Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Şcoala: Liceul Constantin Brâncoveanu, Horezu


Profesor: Udvescu Iuliana Loredana
Data: 03.11.2020
Clasa: a VI-a B
Disciplina: Matematică - Algebră
Unitatea de învăţare: Mulţimi
Subiectul lecţiei: Test de evaluare sumativă: ̎ Mulţimi.Operaţii cu mulţimi ̎
Tipul lecţiei: Lecţie de verificare și apreciere a rezultatelor școlare
Lecţia precedentă: Aplicaţii - mulţimi
Lecţia următoare: Rapoarte
Durata lecţiei: 40’

Locul de desfăşurare: Platforma Office Teams


Scop: Să recunoască ṣi să descrie unele noţiuni specifice teoriei mulţimilor în limbaj
matematic şi sǎ le foloseascǎ în rezolvarea problemelor.

I.COMPETENŢE GENERALE:

CG1 . Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care
au fost definite.
CG2 . Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri
matematice.
CG3 . Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală
a unei situaţii concrete.
CG4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi
a algoritmilor de prelucrare a acestora.
CG5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă.
CG6. Modelarea matematică a unor contexte matematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din
diferite domenii.

II. COMPETENŢE SPECIFICE:

CS1.Identificarea în limbajul cotidian sau în enunţuri matematice a unor noţiuni specifice teoriei
mulţimilor.
CS2. Evidenţierea, prin exemple, a relaţiilor de apartenenţă sau de incluziune.
CS3.Selectarea şi utilizarea unor modalităţi adecvate de reprezentare a mulţimilor şi a operaţiilor
cu mulţimi.
CS4.Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj matematic utilizând mulţimi, relaţii şi operaţii
cu mulţimi.
III. COMPETENŢE DERIVATE

CD1. Să determine mulțimi de numere plecând de la proprietatea comună elementelor sale.


CD2. Să determine submulțimile unei mulțimi date.
CD3. Să reprezinte mulțimi prin utilizarea diagramelor Venn-Euler.
CD4. Să efectueze operații de reuniune, intersecție și diferență între mulțimi.
CD5. Să reprezinte prin diagrame Venn-Euler operațiile de reuniune, intersecție și diferență
între două mulțimi. .
CD6. Să rezolve exerciții în care se aplică reguli de calcul în prealabil stabilite.
CD7. Să fie atenți și să participe afectiv la lecţie.
CD8. Să-şi dezvolte interesul pentru studiul matematicii.
CD9. Să-și dezvolte spiritul de observație, tenacitatea, perseverența, capacitatea de
concentrare și a atenției distributive.

STRATEGII DIDACTICE :

 METODE SI PROCEDEE: explicatia, conversatia, problematizarea, exerciţiul, fisele de lucru,


jocul didactic, calculul mintal.
 MIJLOACE DE REALIZARE: manual, fişă de lucru, coli albe, marker,table,laptop
 FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală.

 Psiho-motorii
OP1. Să păstreze ordinea, disciplina şi liniştea pentru buna desfăşurare a lecţiei;
OP2. Să scrie corect problemele propuse.

Bibliografie:

1. Manual matematică,clasa a VI-a, Editura didactică şi pedagogic, Dorin şi Maranda


Linţ

2. www.profesorjitaruionel.com

Precizări psihopedagogice:

Clasa are un efectiv de 23 elevi, toti apți pentru învățătură, fiind de nivelele:

Ritm rapid de învățare – 6 elevi;


Ritm mediu de învățare – 11 elevi;
Ritm lent de învațare – 5 elevi.
Ritm foarte lent de învațare – 1 elevă
Momentele Conţinutul informaţional al lecţiei Strategia educaţională

operaţionale
lecţiei
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Mijloace de Forme de

Obiective
procedee învăţământ Organizare

Moment Verificarea prezenţei elevilor Elevii se pregătesc pentru lecţie. Evaluarea Activitate
organizatoric şi notarea absenţelor în formativă: frontală și
catalog. metoda
(30’’) individuală
Asigur condiţiile optime chestionării
orale.
pentru buna desfăşurare a
lecţiei.
Captarea Profesorul prezintă câteva Ascultă expunerea și explicaţia profesorului. Expunerea Activitate
atenţiei concluzii referitoare la Explicaţia frontală și
aplicațiile cunoștințelor *Răspund la întrebări. Observaţia
individuală
(2’) teoretice și ale tehnicilor de Analiza
rezolvare ale exercițiilor și *Adresează întrebări Sinteza
problemelor referitoare la Reflecția
mulţimi şi operaţii cu
mulţimi.
* Întreabă dacă elevii au
nelămuriri.
Anunţarea * Scrie pe tablă titlul lecţiei: * Ascultă expunerea profesorului şi notează Expunerea Laptop Activitate
lecţiei si ,,Test de evaluare” titlul lecției în caiete și eventuale observații. Conversaţia Creta albă și frontală și
informarea *Prezintă conținutul teoretic Observația colorată
elevilor individuală
Analiza Caietele
asupra propus pentru a fi evaluat:
* Aşteaptă să fie incărcate pe Office Teams Sinteza Fişă cu
obiecti- ’’ Mulţimi.Operaţii cu Exercițiul testul de
velor fişa cu testul de evaluare
Descoperi- Evaluare
propuse mulţimi ̎
rea Coli
(2’)
*Prezintă succint obiectivele
propuse pentru realizarea
lecției.
Postează pe Teams fișa cu
testul de evaluare.
Obținerea CD1 *Supraveghează activitatea *Lucrează independent: Observarea Fişǎ de lucru Activitate
perfor- independentă a elevilor. sistematică a cu testul de frontală și
manțelor și - citesc subiectele propuse în fișele cu testele activității evaluare
individuală
asigurarea de evaluare;
conexiunii CD2 Munca
inverse *Adresează eventuale - rezolvă exercițiile și problemele propuse în elevilor cu
(35’) observații. subiectul testului de evaluare. fișele de
evaluare

CD3 *Preia pe Teams de la elevi


*Predau testele de evaluare prin încărcarea pe Autoeva-
materialele cu rezolvarea
Office Teams a materialelor, la sfârșitul
luarea
..... exercițiilor și a problemelor perioadei de timp alocate.
din testele de evaluare
aplicate, la sfârșitul perioadei
CD9
de timp alocate.
Finalizarea CD1
activităţii Activitate
(30’’) Tema pentru acasă: * Notează tema pentru acasă. Conversaţia frontală și
CD2 Fişa de lucru – Anexa 1 Fişǎ de lucru
finală individuală

CD3 * Încheie activitatea


* Încheie activitatea

CD4

S-ar putea să vă placă și