Sunteți pe pagina 1din 3

Politici si opțiuni contabile - seminar

Deprecierea activelor

Definiţii:
- Pierdere din depreciere - diferenţa cu care valoarea contabilă depăşeşte valoarea justă
minus costurile de vânzare a unui activ sau a unui grup de active.
- Activ individual - activ pentru care poate fi determinată în mod separat valoarea justă
minus costurile de vânzare.
- Grup de active - cel mai mic ansamblu de active ce include activul examinat, a cărui
valoare justă minus costurile de vânzare poate fi evaluată.
- Valoare justă minus costurile de vânzare - suma care poate fi obţinută din vânzarea unui
activ sau a unui grup de active, în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii normale
între părţi interesate, independente şi informate, diminuată cu costurile estimate de
vânzare.

Identificarea pierderilor de valoare - test de depreciere realizat dacă, şi numai dacă, există
indicii interne şi/sau externe de pierdere de valoare a activelor, ceea ce entitatea trebuie să
determine la fiecare închidere de exerciţiu

Indicii externe:
Exemplul 1: Întreprinderea Alfa deţine la 31.12.N un echipament tehnologic
achiziţionat în exerciţiul N-3 si pe care urmărește să-l înlocuiască în N+2 prin vânzare. Piaţa
activă a acestor echipamente este afectată de o perioadă de recesiune, efectul fiind diminuarea
semnificativă a preţurilor. Sunt indicii de depreciere?

Indicii interne:
Exemplul 2: privind schimbări semnificative cu efect negativ asupra întreprinderii, în
măsura sau maniera în care un activ este utilizat sau se așteaptă să fie utilizat: Întreprinderea
Alfa este condusă de o nouă echipă managerială care inițiază un proiect de restructurare.
Astfel, se decide ca o secție de producţie să-si schimbe profilul si să fabrice alte sortimente de
produse. O parte din liniile tehnologice nu vor fi folosite deloc. Sunt indicii de depreciere?

Testul de depreciere - Scopul principal al testelor de depreciere este de a aduce valoarea


unui activ, cât mai aproape de valoarea sa recuperabilă
Valoarea bilanțiera = min (Vnc; V recuperabila)
Deprecierea = Valoare neta contabila - Valoarea recuperabila
Valoare recuperabilă = max (Valoarea de utilitate; Valoarea justă minus cheltuielile cu
cedarea)
Reluarea unei pierderi din depreciere - valoarea contabilă a activului va creşte până la
valoarea sa recuperabilă, dar fără a depăşi valoarea netă contabilă pe care ar fi avut-o activul
dacă nu era depreciat

Exemplul 3: Societatea deţine echipament tehnologic pe care intenţionează să îl vândă.


Pentru a stabili valoarea de piaţă a echipamentului tehnologic, s-a apelat la serviciile unui
evaluator. Preţul de vânzare a fost estimat de către evaluator la 1.000.000 lei Pentru a vinde
echipamentul, societatea trebuie să procedeze la dezinstalarea acestuia, ceea ce ar antrena
cheltuieli de 10.000 lei De asemenea, ar fi necesare cheltuieli cu pregătirea echipamentului în
vederea transportului (ambalare) de 4.000 lei şi cheltuieli cu actele 2.000 lei. Determinați
valoarea justă diminuată cu cheltuielile de vânzare.
Politici si opțiuni contabile - seminar

PV = 1.000.000 lei
Chelt. Cu dezinstalarea = 10.000 lei
Chelt. Cu ambalarea = 4000 lei
Chelt. Cu actele = 2.000 lei
Total cheltuieli = 16.000 lei
Valoarea justă diminuată cu cheltuielile de vânzare = 1.000.000-16.000= 984.000 lei
Exemplul 4: O societate deţine un brevet pentru producerea unui parfum. Brevetul
expiră peste 4 ani. Societatea estimează că, în fiecare dintre următorii 4 ani, cererea pentru
parfumul respectiv va creşte cu 20%. Experienţa arată că societăţile concurente invadează
piaţa cu versiuni ale parfumului profitabil imediat ce acesta nu mai este protejat de brevet, în
consecinţă, societatea nu se aşteaptă ca brevetul să mai genereze fluxuri de trezorerie
semnificative după expirarea celor 4 ani. în exerciţiul precedent, veniturile nete din vânzarea
parfumului au fost de 10.000 lei
Se estimează că rata adecvată pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie aferente
brevetului este de 10%.
Să se calculeze valoarea de utilitate în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor".
Anul 1Venit estimat = 10.000*(1+0,2)1 = 12.000
Venit estimat actualizat = venit estimat*FA(factor de actualizare)
Venit estimat actualizat = 12.000*1/(1+0,1)1 = 12.000/1.1=10.909
FA=1/(1+a)n
Anul II Venit estimat = 10.000*(1+0,2)2 =

Exemplul 5: O Soc. a achiziţionat in 01.07.N un utilaj val achiz.=90.000 lei, cost


punere in funcțiune 15.000 lei, Durata de amortizare =5 ani, Val reziduala= 5.000 lei, mod
liniar de amortizare, La 31.12.N+1 exista indicii ca activul este depreciat si se efectuează
testul de depreciere. Se estimează o val.justa de 77.000 lei, costuri estimate cu vânzarea 1.000
lei, iar valoarea de utilitate =73.000. Efectuați testul de depreciere conf. IAS 36 “Deprecierea
activelor”.

Exemplul 6: Societatea deţine un brevet pentru producerea unui parfum. Brevetul


expirã peste 4 ani. Societatea estimeazã cã, în fiecare dintre urmãtorii 4 ani, cererea pentru
parfumul respectiv va creşte cu 20%.
Experienţa aratã cã societãţile concurente invadeazã piaţa cu versiuni ale parfumului profitabil
imediat ce acesta nu mai este protejat de brevet. În consecinţã, societatea nu se aşteaptã ca
brevetul sã mai genereze fluxuri de trezorerie semnificative dupã expirarea celor 4 ani.
În exerciţiul precedent, veniturile nete din vânzarea parfumului au fost de 10.000 lei
Se estimeazã cã rata adecvatã pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie aferente brevetului
este de 10%.
Sã se calculeze valoarea de utilitate în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.

Exemplul 7: La 31.12.N-2, societatea a constatat o pierdere de 75.000 lei pentru un


utilaj cu valoarea contabilã de 300.000 lei Durata de utilitate rãmasã la acea datã era de 10
ani. La 31.12.N, existã indicii cã pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat. Presupunem cã
la 31.12.N valoarea recuperabilã a utilajului este de 216.000 lei
Sã se analizeze situaţia la 31.12.N-2 şi la 31.12.N în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea
activelor” şi sã se contabilizeze deprecierile (reluãrile de depreciere) constatate

Exemplul 8: Societatea ABC deţine un soft în valoare de 30.000 lei achiziţionat în anul
N. La sfârşitul anului N+1, valoarea recuperabilã este de 15.000 lei, iar amortizarea cumulatã,
de 12.000 lei La sfârşitul
Politici si opțiuni contabile - seminar

anului N+2, valoarea recuperabilã devine 12.000 lei, ştiind cã durata de viaţã utilã nu se
modificã şi amortizarea anului N+2 a fost de 3.000 lei Dacã activul nu ar fi fost depreciat,
amortizarea cumulatã pânã la sfârşitul anului N+2 ar fi fost de 18.000 lei
Analizaţi efectele variaţiilor de valoare conform IAS 36 „Deprecierea activelor”.

Exemplul 9: Un teren cumpãrat în exerciţiul N-4 la un cost de 200.000 lei a fost


reevaluat în exerciţiul N-2 la 350.000 lei Între timp (din N-2 pânã în prezent), rezerva din
reevaluare contabilizatã nu a suportat nicio modificare.
La închiderea exerciţiului N, valoarea recuperabilã a terenului este 180.000 lei
Sã se efectueze testul de depreciere a terenului şi sã se contabilizeze eventuala pierdere
constatatã în conformitate cu IAS 36.
Exemplul 10: La începutul exercițiului N, întreprinderea ALFA a achiziționat un
echipament tehnologic la costul de 500.000 lei, TVA 19%. Se estimează o durata de utilizare
de 5 ani, iar metoda de amortizare este cea lineara. La sfârșitul exercițiului N exista indicii ca
echipamentul si-a pierdut din valoare. Valoarea justa a echipamentului la data bilanțului este
de 300.000 lei, iar costurile de cesiune sunt estimate la 20.000 lei. Previziunea fluxurilor de
trezorerie ce se așteaptă a fi obținute din utilizarea echipamentului pe durata rămasă de
utilizare este prezentata mai jos (rata de actualizare este de 15%):

Valoarea
Ani N+l N+2 N+3 N+4
de utilitate
Flux net 55.000 175.000 150.000 80.000
Factor de actualizare
1/(1+0,15)i
Flux net actualizat
La sfârșitul exercițiului N+l, valoarea justa minus costurile de cesiune este estimata la
320.000 lei, iar valoarea de utilitate, la 290.000 lei.
La ce valoare va fi prezentat echipamentul tehnologic in bilanțul exercițiilor N si N+1?
Care sunt înregistrările contabile aferente celor două exerciții?

S-ar putea să vă placă și