Sunteți pe pagina 1din 25

DATA: 4 MAI 2015

Unitatea şcolară: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3-SLATINA


ÎNVĂŢĂTOARE: NICOLAE ADELA CATALINA

CLASA: a-I I-a A

ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului

UNITATEA TEMATICĂ: ,,Printre stele ”

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată

TIPUL LECȚIEI: Consolidare

SUBIECTUL LECȚIEI: Planetele Sistemului solar .Fractia.- Consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI INCONJURATOR

DISCIPLINA: MATEMATICĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: FRACȚII

TEMA: Fracția. Noțiunea de fracție

TIPUL LECŢIEI: consolidare şi formare de priceperi şi deprinderi

SCOPUL: consolidarea şi formarea priceperilor, deprinderilor şi

cunoştinţelor referitoare la fracții şi dezvoltarea gândirii

logice şi a limbajului matematic

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: - să definească: întregul (unitatea), fracţia, doimea, treimea, pătrimea;

- să citească fracţiile date în mai multe moduri;

- să scrie fracţiile corespunzătoare unor părţi colorate din desene;

- să indice prin colorare fracţiile date;

- să realizeze desene potrivite pentru a reprezenta fracţiile;

- să rezolve exerciţiile propuse;

STRATEGIE DIDACTICĂ:

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, expunerea,

munca pe grupe, problematizarea, jocul didactic


MIJLOACE DIDACTICE: planete, baloane colorate, nave spatiale, foarfecă, creioane colorate, coli albe, fișe de lucru,
demicarton

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe și individual.

BIBLIOGRAFIE:

 S. D. Noaghi, A.N.Irimie, „Îndrumări metodice pentru predarea matematicii la clasele I-IV”, Ed. Focus, Petroşani, 2005
 T.D.Dascăr, „Puncte de sprijin în activitatea instructiv-educativă”, Ed. Alfabetul, Deva, 1994
 Curriculum National „ Programe scolare pentru invatamantul primar”,
 Didactica matematicii în învăţământul primar – Ioan Neacşu, Monalisa Găleteanu, Petre Predoi, Veronica Dumitrescu – Editura Aius, 2001
 Evaluare clasa a IV-a- Marinela Chiriac,Camelia Stoica, Doina Cristescu, Mădălina Tămeşi, Editura TIPARG,
 www.didactic.ro
DISCIPLINE IMPLICATE ÎN LECȚIE:

Matematică și explorarea mediului


Comunicare în limba română
Muzică și mișcare
Dezvoltare personală
COMPETENȚE SPECIFICE:
Matematică şi explorarea mediului:

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât,
deîmpărţit, împărţitor, , =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme

2.1. Localizarea unor obiecte prin stabilirea unor coordonate în raport cu un sistem de referinţă dat, folosind sintagmele învăţate

2.2. Evidenţierea unor caracteristici simple specifice formelor geometrice plane şi corpurilor geometrice identificate în diferite contexte

3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat

Comunicare în limba română

1.1 Identificarea semnificației unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate;

2.1.Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare;

3.1 Citirea unor cuvinte și propoziții scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;

4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază .

4.1.Scrierea unor mesaje .

Muzică şi mişcare

2.1 Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm;
Dezvoltare personală
2.1 Asocierea emoțiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal;
Arte vizuale şi abilităţi practice
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei;

2.6 Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică

OBIECTIV FUNDAMENTAL:

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii


1. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme
2. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic.
3. Utilizarea unui limbaj științific, descrierea și explicarea unor evenimente și fenomene .

4. Inţelegerea şi utilizarea in comunicare a unor termini şi concept specific şţiinţelor naturii.


OBIECTIVE OPERATIONALE:

Cognitive :

O1 – Să identifice figurile geometrice plane;


O2 – Să denumească figurile geometrice plane;
O3 – Să stabilească poziţiile unor figuri geometrice plane date;
O4 -Să alcătuiasca două-trei propoziţii despre câteva planete .
O.5 - Să realizeze corespondenţa între planetă şi rezultatul corect
O. 6 -Să il ajute pe cosmonaut la exerciţiile date pentru a putea intra trece de pe o planetă pe alta .
O.7 - Să denumească planetele care intră ȋn alcătuirea Sistemul nostru solar
O. 8 - să opereze cu noţiunile matematice învăţate: termen, sumă, descăzut, scăzător, diferenţă,produs,cât.
O.9 - să aplice cunoștințele dobândite despre planetele Sistemului Solar .
O.10 - să rezolve independent şi în echipă sarcinile de lucru primite;
Motrice:

 OM1 - să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes vizat de învăţător;
 OM2 - să păstreze poziţia corectă a corpului, a caietului şi a creionului în timpul scrierii;
 OM3– să se deplaseze în spaţiul clasei pentru a soluţiona sarcinile primite;
 OM4– să adopte poziţia corectă a corpului în bancă pe tot parcursul orei;

Afective:

 OA1 – să dovedească interes pentru lecţie, concretizat în participare activă;


 OA2 - să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul colectivului.

STRATEGII DIDACTICE :

Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia,braistorming, ciorchinele.problematizarea,

Resurse materiale:, planşe cu planete, fişe de lucru, decupaje cu diferite planete , fişe ,jetoane, puzzle, Trusa loggi I

Resurse umane: 24 de elevi

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluare, evaluare orală, aprecieri

MATERIAL BIBLIOGRAFIC :

*Mic Atlas de Ecologie , EDITURA ALL

* „ 125 intrebari si raspunsuri despre animale” ( pentru copii isteti) , EDITURA TEORA

* “www.lumeapiticilor.ro
Nr. Etapele lectiei Activitatea Activitatea Strategia didactica Evaluare
Crt elevului
învăţătorului
Metode si Mijloace Forme de
procedee de organizare
învăţămân
t
MOMENT Se creează condiţiile optime pentru Se pregătesc Conversaţia Fişe, Frontal Atenţionări
ORGANIZATOR desfăşurarea lecţiei: pregătirea
materialului didactic necesar, stabilirea pentru ora de matematică. manuale,
liniştii. caiete
Îşi pregătesc
Îndrumă activitatea de pregătire a manualele,
elevilor.
caietele de notiţe
 Auzim că a sunat
Toţi în bănci ne-am adunat şi de teme,

Pregătim noi cărţi, caiete instrumentele de

Matematica începe. scris.

VERIFICAREA * Se verifică tema din punct de vedere: Prezintă caietele Conversaţia frontal Aprecieri
TEMEI -verificarea cantitativă a temei de teme. verbale
observă dacă elevii au efectuat tema
dată;
1. CAPTAREA Frontal Observarea
ATENŢIEI Imagini sistematică

Conversaţia

Explicaţia Aprecierea
verbală
Exerciţiul

Ascultă cu atenţie.
Individua
Dragi copii! l
Din partea Astonautului , vă vine un
mesaj, precum că s-a pornit spre Conversaţia
PLANETA TERRA .

 - Copii, vă place să călătoriţi?


 - Doriţi să-l ajutaţi pe astronaut? Stimularea
interesului, şi
 -Atunci, făcând această călătorie
vom întâlni minunate exerciţii curiozităţii în În
cu fractii. în vederea
participării tuturor
Dacă veţi fi atenţi, activi, deştepţi şi la
ingenioşi la lecţie veţi îndeplini Lecţie
2.
însărcinările, atunci veţi reuşi să treceţi
vama şi Astonautul va ajunge la noi şi
ca drept răsplată veţi primi un dar.Voi
anunţa elevii că azi la ora de matematică şi
cunoaşterea mediului , vom repeta ceea ce
ANUNŢAREA am învăţat la ora trecuta-fractia , ne vom
TEMEI ŞI A reaminti despre minunată lume a planetelor. Povestirea,
OBIECTIVELOR
Pe panou avem harta pe care este arătat Explicaţia
traseul care va trebui să-l parcurgem.
Avem încredere în forţele proprii şi să
pornim la drum. Vă urez succes!

Ce am învățat ora trecută la


matematică?”... fracțiile

- Se cer exemple de fracții întâlnite in ora


preceden

Explicaţia
Astăzi, la matematică, vom rezolva
Ascultă cu atenţie,
exerciţii de citire, de scriere şi de
îşi notează titlul
reprezentare a fracţiilor. Tablă,
lecţiei.
Scriu titlul lecţiei pe tablă: Fracția.
caiete,
Exerciţii aplicative.tă
stilouri Frontal

3. REACTUALIZAREA Vom purta o scurtă discuţie despre Frontal Obsevarea


CUNOŞTINŢELOR Planetele sistemului solar. Conversaţia sistematică
La ce te gândeşti când auzi corpuri cereşti ? Braistorming

Planşe

 Ce reprezintă o fracţie? Elevii trebuie sa


recunoască
corpurile cereşti.
 Ce înţelegem printr-un
întreg? Vor aşeza jetoanele
 Cum se scrie o fracţie? corespunzătoare
 Ce este doimea? Dar planetelor.
treimea? Dar pătrimea?
Răspunsurile
 Din câte doimi este format
un întreg? Dar treimi? Dar vor alcătui Exerciţiul
Explicaţia
pătrimi? Cum se scrie?
un ciorchine. Coli
Astazi vom organiza un
concurs numit
“Matematicienii iscusiti”
Vom avea de depasit niste
Apreciera
obstacole pentru a-l ajuta pe
verbală
astronaut sa ajunga sa ne
inmaneze surpriza pe care
ne-a pregatit-o.
Planşe
Sunte

Pregatiti?

.Drept permis de intrare pentru nava pe O fractie este o Observarea


sistematică
care o vom conduce ne va servi parte dintr-un intreg conversaţia
Proba 1-Fişa independentă impartit in parti
(Colorează atâtea obiecte câte îţi arată egale.
Jetoane
fracţia)
Este o unitate
neimpartita Ciorchine
Pentru ca ati reuşit, puteti pleca cu
nava la planeta care-i corespunde
fracţiei de pe aceasta. Planeta te roagă
sa citeşti fracţia corect şi vei primi in
Conversaţia
dar un nou indiciu. Explicaţia
Proba2 (plicul alb de pe bancă)

Răspund la

4. întrebări.
DIRIJAREA
Răspunsurile
Bravo, ai reusit până aici! Individual
ACTIVITĂŢII DE
Pentru că eşti foarte iscusit ai câştigat vor alcătui
FIXARE ŞI
pentru echipa ta un locuitor secret de Individual
CONSOLIDARE A Conversţia
pe planeta pe care tocmai ai vizitat-o. un ciorchine.
CUNOŞTINŢELOR Problematiza
Pune-i un nume haios şi vei mai primi rea
un indiciu pentru echipa ta!
Proba 3
Da!
Auto
evaluarea

execiţiul
Elevii numiţi
răspund cu Pe grupe Auto
rezultatele corecte
evaluarea

Individual
5.
Elevii rezolvă rapid
OBTINEREA şi corect.
PERFORMANTEI
6. EVALUAREA Elevii vor rezolva un rebus matematic Rezolvă sarcinile Explicaţia individual Autoevaluare
CUNOŞTINŢELOR date . exerciţiul a
Anexa 1
frontal
7. ANUNŢAREA Voi anunţa tema pentru acasă . conversația Fişă de
TEMEI PENTRU lucru
ACASĂ Tema suplimentară -curiozităţi despre explicația
lumea planetelor.

8. ÎNCHEIEREA Voi face aprecieri generale şi individuale Conversaţia Aprecieri


ACTIVITĂŢII asupra modului în care s-a desfăşurat lecţia.
Se vor face aprecieri cu privire la modul în
care au participat la lecţie.

Astronautul nostru a ajuns pe


planeta Pământ deoarece aţi
îndeplinit toate însărcinările şi
drept răsplată veţi primi o
diplomă

MI-AMI-A
PLĂCUT
PLACUT
LA VOI!
LA VOI!
AM SĂAM SA
MAI MAI
VIN ÎN
VIN
VIZITĂ!
IN VIZITA!
Metoda cadranelor-figuri geometrice(ANEXA 1)

1. Completaţi:
1. Priviţi figura şi notaţi: 2. Priviţi figura şi notaţi

Figura de mai sus este___________


Figura de mai sus este___________
Are_două laturi___________şi
Are__________ laturi___________.
două laturi__________________.
Are___________colţuri.
Are___________colţuri.
Seamănă cu __________________.
Seamănă cu __________________.
Transformaţi pătratul într-un desen.
Transformaţi dreptunghiul într-un desen.
3. Priviţi figura şi notaţi 4.Priviţi figura şi notaţi

Figura de mai sus este___________

Are__________ laturi_.

Are___________colţuri.

Seamănă cu __________________.

Transformaţi triunghiul într-un desen.

Colorează planeta Pământ.


Numerotează planetele.
Cum se numeşte a patra planetă de la Soare?
Desenează verde o rachetă din figuri geometrice!

Figuri geometrice şi numere (ANEXA 2)

Uneşte punctele şi vezi ce figuri obţii. Prima este începută pentru tine.

Uneşte de la 10 la 20 la 30 la 40 la 10. Uneşte de la 2 la 4 la 6 la 2.

Ce figură geometrică ai obţinut ? Ce figură geometrică ai obţinut ?


Uneşte de la 2 la 3 la 7 la 8 la 2.

Ce figură geometrică ai obţinut? Acum desenează-ţi propria figură.

FIŞĂ DE LUCRU ANEXA 3

1.Scrieţi:

a) Numerele din interiorul dreptunghiului.


448
Ordinaţi-le crescător.
74 157
....................................................................... 214
b) Numerele din interiorul triunghiului.
363
Ordonaţi-le descrescător. 178

.......................................................................
421
2.Află suma numerelor scrise în următoarele figuri geometrice

64 129 199 16
357 14 15 399

FIŞĂ DE LUCRU ---ANEXA 4

Adevărat sau fals (A sau F) ?

 Pătratul are patru laturi de lungimi egale.


 Triunghiul are patru laturi.
 Dreptunghiul este rotund.
 Cercul are trei laturi.
 Pătratul are patru unghiuri.
Pentru un colaj, Adrian a decupat 24 de cercuri, triunghiuri de 8 ori mai puţine şi 15 pătrate.

Câte figuri geometrice a decupat Adrian în total?

FIŞĂ DE LUCRU ---ANEXA 5


Completează spaţiile punctate:

Pătratul are...........laturi care sunt .............între ele.

Dreptunghiul are laturile ........................,egale.

Triunghiul are.........laturi. 25 78

Află: 5 10 19

a) suma numerelor din exteriorul cercului


b) diferenţa numerelor din interiorul cercului, dar si al dreptunghiului
c) Câtul numerelor numai din interiorul cercului, dar nu şi al dreptunghiului

FIŞĂ DE LUCRU ---ANEXA 6

Sarcini pentru cub - activitate de grup

1. Descrie - Descrie figurile geometrice : pătratul, triunghiul, dreptunghiul şi PLANETA PĂMÂNT .


2. Compară - Notează prin ce se aseamănă pătratul şi dreptunghiul ? Prin ce se deosebeşte cercul de celelalte figuri geometrice ?
3. Asociază - Uneşte fiecare figură geometrică cu obiectele care au aceeaşi formă.
4. Analizează- Din câte figuri geometrice este format desenul ? Completează tabelul.
5. Aplică - Deseneazǎ respectând indicaţiile din următoarea ghicitoare:
Dintr-un cerc mai mic

Fac capul unui pitic.

Din triunghi ii fac coif,

Si il decorez frumos.

Fac un dreptunghi mai mare,

Gata corpul, ca oricare.

Brate si picioare doua,


Din dreptunghiuri,cate doua.

Doua cerculete ,maini,

Din triunghiuri papucei,

Sa poata alerga cu ei.

6. Argumentează - Cristian afirmă că în desenul de mai jos sunt 3 dreptunghiuri, iar Mircea spune că sunt 4. Cine are dreptate ? Numără şi tu.

ANEXA 6a’’’’’DESCRIE

 Descrie figurile geometrice : pătratul, triunghiul şi dreptunghiul.

pǎtratul triunghiul
dreptunghiul

ASOCIAZĂ ANEXA 6b

 Uneşte fiecare figură geometrică cu obiectele care au aceeaşi formă.


COMPARĂ ANEXA 6c

 Noteazǎ prin ce se aseamǎnǎ pǎtratul şi dreptunghiul ?


 Prin ce se deosebeşte cercul de celelalte figuri geometrice ? .............................................................................................
ANALIZEAZĂ ANEXA 6d

 Din câte figuri geometrice este format desenul ? Completează tabelul.

Triunghiuri
Dreptunghiur
i
Pătrate
Cercuri
TOTAL
ARGUMENTEZĂ ANEXA 6e

Cristian afirmǎ cǎ în desenul de mai jos sunt 3 dreptunghiuri, iar Mircea spune cǎ sunt 4. Cine are dreptate ? Numǎrǎ şi tu !

................................................................................................................................

................................................................................................................................

APLICĂ ANEXA 6f
 Deseneazǎ respectând indicaţiile din urmǎtoarea ghicitoare:
Dintr-un cerc mai mic

Fac capul unui pitic.

Din triunghi ii fac coif,

Şi îl decorez frumos.

Fac un dreptunghi mai mare,

Gata corpul, ca oricare.

Braţe şi picioare douǎ,

Din dreptunghiuri,câte douǎ.

Douǎ cerculeţe ,mâini,

Din triunghiuri papucei,

Sǎ poatǎ alerga cu ei.


ELEVEI / ELEVULUI --------------------------------------------------