Sunteți pe pagina 1din 26

SUSPENSII

SUSPENSIONES

Defini ie FR X:

„preparate farmaceutice lichide, constituite din una sau mai multe substan e active insolubile, suspendate într-un mediu de dispersie lichid i destinate administr rii interne sau externe.”

Sisteme Disperse Eterogene Solid / Lichid

Clasificare

Calea de administrare

Suspensii orale

Suspensii parenterale (injectabile)

Suspensii oftalmice

Suspensii otice

Suspensii topice (pe piele, mucoase)

Natura vehiculului

Apoase

Uleioase

În vehicul vâscos

Avantaje

• administrarea substan elor medicamentoase insolubile în concentra ii eficace corespunz tor scopului terapeutic

• evitarea degrad rii s. m. în ap (hidroliza), prin alegerea altui solvent

• administrarea s. m. pe diverse c i

• biodisponibilitate superioar comparativ cu preparatele solide orale (capsule, comprimate)

• efect prelungit (m rimea particulelor, vâscozitatea vehiculului) preparate depôt

• mascare gust / miros dezagreabil

• adecvate pentru copii, vârstnici

Dezavantaje

• cele mai instabile sisteme disperse sedimentare (sediment compact dozare incorect )

FR X:

„suspensiile pot

sedimenta în timp; agitare 1 – 2 minute se se redisperseze i s - i men in omogenitatea pe durata administr rii.”

• fenomen de cre tere a cristalelor, cimentarea sedimentului în timp

STABILITATEA SUSPENSIILOR

Factorii care influen eaz propriet ile / stabilitatea suspensiilor

Concentra ia fazei dispersate

Dimensiunea particulelor suspendate

Umectarea particulelor solide de mediul de dispersie

Sedimentarea particulelor aflate în suspensie

Fenomene electrice de la suprafa a particulelor fazei dispersate

STABILITATEA SUSPENSIILOR

Factorii care influen eaz propriet ile / stabilitatea suspensiilor

Dimensiunea particulelor suspendate

• sedimentarea direct propor ional cu r 2

• suspensii stabile: φ = 0,1 – 50 µm (de obicei 1 – 100 µm)

FR X(Suspensiones):

90 % dintre particule – cel mult 50 µm, 10 % dintre particule – cel mult 180 µm

FR X (Iniectabilia): suspensii injectabile nr. 16.

FR X (Oculoguttae): suspensii oftalmice:

90 % dintre particule – cel mult 50 µm, 10 % dintre particule – cel mult 25 µm.

50 µ m, 10 % dintre particule – cel mult 25 µ m. • particulele cu

• particulele cu φ mai mari sunt iritante (în cazul suspensiilor injectabile i oftalmice).

STABILITATEA SUSPENSIILOR

Factorii care influen eaz propriet ile / stabilitatea suspensiilor

Dimensiunea particulelor suspendate

Cre terea cristalelor

• în suspensii defloculate în condi ii de fluctuare a temperaturii:

• la t°ridicate dizolvarea par ial a particulelor mai mici (< 1 µm) suspendate,

• revenirea la temperatura normal recristalizarea, cre terea cristalelor (paracetamol),

• modificarea m rimii particulelor în timp la polimorfi.

reducerea dimensiunii particulelor

micropulverizare

micronizare

uscare prin spray

micropulverizare micronizare uscare prin spray instabilitate termodinamic agregare, cre terea
micropulverizare micronizare uscare prin spray instabilitate termodinamic agregare, cre terea

instabilitate termodinamic agregare, cre terea cristalelor, sedimentare, cimentare (caking)

termodinamic agregare, cre terea cristalelor, sedimentare, cimentare (caking) = Formulare adecvat !

= Formulare adecvat !

STABILITATEA SUSPENSIILOR

Factorii care influen eaz stabilitatea suspensiilor

Umectarea particulelor solide / mediul de dispersie

Umectarea particulelor solide / mediul de dispersie • determin dispersarea s. m. insolubile în mediul de
Umectarea particulelor solide / mediul de dispersie • determin dispersarea s. m. insolubile în mediul de
Umectarea particulelor solide / mediul de dispersie • determin dispersarea s. m. insolubile în mediul de
Umectarea particulelor solide / mediul de dispersie • determin dispersarea s. m. insolubile în mediul de
Umectarea particulelor solide / mediul de dispersie • determin dispersarea s. m. insolubile în mediul de
Umectarea particulelor solide / mediul de dispersie • determin dispersarea s. m. insolubile în mediul de
Umectarea particulelor solide / mediul de dispersie • determin dispersarea s. m. insolubile în mediul de
Umectarea particulelor solide / mediul de dispersie • determin dispersarea s. m. insolubile în mediul de
Umectarea particulelor solide / mediul de dispersie • determin dispersarea s. m. insolubile în mediul de
Umectarea particulelor solide / mediul de dispersie • determin dispersarea s. m. insolubile în mediul de
Umectarea particulelor solide / mediul de dispersie • determin dispersarea s. m. insolubile în mediul de
Umectarea particulelor solide / mediul de dispersie • determin dispersarea s. m. insolubile în mediul de
Umectarea particulelor solide / mediul de dispersie • determin dispersarea s. m. insolubile în mediul de
Umectarea particulelor solide / mediul de dispersie • determin dispersarea s. m. insolubile în mediul de
Umectarea particulelor solide / mediul de dispersie • determin dispersarea s. m. insolubile în mediul de

determin dispersarea s. m. insolubile în mediul de dispersie (omogenitatea suspensiei);

dac particulele nu se umecteaz flotarea sau sedimentarea particulelor;

flotarea – fenomen cauzat de aerul adsorbit la suprafa a particulelor, dificil de expulzat (floteaz )

S, sulfamide / ap ; ZnO / ulei.

S, sulfamide / ap ; ZnO / ulei.

Gradul de umectare definit de unghiul de contact

Cu cât unghiul de contact < cu atât s. m. sunt mai bine umectate (capacitatea de etalare a lichidului pe suprafa a solidului este mai mare)

STABILITATEA SUSPENSIILOR

Factorii care influen eaz stabilitatea suspensiilor

Umectarea particulelor solide / mediul de dispersie

Ec. Young

σσσσs = σσσσSL + σσσσL cos θθθθ
σσσσs = σσσσSL + σσσσL cos θθθθ
σσσσ S – σσσσ SL cos θθθθ = σσσσ L
σσσσ S – σσσσ SL
cos θθθθ =
σσσσ L

Reducerea cos θ reducerea σ SL i σ L agen i de umectare

Agen i tensioactivi (HLB = 7 – 9),

Coloizi hidrofili,

Pulberi fine insolubile,

Solven i miscibili cu apa.

Pulberi fine insolubile, • Solven i miscibili cu apa. θ = 0° 90° 180° cos θ

θ =

90°

180°

cos θ =

1

0

-1

STABILITATEA SUSPENSIILOR

Factorii care influen eaz stabilitatea suspensiilor

Sedimentarea

Ecua ia lui Stokes

V =

2 r 2 (d 1 d 2 )

9 η

g

r = raza particulei d1 – d2 = diferen a de densitate dintre particule i mediul de dispersie g = accelera ia gravita ional

η = vâscozitatea mediului de dispersie

gravita ional η = vâscozitatea mediului de dispersie valabil pentru suspensii diluate , în care particulele

valabil pentru suspensii diluate, în care particulele sunt sferice i au acela i φφφφ cad liber (între particule nu exist frecare)

STABILITATEA SUSPENSIILOR

Factorii care influen eaz stabilitatea suspensiilor

Sedimentarea Ecua ia Kozeny – Higuchi

V =

(δ 1 δ 2 ) g

k η S w 2

ε 3

1 – ε

g

S w 2 = suprafa a total (cm 2 ) a solidului într-un cm 3 de sistem dispers k = constanta lui Kozeny εεεε = factorul de porozitate a stratului de solid 1 – εεεε = volumul fazei interne

de solid 1 – ε ε ε ε = volumul fazei interne În acest caz: mi

În acest caz: mi carea fluidului prin stratul poros reprezentat de faza solid

STABILITATEA SUSPENSIILOR

Factorii care influen eaz stabilitatea suspensiilor

Sedimentarea

Mic orarea vitezei de sedimentare

• reducerea dimensiunii particulelor (r): micronizare, pulverizare

• mic orarea diferen ei de densitate dintre cele 2 faze (d1 – 2)

• m rirea vâscozit ii mediului de dispersie (η): + agen i de îngro are

suspensii de uz extern: glicerin , propilenglicol,

suspensii orale: sirop

• formulare ( Suspensii floculate)

STABILITATEA SUSPENSIILOR

Factorii care influen eaz stabilitatea suspensiilor Cimentarea • într-o suspensie cu particule polidisperse,
Factorii care influen eaz stabilitatea suspensiilor
Cimentarea
• într-o suspensie cu particule
polidisperse, particulele mici
umplu golurile dintre particulele mari
sediment dens compactarea
particulelor din sediment
cimentarea (caking, claying)

M suri de prevenire

• evitarea fluctua iilor de temperatur în timpul depozit rii,

• folosirea de forme cristaline stabile,

• folosirea de particule monodisperse (particule cu aceea i dimensiune),

• m rirea vâscozit ii fazei externe,

• floculare controlat .

STABILITATEA SUSPENSIILOR

Factorii care influen eaz stabilitatea suspensiilor

Fenomene electrice de la suprafa a particulelor fazei dispersate

• sarcina electric de la suprafa a particulelor solide introduse în mediul de dispersie

• adsorb ia selectiv a ionilor din mediul de dispersie

• ionizarea grupelor func ionale de la suprafa a particulelor

• sarcina electric de suprafa de ionii cu sarcin opus (contraioni) din mediul de dispersie strat Helmholtz interior,

• restul contraionilor se distribuie în mediul de dispersie i se reduc în concentra ie pe m sura îndep rt rii de suprafa a particulei strat Helmholtz exterior,

• ansamblul de ioni care înconjoar particulele stratul dublu electric Helmholtz, (strat dublu Helmholtz – Stern),

• ionii de ambele sarcini distribui i la o oarecare distan de suprafa a particulei punct de neutralitate (la care nu se manifest atrac ii sau respingeri între ioni i particula solid ),

• diferen a de poten ial dintre înc rc tura electric de suprafa a particulei i punctul de neutralitate

= poten ial zeta sau electrocinetic (sarcina real

a particulei)

ial zeta sau electrocinetic (sarcina real a particulei) Cu cât poten ialul zeta > stabil (sarcina

Cu cât poten ialul zeta > stabil (sarcina electric împiedic unirea lor, sedimentarea i cimentarea)

TIPURI DE SUSPENSII

Caracteristici

Suspensii defloculate (peptizate)

 

Suspensii floculate

Particulele

entit i distincte

flocoane (aglomer ri lejere, slabe) de particule

Viteza de

 

relativ redus (func ie de m rimea / masa particulei)

vitez mai mare (func ie de m rime

sedimentare

/

porozitate)

Leg turi interparticulare

vitez lent de c dere previne includerea de lichid între particule particulele în contact leg. fizice i chimice cimentare

Leg turi interparticulare (Van der Waals, London) pot lega i molecule de vehicul

Sedimentul

compactat (caking, claying) ocup un volum redus

afânat ocup un volum mare (incluzând o parte din vehicul)

Lichidul

 

tulbure

limpede (clar)

supernatant

Redispersarea

dificil

u

oar

Grad de floculare

   

F =

V s

F << 1

 

F 1

V

0

 

TIPURI DE SUSPENSII

TIPURI DE SUSPENSII

TIPURI DE SUSPENSII

Metode de floculare

• floculare controlat echilibru între for ele de atrac ie i cele de respingere

• evitat supraflocularea alegerea concentra iei de agent floculant

Flocularea cu electroli i

• neutralizarea sarcinilor electrice de suprafa ale particulelor modificarea poten ialului zeta pân la limita la care are loc flocularea

citrat Na, acetat Na, fosfat Na

Flocularea cu tensioactivi

• adsorb ie concomitent a tensioactivilor la suprafa a mai multor particule

• în cazul tensioactivilor anionici: prin neutralizarea sarcinii electric ,

• În cazul tensioactivilor neionici: .

Flocularea cu polimeri hidrofili

• Mm se adsorb la suprafa a m. m. particule solide floculare;

• Mm – ramificat gelic (re ea tridimensional ) legarea în re ea a particulelor

Flocularea in vehicul structurat

Asocieri de Mm (coloizi hidrofili) cu s. t-a.

• Filmul incomplet de s. t-a, pe locurile libere – Mm +

mai multe particule.

• Echilibru între for ele de atrac ie i for ele de repulsie între particule.

FORMULAREA SUSPENSIILOR

Formularea

suspensiilor

FORMULAREA SUSPENSIILOR Formularea suspensiilor • propriet ile substan ei medicamentoase , • vehicul , • calea
FORMULAREA SUSPENSIILOR Formularea suspensiilor • propriet ile substan ei medicamentoase , • vehicul , • calea
FORMULAREA SUSPENSIILOR Formularea suspensiilor • propriet ile substan ei medicamentoase , • vehicul , • calea

• propriet ile substan ei medicamentoase,

• vehicul,

• calea de administrare.

Obiectivele formul rii suspensiilor

• asigurarea compatibilit ii între componente,

• asigurarea unei stabilit i (fizice) optime a preparatului,

• conferirea unor propriet i adecvate, care s permit o complian cât mai bun (aspect, gust, miros în cazul preparatelor orale),

• toleran bun în cazul suspensiilor de uz extern.

FORMULAREA SUSPENSIILOR

Substan e medicamentoase (active)

Suspensii orale

Substan e active suspendate

Antiacide

Al(OH)3, Mg(OH)2

Antihelmintice

 

Antibacteriene

Palmitat de cloramfenicol, estolat de eritromicin , sulfametoxazol, trimetoprim,

Anticonvulsivante

Primidon

Antidiareice

Subsalicilat de bismut

Antiflatulente

Simeticon

Antifungice

Nistatin

Antihipertensive

Metildopa

Antipsihotice

Hidroxizin pamoat, tioridazin

Sedative

 

Diuretice

Clorotiazid

Antiinflamatoare

Indometacin

FORMULAREA SUSPENSIILOR

Substan e medicamentoase (active)

Suspensii de uz extern

Substan e active suspendate

Antimicrobiene / Antiinflamatoare – Suspensii auriculare

Sulfat de polimixin B, sulfat de neomicin , hidrocortizon

Radioopac –

Sulfat de bariu

Antibacteriene – Suspensii cutanate

Eritromicin , sulfamide

Antimicotice – Suspensii pentru badijonaj

Nistatin

Antiacneic –

Sulf

FORMULAREA SUSPENSIILOR

Mediul de dispersie (vehiculul)

• ap ,

• amestecuri de ap i glicerin , propilenglicol sau sorbitol,

• ulei,

• vehicule structurate

Substan e auxiliare

• agen i pentru cre terea vâscozit ii (de îngro are, de suspendare),

• umectan i,

• agen i de floculare,

• substan e sau sisteme tampon,

• conservan i antimicrobieni potrivi i,

• coloran i,

• edulcoran i i aromatizan i (în suspensiile orale)

FORMULAREA SUSPENSIILOR

Substan e auxiliare

Agen i de cre tere a vâscozit ii (de îngro are, de suspendare)

• Origine natural ,

(de îngro are, de suspendare) • Origine natural , • guma arabic , • guma tragacanta,

• guma arabic ,

• guma tragacanta,

• algina i: de Na, de propilenglicol,

• amidon,

• pectin

• de semisintez sau

+

• amidon, • pectin • de semisintez sau + • bentonita, • hectorita, • veegum •

• bentonita,

• hectorita,

• veegum

• MetilCeluloz (MC)

• Hidroxietilceluloz (HEC)

• Carboximetilceluloz sodic (CMCNa)

• de sintez

• Alcoolul polivinilic (APV)

• Polivinilpirolidona (PVP, Kollidon, Polividona)

• Carbopoli

PREPARAREA SUSPENSIILOR

prin dispersarea substan ei medicamentoase într-un vehicul apos sau uleios,

ei medicamentoase într-un vehicul apos sau uleios , • pulverizare mecanic (cea mai utilizat ), •

pulverizare mecanic (cea mai utilizat ),

electric (cu mori de pulverizare),

chimic (peptizare),

cu ajutorul ultrasunetelor,

prin condensare sau precipitare.

ultrasunetelor, • prin condensare sau precipitare . • printr-o reac ie de dublu schimb (suspensie cu

printr-o reac ie de dublu schimb (suspensie cu sulfur de plumb),

prin modificarea pH-ului (când substan a activ este un acid slab sau o baz slab );

prin modificarea solventului se adaug un mediu în care substan a este insolubil ).

CARACTERISTICILE I CONTROLUL CALIT II SUSPENSIILOR

FR X:

Descriere,

Stabilitatea suspensiilor,

M rimea particulelor,

Masa total pe recipient,

Dozarea con inutului în s.a.

Controlul stabilit ii fizice a suspensiilor

Viteza de sedimentare,

Volumul de sedimentare i în l imea sedimentului,

Poten ialul zeta,

Capacitatea de redispersare,

Vâscozitatea suspensiilor .

SUSPENSII USCATE (SICCAE; RECONSTITUIBILE)

= pulberi uscate sau granule destinate a fi suspendate în ap sau în alt vehicul înainte de administrarea oral

• substan a activ

• antibiotic sau

• substan e active u or solubile, dar care sunt u or hidrolizabile

• excipien i pentru facilitarea dispers rii sau pentru prevenirea agreg rii particulelor

• aromatizan i, edulcoran i (zah r sau zaharin sodic ),

• agen i de stabilizare (acid citric, citrat de sodiu) i

• conservan i antimicrobieni (benzoat de sodiu sau nipagin)

SUSPENSII USCATE (SICCAE; RECONSTITUIBILE)

Caracteristicile suspensiilor uscate

• Preferabile în medica ia pediatric (CI adm. de capsule, comprimate); exemple: suspensii cu sulfamide, antibiotice, antiinflamatoare la care se poate corecta gustul sau mirosul nepl cut;

• Se evit fenomene de Instabilitate fizic a suspensiilor conven ionale (influen a pH-ulului asupra stabilit ii, transformarea în forme polimorfe, fenomenele de degradare chimic , de cimentare, de interac ie între componente).

• Avantaje legate de transportul lor (preparatul are o mas mai mic ).

• Stocare i transport neinfluen ate de temperaturi sezoniere.

Prepararea suspensiilor uscate

• pulberi suspendabile,

• granule pentru suspensii,

• asocieri de granule cu pulberi,

• comprimate pentru suspensii.

CATEGORII DE SUSPENSII

• SUSPENSII ORALE - monografia „Preparate lichide pentru uz oral” (Praeparationes liquidae peroraliae),

• SUSPENSII BUCOFARINGIENE (oromucozale) - monografia „Preparate bucofaringiene” (Preparationes bucales),

• SUSPENSII PARENTERALE - monografia „Preparate parenterale” (Parenteralia),

• SUSPENSII OFTALMICE - monografia „Preparate oftalmice” (Ophtalmica),

• SUSPENSII CUTANATE - monografia „Preparate lichide pentru aplica ii cutanate” (pe piele, inclusiv pielea capului),

• SUSPENSII NAZALE – monografia „Pic turi nazale i sprayuri nazale” (FR X, Supliment 2004) + Rhinoguttae (FR X),

• SUSPENSII VAGINALE - monografia „Preparate vaginale” (Vaginalia),

• SUSPENSII RECTALE – monografia „Preparate rectale” (Rectalia).