Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECTUL UNEI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

• Unitatea de învățământ Liceul de Arte Aurel Popp Satu Mare

• Clasa/ Nr. Ore/săpt:a-V-a\1 oră

• Săptămâna/anul:8-13 \2017

• Disciplina:Biologie

• Unitatea de învăţare: : „Ecosisteme terestre naturale”

• Nr.ore alocate:5+1*

Resurse
Conţinuturi Competențe 1.Procedurale;
Activităţi de învăţare Evaluare
(detalieri) specifice 2.Materiale; 3.Forme
de organizare
1.Pădurea - lectura unor texte din manual, atlase, în scopul extragerii informațiilor, 1.Observarea,
– caracteristici 1.1, 1.2 realizării rezumatului sau a unei scheme logice a conținutului; explicaţia,
generale 2.2, - observarea unor imagini cu diferite viețuitoare specifice ecosistemelor schematizarea, Orală
3.1, 3.2, de pădure/medii de viață pentru extragerea caracteristicilor, structurilor conversaţia,
4.1, 4.2 fenomenelor, proceselor reprezentative; problematizarea;
- enunțarea unor situații-problemă; 2.Planşe, manual Autoevaluar
- completarea unor fișe de observație cu date despre plante sau animale tipărit/digital;material
întâlnite în diferite medii de viață; biologic natural Interevalua
- identificarea importanţei ecosistemului de pădure în viața omului; fișe de
- organizarea unor concursuri pe teme ecologice; observație/lucru,fişă
- interevaluarea activităților realizate între grupe. de evaluare; Scris
3.Frontal, individual,
pe grupe.
2.Pădurea - realizarea unor scheme pentru extragerea caracteristicilor structurilor, 1.Observarea,
– relații între 1.1, 1.2 fenomenelor și proceselor reprezentative; explicaţia, Orală
viețuitoare 2.2, - enunțarea unor situații-problemă; schematizarea,
3.1, 3.2, - descrierea relațiilor dintre viețuitoare, precum și dintre acestea și mediu; conversaţia,
4.2 - reprezentarea grafică a lanțurilor și rețelelor trofice; problematizarea;
- identificarea consecințelor pe care le-ar avea dispariția unei specii dintr- 2.Planşe, manual Autoevaluar
un lanț trofic; tipărit/digital, fișe de
- realizarea unor proiecte ecologice. observație;
3.Frontal, individual,
pe grupe.
3.Pajiștea
1.1, 1.2 - observarea unor imagini cu diferite viețuitoare, ecosistemelor de 1.Observarea,
2.2, pajişti/medii de viață pentru extragerea caracteristicilor structurilor explicaţia,
3.1, fenomenelor, proceselor reprezentate; schematizarea,
4.1, 4.2 - realizarea unor scheme pentru extragerea caracteristicilor structurilor, conversaţia, Orală
fenomenelor și proceselor reprezentative; problematizarea;
- completarea unor fișe de observație cu date rezultate în urma
desfășurării investigației; 2.Planşe, manual
- descrierea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza unor imagini; tipărit/digital; fișe de Scris
- descrierea relațiilor dintre viețuitoare, precum și dintre acestea și mediu; observație;fişă de
- reprezentarea grafică a lanțurilor și rețelelor trofice; evaluare
- identificarea unor plante cu rol important în viața omului; Interevaluar
3.Frontal, individual,
pe grupe.

4. Peștera 1.1, 1.2 - observarea unor imagini cu diferite viețuitoare, ecosisteme de


2.2, peşteră/medii de viață pentru extragerea caracteristicilor structurilor Orală
3.1, 3.2, fenomenelor, proceselor reprezentate;
4.1, 4.2 - descrierea caracteristicilor ecosistemului pe baza unor imagini; 1.Observarea,
- descrierea relațiilor dintre viețuitoare, precum și dintre acestea și mediu; explicaţia, învățarea
- discutarea necesității unor reguli de conduită într-o peșteră; prin descoperire,
- completarea unor fișe de observație cu date despre plante sau animale schematizarea,
întâlnite în peșteri și înscrierea datelor înregistrate în tabel; conversaţia,
- formularea unor concluzii rezultate în urma unor investigații; problematizarea; Autoevalua
- enunțarea unor situații-problemă; 2.Planşe, manual
- interevaluarea activităților realizate în cadrul grupelor sau între grupe. tipărit/digital, fișe de
observație;
3.Frontal, individual,
pe grupe.
5. Tundra. - lectura unor texte din manual, atlase, în scopul extragerii informațiilor, 1.Observarea,
Savana. Deșertul 1.1, 1.2 realizării rezumatului sau a unei scheme logice a conținutului; explicaţia, Orală
2.2, - observarea unor imagini cu diferite viețuitoare, ecosisteme/medii de schematizarea,
3.1, 3.2, viață pentru extragerea caracteristicilor structurilor fenomenelor, conversaţia, Autoevaluar
proceselor reprezentate; problematizarea;
- realizarea unor scheme pentru extragerea caracteristicilor structurilor, 2.Planşe, manual
fenomenelor și proceselor reprezentative; tipărit/digital, fișe de
- enunțarea unor situații-problemă; observație;
- descrierea relațiilor dintre viețuitoare, precum și dintre acestea și mediu; 3.Frontal, individual,
- reprezentarea grafică a lanțurilor și rețelelor trofice; pe grupe.
- organizare concurs ecologic.

* Oră la dispoziția profesorului


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE - Ecosisteme terestre naturale

Competențe specifice (De ce voi face?)


1.1. Extragerea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru identificarea caracteristicilor
unor sisteme biologice, a unor procese și fenomene
1.2. Realizarea dirijată a unor activități simple de investigare pe baza unor fișe de lucru date
2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală și scrisă
3.1. Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor
3.2. Utilizarea unor algoritmi cunoscuți în investigarea lumii vii
4.1. Utilizarea achizițiilor din domeniul biologiei în viața cotidiană
4.2. Recunoașterea consecințelor activităților umane și ale propriului comportament asupra mediului înconjurător

Conținuturi (Ce voi face?)


Pădurea- caracteristici generale/ Pădurea- relaţii între vieţuitoare/ Pajiştea/Peştera/ Tundra,Savana, Deșertul.
 Ecosistemul unei păduri,pajişti,peşteri,tundră,savană,deşert.
 factorii de mediu(abiotici şi biotici) și variația lor
 specii reprezentative: exemple, adaptările lor la mediul de viață
 relații între viețuitoare: de hrănire (categorii trofice, lanțuri trofice); de reproducere; de apărare
 caracteristici şi adaptările vieţuitoarelor la diversele ecosisteme naturale existente pe Glob.
 locul omului și impactul său asupra mediului:importanţa pădurilor pentru vieţuitoare,activităţile umane şi
influienţa acestuia asupra ecosistemelor naturale, prevenirea unor infestări/infectări cu paraziți din mediul
natural .
LP 2 Studierea unor ecosisteme naturale: înregistrarea unor factori abiotici și a unor factori biotici
LP 3 Observarea unor specii reprezentative de plante și animale din ecosistemele naturale pentru evidențierea
caracterelor generale și realizarea unor comparații.
LP 5 Colectarea şi conservarea materialului biologic(de exemplu:realizarea unor colecţii de conuri,Frunze de conifer şi
foioase )

S-ar putea să vă placă și