şi de factori sociali.
Dezvoltarea lor favorizează creşterea capacităţii de efort a
organismului, adaptarea organelor, funcţiilor şi sistemelor la un nivel
superior de solicitare.
Parametri proprii fiecărei calităţi motrice în parte:
- viteză - repeziciunea mişcărilor

66
- îndemânare - complexitatea şi precizia acţiunii
- rezistenţă - durata acţiunii
- forţă – încărcătura
- supleţe-gradul de mobilitate.
Modalităţi de acţionare pentru dezvoltarea calităţilor motrice:
1. folosirea deprinderilor şi priceperilor motrice de bază şi a celor
specifice cu modificarea determinantei lor. Elementele care modifică
dominanta sunt:
- ritmul sau tempoul de executare al mişcării;
- amplitudinea mişcării;
- greutatea şi dimensiunile obiectelor, dimensiunile terenului;
- numărul de repetări, durata execuţiei;
- durata pauzelor dintre repetări;
- procedeele metodice utilizate.
2. folosirea metodelor, procedeelor şi mijloacelor specifice de
dezvoltare a calităţilor motrice:
- să se selecţioneze pentru fiecare calitate motrică în parte
metodele, procedeele sau mijloacele cele mai eficiente, optime în raport cu
particularităţile de vârstă, sex, grad de pregătire, etc.
Nu există limită inferioară de vârstă pentru dezvoltarea lor ci
numai metode şi mijloace adecvate, precum şi perioade de dezvoltare mai
intensă, de relativă stagnare sau de regres.

67
6.3.1. Viteza
În accepţiunea cea mai largă, se referă la rapiditatea cu care o
mişcare sau un act motric este executat în unitatea de timp. Viteza este
determinată de lungimea distanţei parcurse în timp sau prin timpul de
efectuare a unei mişcări; se apreciază în m / sec sau numai în unităţi de timp.
Ceea ce este specific corpului omenesc este faptul că viteza se modifică
frecvent, în prea puţine cazuri corpul omenesc putând efectua o mişcare cu
viteză uniformă. De cele mai multe ori, viteza este asociată cu alte calităţi
motrice ca forţa şi rezistenţa, dar şi cu tempoul şi ritmul mişcărilor.
Tempoul mişcărilor reprezintă densitatea mişcărilor pe unitatea de
timp şi depinde de masa corpului sau segmentelor corpului aflate în mişcare
şi de momentele de inerţie; cu ajutorul tempoului se poate stabili intensitatea
efortului şi gradul de solicitare a organismului.
Ritmul mişcării defineşte efectuarea unui efort în timp şi spaţiu,
precum şi raportul dintre aceste două mărimi; are caracteristică principală
periodicitatea repetării fenomenului, succesiunea intervalelor de timp şi
accentele rezultate din desfăşurarea lui.
Viteza este determinată de factori biologici, morfologici,
funcţionali, biochimici, metabolici şi psihologici, dintre aceştia cei mai
importanţi fiind:
- mobilitatea desfăşurării proceselor nervoase (excitaţia şi
inhibiţia);

68
- viteza de conducere a influxului nervos (aferent şi eferent) prin
reţeaua nervoasă;
- viteza de răspuns a muşchiului în urma excitaţiei nervoase;
- forţa muşchiului ce intră în contracţie;
- lungimea segmentelor angrenate în activitate, mobilitatea
articulară şi elasticitatea musculară;
- capacitatea de coordonare a grupelor musculare;
- tipul fibrei din care este alcătuit muşchiul (albe sau roşii);
- bogăţia de compuşi macroergici (CP, ATP).
Procesul educării vitezei este complex şi de aceea trebuiesc
îndeplinite anumite condiţii:
- tehnica execuţiei mişcărilor să fie foarte bine însuşită;
- pe toată durata execuţiei viteza să fie constantă; deci durata
execuţiei va fi optimă ;
- pauzele dintre repetarea mişcărilor vor fi suficient de lungi pentru
a asigura revenirea optimă a organismului; o mişcare se va relua numai în
condiţiile în care organismul este odihnit. Astfel, putem spune că:
- viteza nu se dezvoltă în mod linear, în paralel cu perioadele de
creştere; în mod diferenţiat, în funcţie sex şi de perioada de creştere,
întâlnim perioade de stagnare sau de accelerare;
- dezvoltarea vitezei este puternic influenţată genetic;

69
- fetele sunt cele care ajung mai repede la valori maxime ale vitezei
de deplasare, în timp ce la băieţi se observă o mai rapidă dezvoltare a vitezei
de reacţie; în toate formele de manifestare, până în perioada pubertară nu se
observă accelerări sau stagnări; acestea ies în evidenţă după perioada
pubertară, mai ales la fete ; după această perioadă de creştere, viteza pură nu
se mai poate dezvolta sub nici o formă de manifestare a sa; ceea ce se
dezvoltă este aceea calitate care se combină cel mai mult cu viteza, respectiv
forţa, rezistenţa sau îndemânarea.
Forme de manifestare:
1. Viteza de reacţie - timpul reacţiei motrice
- elemente componente: apariţia excitaţiei în receptor, transmiterea
excitaţiei pe căile aferente, analiza semnalului în centrii nervoşi (durata cea
mai mare), transmiterea comenzii efectoare, excitarea muşchiului care
răspunde printr-o contracţie;
Reacţiile pot fi:
- simple – răspunsul este dat sub forma unei mişcări dinainte
cunoscute şi care apare spontan;
- complexe – se manifestă în cadrul jocurilor bilaterale sau în acele
sporturi unde răspunsul dat este în funcţie de acţiunea partenerilor,
coechipierilor sau „adversarilor”;
2. Viteza de execuţie - viteza propriu-zisă a mişcărilor

70
- reprezintă timpul consumat de la începerea efectuării unui act,
sau a unei acţiuni motrice până la terminarea acestora;
- se referă la mişcări „singulare”;
- pentru fi eficientă, tehnica mişcărilor trebuie însuşită în mod
corespunzător iar încărcătura efortului trebuie să fie adecvată;
- de asemenea, trebuie asigurat un raport optim între forţă şi viteză.
3. Viteza de repetiţie - frecvenţa mişcărilor
- este o variată a vitezei de execuţie; mişcările (aceleaşi) se
efectuează într-o unitate sau interval de timp dinainte stabilite;
- vizează frecvenţa unei mişcări.
4. Viteza de deplasare
- este tot o variată a vitezei de execuţie – când se pune problema
parcurgerii, prin alergare, a unui spaţiu prestabilit sau a unei distanţe contra
timp – sau a vitezei de repetiţie – în momentul în care trebuie parcursă o
distanţă într-o unitate de timp prestabilită; este vorba despre frecvenţa
mişcărilor omului;
- această formă de manifestare a vitezei o întâlnim cadrul
mişcărilor ciclice.
5. Viteza de accelerare -variantă a vitezei de repetiţie
- reprezintă acea capacitate de accelerare a individului de a atinge
cât mai rapid o viteză maximă;
- depinde de:

71
- forţa segmentelor angrenate în efort;
- lungimea pasului;
- mobilitateaa articulară;
- elasticitatea musculară.
6. Viteza în regimul altor calităţi motrice:
- viteza în regim de rezistenţă (variantă a vitezei de repetiţie);
- viteza explozivă (detenta)-variantă a acelei de execuţie;
- viteza de decizie-variantă a celei de reacţie şi execuţie.
Procedee şi orientări metodice pentru dezvoltarea vitezei:
1. executarea unor acţiuni motrice în tempouri maxime în condiţii
normale;
2. efectuarea unor acţiuni motrice cu intensitate supramaximală în
condiţii uşurate;
3. efectuarea unor acţiuni motrice cu intensitate submaximală în
condiţii îngreuiate;
4. executarea unor acţiuni motrice în tempouri alternative,
submaximale şi maximale, stabilite de factori externi.
Metoda cea mai des folosită este cea a repetărilor.

6.3.2. Îndemânarea
Calitate motrică complexă - implică participarea segmentelor
nervoase superioare în efectuarea oricărui act, acţiune sau activitate motrică;

72
- prin implicarea acestora se obţine o mai bună coordonare a
segmentelor sau a corpului în întregime, echilibru, precizie a mişcărilor,
orientare spaţio – temporală, amplitudinea mişcărilor, ambidextrie etc., cu
scopul de a obţine procese de reglare motrică bazate pe eficienţă maximă şi
consum minim de energie.
Îndemânarea implică calităţi psihomotrice, care determină
capacitatea individului de a învăţa rapid mişcări noi, adaptarea sa la condiţii
variate, diferite, impuse de natura mereu schimbătoare a activităţilor.
Caracteristicile activităţilor scot în evidenţă trei forme de
manifestare a îndemânării:
- generală, în care efectuarea tuturor actelor sau acţiunilor motrice
presupune existenţa, într-o măsură mai mare sau mai mică, a acestei forme
de îndemânare;
- specifică - este rezultatul unei anume specializări într-o anume
activitate;
- în regimul altor calităţi motrice, când se poate combina eficient
cu alte calităţi motrice, rezultând mărirea ariei de activitate în domenii
diferite.
Factorii care condiţionează îndemânarea ţin de particularităţile
bio-psihologice ale individului; dintre acestea amintim:
- nivelul de coordonare a sistemului nervos şi plasticitatea scoarţei
cerebrale;

73
- calitatea transmiterii impulsului nervos şi a inervaţiei musculare;
- capacitatea analizatorilor de a capta informaţia şi de a realiza
sinteza aferentă pentru analiza situaţiei;
- capacitatea de anticipare rapidă, ce are la bază experienţa
anterioară a individului;
- volumul şi complexitatea deprinderilor motrice pe care le posedă
fiecare individ în parte;
- nivelul de dezvoltare al celorlalte calităţi motrice.
Componentele îndemânării
• Capacităţi de coordonare
• Capacitatea de diferenţiere spaţio-temporară
• Capacitatea ritmică
• Capacitatea de echilibru
• Capacitatea de învăţare motorie
• Capacitatea de orientare spaţială
• Capacitatea de conducere a mişcărilor
• Capacitatea de adaptare şi readaptare motrică
• Capacitatea de diferenţiere a mişcărilor etc.
Importanţă:
1. influenţează în mare măsură învăţarea şi perfecţionarea actelor
motrice noi şi stabilitatea acestora în timp;

74
2. favorizează efectuarea eficientă a actelor motrice în condiţii
variate;
3. determină efectuarea mişcărilor în condiţii optime de ritm şi
tempo;
4. favorizează valorificarea superioară a celorlalte calităţi motrice;
5. favorizează restructurarea mişcărilor în fazele antrenamentului
de înaltă performanţă şi în perfecţionarea deprinderilor motrice de bază
şi aplicative.
Măsuri şi indicaţii metodice pentru dezvoltare / educare
- accentul în instruire va fi pus pe stăpânirea unui număr cât mai
mare de deprinderi motrice;
- un grad de dificultate sporit al exerciţiilor în ce priveşte
coordonarea, chiar în stadiile iniţiale ale instruirii;
- pe măsură ce subiectul se obişnuieşte şi execută cu mare uşurinţă
un exerciţiu, se va mări dificultatea acestuia sporind exigenţele (cerinţele)
faţă de:
1. precizia mişcărilor;
2. coordonarea integrală a mişcării şi între componentele
acesteia;
3. spontaneitatea schimbării situaţiei;
- vor fi evitate exerciţiile care provoacă crisparea subiecţilor;

75
- sistemele de acţionare vor fi programate la începutul lecţiei de
antrenament sau de educaţie fizică;
- intervale de odihnă suficient de mari între exerciţii → refacerea
completă a capacităţii de efort (intervale optime);
- volumul de lucru / lecţie va fi mic;
- numărul mare de lecţii cu teme specifice;
- perioadele favorabile:
- copilăria
- pubertatea
- adolescenţa.
Procedee metodice pentru dezvoltare / educare
• Folosirea unor poziţii de plecare neobişnuite pentru
efectuarea exerciţiilor;
• Efectuarea exerciţiilor cu segmentul neîndemânatic (braţ.
picior etc.);
• Schimbarea tempoului şi a sistemului de execuţie;
• Limitarea spaţiului în care se efectuează exerciţiul;
• Efectuarea procedeelor tehnice şi a înlănţuirilor acestora cu
restricţii;
• Schimbarea procedeelor de execuţie;
• Efectuarea exerciţiilor prin creşterea complexităţii acestora
(introducerea unor mişcări suplimentare);

76
• Folosirea unor întâlniri cu adversari diferiţi ca valoare şi
nivel de pregătire;
• Efectuarea exerciţiilor în condiţii variate de mediu, cu
materiale diferite, la aparate, instalaţii şi simulatoare;
• efectuarea acţiunilor motrice în condiţii relativ constante;
• executarea acţiunilor motrice în condiţii îngreuiate
(micşorarea suprafeţei de sprijin, micşorarea spaţiului de lucru, execuţia cu
segmentul neîndemânatic, execuţii asimetrice);
• efectuarea actelor motrice în condiţii variabile, schimbătoare
(aer liber, interior, suprafeţe mici şi mari, la şes sau altitudine, pe zgură,
iarbă, pardoseală, parchet, ciment, pe frig, căldură, etc.).

6.3.3. Forţa
- reprezintă acea capacitate a organismului uman prin care o
rezistenţă externă sau internă este învinsă cu ajutorul contracţiei uneia sau a
mai multor grupe musculare.
Dacă prin forţă muşchiul este capabil să se contracte într-un anume
mod, şi într-o anume cantitate, puterea reprezintă modul exploziv de
declanşare a acestor contracţii într-o unitate de timp.
Factori de condiţionare:
Factorii interni:
- vârsta;

77
- sexul;
- tipul constituţional;
- nivelul dezvoltării aparatului locomotor;
- nivelul de activitate a sistemului nervos, a proceselor
nervoase fundamentale (excitaţia şi inhibiţia);
- coordonarea impulsurilor nervoase trimise spre diferite grupe
musculare;
- numărul, compoziţia şi tipul de fibre musculare ce intră în
contracţie;
- modul de desfăşurare a proceselor biologice;
- grosimea muşchilor;
- calitatea proceselor metabolice şi a surselor energetice
existente la nivelul muşchilor;
- experienţa motrică personală.
Factorii externi:
- aparţin mediului ambiant: temperatura, umiditatea aerului,
altitudinea, radiaţiile solare, relieful, sezonalitatea anotimpuală, ritmul diurn
etc.
- aspecte care au în vedere creşterea artificială a forţei;
administrarea de substanţe chimice, gen “susţinătoare de efort” de tipul
steroizilor anabolizanţi, substanţe doping ce măresc artificial capacitatea
organismului la efort etc.

78
Alţi factori de condiţionare:
- factorii psihici (motivaţia, atenţia, emoţiile etc.);
- durata de contracţie a fibrelor musculare;
- valoarea unghiulară a segmentelor implicate în acţiune;
- nivelul de dezvoltare a celorlalte calităţi motrice.
Forme de manifestare:
- în funcţie de numărul muşchilor ce participă în contracţie forţa
poate fi:
- generală – „rezistenţa” va fi învinsă de acţiunea principalelor
grupe musculare;
- specifică (specială) - doar un număr restrâns de grupe musculare
participă în contracţie.
- în combinaţie cu celelalte calităţi motrice:
- forţă în regim de viteză (detentă);
- forţa în regim de rezistenţă;
- forţa în regim de îndemânare.
În funcţie de caracterul contracţiei, forţa se poate clasifica în:
- forţă izometrică (statică), atunci când prin contracţie nu se
modifică lungimea fibrelor musculare ce iau parte la efort;
- forţă izotonică (dinamică), când prin contracţie se modifică
lungimea fibrelor aflate în efort; dacă fibrele se scurtează prin intrarea în
acţiune a fibrelor muşchilor agonişti, vorbim despre o forţă de tip

79
„învingere”; dacă fibrele se alungesc prin acţiunea muşchilor antagonişti
avem de-a face cu o forţă de tip „cedare”;
- forţă mixtă - în acest caz cele două tipuri de forţe (statică şi
dinamică) se combină în diferite alternanţe, în funcţie de natura efortului.
În relaţie cu puterea individuală şi în funcţie de capacitatea de
efort, forţa se clasifică în:
- absolută (maximă) - ea creşte odată cu creşterea greutăţii
corporale;
- relativă - reprezintă raportul dintre forţa absolută şi greutatea
corpului.
Forţa creşte în paralel cu creşterea organismului, ajungând la
maturitate în perioada cuprinsă între 20 şi 30 de ani; după această perioadă
forţa nu se pierde decât în mică măsură; astfel, un individ în vârstă de 65 ani
are o forţă ce reprezintă 80 % din forţa indivizilor cuprinşi în grupa de
vârstă 20-30 ani. În cazul femeilor, forţa cea mai mare se manifestă în
perioada cuprinsă între 16-30 ani.
Procedee metodice pentru dezvoltare / educare
• metoda halterofilului (cu greutăţi);
• contracţia izometrică;
• metoda eforturilor repetate (învingerea îngreuierilor
maximale cu număr maxim de repetări, folosirea îngreuierilor maxime si

80
apropiate de cele maxime, utilizarea eforturilor izometrice si execuţia
exerciţiilor cu viteză maximă);
• metoda power training;
• contracţia izotonică;
• metoda în „circuit”;
Clasificarea circuitului:
- după numărul de exerciţii:
- scurt: 4-5 exerciţii;
- mediu: 6-8 exerciţii;
- lung: 9-12 exerciţii.
- după felul exerciţiilor şi gradul de solicitare:
- uşor (11-20% din posibilităţile maxime);
- mediu (30-40% din posibilităţile maxime);
- greu (peste 50% din posibilităţile maxime).
- după formele de lucru:
- de durată;
- cu intervale (extensiv şi intensiv);
- cu repetări.
- variante ale circuitului cu intervale:
- 30sec. activitate-30 sec. pauză;
- 30sec. activitate-25 sec. pauză;
- 30sec. activitate-10 sec. pauză;

81
- 30 sec. activitate-15 sec. pauză;
- 30sec. activitate-25 sec. pauză.

6.3.4. Rezistenţa
Zatiorski arată că rezistenţa este „capacitatea de a efectua timp
îndelungat o activitate oarecare, fără a reduce eficacitatea ei”;
D. Harre: „capacitatea organismului de a efectua eforturi de
intensitate mare un timp mai îndelungat”;
N. G. Ozolin „capacitatea de a face faţă oboselii”;
A. Demeter „menţinerea capacităţii de lucru în timpul unor
eforturi de lungă durată, prin învingerea fenomenului de oboseală şi printr-
un tempo ridicat al restabilirii organismului după o activitate obositoare”;
C. Florescu şi colaboratorii: „timpul limită în cursul căruia poate fi
continuat un efort de o anumită intensitate”.
Factorii care determină rezistenţa:
- durata efortului;
- eficacitatea acţiunii motrice;
- refacerea organismului după efort.
Factori de condiţionare
1. Posibilităţile sistemelor cardiovascular, respirator, muscular
şi ale celorlalte funcţii ale organismului care susţin efortul;
2. Calitate metabolismului şi a resurselor energetice;

82
3. Nivelul la care sistemul nervos central realizează
coordonarea activităţii aparatului locomotor şi a funcţiilor vegetative, a
acţiunii musculaturii antagoniste şi agoniste, alternanţa în contracţie a
fibrelor musculare, coordonarea respiraţiei cu circulaţia;
4. Calitatea proceselor volitive cu ajutorul cărora se poate
susţine sau relua un efort sau dimpotrivă, abandonarea efectuării efortului;
5. Relaţia dintre pauză şi efort în cadrul ramurilor şi probelor
sportive care se desfăşoară cu alternarea intensităţii efortului.
• capacitatea sistemelor
- cardiovascular;
- respirator;
- musculo-osteo-articular
• tipul fibrelor musculare implicate în activitate:
- fibrele albe → viteza
- fibrele roşii (90 %) → absorbţia maximă de oxigen
(slow twitch);
• parametrii cardiovasculari:
- minut-volumul cardiac;
- elasticitatea vasculară;
- reglarea periferică la nivelul capilarelor;
• procesele nervoase fundamentale:
- excitaţia

83
- inhibiţia;
• resursele energetice ale organismului, calitatea
metabolismului;
- fosfaţii macroergici,
- glicogenul,
- trigliceridele.
• Coordonarea:
- aparat locomotor / funcţii vegetative;
- muşchii antagonişti / agonişti;
- alternanţa în contracţie a fibrelor musculare;
- respiraţiei cu circulaţia;
- calitatea proceselor volitive;
- relaţia pauză / efort.
Oboseala - Principalul factor limitativ
- oboseala - scăderea temporară a capacităţii de lucru a
organismului, prin creşterea dificultăţilor sau prin imposibilitatea de a
continua efortul dat cu aceiaşi intensitate, în acelaşi ritm, cu aceiaşi
amplitudine, precizie şi randament.
Oboseala este cauzată de:
- slaba adaptare la efort a organismului

84
- diminuare a activităţii centrilor nervoşi superiori care
coordonează capacitatea de lucru a muşchilor şi în special a funcţiilor
circulatorii şi respiratorii.
- oboseala este factorul hotărâtor de adaptare a organismului la
efort şi de dezvoltare a rezistenţei pentru că după cum arată V. S. Farfel
„numai efortul efectuat până la oboseală şi încercările de a o învinge pot
grăbi procesul de dezvoltare a rezistenţei”.
Forme de manifestare
Rezistenţa aerobă - acoperirea consumului energetic se obţine din
arderile realizate în prezenţa oxigenului din muşchi, chiar în timpul mişcării.
Rezistenţa anaerobă - capacitatea organismului de a efectua
eforturi cu intensităţi mari, în care se acumulează „o datorie de oxigen” la
nivelul muşchiului, asigurarea substanţelor energetice necesare nu se mai
face prin oxidare (cu prezenţa oxigenului), ci prin glicoză (degradarea
anaerobă a glucozei). Ea este caracteristica eforturilor cu intensităţi mari, cu
durata de circa 1 minut (A. DEMETER) sau 1-3 minute (M. GEORGESCU).
Rezistenţa generală - capacitatea omului de a presta un efort fizic
prelungit cu participarea a peste 2/3 din masa musculară. Ea angrenează
intens în efort funcţiile vitale, iar cheltuielile energetice sunt foarte mari
(alergarea de durată, înot, jocuri sportive).

85
Rezistenţa specială - capacitatea organismului de a presta un efort
îndelungat, cu o intensitate medie, pe baza activităţii unor grupe şi lanţuri
musculare specializate în efortul dat.
Rezistenţa în regim de viteză - capacitatea omului de a efectua un
efort de durată a cărui intensitate este relativ crescută
Rezistenţa în regim de forţă - capacitatea de a realiza un efort
prelungit, cu purtarea, deplasarea, împingerea, tracţiunea unor greutăţi.
Rezistenţa în regim de îndemânare - capacitatea individului de a
depune un efort prelungit, în care actele motrice sunt complexe.
După natura eforturilor şi condiţiilor externe în care se desfăşoară
eforturile:
- rezistenţă neuropsihică (capacitatea de a efectua timp
îndelungat activităţi care solicită intens intelectul);
- rezistenţa senzorială (capacitatea de a efectua sarcini prelungite
în care se solicită intens organele de simţ);
- rezistenţa emoţională (capacitatea de activitate prelungită în
condiţii de stres emoţional deosebit);
- rezistenţa la temperaturi scăzute sau crescute (capacitatea de
a presta eforturi la valori ale temperaturii de 30–35˚ sau minus 15–0˚C);
- rezistenţa la altitudine (capacitatea organismului de a presta
eforturi prelungite în condiţii de scădere a concentraţiei de oxigen în
atmosferă).

86
Procedee metodice pentru dezvoltare / educare
a) Metode bazate pe variaţia volumului
1. Metoda eforturilor uniforme – continue;
2. Metoda eforturilor repetate.
b) Metode bazate pe variaţia intensităţii
1. Metoda eforturilor variabile;
2. Metoda eforturilor progresive.
c) Metode bazate pe variaţia volumului şi a intensităţii
1. Metoda antrenamentelor pe intervale.
a.1. Metoda eforturilor uniforme este specifică dezvoltării
rezistenţei generale, a capacităţii de efort aerob. Metoda se caracterizează
prin uniformitatea intensităţii efortului, prin continuitatea şi durata acestuia.
Elementul de progres îl constituie creşterea duratei efortului cu menţinerea
uniformităţii intensităţii.
a.2. Metoda eforturilor repetate are ca efect principal dezvoltarea
rezistenţei generale, a capacităţii aerobe. Ea constă din repetarea relativ
standard a aceluiaşi efort, parcurgerea repetată a unei anumite distanţe cu
aceeaşi viteză de deplasare.
b.1. Metoda eforturilor variabile se bazează pe modificarea vitezei
de parcurgere a unor porţiuni în cadrul alergărilor de durată. Se foloseşte o
gamă de intensităţi în cadrul aceleiaşi lecţii, fapt care determină solicitări

87
variabile ale funcţiilor organismului şi are ca urmare o adaptare multilaterală
la eforturi.
b.2. Metoda eforturilor progresive se referă la repetarea succesivă
a unor eforturi a căror intensitate creşte mereu şi se bazează în exclusivitate
pe variaţia în sens progresiv a intensităţii efortului. Metoda contribuie la
dezvoltarea rezistenţei specifice eforturilor de intensitate maximală.
c.1. Metoda antrenamentului pe intervale, cu intervale sau
fracţionat reprezintă o metodă de bază pentru dezvoltarea rezistenţei şi
reprezintă, prin excelenţă, o metodă de dezvoltare a capacităţii de efort
aerob, o metodă de dezvoltare a posibilităţii aparatului cardio vascular de a
transporta o cantitate cât mai mare de oxigen.
Elementul de progresie principal îl constituie creşterea numărului
de repetări a efortului cu revenirea frecvenţei cardiace la 120-130 bătăi în 90
secunde.
Caracteristica principală a metodei o constituie faptul că pauza
(intervalul) este incompletă, organismul nu este restabilit complet efortul
reluându-se în faza de supracompensare, organismului lucrând în datorie de
oxigen. Stimularea optimă a sistemului cardio-vascular se produce în timpul
intervalului de odihnă, când volumul de sânge pompat de inimă la o pulsaţie
este maxim.
Ca efecte pozitive ale antrenamentului pe intervale pot fi
menţionate următoarele:

88
- permite adoptarea unui program mai precis, mai ştiinţific pentru
dezvoltarea cu precădere a rezistenţei, indiferent de mijloacele folosite;
- înlătură monotonia unor acţiuni motrice de durată, elevii fiind
conştientizaţi şi devenind activi în determinarea frecvenţei cardiace, în
adaptarea duratei şi intensităţii efortului la cerinţele precise;
- se poate folosi pe orice teren, fără amenajări speciale;
- îmbunătăţeşte vizibil şi repede funcţia cardio-vasculară
favorizând mărirea capacităţii de refacere a organismului după efort;
- dezvoltă rezistenţa psihică împotriva oboselii şi măreşte puterea
de concentrare şi voinţa.
Reguli de bază pentru dezvoltarea rezistenţei:
1. Continuitatea
2. Variaţia volumului efortului
3. Creşterea continuă a duratei activităţii sau a distanţei
4. Aprecierea continuă a progreselor
Bazele fiziologice şi biochimice ale rezistenţei
Consumul maxim de oxigen - parametrul fiziologic principal al
capacităţii de efort în probele de rezistenţă aerobă . Depinde de două
categorii de factori:
1. factori dimensionali – mărimea organelor care compun
sistemul de captare şi transport al oxigenului, reprezentaţi de:

89
- dimensiunile plămânilor (reflectate de capacitatea vitală,
capacitatea pulmonară totală şi capacitatea reziduală funcţională);
- dimensiunile sistemului cardio-vascular (volumul sanguin total,
hemoglobina totală şi procentuală, volumul cardiac).
2. capacităţile funcţionale reprezentate prin:
- debitul ventilator maxim sau capacitatea respiratorie maximă;
- volumul expirator maxim pe secundă;
- debitul cardiac;
- debitul sistolic;
- oxigen puls maxim.

6.3.5. Elasticitatea, supleţea şi mobilitatea


- capacitatea organismului de a efectua cu segmentele sale acţiuni
motrice cu diferite amplitudini.
Zaţiorschi şi Harre numesc această calitate a organismului
mobilitate, Ozolin o numeşte elasticitate sau supleţe.
Natura mişcărilor este determinată de:
- structura şi tipul articulaţiilor;
- elasticitatea ligamentelor, muşchilor şi tendoanelor;
- tonusul şi capacitatea de contracţie musculară;
- elasticitatea discurilor intervertebrale;
- capacitatea SNC de a coordona procesele neuromusculare;

90
- temperatura muşchilor şi caracteristicile mediului ambiant;
- predispoziţiile psihice ale subiecţilor;
- ereditate, sex, vârstă.
Forme de manifestare:
- generală;
- specială;
- activă;
- pasivă.
Procedee metodice pentru dezvoltare / educare
Metodica educării ei presupune favorizarea efectuării acţiunilor
motrice zilnice sau a diferitelor procedee tehnice cu uşurinţă, cursivitate,
expresivitate etc. Acesta presupune efectuarea alternativă a exerciţiilor de
relaxare cu cele de întindere, a celor de forţă cu cele de supleţe;
Pentru eficienţa dezvoltării acestei calităţi este nevoie de
ritmicitatea executării exerciţiilor.
Mijloace folosite:
- mişcări active:
- exerciţii libere şi cu sprijin;
- exerciţii cu şi fără îngreuiere;
- exerciţii statice;
- exerciţii cu partener, la aparate, pe aparate;
- elemente din gimnastica sportivă şi ritmică.

91
- mişcări pasive:
- exerciţii statice utilizând greutatea corpului sau alte
greutăţi;
- exerciţii cu ajutorul partenerului;
- exerciţii de relaxare
- seriile sunt de 8-10 repetări.

6.4. Deprinderile motrice


- componente care se formează, nu sunt însuşiri moştenite genetic;
- se învaţă;
- se consolidează;
- se perfecţionează;
- sunt finalităţi ale proceselor de educaţie fizică şi de antrenament
sportiv
- forme concrete de activitate motrică ce au la bază stereotipuri
dinamice realizate prin legături temporale în scoarţa cerebrală motorie.
Exerciţiul fizic, repetat în mod sistematic şi continuu, este
principalul excitant care contribuie la formarea legăturilor temporale, a
stereotipurilor dinamice, a reflexelor condiţionate.
Caracteristici:
- elemente ale activităţii voluntare a omului;
- odată consolidate se execută cu:

92
- Consum redus de energie;
- Stabilitate;
- Precizie
- Cursivitate
- Expresivitate
- Coordonare
- Uşurinţă
- Rapiditate
- Automatizare.
- în faze superioare de performanţă se ajunge la „măiestrie”
motrică , la ,,senzaţii complexe”: simţul porţii, mingii, tempoului;
- se perfecţionează treptat (în perioadă relativ îndelungată de timp)
şi neuniform;
- ireversibile - mişcările componente se înlănţuiesc într-un singur
sens
- inversarea unor operaţii formează noi deprinderi ce dau naştere la
stiluri tehnice;
- se „destramă” treptat dacă nu sunt consolidate prin repetări
multiple.
Etapele (fazele) formării
1. iniţierea în bazele tehnice de execuţie
Obiective:

93
- formarea unei reprezentări clare (explicaţie, demonstraţie);
- formarea ritmului general de execuţie cursivă;
- descompunerea - dacă este cazul - în elementele componente şi
exersarea analitică a acestora;
- preîntâmpinarea sau înlăturarea greşelilor tipice de execuţie.
2. fixarea / consolidarea
Obiective:
- formarea tehnicii de execuţie (coordonate optime)
- spaţiale
- temporale
- dinamice
- întărirea legăturilor temporale prin exersare in condiţii relativ
constante, standardizate;
- executarea în condiţii variate.
3. perfecţionare
Obiective:
- lărgirea variantelor de execuţie prin desăvârşirea execuţiei mai
multor procedee tehnice;
- exersarea în condiţii cît mai variate şi apropiate de cele întâlnite
în practică (mai ales în competiţii);
- includerea într-o înlănţuire de alte deprinderi şi executarea acestor
„combinaţii" cu uşurinţă, cursivitate şi eficienţă.

94
Tipuri (categorii)
I. în funcţie de „aria" de automatizare:
a. elementare - complet automatizate (caracter ciclic: mers,
alergare, înot, ciclism etc.);
b. complexe - parţial automatizate (sporturile aciclice: gimnastică,
sărituri, aruncări, box, lupte etc., jocuri sportive).
II. în funcţie de finalitatea folosirii :
a. de bază şi utilitar-aplicative: mers, alergare, săritură,
aruncare – prindere, respectiv:
- căţărarea şi escaladarea;
- tracţiunea şi împingerea;
-exerciţiile de echilibru;
-târârea;
-ridicarea, manevrarea, transportul obiectelor şi aparatelor.
b. specifice ramurilor şi probelor sportive - elementele şi
procedeele tehnice specifice.
III. în funcţie de nivelul participării sistemului nervos la
formarea şi valorificarea lor:
a. propriu-zise - repetări stereotipe, efectuate de un
număr foarte mare de ori (gimnastică, patinaj, sărituri de la platformă etc);
b. perceptiv-motrice - învăţarea este influenţată de
ambianţă (oină, tir cu talere, jocuri la copii)

95
c. inteligent-motrice - apare „adversarul" care este
pozitiv şi intensiv ( jocurile sportive, lupte, box, scrimă, judo etc).
Transferul / Interferenţa
- influenţă pozitivă → transfer
- influenţa negativă → interferenţă (transfer negativ).
Timpul pentru formare dependent de:
- experienţa motrică anterioară;
- nivelul indicilor morfo-funcţionali;
- nivelul calităţilor motrice;
- gradul lor de complexitate;
- motivaţia subiectului, executantului.

6.5. Priceperile motrice


- o fază de valorificare conştientă - în condiţii variabile, diferite,
neprevăzute etc - a sistemului de deprinderi motrice însuşite anterior;
- deprinderile motrice cunoscute trebuie să fie selectate, întrunite şi
efectuate cursiv în raport de condiţii, obţinându-se o eficienţă maximă.
Caracteristici:
- componente neautomatizate ale activităţii motrice voluntare;
- dependente de volumul de deprinderi motrice stăpânite de fiecare
individ uman (de experienţa motrică anterioară);
- exprimă măiestria practică în situaţii variabile;

96
- se consolidează prin folosirea metodelor şi orientărilor
metodologice active de instruire, mai ales, prin „problematizare”;
- se bazează pe / şi influenţează procesele cognitive (memorie,
imaginaţie, creativitate etc);
- nivelul de manifestare este condiţionat şi de plasticitatea scoarţei
cerebrale.

6.6. Elementele de conţinui ale celorlalte laturi ale educaţiei


generale
- sunt elemente în sistemul componentelor proceselor instructiv-
educative de educaţie fizică şi de antrenament sportiv ce răspund
necesităţii funcţiei educative;
- educaţia fizică, antrenamentul sportiv şi sportul contribuie la
dezvoltarea unor importante trăsături şi calităţi de natură intelectuală,
morală, estetică şi tehnico-productivă.

6.7. Componentele (parametrii) efortului


1. Volumul - cantitatea de lucru mecanic exprimat prin:
- număr de repetări;
- distanţe parcurse;
- kilograme ridicate etc.

97
Toate cele de mai sus sunt raportate la timp, de unde apare
noţiunea de „densitate” a efortului;
2. Intensitatea - gradul de solicitare a organismului, tăria
excitantului.
Se exprimă prin:
- procente faţă de posibilităţile maxime (%);
- tempou de execuţie (4/4—3/4 etc);
- număr de execuţii în unitatea de timp etc;
3. Complexitatea - modul concret de înlănţuire, de asociere, a
tuturor elementelor pe parcursul efectuării efortului (structură - pe fond de
volum şi intensitate - procese psihice solicitate etc). Complexitatea creşte
când apar „adversarii”!
Raportul între volum şi intensitate este invers proporţional, în
asigurarea acestui raport, mare rol au pauzele. Se recomandă:
- după efort maximal (90-100%) - pauză .3-5 min.
- după efort submaximal (75-85%) - pauză 1 min. 30 sec - 3
minute.
- după efort mediu (60-70%) - pauză 45 sec. - 2 min.
- după efort mic (40-55%) - fără pauză.
Componentele specifice trebuie să fie realizate printr-un sistem
didactic de exerciţii fizice. Acest sistem didactic, pentru a fi eficient trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:

98
- exerciţiile selecţionaţi să corespundă obiectivelor specifice;
- exerciţiile să corespundă posibilităţilor subiecţilor şi altor condiţii
(materiale, climaterice etc);
- sistemul de exerciţii să corespundă, ca mărime, volumului
(duratei) de timp avut la dispoziţie;
- exerciţiile să fie selecţionate în funcţie de eficienţa lor (să fie
selecţionate cele cu influenţă multilaterală, aplicativitate, caracter emoţional,
accesibilitate, valoare educativă etc).

6.8. Programa de Educaţie Fizică


Programa este un document oficial cu caracter obligatoriu ce
prevede conţinutul procesului instructiv-educativ la nivelul diferitelor
subsisteme ale educaţiei fizice.
Sunt elaborate de Ministerul de resort şi de Federaţiile de
specialitate, cu ajutorul unor comisii formate din cadre didactice şi,
respectiv, antrenori cu o bogată experienţă practică de „predare" şi cu un
nivel ridicat de gândire metodică.
Indiferent de subsistemul căreia i se adresează, Programa, din
punct de vedere structural, conţine următoarele capitole:
Obiectivele generale ale educaţiei fizice
Indicaţii de aplicare

99
Conţinutul procesului de instruire pentru fiecare componentă a
modelului de educaţie fizică:
- Capacitatea de organizare
- Dezvoltarea fizică armonioasă
- Calităţile motrice de bază
- Deprinderile şi priceperile motrice de bază şi utilitar-aplicative
- Deprinderile şi priceperile motrica specifice unor probe şi ramuri
sportive
- Cunoştinţe teoretice de specialitate
Anexe
Caracteristici:
- asigură o bază unitară, multilaterală şi continuu ascendentă de
dezvoltare fizică şi perfecţionare motrică; este o îmbinare între caracterul
linear cu cel concentric al instruirii;
- precizează volumul concret al fiecărei componente a procesului
de instruire şi obiectivele urmărite, finalităţile propuse, pentru fiecare clasă
de elevi sau pentru fiecare stadiu de pregătire (copii, juniori, seniori) ;
- are conţinut diferenţiat pe clase;
- în ceea ce priveşte conţinutul instruirii, asigură tratarea
diferenţiată a subiecţilor;
- asigură pondere funcţiei formative a instruirii;

100
- are caracter dinamic - se modifică ciclic în funcţie de evoluţia
comenzii sociale.

7. Principiile de instruire în educaţie fizică şi antrenament


sportiv
Comanda socială impune obligatoriu ca activităţile desfăşurate în
cadrul practicării activităţilor de educaţie fizică şi sport să se efectueze în
concordanţă cu anumite cerinţe, norme, reguli, directive etc., care trebuie
respectate în totalitate deoarece au menirea de a orienta organizarea,
desfăşurarea şi finalizarea procesului instructiv-educativ.
Aceste cerinţe norme, reguli, directive sunt considerate „teze
fundamentale” sunt specifice procesului de instruire şi se numesc principii
de instruire sau didactice (uneori apar sub denumirea de principii de
învăţământ).
Principiile specifice educaţiei se numesc educative.
Principii de învăţământ le înglobează atât pe cele instructive cât şi
pe cele educative.
Educaţia, în general, are aceleaşi principii, se realizează
asemănător pentru toate activităţile umane.
Instruirea la educaţia fizică şi sport are foarte multe "diferenţe
specifice" şi tocmai de aceea, metodica educaţiei fizice şi sportului oferă

101
informaţii numai asupra principiilor de instruire din domeniu deoarece
activităţile specifice solicită, în primul rând, un proces de instruire adevărat.
Clasificarea principiilor:
A. principii de instruire
1 - participării conştiente şi active
2 - intuiţiei
3 - accesibilităţii
4 - sistematizării şi continuităţii
5 - legării instruirii de cerinţele activităţii practice
6 - însuşirii temeinice

B. principii de educaţie
1 - educării prin munca şi pentru muncă
2 - unităţii
3 - educarea prin şi pentru colectiv
4 - continuităţii şi consecvenţei masurilor educative

C. alte principii
1 - organizării şi desfăşurării cercetării ştiinţifice
2 - activităţilor personale, cotidiene.

102
7.1. Principiul participării conştiente şi active
Implică:
- participarea conştientă;
- participarea activă a subiecţilor;
- se adresează atât subiecţilor cât şi cadrelor didactice;
Cerinţe:
1. înţelegerea corectă şi aprofundată a obiectivelor specifice
procesului de practicare a exerciţiilor fizice; pentru practicarea EFS,
motivaţia trebuie să fie puternică şi corectă (cu respectarea normelor şi / sau
regulilor ce au în vedere dozarea efortului);
2. înţelegerea clară şi memorarea actelor şi acţiunilor motrice care
se învaţă
3. manifestarea unei atitudini responsabile a subiecţilor pentru
însuşirea materialului predat:
- „activismul”;
- conştiinciozitatea în execuţii;
- iniţiativă;
- autonomie în alegerea unei soluţii;
- capacitate de adaptare la propriile particularităţi.
4. formarea capacităţii subiecţilor de apreciere obiectivă a
propriului randament: a se evita supraaprecierea / subaprecierea activităţilor,

103
explicarea sau justificarea succeselor şi insucceselor trebuie să se facă având
la bază argumente obiective;

7.2. Principiul intuiţiei


- implică rolul pe care îl are primul sistem de semnalizare (treapta
senzorială) în cunoaşterea umană;
- este fundamental – la vârste mai mici rolul său este şi mai
important, implică treapta logică a cunoaşterii;
Intuiţia <=> o cunoaştere a realităţii cu ajutorul simţurilor,
analizatorilor, receptorilor organismului uman.
Intuiţia nu este sinonimă cu a ghici, a „nimeri” o soluţie optimă
pentru rezolvarea unor situaţii;
- presupune stimularea a cât mai multor analizatori, pentru a se
forma o imagine cât mai exactă despre ceea ce se învaţă.
Analizatorii:
- vizuali
- tactili
- auditivi
Pentru stimulare se folosesc:
- Demonstraţia / demonstrarea
- Prezentarea unor materiale (planşe, schiţe, diapozitive, filme,
casete video etc),

104
- Observarea execuţiei altor subiecţi.
Cerinţe:
- Urmărirea celor prezentate (prin demonstraţie / demonstrare sau
prin materiale „intuitive”) să fie posibilă, la nivel optimal, tuturor subiecţilor
cu care se desfăşoară activitatea;
- Să nu fie folosite abuziv modalităţile prin care se stimulează
primul sistem de semnalizare → se împiedică abstractizarea şi generalizarea
- procese ale gândirii foarte importante în EFS

7.3. Principiul accesibilităţii


Presupune activităţi de practicare a exerciţiilor în funcţie de:
- vârstă
- sex
- nivel de pregătire
- individualizarea / personalizarea ► faza superioară a
accesibilităţii
Acţiuni ale conducătorului / sau ale celui ce se „autoinstruieşie” (în
activitatea independentă):
- selecţionarea cu atenţie a stimulilor, a exerciţiilor fizice;
- stabilirea unei dozări corespunzătoare a efortului fizic;
- folosirea unor reglatori metodici pentru a accelera procesul de
însuşire a unor acte sau acţiuni motrice de către subiecţi;

105
- adaptarea metodelor şi procedeelor metodice de instruire şi
educaţie la nivelul de înţelegere şi de dezvoltare psiho-motrică a subiecţilor;
- diferenţierea evaluării randamentului subiecţilor.
Cerinţe:
- necesitatea cunoaşterii permanente a subiecţilor cuprinşi în
procesul de practicare EFS;
- stabilirea unui ritm adecvat de lucru, în funcţie de reacţia
subiecţilor la stimuli;
- necesitatea cunoaşterii şi aplicării celor trei reguli clasice ale
practicii didactice, care se regăsesc şi în cazul altor principii de instruire:
Cele trei reguli clasice ale practicii didactice
1.trecerea de la uşor la greu, în care funcţionează prioritar
criteriul forţei necesare pentru efectuarea actelor şi acţiunilor motrice;
2. trecerea de la simplu la complex, în care funcţionează
prioritar criteriul îndemânării necesare pentru efectuarea actelor şi
acţiunilor motrice;
3. trecerea de la cunoscut la necunoscut, adică de la elemente
deja însuşite la altele noi, care să se bazeze - ca mecanisme de execuţie -
pe cele deja însuşite.

106
7.4. Principiul sistematizării şi continuităţii
Importanţă în:
- elaborarea corectă şi eficientă a documentelor de planificare
/ programare a activităţii
- de evidenţă, ale activităţilor de educaţie fizică şi sport
Sistematizarea şi continuitatea ► condiţii pentru asigurarea
reuşitei in programarea stimulilor
Cerinţe:
1. Materialul de învăţat / însuşit trebuie să fie grupat, ordonat şi
programat în concordanţă cu logica internă pe care o impune fiecare
componentă sau subcomponentă a modelului de educaţie fizică şi sport.
2. Întotdeauna materialul nou predat trebuie să se sprijine pe cel
însuşit de subiecţi în activităţile anterioare şi să pregătească pe cel ce va fi
predat în activitatea care urmează. În consecinţă, programarea materialului
de învăţat trebuie să se realizeze pe „cicluri sau sisteme tematice” continue,
fără întreruperi cu abordarea altor teme.
3. Conţinutul procesului de instruire trebuie să fie programat /
planificat încât să se asigure o legătură logică nu numai între lecţii sau alte
forme de organizare a practicării exerciţiilor fizice, ci şi între etapele de
pregătire (semestre, sezoane etc.) sau între anii de pregătire, ciclurile de
învăţământ etc, în ordinea lor crescândă.

107
4. Participarea ritmică a subiecţilor la procesul de instruire şi
educaţie, întreruperile, deci absenţele de la procesul de pregătire, produc
perturbări în însuşirea materialului predat, rămâneri în urmă greu de
recuperat şi uneori stări de suprasolicitare nebenefice pentru organismul
subiecţilor.

7.5. Principiul legării instruirii de cerinţele activităţii


practice - ( al „modelării”)
Deprinderile / priceperile motrice <=> valoare practică
▼▼▼
transferabile în activităţile practice de timp liber
▼▼▼
aplicate în condiţii variate
Principale mijloace prin care se realizează:
- jocurile sportive bilaterale;
- traseele sau parcursurile aplicative;
- ştafetele;
- unele jocuri de mişcare / dinamice etc.

108
7.6. Principiul însuşirii temeinice („însuşirii durabile” sau al
„durabilităţii”)
- condiţionată de modul în care sunt respectate toate celelalte principii
de instruire.
Temeinicia - prima cerinţă a comenzii sociale, se bazează pe:
- accesibilitate;
- sistematizare;
- continuitate;
- participare conştientă şi activă;
- generalizare etc.
Cerinţe:
1. Asigurarea unui număr suficient de repetări a actelor şi acţiunilor
motrice, atât în fiecare activitate concretă (lecţie, şedinţă de pregătire etc.), dar
şi în timp, adică într-o succesiune „mare” de activităţi concrete.
Obiectivele stabilite pe cele trei planuri principale în educaţie
fizică şi sport:
- dezvoltarea fizică / corporală;
- calităţile motrice;
- deprinderile şi / sau priceperile motrice.
2. Într-o perioadă scurtă de timp să nu se programeze şi să nu se
încerce însuşirea unui volum prea mare din materialul de învăţat

109
3. Pentru cunoaşterea permanentă a nivelului de însuşire a
materialului predat, deci - indirect - şi a calităţii predării, trebuie ca, în mod
ritmic, să se facă verificarea pregătirii subiecţilor prin probe de control,
inclusiv concursuri sau competiţii sportive.

110
8. Metodele în Educaţie Fizică şi Sport
- acţiunea de instruire reprezintă modelarea subiecţilor;
- acţiunea este eficientă dacă:
- subiectul participă activ şi conştient;
- este angajat în propria sa transformare (modelare);
- aplicarea metodelor şi procedeelor metodice (a unui sistem
de metode) se face cu scopul îndeplinirii obiectivelor de instruire;
Etimologia cuvântului „metodă”:
grecescul metho ↔ către,
odos ↔ cale, drum de urmat..în scopul atingerii
unor obiective;
- metoda = totalitatea demersurilor practice şi intelectuale în
scopul realizării obiectivelor instructiv-educative.
- Demersul metodic cuprinde acţiunile specialistului (care emite
informaţii) şi acţiunile beneficiarului (recepţionează aceste informaţii);
- Eventualele deficienţe (la transmisie / recepţie) sunt corectate şi
reglate de profesor sau antrenor
Procedeele metodice - modalităţi concrete de „existenţă” a
metodelor, de exprimare a acestora.
Metodele nu există ca atare, în realitate. Ceea ce există în practica
domeniului sunt doar procedeele metodice:
-procedee metodice de exersare:

111
- prin circuit;
- intervale;
- ridicarea de greutăţi;
- izometrie etc.
Clasificare ( după aspectele procesului instructiv-educativ) :
- metode de instruire propriu-zisă;
- metode de educaţie;
- metode de apreciere, verificare şi notare;
- metode de corectare a greşelilor de execuţie;
- metode de refacere a capacităţii de efort.
8.1. Metode de instruire propriu-zisă
8.1.1. Metode verbale
a) expunerea verbală:
- povestirea;
- explicaţia;
- prelegerea;
b) conversaţia;
c) studiul individual;
d) brain storming-ul.

8.1.1.1.Expunerea verbală
- se realizează prin limbaj;

112
- trebuie să fie accesibilă nivelului de înţelegere a
colectivelor de subiecţi.
8.1.1.1.1. Povestirea
- se foloseşte în învăţământul preşcolar şi primar;
- trebuie să fie plastică şi bazată pe realităţi cunoscute de subiecţi.
8.1.1.1.2. Explicaţia
- clară;
- logică;
- concisă;
- oportună;
- precede demonstraţia;
- însoţeşte demonstraţia;
- urmează demonstraţiei;
Cu a jutorul explicaţiei se asigură :
- formarea unor cunoştinţe aprofundate care să capete caracter de
norme sau reguli în însuşirea deprinderilor şi priceperilor motrice precum şi
dezvoltarea calităţilor motrice, influenţarea indicilor somatici/morfologici şi
funcţionali/fiziologici ai organismului uman.
8.1.1.1.3. Prelegerea
- se recomandă claselor terminale şi învăţământului superior;
- la baza ei stă o riguroasă argumentare a temelor abordate.

113
8.1.2.2. Conversaţia
- se referă la dialogul permanent al profesorului sau antrenorului cu
subiecţii în procesul instructiv educativ;
- acest dialog are ca punct de plecare problemele legate de
conţinutul şi metodologia instruirii;
- se deosebeşte de convorbire prin faptul că abordează numai
probleme legate de procesul de instruire.
8.1.2.3. Studiul individual
- se foloseşte mai rar, impunându-se aprofundarea cunoştinţelor de
specialitate mai mult în antrenamentul sportiv.
8.1.2.4. Brain storming-ul

8.1.2. Metodele intuitive


8.1.2.1. Demonstraţia
- cea mai eficientă este demonstraţia „propriu-zisă”, cât mai
apropiată de model;
- poate fi realizată:
- de conducător (demonstraţie nemijlocită);
- de un subiect (care stăpâneşte bine tehnica
de execuţie - demonstraţie mijlocită ).
- se foloseşte cu succes şi demonstraţia prin planşe, schiţe, scheme,
tehnici moderne (filme, diafilme, kinograme, diapozitive, etc.).

114
8.1.2.2. Observarea execuţiei altor subiecţi:
- trebuie să fie întotdeauna dirijată/orientată de conducătorul
procesului instructiv-educativ care stabileşte dinainte tematica de observat;
- în lecţiile curente se urmăreşte evoluţia unor elevi pentru a fi
scoase în evidenţă aspectele pozitive şi negative;
- se poate urmări execuţia unor subiecţi şi din alte grupuri, atât în
cadrul lecţiilor dar şi în competiţii sau concursuri de nivel diferit;
- capacitate de observare este educabilă.

8.1.3. Metodele practice


8.1.3.1. Exersarea
- finalitate a metodelor verbale şi intuitive de instruire;
- aparţine în exclusivitate subiecţilor;
- în primele etape ale învăţării motrice, se face sub îndrumarea şi
controlul cadrelor de specialitate;
Tipuri / Modalităţi de Exersare:
1.Exersarea pentru formarea deprinderilor şi priceperilor motrice;
2.Exersarea pentru dezvoltarea / educarea calităţilor motrice;
3.Exersarea pentru optimizarea dezvoltării fizice/corporale;
4.Exersarea pentru formarea capacităţii de organizare;
5.Exersarea pentru formarea capacităţii de practicare autonomă a
exerciţiilor fizice;

115
6.Exersarea pentru formarea capacităţii de practicare independentă
a exerciţiilor fizice.

9. Tendinţe şi orientări metodologice în educaţie fizică şi sport


- creează cadrul general pentru aplicarea metodelor de
instruire;
- sunt rezultatul evoluţiei teoriei şi practicii domeniului;
- evoluţie determinată de cuceririle ştiinţei şi tehnicii;
- sunt necesare, având în vedere priorităţile actuale şi de
perspectivă ale educaţie fizice şi sportului;
- nu trebuie considerate metode;
- se împart în două mari categorii, în funcţie de imaginaţia
şi creativitatea subiecţilor:

a. de tip euristic (provenienţă din termenul grecesc


"heurisken" = a afla, a descoperi)
- solicită foarte mult manifestarea imaginaţiei şi creativităţii
subiecţilor.
b. de tip noneuristic
- solicită puţin sau chiar nu solicită deloc imaginaţia şi
creativitatea subiecţilor.
Strategii de tip euristic
Problematizarea;
Tratarea diferenţiată;
Demonstraţia şi explicaţia

116
Activitatea de exersare:
- Frontală;
- pe grupe; echipe, ateliere,
- pe perechi
- individuală.
Strategii de tip algoritmic
Modelarea;
Instruirea programată;
Exerciţiul;
Algoritmizarea;
Raţionalizarea;
Obiectivizarea;
Standardizarea;
Operaţionalizarea;
Cuantificarea;
Optimizarea

9.1. Autonomia în educaţie fizică si sport


Autonomia presupune:
- un anumit grad de libertate şi independenţă;
- se constituie şi poate fi considerată ca o diferenţă specifică, ca
o formă sau un tip de manifestare a libertăţii şi independenţei;

117
- capacităţi, deprinderi sau tehnici de:
- autoorganizare
- autoconducere
- autoevaluare.
- implică un anumit tip de dependenţă.
Activitatea autonomă a subiecţilor nu poate fi acceptată decât în
prezenţa specialistului, a supravegherii permanente a acestuia şi a
intervenţiei sale ori de câte ori constată abateri de la obiectivele propuse.
Activităţile respective permit stimularea intereselor şi
aptitudinilor individuale ale subiecţilor şi, implicit, dezvoltarea
creativităţii acestora
Se poate asigura, astfel, individualizarea procesului de pregătire,
conducătorul acestuia putând să ajute mai direct pe cei rămaşi în urmă şi
pe cei cu aptitudini deosebite.
Activitatea autonomă este dependentă de:
- vârsta subiecţilor;
- de experienţa lor motrică;
- fondul de cunoştinţe teoretice;
- fondul de cunoştinţe de specialitate;
- calităţi motrice;
- deprinderi şi priceperi motrice.

118
Autonomia nu trebuie confundată cu libertatea de a face fiecare
subiect ce doreşte, fără existenţa unor teme şi obiective clare ale activităţii
respective.
Activitatea autonomă a subiecţilor
- este o "parte" a autoeducaţiei fizice şi sportive, fiind necesară
şi pentru activitatea independentă a acestora;
- are implicaţii evidente şi asupra calităţii şi duratei metodelor de
predare verbale şi intuitive, în special ale explicaţiei şi demonstraţiei
- subiectul acţionează autonom, dar trebuie să îndeplinească ceea
ce „doreşte” conducătorul, specialistul, şi - ca atare - cel cu competenţă în
privinţa justeţei obiectivelor urmărite;
- ponderea principalelor variabile ale activităţii autonome a
subiecţilor:
- vârstă
- sex
- teme şi obiective
- activitatea în grup etc.
Specialistul - prin statutul şi rolul său – are autonomie:
- în a lua decizii;
- în a stabili obiective;
- în a prospecta strategia pedagogică a tuturor
demersurilor aplicate pentru realizarea obiectivelor propuse;

119
- utilizează fondul de cunoştinţe şi priceperi profesionale,
fond care trebuie permanent şi sistematic completat, actualizat şi
perfecţionat;
- analizată prin modul de raportare faţă de următoarele
trei elemente principale:
- programă;
- tehnologie;
- planificare.
Autonomia specialistului pe planul planificării
La nivelul planului tematic anual:
- stabilirea numărului de lecţii din "ciclurile tematice" specifice
fiecărei componente sau subcomponente a modelului de educaţie fizică şi
sport (componentele sau subcomponentele tematice);
- amplasarea "ciclurilor tematice" în structura anului de
pregătire;
- stabilirea numărului de teme abordate în activităţile concrete de
educaţie fizică şi sport;
- alegerea variantelor convenabile de combinare a temelor, atunci
când nu se lucrează tip monosport, în funcţie de mai multe variabile:
anotimp, condiţii materiale, nivelul de pregătire a subiecţilor etc;
- stabilirea ordinii de abordare a temelor pe parcursul anului
respectiv de pregătire (singura "condiţie" metodică o pune atletismul, care

120
menţionează că, indiferent de subiecţi, întotdeauna „alergarea de
rezistenţă” se abordează înaintea „alergării de viteză”);
- stabilirea duratei de abordare, în minute (10,15, 20 etc.) a
fiecărei teme;
La nivelul planului calendaristic:
- selecţionarea mijloacelor / sistemelor de acţionare pentru
realizarea fiecărei componente sau subcomponente tematice a modelului
de educaţie fizică şi sport (consemnarea acestora într-o "anexă" este
logică!);
- stabilirea succesiunii mijloacelor / sistemelor de acţionare
selecţionate şi a dozării acestora;
- programarea adecvată a probelor de control;
- alegerea formei optime de elaborare a planului
(descriptivă sau grafică).
La nivelul proiectului didactic sau altei activităţi:
- stabilirea duratei (în minute), pentru fiecare verigă netematică
(durata verigilor tematice s-a realizat în planul tematic anual);
- stabilirea ordinii de abordare a temelor (locul temelor din
calităţile motrice este bine precizat; în privinţa deprinderilor şi
priceperilor motrice se recomandă, mai ales din punct de vedere psihic, ca
ultima temă să fie dintr-un joc sportiv!);

121
- precizarea obiectivului operaţional specific fiecărei teme
abordate;
- dozarea mijloacelor / sistemelor de acţionare sau a procedeelor
metodice folosite în verigile netematice;
- stabilirea modalităţilor concrete prin care se evaluează
realizarea obiectivelor operaţionale;
- stabilirea conţinutului şi amplasamentului indicaţiilor metodice.

9.2. Tratarea diferenţiată în educaţie fizică si sport


- presupune respectarea particularităţilor subiecţilor ( principiul
accesibilităţii instruirii);
- în educaţia fizică şi sportivă şcolară nu se poate respecta
principiul individualizării;
- se lucrează pe grupe de nivel valoric, dinamice / modificabile,
(„închise sau deschise” în funcţie de temele abordate;
- se întâmpină dificultăţi din punct de vedere organizatoric, la
nivelul grupelor de nivel valoric, ceea ce implică verificări la începutul
perioadei de pregătire a subiecţilor;
- presupune, respectarea opţiunilor subiecţilor pentru practicarea
unor categorii de exerciţii fizice sau a unor sporturi (vârsta postpubertară);
- liderii grupelor valorice sunt colaboratori ai specialiştilor;
Are eficienţă maximă când:

122
- se aplică în cazul: - exersării
- transmiterii de informaţii
- se realizează prin: - număr de repetări
- ritm de execuţie
- amplitudine
- structuri motrice
- aspecte vizate: - obiective
- conţinut
- forme de organizare a exersării
- metodologia didactică
- evaluare.

9.3. Modelarea
1. Ca metodă de investigaţie ştiinţifică:
- reproducerea imaginară, schematică a fenomenului sub forma
unui sistem simplificat, similar sau analog cu fenomenul (Mitra şi
Mogoş);
- proces de construire a unui model, o operaţie de studiu sau de
cercetare a fenomenelor cu ajutorul modelelor ideale sau materiale
(Firea);
- metodă de studiere a unui fenomen (originalul) al realităţii
pentru a se putea elabora modelul său;

123
- metodă de studiere a realităţii cu ajutorul modelelor.
2. Ca metodă de învăţământ, de instruie:
- pregătirea subiecţilor în corelaţie cu indicatorii cuprinşi în
modelele elaborate;
- vizează mijloacele, metodele, paşii metodici şi tehnici de
lucru.
3. Ca principiu de instruire:
- orientează întreaga organizare şi desfăşurare a conţinutului
şi procesului de pregătire.
Modelul
- mijloc sau procedeu simplificat care imită în întregime sau în
parte un sistem organizat, mai complex.
Caracteristici:
- eficient;
- simplu;
- fidel originalului;
- relevant
Clasificare:
a) după natura lor:
- ideale (cerinţe maxime în raport cu fenomenul real);
- materiale (machete, scheme similare sau analogice).
b) după calitatea lor:

124
- empirice, stabilite pe bază de rutină prin aprecieri
subiective;
- logice, verificate parţial sau total prin determinări;
- matematice, exprimate cifric în proporţii şi procente.
c) după termenul pentru care sunt elaborate:
- finale, intermediare, operaţionale;
Componente ale modelului de educaţie fizică
- capacitatea de organizare;
- dezvoltarea fizică armonioasă;
- capacitatea motrică:
- generală (calităţi motrice de bază şi deprinderi motrice de
bază şi utilitare);
- specifică (deprinderi specifice şi calităţi specifice).
- capacitatea de practicare independentă a exerciţiilor fizice:
• Autoorganizare
• Autoconducere
• Autoapreciere
Exerciţiile fizice sunt modele operaţionale executate:
- într-o succesiune logică;
- cu dozare precisă;
- cu grad ridicat de eficienţă.

125
9.4. Instruirea programată
- orientare metodologică care aprofundează modelarea
instruirii;
Constă în:
- fragmentarea conţinutului învăţării în elemente scurte,
accesibile (secvenţe, paşi metodici, doze, cuante);
-plasarea lor într-o ordine de dificultate unică pentru toţi
subiecţii;
-elaborarea unui program logic bazat pe schema:
stimul-reacţie-control
- împărţirea conţinutului instruirii în părţi stabilind secvenţele şi
paşii tipici pentru posibilităţile de învăţare a diferitelor categorii de elevi.
Se va preciza:
• mărimea
• cuantumul
• dozele de informaţii ...
...pe care elevii trebuie să le însuşească cu tendinţa declarată de a
le individualiza, de a întări gradul însuşirilor de către ei, în deplin acord
cu particularităţile lor morfo-funcţionale.
- aplicarea operaţiilor trebuie să fie astfel făcută încât să spargă
cadrele rigide ale unei deprinderi care s-ar fi putut forma fără voia
elevului, să purifice operaţiile şi să o facă mobilă;

126
- instruirea programată stabileşte doar mărimea sarcinilor, deci
a cantităţii de informaţii (concretizate în secvenţe şi paşi de instruire).
Tipuri de programare:
a) liniară (Skinner) - subiectul este condus de însuşirea
conţinutului instruirii printr-o succesiune de unităţi mici, identică pentru
toţi ►erori minime / progresele sigure
b) ramificată (Crawder), în care subiectul alege în funcţie de
temă, unul din cele 3-4 răspunsuri construite de profesor, pe care îl
consideră corect: răspuns greşit ► o programare secundară
Se aplică în trasee, ştafete, tactică, etc.
Aspecte comune ambelor tipuri:
- solicită o participare activă şi independentă, o
individualizare a instruirii;
- presupune o structurare gradată a materialului de
învăţat;
- se poate folosi instruirea manuală şi cea mecanică;
Deosebiri:
- liniară reduce la minimum greşelile / ramificată foloseşte
greşelile subiectului pentru a-l orienta pe calea cea dreaptă;
- liniară parcurgerea materialului de învăţat nu depinde de
calitatea răspunsului subiectului / ramificată, alegerea răspunsului de către
subiect determină calea pe care se va merge mai departe.

127
Principii:
• progresului gradat;
• paşilor mici;
• întăririi imediate a răspunsului;
• ritmului individual de muncă;
• repetiţiei.

9.5. Algoritmizarea
Particularităţi:
- reprezintă procesul de elaborare a algoritmilor
Este un ansamblu de reguli pentru efectuarea unui sistem de
operaţii într-o ordine dată în vederea rezolvării unor probleme de un
anumit tip;
- ea urmează standardizării, valorificând logic şi raţional
mijloacele standardizate prin stabilirea succesiunii lor optime în lecţie şi
sistemele de lecţie;
Constă:
- în folosirea unor acţiuni sau respectarea unor reguli într-o
anumită succesiune sau ordine pentru a realiza un obiectiv propus sau a
rezolva o problemă care nu se modifică pe parcurs, rămânând în limite
constante;

128
- denumirea de algoritm este derivată din numele lui Al-
Horezmi, matematician arab de la începutul secolului al IX-lea;
- este la origine un procedeu de calcul folosit în matematică şi
logică, unde, pornind de la anumite date se ajunge la stabilirea unor
rezultate prin intermediul unui şir de operaţii;
- reprezintă un grupaj de scheme procedurale, o suită de operaţii
standard prin care se rezolvă probleme asemănătoare;
Algoritmizarea în educaţie fizică şi sport:
Algoritmia:
- transpune în viaţă principiile didactice;
- respectă legea transferului;
- evită interferenţa;
- scade sau exclude cazurile de plafonare.
Tipuri de algoritmi:
- specifici conţinutului procesului de instruire;
- specific activităţii profesorului sau antrenorului;
- specifici activităţii subiectului.
Algoritmii reprezintă o succesiune de operaţii prin care se
rezolvă situaţii tipice, standardizate;
- vizează conţinutul procesului instructiv-educativ;

129
Algoritmizarea constă în alegerea celor mai eficiente
exerciţii, dispuse într-o succesiune logică, bine cuantificată, pentru a
rezolva o situaţie tipică, standard.
- se mai numeşte şi model operaţional.
Cerinţe metodologice în elaborarea lor:
- trebuie realizată o analiză logică a structurii materialului de
învăţat;
- să fie în concordanţă cu:
- legile dezvoltării fizice a organismului uman;
- ale dezvoltării calităţilor motrice;
- formării deprinderilor motrice;
- educarea comportamentului necesar lucrului independent
şi în grup;
- să fie optimali (puţini, dar buni);
- să fie riguros dozaţi, cuantificaţi;
- să fie codificaţi prin litere şi cifre;
- să fie însoţiţi şi de unele aspecte care vizează activitatea
subiecţilor si evaluarea randamentului lor.
Dezavantaje
- în lecţii apar situaţii pentru care nu se pot elabora şi aplica
algoritmi (jocuri sportive, ştafete, structuri de gimnastică, etc.);
- nu se dezvoltă creativitatea, inventivitatea.

130
La baza strategiilor de tip algoritmizat stă exerciţiul fizic ceea ce
presupune:
- respectarea riguroasă a exersării în condiţiile
obiectivizării predării;
- respectarea raţionalizării;
- respectarea standardizării acesteia.
A nu se confunda exerciţiul cu repetarea.

9.6. Problematizarea
Particularităţi:
- este o variantă a euristicii, o aplicare a învăţării prin
descoperire, a învăţării active;
- unii specialişti o ridică la rang de principiu;
Dezvoltă:
- Gândirea creatoare
- Interesul
- Imaginaţia
- Curiozitatea
Subiectul:
- Observă situaţiile
- Analizează situaţiile
- Compară situaţiile

131
- Verifică situaţiile
- Depune o intensă muncă intelectuală;
Problematizarea provoacă o situaţie conflictuală între nivelul de
cunoştinţe, deprinderi, priceperi şi posibilităţile subiectului.
Stârneşte:
- Curiozitatea
- Interesul
- Mobilizarea în rezolvarea problemei
Problemele puse nu trebuie să depăşească posibilităţile
subiectului; situaţiile problemă au rol de ipoteză.
Etape în aplicarea ei:
- profesorul ajută subiectul în rezolvarea problemei;
- subiectul colaborează cu colegii în rezolvarea ei;
- subiectul rezolvă singur problema.
Direcţii de aplicare în EFS:
- aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor subiecţilor în cadrul
traseelor aplicative, a jocurilor bilaterale, în combinaţii şi linii acrobatice
şi ritmice;
- când se prezintă o situaţie problematică care poate fi rezolvată
pe mai multe căi, iar subiecţii sunt puşi să aleagă calea care se pretează
cel mai bine la disponibilităţile lui;

132
- când nu se prezintă nici o soluţie, subiecţii urmând a decide
calea de rezolvare.

10. Ereditatea şi mediul


Ereditatea este un proces caracteristic de transmitere biologică a
patrimoniului genetic aflat în strâns raport cu mediul înconjurător.
În dezvoltarea organismelor se produc echilibre dinamice între
sisteme aflate în interrelaţie.
Mediul impune pecetea asupra întregii dezvoltări ontogenetice a
individului.
Influenţa ereditară (în urma studiilor efectuate pe gemeni) se
exercită asupra:
- însuşirilor morfologice - înălţimea corpului, lungimea
extremităţilor inferioare, lungimea trunchiului, circumferinţa extremităţilor
superioare, inferioare şi a cutiei toracice şi lungimea extremităţilor
superioare;
- mobilităţii articulaţiilor;
- timpului de reacţie;
- rezistenţei speciale (anaerobă) şi rezistenţei generale (aerobă);
- însuşirilor de motricitate şi forţă;
- forţa muşchilor (spatelui);
- viteza mişcării elementare - îndemânarea.

133
- forţa mâinilor;
- flexibilitatea şi mişcările articulaţiilor umărului
- coordonarea vizual – motrică;
- indicele capacităţii respiratorii;
- indicii transformării anaerobe;
- nivelul acidului adenozintrifosforic şi al acidului lactic.
Antrenamentul nu conduce la o creştere esenţială a premiselor
ereditare.
În grupul însuşirilor care depind într-o mare măsură şi de factorii
de mediu, apte pentru antrenament se pot enumera:
- greutatea corpului;
- frecvenţa mişcărilor;
- forţa în regim de viteză.
Factorii de mediu joacă un rol important în acele discipline
sportive, în care este esenţială rezistenţa, efortul, deprinderea de a înfrânge
dificultăţile.
Pentru apariţia talentului şi obiectivizarea prevederii
corespunzătoare este necesară exploatarea tuturor posibilităţilor concrete de
valorificare a acestuia, lucru posibil numai printr-o angajare individuală şi
socială în condiţiile unei exigenţe sociale deosebite.
Informaţia genetică poate fi valorificată numai sub influenţa
condiţiilor de mediu. Organismul uman aflat sub influenţa factorilor de

134
mediu se poate transforma numai în urma reacţiilor determinate genetic.
Orice fenomen vital sau patologic este influenţat genetic.
În diferite etape de dezvoltare a organismului, influenţa factorilor
externi, ai mediului înconjurător în colaborare cu informaţia genetică şi
schimburile care au avut loc în etapele precedente au efecte diferite.
Adaptabilitatea genetică este pusă pe seama concordanţei dintre
ereditate şi mediu. Perioadele critice de creştere şi dezvoltare, în strânsă
legătură cu perioada optimă de influenţă, pot modifica principalele însuşiri
ale organismului.
Întâlnim factori prielnici şi neprielnici acţiunilor motrice care, în
consens cu factorii ereditari definesc dezvoltarea individuală a fiecărui
organism în parte. Factorii ereditari în relaţia cu mediul reprezintă
componenţa conservatoare, limitativă. Factorii ereditari nu pot fi modificaţi.
Organismul moşteneşte informaţii cifrate în anumite secvenţe nucleice care
controlează anumite calităţi individuale ce sunt legate de procese metabolice
şi care se transformă, dezvoltă numai sub influenţa factorilor de mediu. Un
mediu prielnic în strânsă relaţie cu factori psihologici, biologici, care au în
vedere producţia de energie, substratul aerob şi anaerob, calităţile motrice şi
structura somatică creează premisele dezvoltării superioare a performanţelor
fizice.
Separarea componentei ereditare de cea de mediu s-a realizat prin
confruntări diferenţiale de gemeni identici şi fraterni (Klissouras, 1993).

135
În urma cercetărilor efectuate, a-a scos în evidenţă faptul că
”tendinţa naturală” a unor indivizi este mult superioară faţă de alţii. Astfel,
cei ce au moştenit o zestre ereditară deosebită nu au nevoie de o muncă
deosebită pentru a ajunge la performanţe deosebite, pe când cei cu un
genotip slab, pentru a ajunge la aceleaşi performanţe, trebuie să desfăşoare o
activitate fizică mult mai mare. Acelaşi Klissouras scoate în evidenţă
importanţa relativă a antrenamentului, a muncii depuse, a factorilor
ambientali, care pot mări capacitatea individului peste un anumit nivel, spre
nivelul maxim al valorii impus de specie. Autorul, împreună cu Pirnay F.,
Petit J.M. şi Marisi D. (1973, 1976), a ajuns la concluzia că forţa mediului
ambiant asupra predispoziţiilor ereditare poate fi evaluată în totalitate numai
dacă există posibilitatea de a acţiona maximal, cu condiţia să se cunoască
limitele fixate de genotip, forţa relativă a antrenamentului, a muncii depuse
la diferite vârste ale dezvoltării şi în ce măsură acestea interacţionează. În
interacţiunea dintre ereditate şi mediu, ”ereditatea nu poate acţiona în gol şi
trebuie să existe un mediu corespunzător în care factorul ereditar să-şi
găsească manifestarea deplină” (Klissouras, 1982). Efectele efortului depus
în mod sistematic pot influenţa rezultatele, chiar dacă zestrea ereditară nu
este mare, dar numai în dezvoltarea unor anumiţi indici fiziologici ca:
ventilaţia pulmonară maximă, capacitatea respiratorie; ca şi calităţi motrice,
rezistenţa, forţa explozivă (aruncări), frecvenţa mişcărilor, forţa - viteza,
sunt sub influenţa mediului.

136
Calităţile condiţionate genetic au o anumită limită de dezvoltare:
superioară şi inferioară, în funcţie de factorii genetici care conţin norma
ereditară, precum şi de condiţiile mediului înconjurător – aici putem include
şi posibilităţile de instruire, pregătire etc.

10.1. Aptitudinile motrice


Cuvântul „aptitudine” derivă din aptus (latină) <=>„apt de...” ;
- ability, capacity (engleză);
- aptitude (franceză);
- anlage, eingnung, verlanlagung (germană).
Aptitudinile sunt definite ca însuşiri fizice şi psihice (Al Roşca,
1976) relativ stabile care-i permit omului să efectueze cu succes anumite
forme de activităţi.
După P. P. Neveanu (1977), prin aptitudini se înţelege
însuşirea sau sistemul de însuşiri ale subiectului mijlocind reuşita într-o
activitate, posibilitatea de a acţiona şi de a obţine performanţe.
M. Epuran (2001) defineşte aptitudinea ca sisteme de procese
fiziologice şi psihice organizate în mod original pentru a permite efectuarea
cu rezultate înalte a activităţii, accentuând faptul că în structura
personalităţii ele constituie latura de eficienţă a acesteia. Autorul subliniază
că, în sport, se pune un mare accent pe aptitudinile motrice (având în vedere
rolul aptitudinilor motrice în performanţa sportivă).

137
Când se vorbeşte despre aptitudini se are în vedere complexitatea
şi varietatea componentelor lor de ordin somatic, fizic, psihic ce conferă un
nivel superior de comportare a sportivului.
P. P. Neveanu (1977), defineşte aptitudinile ca fiind
operaţional stabilizate, superior dezvoltate şi de mare eficienţă.
O serie de autori pun aptitudinile şi talentul în raport necesar
cu moştenirea ereditară. Fondul genetic este reprezentat de predispoziţiile
individuale care sunt constituite din particularităţi ale organismului anatomo
– fiziologic şi psihic.
Performanţa sportivă (M. Epuran, 2001) este dependentă de o
serie de aptitudini nu numai din sfera psihicului, ci şi de ordin somatic,
fiziologic, nervos, şi endocrin. Acelaşi autor precizează că, de fapt, sistemul
aptitudinal determină performanţa sportivă, dar nu toate componentele sale
au aceeaşi pondere şi nici acelaşi grad de încărcare genetică sau de
educatibilitate.
Performanţa sportivă impune selecţia indivizilor supradotaţi
somatic, fizic, energetic, motric şi psihic şi că numai concordanţa laturilor
aptitudinale conduce la rezultate deosebite. Pe de altă parte, selecţia trebuie
să precizeze criterii şi indicatori de evaluare a aptitudinii în funcţie de tipul
de sport şi caracteristica solicitărilor la care sportivul este supus.

138
În cazul în care sistemul aptitudinal prefigurează un viitor
performer, dacă lipsesc condiţiile unei pregătiri ştiinţifice şi motivaţia
sportivului performanţa nu va apare.
În literatura de specialitate, factorii mediului nu sunt luaţi în calcul
decât foarte puţin; se ţine prea puţin seama de faptul că în sport, ca şi în
multe alte domenii, succesul este condiţionat de totalitatea priceperilor şi
deprinderilor aflate sub influenţa mediului înconjurător.
Aptitudinile sunt sisteme de procese fizice şi psihice organizate
în mod original pentru efectuarea cu rezultate înalte a activităţii (M. Epuran
1972).
Apariţia şi dezvoltarea aptitudinilor este condiţionată atât de:
Factori interni:
- atitudinile;
- înclinaţia faţă de muncă;
- interesul, etc

Factori externi:
- mediul;
- educaţia;
- activitate.

139
10.2. Talentul
- talentul este o continuare a aptitudinii, o treaptă superioară de
dezvoltare a acesteia (Ş. Zisulescu,1971), fiind formată din ansamblul
dispoziţiilor funcţionale şi a sistemelor operaţionale dobândite, ce
mijlocesc obţinerea unor performanţe şi realizări deosebite care deosebesc
indivizii.
- aptitudinea - cultivată şi perfecţionată continuu în vederea
obţinerii unor performanţe asupra cărora planează creativitatea,
originalitatea şi stilul execuţiilor - devine talent;
- însuşirile ale talentului:
- creativitate
- originalitate
- ingeniozitate
- flexibilitatea (gândirii).
Caracteristici ale individului talentat
- inteligenţă deosebită;
- impresionabilitate;
- exigenţă faţă de sine, năzuieşte către perfecţiune;
- putere de muncă;
- personalitate multilateral dezvoltată;
- pasiune pentru muncă.
Talentul se poate manifesta mai devreme sau mai târziu.

140
Talentul şi selecţia acestuia
În practica sportivă unul din momentele cele mai importante şi,
totodată, cel mai critic, este selecţia talentelor sportive. În lumea sportivă se
fac programe speciale care se ocupă de selecţia celor susceptibil de a face
sport de performanţă. Procesul de alegere a subiecţilor cu caracteristici
deosebite pentru un sport sau altul se face individual, pe baza unor metode şi
teste obiective şi ştiinţific valabile. Cu cât factorii subiectivi sunt mai puţini,
cu atât selecţia este mai eficace.
Talentul este dat de suma interrelaţiei dintre factorii endogeni şi
exogeni.
Dintre factorii endogeni amintim: calităţile motrice–forţa, viteza,
coordonarea, caracteristicile antropometrice, sistemele şi aparatele
fiziologice, funcţionale, factorii psihologici. O parte dintre aceştia (diferite
manifestări ale forţei, greutatea corporală, diametrele) pot fi dezvoltate sub
influenţa factorilor ambientali (antrenament), pe când alţii (viteza, statura)
sunt foarte greu de modificat de către stimuli externi.
Factorul exogen cu un rol important în performanţa sportivă îl
constituie antrenamentul.
Previziunile sunt foarte greu de făcut; nu putem ştii la ce nivel al
dezvoltării diferiţilor parametric va ajunge un tânăr în momentul atingerii
vârstei adulte. Previziunile se pot face pe seama unor corelaţii; astfel, în
ceea ce priveşte statura, corelând datele unor subiecţi aflaţi la vârsta

141
copilăriei cu cele ale unor adolescenţi (Nádori L.,1993) putem spune că,
primii, dacă prezintă o talie superioară au o corelaţie mai bună; băieţii de
11-12 ani au o talie mai mare decât media; astfel, mai mult ca sigur, la
vârsta adultă ei vor avea o statură superioară mediei populaţiei adulte. De
aceea perioadele cele mai critice pentru investigaţii vor fi cele cuprinse între
11-12 şi 16-17 ani.
Din literatura de specialitate se pot extrage date în ceea ce priveşte
posibilităţile de a prognoza posibilităţile maxime de dezvoltare a unor
constante la vârsta adultă. Astfel:
- VO2 max se poate prognoza încă de la vârsta de 11 ani;
- rezultatele obţinute la testele motrice ne indică starea
actuală, dar în nici un caz nu putem prevede posibilităţile maxime de la
vârsta adultă, poate doar în cazul în care se fac analize care să scoată în
evidenţă antrenamentele, tipul de activitate anterioară şi vârsta biologică.
Calităţile motrice se pot determina în mod optim la vârsta
adolescenţei (Nádori L., 1993) astfel:
Viteza: 10-13 ani
Forţa (diferite zone musculare): 13 -17 ani
Forţa –Viteza (sărituri): 12 –13 ani
Rezistenţa (aerobă): 10 –13 ani
Rezistenţa (anaerobă): 13 –16 ani
Caracteristici antropometrice: - Băieţi: de la 12 ani

142
- Fete: de la 11ani.
În selecţie, un prim pas, deosebit de important este stabilirea
criteriilor de selecţie. Acestea se efectuează pe baza sistemului de
calităţi/valori cerute de un anumit sport. În acest fel majoritatea criteriilor se
bazează pe un model final. De aceea, prima fază a selecţiei vizează acele
calităţi ce vor fi necesare ca, la vârsta adultă, sportivul să prezinte anumite
manifestări ale capacităţilor sale fizice, psihice şi intelectuale care să-l facă
apt de a da un randament maxim într-o anumită ramură sportivă; totodată se
va lua în calcul faptul că structura performanţei se modifică în paralel cu
dezvoltarea procesului de antrenament.
Talentul se diferenţiază, dezvoltă şi evoluează în timpul procesului
de antrenament. Factorii ambientali, bazele metodologice şi ştiinţifice ale
pregătirii fizice şi sportive, mediul şi modul de viaţă, condiţiile de pregătire
etc. reprezintă condiţii determinante pentru manifestarea şi afirmarea
talentului sportiv la nivel de copii şi juniori.
Persoanele talentate obţin performanţe de excepţie. Motivul constă
în aceea că ei posedă unul sau mai multe premise de performanţă, care se
manifestă calitativ diferit la fiecare individ în parte.
Oamenii de ştiinţă au căutat să găsească factorii care se manifestă
în structura performanţei, caracteristicile care determină performanţa, ca şi
factorii stabili sau variabili din procesul de evoluţie. S-a intervenit cu
prioritate în profilul cerinţelor (structura de pregătire), cu ajutorul ratelor de

143
creştere a normelor şi domeniilor de norme care au fost modificate în funcţie
de stadiul cunoştinţelor. Acest mod de abordare, caracteristic practicii de
triere şi selecţie, a adus la o gamă tot mai largă de procedee şi mijloace de
înregistrare a talentelor sportive şi de promovarea lor. Clasificarea
complexă “talent sportiv – demn promovat” sau “netalentat” a ridicat mari
dificultăţi.
Limitele modului de abordare prezentat mai sus pot consta în:
- multitudinea de date diferite (caracteristici somatice, rezultatele
testelor de motricitatae, metode psihologice sau sociologice cu afirmaţii
verbale) greu de sintetizat în final şi totuşi incomplete;
- includerea acestor date printre acelea privitoare la dezvoltarea
biologică şi socială eterogenă a copiilor şi juniorilor;
- gradul explicativ diferit al unei caracteristici, obligatorie pentru
aprecierea aptitudinii.
Premisele genetice şi influenţele mediului ambiant şi social sunt
factorii activi a dezvoltării generale ca şi a pregătirii capacităţii de
performanţă a omului. Performanţele de excepţie se bazează pe caracteristici
genetice, de mediu şi/sau sociale şi pe interrelaţia între ele.
Oamenii de ştiinţă din diferite domenii caută să arate care dintre
acestea au o influenţă mai mare sau mai mică în apariţia şi dezvoltarea
elementelor sportive de excepţie. Răspunsul medicilor la această problemă:
capacitatea de performanţă este medie, sub forma specific sportivă este

144
realizată prin anomalii biofozice şi biochimice. Este vorba de aspecte
antropometrice şi morfologice (structura organelor, compoziţia chimică a
organelor şi a corpului, coordonarea nervoasă şi hormonală). Criterii
asemănătoare le găsim şi la alţi oameni de ştiinţă pentru domenii ca:
creativitatea, inteligenţa sau caracteristici importante din activitatea specific
sportivă, respectiv dezvoltarea performanţei sportive.
Pentru evaluarea practică a talentelor sportive, aceste cunoştinţe
sunt aplicabile condiţionat, căci:
- sunt stabilite frecvent doar unele caracteristici, cele care nu au
putut fi puse în raport direct cu întreaga activitate a sportului;
- nu există dotarea necesară pentru măsurători de rutină pe un
număr mare de indivizi;
- valabilitatea altor caracteristici se modifică şi aceasta influenţează
raporturile dintre caracteristici.
Este îngreunată stabilirea criteriilor de selecţie, deoarece se
perfecţionează şi antrenamentul, ca proces social.
Chiar dacă aceste cunoştinţe nu îşi arată eficienţa direct în practica
de triere şi selecţie, totuşi cercetările pe care ele se bazează sunt deosebit de
valoroase. Ele reprezintă cercetări fundamentale pentru stabilirea certitudinii
caracteristicilor capacităţii de performanţă sportivă ca şi a procesului de
dezvoltare în condiţiile specifice ale antrenamentului şi activităţii sportive şi

145
pot contribui la confirmarea criteriilor testelor aplicate pentru identificarea şi
promovarea talentelor sportive.
S-au realizat şi publicat numeroase cercetări ştiinţifice sportive
privind cele mai diferite zone ale problematicii sportului, iar cunoştinţele
obţinute au format baza ştiinţifică pentru redactarea celor mai importante
decizii privind politica sportivă.
Sistemul sportiv, analizat în întregul său, prezintă mari deficienţe
structurale şi de conţinut în ce priveşte depistarea – selecţia – promovarea –
conservarea şi reorientarea talentelor.
Lipseşte încă transpunerea sistematică a cunoştinţelor teoretice şi a
observaţiilor practice în programe formulate concret şi coroborarea cu
indicaţiile corespunzătoare privind modul de acţiune.
Promovarea talentelor presupune, în primul rând, conservarea
talentelor, nu doar „verificarea materialului uman”. Se antrenează nu numai
„musculatura” sau „circulaţia sanguină” ci, în principal, personalitatea
tânărului. Antrenorul este cel ce are un rol primordial în ceea ce priveşte
selecţia tinerilor pentru sportul de performanţă; ei ştiu „ce” şi „pentru ce”
trebuie să caute; ei trebuie să ştie să se orienteze, să ştie unde şi ce să caute.
Aprecierea calificată a antrenorului (analiză/prognoză) formează baza
determinării certe a talentului, a selecţiei şi a promovării acestuia.
Antrenorul trebuie să diferenţieze cu grijă între un talent potenţial, pe de-o

146
parte, şi avantajul de dezvoltare şi maturizare individuală, pe de altă parte
(dezvoltare timpurie/târzie).
Talentele se formează în timp! A promova talentul înseamnă –
simultan –conservarea şi îndrumarea sa completă şi optimă.

147
BIBLIOGRAFIE

1. Bathori, B., (1994): A testnevelés elmélete és módszertana, M.T.E.,


Budapest.
2. Baumann, Isabelle., (1996): Antrenamentul la altitudine mare, în
Sportul de performanţă, Nr.380, Bucuresti.
3. Bert, P., (1943): Barometric presure, în Antrenamentul la altitudine, în
CCPS, SDP, Bucureşti, Nr. 380.
4. Beunen, C., Malina, R., (1988): Growth and Physical Performance
Relative to the Timing of the Adolescent Spurt, Exercise and Sport
Sciences Reviews, Vol. 16: 503-504, în Selecţia talentului în sport Nr.
1(98), Bucureşti.
5. Bratu, A. I. (1985): Deprinderi motrice de bază. Bucureşti, Ed. Sport –
Turism.
6. Căileanu, T., (1984): Mic Dicţionar al sporturilor, Ed. Albatros,
Bucureşti.
7. Cârstea, G., (1993): Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului,
Ed.Universul, Bucureşti.
8. Cârstea, G., (1998): Educaţia fizică - teoria şi bazele metodicii,
A.N.E.F.S., Bucuresti 1998
9. Cârstea, G., (1999): Educaţia fizică - fundamente teoretice şi
metodice. Casa de editură Petru Maior, Bucureşti,.
10. Cârstea, G., (2000,): Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului,
Ed. AN-DA, Bucureşti,
11. Cerghit, I., (1997): Metode de învăţământ (ediţia a 3-a). Editura
Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti.
12. Cobârzan, H., Prodea, C., (1998): Metodica educaţiei fizice şi sportive
şcolare, curs, U.B.B., Cluj-Napoca.
13. Cobârzan, H., Prodea, C., (2000): Bazele Teoriei Educaţiei Fizice şi
Sportului, curs, U.B.B., Cluj-Napoca.
14. Cristea, S., (1998): Dicţionar de termeni pedagogici. Editura Didactică
şi pedagogică R.A., Bucureşti.

148
15. Daniels, J. (1996): Antrenamentul la altitudine mare, în Sportul de
performanţă, Nr.380, Bucureşti.
16. Demeter, A. (1972): Fiziologia Sporturilor, Ed. Stadion, Bucureşti.
17. Demeter A., (1981): Bazele fiziologice şi biochimice ale calităţilor
fizice, Ed. Sport-Turism, Bucureşti.
18. Dicţionar de filozofie, (1996), Ed. Humanitas, Bucureşti,
19. Dicţionar de pedagogie, (1979), Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti.
20. Dicţionar de Pedagogie contemporană, (1969), Ed. Enciclopedică
Română, Bucureşti.
21. Dicţionarul de psihologie, (1979), Ed. Albatros, Bucureşti.
22. Dicţionar de sociologie (1996): Larousse, Univers Enciclopedic,
Bucureşti.
23. Dorofteiu, M. (1992): „Fiziologie – coordonarea organismului
uman“, Ed.Argonaut, Cluj – Napoca.
24. Drăgan, I. şi colab., (1970): Elemente de investigaţie în medicina
sportivă, Ed. Stadion, Bucureşti.
25. Drăgan, I., (1977): Cura de altitudine, Ed. Sport – Turism, Bucureşti.
26. Drăgan, I., (1979): Selecţia medico-biologică în sport, Ed Sport -
Turism, Bucureşti.
27. Drăgan, I. (1993): Practica medicinei sportive, Ed. Medicală,
Bucureşti.
28. Dragnea, A., (1985): Antrenamentul sportiv. Ed. Didactică şi
Pedagogică, R.A.Bucureşti.
29. Dragnea, A., Bota, Aura, (1999): Teoria activităţilor motrice. Ed.
Didactică şi Pedagogică.
30. Dragnea, A., (1999): Teoria educatiei fizice şi sportului, EDP
Bucuresti.
31. Dragnea, A., sub coord, (2000): Teoria educaţiei fizice şi sportului
Ed. Cartea Şcolii.
32. Dragnea, A., Teodorescu, Silvia, Mate, (2002): Teoria Sportului, FEST,
Bucureşti.

149
33. Epuran, M., (1968): Psihologia Sportului, Ed. CNEFS, Bucureşti.
34. Epuran, M., (1992): Metodologia cercetării activităţilor corporale, vol.I-
II, A.N.E.F.S., Bucureşti.
35. Epuran, M., (2001): Psihologia sportului de performanţă, Teorie şi
Practică, FEST, Bucureşti.
36. Epuran, M., Marolicaru, Mariana, (2000): Metodologia cercetării în
Educaţie Fizică şi Sport, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca.
37. Farmosi, I., Nadori, L., Bakonyi, F., (1986): The somatic development
and motorial performance of 12 –year –old children considering
factors of social - cultural conditions (order of birth ,the number of
family and the extent of settlement). International Journal of Physical
Education, 3; 15-19.
38. Farmosi, I., (1992): Mozgasfejlődés – az alapvető mozgásformák és
képességek fejlődése, Budapest.
39. Fesci, C. Simona. Influenţa condiţiilor climatice asupra
organismelor, Ed. Enciclopedică, Bucureşti.
40. Georgescu, M., (1977): Controlul medical şi primul ajutor medical,
Bucureşti, IEFS, Curs.
41. Harre D., (1973): Teoria antrenamentului, Ed.Stadion, Bucureşti.
42. Hăulică, I., (1997): Fiziologia umană – elemente de fiziologie
ambientală, Ed.Medicală.
43. Hebbelinck, M., (1970): Performanţă şi talent, Ed. Fizică în şcoală,
CNEFS sect. Documentare, vol.VIII. Bucureşti.
44. Hebbelink, M., (1988): Talent identification and development in
sport: Kinanthropometric Issues, in New Horizons of Human
Movement, Interdisciplinary seminars, 1988 Seoul Olympic Scientific
Cogress: 22-26, în Selecţia talentului în sport Nr. 1(98), Bucureşti.
45. Herczeg, L., (1994): Terminologia ştiinţei educaţiei fizice şi sportului,
Ed. a-II-a, Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara.
46. Herczeg, L., (1994): Metode şi procedee de organizare a exersării în
lecţia de educaţie fizică, Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara.

150
47. Hettinger, Th., (1970): Izometriás edzés, Medicina Könyvkiadó,
Budapest, 167.
48. Hollmann, W., (1996): Antrenamentul la altitudine, în Sportul de
performantă, Nr.380 Bucureşti.
49. Holz, P., Eduard F., (1989): Un concept de promovare a talentelor în
sportul de performanţă vest-german, Leistungsport 19, 5, p. 5.
50. Ifrim, M., (1986): Antropolgie motrică, Ed. Stiiţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti.
51. Iliev, I., (1996): Intensitatea antrenamentului la altitudine,
Antrenamentul la altitudine, în CCPS, SDP, Bucureşti, Nr. 380.
52. Jung, C., Schön, R., (1996): Antrenamentul la altitudine, în CCPS,
SDP, Bucureşti, Nr. 380.
53. Klissouras, V., Pirnay, F., Petit, J. M.,(1973): Adaptation to maximal
effort: Genetics and age, J. Appl. Physiol., 35, 288.
54. Klissouras, V., Marisi, D.,(1976): Genetic basis of individual
differences in physical performance, Mc Gill., J.Educ., 11, 15.
55. Ludu, V., (1983): Ritmul şi performanţa, Ed.Sport-Turism, Bucureşti.
56. Lange, G., (1996): Antrenamentul la altitudine mare, Sportul de
performanţă, Nr. 380, Bucureşti.
57. Lenzi, G., (1993): Antrenamentul la altitudine, Specialiştii italieni
despre atletism, C.C.P.S., Bucuresti
58. Maliţa, M., Zidăroiu, C., (1972): Modele matematice ale sistemului
educaţional, E.D.P., Bucuresti.
59. Marolicaru, Mariana, (1986): Tratarea Diferenţiată în Educaţia
Fizică, ED. Sport – Turism, Bucuresti.
60. Martin, E.D., (1996): Utilizarea altitudinii în scopul îmbunătăţirii
performanţei, în Antrenamentul la altitudine, CCPS, SDP, Bucureşti,
Nr. 380.
61. Matveev, L.P., Novikov, A.D., (1980): Teoria şi metodica educaţiei
fizice, Ed.Sport-Turism, Bucureşti.
62. Mazilu, V., Focşeneanu, Al., (1976): Selecţia în sport, C.N.E.F.S.,
Bucureşti.

151
63. Mitra, Gh., Mogoş, Al., (1977): Dezvoltarea calităţilor motrice, E.S.T.
Bucureşti.
64. Mitra Gh., (1980): Metodica edcaţiei fizice şcolare, E.S.T. Bucureşti.
65. Nádori, L., (1991): Az edzés elmélete és módszertana, M.T.E.,
Budapest.
66. Nádori, L., (1993): Talentul şi selecţia acestuia, în Sportul la Copii şi
Juniori, Bucureşti, 2 (99).
67. Neacşu, I., (1990): Instruire şi învăţare, Ed. Ştiinţifică Bucureşti.
68. Oprescu, V., (1991): Aptitudini şi atitudini, Ed.Ştiinţifică, Bucureşti.
69. Ozolin, N.G., (1972): Metodica antrenamentului sportiv, Ed.Stadion,
Bucureşti.
70. Payne, V.G., Isaacs, L.D., (1987): Human motor development.
Matfield Publishing Company, Mountain View, California.
71. Popescu – Neveanu, P., (1977): Dicţionar de psihologie, Ed. Albatros,
Bucureşti.
72. Popov, I., (1996): Antrenamentul la altitudine, argumente pro şi
contra, în Sportul de performanţă, Nr.380, Bucuresti.
73. Prisztoka, Gyongyver, (1998): Testneveléselmélet, Dialog Campus
Kiado, Budapest- Pecs.
74. Reiss, M., (1992): Probleme ale antrenamentului de mare
performanţă în sporturile de rezistenţă, Sportul de performanţă, Nr.
329, Bucureşti.
75. Roşca, A., Zorgo, B., (1972): Aptitudinile, Ed.Ştiinţifică, Bucureşti.
76. Sandor, I., (2005): Antrenamentul la altitudine, Ed Risoprint Cluj-
Napoca, ISBN 973-751-063-1.
77. Sandor, I., (2005): Mediul rural din România şi performanţa
sportivă, Ed Risoprint Cluj-Napoca, ISBN 973-751-065-8.
78. Şiclovan, I., (1977): Teoria antrenamentului sportiv, Ed. Sport-
Turism Bucureşti.
79. Şiclovan, I., (1979): Teoria educaţiei fizice şi sportului (Ediţia a IlI-a
revizuită şi adăugită), Editura Sport-Turism, Bucureşti.

152
80. Thomas, J.R., Nelson, J.K., (1996): Metodologia cercetării în
activitatea fizică, vol. 1-2, CCPS, SDP, Bucureşti.
81. Watson, D.,G., (1984): Check your talent, choose your sport, in
Cantu, P.C.(Ed.), Clinical Sports Medicine, Toronto: Collamore Press:
3-13, în Selecţia talentului în sport Nr. 1(98), Bucureşti, 1995.
82. Wilmore, J. H., Costill, D. L., (1994): Physiology of sport and
exercise, Human kinetics.
83. Zisulescu, Ş., (1971): Aptitudini şi talente. Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti.

X X X Consiliul Europei şi Sportul 1967-1996 - Texte de politică


europeană despre sport (versiunea în limba română - traducere).
Bucureşti, C.C.P.S., 1998.
X X X Curriculum Naţional.Programe şcolare. CNC - MEN, 1999.
X X X Legea educaţiei fizice şi sportului / 27 martie 2000.
X X X Programele şcolare pentru învăţământul primar clasele I-IV
E.D.P. Bucureşti.1991
X X X Programa de educaţie fizică pentru învăţământul gimnazial,
liceal, profesional, M.I.1991

153

S-ar putea să vă placă și