Sunteți pe pagina 1din 10

144 Buletinul AŞM

CHIRURGIE

PARTICULARITĂŢILE PLASTIEI la vârsta preşcolară sau şcolară. Copiii au fost reparti-


PRIMARE ÎN DESPICĂTURILE DE BUZĂ zaţi după forma despicăturii, sex, vârsta medie la ope-
ŞI PALAT LA COPII ÎN raţie (vezi tabelul). În tratamentul celor 117 copii au
fost aplicate operaţii primare de plastie a buzei – 23,
PERIOADA TARDIVĂ DE VÂRSTĂ
plastie a buzei şi nasului – 30, plastie a buzei, nasului
_______________________________________ şi maxilarului – 3, plastie integrală a buzei şi palatului
Ion Lupan, dr. hab. în medicină, prof. univ., – 6, plastie primară a palatului în DLMP – 29, plastie
Egor Porosencov, doctorand, primară a palatului în despicături palatine (DP) – 55.
Catedra Chirurgie OMF Pediatrică, La copiii cu despicături labiale (DL) izolate au fost
Pedodonţie şi Ortodonţie aplicate procedeele Millard R. (20) şi Tenisson C. (7),
[4] iar în DLMP unilaterale am aplicat în exclusivitate
Introducere procedeul Millard R. În DLMP bilaterale am aplicat
Tratamentul complex al pacienţilor cu despică- procedeul de plastie primară a buzei după MMCИ. În
turi labio-maxilo-palatine şi în special cel chirurgical plastiile primare de palat la copiii de vârstă preşcolară
continuă să trezească discuţii privind influenţa mal- sau şcolară am aplicat procedeul bazat pe principiul
formaţiei asupra creşterii şi dezvoltării feţei, efectul lambourilor reciproc deplasate (Guţan A., 1980), cu
negativ al tratamentului, mai ales al celui chirurgical deplasare posterioară după tehnica push-back (Ox-
asupra dezvoltării maxilarului superior, termenele de ford) şi preparare şi suturare raţională a muşchilor
acordare a tratamentului chirurgical primar etc. Con- velari.
form datelor din literatura de specialitate, aceste ter-
mene variază de la primele ore după naştere, pentru Distribuirea copiilor cu DLMP sau palatină operaţi
despicăturile de buză, până la 13 ani – pentru despică- primar la vârsta preşcolară sau şcolară după
turile de palat [12]. O recuperare chirurgicală timpurie forma clinică şi sex
reface integritatea structurilor anatomice, restabileşte Forma DLMP Băieţi Fete Total Vârsta
funcţiile dereglate, creează condiţii favorabile pentru medie la
educarea vorbirii şi adaptarea socială a copilului co- care
respunzător vârstei [5]. s-a efectuat
operaţia
Din diferite motive, cum ar fi cele medicale, so-
DL izolate 16 11 27 4,37 ani
ciale, economice, o parte nu prea mare din pacienţii
DLMPU 12 7 19 3,63 ani
cu despicaturi labio-maxilo-palatine nu beneficiază de
DLMPB 10 6 16 3,28 ani
asistenţă chirurgicală primară la termenele de vârstă DP totală 15 7 22 9,45 ani
stabilite, ci într-o perioadă mult mai târzie, la vârsta subtotală 17 16 33 9,2 ani
preşcolară sau chiar la cea şcolară [6]. Aceşti paci- Total 70 47 117 5,99 ani
enţi necesită o atitudine deosebită în ceea ce priveşte
tratamentul chirurgical primar al DLMP, dat fiind că La un grup de 39 pacienţi cu DL, DLM, DLMP
aceşti copii, de obicei, rămân neintegraţi în societate unilaterale incluşi în studiu a fost aplicat procede-
conform vărstei. În recuperarea chirurgicală primară ul chirurgical propus de noi (brevet de invenţie nr.
a acestor copii trebuie incluse modificări ale protoco- 1824).
lului chirurgical care ar prevedea o abordare mai efi- Preoperator a fost apreciat gradul de manifesta-
cientă a manoperei chirurgicale ca volum, conţinut şi re clinică a despicăturii buzei, gradul de dezvoltare a
succesivitate, pentru ca în final de obţinut rezultatele bonturilor labiale şi alveolare, deformaţia nasului, co-
scontate într-o perioadă mai rezonabilă de timp şi de lumelei, septului nazal. Au fost obţinute imagini foto-
creat condiţii de educare a vorbirii [11]. grafice şi video până la şi după operaţie. La copiii cu
despicătură de buză şi palat au fost obţinute amprente
Material şi metode şi confecţionate modele din ghips ale maxilarului. Au
Materialul de studiu a fost alcătuit din 117 copii fost efectuate măsurări ale dimensiunilor maxilarului
cu despicături de buză şi / sau palat, care din diferite şi despicăturii. În cazul copiilor mai mari de 10 ani
motive nu au beneficiat asistenţă medicală specializa- au fost efectuate investigaţii radiologice (ortopanto-
tă conform vârstei şi au urmat tratamentul chirurgical mografia, teleradiografia). S-a studiat şi înregistrat
Ştiinţe Medicale 145

vorbirea până la operaţie, după operaţie şi terapia lo- vorbirea este înţeleasă de cei din jur; nesatisfăcătoa-
gopedică. re – nazalitatea este pronunţată în aşa măsură, încât
Cu scopul de a determina schimbările morfofunc- vorbirea nu este înţeleasă de cei din jur).
ţionale ale ţesuturilor moi perifisurale ale vălului pa- Tratamentul chirurgical al despicăturilor
latin, în timpul operaţiei au fost obţinute bioptate din labio-maxilo-palatine la copiii de vârstă preşcolară
ţesutul marginilor despicăturii la 11 pacienţi. Vârsta şi şcolară
copiilor oscila între 2 şi 16 ani. Pacienţii examinaţi, La un grup de 39 de pacienţi cu DL, DLM, DLMP
în funcţie de vârstă, au fost distribuiţi în două loturi unilaterale incluşi în studiu a fost aplicat procedeul
de studiu: lotul unu – 2-4 ani – 8 bolnavi; lotul doi – > chirurgical propus de noi, care constă în marcarea li-
5 ani – 3 pacienţi. niilor de incizie la buză şi nas cu verde de briliant
Au fost utilizate următoarele metode de examina- sau cu pixul chirurgical. În aria despicăturii buzei
re: din blocuri de parafină au fost preparate secţiuni în inciziile se execută după procedeul D. Millard cu ur-
serie cu grosimea de 15-20 milimicroni; a fost efectu- mătoarea modificare: la baza columelei aplatizate, pe
ată coloraţia prin două modalităţi: cu hematoxilină şi partea mediană a despicăturii se prepară un lambou
eozină; cu picrofuxină după metoda Van Gieson. La- pediculat superior (spre columelă), incizia continuă
melele histologice au fost examinate la microscopul pe marginea columelei cu trecere laterală în regiunea
optic de marca Nikon (Japonia). domulului (figura 1) [4].
Rezultatele imediate ale tratamentului chirur- Deplasarea superioară a acestui lambou permite
gical au fost apreciate după sistemul de trei puncte alungirea columelei scurtate în partea despicăturii. În
(bun, satisfăcător, nesatisfăcător), luând în conside- cazul în care lobulul este aplatizat, iar vârful nasului
raţie vindecarea plăgii (primară, mixtă, secundară, turtit, în regiunea domulului se excizează o porţiune
defect secundar), forma anatomică, simetria structuri- de piele după procedeul Convers-Vissarionov. Se mo-
lor inelului velofaringian, precum şi mobilitatea vălu- bilizează cartilagiul alar şi se repoziţionează. La copiii
lui palatin (activă, pasivă şi funcţională). Rezultatele de vârstă adolescentină, când despicătura este însoţită
tardive au fost urmărite de la 1-7 ani, apreciate după de devierea septului nazal, incizia pe planşeul nazal
acelaşi sistem de trei puncte, avându-se în vedere in- se prelungeşte până la cartilagiul patrulater şi prin
tegritatea (lipsa defectelor secundare), forma anato- acest acces se efectuează remodelarea septului nazal
mică a palatului, maxilarului, arcadei dentare, forma deformat. Suturarea plăgilor începe de la stratul mu-
vălului palatin, simetria arcurilor faringiene, mobili- cos cu catgut cromat 4-0, apoi se adaptează marginile
tatea vălului palatin, funcţia inelului velofaringian. prolabiului (arcul Cupidon), după care se aplică suturi
Unul dintre principalii indici în aprecierea re- din caproag 3-0 la stratul muscular. Concomitent, cu
zultatului tardiv a fost gradul de restabilire a func- sutură nonresorbabilă se fixează aripa nazală afectată
ţiei vorbirii. Calitatea vorbirii a fost apreciată după de periostul Spina nasi anterior. Operaţia continuă cu
sistemul de patru puncte (foarte bună – vorbirea nu suturarea cartilagiilor alare cu caproag 3-0. Pielea în
se deosebeşte de cea a copiilor fără despicături; bună aria buzei se suturează prin suturi punctate succesi-
– vorbirea este clară, însă uneori la pronunţarea anu- ve mixte, regiunea nasului – cu suturi punctate din
mitor cuvinte se atestă o nazalitate puţin pronunţată; prolenă 6-0. Plăgile se irigă cu soluţie de antibiotice
satisfăcătoare – se atestă o nazalitate pronunţată, însă


Figura 1. Schema liniilor de incizie şi sutură în plastia primară a buzei superioare la copiii de vârstă
preşcolară şi şcolară cu prepararea lamboului pediculat suplimentar (2) la baza columelei.
146 Buletinul AŞM

a b 
Figura 2. Schema osteotomiei fragmentului frontal proectognat:
a – linia de incizie, b – fragmentul repoziţionat

(ampicilină, gentamicină). La pacienţii care au supor- torii (comprese cu sol. dimexidi 30%; electroforeză
tat intervenţii la septul nazal la sfârşitul operaţiei se cu KI, lidază; gel şi unguent Contractubex).
efectuează tamponamentul anterior al nasului pe o
durată de 48 ore [2] . Rezultate şi discuţii
La copiii de vârstă adolescentină cu DLMPU Copiii de vârstă preşcolară şi şcolară cu DLMP
neoperaţi şi care nu au suportat tratament ortodontic au constituit un lot din 117 pacienţi cu vârsta cuprinsă
preoperator, am efectuat protocolul tratamentului chi- între 1 şi 16 ani, dintre care 70 băieţi (59,83%) şi 47
rurgical în două etape: prima etapă – plastia primară fete (40,17%). În funcţie de forma despicăturii, copii
a palatului dur şi moale; apoi, după 1,5- 2 luni, am s-au divizat astfel: cu DL izolate – 27 (23,08%); cu
efectuat etapa a doua – plastia primară a maxilarului, DLMP unilaterale – 19 (16,24%); cu DLMP bilate-
buzei superioare şi nasului. A fost schimbată succe- rale – 16 (13,68%); cu DP – 55 (47%). Observăm că
siunea clasică a etapelor chirurgicale şi concomitent aproape în aceeaşi măsură sunt prezente atât formele
mărit volumul şi eficacitatea etapei a doua în proto- „ascunse” (DP), cât şi formele „deschise”, care ar fi
colul nostru. trebuit să îndemne părinţii la o implicare mai timpu-
Luând în consideraţie faptul că fragmentul mare rie. În urma examinării cauzelor acordării asistenţei
al maxilarului la adolescenţi cu DLMP se află în pozi- chirurgicale târzii am constatat două cauze principa-
ţie de proectognaţie, dinţii permanenţi sunt erupţi, co- le: 1 – atitudinea incorectă a părinţilor (familii so-
relaţia arcadelor dentare în regiunile laterale este sa- cialmente vulnerabile, motive religioase) – 70,69%
tisfăcătoare, pentru alinierea fragmentului frontal am cazuri; 2 – contraindicaţii medicale (hepatite croni-
aplicat metoda chirurgicală propusă de noi. În etapa ce; malformaţii congenitale asociate etc.) – 20,69%;
a doua a tratamentului chirurgical, înainte de plastia incompetenţa organelor de tutelă (îndreptarea târzie
buzei şi nasului, se efectuează osteotomia maxilarului la tratament a copiilor din casele de copii şi şcolile-
în regiunea frontală (figura 2). internat) – 5,17%; alte cauze – 3,45%. Vârsta medie
Linia de incizie osoasă trece între dinţii 13 şi la care s-a efectuat operaţia primară a fost: pentru
14 (23 şi 24 în DLM din dreapta), atingând marginea DL – 4,37 ani, DLMP unilaterale – 3,63 ani; DLMP
aperturii piriforme, se îndreaptă median spre margi- bilaterale – 3,28 ani; DP totale – 9,45 ani; DP subtota-
nea despicăturii, continuă pe suprafaţa palatină până le – 9,2 ani şi pentru toate formele – 5,99 ani.
la unirea cu partea incipientă a inciziei. Pe fragmen- Apreciind tabloul clinic preoperator, putem con-
tul mic se efectuează incizii de avivare. Fragmentul chide dacă malformaţia a produs sau nu a produs
frontal, osteotomiat, se deplasează în poziţie adecvată schimbări minime anatomice ale exteriorului feţei în
(figura 2 b) şi se fixează cu atelă metalică pentru patru cazurile despicăturilor labiale parţiale (5 pacienţi),
săptămâni [14]. Pentru menţinerea rezultatelor obţi- însă aceşti pacienţi erau afectaţi de atitudinea celor
nute, în perioada postoperatorie pacienţii care au su- din preajmă prin atenţionarea asupra defectului, ceea
portat operaţia de plastie primară a nasului au purtat ce îi făcea timizi (4) sau, dimpotrivă, agresivi (1). La
tuburi nazale individuale de modelare timp de 4 luni. fel, nu a avut de suferit exteriorul la copiii cu despică-
În vederea reabilitării postoperatorii pacienţilor li s-a turi subtotale ale palatului (33), însă cei ce frecventau
indicat tratament rezolutiv al cicatricelor postopera- şcoala se simţeau intimidaţi din cauza defectului de
Ştiinţe Medicale 147

Figura 3. Vălul palatin. Inflamaţie cronică cu an- Figura 4. Vălul palatin. Sporirea excesivă de ţesut
trenarea în proces a tuturor elementelor structurale. conjunctiv în spaţiul muscular. Coloraţie după Van
Coloraţie cu hematoxilină-eozină. Mărimea x 150 Gieson. Mărimea x 180

Figura 5. Distrofie pseudomucinoasă în ţesuturile Figura 6. Vălul palatin. Inflamaţie cronică şi


moi ale vălului palatin. Coloraţie cu hematoxilină- modificări degenerative în elementele ţesuturilor moi.
eozină. Mărimea x 180 Coloraţie cu hematoxilină-eozină. Mărimea x 200

vorbire, devenind mai puţin activi la lecţii şi activita- este pronunţată, dar pronunţia este înţeleasă de către
tea extraşcolară, deseori neîncadrându-se socialmen- cei din jur datorită efortului compensatoriu, se atestă
te conform vârstei. Cu vârsta, despicăturile labiale la 26 copii cu DP izolate, 14 cu DP totale şi 16 cu
totale şi labiale şi palatine deveneau mai manifeste, DLMP, dintre care 9 au obturatoare.
marginile bonturilor erau mai pronunţate, despicătu- Pentru vindecarea plăgii postoperatorii, o con-
ra mai lată, lobulul nasului evident deviat spre partea diţie necesară este starea ţesuturilor perifisurale care
sănătoasă, columela scurtată, aripa nazală aplatizată sunt sursa de substanţă în plastia defectului provocat
pronunţat. La toţi copiii cu DLMP unilaterale se ates- de despicătură [7].
tă deformarea septului nazal care, din cauza dezechi- Rezultatele investigaţiilor histologice a bioptate-
librului muscular perioral şi perinazal, este evident lor din ţesuturile vălului palatin a pacienţilor operaţi
deplasat spre partea sănătoasă, căpătând o formă on- denotă că in lotul unu de vârstă au suportat modificări
dulantă care posterior contactează cu cornetul nazal, morfologice toate elementele structurale. De menţi-
iar anterior – cu aripa nazală aplatizată, făcând difici- onat că procesul inflamator progresa, deseori având o
lă respiraţia nazală. Fragmentul mare al maxilarului evoluţie cronică (figura 3), manifestată prin lărgirea
se află în poziţie de proectognaţie, cel mic – în poziţie şi îngroşarea spaţiilor intermusculare pe seama for-
de endoalveolie. Dimensiunile anteroposterioare nu mării excesive de ţesut conjunctiv (figura 4).
sunt afectate, pe când cele transversale sunt micşo- Pe lângă cele menţionate, modificări esenţiale
rate, în special lăţimea anterioară. Se atestă o lărgire sufereau şi vasele de microcirculaţie care, fiind an-
evidentă a faringelui. Vorbirea este afectată la toţi pa- trenate frecvent în procesul inflamator, erau urmate
cienţii cu despicături de palat, atât la cei cu asociere de sclerozarea lumenului şi de dereglări microcir-
de buză, cât şi izolate de palat, însă cu un grad diferit culatorii sangvine, deci şi ale proceselor nutritive,
de nazalitate. Vorbire satisfăcătoare, când nazalitatea urmate, la rândul lor, de modificări degenerative,
148 Buletinul AŞM

manifestate în special în elementele parenchima- În despicăturile de buză, regenerarea per primam s-a
toase. atestat în 55 (98,21%) cazuri; regenerarea per secun-
S-a constatat dereglarea regularităţii orientă- dam – într-un singur caz (1,79%), a avut loc desprin-
rii miocitelor, acestea aveau diferite grosimi, multe derea marginilor plăgii în urma traumei după cădere.
dintre ele fiind efilate (atrofiate, subţiate), fragmen- Forma anatomică a buzei a fost restabilită; arcul Cu-
tate cu vizualizarea neclară a sarcoplasmei. Pe lângă pidon – simetric; columela – pronunţată, simetrică;
fenomenele de atrofie şi distrofie parenchimatoasă a cartilajele alare, narinele – de formă satisfăcătoare. În
fibrelor musculare, s-au observat abateri de localizare 2 cazuri cu DLMP s-a atestat asimetria cu prolabarea
a nucleelor în miocite, acestea situându-se nu excen- uşoară a narinei. Rezultatul timpuriu la pacienţii care
tric, ci în centrul sarcoplasmei . au suportat plastia primară a palatului a fost apreci-
În lotul doi de vârstă modificările descrise mai at la 90 de copii, dintre care la 79 (87,78%) a avut
sus se amplificau esenţial. În paralel cu creşterea loc regenerarea per primam, a fost restabilită forma
abundentă a ţesutului conjunctiv şi sclerozarea vădită şi funcţia vălului palatin, la 9 copii (10%) a avut loc o
a vaselor, uneori cu obturarea lumenului lor, sporeau detaşare a marginilor plăgii în limitele mucoasei bu-
evident fenomenele degenerative, manifestate în une- cale fără defect secundar (2 – la hotarul palat dur-văl,
le cazuri prin distrofie pseudomucinoasă (figura 5). 3 – vălul palatin), drept urmare a lăţimii mari a des-
Concomitent, modificări degenerative progresive picăturii care a dus la tensiunea sporită a lambourilor.
au fost relevate şi la nivelul ţesutului muscular, mani- La un copil a avut loc necroza în regiunea vârfului
festate prin dereglarea vădită a regularităţii, orientării lamboului mucoperiostal, cu formarea defectului se-
miocitelor, sarcolema cărora deseori era fragmentată cundar. În cazul unui copil de 7 ani cu DP totală, care
(figura 6). concomitent suferea de o sinusită cronică purulentă
Din cauza progresării distrofiei proteice, uneori cu floră patogenă de St. aureus nedepistată până la
până la necroză, în sarcoplasma fibrelor musculare operaţie, s-a produs suprainfectarea cu detaşarea tota-
nu se relevau structuri miofibrilare, acestea din urmă lă a marginilor plăgii în aria vălului palatin.
fiind substituite de o masă omogenă. În afară de cele Rezultatele tardive au fost apreciate la 32 paci-
menţionate, s-a constatat o sporire a numărului de nu- enţi care au suportat plastia primară a buzei. În cazul
clee situate haotic în sarcoplasmă. a 26 de copii s-au stabilit rezultate bune: roşul buzei
S-a stabilit că la copiii de vârstă fragedă cu bine pronunţat; arcul Cupidon bine conturat, simetric;
DLMP structura şi forma elementelor tisulare şi celu- înălţimea identică a stâlpilor prolabiului; cicatricea
lare erau în limitele normei, cu excepţia dezorientării postoperatorie fină, liniară, puţin vizibilă şi care nu
neînsemnate a fibrelor musculare. Aşadar, în urma intimidează mişcările buzei. Columela situată medi-
examinărilor morfologice ale ţesuturilor moi perifisu- an, stâlpii – de aceeaşi înălţime, lobul nasului situat
rale la copiii cu despicături de buză şi palat s-au con- median, narinele simetrice, respiraţia nazală liberă, cu
statat modificări diverse ale elementelor structurale excepţia pacienţilor cu DLMP de vârstă până la 10 ani
care progresau cu vârsta. Tabloul morfologic relevat (8) la care era prezentă deformaţia părţii posterioare
în lotul doi de vârstă arată că, pe lângă procesele infla- a septului nazal. Rezultatele tardive la 5 copii au fost
matorii cronice, au fost constatate modificări morfo- apreciate ca satisfăcătoare: asimetria uşoară a arcului
logice degenerative în toate componentele structurale Cupidon, cicatricea puţin tensionată la baza colume-
ale ţesuturilor moi supuse examinărilor. S-a stabilit lei, asimetria uşoară, vizibilă a narinelor, mobilitatea
că, odată cu creşterea excesivă a ţesutului conjunctiv buzei şi respiraţia nazală menţinute. La un copil re-
interstiţial, sclerozarea şi deformarea vaselor cu în- zultatul tardiv a fost apreciat ca fiind nesatisfăcător.
gustarea lumenului, schimbări esenţiale se produceau La 2 săptămâni după externare, au apărut semnele de
şi la nivelul fibrelor musculare, manifestate prin dere- rinită, copilul a încetat să poarte tubul nazal de con-
glări de arhitectonică, fenomene de atrofie parenchi- tenţie, treptat a avut loc prolabarea aripii nazale, iar la
matoasă, precum şi abateri de localizare a nucleelor, adresarea repetată s-a depistat atrezia parţială a nari-
care erau plasate nu excentric la periferie, ci în centrul nei, copilul fiind supus operaţiei reconstructive.
sarcoplasmei. Cele expuse fac condiţiile de vindeca- De menţionat că aplicarea lamboului suplimentar
re a plăgii postoperatorii mai dificile, fapt ce poate pediculat croit pe fragmentul mare (figurile 1,2) cu
spori riscul apariţiei complicaţiilor postoperatorii şi, repoziţionarea primară a cartilajelor alare şi folosi-
în primul rând, a defectelor secundare. rea tuburilor nazale de contenţie pe o perioadă de 4-6
Rezultatele tratamentului chirurgical au fost apre- luni postoperator în procedeul propus de noi asigură
ciate după sistemul de trei puncte la şapte zile după un rezultat tardiv net superior. Asemenea rezultate au
operaţie, la înlăturarea suturilor, şi după 1-2 ani [13]. fost apreciate la 35 de copii. Rezultate bune: forma
Ştiinţe Medicale 149

Figura 7. Pacienta S. înainte de operaţie

anatomică restabilită, cicatricea plată, fină, care nu greu de perceput. Starea generală este satisfăcătoare,
intimidează mişcările vălului, arcurile palatine si- organele interne – fără devieri de la normă, hemogra-
metrice, uvula pronunţată, situată median, prezenţa ma, urograma, datele biochimice, de asemenea, sunt
mişcărilor velare activă, pasivă şi reflectorie au fost în limitele normei. Local se atestă despicătura totală
stabilite la 31 de copii. În cazul a 2 copii, rezultatul a cu implicarea buzei superioare, nasului, apofizei alve-
fost apreciat ca fiind satisfăcător. La unul dintre aceş- olare, palatelor dur şi moale. Fragmentul mare al bu-
tia postoperator s-a format defectul secundar, care a zei superioare împreună cu apofiza alveolară se află în
necesitat operaţie repetată. Alt copil, în vârstă de 12 poziţie de proectognaţie, fragmentul mic este deplasat
ani cu DP totală, la 1,5 ani după operaţie prezenta un superior şi median (endoalveolie), la nivelul nasului –
văl scurt cu mobilitate scăzută şi a necesitat operaţie columela este scurtată, vârful nasului – turtit, împre-
de velofaringoplastie. „Nesatisfăcător” a fost calificat ună cu columela deplasat spre partea sănătoasă, aripa
rezultatul în cazul copilului la care marginile plăgii nazală aplatizată în aşa măsură încât închide orificiul
s-au detaşat integral după plastia primară, defectul narinar, planşeul nazal lipseşte, se atestă devierea de
secundar persistând peste un an pe toată lungimea sept, respiraţia nazală afectată. Apofiza alveolară este
vălului, jumătăţile căreia erau puţin deformate de ci- afectată, fragmentul mare proectognat, anomalie de
catrice. Dat fiind faptul că sinusita maxilară cronică număr şi poziţie a dintelui 22. Defectul cuprinde pa-
persista, periodic dând acutizări, iar însămânţările din latele dur şi moale (figura 7).
faringe indicau asupra prezenţei florei patogene, ope- Au fost obţinute amprente şi confecţionate mo-
raţia repetată a fost amânată. Toţi copiii cu DLMP şi dele din ghips medical, efectuându-se măsurări bio-
DP totale aveau dizarmonii dento-alveolare, care ne- metrice ale maxilarului:
cesitau observaţie şi tratament la ortodont. C–C ‘ – 38,9 mm L–G – 12 mm
Pentru elucidarea unor aspecte ale rezultatelor, T–T’ – 51,8 mm c–c’ – 5,6 mm
descriem un caz clinic. Pacienta S., 15 ani, diagnos- I (T-T’) – 52,2 mm t–t’ – 14,1 mm
ticul – despicătură labio-maxilo-palatină stângă. S-a Corelaţia intermaxilară denotă o ocluzie de tip
născut într-o familie cu 6 copii, fiind ultima, la 39 Angle clasa II, subclasa 1.
săptămâni, cu masa corporală de 3600 gr, s-a alimen- S-a efectuat teleradiografia de profil şi ortopanto-
tat artificial, prima lună cu laptele mamei stors, mai mografia până la operaţie (figurile 8 şi 9). Datele te-
apoi – cu amestecuri lactate şi lapte de vacă. Fizic s-a leradiografice atestă următoarele valori ale indicilor:
dezvoltat conform vârstei. Nu a frecventat şcoala, nu FMA – 22°; SNA – 82°; SNB – 77°; ANB – 5°; AoBo
ştie să scrie şi să citească. Îndeplineşte diferite munci – 6 mm; planul ocluzal – -1°; înălţimea feţei (Hp)
pe lângă casă. A fost adusă la spital de către o vecină, – 50,5 mm, Ha – 70,5 mm; indicele Hp:Ha – 0,767
care ne-a comunicat că fetiţa este dintr-o familie soci- (norma 0,65), ceea ce indică predominarea evidentă
almente vulnerabilă. La spitalizare nu prezenta acuze. a înălţimii anterioare. Unghiurile IMPA, Z, al axului
La întrebări pacienta răspunde adecvat, corect, însă facial, facial, conicităţii sunt în limitele normei.
din cauza nazalităţii pronunţate unele cuvinte sunt
150 Buletinul AŞM

Figura 8. Teleradiograma pacientei S. până la


Figura 9. Ortopantomograma pacientei S. până la operaţie
operaţie

a b
Figura 10. Pacienta S.: a – palatinul până la operaţie; b – la două luni după operaţie

Luând în consideraţie forma despicăturii, volumul La etapa a doua, peste două luni, s-a efectuat
plastiei primare, faptul că pacienta nu se va putea pre- plastia primară a formaţiunilor afectate în următoarea
zenta la toate etapele tratamentului ortodontic, s-a în- succesiune:
tocmit un protocol individual de tratament chirurgical, • plastia primară a apofizei alveolare (figurile
care a inclus următoarele etape: la prima etapă s-a efec- 2 şi 12).
tuat operaţia de urano-velofaringoplastie (figura 10).

Figura 11. Apofiza alveolară a pacientei S. până la Figura 12. Apofiza alveolară a pacientei S. după
operaţie operaţie
Ştiinţe Medicale 151

segmentului în poziţie adecvată şi fixarea lui cu atelă


metalică;
• plastia primară a buzei superioare şi nasului
s-a efectuat concomitent în volum deplin. Inciziile au
fost efectuate după procedeul Millard, cu prepararea
lamboului suplimentar C’ şi excizia unei porţiuni de
piele în regiunea domulului (Convers-Visarionov),
manoperă ce a permis repoziţionarea cartilajului alar
şi alungirea columelei părţii afectate (figurile 1 şi 15).
Concomitent, prin acces intercartilaginos, s-a efectu-
at remodelarea septului nazal, s-a recalibrat narina,
restabilindu-se respiraţia nazală.
La finele tratamentului chirurgical primar sta-
rea pacientei s-a ameliorat evident, s-a restabilit in-
 tegritatea anatomică, forma şi esteticul feţei, poziţia
Figura 13. Teleradiograma pacientei S. după maxilarului, coraportul intermaxilar, forma şi funcţia
operaţia de recuperare chirurgicală a proectognaţiei nasului (figurile 10-15). O durată de timp mai lungă a
fragmentului mare necesitat educarea vorbirii.

Dat fiind faptul că fragmentul mare se afla în Concluzii


poziţie de proectognaţie, s-a efectuat osteotomia 1. Recuperarea chirurgicală primară a copiilor
fragmentului la nivelul între dinţii 13 şi 14 cu rotaţia de vârstă preşcolară şi şcolară cu DLMP, care din di-
ferite motive nu au beneficiat de tratament la vârsta

Figura 14. Ortopantomagrama pacientei S. după operaţie


152 Buletinul AŞM

Figura 15. Pacienta S.: A – până la plastia buzei şi nasului; B – după plastie

corespunzătoare, necesită o atitudine aparte şi o altă with CLP. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 2000,
succesiune a procedeelor chirurgicale. vol. 28, Supp. I, p. 35-36.
7. Peterson-Falzone S.J. Speech outcomes in
2. Modificarea procedeului propus de noi per-
adolescents with cleft lip and palate. Cleft Palate-
mite într-un singur timp, concomitant restabilirea Craniofacial Journal, 1995, vol. 32(2), p. 125-128.
integrităţii buzei superioare şi a nasului (columelei şi 8. Sailer H.F. Surgical timing in clefts and
domulului), iar la adolescenţi, concomitent şi corec- craniofacial anomalies. J. Cranio-Maxill. Surg., 2000, vol.
tarea proectognaţiei fragmentului mare – restabilirea 28, Supp I, p. 61-62.
integrităţii buzei superioare, nasului şi septului nazal 9. Smahel Z.; Mullerova. Z. Facial growth and
cu restabilirea respiraţiei prin narina afectată. development in unilateral cleft lip and palate from the
3. Modificările elementelor structurale ale ţesu- time of palatoplasty to the onset of puberty: a longitudinal
turilor moi perifisurale progresează odată cu vârsta şi study. Journal of Craniofacial Genetics & Developmental
fac mai dificilă vindecarea plăgii postoperatorii. Biology, 1995, vol. 15(2), p. 72-80.
10. Мамедов А. Врождённая расщелина нёба и
4. La copiii cu DLMP operaţi într-o perioadă de
пути её устранения. Екатеринбург, 1998, 309 с.
vârstă mai tardivă educarea vorbirii este de o durată 11. Corbo M., Dujardin T., De Maertelaer V., Malevez
mai mare, iar calitatea vorbirii restabilite e mai joasă. C., Glineur R. Dentocraniofacial morphology of 21 patients
with unilateral cleft lip and palate: a cephalometric study.
Bibliografie Cleft Palate Craniofac J., 2005, 42: 618-624.
1. Armstrong G.T.; Bruk R.W.; Griffin D.W. et al. 12. Gosain A.K. Discussion: two-stage palate repair
A modification of the nasal correction in the rotation- with delayed hard palate closure is related to faborable
advancement unilateral cleft lip repair. Annals of Plastic maxillary growth in unilateral cleft lip and palate. Plast.
Surgery, Mar.1997, vol. 38, nr. 3, p. 236-245. Reconst. Surg., 2010, 125(5): 1511-1513.
2. Burt J.D.; Byrd H.S. Cleft lip: unilateral primary 13. Gnoinski W.M., Rutz G. A longitudinal
deformities. Plast Reconstr Surg., 2000, vol. 105 (3), p. cephalometric stydy from age 5 to 18 years on individuals
1043-1055. with complete bilateral cleft lip and palate. J. Craniofac.
3. Capelozza Filho L. ; Normando A.D. ; da Silva Surg, 2009, 20(2): 1672-1682.
Filho O.G. Isolated influences of lip and palate surgery 14. Holst AI., Holst S., Nkenke E., Fenner M, Hir-
on facial growth: comparison of operated and unoperated shfelder U: Vertical and sagittal growth in patients with
male adults with UCLP. Cleft Palate-Craniofacial Journal, unilateral and bilateral cleft lip and palate – a retrospec-
1996, vol. 33(1), p. 51-56. tive cephalometric evaluation. Cleft. Palate Craniofac. J.,
4. Daya M.; Madaree A.; Lalbahadur A. Lip and nose 2009, 46(5): 512-520.
anthropometry in normal population and cleft patients. 15. Wolfgang Zemann, Hans Karcher, Martina Dre-
Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 2000, vol. 28, vensek, Vesna Kozelj. Sagittal maxillarty growth in chil-
Supp. I, p. 19-20. dren with unilateral cleft of the lip, alveolus and palate at
5. Godbersen G.S. The child with lip, maxillary, the age of 10 years: An intercentre comparison. J. Cranio-
palatal cleft. Laryngo-Rhino-Otologie. 1997, vol.76(9), p. fac. Surg., 2011, 39 (7) 469-474.
562-567.
6. Hochmuth M. Speech rehabilitation in patients
Ştiinţe Medicale 153

Rezumat LITEXTRACŢIA ENDOORALĂ


Despicăturile labio-maxilo-palatine (DLMP) sunt o ÎN SIALOLITIAZA GIGANTĂ A
problemă medicală actuală, în special în ceea ce priveşte
recuperarea chirurgicală. Majoritatea specialiştilor în ma- GLANDEI SUBMANDIBULARE
terie din lume susţin abordarea chirurgicală timpurie. Însă _______________________________________
în practica clinică o parte din pacienţii cu DLMP, din dife- Dumitru Şcerbatiuc,
rite motive, sunt supuşi tratamentului chirurgical într-o pe- dr. hab. în med., prof. univ.,
rioadă de vârstă mai tardivă, astfel procedeele chirurgicale
aplicate au anumite particularităţi. Studiul a cuprins 117 Sofia Lehtman, asistent universitar
pacienţi cu DLMP, cu vârsta de 1-16 ani, cu despicături de Catedra Chirurgie Oro-maxilo-facială
buză şi palat care, conform varietăţii anomaliei şi vârstei, “Arsenie Guţan”,
au fost supuşi unui anumit procedeu chirurgical conform USMF Nicolae Testemiţanu, Centrul Naţional
caracterului, volumului şi succesivităţii manoperelor. Au
fost obţinute rezultate bune imediate şi la distanţă. Ştiinţifico-Practic de Medicina Urgentă

Summary Introducere
Labio-maxillo-palatine clefts have an existing me- Sialolitiaza reprezintă cea mai frecventă afecţiu-
dical problem, particularly in the department of surgical ne a glandelor salivare (circa 50%), incidenţa fiind de
recovery. In the world, most specialists support early sur- 12 cazuri la 1000 populaţie adultă, şi afectează toate
gical approach. But in clinical practice, some patients with grupele de vârstă [1]. În majoritatea cazurilor sunt
clefts for various reasons are subject to surgical treatment afectate glandele submandibulare (80-95%), glandele
in a late age, and therefore applied surgical procedures re- parotide fiind afectate în doar 5-20% cazuri. Frecven-
quire certain specific features. In the study, 117 patients ţa afectării glandelor salivare mici şi sublinguale este
with Labio-maxillo-palatine clefts in the age group of 1-16 de doar 12%. Calculii glandelor submandibulare sunt
years, received a special surgical procedure of specific na-
alcătuiţi din component anorganic (82%) şi organic
ture, content with successive maneuvers according to the
variety and age. Good results were obtained immediately (18%), iar în calculii glandelor parotide – respectiv
and for long term. 49% şi 51% [1].
Circa 90% din calculi glandelor salivare au di-
Резюме mensiuni de până la 10 mm, acestea variind între 3 şi
Расщелины верхней губы и нëба являются акту- 7 mm [2]. S-a determinat că creşterea calculilor sali-
альной проблемой и в большей степени в том, что ка- vari este de 1-1.5 mm/an, astfel fiind necesari zeci de
сается хирургического восстановления. В мире боль- ani pentru dezvoltarea sialolitiazei gigante.
шинство специалистов в данной области поддержива- În literatura de specialitate termenul de „sialoli-
ют раннее хирургическое лечение. Но в клинической tiază gigantă” sau „megasialolitiază” este acceptat în
практике часть пациентов с расщелиной губы и нëба, cazul în care dimensiunea concrementului este mai
по разным причинам, подвержены хирургическому
mare de 15 mm [3-5].
лечению в позднем возрастном периоде и поэтому ис-
пользованные хирургические методы нуждаются в не- Sialolitiaza gigantă este o patologie rară, con-
которых изменениях. В ходе исследования 117 пациен- form datelor lui Wallace E. et al. [4]. De către aceşti
тов с расщелиной губы-альвеолярного отростка и нëба autori în literatura anglo-saxonă au fost descrise 54
в возрастной группе от 1 до 16 лет с расщелиной губы cazuri în perioada 1942-2009, dintre care 7 cazuri
и нëба, которые в зависимости от разновидности ано- proprii. Seria publicată de Wallace E. et al. [4] este
малии, возраста получили специальное хирургическое considerată cea mai numeroasă, continuând în anul
лечение по характеру, объёму и последовательности 2011 cu o nouă serie de cazuri clinice bine documen-
манипуляций. Были получены хорошие ближайшие и tate de sialolitiază gigantă, care include 8 pacienţi [6].
отдаленные результаты. Conform datelor proprii, incidenţa sialolitiazei gigan-
te constituie 7.6% în structura generală a sialolitiazei
submandibulare [6].
Scopul lucrării este prezentarea unui caz rar – si-
alolitiază gigantă a glandei submandibulare din stân-
ga, tratat prin intervenţie organo-menajantă, precum
şi revista literaturii la acest subiect.

Caz clinic
Pacientul G.V., 49 ani, s-a adresat în secţia de
chirurgie OMF a IMSP CNŞPMU prezentând durere

S-ar putea să vă placă și