Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC Nr.

Grupa: M – 41

Specialitatea: Achiziții publice

Unitatea de curs: F.04.O.014 Standardizarea și metrologia

Profesoara: Prisacari E.

Locul de realizare: Cabinetul D – 208

Tipul lecției: Lecția de formare/dezvoltare a competențelor de achiziționare a


cunoștințelor

Unitatea de conținut: Procese de măsurare - considerații generale

Unitatea de competență: Analiza proceselor de măsură

Obiective generale:

O1 – să cunoască principalele definiții, noțiuni, principii temei date;

O2 – să caracterizeze mărimea de măsurat;

O3 – să cunoască unitatea de măsură;

O4 – să analizeze mijloacele de măsurare;

O5 – să opereze cu termenii caracteristici subiectului dat;

O6 –să posede capacități de gîndire critică;

O7 – să - și argumenteze opiniile personale.

Resurse:

1. Strategice
 Metode și procedee: explicația, conversația, studiu comparativ,
problematizare, analiză, comunicare, „Pește în lacul”,„Mozaicul”,
„Simularea”;
 Mijloace de învățămînt: leptop, tablă interactivă, markete;
 Forme de activitate: lucrul în echipe, lucru individual, frontal.
2. Temporale: 90 min.
3. Bibliografice:
 Curs de lecții
Desfășurarea lecției

Etape cadru Obiectivele Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii didactice Evaluare
operaționale Metode și Mijloace de Forme de
procedee învățămînt activitate
1. Momentul Salută elevii, notează absențele Salută profesorul, elevii
organizatoric de serviciu comunică
despre prezența
elevilor.
I. Evocare O1 Anunțarea obictivelor lecției cu Discută, analizează și Conversație Fișa „Pește și Lucrul în Aprecierea
2. Anunțarea O5 ajutorul metodei „Pește și lacul”. prezintă opiniile sale. lacul” grupuri aplicării
și expunerea O6 Obictivele vor fi proiectate pe mici cunoștințelor
obiectivelor fiecare din pești. acumulate
urmărite anterior.
3. Realizarea O1 Profesorul propune elevilor să Elevii răspund, Predare prin PPT, tablă, Frontal, în Se evaluează
cunoștințelor și răspundă la întrebare: comentează, întrebare, cretă grup deprinderile
capacităților Sistemele de măsură completează problematiza de operare cu
obținute anterior fundamentale, derivate şi răspunsurile. re, explicație noțiuni și
suplementare aplicarea acestora termeni din
domeniul
merceologie.
II. Realizarea O1 Profesorul propune elevilor să Elevii înscriu, Metoda PPT Lucrul Se evaluează
sensului O2 înscrie informația pe tema nouă: comentează, Mozaicului, individual, nivelul de
Prezentarea O3 Mărimea de măsurat, unitatea de completează informația problematiza în grup. însușire a
materialelor și O4 măsură, mijloacele de măsurare, prezentată. re, analiză, temei
situațiilor pe tema O5 metodele de măsurare. discuție. studiate
anterior.
III. Reflecție O1 Profesorul propune elevilor să Elevii alcătuiesc Problematiza Metoda Lucrul în Evaluarea
1. Fixarea O5 alcătuiească întrebările pe tema întrebările și răspund. re, analiză, „Simularea” grupuri capacității de
cunoștințelor și O6 prezentată. concluzionar mici a utiliza
asigurarea e, discuție în cunoștințe
conexiunei inverse plen. din tema
studiată.
2. Bilanțul lecției O1 Profesorul propune elevilor să Elevii verifică și Apreciere Frontal, în Aprecierea
verifice nivelul de atingere a evidențiază secvențele verbală grup nivelului de
obiectivelor operaționale lecției corespunzător atingere a
proiectate la începutul lecției, obiectivelor. obiectivelor.
apreciază verbal activitatea
elevilor în timpul lecției.
IV. Extindere Tema de acasă Fiecare elev primește
Curs de lecții fișa cu studiul de caz.

Profesor _______________Prisacari E.

S-ar putea să vă placă și