Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data: 18.02.2021
Școala: Școala Gimnazială „Mihai David” Negrești
Clasa: a V-a A
Disciplina de invatamant: Matematica
Profesor: Cărăușu Cătălin Daniel
Tema lectiei: Cel mai mic multiplu comun a două numere naturale. Aducerea fracțiilor la același
numitor
Tipul lectiei: Lecție mixtă

COMPETENȚE GENERALE
1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar
3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de
rezolvare pentru o situaţie dată
5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date
6. Modelarea matematică a unei situaţii date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii

COMPETENȚE SPECIFICE
1.2. Identificarea fracţiilor ordinare sau zecimale în contexte variate
4.2. Utilizarea limbajului specific fracţiilor/procentelor în situații date
6.2. Reprezentarea matematică, folosind fracțiile, a unei situaţii date, în context intra și
interdisciplinar (geografie, fizică, economie etc.)

Obiective operationale 
La sfârșitul orei fiecare elev va fi capabil
O1 să identifice cel mai mic multiplu comun a două numere naturale pentru cel puțin două
perechi de numere.
O2 să realizeze aducerea a minim 3 perechi de fracții la același numitor
O3 să efectueze cel puțin 3 exerciții care se bazează pe amplificări/simplificări de fracții
O4 să rezolve o problemă în care intervin fracțiile.

Strategii didactice 
a)Metode si procedee : expunerea , explicatia, exemplificarea, conversatia, exercitiul,
algoritmizarea, problematizarea, jocul digital
b)Mijloace de realizare : manual de matematica pentru clasa a V-a - editura Art, platforma
Kahoot
c)Forme de organizare : frontală
Desfășurarea lecției
N Secvențele Com Demers didactic Strategia didactică Evaluar
r. didactice pete Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode și Materiale Forme de e
c nțe/ procedee didactice organizare
rt obie
ctive
1 Moment Salută elevii. După ce Salută profesorul. Conversația frontală Observa
organizatoric elevii răspund la salut, Fiecare copil își va ția
2’ se va efectua prezența, spune prenumele.
fiecare copil spunându-
și prenumele.
2 Verificarea temei O2 Profesorul va discuta cu Elevii confruntă Exercițiul Caiete frontală Observa
3’ CS1 elevii , exercițiile rezultatele obținute Conversația teme ția
CS4 propuse pentru acasă. acasă. Pun întrebări Manual Orală
Acolo unde apar acolo unde sunt Tablă
nelămuriri, se trece de neclarități.
la verificarea orală la
cea scrisă, pe tablă .
3 Captarea atenției CS1 Ice-breaking-ul propus Se conectează la Jocul digital Video- individuală Evaluar
. 7’ CS4 de profesor este un joc platformă și răspund proiector e scrisă
Kahoot cu itemi din la întrebări. Platforma
lecțiile studiate la Kahoot
Fracții ordinare.
https://create.kahoot.it/
share/fractii-ordinare/
3a19dcd6-9f0c-4f8a-
967e-1c880f49267d
4 Actualizarea O2 Profesorul proiectează Elevii ies la tablă și Exercițiul Tabla, Frontală, Evaluar
. cunoștințelor Fișa de lucru 1 pe tablă. rezolvă exercițiile Conversația Videoproi individuală e orală,
dobândite Explică cerințele și propuse. Problematiz ectorul scrisă
10’ îndrumă elevii spre area Observa
găsirea răspunsurilor Fișa de ția
corecte. lucru
5 Anunțarea temei Profesorul enunță tema Elevii notează în Conversația Caiete, Frontală Observa
. și a obiectivelor și scrie titlul lecției pe caiete tablă ția
1’ tablă
6 Dirijarea învățării O1 Se începe cu un Sunt concentrați și Expunerea, Caiete, Frontală Observa
. 10’ CS1 exercițiu de identificare participă activ în Conversația tablă ția
CS4 a celui mai mic predarea lecției prin Algoritmiza Evaluar
multiplu comun. Se oferirea de răspunsuri. rea, e scrisă
discută noțiunea cu Scriu pe caiete, Problematiz
elevii , iar profesorul definiția, pașii și area
scrie pe tablă definiția. exemplele.
Se realizează legătura
cu fracțiile ordinare,
fiind subliniată astfel
importanța celui mai
mic multiplu comun.
Profesorul propune
exemple privind
aducerea fracțiilor la
același numitor. Se
menționează și se arată
la proiector , pașii prin
care aducem două
fracții la același
numitor.
7 Fixarea și O1 Propune o fișă de lucru. Vor lucra individual, Exercițiul Tablă, fișa Frontală, Evaluar
. sistematizarea O2 pe caiete și la tablă Exemplifica de lucru, individuală e orală,
conținuturilor O3 rea caiete scrisă
10’ O4
CS1
CS4
8 Asigurarea Se verifică atingerea Răspund la întrebările Conversația Manual, Frontală Observa
. retenției și obiectivelor stabilite la profesorului și caiete ția
transferului începutul predării. întreabă la rândul lor
2’ Aprecieri verbale , dacă sunt nelămuriri.
propuneri de exerciții
pentru acasă.
Minitest 1,2,3 / 112
Link Kahoot : https://create.kahoot.it/share/fractii-ordinare/3a19dcd6-9f0c-4f8a-967e-
1c880f49267d

Fișa de lucru 1

Exercițiul 3

Exercițiul 4

Exercițiul 5

Exercițiul 6

Exercițiul 7
Exercițiul 8

Exercițiul 9

Exercițiul 10
Fișa de lucru 2
Exercițiul 1

Exercițiul 2

Exercițiul 3

Exercițiul 4

Exercițiul 5

S-ar putea să vă placă și