Sunteți pe pagina 1din 4

Conferință Științifică Internațională EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

PRINCIPII ALE ÎNVĂŢĂRII EFICIENTE


Ion ACHIRI
dr., conf. univ.,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Abstract: The article addresses the issue of effective learning. Principles are propo-
sed, which must be respected for learning to be effective. The correlation between
teaching and learning is also important. A system of factors that influence effective
learning is determined. In order to obtain results in the educational process, both
the pupil and the teacher will take into account these important aspects.

Învăţarea este componenta nodală în triada PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVA-


LUARE. În procesul educaţional rezultatele şcolare sunt obţinute, desigur, şi în
funcţie de atitudinea elevului faţă de învăţare. Cadrul didactic poate să predea
excelent, depunând toată măiestria şi competenţele profesionale. Dacă însă,
atitudinea elevului faţă de învăţare este una nefavorabilă, la evaluare se vor
constata rezultate nu prea bune sau chiar insuficiente. Din aceste considerente
procesul de învăţare trebuie să fie permanent în vizorul cadrelor didactice şi
părinţilor/tutorilor. Învăţarea nu trebuie să fie lăsată la voia întâmplării. Ea tre-
buie să fie ghidată, direcţionată spre rezultate bune şi susţinută.
Învăţarea este eficientă atunci când elevul obţine rezultatele scontate cu
plăcere, fiind cointeresat şi motivat. Inclusiv, din perspectiva formării compe-
tenţelor, activitatea de învăţare a elevului se va fundamenta pe Crezul învăţării
active (Kees Both):
Ce aud – uit!
Ce aud şi văd – îmi amintesc puţin!
Ce aud, văd şi întreb sau discut cu cineva – încep să înţeleg!
Ce aud, văd, discut şi fac – însuşesc şi mă deprind!
Ce redau altcuiva – învăţ!
Ceea ce pun în practică – mă transformă!
Rolul cadrului didactic în formarea unei atitudini favorabile pentru învă-
ţare este enorm. Este foarte important cum cadrul didactic va reuşi să menţină
şi să dezvolte interesul şi motivaţia elevului pentru învăţare. În acest context în
practica educaţională cadrul didactic se va ghida de
ALGORITMUL UNEI PREDĂRI AXATE PE MOTIVAŢIE:
Începeţi predarea printr-o situaţie amuzantă, un studiu de caz, o istori-
oară legată de teoria ce urmează a fi predată sau printr-o problemă de
soluţionat;
Chestionaţi elevii asupra cunoştinţelor lor anterioare în legătură cu fe-
nomenul ori teoria ce urmează a fi explicate;
Prezentaţi planul lecţiei sub formă de întrebări (acest mod de a prezen-
ta materia îi obligă pe elevi să-şi focalizeze atenţia asupra aspectelor
importante şi să caute să afle răspunsurile la întrebările puse);
Organizaţi cunoştinţele sub formă de scheme, care permit evidenţierea
legăturilor dintre concepte;

121
Conferință Științifică Internațională EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

Daţi exemple care să îi intereseze pe elevi;


Utilizaţi analogiile (astfel îi determinăm pe elevi să stabilească legături
între un domeniu pe care îl cunosc şi altul nou).
Principiile învăţării eficiente sunt teze fundamentale, norme indicatoare
care stau la baza proiectării, organizării şi desfăşurării activităţilor de învăţare,
în vederea realizării optime a obiectivelor educaţionale.
Sistemul de principii ale învăţării eficiente include:
Principiul învăţării în stiluri diferite şi ritmuri diferite.
Se va conştientiza că fiecare elev este o individualitate, fiecare are stilul
şi ritmul său de învăţare, de care trebuie să se ţină cont, inclusiv, în
procesul educaţional formal.
Stilurile de învăţare cele mai des întâlnite sunt: a) tipul auditiv – elevii
aparţinând acestui tip învaţă mai bine ascultând sau citind cu voce
tare; b) tipul comunicativ – elevii învaţă mai bine conversând; c) ti-
pul acţional – elevii învaţă mai bine făcând ceva, acţionând, elaborând
conspecte, schiţe, proiecte etc.; d) tipul vizual – elevii au dezvoltată
memoria vizuală şi reţin mai bine imaginile, schiţele, schemele, grafi-
cele etc.; e) tipul abstract – elevii reţin cu uşurinţă rapoarte, procente,
numere de telefon; f) tipul verbal – elevii reţin mai bine ideile, principi-
ile, legile, explicaţiile verbale etc.; g) tipul reproductiv – elevii reproduc
cu mare uşurinţă cele învăţate [2, p. 13].
Principiul învăţării axate pe investigaţii continue, efort şi autodisci-
plină.
Fără un efort depus de către elev, fără respectarea unei autodiscipli-
ne şi realizarea unor investigaţii continue învăţarea devine dificilă şi
neeficientă.
Principiul formării şi dezvoltării prin învăţare a competenţelor per-
sonale.
Învăţarea dezvoltă aptitudini, capacităţi, abilităţi, formează valori şi
atitudini şi contribuie la însuşirea de cunoştinţe. Toate acestea în final
contribuie la formarea şi, apoi, la dezvoltarea competenţelor, necesare
pentru dezvoltarea personală, continuarea studiilor, încadrarea profe-
sională şi socială.
Principiul învăţării prin studiu individual şi prin activităţi de grup.
Pedagogia modernă a demonstrat că învăţarea eficientă poate fi reali-
zată prin studiu individual şi prin activităţi în grupuri mici. Din aceas-
tă perspectiva tehnologia didactică modernă pune accent în procesul
educaţional pe activităţi de grup, în echipe sau în perechi.
Principiul învăţării conştiente şi active.
Acest principiu atenţionează asupra faptului că atunci când elevul nu
înţelege ce învaţă, activismul acestuia descreşte şi, în final, el abando-
nează învăţarea materiei respective. În acest context în cadrul activită-
ţilor educaţionale cadrul didactic trebuie să fie foarte atent la aspectul
conştientizării de către elevi a celor studiate.

122
Conferință Științifică Internațională EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

Principiul învăţării prin acţiune.Acest principiu rezultă din Crezul învăţării active, expus mai sus.
Principiul motivaţiei învăţării.
Interesul şi motivaţia elevului influenţează enorm învăţarea. Ar fi ideal
în educaţie să se ţină cont de aceşti factori.
Principiul acordării asistenţei didactice în procesul învăţării.
Elevul, în procesul formării personalităţii, are nevoie de ajutorul ma-
turilor, colegilor, prietenilor etc. În acest context, eficienţa învăţării e
în funcţie şi de eficienţa asistenţei didactice, acordate în momentul
oportun. Tehnologiile informaţionale moderne, inclusiv educaţia on-
line, poate contribui eficient la realizarea acestui principiu.
Principiul obţinerii succesului prin învăţarea eficientă.
Realizând o învăţare eficientă elevul se va asigura cu succesul cores-
punzător în cadrul evaluărilor.
Principiul învăţării pe parcursul întregii vieţi.
Elevul trebuie să conştientizeze că învăţarea este un proces continuu,
care nu finisează în momentul absolvirii şcolii, ci derulează pe parcur-
sul întregii vieţi. Adică, el trebuie să fie pregătit să înveţe continuu pen-
tru a obţine succese în viaţă, pentru a se realiza personal şi profesional.
Un şir de factori (interni, externi, obiectivi, subiectivi etc.) influenţează în-
văţarea eficientă:
I. Factorii familiali
– Rezultatele şcolare finale obţinute de elev, învăţarea în ansamblu,
depind şi de atitudinea în familie faţă de şcoală şi ştiinţă.
II. Factorii ereditari
– În acest context cel mai adecvat este proverbul „Surcica nu sare
departe de trunchi!”.
III. Factori personali
– Motivaţia şi interesul fiecărui elev pentru fiecare disciplină şco-
lară contribuie la obţinerea rezultatelor respective şi la realizarea
unui proces de învăţare adecvat.
– Cadrul didactic, la disciplina pe care o predă, ar trebui să cunoas-
că aspectele motivaţionale ale elevilor săi, pentru a le dezvolta şi
activa respectiv.
– Planificarea adecvată a timpului pentru învăţare.
IV. Factorii educaţionali
– Atitudinea colectivului clasei privind învăţarea influenţează şi ati-
tudinea personală a fiecărui elev faţă de învăţare.
– Profesionalismul cadrului didactic joacă un rol determinant în re-
alizarea unei învăţări eficiente şi formarea competenţei de a învă-
ţa să înveţe la elevi.
– Realizarea unei învăţări eficiente e în funcţie şi de managementul
educaţional prestat în instituţia educaţională.

123
Conferință Științifică Internațională EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

V. Factorii ce favorizează şi declanşează oboseala şi surmenajul


– Suprasolicitarea informaţională nu favorizează învăţarea eficien-
tă. Oboseala şi surmenajul duce la formarea atitudinii nefavorabi-
le privind învăţarea.
– Reglementarea volumului de sarcini propuse spre realizare atât în
cadrul lecţiilor, cât şi privind temele pentru acasă este o condiţie
necesară referitoare la învăţarea cu plăcere şi realizarea unei învă-
ţări eficiente.
VI. Factorii economici/financiari
– Posibilităţile financiare reduse a familiei poate crea probleme în
realizarea unei învăţări eficiente de către copil.
– Asigurarea financiară insuficientă a instituţiei educaţionale nu
permite realizarea unui proces educaţional de calitate, deci influ-
enţează direct asupra rezultatelor învăţării.
– Învăţământul online, realizat recent în Republica Moldova, a evi-
denţiat multe probleme privind asigurarea instituţiilor educaţio-
nale, a cadrelor didactice şi a elevilor cu mijloacele de învăţământ
adecvate.
– Şi alimentaţia adecvată a copilului în instituţia educaţională şi
acasă contribuie la realizarea unei învăţări eficiente.
VII. Factorii sociali/politici
– Atitudinea, de ansamblu, a societăţii faţă de şcoală, faţă de educa-
ţie şi ştiinţă influenţează formarea atitudinii fiecărui elev faţă de
învăţare.
Desigur, cei ce învaţă trebuie învăţaţi cum să înveţe. O competenţă trans-
versală primordială pentru educaţie, determinată de Codul Educaţiei, este
Competenţa de a învăţa să înveţi [1, p. 6].
Pentru a forma această competenţă e necesar, inclusiv, de respectat prin-
cipiile învăţării eficiente şi de ţinut cont de factorii ce influenţează rezultatele
învăţării. E necesar de elaborat reguli şi tehnologii concrete recomandate elevi-
lor şi cadrelor didactice privind realizarea unei învăţări eficiente.

Bibliografie:
1. Codul Educaţiei al Republicii Moldova: Nr. 152 din 17.07.2014, cu modificările
şi completările ulterioare. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014,
Nr. 319-324 (634).
2. Prepeliţă N. Factori ai învăţării eficiente. [citat 25.07.2020]. Disponibil: Scis.ro/
images/Articole/2018/erasmus_ka1/Produse finale

124

S-ar putea să vă placă și