Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială Negoi

Proiectarea pregătirii suplimentare


a elevilor capabili de performanță

Obiective Conținuturi Modalități de


realizare
- să recunoască grupurile de Fonetica: diftongi, triftongi, hiat. - fișe de lucru
sunete
- să identifice sensul unor Sensul cuvintelor: sinonime, antonime - fișe de lucru
cuvinte dintr-un text dat
- să recunoască tipurile de Tipuri de rimă - fișe de lucru
rimă dintr-o poezie;
- să recunoască figurile de Figuri de stil: epitet, comparație,
stil dintr-un text dat enumerație, repetiție.
- să analizeze din punct de Morfologia: părțile de vorbire flexibile. - exerciții aplicative;
vedere morfologic - fișe de lucru.
cuvintele date; Sintaxa propoziției
- să analizeze sintactic
cuvintele date.
- să recunoască modurile de Opera epică. Modurile de expunere: - modele de text
expunere dintr-un text dat; narațiunea, descrierea, dialogul. literare;
- să justifice prezența / Narațiunea la persoana a III-a: basmul,
absența naratorului în schița. - opere literare
opera literară; studiate la clasă;
- să transforme un text din Vorbirea directă. Vorbirea indirectă
vorbirea directă în
vorbirea indirectă și - fișe de lucru
invers.
- să recunoască părțile de Părțile de vorbire flexibile: - exerciții aplicative
vorbire flexibile dintr-un substantivul, verbul, adjecivul, din manualul clasei
text dat și categoriile pronumele, numeralul. a V-a, ed, Teora și
gramaticale specifice din culegerea
fiecărei părți de vorbire; Exerciții practice
- să recunoască părțile de Părțile de vorbire neflexibile: de limba română;
vorbire neflexibile dintr-un adverbul,prepoziția, interjecția, - fișe de lucru
text. conjuncția.
- să recunoască părțile Sintaxa propoziției: subiectul, - exerciții aplicative;
principale și secundare de predicatul, atributul, complementul. - fișe de lucru.
propoziție dintr-un text Sintaxa frazei.
dat;
- să delimiteze frazele în
propoziții

Prof.,
Diana Naghibaur

Școala Gimnazială Negoi

Plan de recuperare a cunoștințelor

În urma rezultatelor elevilor clasei a VIII-a obținute la Simularea Evaluării Naționale a


fost propus următorul plan de recuperare:

Obiective Conținuturi Modalități de


realizare
- să despartă corect Despărțirea cuvintelor în silabe. - Lucrul cu DOOM2
cuvintele date în silabe;
- să cunoască mijloacele Vocabularul limbii române. - exerciții aplicative;
interne de îmbogățire a - fișe de lucru;
vocabularului;
- să identifice sensul unor Sensul cuvintelor: sinonime,
cuvinte dintr-un text dat; antonime, omonime, paronime.
Cuvinte polisemantice. Pleonasmul,
cacofonia, anacolutul.
- să recunoască speciile Speciile prevăzute în programă - manualul, culegeri;
genurilor literare;
- să recunoască figurile de Figuri de stil: epitet, comparație, - exerciții aplicative;
stil dintr-un text dat enumerație, repetiție, antiteză, - fișe de lucru;
hiperbolă, metaforă. Repetiția fonetică
- să analizeze din punct de Morfologia: părțile de vorbire - exerciții aplicative;
vedere morfologic flexibile. - fișe de lucru;
cuvintele date;
- să analizeze sintactic Sintaxa propoziției
cuvintele date;
- să redacteze diferite texte Compuneri, eseuri, texte utilitare, - exerciții aplicative;
după un plan dat. semnificația titlului, mesajul textului - fișe de lucru.

Prof.,
Diana Naghibaur